Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme"

Transkript

1 Årsrapport 2008 strøm telefoni bredbånd naturgass varme

2 Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning, forretningsåret Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Endringer i konsernets egenkapital 19 Revisjonsberetning for Erklæring 21 Noter til regnskapet: 1. Generell informasjon Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Finansiell risikostyring Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Segmentinformasjon Varige driftsmidler Immatrielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Kundefordringer og andre fordringer Varer Aksjer til virkelig verdi over resultatet Bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter Aksjekapital og overkurs Egenkapital Leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og avsetninger Lån Utsatt skatt Pensjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Netto tap / (gevinster) til virkelig verdi Inntekter Andre driftskostnader Lønn Finansinntekter / kostnader Skattekostnad Netto valutagevinst / tap Pantstillelser og garantier Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Betingede utfall Foretaksintegrasjon Ikke balanseførte forpliktelser Nærstående parter Selskaper som inngår i konsolideringen 72 Virksomhetsområder Lyse Energi AS 73 Lyse Produksjon AS 76 Lyse Elnett AS 80 Lyse Gass AS 83 Lyse Handel AS 86 Lyse AS 89 Lyse Tele AS 91 Lyse Infra AS 93 NorAlarm AS 96 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren Konsernledelse 99 2

3 Lyse Kort om Lyse Konsernets virksomhet Lyse er et norsk industrikonsern innenfor energi og telekommunikasjon med tilhørende infrastruktur. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging og drift av infrastruktur. Konsernet har sin hovedvirksomhet og sitt hovedmarked i Sør-Rogaland, men leverer også tjenester i et nasjonalt marked der Lyse leverer bredbåndstjenester til samarbeidspartnere. Lyses aksjonærer legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet. Lønnsomhet og avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Posisjon og visjon Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og framtidsrettede produkter og tjenester. Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og telekommunikasjonsselskap. Konsernet skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en godt utbygd infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester. 3

4 Lyse Lyse - sentrale hendelser i 2008 Januar Lyse bygger. Lyse Infra bygger nytt 145 kv kabelanlegg fra Bærheim i Sandnes kommune til Sande i Sola kommune. Hele kabeltraséen er 3300 meter lang. Februar Styr din egen TV-hverdag. Altibox-kunder får muligheten til å styre sin egen TV-hverdag og se TV-programmer på tidspunkter de selv ønsker. Tilbud om ny TV-dekoder med opptaksfunksjon (PVR-funksjon personal video recorder) lanseres. LNG-anlegg i Risavika. Byggingen av LNG-anlegget i Risavika er i full gang. Anlegget blir et av landets aller mest spennende næringsprosjekter, som også inkluderer havn og energipark. Mars Vågen Energisentral offisielt åpnet. Fredag 29. februar klipper ordføreren i Sandnes, Norunn Østråt Koksvik, snoren og markerer dermed den offisielle åpningen av Vågen Energisentral. April Nye gassbusser prøvefylles. Fyllestasjonen på Revheim kommer på plass og testes. Bussene koples hver kveld til hvert sitt av de 35 uttakene for gassfylling for å ha tilstrekkelig med drivstoff for en dags kjøring. Gassbussene erstatter de eldste bussene som kjører på diesel og dette betyr en stor reduksjon i utslipp. Ny kabel får unna overskuddskraft. NorNed-kabelen testes fra likeretterstasjonen på Feda i Kvinesdal. Det estimeres med at kabelen kan ta unna 700 MW (millioner kilowatt) når snøsmeltingen i høyfjellet bryter løs for alvor. Mai Greenbook Digitalforlaget AS: Norges første heldigitale forlag. Universitetet i Stavanger, Lyse, Sonans og Ipark går sammen om å opprette Greenbook, Digitalforlaget AS - landets første forlag som satser utelukkende på digital produksjon og distribusjon av læremidler. Passerer Altibox-kunder. Onsdag den 14. mai koples Altibox-kunde nummer opp. En stor milepæl for Lyse. Juni Alarm fra Altibox klar for lansering. Alarm-produkter blir en del av tilbudet fra Altibox. NorAlarm ble kjøpt opp av Lyse i 2007 og var et av de ledende selskapene innen sikker - het i vår region. Alarmtjenestene blir en integrert del av Altibox-pakken. FNs miljøkonferanse for barn i det grønne. Miljøkonferansen i Tunza 2008 åpnes av Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland. Over 1000 deltagere fra rundt 100 forskjellige land deltar. Det er stiftelsen Ung Agenda 21 som er arrangør på vegne av FNs miljøprogram (UNEP). Juli Lyse/Altibox kjøper fotballrettigheter. Lyse erverver rett til å sende fotball på IP-TV i sesongene gjennom en avtale med Fotball Media AS. Dette sikrer gamle og nye Altibox-kunder det aller beste tv-tilbudet for fotball. Altibox-produktet tilbys av 32 partnere i hele Norge fra Vesterålen i nord til Kragerø i sør. August Omlegging av 300 kv-linja Bærheim-Stølaheia. I forbindelse med utvikling av nye næringsarealer sør for Solasplitten blir deler av 300 kv linja Bærheim-Stølaheia lagt om. Oppdraget med omlegging utføres etter avtale med Forus Næringspark som bekoster prosjektet. Risavika Gas Centre. Olje- og energiminister Terje Riis- Johansen åpner Risavika Gas Centre. Senteret etableres som et storskala gasstest-senter i Risavika for å utvikle teknologi for mer miljøvennlig bruk av naturgass. Risavika Gas eies av IRIS, Lyse, Shell og StatoilHydro. The answer my friend... Under ONS fokuserte Lyse på vind og naturgass og budskapet var at Lyse bygger et fleksibelt og robust energisystem med ulike energialternativer i sam spill med hverandre. Lyse fikk pris for nest beste stand. September Lyse et skritt nærmere havmøller på Utsira. Lyse får tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å utarbeide konsekvensutredning av havmøller ved Utsira. Utsira offshore vindpark vil kunne bli et stort prosjekt der Lyse planlegger en utbygging med 60 vindturbiner med en samlet kapasitet på 300 megawatt (MW). Jørpelandsutbygging i full gang. Utbyggingen av kraftverkene i Jørpelandsvassdraget i full gang. Det ble sprengt meter inn i fjellet til det som skal bli Jøssang Kraftverk. 4

5 Lyse Oktober Lyse gir lys til 500 buss-skur i hele Rogaland. Lyse får i oppdrag av det franske reklame-firmaet JCDecaux å installere lys i over 500 buss-skur langs riks- og fylkesveier i hele Rogaland. Desember Lederskifte i Lyse Infra. Visekonsernsjef/gassdirektør Torbjørn Johnsen overtar fra 1. januar 2009 stillingen som administrerende direktør i Lyse Infra AS. November Nystartet taxisentral tar i bruk miljøvennlig drivstoff. Den nyetablerte taxisentralen, Miljøtaxi Stavanger, starter opp sin virksomhet, hvor de kun benytter miljøvennlig drivstoff som naturgass eller biodrivstoff i bilene, eventuelt hybridbiler. 5

6 Nøkkeltall for Lyse * 2004* Drift Driftsinntekter Mill. kr Driftsresultat Mill. kr Ordinært resultat før skattekostnad Mill. kr Årsresultat Mill. kr Rentabilitet Netto driftsmargin ( 1 ) % 55,6 % 36,3 % 49,4 % 35,4 % 35,1 % Totalrentabilitet ( 2 ) % 17,6 % 9,2 % 14,5 % 10,7 % 11,0 % Egenkapitalrentabilitet ( 3 ) % 28,1 % 16,4 % 40,5 % 16,8 % 17,4 % Avkastning sysselsatt kapital ( 4 ) % 26,1 % 14,3 % 22,2 % 12,4 % 11,9 % Eiere Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Renter ansvarlig lån Mill. kr Utbytte / eieruttak Mill. kr Resultat pr. aksje ( 5 ) kr Balanse Totalkapital Mill. kr Egenkapital Mill. kr Sysselsatt kapital ( 6 ) Mill. kr Egenkapitalandel ( 7 ) % 39,4 % 45,3 % 46,4 % 53,3 % 57,3 % Rentebærende gjeld Mill. kr Rentebærende gjeld / EBITDA ( 8 ) 2,1 3,4 2,2 4,7 4,6 Rentebærende gjeld - ansvarlig lån / EBITDA ( 8 ) 1,1 1,6 0,8 2,2 2,0 Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr Investeringer Mill. kr Antall årsverk Nøkkeltall Energiproduksjon GWh Energisalg sluttbruker GWh Magasinkapasitet GWh Maskininstallasjon MW Levert volum Naturgass/fjernvarme/kjøling GWh Solgte kontrakter telefoni Solgte kontrakter bredbånd * Oppgitte tall for 2005 og 2004 er basert på norske regnskapsprisipper (NGAAP) Definisjoner: ( 1 ) Netto driftsmargin Driftsresultat i % av driftsinntekter ( 2 ) Totalrentabilitet Driftsresultat + finansinntekter, i % av gjennomsnittlig totalkapital ( 3 ) Egenkapitalrentabilitet Årsresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital ( 4 ) Avkastning sysselsatt kapital Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital ( 5 ) Resultat pr. aksje Årsresultat / antall aksjer i selskapet ( 6 ) Sysselsatt kapital Egenkapital + rentebærende gjeld ( 7 ) Egenkapitalandel Samlet egenkapital + ansvarlig eierlån / totalkapital ( 8 ) EBITDA Driftsresultat + ordinære avskrivninger ( 9 ) Likviditetsreserve Frie betalingsmidler + udisponerte trekkretter / rammer ( 10 ) Kontantstrøm fra driften Midler tilført fra driften ( ref. kontantstrømanalyse ) 6

7 Årsberetning, forretningsåret 2008 Konsernets virksomhet Lyse er et norsk industrikonsern innenfor energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Konsernet eier og driver en betydelig infrastruktur knyttet til forretningsområdene. Lyse selger energi- og telekomprodukter i så vel regionale som nasjonale markeder; til private og bedrifter. Hovedmarkedet ligger i Sør-Rogaland. Salgs- og markedsapparatet for alle Lyses produkter ligger i et eget selskap slik at kunden har ett kontaktledd mot Lyse-konsernet. Det benyttes flere salgskanaler, og internett er valgt som strategisk salgsog kommunikasjonskanal for alle standardiserte produkter og tjenester. Kundene tilbys energiproduktene strøm, varme og naturgass. Telekomproduktene og -tjenestene er superbredbåndet Altibox med internett, digital-tv, telefoni samt alarm og mobiltelefoni. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland og hovedkontoret er i Stavanger. Selskapet har en sterk regional forankring. Lyses eiere legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet. Lønnsomhet og langsiktig stabil avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Posisjon og visjon Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og framtidsrettede produkter og tjenester. Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og telekommunikasjonsselskap. Lyse skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en godt utbygd infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester. Verdier Lyses kunder skal forbinde følgende verdier med selskapet: Forenkling Trygghet Nytte Lyse skal i ord og handling oppfattes som serviceinnstilt, handlekraftig, ærlig og direkte. Årsresultat I 2008 ble årsresultat før skatter på millioner kroner, mot 869 millioner kroner i Etter skatter utgjorde årsresultatet 966 millioner kroner mot 523 millioner kroner året før. Urealiserte verdiendringer i konsernet utgjorde for millioner kroner før skatt og 445 millioner kroner etter skatt. Årets resultat fra ordinær virksomhet før urealiserte verdiendringer ble dermed millioner kroner før skatt og 521 millioner kroner etter skatt. Tilsvarende var fjorårets resultat fra ordinær virksomhet på 952 millioner kroner før skatt og 479 millioner kroner etter skatt. Avkastning av driftsaktivitetene i 2008 målt ved sysselsatt kapital var 26,1%. Sammenlignet med 2007 er dette en økning på 11,8 prosentpoeng som primært kommer av høy kraftproduksjon og bedrede markedspriser på kraft. Avkastning på egenkapitalen for ordinær virksomhet ble 15,1 % (15 %), og totalkapitalavkastningen fra ordinær virksomhet ble 14,7 % (9,6%). Lyse produserte 7,3 TWh vannkraft i 2008, noe som er produksjonsrekord for selskapet. Dette, sammen med økte markedspriser, styrket konsernets inntekter og resultatbidrag fra kraftproduksjonsvirksomheten vesentlig sammenlignet med fjoråret. Kraftproduksjon, handel og sluttbrukermarkedet, bidrar med vel millioner av årsresultatet etter skatt, mens nettvirksomheten bidrar med 52 millioner kroner. Gassvirksomheten viste en sterkere resultatutvikling i 2008 og leverte et årsresultat på -32 millioner kroner etter skatt. Dette er en resultatforbedring på 9 % fra fjoråret. Televirksomheten fortsetter veksten i hjemmemarkedet og nasjonalt via partnersatsingen. Omsetningen i virksomheten økte fra 552 millioner kroner i 2007 til 719 millioner kroner i Virksomhetens årsresultat etter skatter ble på -43 millioner kroner, mot 5 millioner kroner i For Lyse Energi AS, konsernets morselskap, er forretningsåret 2008 gjort opp med et årsresultat på 798 millioner kroner. Av årsresultatet i Lyse Energi AS foreslås 358 millioner kroner avsatt til utbytte og 440 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør millioner kroner ved årets utgang. I samsvar med regnskapslovens 5-3 bekrefter styret at konsernregnskapet og selskapsregnskapet for Lyse Energi AS 7

8 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer konsernets finansielle stilling som god. Driftsresultat og virksomhet i forretningsområdene Konsernet hadde i 2008 en brutto omsetning på millioner kroner, mot millioner kroner i Dette representerer en økning på 33 %. Innen konsernets nyeste forretningsområder gass, bredbånd og telefoni ble omsetningen på 936 millioner kroner i 2008, noe som tilsvarer en økning på 31 %, eller 220 millioner kroner fra året før. Driftskostnadene ble totalt millioner kroner i 2008, som er en økning på 542 millioner fra Økningen i driftskostnadene kommer i hovedsak som følge av vekst innen tele- og gassvirksomheten, økt satsning på alternative fornybare energikilder og økte lønns- og pensjonskostnader. Videre medfører Lyses investeringsprogram at avskrivningene øker betydelig. I 2008 utgjør disse 477 millioner kroner, en økning på 44 millioner kroner sammenlignet med Konsernets driftsresultat ble millioner kroner mot millioner kroner i Forretningsområdet energi Kraftproduksjon, -handel og sluttbrukermarkedet sto for en omsetning på millioner kroner i Dette er en omsetningsøkning på 834 millioner kroner fra i fjor. Produsert energimengde økte med GWh. Omsetningen i sluttbrukermarkedet for strøm ble på millioner kroner, noe som er en bedring på 323 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet fra kraftproduksjon, -handel og sluttbrukermarked ble millioner kroner mot millioner kroner i Kraftproduksjonen og markedsprisene på kraft er avgjørende for forretningsområdets resultatutvikling, og rekordhøye produksjonsvolumer kombinert med tilfredsstillende markedspriser forklarer resultatforbedringen. Effekten av økt produksjonsvolum i 2008 og økte markedspriser ble at inntektene fra spotsalget økte med vel millioner kroner. Sammenlignet med forrige år er kraftproduksjonen økt med GWh, og gjennomsnittlig spotpris økte med 65,47 %. Resultatene fra krafttrading har vært svake i 2008 og gir et negativt resultatbidrag. Risikorammene for denne virksomheten ble som følge av resultatutviklingen justert høsten Urealiserte verdiendringer for inngåtte kraftkontrakter og valutakontrakter var 616 millioner kroner i 2008 mot tilsvarende -83 millioner kroner i Positiv verdiendring skyldes i all hovedsak det betydelige fallet i markedspriser på kraft i perioden september til desember Kraftmarkedet opplevde i 2008 store svingninger i likhet med verdensøkonomien og energimarkedene for øvrig. 1. halvår var preget av rikelige nedbørsmengder som la et betydelig press på spotprisene. Særlig Sør-Norge hadde et sterkt produksjonspress i begynnelsen av året. Dette skyldes svært god magasinfylling samtidig som mye av utvekslingskapasiteten mot både Sverige og Danmark var ute på grunn av kabelfeil. I løpet av sommeren hadde en periodevis nærmest priskollaps med priser under 10 øre/kwh. I løpet av ettersommeren normaliserte magasinsituasjonen seg og det ga seg utslag i raskt stigende spotpriser. Da finanskrisen slo inn for fullt utover høsten og forplantet seg til øvrige energimarkeder, sank spotprisen igjen. For året sett under ett ble spotprisen i Sør-Norge ca 4 øre/kwh under gjennomsnittsprisen i Norden på 36,9 øre/kwh. Andre energipriser som olje og kull hadde en svært sterk prisøkning i 1. halvår, noe som slo inn i framtidige kraftprisforventninger. For eksempel steg markedets prisforventninger til 2009 fra ca 40 øre/kwh i begynnelsen av året til 56 øre/kwh i juli. Med en stadig tiltakende finanskrise falt prisforventningene dramatisk gjennom høsten. Prisforventningene til år 2009 ble mer enn halvert gjennom høsten og var ved utgangen av året langt lavere enn ved begynnelsen av året. Gassprisen er knyttet opp mot alternative energibærere, og ble derfor relativt lav i Driftsresultatet fra gass- og varmevirksomheten ble på 24 mill. kroner mot -7 millioner kroner i Hovedårsakene til resultatforbedringen er høyere priser på salg av naturgass og fjernvarme, samt høyere leveransevolumer for alle produktgrupper. I tillegg gir også salg av naturgass til transportmarkedet i form av CNG et positivt bidrag. Ledningsbasert fremføring av naturgass til sluttbrukere er kapitalkrevende og resultatene må vurderes i et langsiktig perspektiv hvor markedet modnes over tid. Byggingen av LNG-anlegget i Risavika, Sola kommune, følger tidsplanen. Byggherre er Skangass AS som eies med en halvdel hver av henholdsvis Lyse og det privateide Celsius Invest AS. Det ble i første halvår reist kritikk for manglende kommunikasjon av konsekvenser, risiko m.v. knyttet til anlegget. Styret er tilfreds med at forholdet 8

9 til omgivelsene er klart bedret, blant annet i form av opprettelse av kontakt utvalg med berørte naboer, åpne møter og nyhets brev. Skallet på tanken ble ferdigstilt første halvår, mens det utover høsten og vinteren 2008/2009 har pågått forberedende arbeider for installering av prosessanlegget. Lyse vil utvide tilbudet av naturgass i transportsektoren, blant annet med å bygge egne fyllestasjoner for biogass og CNG (compressed natural gas). Forretningsområdet telekom Veksten på virksomhetsområdet fortsetter og medfører betydelige investeringer. Årets investeringer i produksjonsplattform og infrastruktur i egen region ble på 310 millioner kroner. Utviklingen i kundeporteføljen er god og etterspørselen etter tilleggstjenester økende. De viktigste faktorene som har betydning for virksomhetens resultatutvikling er kundevolum, gjennomsnittlig inntekt per kunde og investert beløp per kunde. Televirksomheten er en langsiktig industriell strategisk satsing for Lyse-konsernet, og driftsresultatet på 44 millioner kroner må vurderes i lys av at virksomheten fremdeles er i en fase med sterk kundevekst og skalering av produksjonsplattformer for innholdsproduksjon. Lyse hadde i 2008 en betydelig nasjonal aktivitet, og hadde ved årets utgang avtale med 35 partnere som under merkenavnet Altibox leverer bredbåndstjenester på fibernett andre steder i landet, fra Lyngdal i sør til Harstad i nord. I forretningsåret opprettet Lyse selskapet Altibox Danmark AS for å håndtere det danske markedet på tilsvarende måte som det norske. Lyse ervervet også 22 prosent av aksjene i svenske Fast TV AB som leverer ip-tv i svenske fibernett. Innen selskapets partnervirksomhet har årets drift vært preget av økte innholdsleveranser til eksisterende samarbeidspartnere. Altibox-konseptet baserer seg på utbygging av ny fiberinfrastruktur inn til den enkelte husstand, og er utviklet av og forvaltes av Lyse Tele AS, et heleid selskap i Lysekonsernet. Basert på moderne fiberteknologi tilbys internett, tv, telefoni samt mobiltelefoni og alarm, hovedsakelig i privatmarkedet. Ved utgangen av 2008 har selskapet tegnet nær kontrakter på leveranse av fiberbasert bredbånd hvorav ca var levert. Lyse ervervet gjennom avtale med Fotball Media AS, rettighetene til å sende fotball på ip-tv i sesongene Det innebærer at landets Altibox-kunder vil få tilgang til samtlige kamper i eliteserierunden, hjemmelandskamper, toppserien for kvinner, 1. divisjon og cupen. Lyse har vært opptatt av å sikre fotball rettig - hetene for å kunne tilby kampene til egne kunder. Lyse er imidlertid ikke opptatt av eksklusivitet, og videresalg av rettighetene til andre distributører vurderes fortløpende. Det legges betydelig vekt på å styrke Altibox som et nasjonalt merke med regional og lokal forankring, noe som avspeiler seg både i salgsmetodikk og i tilbud på TV-portalen. Det samarbeides med omkring 20 aviser som leverer lokale nyheter i en nyhetsstrøm. I tillegg ble det i 2008 introdusert 23 regionale tv-kanaler som er tilgjengelige i basispakken. Utvikling av produkter og tjenester står sentralt, og i forretningsåret ble PVR (personlig video-opptaker) introdusert, en nyhet som ble godt mottatt i markedet. Lyse eier Bredbåndsalliansen AS sammen med fem andre energiselskaper. Bredbåndsalliansen eier på sin side 50 % av Bane Tele, og vil i løpet av 2009 erverve resten av aksjene etter at Den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet valgte å nytte sin salgsrett. Bredbåndsalliansen kjøpte i 2008 tjenesteleverandøren Ventelo AS, og dette kjøpet åpner muligheten for synergier med fiberstamnettet som Bane Tele besitter. Lyse ervervet 90 % av aksjene i det Stavangerbaserte alarmselskapet Noralarm i 2007 med sikte på å utvikle nye fiberbaserte alarmtjenester. Forretningsplanen for satsingen på Altibox Alarm ble vedtatt i løpet av våren 2008 og nye teknologiske plattformer ble etablert. Noralarms rolle i Altibox Alarm er å ivareta alarmmottak og rykkapparat for Altibox-partnere. Markedsmessig har salget av Altibox Alarm (foreløpig kun i Lyseområdet) utviklet seg som planlagt. Lyse har fra 2008 kunnet tilby Altibox alarm for boliger, og dette produktet vil gradvis bli tilbudt partnerne. I bedriftsmarkedet er antall kunder økt med mer enn 10 % i I Lyse er IT ikke utelukkende en støttefunksjon, men for telekomvirksomheten er IT et særdeles viktig virkemiddel, hvor automatiserte ende til ende-prosesser er avgjørende for å lykkes som aktør innen dette markedet. I Lyse Teles leveranser til partnerne omfatter således prosesser og systemer en stor del av de totale leveransene. Elnett og annen infrastruktur En godt utbygd infrastruktur er basis og forutsetning for at Lyse skal lykkes innen så vel energi- som telekommunikasjons delen av virksomheten. Tilgjengelig og driftssikker infrastruktur er et strategisk konkurransefortrinn for selskapet og en vesentlig forutsetning for å nå eiernes mål om at Stavanger-regionen innen 2020 skal være den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og evne til verdiskaping. 9

10 Lyse har i 2008 levert totalt 435 km nye trasèer. I disse trasèene er det bygd 180 km elnettrasèer, 45 km gasstrasèer, 20 km fjernvarme/-kjøletrasèer og 190 km bredbåndtrasèer. Det ble i 2008 koplet opp 3101 nye elnettskunder, 128 gasskunder, 141 kunder på fjernvarme/-kjøling og 6958 bredbåndskunder nye gatelys ble satt opp. Konsernets elnettvirksomhet fikk et driftsresultat på 114 millioner kroner i 2008, som er 55 millioner kroner svakere enn for Endringen i driftsresultatet er primært for årsaket av at selskapets mindreinntekt har økt i Etter IFRS reglene (International Financial Reporting Standards) foretas først inntektsføring av mindreinntekt når beløpet faktureres kunde. Virksomhetens inntektsramme er økt ved overgang til nytt inntektsrammesystem fastsatt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Selskapets nettdrift er av NVE målt å være effektiv sammenlignet med et bransjesnitt. Videre er årets avbruddskostnader (KILE-kostnader) på 7,6 millioner kroner, et nivå som er blant de laveste i konsernets historie. Nett virksomheten oppnådde en totalrentabilitet på 5,6 % mot 7,8 % i Målsettingen om at ingen kunder skal oppleve lengre strøm avbrudd enn 7 timer ble oppnådd for hele 99,9 % av leveringspunktene og er på samme høye nivå som tidligere år. Det er særlig i deler av distribusjonsnettet med lange avstander det er mange strømavbrudd. Fjernvarme og fjernkjøling har hatt god regularitet i Det har vært noen utfordringer med å skaffe tilveie til strekkelig kjølekapasitet enkelte sommerdager ved utetemperaturer over dimensjoneringskriteriet. Gassdistribusjon har hatt god regularitet for kundene. Det vært to avgravinger i 2008 med gassutslipp på til sammen 1700 Sm3. Avgravningene ble behandlet i tråd med prosedyrer på en betryggende måte. Maksimalbelastning på gassnettet var 160 MW. Netto finansposter Samlet for året ble konsernets netto finanskostnader 422 millioner kroner, noe som er en økning på nær 90 millioner kroner fra Økte innlånsvolumer medfører en økning i netto rentekostnader sammenlignet med fjoråret. Renter på ansvarlige lån til konsernets eiere ble 243 millioner kroner mot 229 millioner kroner i Av konsernets samlede rentebærende gjeld på millioner norske kroner, er 2,750 millioner kroner rentesikret ved rentebytteavtaler. Konsernets årsresultat endres bare i begrenset grad ved endringer i markedsrenten. Aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg er nedskrevet med samlet 84,6 millioner kroner som følge av fall i markedsverdien på investeringene. Skatter Årsregnskapet er belastet med en skattekostnad på millioner kroner mot 345 millioner kroner i Den effektive skattesatsen var 52 % i 2008 mot 40 % i Den økte skattekostnaden skyldes høyere skattbart resultat og høyere grunnrenteskatt som følge av økte resultater fra vannkraftproduksjonen. Endring av regnskapsprinsipp for behandling av grunnrenteskatt medførte at Lysekonsernet i 2007 reduserte regnskapsmessige skattekostnader med 105 millioner kroner. Prinsippendringen som ble implementert i 2007 medfører at årets regnskapsførte skattekostnad ikke er sammenlignbar med fjoråret. Grunnrenteskatten utgjør 491 millioner kroner i 2008, hvilket tilsvarer 47 % av konsernets skattekostnad. Tilsvarende beløp i 2007 var 48 millioner og 14 % av skattekostnad. Overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter fattet i desember 2003 vedtak om at Lyse Energi AS kun får skattefradrag for et risikopåslag på 1 prosentpoeng på de ansvarlige eierlånene, mens lånene har en avtalt risiko margin på 2 prosentpoeng. Styret stevnet Staten ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og saken var til behandling i Borgarting lagmannsrett i desember Lyse vant fram med sine anførsler og lagmannsdommen er rettskraftig. Saken gjaldt ligningsåret 2001 og i avlagt regnskap er tidligere resultatført skattekostnad for dette året inntektsført. Videre er skattekostnadene for 2008 beregnet basert på at selskapet får fradrag for en risikomargin på 2 % i tråd med domsslutningen. For perioden avventes endringsligning, og selskapets krav om tilbakebetaling av skattekostnader er i samsvar med god regnskapsskikk behandlet som en betinget eiendel og ikke inntektsført i årsregnskapet. Kontantstrøm og kapitalforhold Lyse har gjennom året hatt en positiv kontantstrøm fra driftsaktivitetene på millioner kroner mot 657 millioner kroner i Konsernets likviditetsreserve er på millioner kroner ved årets utgang. Lyse investerte millioner kroner i 2008, en økning på 182 millioner kroner fra året før. Investeringene knyttet til konsernets televirksomhet beløper seg til 310 millioner kroner. Innen gass- og varmevirksomheten ble det investert for 171 millioner kroner. Det ble foretatt investeringer tilknyttet vannkraft på 154 millioner kroner. Innen nettvirksomheten ble det investert for 238 millioner kroner, primært for å bedre nettets leveringskapasitet. Samlede investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper 10

11 beløper seg til 310 millioner kroner hvorav Bredbåndsalliansen AS er den vesentligste enkeltinvesteringen. Det er tatt opp ny langsiktig gjeld på millioner kroner og nedbetalt langsiktig gjeld med millioner kroner. Lyses rentebærende gjeld er på millioner kroner hvorav ansvarlige eierlån utgjør millioner kroner. Rentebærende gjeld er i sin helhet i norske kroner og er økt med 599 millioner kroner i Rentebærende gjeldsgrad var på 39 %, mot 38 % for Utbetalt utbytte for regnskapsåret 2007 beløper seg til 311 millioner kroner. Ved utgangen av 2008 hadde Lyse-konsernet en egenkapital på millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalprosent er på 20,8 %, og inklusiv ansvarlige lån er den 39,4 %. Nedgangen i egenkapitalprosent på 3,3 % sammenlignet med fjoråret skyldes at gjeldsandelen øker. Styret vurderer konsernets finansielle ressurser som tilfredsstillende i lys av forventet kapitalbehov. Risiko og internkontroll De sentrale risikofaktorene i Lyse-konsernet er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Risikostyringen følges opp innenfor de ulike forretningsområdene gjennom prosedyrer for risikoovervåking opp mot de mål og rammer som fastsettes av styret. Lyse er eksponert for endringer i både det fysiske og finansielle kraftmarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Styret gjennomgår årlig identifiserte risikoområder av betydning innen konsernets virksomhetsområder og foretar en vurdering av om identifisert risiko er hensiktsmessig ivaretatt. Det er etablert interne fullmakter og rammer for all krafthandel, valutahandel og finansforvaltning. For Lyse er markedsrisiko primært knyttet til produksjon og handel med kraft. Lyse har etablert systemer og rutiner for styring av risiko. Konsernets risikohåndtering omtales i note 3 til årsregnskapet. I kraftmarkedet anvender konsernet en aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen hvor formålet er å oppnå maksimal avkastning med en akseptabel risiko. Finansielle kraftkontrakter inngås for å avdempe prisrisikoen på kraftproduksjonen slik at inntektssikring oppnås. All fysisk og finansiell kraftomsetning på Nord Pool ASA er notert og omsatt i euro, noe som medfører at vesentlige deler av konsernets inntekter er valutaeksponert. Konsernets valutastrategi har som mål å redusere valutaeksponeringen betydelig. Framtidige inntekter i euro valutasikres over en fastsatt periode frem mot leveringstidspunktet. Sikringsandelen er økende fram mot leveringstidspunktet. En vesentlig del av Lyses omsetning går mot kraftbørsen Nord Pool ASA. Alle kraftkontrakter hvor det er mulig avregnes mot Nord Pool ASA. For den del av fordringsmassen hvor Nord Pool ASA er juridisk motpart foreligger garanti for oppgjør. Ved bruk av finansielle sikringsinstrumenter for styring av rente og valutarisiko inngås kun avtaler med motparter med meget god kredittrating. Konsernets sentrale finansfunksjon samordner og ivaretar risikoen knyttet til renter og likviditet. Lyses finansstrategi legger til grunn at renterisikoen skal begrenses og konsernets renterisiko styres ved at resultateffekten ved en økning i markedsrenten ikke skal overstige gitte nivåer for påfølgende 12 måneders periode. Videre skal gjennom - snittlig rente bindingstid i låneporteføljen være innen fastsatte rammer. For å styre konsernets renterisiko anvendes standardiserte rentebytteavtaler hvor større forretningsbanker er motparter. Det er videre gitt rammer for likviditets og motpartsrisiko som rapporters til konsernledelsen og styret på jevnlig basis. Lyse vektlegger å ha en betydelig beredskapskapital som kan stilles til disposisjon i løpet av få dager. Dette inkluderer også kredittlinjer hos ulike finansforetak. Dette, sammen med vedtatte rammer for stor andel av rentebærende gjeld som maksimalt kan forfalle påfølgende 6 måneders periode, medfører at konsernets likviditetsrisiko vurderes som lav. Operasjonell risiko håndteres i hovedsak ved hjelp av prosedyrer, beredskapsplaner og forsikringsdekninger. Konsernet har også etablert et kvalitetssystem hvor registrering av uønskede hendelser og skader rapporteres og følges opp. Ytre miljø Lyse Produksjons energiproduksjon er i hovedsak basert på vannkraft som utslippsmessig er miljøgunstig, men som relatert til utbygging medfører inngrep i og påvirkning av naturen. Lyse Produksjon har gjennomført overordnede ROS-analyser (risiko og sårbarhet) av alle våre anlegg i vassdrag. Herunder også miljøkonsekvens, iht. krav i Internkontrollforskriften til vannressursloven. For å imøtekomme pålegg er det satt ut stk laksesmolt i Årdalselven med en gjennomsnittsvekt på 40 gram. Etter særskilt avtale med Fylkesmannen i Rogaland er det i tillegg satt ut stk sommerforet yngel i Øvre Tysdalsvatn/Trodla Tysdal. Produksjon av smolt er basert på fangst av stamfisk fra Årdalselva iht. gjeldende pålegg. Det ble satt ut nær aure i Lyngsvatn. På grunn av vanskelige fangstforhold sist høst var dette ikke tilstrekkelig til å oppfylle gjeldende pålegg. Dette vil bli kompensert ved utsettingen i 2009, i alt 550 stk aure. Lyse Gass AS utarbeider egne miljøregnskap for gass virksom heten der utslippene dokumenteres. Regn skapene oppdateres 2. hvert år. Regnskapet for 2008 er ikke ferdigstilt. 11

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2011

KVARTALSRAPPORT 02-2011 KVARTALSRAPPORT 02-2011 HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2011 Konsernets driftsinntekter var i første halvår 5 824 mill. kr (4 377 mill. kr). Høyere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten er hovedforklaringen

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer