SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG"

Transkript

1 I Berg Q kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 07/1355 VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG UT TALEL SE TIL NVE' S BEHANDL ING AV KONSE SJ ONSSØKNADER /582 TILSLUTNING T IL DELT AKEL SE I FASE 2-BYREGI ONE N FINNSNE S - SAMSPILL MELL OM BY OG BYGD" 10/15 15/139 UT BYGGING A V BRE D BÅ ND T IL BE RGSBOTN- SKAL AND - BØVÆR BE MANNING AV ST ILL ING SOM OPE RAT IV LE DE R TE KNI SK DRIFT 12/15 13/563 BEH ANDL INGSKRITE RIE R FOR NÆRI NGSFOND I BE RG RE VI SJON 2015

2 13/15 14/370 KULT URPRIS BE RG KOMMUNE FORSL AG T IL RE TNINGSLI NJE R OG SKJE MA FOR NOMINASJ ON A V KANDIDAT /504 SØKNAD OM DISPE NSASJ ON FRA ARE ALPLANE N, HE IDI ANNE HØYE N BYGGING A V FRIT IDSBOLI G 15/15 15/45 SØKNAD OM BYGGING P Å GNR. 2 BNR. 272 Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 7/15 FSK-Sak 7/15 VE RT SKOMMUNE SAMARBEI D OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG Saksbehandler: Arkivsaksnr. : Saksnr. : 1 3/ Bj ørn Fredriksen 07/ Utvalg Administrasj onsutvalget Kommunestyret Formannskapet Arkiv: 026 Møtedato Innstilling: l. Berg kommune viderefører avtale om barnevernstj eneste med Lenvik kommune etter vertskommunemodellen 2. Ny avtale gj elder fra Merknader innarbeides ved budsj ettregulering Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 3 av 26

4 Sak 7/15 Saksopplysninger: Bakgrunn: Viser til orienteringer gitt både i formannskap og i kommunestyre. Berg kommune har hatt et samarbeid med Lenvik om barnevernstj enesten helt fra 2008 etter vertskommunemodellen. Dette innebærer i kort form at Berg kommune kj øper hele tj enesten av Lenvik som da er både faglig og kapasitetsmessig ansvarlig. I ønsket Torsken å innlemmes i dette samarbeidet og det ble da foretatt en fullstendig gj ennomgang av kostnader ut fra bemanning og samlede ressurser i tj enesten. Lenvik hadde etter dette et klart krav om at samarbeidet skulle forutsette en total kostnadsdekning fra deltakerkommunene noe som ikke var situasj onen etter gj eldende kontrakt. Berg og Tranøy ble da sagt opp med virkning fra O l og tilbudt ny kontrakt med en årlig kostnad på c a over den gamle avtalen. Denne kostnadsrammen er den samme som Torsken har inngått avtale med bakgrunn i. Kostnadene pr år vil før beregning av årets deflator være på og vi vil få 4 måneders virkning for Rammen for Berg innebærer en kostnadsdekning av 0,8 % stilling med tilsvarende andel av direkte og indirekte kostnader. Det har i den senere tid kommet frem at Barnevernstj enesten i Lenvik har hatt, og har, en del utfordringer særlig mht fristbrudd. 26 mars var det et felles møte mellom alle rådmennene der det ble orientert om situasj onen samt de tiltak og opplegg som er iverksatt for å komme i rute med tj enesten. Lenvik har på sin regning oppbemannet tj enesten og satt inn ressurser for øvrig slik at man skal være helt i rute i forhold til alle frister innen l j uni i år. Opplegget og organiseringen virker god og troverdig og j eg er ikke i tvil om at man vil nå målet. Tranøy har enda ikke tatt stilling til hvordan de skal organisere barnevernet, men j eg vil bli noe forundret om man ikke fornyer med Lenvik. Side 4 av 26

5 Sak 7/15 Vurdering. Etter rådmannens vurdering er det et stort og tiltakende behov for en profesj onell, kompetent og robust organisering av barnevernstj enesten. Ikke minst er kapasitet og tilgj engelighet svært viktig. Berg har hatt en del utfordringer den senere tid og har hatt stort utbytte av deltakelsen i dagens organisering av barnevernet der tj enesten har hatt svært stor aktivitet her ute. Jeg ser ikke at det foreligger, eller kan skapes realistiske løsninger på noen andre måter en det samarbeidet vi har i dag. Å ta dette i egen regi vil være svært betenkelig både mht kompetanse, kapasitet, tilstrekkelig avstand og habilitetsutfordringer. Det ville heller ikke være sannsynlig at man kommer rimeligere fra det ved å foreta en noe tvilsom oppbemanning av dette området selv. Tj enesten må være robust og bredt sammensatt faglig samt ha gode og velpleide kontakter inn mot både fylkes og statsnivået mht fag, råd, plasseringsplasser, behandlingsinstitusjoner etc, noe som vil være helt urealistisk med en delstilling i egen regi. Barnevernstj enesten i Lenvik har til sammen 1 6 stillinger hvorav 4 er statlig finansiert. B ergs andel kostnadsmessig er 0,8 % stilling i forhold til kostnadsfordelingsnøkkelen. Det er ikke tvil om at det er svært mange ulike fagfolk som i sum fyller opp vår andel og gir oss bred og sammensatt kompetanse på alle felt innen området. Berg kommune har nå en del eksempler på erstatningssaker som er fremmet ut fra manglende kompetanse og handlekraft i tidligere barnevernsorganiseringer. Dette kan bare forebygges ved at barnevernstj enesten fungerer optimalt, er robust og men en faglig kompetanse og kapasitet som gj ør at alle vedtak holder de krav som stilles nå og i fremtiden. Jeg mener dagens organisering har de beste forutsetninger for å bli denne tj enesten. Skaland, l Bjørn Fredriksen Rådmann. Side 5 av 26

6 Sak 8/15 FSK-Sak 8/15 UTT ALEL SE TIL NVE' S BEH ANDLI NG AV KONSE SJ ONSSØKNADE R Saksbehandler: Arkivsaksnr. : Saksnr. : /1 5 Bj ørn Abelsen 09/796 Utvalg Kommunestyret Formannskapet Arkiv : Sl l Møtedato I nnstilling: l. Berg kommune har i tilknytning til siste rullering av arealplanen vist til at man er positiv til omsøkt kraftutbygging, og har videre forutsatt i planprogrammet for rullering av kommuneplanen at de påtenkte kraftanleggene skulle innarbeides i planprosessen. 2. I kommunen konstateres at estimater for framtidig kraftbehov forutsetter at tilførsel av kraft er helt nødvendig særlig for industriutviklingen i kommunen. Dette kraftbehovet tilsier utbygging av kraftanlegg og/eller tilførsel av kraft fra andre områder, eller en kombinasj on av disse. Uansett forutsetter dette at linj enettet må oppgraderes. 3. Kommunen ved formannskapet registrerer imidlertid et økt folkelig engasj ement for å ta hensyn til natur, naturopplevelser og friluftsliv, både av lokalbefolkningen og av betydning for tilreisende i en voksende reiselivsnæring. NVE anmodes derfor å ta tilbørlig hensyn til dette i sin videre konsesj onsbehandling, evt. å forutsette nærmere utredninger av hensynet til avbøtende tiltak, natur og friluftsliv, samt netteiers forsterkning av berørt linj enett. Dersom man går for en delvis utbygging, tilrår kommunen følgende prioritering: Straumsbotnelva D Tverrelva D Sørelva D I tilfelle utbygging forutsettes at følgende hensyn ivaretas særskilt: Tverrelva - det iverksettes et avbøtende tiltak ved midlertidig flytting av inntak til Brattbakken vannverk til Krokelva mens utbyggingen pågår. Straumsbotnelva - det iverksettes et avbøtende tiltak som sikrer hytteeierne tilgang til drikkevann fra elva i samråd med utbygger og rettighetshaverne. Skaland, l Bj ørn Fredriksen rådmann Side 6 av 27

7 Sak 8/15 Vedlegg: Høringsbrev fra NVE, datert Konsesj onssøknad for Sørelva Konsesj onssøknad for Tverrelva Konsesj onssøknad for Straumsbotnelva Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er høringsbrev av fra NVE som er saksbehandlende instans for denne type saker. Saken behandles av kommunen som høringsinstans etter energilovens 2-1. Høringsfristen var satt til 2. mars Saken var den forelagt kommunestyret for uttalelse. Det var lagt opp til å la lokale interesser få anledning til å uttale seg i forbindelse med kommunens uttalelse. Ved en incurie ble informasj onen om dette ikke fulgt opp godt nok. Kommunestyret utsatte saken og delegerte til formannskapet å uttale seg på kommunens vegne etter at kommunen fikk utsatt uttalefrist overfor NVE til Kommunen har innenfor denne tidsrammen invitert berørte til lokale innspill i forhold til kommunens uttalelse. Kommunen har tidligere blitt orientert om planene om småkraftverk og uttalt seg i tilknytning til dette : Sak FSK 8 1 /09 den under merknadsbehandlingen til behandlingen av arealplanen: Innspillene fra Elvekraft AS er kommet på slutten av planprosessen (Sørelva, Tolelva, Straumsbotnelva og Tverrelva). Av hensyn til medvirkning fra berørte i planprosessen, er det ikke aktuelt å ta innspillene med i denne omgang i kommunens arealplan. Planutvalget vil så langt likevel uttrykke seg forbeholden positiv til planene for vurdering i planprogrammet som behandles i Sak KST 97/ 1 3 den under utarbeidelse av planprogram for kommuneplanen, j fr. FSK 48/ 1 3 den : Arealbruk som berøres av konsesjonssøknader om planlagt kraftutbygging i Straumen/ Finnsæterområdet innarbeides i planprosessen. «Lokal konsultasj on» har medført at kommunen har mottatt følgende 6 innspill av betydning for kommunens uttalelse: Side 7 av 26

8 Sak 8/15 l. Brattbakken vannverk- aksepterer ikke flytting av inntaksdammen fra Tverrelva til Krokelva 2. Jann-Oskar Granheim-anmoder om ytterligere undersøkelser og i 3. Aid og Ame Karlstad-protesterer mot planlagt utbygging i tilfelle naturverdier belastes, at det legges fram forslag til avbøtende tiltak. Straumsbotn (Elvevoll) med henvisning til landskapskonsekvenser, verdiforringelse av eiendom og konsekvenser for fauna og dyreliv. 4. Berg Jeger- og fiskarlag-anbefaler kommunen om å stille seg negativ til utbyggingsplanene. 5. Knut og Nina Rydningen-protesterer mot planlagt utbygging av i Straumsbotn (Elvevoll) med henvisning til forringelse av natur og naturopplevelser, dyre- og planteliv. 6. Tore Olsen- anbefaler kommunen om å be NVE avslå at konsesjon blir gitt grunnet negative konsekvenser for friluftslivet og naturopplevelser. I tillegg har kommunen fått kopi av 4 uttalelser som er oversendt NVE direkte : 7. Statens Vegvesen-utbyggere forutsettes å ta kontakt med vegvesenet for å avklare eventuell påvirkning av vegnett. 8. Mattilsynet-uttaler at Berg kommune må ha ekstra overvåking av vannverk under anleggsperioden. 9. Forum for natur og friluftsliv/troms-fraråder alle de tre omsøkte kraftutbyggingene i Berg kommune, samtidig som FnF oppfordrer NVE til at friluftsliv, naturmangfold og landskap tillegges særlig vekt i behandlingen, og ønsker å følge opp sakene videre. 10. Troms Fylkeskommune ved kulturavdelingen graderer de foreslåtte anleggene, ved å fraråde sterkt utbygging av Sørelva, fraråde utbygging av Tverrelva og antyder at miljøkonsekvensene for utbygging av Botnelva (Straumsbotn) som moderate. Til grunn for en vurdering av behovet for kraftproduksj on som omsøkt, kan legges til grunn Troms Kraft AS sin rapport om Lokal Energiutredning for Berg Kommune ( 1 929), sist oppdatert februar Av denne framgår bl.a. følgende : Estimert kraftbehov målt i GWh Kraftbehov til industri 13,5 20,1 28,9 Totalt kraftbehov i kommunen 35,1 44,3 58,1 %-vis andel industri/total 38,5% 45,4% 49,7% Egenproduksjon (Bergsbotn*) 30,2 30,2 30,2 %-vis selvforsyning i kommunen 86,0% 68,2% 52,0% *2004-nivå Som det framgår av ovennevnte oversikt, vil behovet for elektrisk kraft i kommunen vokse betraktelig, og spesielt er det kraftbehovet til fiskeindustrien som vil vokse. Samtidig går selvforsyningsgraden ned så fremt dette ikke kompenseres gj ennom annen kraftutbygging. I denne sammenhengen vises også til båndleggingen av Flatneset med tanke på vindkraft, men som man i energi utredningen viser til at «Troms Kraft produksj on AS har tidligere planlagt et vindkraftverk på Flatneset. Produksj onen ble estimert til 1 00 GWh ( 3 5 MW). Med dagens markedsvilkår er det derimot usikkert om produksj onen vil realiseres». Side 8 av 26

9 Sak 8/15 Vurdering: Under henvisning til ovennevnte framgår det at de berørte områdene ikke er avsatt til kraftutbygging i kommunens arealplan. Dette er heller ikke nødvendig etter endringen i energiloven, ettersom avveiningene om arealbruk og andre hensyn blir ivaretatt gj ennom konsesj onsbehandlingen. Et forventet økt behov for elektrisk kraft i kommunen har blitt lagt til grunn for de tidligere nevnte positive uttalelser i forbindelse med behandlingen av arealplanen i 2009 ( høring), samt at de nevnte anleggene er nevnt i planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen ( ). Dette forventede økte kraftbehovet bekreftes i den nevnte energiutredningen. Dersom formannskapet er enig i denne betraktningen kan det avgis en uttalelse som innebærer at kommunen fortsatt er positiv til kraftutbyggingen som det er omsøkt konsesj on for. Alternativt kan man konkludere ved å legge andre hensyn til grunn, eventuelt at det presiseres noen momenter på bakgrunn av innkomne innspill. Andre hensyn kan for eksempel være følgende : En økende miljøbevisshet i befolkningen for lokale naturhensyn og hensynet til friluftsliv samt en voksende reiselivsnæring, tilsier at man ikke ønsker den omsøkte kraftutbyggingen. Det forutsettes at det er nok kraftproduksjon i fylket, men at linjenettet må forsterkes slik at kraftoverføringen for å dekke kommunens framtidige kraftbehov likevel kan følges opp. I tilfelle man går for en delvis utbygging, kan det være aktuelt å angi en prioritering blant de aktuelle anleggene. I så fall foreslås følgende prioritering ved en helhetsvurdering av hensyn til negative konsekvenser for natur og friluftsliv av de berørte lokalitetene i kommunen: o Straumsbotnelva (minst negative konsekvenser) o Sørelva o Tverrelva Skaland, Bjørn Abelsen Side 9 av 26

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste c;-"-=e=-ll - u nedenffr. 1 7 NOV r-----;- Sff 10 1 Adresseinformasjon tylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. [!] 1[!] a Vår dato: [!] Vår ref.: , , , j ti::._:,_jj - ---" Dokid: ( ) SØ NADER Ot,..1 TILLATELSE Til A BYGGE SMAKRAFTVERK l BERG,!.El'-NlK 0GSØRE.! 9. o"' "0. "', " -UNI::: : HØRING ,20l ,20ll06812-ll, , ksk/ stp, Arkiv: 312 rmo og toe Saksbehandlere: Deres dato: Steinar Pettersen Deres ref.: Rune Moe l 5 Tor Carlsen Flere søkere Søknader om tillatelse til å bygge 7 småkraftverk i Berg, - Lenvik og Sørreisa kommuner- høring NVE har motta,tt søknader om tillatelse til å bygge 7 småkraftverk i Berg, Lenvik og SøJTeisa kommuner. Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for regionen skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, aktuelt. Tvetrelva kraftverk- Bekk og Strøm AS - men også alle sakene samlet dersom det er Berg kommune Tven-elva kraftverk vil utnytte et fall på 165m fra inntaket på 285 moh ned til kraftstasjonen med utløp på 120 moh. Rørgata er planlagt 800 m lang og skal graves ned nordøst for elva. Det er planlagt: en ny kraftstasjonen. Denne vil være 450 m lang og vil krysse Krokelva med bro. er planlagt med en maksimal slukeevne på l 060 1/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på l,4 MW og gi en årlig produksjon på 4,5 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 540 m lang strekning av Tven elva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 58 1/s om sommeren ( ) og 37 lis om vinteren (LI ). Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til13l og 3 7 1/s for henholdsvis sommer og vinter. vei fra riksvei 862 til Middelvannføringen er 480 1/s og kraftverket Sørelva kraftverk- Bekk og Strøm AS- Berg kommune Søre l va kraftverk vil utnytte et fall på 195 m fra inntaket 223 moh ned til kraftstasjonen med utløp 28 moh. Vannveien blir en totalt 600 m lang rørgate hvorav 350m er nedgravd, og de resterende 250m til inntaket boltes på fjell. Alternativt, skal den øvre delen av vannveien bores. Middelvannføringen er planlal:,>t med en maksimal slukeevne på 1440 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,3 MW og gi en årlig produksjon på 7,1 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring 654!Is og kraftverket er på en omtrent 600 m lang strekning av Sørelva, og en 3500 E-post no, Hovedkontor Middel(hunsgate 29 Postboks 5091, Maprstuen 0301 OSLO Region Midt-Norge Vestre Resten TILLER Postboks Majorstuen, 0301 m lang anleggsvei langs Finnsætervatnet. OSLO. Telefon: Internett: Org.nr. NO MVA Bankkonto: Region Nord Kongens gate NARVIK Region Sør Anton Jenssensgate 7 Postboks TØNSBERG Region Vast Naustdalsvn. 1 B PostbOks 53, 6801 FØRDE : Region Øst Vangsveien "13 Poslboks HAMAR

11 Side2 er Det planlagt slipp av minstevannføring på 42 1/s hele året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til 181 og Sl 1/s for henholdsvis sommer og vinter. Straumsbotn kraftverk- Bekk og Strøm AS- Berg kommune Straumsbotn kraftverk vil utnytte et fall på 44 m tra inntaket 47 moh. ned til kraftstasjonen med utløp 3 moh. Vannveien blir en totalt 800 m lang nedgravd rørgate, der man det tørste stykket fra inntaket (50 m) må påregne en del sprenging. Middelvannføringen er 2500 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,9 MW og gi en årlig produksjon på 6,2 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 630 m lang strekning av Straumsbotnelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 85 1/s hele året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til 698 og 195 1/s for henholdsvis sommer og vinter. Øvre Tømmerelv kraftverk- Nord kraft Vind og Småkraft AS- Sørreisa kommune Øvre Tømmerelv kraftverk vil utnytte et tall på I 17m fra inntaket på 253 moh ned til utløp på 136 moh. med Vannveien blir en 2 km lang nedgravd rørgate. MiddelvannfØringen er /s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på /s. Kraf1verket vil ha på 5,0 MW og gi kraftstasjonen en årlig produksjon på li, l GWh. en installert effekt Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 2000 m lang strekning av Tømmerelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 75!Is hele året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet til 360 og 59 lis for henholdsvis sommer og vinter. Bjørgelva kraftverk- Tinfos AS- Sørreisa kommune Bjørge! va kraftverk vil utnytte et fall på 232 moh. Vannveien blir en 1800 m m fra inntaket 240 moh. ned til kraftstasjonen med utløp 8 lang nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 606 1/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vil ha gi m en installert effekt på 2,54 MW og årlig produksjon på 7,8 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 2000 Bjørgelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 70 lis hele året. ril en lang strekning av sammenlikning er 5-persentilene beregnet til l l O og 20 1/s for henholdsvis sommer og vinter. Middagselva krnf'tverk- Blåfall AS- Sørreisa kommune Middagselva kraftverk vil utnytte et fa11 på 145 er gi m planlagt med en årlig en en 1720 m m fra inntaket om kraftstasjonen med utløp produksjon på 5,6 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 1700 lang strekning av Middagselva. Det er planlagt slipp 3 7 1/s 200 moh. ned til lang nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 920 1/s og kraftverket maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vi! ha en installert effekt på 2,6 MW og 45 moh. Vannveien blir av minstevannføring på 225 1/s om sommeren og vinteren. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene for sommer og vinter. Djupelva kraftverk- Srnåkraft AS- Lenvik kommune Djupe lva kraf1ve.rk vil utnytte et fall 5 moh. Vannveien blir en 2100 er planlagt med gi en 2300 årlig m en kraftstasjonen med utløp nedgravd rørgate. MiddelvanntØringen er 560 1/s og kraftverket maksimal slukeevne på /s. Kraftverket vit ha en installert effekt på 2,0 MW og produksjon på 6,8 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent Djupelva. Det er planlaf,rt slipp av minstevannføring på 84 1/s om sommeren lang strekning av og 22 1/s på 23 5 m fra inntaket 240 moh. ned til m lang om vinteren. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene for sommer og vinter. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer.

12 S ide 3 Søknadene skai behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på \VWw.nve.no/kon esjonssaker, og kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. de b l ir Vi ber komm unene om å legge to eksemplarer av søknadene ut ti l offentlig gjennomsyn på Rådhuset i Berg, Kundetorget i Rådhuset på F i nnsnes og Servicekontoret i Sørreisa frem til Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må i kke fjernes fra utleggingsstedet. NV E har utarbeidet et kart over alle kraftverkene i regionen inkludert de omsøkte som kraftverkene Vi viser ellers til nå er på høring, se vedlegg eller NVE sine nettsider. vedlagte informasjonsark som fork larer saksbehandlingen fra søknaden dette går det fram h v i lken tilbakemelding vi ønsker. b l ir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av N V E foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via så snart som mul ig og senest innen I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til!:!y (a)nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks M orstua, 03 0 l Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttal elsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Vi minner om at alte uttalelser vil være offentlig tilgjengelige. Med hilsen T'or Carlsen Øystein Grundt seksjonssjef rådgiver Dokumentet sendes Vedlegg: uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Papirversjon av søknadene (kun til Kunngjøringstekst Informasjonsark kommunene) Oversiktskart Mottakerliste: Arne Lynghaug Bekk og Strøm AS Bekk og Strøm AS v/cecilie Daniel sen Skare Berg kommune Berg kommune v/bjørn Abelsen B låfa l l AS Blåfall AS v/andre Aun e Bjerke Direktoratet for M ineralforv. med Bergmesteren for Svalbard Forum fo r natur og fri l uftsliv Troms Fylkesmannen i Troms Fylkesman nen i rroms Gry Skj e l l haug - Plan, reindrift og samfunnssikkerhetsavdelingen, Seksjon reindrift

13 S ide 4 Hermod Skogheim Hjertti nd reinbeitedistrikt Hjerttind re in beited istrikt v/he lge Oska! Johnny Skoghe im Bjømå (Alta) Karin Ailin Sølvi Stensen Landbruksdirektoratet Lenvik kommune Lenvik kommune - Plan- og utv i k l i ngsenheten Mattilsynet Midt-Troms friluftsråd Mi lj ødirektoratet Naturvemforbundet i Troms Nordkraft AS v/maria Dahl Nordkraft Vind og Småkraft AS Nord-Senja reinbeitedistrikt Nord- Senja reinbeitedistrikt v/per Math is Skum Norges Jeger- og Fiskerforbund - Troms Norges Miljøvernforbund Otto Skogheim SamediggiiSametinget Småkraft AS Småkraft A S v/martin Vangdal Statens vegvesen - Region Nord Statnett S F Sørreisa kommune Sørreisa Kommune Tekn isk Etat Sør-Senja reinbeitedistrikt Sør-Senja reinbeitedistrikt v/ Anne Berit P. Kristiansen Tinfos AS Tinfos AS v/tor Syverud Tone Agersborg Jensen Troms fylkeskommune Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Nett AS v/fredd Amesen Troms Kraft Nett AS v/stein Wemer Bergli Troms Turlag Trond Arne Mo lund U lf Jul iussen

14 &Norges vassdrags- og energidirektorat E ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar ) Generelt Hva konsesj onsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil l O MW), og NVE NVE er andre vassdragstiltak. Tillatelse til kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd. Denne større orienteringen gjelder saker der N VI:: kan gi ti l l atelse etter vannressursloven Behandling vedtak av søkn a den 8. fra m forven tes av ønsker høringsinstansene? i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventue lle alternativer og forslag til Høringsuttalelser ti ltak. avbøtende om myndighetenes energipol itikk på e t generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte saksbehandl ingen. endelig Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen. NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanl igvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandli ngen samtidig som både høringspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng. Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opp l ysninger om det. til NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltn ingsorgan og interesseorgan i sasj oner. Høringsperioden er vanl igvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enke ltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringsi nstansene gir uttalel se på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bl i innvi lget hvis det påvirker sakens fremdrift. Søker får anledni ng til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir i nvitert til å delta på befaringen. l konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining henhold til av fordeler mot ulemper vannressursloven 25. Olj eog energ idepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandl ing av er vannkraftverk. Retnings l i nj e ne små tilgjengelige via NVEs nettsider. Dersom denne, NVE gi r ti l l atelse, knyttes det vilkår til jf. vannress urs loven 26. V i l kår omfatter blant annet byggefrister, naturforvaltning, kulturm inner og ev. brudd på vilkårene. vannsl i pp i ng, sanksjoner ved kommuner, fy lkeskom muner, andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gj eldende arealplan status. Det forventes fy l kesmenn at og Høri ngsuttal elsene, opplysni ngene i søknaden og retningslinjene fra oue- og er energidepartementet viktige tor NVEs vurdering og vedtak. Innsigelses- og klagerett Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er i energi- og bestemme lser innført det vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf vannressursloven 24. NVE u nderstreker at en ev. i nns igelse må reises i høri ngsperioden. Vi viser ti l våre nettsider for mer informasjon: www. nve. no/konsesjoner. NVEs vedtak kan påklages til Olj e- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orienterin g om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel V I o m klage og omgjøring.

15 - KUNNG.JØRING - Flere søkere - Søknader om till atelse til å b ygge Lenvik i Troms 7 småkraftverk i kom m u nene Berg, Sørreisa og NVE har mottatt søknader fra 5 søkere om ti llatelse til å bygge 7 småkraftverk i kommunene Berg, Sørreisa og Lenvik. Søknadene vi l bli behandlet samtidig, og samlet belastning for området bil b l i vurdert. NVE ber høringspartene o m å vurdere hver søknad fo r seg, m e n også a l l e søknadene sam l et. Installert etlekt i MW Produksjon i G Wh Bekk og S trøm AS 1,4 4,5 Søre! v a kraftverk Bekk og Strøm AS 2,3 7, 1 Straumsbotn kraftverk Bekk og Strøm A S 1,9 6,2 Øvre Tømmerelv kraftverk Nordkraft Vind og Småkratt AS 5,0 l i'l Bjørgelva kraftverk Tinfos AS 2,54 7,8 Middagselva kraftverk B l åfall AS 2,6 5,6 Dj upelva kraftverk Småkraft A S 2,0 6,8 Søknad Tverrelva Søker kraftverk Søknadene med vedlegg er lagt ut ti l offentlig ettersyn på Rådhuset i Berg, Servicekontoret i Sørreisa og Kundetorget i Rådhuset på Finnsnes og på NVEs nettsider wwvy,jly..:f.kl/ konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å ta ti lsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med søker på hvert enkelt prosj ekt. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via yvww. nve. no/koq5i_t;_fuqd?:??j<e r, per e-post til nve(a),nve.no e ller per post til NVE, Konsesjonsavdel ingen, Postboks Majorstua, Oslo innen

16 --, <S>.ri.: ""+ ',, \f"l Tortenber get * ' -,, e rg B,--' Tverrelva, "-; Sørelva v"? ' il'o.0<1:> '(1 ---// ord bot n Gr)\lefj a,,....., _, \sel :< \10 o'3 Oste ren! ':,-' -,,_ / l Le nvi k Straumsbotn Heggelv a.. ', l ',\ '...'. '.. - -r.e 9el'-l '3 " : " /_/--\' \\\ \\ t;>} upehia / "' ø'?;:,ø,./ /',.,,/ / ' / / ', -- - /_,// " /,//-',. '\ S i fj o r d en esk a Fles a "/ "" ',-- ' \ Anderdaten na jon alpa rk il J"",., " "' rø." -V' > ), ,. --' 'li Q) ] e iers ætra ',.... ', _ Kraftutby g g i n g i B e rg, S ørreisa 4 o -, og Le n v i k k o m m u n e r i Tro m s 1 : Sand'O akks æ ,, ' ' 6 ' rokbe ' S ør re is a Inntak " tj ø n '... Au$t tjø na S m a k raftpakke S e nja- S ø rre i s a l Kons esjon sfritt.... Utbygd = Omsøkt vannvei - van n v e i ' l : / et.:/ [!] " [! L. l,/ i.. '.. ', Øvre Tøm meret Dokid { ) KART l! And '-> Sø rh "s ;,'. /:-- -- Al _//,/ / ' :

17 Sak 9/15 FSK-Sak 9/15 TIL SL UTNING TIL DELT AKEL SE I FASE 2-BYRE GIONE N FI NNSNE S SAMSPILL MELL OM BY OG BYGD" Saksbehandler: Bj ørn Fredriksen Arkivsaksnr.: 14/582 Saksnr.: Utvalg 9/15 Formannskapet Arkiv: U01 Møtedato Innstilling: Berg kommune vedtar deltakelse i fase 2 i byregionprogrammet sammen med Lenvik slik det er beskrevet i vedlegg. Samfunnsanalysen med prioriterte temaområder legges til grunn for arbeidet i fase 2. Det fremlegges egen sak om kommunal egenandel til prosjektet når tilsagn foreligger fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Skaland, Bj ørn Fredriksen rådmann Side lo av 26

18 Sak 9/15 Vedlegg: Saksopplysninger: Vedlegg: Kortversj onen av samfunnsanalysen Invitasj onen fra Lenvik Hele samfunnsanalysen foreligger på Berg kommunes hj emmeside. Bakgrunn: Berg kommune har deltatt i fase en i prosjektet som har resultert i en omfattende og grundig analyse av regionens potensiale, utfordringer og angivelser av satsninger fremover. Viser her til vedlagte invitasj on og kortversj on av analysedelen. Hovedrapport for analysen ligge på kommunens hj emmeside og er tilgj engelig for den som måtte ønske dette. Egenandel i denne fase har vært godtgj ort ved deltakelse i arbeidsgruppe for prosj ektet der rådmannen har vært kommunens representant. Eventuell egenandel ut over deltakelse i arbeids og styringsgruppe vil man måtte komme tilbake til i egen sak dersom det skulle bli behov for rene bevilgninger. Finansiering av dette kan gj øres via Næringsfondets øremerkede tildeling innenfor regionale prosj ekter/tiltak. Analysens konklusj oner er uansett svært viktig kunnskap for Berg kommune. Hovedområdene med betydelige vekstpotensial er i avgj ørende grad også beliggende i Berg med sj ømatnæringen og reiseliv som de største. Alle kommunene i dagens region har deltatt i fase l. Etter det j eg har grunn til å tro vil alle også delta i fase 2. Side 1 1 av 26

19 Sak 9/15 Utredning: Det synes klart at utløsningen av vekstpotensialet i stor grad er betinget av om både kommunenivået og næringslivet makter å jobbe sammen på tvers av dagens kommunegrenser. Det videre arbeidet i prosjektets fase 2 vil være viktig for Berg og styrke forståelsen av regionen, og følgelig den enkelte kommunes potensiale, utfordringer og mulighetsrom. Dyrøyseminarsenteret ved prosjektleder Ragnvald Storvoll har hatt prosjektledelsen og stått for prosjektutviklingen i første fase. Det er gjort avtale med han om å ta prosjektledelse ved fase 2. Det har vært gjort en imponerende jobb innenfor svært kort perioden og det materialet som nå utgjør analysedelen representerer en helhetlig tilnærming til regionens fremtidige muligheter og utfordringer. Berg kommunes bidrag til og deltakelse i dette prosjektet vil være svært viktig uansett hva som måtte komme av kommunestrukturprosessen. Skaland, Bj ørn Fredriksen Rådmann. Side 12 av 26

20 Lenvik ko m m u ne RADMANNEN Ko m m unene i Midt-Troms Deres ref.: Dato: Vår ref. : 1 4/ /1 5 - U01 I nvitasjon til deltakelse i fase 2 av prosj e ktet F i n nsnes - sams p i l l mel l om by og byg d» «Byregionen V i viser til a rbeidet m ed prosjektet «Byregionen Fi n n sn es - sa mspil l mellom b y o g bygd» h ø sten /vintere n , samt orienteri n g e r g itt a v prosjektledelse n i politiske o rga n i d e en kelte kommu nene og vedtak i reg ionrå det feb rua r P rosjektets fø rste d e l, a n a lysefasen, e r n å gje n nomfø rt og e n g ru ndig samfu n n sa nalyse for vekstkraft i Midt-Tro m s reg ionen e r nå lagt fra m. V i viser i denne sammenheng ti l d e n pre sentasjonen av samfu n nsanalysen o g veien videre s o m b l e gitt til ordfø rere o g råd menn i regionen d e n S a mfu n n sa n a lyse n, båd e i ko rtversjon o g fullversjon, pluss p rese ntasjonen som e r sendt a l l e kommunene. Lenvik komm une ser stor nytte av de ltakelsen i byregionprogra mmet og ø n ske r å gå videre til fase 2. Vi inviterer d e rfo r kom m u nene i M idt-troms til å d elta i fase 2 av byregion prog ram met, s l ik at s ø knaden ka n se ndes til Kommunal og modern iseringsdeparteme ntet (KMD) i n ne n sø knad sfriste n 1. ma i. Vi ber om at saken tas o p p til po l itisk beha n d l i ng i den enke lte kom m u ne så snart som m u l i g, i n ne n 2 0. apri l, slik a t sø knad sfristen b l i r overholdt. Bakgru n n for prosjektet Nasjonalt er d et satt i gang et byregion p rogra m i Kommunal- og modern iseri ngsdepartementet (KMD). Målet med d ette p rog ra m met e r å styrke reg ionenes vekstkraft. Kje rnen i satsi ngen er å fjerne fla s keha lser/det som skaper dem, samt sti mulere ti l positi ve ri ngvirkn inger og samspill mello m kom m u ner på tvers av g re n ser for i n n byggere og næringsliv samt læri n g. Troms fylkesko m m u n e i nvite rte Lenvik ko m m u n e t i l å s ø ke om mid ler fra fylkesko m m une n for å kunne delta i utviklingsprog ra m met for byre g i o ner. s i d e n F i n n s n e s har en viktig fu n ksjon som reg ionsenter for Midt-Troms. Dette Fylkesko m mu n e n viste i d e n n e sa mmenheng til fyl kespla n e n fo r Troms som bla nt a n n et omhandler strategier for byene; Tromsø, Ha rstad og F i n n s n e s. l d ette l i g g e r m u li g h etene for å væ re påd rivere i reg ionalt utvi k l i n gsarbeid, både for ege n utvikling og for o m l a nd et. l fylkesplanen påpeke r fylkesko m m unen at de vil Lenvik kommune Postboks Finnsnes Telefon : Faks: Besøk: Råd husveien 8 Org. nr. : www. lenvik.kom m une.no BA N{;BY N

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201504512-12 201002133,

Detaljer

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om bygging av Tossevikelva kraftverk i Ringerike kommune, Buskerud - høring

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om bygging av Tossevikelva kraftverk i Ringerike kommune, Buskerud - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste - 5 OKT2011 Vår dato: Vår ref.: NVE 200904743-9 ki/krn Arkiv: 312 /012.G21 Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Norsk

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 111 Adresseliste Vår dato: 2 1 FF Vår ref.: NVE 201004009-12 ki/krn Arkiv: 312/026.BCZ Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Skårdal

Detaljer

Søknader om 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner i Nordland - høring

Søknader om 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner i Nordland - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201003750-11, 201002099,

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste 41SutS 3-28 NOV2012 Vår dato: Vår ref.: 200806751-7 ksk/rmo Arkiv: 312/140.32Z Deres dato: 03.10.2012 Deres ref.: Ekorndalselva kraftverk v/pål Anders

Detaljer

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201504512-12 201002133, 201100213, 201101867, 201101868, 201100091, 201000271, 201101870, 201106535, 201506360 Arkiv: 312 Deres

Detaljer

Kiær Mykleby - Søknader om å bygge to småkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring

Kiær Mykleby - Søknader om å bygge to småkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Til adresseliste Vår dato: 12 APR2012 Vår ref.: NVE 200806675-5, 200806361-5 kskihnll Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Helen Nathalie Liebig-Larsen Deres

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Vår ref.: ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.:

Vår ref.: ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Alle på adresselista Vår dato: 22 JUN 2011 Vår ref.: 200905833-3 ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.: 22 95 92 34

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Gjerdelva Fallrettslag SUS - Søknad om å få bygge Gjerdelva kraftverk i Lyngen kommune, Troms - høring

Gjerdelva Fallrettslag SUS - Søknad om å få bygge Gjerdelva kraftverk i Lyngen kommune, Troms - høring Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Til adresseliste 6 FEB2014 Vår data Vår ref.: NVE 200901248-15 ksk/hela Arkiv: 312 / 203.72 Saksbehandler: Deres dato: Henrik Langbråten Deres ref.: 22 95 94

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Flere søkere Søknad om tillatelse til å bygge ti småkraftverk og nettanlegg i Namsskogan og Grong kommuner i Nord-Trøndelag - høring

Flere søkere Søknad om tillatelse til å bygge ti småkraftverk og nettanlegg i Namsskogan og Grong kommuner i Nord-Trøndelag - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.04.2016 Vår ref.: 201203264-24, 200804723-16,

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Sørfold kommune Sørfold kommune

Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/599 Eirik Stendal, 756 85362 01.07.2016 Kommunal behandling Småkraftverk

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 02.01.2018 Vår ref.: 201705701-4 Arkiv: 313 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eline Nordseth Berg 22959210/enbe@nve.no

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0015 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionen Finnsnes - samspill mellom by og bygd Kort

Detaljer

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring Noregs vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste 26 JUNI2013 Vår dato: Vår ref.: NVE 201206093-4 ki/baso Arkiv: 312 / 103.4B Sakshandsamar: Dykkar dato: Bård Ottesen Dykkar ref.: 22959528 Rauma Energi

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Songe TræsliperiAS - Søknad om Lilie Lindland minikraftverk i Risør kommune, Aust-Agder høring

Songe TræsliperiAS - Søknad om Lilie Lindland minikraftverk i Risør kommune, Aust-Agder høring Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 2 OKT2012 Vår ref.: 200708025-18 ksk/smf Arkiv: 312 /018.A3Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Siri Merethe Fagerheim Songe TræsliperiAS

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Høring av søknad om konsesjon for bygging av Osaelva kraftverk i Rissa kommune, Sør -Trøndelag

Høring av søknad om konsesjon for bygging av Osaelva kraftverk i Rissa kommune, Sør -Trøndelag vossdrags-og energidirektorat ni E NV "rges Adresseliste Vår dato: 02 DES 2010 Vår ref.: NVE 200804405-10 kv/rast Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Ragnhild Stokker Deres ref.: 22 95 93 02 Høring av

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Høringsbrev - 6 småkraftsaker nord i Hedmark fylke

Høringsbrev - 6 småkraftsaker nord i Hedmark fylke Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.04.2014 Vår ref.: 200902464-10, 201204118-6,

Detaljer

Knut Olav Tveit - Søknad om bygging av Skjeggedalsfossen kraftverk i Åmli kommune, Aust-Agder - høring

Knut Olav Tveit - Søknad om bygging av Skjeggedalsfossen kraftverk i Åmli kommune, Aust-Agder - høring Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 24 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 201001133-5 ki/sbi Arkiv: 312/0.20.BD Saksbehandler: Deres dato: Sigrun Birkeland Rawcliffe Deres ref.: 22 95 93

Detaljer

NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse til bygging av Flårendsfossen kraftverk i Otra, Valle kommune i Aust-Agder

NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse til bygging av Flårendsfossen kraftverk i Otra, Valle kommune i Aust-Agder Otra Kraft DA 4748 RYSSTAD Vår dato: 25.02.2016 Vår ref.: 201107538-33 Arkiv: 312 /021.F1 Deres dato: 02.03.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Kristine Naas NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

MiljøKraft Nordland AS - Søknad om regulering av Kjerringvatnet og bygging av Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune, Nordland - høring

MiljøKraft Nordland AS - Søknad om regulering av Kjerringvatnet og bygging av Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune, Nordland - høring Norges energiclirektorat NVE Til adresseliste Vår dato: 0 4 JuN2013 Vår ref.: NVE 200903066-6 ksk/elfa Arkiv: 312 /155.Z Deres dato: 02.05.2013 Deres ref.: Saksbehandler: Ellen Flåhagen Andersen MiljøKraft

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak IL DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks 2284 9269 TROMSØ I tti.s7-.;7krs' llint< Vår ref DertS ref r. 137 7.), s,t Dalo I4/1306

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Fleire søkjarar Søknad om løyve til å byggje fem småkraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane høyring

Fleire søkjarar Søknad om løyve til å byggje fem småkraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane høyring Luster kommune 6868 GAUPNE Vår dato: 27.03.2015 Vår ref.: 201106573-8, 200900318-11, 201101110-9, 201205014-11, 201404142-8 Arkiv: 312 Sakshandsamar: Dykkar dato: Erlend Støle Hansen 22 95 98 26 Dykkar

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD Telefon + 47 901 36 676 lse@midt-troms.no Postboks 602, 9305 FINNSNES Org. nr. 979 624 646 Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 07.04.2017 Vår ref.: 201600996-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-12-10 10. desember 2012 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2014 Vår ref.: 201401786-5 Arkiv: 526 Deres dato: Deres ref.: U.off.: Offl 15, 1.ledd Saksbehandler: Anton Jayanand Eliston Svar

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Postboks 104 9711 LAKSELV Vår dato: 10.07.2017 Vår ref.: 201700816-9 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg 22959626/kgs@nve.no Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Småkraft AS - Søknad om konsesjon til bygging av Strandåna kraftverk i Odda kommune, Hordaland - høring

Småkraft AS - Søknad om konsesjon til bygging av Strandåna kraftverk i Odda kommune, Hordaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat u '. i.' I ' ^ -. NVE i 13 iov. 2011 Til adresseliste j Arkivnr. ^f)^ I Eksp. Saish. Vår dato: 8 OKT 2011 Vår ref: NVE 200901924-5 ki/ebth Arkiv: 312/036.Z Deres dato:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/ Bjørg Fladseth

Kommunalteknikk og eiendom. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/ Bjørg Fladseth Aure kommune Kommunalteknikk og eiendom «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/3421-11 Bjørg Fladseth 16.02.2017 Partsbrev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING Møtested: Øversjødalen samfunnshus Møtedato: 25.04.2013 Tid: kl. 19.30 KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 32/13 Tittel OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE I FORBINDELSE MED HØRINGSUTTALELSEN

Detaljer

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stig Ulvang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kvænangen kraftverk, Kvænangen kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kvænangen kraftverk, Kvænangen kommune Kvænangen Kraftverk AS Bjørklysvingen 3 9152 SØRKJOSEN Vår dato: 25.08.2015 Vår ref.: 201305260-26 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: Vår ref.: NVE 200802378-34 Arkiv: 312 /139Z Deres dato: Deres ref.: 0 4 APR2012 kv/mcpr Saksbehandler: Marthe Cecilie Pramli Høring av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa. Mefjordvær Møtedato: 08.06.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Alta kraftlag all - Søknad om tillatelse til bygging av Storelva kraftverk i Talvik, Alta kommune, Finnmark - oversendelse av NVEs vedtak

Alta kraftlag all - Søknad om tillatelse til bygging av Storelva kraftverk i Talvik, Alta kommune, Finnmark - oversendelse av NVEs vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Alta kraftlag a/1 Markveien 46 9509 ALTA 12 JUN2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 200804021-28 ksk/dkj Arkiv: 312 /212.1A Saksbehandler: Deres dato: 25.01.2011 Dag Kjellevold

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer