SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG"

Transkript

1 I Berg Q kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 07/1355 VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG UT TALEL SE TIL NVE' S BEHANDL ING AV KONSE SJ ONSSØKNADER /582 TILSLUTNING T IL DELT AKEL SE I FASE 2-BYREGI ONE N FINNSNE S - SAMSPILL MELL OM BY OG BYGD" 10/15 15/139 UT BYGGING A V BRE D BÅ ND T IL BE RGSBOTN- SKAL AND - BØVÆR BE MANNING AV ST ILL ING SOM OPE RAT IV LE DE R TE KNI SK DRIFT 12/15 13/563 BEH ANDL INGSKRITE RIE R FOR NÆRI NGSFOND I BE RG RE VI SJON 2015

2 13/15 14/370 KULT URPRIS BE RG KOMMUNE FORSL AG T IL RE TNINGSLI NJE R OG SKJE MA FOR NOMINASJ ON A V KANDIDAT /504 SØKNAD OM DISPE NSASJ ON FRA ARE ALPLANE N, HE IDI ANNE HØYE N BYGGING A V FRIT IDSBOLI G 15/15 15/45 SØKNAD OM BYGGING P Å GNR. 2 BNR. 272 Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 7/15 FSK-Sak 7/15 VE RT SKOMMUNE SAMARBEI D OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG Saksbehandler: Arkivsaksnr. : Saksnr. : 1 3/ Bj ørn Fredriksen 07/ Utvalg Administrasj onsutvalget Kommunestyret Formannskapet Arkiv: 026 Møtedato Innstilling: l. Berg kommune viderefører avtale om barnevernstj eneste med Lenvik kommune etter vertskommunemodellen 2. Ny avtale gj elder fra Merknader innarbeides ved budsj ettregulering Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 3 av 26

4 Sak 7/15 Saksopplysninger: Bakgrunn: Viser til orienteringer gitt både i formannskap og i kommunestyre. Berg kommune har hatt et samarbeid med Lenvik om barnevernstj enesten helt fra 2008 etter vertskommunemodellen. Dette innebærer i kort form at Berg kommune kj øper hele tj enesten av Lenvik som da er både faglig og kapasitetsmessig ansvarlig. I ønsket Torsken å innlemmes i dette samarbeidet og det ble da foretatt en fullstendig gj ennomgang av kostnader ut fra bemanning og samlede ressurser i tj enesten. Lenvik hadde etter dette et klart krav om at samarbeidet skulle forutsette en total kostnadsdekning fra deltakerkommunene noe som ikke var situasj onen etter gj eldende kontrakt. Berg og Tranøy ble da sagt opp med virkning fra O l og tilbudt ny kontrakt med en årlig kostnad på c a over den gamle avtalen. Denne kostnadsrammen er den samme som Torsken har inngått avtale med bakgrunn i. Kostnadene pr år vil før beregning av årets deflator være på og vi vil få 4 måneders virkning for Rammen for Berg innebærer en kostnadsdekning av 0,8 % stilling med tilsvarende andel av direkte og indirekte kostnader. Det har i den senere tid kommet frem at Barnevernstj enesten i Lenvik har hatt, og har, en del utfordringer særlig mht fristbrudd. 26 mars var det et felles møte mellom alle rådmennene der det ble orientert om situasj onen samt de tiltak og opplegg som er iverksatt for å komme i rute med tj enesten. Lenvik har på sin regning oppbemannet tj enesten og satt inn ressurser for øvrig slik at man skal være helt i rute i forhold til alle frister innen l j uni i år. Opplegget og organiseringen virker god og troverdig og j eg er ikke i tvil om at man vil nå målet. Tranøy har enda ikke tatt stilling til hvordan de skal organisere barnevernet, men j eg vil bli noe forundret om man ikke fornyer med Lenvik. Side 4 av 26

5 Sak 7/15 Vurdering. Etter rådmannens vurdering er det et stort og tiltakende behov for en profesj onell, kompetent og robust organisering av barnevernstj enesten. Ikke minst er kapasitet og tilgj engelighet svært viktig. Berg har hatt en del utfordringer den senere tid og har hatt stort utbytte av deltakelsen i dagens organisering av barnevernet der tj enesten har hatt svært stor aktivitet her ute. Jeg ser ikke at det foreligger, eller kan skapes realistiske løsninger på noen andre måter en det samarbeidet vi har i dag. Å ta dette i egen regi vil være svært betenkelig både mht kompetanse, kapasitet, tilstrekkelig avstand og habilitetsutfordringer. Det ville heller ikke være sannsynlig at man kommer rimeligere fra det ved å foreta en noe tvilsom oppbemanning av dette området selv. Tj enesten må være robust og bredt sammensatt faglig samt ha gode og velpleide kontakter inn mot både fylkes og statsnivået mht fag, råd, plasseringsplasser, behandlingsinstitusjoner etc, noe som vil være helt urealistisk med en delstilling i egen regi. Barnevernstj enesten i Lenvik har til sammen 1 6 stillinger hvorav 4 er statlig finansiert. B ergs andel kostnadsmessig er 0,8 % stilling i forhold til kostnadsfordelingsnøkkelen. Det er ikke tvil om at det er svært mange ulike fagfolk som i sum fyller opp vår andel og gir oss bred og sammensatt kompetanse på alle felt innen området. Berg kommune har nå en del eksempler på erstatningssaker som er fremmet ut fra manglende kompetanse og handlekraft i tidligere barnevernsorganiseringer. Dette kan bare forebygges ved at barnevernstj enesten fungerer optimalt, er robust og men en faglig kompetanse og kapasitet som gj ør at alle vedtak holder de krav som stilles nå og i fremtiden. Jeg mener dagens organisering har de beste forutsetninger for å bli denne tj enesten. Skaland, l Bjørn Fredriksen Rådmann. Side 5 av 26

6 Sak 8/15 FSK-Sak 8/15 UTT ALEL SE TIL NVE' S BEH ANDLI NG AV KONSE SJ ONSSØKNADE R Saksbehandler: Arkivsaksnr. : Saksnr. : /1 5 Bj ørn Abelsen 09/796 Utvalg Kommunestyret Formannskapet Arkiv : Sl l Møtedato I nnstilling: l. Berg kommune har i tilknytning til siste rullering av arealplanen vist til at man er positiv til omsøkt kraftutbygging, og har videre forutsatt i planprogrammet for rullering av kommuneplanen at de påtenkte kraftanleggene skulle innarbeides i planprosessen. 2. I kommunen konstateres at estimater for framtidig kraftbehov forutsetter at tilførsel av kraft er helt nødvendig særlig for industriutviklingen i kommunen. Dette kraftbehovet tilsier utbygging av kraftanlegg og/eller tilførsel av kraft fra andre områder, eller en kombinasj on av disse. Uansett forutsetter dette at linj enettet må oppgraderes. 3. Kommunen ved formannskapet registrerer imidlertid et økt folkelig engasj ement for å ta hensyn til natur, naturopplevelser og friluftsliv, både av lokalbefolkningen og av betydning for tilreisende i en voksende reiselivsnæring. NVE anmodes derfor å ta tilbørlig hensyn til dette i sin videre konsesj onsbehandling, evt. å forutsette nærmere utredninger av hensynet til avbøtende tiltak, natur og friluftsliv, samt netteiers forsterkning av berørt linj enett. Dersom man går for en delvis utbygging, tilrår kommunen følgende prioritering: Straumsbotnelva D Tverrelva D Sørelva D I tilfelle utbygging forutsettes at følgende hensyn ivaretas særskilt: Tverrelva - det iverksettes et avbøtende tiltak ved midlertidig flytting av inntak til Brattbakken vannverk til Krokelva mens utbyggingen pågår. Straumsbotnelva - det iverksettes et avbøtende tiltak som sikrer hytteeierne tilgang til drikkevann fra elva i samråd med utbygger og rettighetshaverne. Skaland, l Bj ørn Fredriksen rådmann Side 6 av 27

7 Sak 8/15 Vedlegg: Høringsbrev fra NVE, datert Konsesj onssøknad for Sørelva Konsesj onssøknad for Tverrelva Konsesj onssøknad for Straumsbotnelva Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er høringsbrev av fra NVE som er saksbehandlende instans for denne type saker. Saken behandles av kommunen som høringsinstans etter energilovens 2-1. Høringsfristen var satt til 2. mars Saken var den forelagt kommunestyret for uttalelse. Det var lagt opp til å la lokale interesser få anledning til å uttale seg i forbindelse med kommunens uttalelse. Ved en incurie ble informasj onen om dette ikke fulgt opp godt nok. Kommunestyret utsatte saken og delegerte til formannskapet å uttale seg på kommunens vegne etter at kommunen fikk utsatt uttalefrist overfor NVE til Kommunen har innenfor denne tidsrammen invitert berørte til lokale innspill i forhold til kommunens uttalelse. Kommunen har tidligere blitt orientert om planene om småkraftverk og uttalt seg i tilknytning til dette : Sak FSK 8 1 /09 den under merknadsbehandlingen til behandlingen av arealplanen: Innspillene fra Elvekraft AS er kommet på slutten av planprosessen (Sørelva, Tolelva, Straumsbotnelva og Tverrelva). Av hensyn til medvirkning fra berørte i planprosessen, er det ikke aktuelt å ta innspillene med i denne omgang i kommunens arealplan. Planutvalget vil så langt likevel uttrykke seg forbeholden positiv til planene for vurdering i planprogrammet som behandles i Sak KST 97/ 1 3 den under utarbeidelse av planprogram for kommuneplanen, j fr. FSK 48/ 1 3 den : Arealbruk som berøres av konsesjonssøknader om planlagt kraftutbygging i Straumen/ Finnsæterområdet innarbeides i planprosessen. «Lokal konsultasj on» har medført at kommunen har mottatt følgende 6 innspill av betydning for kommunens uttalelse: Side 7 av 26

8 Sak 8/15 l. Brattbakken vannverk- aksepterer ikke flytting av inntaksdammen fra Tverrelva til Krokelva 2. Jann-Oskar Granheim-anmoder om ytterligere undersøkelser og i 3. Aid og Ame Karlstad-protesterer mot planlagt utbygging i tilfelle naturverdier belastes, at det legges fram forslag til avbøtende tiltak. Straumsbotn (Elvevoll) med henvisning til landskapskonsekvenser, verdiforringelse av eiendom og konsekvenser for fauna og dyreliv. 4. Berg Jeger- og fiskarlag-anbefaler kommunen om å stille seg negativ til utbyggingsplanene. 5. Knut og Nina Rydningen-protesterer mot planlagt utbygging av i Straumsbotn (Elvevoll) med henvisning til forringelse av natur og naturopplevelser, dyre- og planteliv. 6. Tore Olsen- anbefaler kommunen om å be NVE avslå at konsesjon blir gitt grunnet negative konsekvenser for friluftslivet og naturopplevelser. I tillegg har kommunen fått kopi av 4 uttalelser som er oversendt NVE direkte : 7. Statens Vegvesen-utbyggere forutsettes å ta kontakt med vegvesenet for å avklare eventuell påvirkning av vegnett. 8. Mattilsynet-uttaler at Berg kommune må ha ekstra overvåking av vannverk under anleggsperioden. 9. Forum for natur og friluftsliv/troms-fraråder alle de tre omsøkte kraftutbyggingene i Berg kommune, samtidig som FnF oppfordrer NVE til at friluftsliv, naturmangfold og landskap tillegges særlig vekt i behandlingen, og ønsker å følge opp sakene videre. 10. Troms Fylkeskommune ved kulturavdelingen graderer de foreslåtte anleggene, ved å fraråde sterkt utbygging av Sørelva, fraråde utbygging av Tverrelva og antyder at miljøkonsekvensene for utbygging av Botnelva (Straumsbotn) som moderate. Til grunn for en vurdering av behovet for kraftproduksj on som omsøkt, kan legges til grunn Troms Kraft AS sin rapport om Lokal Energiutredning for Berg Kommune ( 1 929), sist oppdatert februar Av denne framgår bl.a. følgende : Estimert kraftbehov målt i GWh Kraftbehov til industri 13,5 20,1 28,9 Totalt kraftbehov i kommunen 35,1 44,3 58,1 %-vis andel industri/total 38,5% 45,4% 49,7% Egenproduksjon (Bergsbotn*) 30,2 30,2 30,2 %-vis selvforsyning i kommunen 86,0% 68,2% 52,0% *2004-nivå Som det framgår av ovennevnte oversikt, vil behovet for elektrisk kraft i kommunen vokse betraktelig, og spesielt er det kraftbehovet til fiskeindustrien som vil vokse. Samtidig går selvforsyningsgraden ned så fremt dette ikke kompenseres gj ennom annen kraftutbygging. I denne sammenhengen vises også til båndleggingen av Flatneset med tanke på vindkraft, men som man i energi utredningen viser til at «Troms Kraft produksj on AS har tidligere planlagt et vindkraftverk på Flatneset. Produksj onen ble estimert til 1 00 GWh ( 3 5 MW). Med dagens markedsvilkår er det derimot usikkert om produksj onen vil realiseres». Side 8 av 26

9 Sak 8/15 Vurdering: Under henvisning til ovennevnte framgår det at de berørte områdene ikke er avsatt til kraftutbygging i kommunens arealplan. Dette er heller ikke nødvendig etter endringen i energiloven, ettersom avveiningene om arealbruk og andre hensyn blir ivaretatt gj ennom konsesj onsbehandlingen. Et forventet økt behov for elektrisk kraft i kommunen har blitt lagt til grunn for de tidligere nevnte positive uttalelser i forbindelse med behandlingen av arealplanen i 2009 ( høring), samt at de nevnte anleggene er nevnt i planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen ( ). Dette forventede økte kraftbehovet bekreftes i den nevnte energiutredningen. Dersom formannskapet er enig i denne betraktningen kan det avgis en uttalelse som innebærer at kommunen fortsatt er positiv til kraftutbyggingen som det er omsøkt konsesj on for. Alternativt kan man konkludere ved å legge andre hensyn til grunn, eventuelt at det presiseres noen momenter på bakgrunn av innkomne innspill. Andre hensyn kan for eksempel være følgende : En økende miljøbevisshet i befolkningen for lokale naturhensyn og hensynet til friluftsliv samt en voksende reiselivsnæring, tilsier at man ikke ønsker den omsøkte kraftutbyggingen. Det forutsettes at det er nok kraftproduksjon i fylket, men at linjenettet må forsterkes slik at kraftoverføringen for å dekke kommunens framtidige kraftbehov likevel kan følges opp. I tilfelle man går for en delvis utbygging, kan det være aktuelt å angi en prioritering blant de aktuelle anleggene. I så fall foreslås følgende prioritering ved en helhetsvurdering av hensyn til negative konsekvenser for natur og friluftsliv av de berørte lokalitetene i kommunen: o Straumsbotnelva (minst negative konsekvenser) o Sørelva o Tverrelva Skaland, Bjørn Abelsen Side 9 av 26

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste c;-"-=e=-ll - u nedenffr. 1 7 NOV r-----;- Sff 10 1 Adresseinformasjon tylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. [!] 1[!] a Vår dato: [!] Vår ref.: , , , j ti::._:,_jj - ---" Dokid: ( ) SØ NADER Ot,..1 TILLATELSE Til A BYGGE SMAKRAFTVERK l BERG,!.El'-NlK 0GSØRE.! 9. o"' "0. "', " -UNI::: : HØRING ,20l ,20ll06812-ll, , ksk/ stp, Arkiv: 312 rmo og toe Saksbehandlere: Deres dato: Steinar Pettersen Deres ref.: Rune Moe l 5 Tor Carlsen Flere søkere Søknader om tillatelse til å bygge 7 småkraftverk i Berg, - Lenvik og Sørreisa kommuner- høring NVE har motta,tt søknader om tillatelse til å bygge 7 småkraftverk i Berg, Lenvik og SøJTeisa kommuner. Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for regionen skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, aktuelt. Tvetrelva kraftverk- Bekk og Strøm AS - men også alle sakene samlet dersom det er Berg kommune Tven-elva kraftverk vil utnytte et fall på 165m fra inntaket på 285 moh ned til kraftstasjonen med utløp på 120 moh. Rørgata er planlagt 800 m lang og skal graves ned nordøst for elva. Det er planlagt: en ny kraftstasjonen. Denne vil være 450 m lang og vil krysse Krokelva med bro. er planlagt med en maksimal slukeevne på l 060 1/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på l,4 MW og gi en årlig produksjon på 4,5 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 540 m lang strekning av Tven elva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 58 1/s om sommeren ( ) og 37 lis om vinteren (LI ). Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til13l og 3 7 1/s for henholdsvis sommer og vinter. vei fra riksvei 862 til Middelvannføringen er 480 1/s og kraftverket Sørelva kraftverk- Bekk og Strøm AS- Berg kommune Søre l va kraftverk vil utnytte et fall på 195 m fra inntaket 223 moh ned til kraftstasjonen med utløp 28 moh. Vannveien blir en totalt 600 m lang rørgate hvorav 350m er nedgravd, og de resterende 250m til inntaket boltes på fjell. Alternativt, skal den øvre delen av vannveien bores. Middelvannføringen er planlal:,>t med en maksimal slukeevne på 1440 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,3 MW og gi en årlig produksjon på 7,1 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring 654!Is og kraftverket er på en omtrent 600 m lang strekning av Sørelva, og en 3500 E-post no, Hovedkontor Middel(hunsgate 29 Postboks 5091, Maprstuen 0301 OSLO Region Midt-Norge Vestre Resten TILLER Postboks Majorstuen, 0301 m lang anleggsvei langs Finnsætervatnet. OSLO. Telefon: Internett: Org.nr. NO MVA Bankkonto: Region Nord Kongens gate NARVIK Region Sør Anton Jenssensgate 7 Postboks TØNSBERG Region Vast Naustdalsvn. 1 B PostbOks 53, 6801 FØRDE : Region Øst Vangsveien "13 Poslboks HAMAR

11 Side2 er Det planlagt slipp av minstevannføring på 42 1/s hele året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til 181 og Sl 1/s for henholdsvis sommer og vinter. Straumsbotn kraftverk- Bekk og Strøm AS- Berg kommune Straumsbotn kraftverk vil utnytte et fall på 44 m tra inntaket 47 moh. ned til kraftstasjonen med utløp 3 moh. Vannveien blir en totalt 800 m lang nedgravd rørgate, der man det tørste stykket fra inntaket (50 m) må påregne en del sprenging. Middelvannføringen er 2500 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,9 MW og gi en årlig produksjon på 6,2 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 630 m lang strekning av Straumsbotnelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 85 1/s hele året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til 698 og 195 1/s for henholdsvis sommer og vinter. Øvre Tømmerelv kraftverk- Nord kraft Vind og Småkraft AS- Sørreisa kommune Øvre Tømmerelv kraftverk vil utnytte et tall på I 17m fra inntaket på 253 moh ned til utløp på 136 moh. med Vannveien blir en 2 km lang nedgravd rørgate. MiddelvannfØringen er /s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på /s. Kraf1verket vil ha på 5,0 MW og gi kraftstasjonen en årlig produksjon på li, l GWh. en installert effekt Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 2000 m lang strekning av Tømmerelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 75!Is hele året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til 360 og 59 lis for henholdsvis sommer og vinter. Bjørgelva kraftverk- Tinfos AS- Sørreisa kommune Bjørge! va kraftverk vil utnytte et fall på 232 moh. Vannveien blir en 1800 m m fra inntaket 240 moh. ned til kraftstasjonen med utløp 8 lang nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 606 1/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vil ha gi m en installert effekt på 2,54 MW og årlig produksjon på 7,8 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 2000 Bjørgelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 70 lis hele året. ril en lang strekning av sammenlikning er 5-persentilene beregnet til l l O og 20 1/s for henholdsvis sommer og vinter. Middagselva krnf'tverk- Blåfall AS- Sørreisa kommune Middagselva kraftverk vil utnytte et fa11 på 145 er gi m planlagt med en årlig en en 1720 m m fra inntaket om kraftstasjonen med utløp produksjon på 5,6 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 1700 lang strekning av Middagselva. Det er planlagt slipp 3 7 1/s 200 moh. ned til lang nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 920 1/s og kraftverket maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vi! ha en installert effekt på 2,6 MW og 45 moh. Vannveien blir av minstevannføring på 225 1/s om sommeren og vinteren. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene for sommer og vinter. Djupelva kraftverk- Srnåkraft AS- Lenvik kommune Djupe lva kraf1ve.rk vil utnytte et fall 5 moh. Vannveien blir en 2100 er planlagt med gi en 2300 årlig m en kraftstasjonen med utløp nedgravd rørgate. MiddelvanntØringen er 560 1/s og kraftverket maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vit ha en installert effekt på 2,0 MW og produksjon på 6,8 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent Djupelva. Det er planlaf,rt slipp av minstevannføring på 84 1/s om sommeren lang strekning av og 22 1/s på 23 5 m fra inntaket 240 moh. ned til m lang om vinteren. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene for sommer og vinter. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer.

12 S ide 3 Søknadene skai behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på \VWw.nve.no/kon esjonssaker, og kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. de b l ir Vi ber komm unene om å legge to eksemplarer av søknadene ut ti l offentlig gjennomsyn på Rådhuset i Berg, Kundetorget i Rådhuset på F i nnsnes og Servicekontoret i Sørreisa frem til Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må i kke fjernes fra utleggingsstedet. NV E har utarbeidet et kart over alle kraftverkene i regionen inkludert de omsøkte som kraftverkene Vi viser ellers til nå er på høring, se vedlegg eller NVE sine nettsider. vedlagte informasjonsark som fork larer saksbehandlingen fra søknaden dette går det fram h v i lken tilbakemelding vi ønsker. b l ir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av N V E foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via så snart som mul ig og senest innen I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til!:!y (a)nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks M orstua, 03 0 l Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttal elsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Vi minner om at alte uttalelser vil være offentlig tilgjengelige. Med hilsen T'or Carlsen Øystein Grundt seksjonssjef rådgiver Dokumentet sendes Vedlegg: uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Papirversjon av søknadene (kun til Kunngjøringstekst Informasjonsark kommunene) Oversiktskart Mottakerliste: Arne Lynghaug Bekk og Strøm AS Bekk og Strøm AS v/cecilie Daniel sen Skare Berg kommune Berg kommune v/bjørn Abelsen B låfa l l AS Blåfall AS v/andre Aun e Bjerke Direktoratet for M ineralforv. med Bergmesteren for Svalbard Forum fo r natur og fri l uftsliv Troms Fylkesmannen i Troms Fylkesman nen i rroms Gry Skj e l l haug - Plan, reindrift og samfunnssikkerhetsavdelingen, Seksjon reindrift

13 S ide 4 Hermod Skogheim Hjertti nd reinbeitedistrikt Hjerttind re in beited istrikt v/he lge Oska! Johnny Skoghe im Bjømå (Alta) Karin Ailin Sølvi Stensen Landbruksdirektoratet Lenvik kommune Lenvik kommune - Plan- og utv i k l i ngsenheten Mattilsynet Midt-Troms friluftsråd Mi lj ødirektoratet Naturvemforbundet i Troms Nordkraft AS v/maria Dahl Nordkraft Vind og Småkraft AS Nord-Senja reinbeitedistrikt Nord- Senja reinbeitedistrikt v/per Math is Skum Norges Jeger- og Fiskerforbund - Troms Norges Miljøvernforbund Otto Skogheim SamediggiiSametinget Småkraft AS Småkraft A S v/martin Vangdal Statens vegvesen - Region Nord Statnett S F Sørreisa kommune Sørreisa Kommune Tekn isk Etat Sør-Senja reinbeitedistrikt Sør-Senja reinbeitedistrikt v/ Anne Berit P. Kristiansen Tinfos AS Tinfos AS v/tor Syverud Tone Agersborg Jensen Troms fylkeskommune Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Nett AS v/fredd Amesen Troms Kraft Nett AS v/stein Wemer Bergli Troms Turlag Trond Arne Mo lund U lf Jul iussen

14 &Norges vassdrags- og energidirektorat E ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar ) Generelt Hva konsesj onsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil l O MW), og NVE NVE er andre vassdragstiltak. Tillatelse til kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd. Denne større orienteringen gjelder saker der N VI:: kan gi ti l l atelse etter vannressursloven Behandling vedtak av søkn a den 8. fra m forven tes av ønsker høringsinstansene? i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventue lle alternativer og forslag til Høringsuttalelser ti ltak. avbøtende om myndighetenes energipol itikk på e t generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte saksbehandl ingen. endelig Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen. NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanl igvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandli ngen samtidig som både høringspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng. Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opp l ysninger om det. til NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltn ingsorgan og interesseorgan i sasj oner. Høringsperioden er vanl igvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enke ltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringsi nstansene gir uttalel se på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bl i innvi lget hvis det påvirker sakens fremdrift. Søker får anledni ng til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir i nvitert til å delta på befaringen. l konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining henhold til av fordeler mot ulemper vannressursloven 25. Olj eog energ idepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandl ing av er vannkraftverk. Retnings l i nj e ne små tilgjengelige via NVEs nettsider. Dersom denne, NVE gi r ti l l atelse, knyttes det vilkår til jf. vannress urs loven 26. V i l kår omfatter blant annet byggefrister, naturforvaltning, kulturm inner og ev. brudd på vilkårene. vannsl i pp i ng, sanksjoner ved kommuner, fy lkeskom muner, andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gj eldende arealplan status. Det forventes fy l kesmenn at og Høri ngsuttal elsene, opplysni ngene i søknaden og retningslinjene fra oue- og er energidepartementet viktige tor NVEs vurdering og vedtak. Innsigelses- og klagerett Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er i energi- og bestemme lser innført det vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf vannressursloven 24. NVE u nderstreker at en ev. i nns igelse må reises i høri ngsperioden. Vi viser ti l våre nettsider for mer informasjon: www. nve. no/konsesjoner. NVEs vedtak kan påklages til Olj e- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orienterin g om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel V I o m klage og omgjøring.

15 - KUNNG.JØRING - Flere søkere - Søknader om till atelse til å b ygge Lenvik i Troms 7 småkraftverk i kom m u nene Berg, Sørreisa og NVE har mottatt søknader fra 5 søkere om ti llatelse til å bygge 7 småkraftverk i kommunene Berg, Sørreisa og Lenvik. Søknadene vi l bli behandlet samtidig, og samlet belastning for området bil b l i vurdert. NVE ber høringspartene o m å vurdere hver søknad fo r seg, m e n også a l l e søknadene sam l et. Installert etlekt i MW Produksjon i G Wh Bekk og S trøm AS 1,4 4,5 Søre! v a kraftverk Bekk og Strøm AS 2,3 7, 1 Straumsbotn kraftverk Bekk og Strøm A S 1,9 6,2 Øvre Tømmerelv kraftverk Nordkraft Vind og Småkratt AS 5,0 l i'l Bjørgelva kraftverk Tinfos AS 2,54 7,8 Middagselva kraftverk B l åfall AS 2,6 5,6 Dj upelva kraftverk Småkraft A S 2,0 6,8 Søknad Tverrelva Søker kraftverk Søknadene med vedlegg er lagt ut ti l offentlig ettersyn på Rådhuset i Berg, Servicekontoret i Sørreisa og Kundetorget i Rådhuset på Finnsnes og på NVEs nettsider wwvy,jly..:f.kl/ konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å ta ti lsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med søker på hvert enkelt prosj ekt. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via yvww. nve. no/koq5i_t;_fuqd?:??j<e r, per e-post til nve(a),nve.no e ller per post til NVE, Konsesjonsavdel ingen, Postboks Majorstua, Oslo innen

16 --, <S>.ri.: ""+ ',, \f"l Tortenber get * ' -,, e rg B,--' Tverrelva, "-; Sørelva v"? ' il'o.0<1:> '(1 ---// ord bot n Gr)\lefj a,,....., _, \sel :< \10 o'3 Oste ren! ':,-' -,,_ / l Le nvi k Straumsbotn Heggelv a.. ', l ',\ '...'. '.. - -r.e 9el'-l '3 " : " /_/--\' \\\ \\ t;>} upehia / "' ø'?;:,ø,./ /',.,,/ / ' / / ', -- - /_,// " /,//-',. '\ S i fj o r d en esk a Fles a "/ "" ',-- ' \ Anderdaten na jon alpa rk il J"",., " "' rø." -V' > ), ,. --' 'li Q) ] e iers ætra ',.... ', _ Kraftutby g g i n g i B e rg, S ørreisa 4 o -, og Le n v i k k o m m u n e r i Tro m s 1 : Sand'O akks æ ,, ' ' 6 ' rokbe ' S ør re is a Inntak " tj ø n '... Au$t tjø na S m a k raftpakke S e nja- S ø rre i s a l Kons esjon sfritt.... Utbygd = Omsøkt vannvei - van n v e i ' l : / et.:/ [!] " [! L. l,/ i.. '.. ', Øvre Tøm meret Dokid { ) KART l! And '-> Sø rh "s ;,'. /:-- -- Al _//,/ / ' :

17 Sak 9/15 FSK-Sak 9/15 TIL SL UTNING TIL DELT AKEL SE I FASE 2-BYRE GIONE N FI NNSNE S SAMSPILL MELL OM BY OG BYGD" Saksbehandler: Bj ørn Fredriksen Arkivsaksnr.: 14/582 Saksnr.: Utvalg 9/15 Formannskapet Arkiv: U01 Møtedato Innstilling: Berg kommune vedtar deltakelse i fase 2 i byregionprogrammet sammen med Lenvik slik det er beskrevet i vedlegg. Samfunnsanalysen med prioriterte temaområder legges til grunn for arbeidet i fase 2. Det fremlegges egen sak om kommunal egenandel til prosjektet når tilsagn foreligger fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Skaland, Bj ørn Fredriksen rådmann Side lo av 26

18 Sak 9/15 Vedlegg: Saksopplysninger: Vedlegg: Kortversj onen av samfunnsanalysen Invitasj onen fra Lenvik Hele samfunnsanalysen foreligger på Berg kommunes hj emmeside. Bakgrunn: Berg kommune har deltatt i fase en i prosjektet som har resultert i en omfattende og grundig analyse av regionens potensiale, utfordringer og angivelser av satsninger fremover. Viser her til vedlagte invitasj on og kortversj on av analysedelen. Hovedrapport for analysen ligge på kommunens hj emmeside og er tilgj engelig for den som måtte ønske dette. Egenandel i denne fase har vært godtgj ort ved deltakelse i arbeidsgruppe for prosj ektet der rådmannen har vært kommunens representant. Eventuell egenandel ut over deltakelse i arbeids og styringsgruppe vil man måtte komme tilbake til i egen sak dersom det skulle bli behov for rene bevilgninger. Finansiering av dette kan gj øres via Næringsfondets øremerkede tildeling innenfor regionale prosj ekter/tiltak. Analysens konklusj oner er uansett svært viktig kunnskap for Berg kommune. Hovedområdene med betydelige vekstpotensial er i avgj ørende grad også beliggende i Berg med sj ømatnæringen og reiseliv som de største. Alle kommunene i dagens region har deltatt i fase l. Etter det j eg har grunn til å tro vil alle også delta i fase 2. Side 1 1 av 26

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke Norges vassdrags. og energidkektorat NVE KSK-notat nr. 29/2012 - Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fellkraft AS/Hes'ebe kraftverk I o II Fylke/kommune: Troms/Gratan en Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Vest-Agder fylkeskommune, Strategi og utviklingsenheten Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 1/ Vår ref.: (oppgis ved henv.) 14/00762-5 / ---;U01;&13 Deres

Detaljer