MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: fellesmøte med hovedutvalg for levekår 1/12 SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIK-REGIONEN - FORPROSJEKT 2/12 VEDTAK - AVTALER SAMHANDLINGSREFORMEN ORDINÆRE FORMANNSKAPSSAKER 3/12 DELEGERTE SAKER 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 KS HEDERSMERKE 2011, FULLMAKT SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL OPPSETTING AV FÒRSTASJON SØKNAD OM SPONSORMIDLER TIL BEGEISTRINGSØKT FOR SMÅBEDRIFTER I OPPLAND OG HEDMARK PITSTOP BILPLEIE OG DEKK AS - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET OM INVESTERINGSSTØNAD SØKNAD OM INVESTERINGSMIDLER TIL FIRMA "BJØRKE MAT" 9/12 Unntatt offentlig ofl 13 LANDSBYBAKEREN - KIM ALEKSANDER LARSEN RØBERGSAHGEN - SØKNAD OM INVESTERINGSSTØNAD FRA NÆRINGSFONDET

2 Fra kl fellesmøte med hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 10/12 ORIENTERING 11/12 HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER INNSPILL FRA NORDRE LAND KOMMUNE Formannskapssak 12/12 HØRING AV PLANPROGRAM FOR SYNNFJELL SYD - KOMMUNEDELPLAN NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. januar Liv Solveig Alfstad ordfører

3 Lnr.: 420/12 Arkivsaksnr.: 12/114 Arkivnøkkel.: G00 Saksbehandler: JLM Utskrift til: SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIK-REGIONEN - FORPROSJEKT Sammendrag: Kommunestyrene i de 5 kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i oktober 2010 å iverksette et Forprosjekt om Samhandlingsreformen i regionen. Bakgrunnen var Forstudien som ble gjennomført i 2010 og de nasjonale føringene som forelå på dette tidspunktet. Organiseringa framgår av den vedlagte Fagrapporten. Forprosjektet fikk i oppdrag å utrede samarbeid mellom de 5 kommunene og Sykehuset Innlandet, sortert innen tre områder: Samarbeid på systemnivå Samarbeid om kompetanse Samarbeid om felles funksjoner Forprosjektets anbefalinger er at de 5 kommunene og Sykehuset Innlandet i fellesskap skal etablere: 1. Felles enhet Helsekompetanse Gjøvikregionen som en felles regional kompetanse og utviklingsenhet. 2. Samhandlingskoordinator for folkehelse 3. Felles lærings og mestringstilbud 4. Samhandlingskoordinator kreft I tillegg til dette foreslås følgende prosjekter gjennomført som forprosjekter: 1. Utrede videre samarbeid om korttidsplasser 2. Etablere Forsterket enhet for demente Vedlegg: Sammendrag fagrapport Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Fagrapport Saksopplysninger: Rådmannsgruppa i Gjøvikregionen har gått gjennom Forprosjektets anbefalinger. Disse er lagt til grunn for den videre vurderingen. Rådmannsgruppa fremmer i fellesskap denne saksutredningen med forslag til vedtak for behandling i de 5 kommunene og vedtak i de 5 kommunestyrene i januar 2011.

4 Utgangspunktet for vurderingene er regjeringens Stortingsmelding nr. 47 ( ) om Samhandlingsreformen, og de lover og forskrifter som har kommet i ettertid; Ny Folkehelselov og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Forskrifter av særlig stor betydning er Fastlegeforskriften (sendt på høring) og forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter. Pasientrettighetsloven og Helsepersonell loven er også en viktig å nevne i denne sammenhengen. Bakgrunnen for reformen er at det i årene som kommer vil bli flere mennesker med kroniske sykdommer, antall eldre vil øke kraftig, veksten i helseutgiftene må bremses og det er nødvendig å tenkte mer helhetlig når det gjelder tjenestetilbudet. På bakgrunn av disse utfordringene har Stortinget vedtatt Samhandlingsreformen som trer i kraft 1. januar Samhandlingsreformen er en mulighetsreform. Det er viktig å sikre en god reform med utgangspunkt i brukerens behov og medvirkning, kommunehelsetjenesten som grunnmur og likeverdighet mellom kommunene og helseforetakene (sykehusene). Kommunenes Sentralforbund mener at kommunene skal være den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene til beste for innbyggerne og ha tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver. Forholdet til fastlegene Fastlegenes rolle vil bli viktig i Samhandlingsreformen. Regjeringen har nå sendt ut utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen. Høringsfristen er 22.mars I høringsnotatet understreks fastlegenes sentrale rolle for å nå målene i Samhandlingsreformen. Departementet foreslår blant annet: En presisering av kommunens ansvar for fastlegeordningen En presisering av fastlegens listeansvar, herunder innføringen av krav til funksjon og kvalitet i tjenesten En forskriftsfesting av sentrale sider ved ordningen som i dag er avtaleregulert Krav om rapportering til kvalitets- og styringsformål Økonomiske sanksjoner mot fastleger ved manglende oppfyllelse av avtalen Flytting av truende og voldelige pasienter uten samtykke fra en fastlegeliste Det vil bli viktig å få til gode samarbeidsmodeller mellom fastlegene og den enkelte kommune. Her kan det også tenkes noen regionale løsninger. Økt effektivitet gjennom samarbeid I Gjøvikregionen er det snart innbyggere. Det er ca personer som arbeider innen helse og omsorg i de 5 kommunene og i Sykehuset Innlandet i regionen vår. Samhandlingsreformen gir oss store utfordringer knyttet opp til samarbeid med Sykehuset Innlandet og utfordringer som det er mer rasjonalt for den enkelte kommune å løse i samarbeid med de andre kommunene i regionen. Dette utviklings og koordineringsarbeidet mener rådmannsgruppa at det er rasjonelt å samarbeide om. Her finnes det også gode statlig tilskuddsmuligheter som det ikke er like enkelt å trekke veksler på for den enkelte kommune. Alle direkte prosjektkostnader i Forstudien og Forprosjektet er til nå dekket uten bevilgninger fra kommunene.

5 Avtalene med Sykehuset Innlandet Parallelt med prosjektet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, har lovverket kommet på plass med bl.a. krav om avtaler mellom den enkelte kommune og det regionale helseforetaket. Loven sier at det skal vedtas 11 avtalepunkter. 4 av disse skal avtales innen 31.jaunar 2012 og de neste 7 innen 1.juli De 4 første avtalene er knyttet opp til oppgavefordeling, innleggelse på sykehus, samarbeid om utskrivingsklare pasienter og beredskapsplaner. Til kommunestyremøtene i januar 2012 vil det foreligge et framforhandlet forslag mellom KS Hedmark/Oppland sin forhandlingsgruppe og Sykehuset Innlandet (SI). Det er viktig at regionen står samlet i dette avtalearbeidet i Disse avtalene vil også ligge til grunn for samarbeidet mellom kommunene og SI i Gjøvikregionen. Avtalene omtales ikke nærmere her, men vil bli gjennomgått i egen sak. Vurdering: I det påfølgende gjennomgås den regionale forprosjektrapporten og rådmannsgruppa i Gjøvikregionens vurderinger av den regionale sluttrapporten. 1. Delprosjekt Folkehelse Vurdering fra rådmannsgruppa: Ny folkehelselov pålegger kommunene svært systematisk arbeid med integrering av folkehelse og forebyggende perspektiv i alt fra overordna planer til konkret handling i lokalsamfunnet. Helse-i-alt -prinsippet fremheves, og Plan- og bygningsloven er sentral. Dette er et omfattende arbeid som må implementeres over flere år. Primær, sekundær og tertiærforebyggende arbeid er viktige begreper. En del av de overordna oppgavene, som er tillagt kommunene, samt systemer for kompetanseutvikling bør det kunne samarbeides regionalt om å lage planer og rutiner for, bla. med basis i fylkeskommunens Handlingsplan for Folkehelsa. Basis er kommunenes arbeid innenfor det primærforebyggende arbeidet. Helsestasjonstjenesten (inkl skolehelsetjenesten) og kommunelegen er kjernen i dette. Sluttrapporten omtaler ganske riktig Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS som viktig operativ enhet, og de kommunale Frisklivssentralene (fysiotekene) som arena for lærings- og mestringsstrategier. Rådmannsgruppa slutter seg til rapportens anbefalinger om kommunale tiltak som omfatter solid politisk og administrativ forankring av Folkehelsearbeidet, styrke samarbeidet med frivillig sektor, sikre en lokal folkehelsekoordinator med overordnet organisatorisk plassering og et lokalt folkehelseforum. Rådmannsgruppa støtter også de anbefalte tiltakene for å integrere Folkehelse i plan, herunder også i Handlingsplan (økonomiplan), og hvordan status for folkehelsa og folkehelseutfordringer bør ivaretas i planstrategiene som nå skal utarbeides.

6 Rådmannsgruppa understreker at den enkelte kommunes økonomi setter grenser for hvor mange friske midler/samhandlingsmidler det er mulig å prioritere inn i flere stillinger, lokalt og regionalt. Hver kommune må vurdere en styrking av det primærforebyggende helsearbeidet enten det ligger innenfor helsesøstertjenesten, fysio-ergo eller andre fag. Essensielt blir god koordinering med innbyggeren/brukeren i sentrum. Anbefaling fra rådmannsgruppa: Rådmannsgruppa slutter seg delvis til sluttrapportens forslag. Det anbefales å etablere et interkommunalt prosjekt på 1,5 år med en egen Folkehelsekoordinator (prosjektleder), i 50 % stilling, i en innfasingsprosess av ny Folkehelselov. Stillingen finansieres med midler fra det regionale samhandlingsprosjektet (ev. fornyet søknad). Oppgavene til en slik Folkehelsekoordinator er skissert i sluttrapporten. Stillingen underlegges prosjektleder Kompetanse. 2. Delprosjekt Pasientforløp Rådmannsgruppas vurdering: Rapporten er tydelig på at lærings- og mestringstilbudene er svært viktige elementer i Samhandlingsreformen, og mange gode ressonementer fremføres. Intensjonen med Samhandlingsreformen er at flere skal behandles lokalt, av lokalt kompetente miljøer. Lærings- og mestringstilbudet skal, etter rådmennenes oppfatning, ikke bare ligge i kommunen eller nært knyttet til Frisklivssentralen, men også driftes av kommunen selv. For nærmere presisering vises det til rådmannsgruppas anbefaling under videreføringen av delprosjekt Kompetanse og integrering av lærings- og mestringstilbud i dette. Sluttrapportens anbefaling om koordinering og drifting av lærings- og mestringsarbeidet ved opprettelse av øremerkede stilling(er) regionalt for, prioriteres ikke. Regional Kreftkoordinator er foreslått, som en 100 % prosjektstilling. Rådmannsgruppa ser at Gjøvik kommune i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF div. Gjøvik har etablert gode rutiner for oppfølging av kreftpasienter, gjennom hele forløpet. Rådmannsgruppa viser til at hver av kommunene har kreftsykepleiere, som følger/bør kunne følge de samme rutiner som kreftkoordinator Gjøvik, og følge opp kreftpasienter fra hjemkommunen, både hjemme og på sykehuset. Dette sikrer at samme person (ikke en person på regionalt nivå og en på lokalt) følger pasienten hele veien. Så fremt rutinene som er utviklet med Gjøvik i spissen, er gode og fungerer slik evalueringen tilsier, anbefales ikke egen kreftkoordinator på regionalt nivå etablert på permanent basis, men at hver kommune i dialog med Sykehusets Innlandet og eksempel fra Gjøvik kommune, videreutvikler samhandlingsrutiner for hver enkelt kommune. Anbefalinger fra rådmannsgruppa:

7 Lærings- og mestringstilbud skal etter rådmennenes oppfatning både ligge i og driftes av kommunene selv. Som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene videreføres fokus på temaet i det videre delprosjekt Kompetanse. Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. 3. Delprosjekt, Forsterket skjermet enhet. (FSE) Rådmannsgruppas anbefaling: Rådmannsgruppa slutter seg til sluttrapportens anbefalinger om et forprosjekt Forstreket skjermet enhet (FSE, ca 8 plasser) spesielt tilrettelagt for personer som har demens og atferdsproblematikk. Prosjektet må raskt avklare hvilke kommuner som ønsker å delta videre i et forpliktende samarbeid for å utrede saken. 4. Delprosjekt, korttidsplasser Rådmannsgruppas anbefalninger: Rådmannsgruppa gir sin tilslutning til vurderingen om at regionale korttidsplasser ikke anses som opplevd behov nå, og at volum på unødvendige innleggelser og utskrivningsklare pasienter anses ikke å være større enn det kommunene bør kunne håndtere med en videreutvikling lokalt. Forprosjektet videreføres for utredning av behov for regionalt samarbeid knyttet til ø- hjelpstilbud i kommunene og rehabilitering. 5. Delprosjekt kompetanse Rådmannsgruppas vurdering: Sluttrapporten anbefaler å etablere en regional utviklingsenhet Helsekompetanse Gjøvikregionen, med 2 faste årsverk i basis. I tillegg må hver kommune stille til disposisjon en personellressurs tilsvarende 20 % stilling. Rådmannsgruppa ser behovet for å samarbeide om kompetanseutvikling, både på systemnivå og på operativt nivå, og vil prioritere dette. Sluttrapportens forslag er imidlertid omfattende, både faglig og økonomisk. Det innebærer etablering av en regional enhet, som foreslås organisert etter vertskommunemodellen. Rådmannsgruppa mener det er behov for et videre utredningsarbeid før man kan ta stilling til om en slik funksjon skal resultere i regionale stillinger/regional enhet.

8 Rådmannsgruppa foreslår at det ikke tas stilling til etableringen av en slik Kompetanseenhet Gjøvikregionen i denne runden, men at man viderefører Delprosjekt Kompetanse med slike hovedoppgaver; o Utvikle system for kompetanseutvikling i kommunene (basert på eksisterende kommunale systemer), i samarbeid med SI (kompetanseoverføring etc.). o Sikre at informasjon og samarbeid fra Høgskole, Fagskole, Sykehuset Innlandet mfl. Når fram til kommunenes ansvarlige. o Koordinere pasient- og pårørende opplæring o Brukermedvirkning på systemnivå o Felles kompetanseplaner o Felles internundervisning hvor det er hensiktsmessig o Utarbeidelse og implementering av felles prosedyrer, standarder, behandlingslinjer og lignende o Samordne implementering av nasjonale retningslinjer i kommunene. o Samarbeide med kommunene om standardisering og lærings- og mestringstilbud i kommunene. o Videreutvikle en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune innen pasientforløp kreft og andre pasientforløp Rådmannsgruppas anbefalning: Kompetansefokuset videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI. 6. Delprosjekt LEAN Rådmannsgruppas anbefaling. Implementering av LEAN som arbeidsmetode anbefales ikke som hovedprosjekt i videreføringen av det skisserte regionale Samhandlingsprosjektet i Gjøvikregionen. Alle kommunene i Gjøvikregionen er interessert i LEAN som arbeidsmetode. Her ligger det framtidige samordningsmuligheter innen opplæring og kompetanseoverføring. 7. Delprosjekt, Regionale boligtiltak Rådmannsgruppas anbefalning: Regionale boligtiltak må bli en løsning som kommunene to og to, eller flere, tar ansvaret for å etablere i samarbeid, hvis dette anses som fornuftig.

9 Rådmannsgruppa anbefaler at Hov Nordre (samarbeid mellom Nordre og Søndre Land kommune) kan videreutvikles som et tilbud til psykiatriske pasienter (utskrivningsklare) også fra de andre tre kommunene. Dette vil sikre et godt faglig tilbud til denne gruppen, og en rasjonell drift sammenlignet med å opprette et tilbud i hver kommune. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar: 1. Revidert sluttregnskap for forprosjektet legges frem, og at avvik fra opprinnelig budsjett kommenteres. Herunder en beskrivelse av hvordan den eksterne finansieringen er disponert, og hva som gjenstår til en videre finansiering av et hovedprosjekt. 2. Med henvisning til rådmannsgruppas kommende utredning om det interkommunale samarbeidet på bred front, skal den regionale finansieringsnøkkelen (fordelingsnøkkelen) gjennomgås og ev. justeres, eller bekreftes, før kommunene inngår i et mer forpliktende regionalt samarbeid om finansiering av driftsoppgaver. 3. Det opprettes et interkommunalt prosjekt på 1,5 år med en egen Folkehelsekoordinator (prosjektleder), i 50 % stilling. 4. Lærings- og mestringstilbud ligger i og driftes av kommunene selv, men som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene, videreføres fokus på temaet i Hovedprosjekt Kompetanse (se under). Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. 5. Kommunestyret slutter seg til sluttrapportens anbefalinger om et forprosjekt Forstreket skjermet enhet (FSE, ca 8 plasser) spesielt tilrettelegat for personer som har demens og atferdsproblematikk. Rådmannen må raskt avklare om Nordre Land kommune ønsker å delta videre i et forpliktende samarbeid for å utrede saken. 6. Etablering av regionale korttidsplasser anses ikke som et opplevd behov nå. Forprosjektet videreføres for utredning av behov for regionalt samarbeid knyttet til ø- hjelpstilbud i kommunene og rehabilitering. 7. Kompetansefokuset videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder som i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI.

10 8. Implementering av LEAN som arbeidsmetode anbefales ikke som felles hovedprosjekt i Gjøvikregionen nå. Rådmannsgruppa arbeider videre med utvikling av samarbeid mellom kommunene om satsing på LEAN. 9. Regionale boligtiltak må bli en løsning som kommunene to og to, eller flere, tar ansvaret for å etablere i samarbeid, hvis dette anses som fornuftig. Rådmannsgruppa anbefaler at Hov Nordre kan videreutvikles som et tilbud til pasienter også fra de andre tre kommunene. 10. Kommunestyret ber rådmennene sikrer oppfølging av følgende punkter i det videre arbeidet; Rekruttering av prosjektstilling Folkehelsekoordinator 50 %, 1,5 år Rutiner for kreftkoordinering i tråd med Gjøviks pilotprosjekt; Sikre at SI og kommunene er samordnet på dette. Avklare samarbeid om korttidsplasser/ø-hjelpsplasser sammen med SI innen 1.mai 2012 Rekruttering av hovedprosjektleder i 100 % stilling, 2-3 år NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. januar 2012 John Løvmoen kommunalsjef

11

12 $ % & $ - ($ - ) - * - )+ - $ - -!(! & $,"! "! "! - & (( )* +), %./,/0% $ $,+ $ $ 1% (, 2 %$ - %#"-!!# #%($. / ), /0 ) 1 * (4 4-5 )*+ *. 2) )* +!! "!! #

13 !"-5"##%($ 7 ). ). " ) *, & - #4 #%($ ;) )72/38*:2/8 2728/2) ):2 /2,&83852):25< ;)2:,9< 8&25,2:)8/7= /2) 2772*:38:2/ 38/)),&572/ 8/)232)32/2)2:2) 5$ )*))1 6 * (! & ( $$%, $$ $ $, $$ (, $ $ >5$?? % %$ (, 2 $ (, $% 3 $( " *. 5$ $ % $ / ( (( 6!! "!!

14 ((> ( :(%> $ 5 ( $$ * $( > $ % - % % ( ( :($( ( $ $ $$ - $( $ (-> -+$ (#$45$! 4,% % $ + & $ ( $ $, $ $ $ &%% ( 7! 3 ( * $$ (($ $ (+4 ( 2 $. ($,0 &?? &$ $( ( $$+ $ >5/,/$$ (> %?? 2?? 2$%+( % $ ( $-% % #!$"# - 5/,/$ %$$ ( %+( &$ ( 2!! "!! 1

15 $ ( % $ +>% +>%+ ( $$$( ( >) $$- $ % +> 4, % % 2 +> $ * $ % ( 5$ + +$ 5 % 3 $$ ( ( $ $ (, % ""A, ( (, (?B?$ 2 - ($ %. 0 (. 4$>0 > $ $ +$ $ (1 " "7(%# ( ($+($ ($ $ 3 % $ ( $$ & $$ $ ( % $ &( 4 *( $ $ $ $ $, ( % ++ (%( ( $ &$ $$ $$ ( "!!

16 5$ & ( - - / % % ( ) * + ) ) 1+ + : $ 2$ $ + ( $ (( $( < % D$$( $ $ :(%$$ % ) $ $ *. (0 $$!! "!! C

17 Lnr.: 429/12 Arkivsaksnr.: 11/2560 Arkivnøkkel.: G00 Saksbehandler: JLM Utskrift til: VEDTAK - AVTALER SAMHANDLINGSREFORMEN Sammendrag: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trer i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal «spisses». Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tjenestene før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom Nordre Land kommune og Sykehus Innlandet HF (SI). Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtaler: 1, 3, 5, 11 Samarbeidsavtale Samarbeidsavtaler: 1 7. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok den 24. juni 2011: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) som trer i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) som trer i kraft fra Nasjonal helse og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.

18 Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av nr. 30, kapittel 6, bestemmer at «kommunestyret selv» skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har bestemt at Sykehus Innlandet HF (SI) skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor SI. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom SI og Nordre Land kommune. Fylkesstyrene i KS Hedmark og KS Oppland har i felles møte, etter initiativ fra kommuner, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne gruppen har hatt som oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og SI. Gruppa har bestått av rådmann Tor Arne Gangsø (Vågå kommune) som leder, prosjektleder Harald Sveum (Lillehammer kommune), kommunalsjef Lars Erik Hermansen (Ringsaker kommune) og prosjektleder Roy Heine Olsen (Elverum kommune). Mary-Ann Bakos, medlem i administrativt samarbeidsutvalg (Tynset) har også deltatt i gruppa. KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og SI skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommuner har hatt som mål å legge vekt på kommunens behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor SI s opptaksområde. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i forhandlingene. Brukerutvalget har deltatt i forhandlingmøtene. Forhandlingsgruppa har hatt tre møter med SI. Det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekster for behandling i det enkelte kommunestyre og i styret for Sykehus Innlandet HF. Vurdering: Om samarbeidsavtalen SI og de 49 kommunene i opptaksområdet har allerede samarbeidsavtaler, som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er fra Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale. Kapittel 4 i nåværende avtale, som omhandler utvalg som skal ivareta formålet med samarbeidsavtalen, er videreført i forslaget til nye avtale. Ny avtale er juridisk bindende og det knyttes seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale og en veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler.

19 Det nye avtaleutkastet har følgende struktur: Overordet samarbeidsavtale formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. Tjenesteavtaler en for hver av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. Samhandlingsrutiner disse er i all hovedsak en videreføring av dagens rutiner mellom partene, men tilpasset nye lover og forskrifter. Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og SI, som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder. Det foreslås å videreføre dagens Administrative samhandlingsutvalg og de Geografiske samarbeidsutvalgene. For å videreføre arbeidet med avtalene, og revidering av denne avtalen, foreslås et Overordnet samarbeidsutvalg for ett år. En evaluering og utarbeidelse av nye vedtekter skal skje innen Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av avtalen før utgangen av Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode prosesser for utforming av avtaleteksten og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås en kort virkningstid, til Avtalen gjennomgås og revideres i løpet av Vedtak og delegasjon Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende foreslår: 1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle tre nivåer) i tråd med frister i loven. 2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen. 3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. 4. Rådmannen har fullmakt til å fremforhandle og godkjenne endringene i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige om disse. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde eldrerådet til å råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar den overordnede samarbeidsavtalen, tjenesteavtalene 1,2,5 og 11 samt samhandlingsrutinene. 2. Kommunestyret delegerer til ordføreren å signere den overordnede samarbeidsavtalen

20 3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å signere tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. 4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fremforhandle og godkjenne eventuelle endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. januar 2012 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Lnr.: 439/12 Arkivsaksnr.: 12/120 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 12/ DS 1/12 KULTUR//SVL 223 K01 Djupåa Velforening Søknad innvilget SØKNAD OM KJØP AV SNØCOOTER - DJUPÅA VELFORENING 12/ DS 2/12 KULTUR//SVL 223 K01 Dæhli Vel Søknad innvilget SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV SNØSCOOTER - DÆHLI VEL NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. januar 2012 Jarle Snekkestad Rådmann Liv Furuseth

59 Lnr.: 349/12 Arkivsaksnr.: 12/79 Arkivnøkkel.: 087 Saksbehandler: HNE Utskrift til: KS HEDERSMERKE INNHENTING AV FULLMAKT Sammendrag: Nordre Land kommune overrekker hvert år KS-hedersmerke til ansatte som fratrer stilling på grunn av aldersgrensen, arbeidsuførhet eller lang tjenestetid i kommunen og som samtidig har oppnådd minst 25 års tjenestetid i kommunal og fylkeskommunal tjeneste. KShedersmerke tildeles også ansatte som fortsatt er i arbeid etter minst 25 års tjenestetid i Nordre Land kommune. I forbindelse med effektuering av søknader om slike hedersmerker fra Kommunenes Sentralforbund (KS) bes det om fullmakt til at ordfører signerer disse. Rådmannen innstiller på at formannskapet gir slik fullmakt da dette er den mest hensiktsmessige og effektive måten å gjøre det på. Vedlegg: -Retningslinjer for påskjønnelser av arbeidstakere i Nordre Land kommune -Vedtekter for KS-hedersmerke Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I henhold til retningslinjer for påskjønnelse av arbeidstakere i Nordre Land kommune blir det hvert år arrangert en sammenkomst for ansatte som fratrer stilling på grunn av aldersgrensen, arbeidsuførhet, overgang til annen stilling etter over 20 års tjenestetid i kommunen, samt ansatte som oppnår 25 års sammenhengende tjeneste og som fortsatt er i arbeid. Under denne sammenkomsten overrekkes gaver og gavekort i henhold til gjeldende retningslinjer. For ansatte som slutter og som har oppnådd minst 25 års tjenestetid i kommune, fylkeskommune og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner overrekkes i tillegg KS-hedersmerke og diplom. KS-hedersmerke og diplom overrekkes også ansatte som fortsatt er i arbeid etter minst 25 års sammenhengende tjenestetid i Nordre Land kommune.

60 Det er ordfører som overrekker hedersmerkene. I henhold til vedtekter for KS-hedersmerke, vedtatt av sentralstyret i KS 13. desember 2000, er det vedkommende formannskap som kan søke om tildeling av hedersmerke. Hedersmerke koster per d.d. kr. 720,- + mva. I Nordre Land kommune har det vært årevis praksis på at ordfører undertegner disse søknadene. I den forbindelse bes det om fullmakt til slik signering, da dette ikke har vært formelt innhentet tidligere. Dette ble vi gjort oppmerksom på i forbindelse med innsending av søknader for Problemstillingen ble løst ved at vi bekreftet at det ville bli referert til tildelingene i formannskapet i etterkant. Slik oversikt følger derfor nedenfor. For 2011 ble arrangementet gjennomført 5. desember, og KS-hedersmerke ble tildelt 14 personer. Ansatte som har fratrådt stilling og som har minst 25 års tjeneste i kommunal/fylkeskommunal tjeneste: Bjørg Kværndal Hjemmehjelp Ingrid Jøranlid Renholder Gerd Uttakleiv Sogn Avdelingssykepleier/ saksbehandler Siri Øverlier Hjelpepleier Grete Stensvold Rektor Anne Kristine Juve Aktivitør / fagarbeider Florence Baggerud Dalen - Lærer Ansatte som fortsatt er i arbeid og oppnådd 25 års sammenhengende tjeneste i Nordre Land kommune: Geir Steinar Loeng Kommunalsjef Torhild Høitomt Fagarbeider, Dokka barnehage Eirik Bø Larsen Lege Mary Gjefle Avdelingsleder/Psykiatrisk sykepleier Karin Haldis Lium Bibliotekar Rune Rønningen Klubbleder Parken Mona Ulsaker Nydahl Saksbehandler NAV sosial Vurdering: Faggruppe HR og Lønn foretar en grundig gjennomgang av alle foreliggende dokumenter i den enkeltes personalmappe, for å beregne tjenestetid i kommunal og fylkeskommunal tjeneste. På bakgrunn av dette fremmes søknad om KS-hedersmerke for de som fyller vilkårene. Den mest effektive og rasjonelle måten å effektuere disse søknadene på er at ordfører signerer. Det bes derfor om slik fullmakt, så formalitetene er i orden ved fremtidige søknader om KS-hedersmerker.

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer