MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: fellesmøte med hovedutvalg for levekår 1/12 SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIK-REGIONEN - FORPROSJEKT 2/12 VEDTAK - AVTALER SAMHANDLINGSREFORMEN ORDINÆRE FORMANNSKAPSSAKER 3/12 DELEGERTE SAKER 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 KS HEDERSMERKE 2011, FULLMAKT SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL OPPSETTING AV FÒRSTASJON SØKNAD OM SPONSORMIDLER TIL BEGEISTRINGSØKT FOR SMÅBEDRIFTER I OPPLAND OG HEDMARK PITSTOP BILPLEIE OG DEKK AS - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET OM INVESTERINGSSTØNAD SØKNAD OM INVESTERINGSMIDLER TIL FIRMA "BJØRKE MAT" 9/12 Unntatt offentlig ofl 13 LANDSBYBAKEREN - KIM ALEKSANDER LARSEN RØBERGSAHGEN - SØKNAD OM INVESTERINGSSTØNAD FRA NÆRINGSFONDET

2 Fra kl fellesmøte med hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 10/12 ORIENTERING 11/12 HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER INNSPILL FRA NORDRE LAND KOMMUNE Formannskapssak 12/12 HØRING AV PLANPROGRAM FOR SYNNFJELL SYD - KOMMUNEDELPLAN NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. januar Liv Solveig Alfstad ordfører

3 Lnr.: 420/12 Arkivsaksnr.: 12/114 Arkivnøkkel.: G00 Saksbehandler: JLM Utskrift til: SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIK-REGIONEN - FORPROSJEKT Sammendrag: Kommunestyrene i de 5 kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i oktober 2010 å iverksette et Forprosjekt om Samhandlingsreformen i regionen. Bakgrunnen var Forstudien som ble gjennomført i 2010 og de nasjonale føringene som forelå på dette tidspunktet. Organiseringa framgår av den vedlagte Fagrapporten. Forprosjektet fikk i oppdrag å utrede samarbeid mellom de 5 kommunene og Sykehuset Innlandet, sortert innen tre områder: Samarbeid på systemnivå Samarbeid om kompetanse Samarbeid om felles funksjoner Forprosjektets anbefalinger er at de 5 kommunene og Sykehuset Innlandet i fellesskap skal etablere: 1. Felles enhet Helsekompetanse Gjøvikregionen som en felles regional kompetanse og utviklingsenhet. 2. Samhandlingskoordinator for folkehelse 3. Felles lærings og mestringstilbud 4. Samhandlingskoordinator kreft I tillegg til dette foreslås følgende prosjekter gjennomført som forprosjekter: 1. Utrede videre samarbeid om korttidsplasser 2. Etablere Forsterket enhet for demente Vedlegg: Sammendrag fagrapport Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Fagrapport Saksopplysninger: Rådmannsgruppa i Gjøvikregionen har gått gjennom Forprosjektets anbefalinger. Disse er lagt til grunn for den videre vurderingen. Rådmannsgruppa fremmer i fellesskap denne saksutredningen med forslag til vedtak for behandling i de 5 kommunene og vedtak i de 5 kommunestyrene i januar 2011.

4 Utgangspunktet for vurderingene er regjeringens Stortingsmelding nr. 47 ( ) om Samhandlingsreformen, og de lover og forskrifter som har kommet i ettertid; Ny Folkehelselov og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Forskrifter av særlig stor betydning er Fastlegeforskriften (sendt på høring) og forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter. Pasientrettighetsloven og Helsepersonell loven er også en viktig å nevne i denne sammenhengen. Bakgrunnen for reformen er at det i årene som kommer vil bli flere mennesker med kroniske sykdommer, antall eldre vil øke kraftig, veksten i helseutgiftene må bremses og det er nødvendig å tenkte mer helhetlig når det gjelder tjenestetilbudet. På bakgrunn av disse utfordringene har Stortinget vedtatt Samhandlingsreformen som trer i kraft 1. januar Samhandlingsreformen er en mulighetsreform. Det er viktig å sikre en god reform med utgangspunkt i brukerens behov og medvirkning, kommunehelsetjenesten som grunnmur og likeverdighet mellom kommunene og helseforetakene (sykehusene). Kommunenes Sentralforbund mener at kommunene skal være den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene til beste for innbyggerne og ha tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver. Forholdet til fastlegene Fastlegenes rolle vil bli viktig i Samhandlingsreformen. Regjeringen har nå sendt ut utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen. Høringsfristen er 22.mars I høringsnotatet understreks fastlegenes sentrale rolle for å nå målene i Samhandlingsreformen. Departementet foreslår blant annet: En presisering av kommunens ansvar for fastlegeordningen En presisering av fastlegens listeansvar, herunder innføringen av krav til funksjon og kvalitet i tjenesten En forskriftsfesting av sentrale sider ved ordningen som i dag er avtaleregulert Krav om rapportering til kvalitets- og styringsformål Økonomiske sanksjoner mot fastleger ved manglende oppfyllelse av avtalen Flytting av truende og voldelige pasienter uten samtykke fra en fastlegeliste Det vil bli viktig å få til gode samarbeidsmodeller mellom fastlegene og den enkelte kommune. Her kan det også tenkes noen regionale løsninger. Økt effektivitet gjennom samarbeid I Gjøvikregionen er det snart innbyggere. Det er ca personer som arbeider innen helse og omsorg i de 5 kommunene og i Sykehuset Innlandet i regionen vår. Samhandlingsreformen gir oss store utfordringer knyttet opp til samarbeid med Sykehuset Innlandet og utfordringer som det er mer rasjonalt for den enkelte kommune å løse i samarbeid med de andre kommunene i regionen. Dette utviklings og koordineringsarbeidet mener rådmannsgruppa at det er rasjonelt å samarbeide om. Her finnes det også gode statlig tilskuddsmuligheter som det ikke er like enkelt å trekke veksler på for den enkelte kommune. Alle direkte prosjektkostnader i Forstudien og Forprosjektet er til nå dekket uten bevilgninger fra kommunene.

5 Avtalene med Sykehuset Innlandet Parallelt med prosjektet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, har lovverket kommet på plass med bl.a. krav om avtaler mellom den enkelte kommune og det regionale helseforetaket. Loven sier at det skal vedtas 11 avtalepunkter. 4 av disse skal avtales innen 31.jaunar 2012 og de neste 7 innen 1.juli De 4 første avtalene er knyttet opp til oppgavefordeling, innleggelse på sykehus, samarbeid om utskrivingsklare pasienter og beredskapsplaner. Til kommunestyremøtene i januar 2012 vil det foreligge et framforhandlet forslag mellom KS Hedmark/Oppland sin forhandlingsgruppe og Sykehuset Innlandet (SI). Det er viktig at regionen står samlet i dette avtalearbeidet i Disse avtalene vil også ligge til grunn for samarbeidet mellom kommunene og SI i Gjøvikregionen. Avtalene omtales ikke nærmere her, men vil bli gjennomgått i egen sak. Vurdering: I det påfølgende gjennomgås den regionale forprosjektrapporten og rådmannsgruppa i Gjøvikregionens vurderinger av den regionale sluttrapporten. 1. Delprosjekt Folkehelse Vurdering fra rådmannsgruppa: Ny folkehelselov pålegger kommunene svært systematisk arbeid med integrering av folkehelse og forebyggende perspektiv i alt fra overordna planer til konkret handling i lokalsamfunnet. Helse-i-alt -prinsippet fremheves, og Plan- og bygningsloven er sentral. Dette er et omfattende arbeid som må implementeres over flere år. Primær, sekundær og tertiærforebyggende arbeid er viktige begreper. En del av de overordna oppgavene, som er tillagt kommunene, samt systemer for kompetanseutvikling bør det kunne samarbeides regionalt om å lage planer og rutiner for, bla. med basis i fylkeskommunens Handlingsplan for Folkehelsa. Basis er kommunenes arbeid innenfor det primærforebyggende arbeidet. Helsestasjonstjenesten (inkl skolehelsetjenesten) og kommunelegen er kjernen i dette. Sluttrapporten omtaler ganske riktig Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS som viktig operativ enhet, og de kommunale Frisklivssentralene (fysiotekene) som arena for lærings- og mestringsstrategier. Rådmannsgruppa slutter seg til rapportens anbefalinger om kommunale tiltak som omfatter solid politisk og administrativ forankring av Folkehelsearbeidet, styrke samarbeidet med frivillig sektor, sikre en lokal folkehelsekoordinator med overordnet organisatorisk plassering og et lokalt folkehelseforum. Rådmannsgruppa støtter også de anbefalte tiltakene for å integrere Folkehelse i plan, herunder også i Handlingsplan (økonomiplan), og hvordan status for folkehelsa og folkehelseutfordringer bør ivaretas i planstrategiene som nå skal utarbeides.

6 Rådmannsgruppa understreker at den enkelte kommunes økonomi setter grenser for hvor mange friske midler/samhandlingsmidler det er mulig å prioritere inn i flere stillinger, lokalt og regionalt. Hver kommune må vurdere en styrking av det primærforebyggende helsearbeidet enten det ligger innenfor helsesøstertjenesten, fysio-ergo eller andre fag. Essensielt blir god koordinering med innbyggeren/brukeren i sentrum. Anbefaling fra rådmannsgruppa: Rådmannsgruppa slutter seg delvis til sluttrapportens forslag. Det anbefales å etablere et interkommunalt prosjekt på 1,5 år med en egen Folkehelsekoordinator (prosjektleder), i 50 % stilling, i en innfasingsprosess av ny Folkehelselov. Stillingen finansieres med midler fra det regionale samhandlingsprosjektet (ev. fornyet søknad). Oppgavene til en slik Folkehelsekoordinator er skissert i sluttrapporten. Stillingen underlegges prosjektleder Kompetanse. 2. Delprosjekt Pasientforløp Rådmannsgruppas vurdering: Rapporten er tydelig på at lærings- og mestringstilbudene er svært viktige elementer i Samhandlingsreformen, og mange gode ressonementer fremføres. Intensjonen med Samhandlingsreformen er at flere skal behandles lokalt, av lokalt kompetente miljøer. Lærings- og mestringstilbudet skal, etter rådmennenes oppfatning, ikke bare ligge i kommunen eller nært knyttet til Frisklivssentralen, men også driftes av kommunen selv. For nærmere presisering vises det til rådmannsgruppas anbefaling under videreføringen av delprosjekt Kompetanse og integrering av lærings- og mestringstilbud i dette. Sluttrapportens anbefaling om koordinering og drifting av lærings- og mestringsarbeidet ved opprettelse av øremerkede stilling(er) regionalt for, prioriteres ikke. Regional Kreftkoordinator er foreslått, som en 100 % prosjektstilling. Rådmannsgruppa ser at Gjøvik kommune i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF div. Gjøvik har etablert gode rutiner for oppfølging av kreftpasienter, gjennom hele forløpet. Rådmannsgruppa viser til at hver av kommunene har kreftsykepleiere, som følger/bør kunne følge de samme rutiner som kreftkoordinator Gjøvik, og følge opp kreftpasienter fra hjemkommunen, både hjemme og på sykehuset. Dette sikrer at samme person (ikke en person på regionalt nivå og en på lokalt) følger pasienten hele veien. Så fremt rutinene som er utviklet med Gjøvik i spissen, er gode og fungerer slik evalueringen tilsier, anbefales ikke egen kreftkoordinator på regionalt nivå etablert på permanent basis, men at hver kommune i dialog med Sykehusets Innlandet og eksempel fra Gjøvik kommune, videreutvikler samhandlingsrutiner for hver enkelt kommune. Anbefalinger fra rådmannsgruppa:

7 Lærings- og mestringstilbud skal etter rådmennenes oppfatning både ligge i og driftes av kommunene selv. Som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene videreføres fokus på temaet i det videre delprosjekt Kompetanse. Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. 3. Delprosjekt, Forsterket skjermet enhet. (FSE) Rådmannsgruppas anbefaling: Rådmannsgruppa slutter seg til sluttrapportens anbefalinger om et forprosjekt Forstreket skjermet enhet (FSE, ca 8 plasser) spesielt tilrettelagt for personer som har demens og atferdsproblematikk. Prosjektet må raskt avklare hvilke kommuner som ønsker å delta videre i et forpliktende samarbeid for å utrede saken. 4. Delprosjekt, korttidsplasser Rådmannsgruppas anbefalninger: Rådmannsgruppa gir sin tilslutning til vurderingen om at regionale korttidsplasser ikke anses som opplevd behov nå, og at volum på unødvendige innleggelser og utskrivningsklare pasienter anses ikke å være større enn det kommunene bør kunne håndtere med en videreutvikling lokalt. Forprosjektet videreføres for utredning av behov for regionalt samarbeid knyttet til ø- hjelpstilbud i kommunene og rehabilitering. 5. Delprosjekt kompetanse Rådmannsgruppas vurdering: Sluttrapporten anbefaler å etablere en regional utviklingsenhet Helsekompetanse Gjøvikregionen, med 2 faste årsverk i basis. I tillegg må hver kommune stille til disposisjon en personellressurs tilsvarende 20 % stilling. Rådmannsgruppa ser behovet for å samarbeide om kompetanseutvikling, både på systemnivå og på operativt nivå, og vil prioritere dette. Sluttrapportens forslag er imidlertid omfattende, både faglig og økonomisk. Det innebærer etablering av en regional enhet, som foreslås organisert etter vertskommunemodellen. Rådmannsgruppa mener det er behov for et videre utredningsarbeid før man kan ta stilling til om en slik funksjon skal resultere i regionale stillinger/regional enhet.

8 Rådmannsgruppa foreslår at det ikke tas stilling til etableringen av en slik Kompetanseenhet Gjøvikregionen i denne runden, men at man viderefører Delprosjekt Kompetanse med slike hovedoppgaver; o Utvikle system for kompetanseutvikling i kommunene (basert på eksisterende kommunale systemer), i samarbeid med SI (kompetanseoverføring etc.). o Sikre at informasjon og samarbeid fra Høgskole, Fagskole, Sykehuset Innlandet mfl. Når fram til kommunenes ansvarlige. o Koordinere pasient- og pårørende opplæring o Brukermedvirkning på systemnivå o Felles kompetanseplaner o Felles internundervisning hvor det er hensiktsmessig o Utarbeidelse og implementering av felles prosedyrer, standarder, behandlingslinjer og lignende o Samordne implementering av nasjonale retningslinjer i kommunene. o Samarbeide med kommunene om standardisering og lærings- og mestringstilbud i kommunene. o Videreutvikle en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune innen pasientforløp kreft og andre pasientforløp Rådmannsgruppas anbefalning: Kompetansefokuset videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI. 6. Delprosjekt LEAN Rådmannsgruppas anbefaling. Implementering av LEAN som arbeidsmetode anbefales ikke som hovedprosjekt i videreføringen av det skisserte regionale Samhandlingsprosjektet i Gjøvikregionen. Alle kommunene i Gjøvikregionen er interessert i LEAN som arbeidsmetode. Her ligger det framtidige samordningsmuligheter innen opplæring og kompetanseoverføring. 7. Delprosjekt, Regionale boligtiltak Rådmannsgruppas anbefalning: Regionale boligtiltak må bli en løsning som kommunene to og to, eller flere, tar ansvaret for å etablere i samarbeid, hvis dette anses som fornuftig.

9 Rådmannsgruppa anbefaler at Hov Nordre (samarbeid mellom Nordre og Søndre Land kommune) kan videreutvikles som et tilbud til psykiatriske pasienter (utskrivningsklare) også fra de andre tre kommunene. Dette vil sikre et godt faglig tilbud til denne gruppen, og en rasjonell drift sammenlignet med å opprette et tilbud i hver kommune. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar: 1. Revidert sluttregnskap for forprosjektet legges frem, og at avvik fra opprinnelig budsjett kommenteres. Herunder en beskrivelse av hvordan den eksterne finansieringen er disponert, og hva som gjenstår til en videre finansiering av et hovedprosjekt. 2. Med henvisning til rådmannsgruppas kommende utredning om det interkommunale samarbeidet på bred front, skal den regionale finansieringsnøkkelen (fordelingsnøkkelen) gjennomgås og ev. justeres, eller bekreftes, før kommunene inngår i et mer forpliktende regionalt samarbeid om finansiering av driftsoppgaver. 3. Det opprettes et interkommunalt prosjekt på 1,5 år med en egen Folkehelsekoordinator (prosjektleder), i 50 % stilling. 4. Lærings- og mestringstilbud ligger i og driftes av kommunene selv, men som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene, videreføres fokus på temaet i Hovedprosjekt Kompetanse (se under). Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. 5. Kommunestyret slutter seg til sluttrapportens anbefalinger om et forprosjekt Forstreket skjermet enhet (FSE, ca 8 plasser) spesielt tilrettelegat for personer som har demens og atferdsproblematikk. Rådmannen må raskt avklare om Nordre Land kommune ønsker å delta videre i et forpliktende samarbeid for å utrede saken. 6. Etablering av regionale korttidsplasser anses ikke som et opplevd behov nå. Forprosjektet videreføres for utredning av behov for regionalt samarbeid knyttet til ø- hjelpstilbud i kommunene og rehabilitering. 7. Kompetansefokuset videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder som i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI.

10 8. Implementering av LEAN som arbeidsmetode anbefales ikke som felles hovedprosjekt i Gjøvikregionen nå. Rådmannsgruppa arbeider videre med utvikling av samarbeid mellom kommunene om satsing på LEAN. 9. Regionale boligtiltak må bli en løsning som kommunene to og to, eller flere, tar ansvaret for å etablere i samarbeid, hvis dette anses som fornuftig. Rådmannsgruppa anbefaler at Hov Nordre kan videreutvikles som et tilbud til pasienter også fra de andre tre kommunene. 10. Kommunestyret ber rådmennene sikrer oppfølging av følgende punkter i det videre arbeidet; Rekruttering av prosjektstilling Folkehelsekoordinator 50 %, 1,5 år Rutiner for kreftkoordinering i tråd med Gjøviks pilotprosjekt; Sikre at SI og kommunene er samordnet på dette. Avklare samarbeid om korttidsplasser/ø-hjelpsplasser sammen med SI innen 1.mai 2012 Rekruttering av hovedprosjektleder i 100 % stilling, 2-3 år NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. januar 2012 John Løvmoen kommunalsjef

11

12 $ % & $ - ($ - ) - * - )+ - $ - -!(! & $,"! "! "! - & (( )* +), %./,/0% $ $,+ $ $ 1% (, 2 %$ - %#"-!!# #%($. / ), /0 ) 1 * (4 4-5 )*+ *. 2) )* +!! "!! #

13 !"-5"##%($ 7 ). ). " ) *, & - #4 #%($ ;) )72/38*:2/8 2728/2) ):2 /2,&83852):25< ;)2:,9< 8&25,2:)8/7= /2) 2772*:38:2/ 38/)),&572/ 8/)232)32/2)2:2) 5$ )*))1 6 * (! & ( $$%, $$ $ $, $$ (, $ $ >5$?? % %$ (, 2 $ (, $% 3 $( " *. 5$ $ % $ / ( (( 6!! "!!

14 ((> ( :(%> $ 5 ( $$ * $( > $ % - % % ( ( :($( ( $ $ $$ - $( $ (-> -+$ (#$45$! 4,% % $ + & $ ( $ $, $ $ $ &%% ( 7! 3 ( * $$ (($ $ (+4 ( 2 $. ($,0 &?? &$ $( ( $$+ $ >5/,/$$ (> %?? 2?? 2$%+( % $ ( $-% % #!$"# - 5/,/$ %$$ ( %+( &$ ( 2!! "!! 1

15 $ ( % $ +>% +>%+ ( $$$( ( >) $$- $ % +> 4, % % 2 +> $ * $ % ( 5$ + +$ 5 % 3 $$ ( ( $ $ (, % ""A, ( (, (?B?$ 2 - ($ %. 0 (. 4$>0 > $ $ +$ $ (1 " "7(%# ( ($+($ ($ $ 3 % $ ( $$ & $$ $ ( % $ &( 4 *( $ $ $ $ $, ( % ++ (%( ( $ &$ $$ $$ ( "!!

16 5$ & ( - - / % % ( ) * + ) ) 1+ + : $ 2$ $ + ( $ (( $( < % D$$( $ $ :(%$$ % ) $ $ *. (0 $$!! "!! C

17 Lnr.: 429/12 Arkivsaksnr.: 11/2560 Arkivnøkkel.: G00 Saksbehandler: JLM Utskrift til: VEDTAK - AVTALER SAMHANDLINGSREFORMEN Sammendrag: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trer i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal «spisses». Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tjenestene før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom Nordre Land kommune og Sykehus Innlandet HF (SI). Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtaler: 1, 3, 5, 11 Samarbeidsavtale Samarbeidsavtaler: 1 7. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok den 24. juni 2011: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) som trer i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) som trer i kraft fra Nasjonal helse og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.

18 Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av nr. 30, kapittel 6, bestemmer at «kommunestyret selv» skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har bestemt at Sykehus Innlandet HF (SI) skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor SI. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom SI og Nordre Land kommune. Fylkesstyrene i KS Hedmark og KS Oppland har i felles møte, etter initiativ fra kommuner, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne gruppen har hatt som oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og SI. Gruppa har bestått av rådmann Tor Arne Gangsø (Vågå kommune) som leder, prosjektleder Harald Sveum (Lillehammer kommune), kommunalsjef Lars Erik Hermansen (Ringsaker kommune) og prosjektleder Roy Heine Olsen (Elverum kommune). Mary-Ann Bakos, medlem i administrativt samarbeidsutvalg (Tynset) har også deltatt i gruppa. KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og SI skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommuner har hatt som mål å legge vekt på kommunens behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor SI s opptaksområde. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i forhandlingene. Brukerutvalget har deltatt i forhandlingmøtene. Forhandlingsgruppa har hatt tre møter med SI. Det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekster for behandling i det enkelte kommunestyre og i styret for Sykehus Innlandet HF. Vurdering: Om samarbeidsavtalen SI og de 49 kommunene i opptaksområdet har allerede samarbeidsavtaler, som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er fra Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale. Kapittel 4 i nåværende avtale, som omhandler utvalg som skal ivareta formålet med samarbeidsavtalen, er videreført i forslaget til nye avtale. Ny avtale er juridisk bindende og det knyttes seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale og en veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler.

19 Det nye avtaleutkastet har følgende struktur: Overordet samarbeidsavtale formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. Tjenesteavtaler en for hver av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. Samhandlingsrutiner disse er i all hovedsak en videreføring av dagens rutiner mellom partene, men tilpasset nye lover og forskrifter. Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og SI, som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder. Det foreslås å videreføre dagens Administrative samhandlingsutvalg og de Geografiske samarbeidsutvalgene. For å videreføre arbeidet med avtalene, og revidering av denne avtalen, foreslås et Overordnet samarbeidsutvalg for ett år. En evaluering og utarbeidelse av nye vedtekter skal skje innen Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av avtalen før utgangen av Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode prosesser for utforming av avtaleteksten og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås en kort virkningstid, til Avtalen gjennomgås og revideres i løpet av Vedtak og delegasjon Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende foreslår: 1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle tre nivåer) i tråd med frister i loven. 2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen. 3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. 4. Rådmannen har fullmakt til å fremforhandle og godkjenne endringene i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige om disse. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde eldrerådet til å råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar den overordnede samarbeidsavtalen, tjenesteavtalene 1,2,5 og 11 samt samhandlingsrutinene. 2. Kommunestyret delegerer til ordføreren å signere den overordnede samarbeidsavtalen

20 3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å signere tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. 4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fremforhandle og godkjenne eventuelle endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. januar 2012 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Lnr.: 439/12 Arkivsaksnr.: 12/120 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 12/ DS 1/12 KULTUR//SVL 223 K01 Djupåa Velforening Søknad innvilget SØKNAD OM KJØP AV SNØCOOTER - DJUPÅA VELFORENING 12/ DS 2/12 KULTUR//SVL 223 K01 Dæhli Vel Søknad innvilget SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV SNØSCOOTER - DÆHLI VEL NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. januar 2012 Jarle Snekkestad Rådmann Liv Furuseth

59 Lnr.: 349/12 Arkivsaksnr.: 12/79 Arkivnøkkel.: 087 Saksbehandler: HNE Utskrift til: KS HEDERSMERKE INNHENTING AV FULLMAKT Sammendrag: Nordre Land kommune overrekker hvert år KS-hedersmerke til ansatte som fratrer stilling på grunn av aldersgrensen, arbeidsuførhet eller lang tjenestetid i kommunen og som samtidig har oppnådd minst 25 års tjenestetid i kommunal og fylkeskommunal tjeneste. KShedersmerke tildeles også ansatte som fortsatt er i arbeid etter minst 25 års tjenestetid i Nordre Land kommune. I forbindelse med effektuering av søknader om slike hedersmerker fra Kommunenes Sentralforbund (KS) bes det om fullmakt til at ordfører signerer disse. Rådmannen innstiller på at formannskapet gir slik fullmakt da dette er den mest hensiktsmessige og effektive måten å gjøre det på. Vedlegg: -Retningslinjer for påskjønnelser av arbeidstakere i Nordre Land kommune -Vedtekter for KS-hedersmerke Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I henhold til retningslinjer for påskjønnelse av arbeidstakere i Nordre Land kommune blir det hvert år arrangert en sammenkomst for ansatte som fratrer stilling på grunn av aldersgrensen, arbeidsuførhet, overgang til annen stilling etter over 20 års tjenestetid i kommunen, samt ansatte som oppnår 25 års sammenhengende tjeneste og som fortsatt er i arbeid. Under denne sammenkomsten overrekkes gaver og gavekort i henhold til gjeldende retningslinjer. For ansatte som slutter og som har oppnådd minst 25 års tjenestetid i kommune, fylkeskommune og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner overrekkes i tillegg KS-hedersmerke og diplom. KS-hedersmerke og diplom overrekkes også ansatte som fortsatt er i arbeid etter minst 25 års sammenhengende tjenestetid i Nordre Land kommune.

60 Det er ordfører som overrekker hedersmerkene. I henhold til vedtekter for KS-hedersmerke, vedtatt av sentralstyret i KS 13. desember 2000, er det vedkommende formannskap som kan søke om tildeling av hedersmerke. Hedersmerke koster per d.d. kr. 720,- + mva. I Nordre Land kommune har det vært årevis praksis på at ordfører undertegner disse søknadene. I den forbindelse bes det om fullmakt til slik signering, da dette ikke har vært formelt innhentet tidligere. Dette ble vi gjort oppmerksom på i forbindelse med innsending av søknader for Problemstillingen ble løst ved at vi bekreftet at det ville bli referert til tildelingene i formannskapet i etterkant. Slik oversikt følger derfor nedenfor. For 2011 ble arrangementet gjennomført 5. desember, og KS-hedersmerke ble tildelt 14 personer. Ansatte som har fratrådt stilling og som har minst 25 års tjeneste i kommunal/fylkeskommunal tjeneste: Bjørg Kværndal Hjemmehjelp Ingrid Jøranlid Renholder Gerd Uttakleiv Sogn Avdelingssykepleier/ saksbehandler Siri Øverlier Hjelpepleier Grete Stensvold Rektor Anne Kristine Juve Aktivitør / fagarbeider Florence Baggerud Dalen - Lærer Ansatte som fortsatt er i arbeid og oppnådd 25 års sammenhengende tjeneste i Nordre Land kommune: Geir Steinar Loeng Kommunalsjef Torhild Høitomt Fagarbeider, Dokka barnehage Eirik Bø Larsen Lege Mary Gjefle Avdelingsleder/Psykiatrisk sykepleier Karin Haldis Lium Bibliotekar Rune Rønningen Klubbleder Parken Mona Ulsaker Nydahl Saksbehandler NAV sosial Vurdering: Faggruppe HR og Lønn foretar en grundig gjennomgang av alle foreliggende dokumenter i den enkeltes personalmappe, for å beregne tjenestetid i kommunal og fylkeskommunal tjeneste. På bakgrunn av dette fremmes søknad om KS-hedersmerke for de som fyller vilkårene. Den mest effektive og rasjonelle måten å effektuere disse søknadene på er at ordfører signerer. Det bes derfor om slik fullmakt, så formalitetene er i orden ved fremtidige søknader om KS-hedersmerker.

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 17.01.2012 kl. 09.00 STED: MØTEROM 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012:

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012: INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012: Rådet for funksjonshemmede ønsker å presisere viktigheten av at kommunen selv har kreftsykepleier

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-29 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 03.02.2015 kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 03.02.2015 kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 03.02.2015 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 23.11.2010 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug og Ine Lindalen. Jon Odden og Atle Rune Lynard

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug og Ine Lindalen. Jon Odden og Atle Rune Lynard Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.01.2012 Tid: Kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 24.06.2014 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.10.2012 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 78/12 Til saknr.: 87/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer