Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme"

Transkript

1 Årsrapport 2008 strøm telefoni bredbånd naturgass varme

2 Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning, forretningsåret Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Endringer i konsernets egenkapital 19 Revisjonsberetning for Erklæring 21 Noter til regnskapet: 1. Generell informasjon Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Finansiell risikostyring Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Segmentinformasjon Varige driftsmidler Immatrielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Kundefordringer og andre fordringer Varer Aksjer til virkelig verdi over resultatet Bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter Aksjekapital og overkurs Egenkapital Leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og avsetninger Lån Utsatt skatt Pensjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Netto tap / (gevinster) til virkelig verdi Inntekter Andre driftskostnader Lønn Finansinntekter / kostnader Skattekostnad Netto valutagevinst / tap Pantstillelser og garantier Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Betingede utfall Foretaksintegrasjon Ikke balanseførte forpliktelser Nærstående parter Selskaper som inngår i konsolideringen 72 Virksomhetsområder Lyse Energi AS 73 Lyse Produksjon AS 76 Lyse Elnett AS 80 Lyse Gass AS 83 Lyse Handel AS 86 Lyse AS 89 Lyse Tele AS 91 Lyse Infra AS 93 NorAlarm AS 96 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren Konsernledelse 99 2

3 Lyse Kort om Lyse Konsernets virksomhet Lyse er et norsk industrikonsern innenfor energi og telekommunikasjon med tilhørende infrastruktur. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging og drift av infrastruktur. Konsernet har sin hovedvirksomhet og sitt hovedmarked i Sør-Rogaland, men leverer også tjenester i et nasjonalt marked der Lyse leverer bredbåndstjenester til samarbeidspartnere. Lyses aksjonærer legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet. Lønnsomhet og avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Posisjon og visjon Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og framtidsrettede produkter og tjenester. Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og telekommunikasjonsselskap. Konsernet skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en godt utbygd infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester. 3

4 Lyse Lyse - sentrale hendelser i 2008 Januar Lyse bygger. Lyse Infra bygger nytt 145 kv kabelanlegg fra Bærheim i Sandnes kommune til Sande i Sola kommune. Hele kabeltraséen er 3300 meter lang. Februar Styr din egen TV-hverdag. Altibox-kunder får muligheten til å styre sin egen TV-hverdag og se TV-programmer på tidspunkter de selv ønsker. Tilbud om ny TV-dekoder med opptaksfunksjon (PVR-funksjon personal video recorder) lanseres. LNG-anlegg i Risavika. Byggingen av LNG-anlegget i Risavika er i full gang. Anlegget blir et av landets aller mest spennende næringsprosjekter, som også inkluderer havn og energipark. Mars Vågen Energisentral offisielt åpnet. Fredag 29. februar klipper ordføreren i Sandnes, Norunn Østråt Koksvik, snoren og markerer dermed den offisielle åpningen av Vågen Energisentral. April Nye gassbusser prøvefylles. Fyllestasjonen på Revheim kommer på plass og testes. Bussene koples hver kveld til hvert sitt av de 35 uttakene for gassfylling for å ha tilstrekkelig med drivstoff for en dags kjøring. Gassbussene erstatter de eldste bussene som kjører på diesel og dette betyr en stor reduksjon i utslipp. Ny kabel får unna overskuddskraft. NorNed-kabelen testes fra likeretterstasjonen på Feda i Kvinesdal. Det estimeres med at kabelen kan ta unna 700 MW (millioner kilowatt) når snøsmeltingen i høyfjellet bryter løs for alvor. Mai Greenbook Digitalforlaget AS: Norges første heldigitale forlag. Universitetet i Stavanger, Lyse, Sonans og Ipark går sammen om å opprette Greenbook, Digitalforlaget AS - landets første forlag som satser utelukkende på digital produksjon og distribusjon av læremidler. Passerer Altibox-kunder. Onsdag den 14. mai koples Altibox-kunde nummer opp. En stor milepæl for Lyse. Juni Alarm fra Altibox klar for lansering. Alarm-produkter blir en del av tilbudet fra Altibox. NorAlarm ble kjøpt opp av Lyse i 2007 og var et av de ledende selskapene innen sikker - het i vår region. Alarmtjenestene blir en integrert del av Altibox-pakken. FNs miljøkonferanse for barn i det grønne. Miljøkonferansen i Tunza 2008 åpnes av Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland. Over 1000 deltagere fra rundt 100 forskjellige land deltar. Det er stiftelsen Ung Agenda 21 som er arrangør på vegne av FNs miljøprogram (UNEP). Juli Lyse/Altibox kjøper fotballrettigheter. Lyse erverver rett til å sende fotball på IP-TV i sesongene gjennom en avtale med Fotball Media AS. Dette sikrer gamle og nye Altibox-kunder det aller beste tv-tilbudet for fotball. Altibox-produktet tilbys av 32 partnere i hele Norge fra Vesterålen i nord til Kragerø i sør. August Omlegging av 300 kv-linja Bærheim-Stølaheia. I forbindelse med utvikling av nye næringsarealer sør for Solasplitten blir deler av 300 kv linja Bærheim-Stølaheia lagt om. Oppdraget med omlegging utføres etter avtale med Forus Næringspark som bekoster prosjektet. Risavika Gas Centre. Olje- og energiminister Terje Riis- Johansen åpner Risavika Gas Centre. Senteret etableres som et storskala gasstest-senter i Risavika for å utvikle teknologi for mer miljøvennlig bruk av naturgass. Risavika Gas eies av IRIS, Lyse, Shell og StatoilHydro. The answer my friend... Under ONS fokuserte Lyse på vind og naturgass og budskapet var at Lyse bygger et fleksibelt og robust energisystem med ulike energialternativer i sam spill med hverandre. Lyse fikk pris for nest beste stand. September Lyse et skritt nærmere havmøller på Utsira. Lyse får tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å utarbeide konsekvensutredning av havmøller ved Utsira. Utsira offshore vindpark vil kunne bli et stort prosjekt der Lyse planlegger en utbygging med 60 vindturbiner med en samlet kapasitet på 300 megawatt (MW). Jørpelandsutbygging i full gang. Utbyggingen av kraftverkene i Jørpelandsvassdraget i full gang. Det ble sprengt meter inn i fjellet til det som skal bli Jøssang Kraftverk. 4

5 Lyse Oktober Lyse gir lys til 500 buss-skur i hele Rogaland. Lyse får i oppdrag av det franske reklame-firmaet JCDecaux å installere lys i over 500 buss-skur langs riks- og fylkesveier i hele Rogaland. Desember Lederskifte i Lyse Infra. Visekonsernsjef/gassdirektør Torbjørn Johnsen overtar fra 1. januar 2009 stillingen som administrerende direktør i Lyse Infra AS. November Nystartet taxisentral tar i bruk miljøvennlig drivstoff. Den nyetablerte taxisentralen, Miljøtaxi Stavanger, starter opp sin virksomhet, hvor de kun benytter miljøvennlig drivstoff som naturgass eller biodrivstoff i bilene, eventuelt hybridbiler. 5

6 Nøkkeltall for Lyse * 2004* Drift Driftsinntekter Mill. kr Driftsresultat Mill. kr Ordinært resultat før skattekostnad Mill. kr Årsresultat Mill. kr Rentabilitet Netto driftsmargin ( 1 ) % 55,6 % 36,3 % 49,4 % 35,4 % 35,1 % Totalrentabilitet ( 2 ) % 17,6 % 9,2 % 14,5 % 10,7 % 11,0 % Egenkapitalrentabilitet ( 3 ) % 28,1 % 16,4 % 40,5 % 16,8 % 17,4 % Avkastning sysselsatt kapital ( 4 ) % 26,1 % 14,3 % 22,2 % 12,4 % 11,9 % Eiere Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Renter ansvarlig lån Mill. kr Utbytte / eieruttak Mill. kr Resultat pr. aksje ( 5 ) kr Balanse Totalkapital Mill. kr Egenkapital Mill. kr Sysselsatt kapital ( 6 ) Mill. kr Egenkapitalandel ( 7 ) % 39,4 % 45,3 % 46,4 % 53,3 % 57,3 % Rentebærende gjeld Mill. kr Rentebærende gjeld / EBITDA ( 8 ) 2,1 3,4 2,2 4,7 4,6 Rentebærende gjeld - ansvarlig lån / EBITDA ( 8 ) 1,1 1,6 0,8 2,2 2,0 Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr Investeringer Mill. kr Antall årsverk Nøkkeltall Energiproduksjon GWh Energisalg sluttbruker GWh Magasinkapasitet GWh Maskininstallasjon MW Levert volum Naturgass/fjernvarme/kjøling GWh Solgte kontrakter telefoni Solgte kontrakter bredbånd * Oppgitte tall for 2005 og 2004 er basert på norske regnskapsprisipper (NGAAP) Definisjoner: ( 1 ) Netto driftsmargin Driftsresultat i % av driftsinntekter ( 2 ) Totalrentabilitet Driftsresultat + finansinntekter, i % av gjennomsnittlig totalkapital ( 3 ) Egenkapitalrentabilitet Årsresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital ( 4 ) Avkastning sysselsatt kapital Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital ( 5 ) Resultat pr. aksje Årsresultat / antall aksjer i selskapet ( 6 ) Sysselsatt kapital Egenkapital + rentebærende gjeld ( 7 ) Egenkapitalandel Samlet egenkapital + ansvarlig eierlån / totalkapital ( 8 ) EBITDA Driftsresultat + ordinære avskrivninger ( 9 ) Likviditetsreserve Frie betalingsmidler + udisponerte trekkretter / rammer ( 10 ) Kontantstrøm fra driften Midler tilført fra driften ( ref. kontantstrømanalyse ) 6

7 Årsberetning, forretningsåret 2008 Konsernets virksomhet Lyse er et norsk industrikonsern innenfor energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Konsernet eier og driver en betydelig infrastruktur knyttet til forretningsområdene. Lyse selger energi- og telekomprodukter i så vel regionale som nasjonale markeder; til private og bedrifter. Hovedmarkedet ligger i Sør-Rogaland. Salgs- og markedsapparatet for alle Lyses produkter ligger i et eget selskap slik at kunden har ett kontaktledd mot Lyse-konsernet. Det benyttes flere salgskanaler, og internett er valgt som strategisk salgsog kommunikasjonskanal for alle standardiserte produkter og tjenester. Kundene tilbys energiproduktene strøm, varme og naturgass. Telekomproduktene og -tjenestene er superbredbåndet Altibox med internett, digital-tv, telefoni samt alarm og mobiltelefoni. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland og hovedkontoret er i Stavanger. Selskapet har en sterk regional forankring. Lyses eiere legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet. Lønnsomhet og langsiktig stabil avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Posisjon og visjon Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og framtidsrettede produkter og tjenester. Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og telekommunikasjonsselskap. Lyse skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en godt utbygd infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester. Verdier Lyses kunder skal forbinde følgende verdier med selskapet: Forenkling Trygghet Nytte Lyse skal i ord og handling oppfattes som serviceinnstilt, handlekraftig, ærlig og direkte. Årsresultat I 2008 ble årsresultat før skatter på millioner kroner, mot 869 millioner kroner i Etter skatter utgjorde årsresultatet 966 millioner kroner mot 523 millioner kroner året før. Urealiserte verdiendringer i konsernet utgjorde for millioner kroner før skatt og 445 millioner kroner etter skatt. Årets resultat fra ordinær virksomhet før urealiserte verdiendringer ble dermed millioner kroner før skatt og 521 millioner kroner etter skatt. Tilsvarende var fjorårets resultat fra ordinær virksomhet på 952 millioner kroner før skatt og 479 millioner kroner etter skatt. Avkastning av driftsaktivitetene i 2008 målt ved sysselsatt kapital var 26,1%. Sammenlignet med 2007 er dette en økning på 11,8 prosentpoeng som primært kommer av høy kraftproduksjon og bedrede markedspriser på kraft. Avkastning på egenkapitalen for ordinær virksomhet ble 15,1 % (15 %), og totalkapitalavkastningen fra ordinær virksomhet ble 14,7 % (9,6%). Lyse produserte 7,3 TWh vannkraft i 2008, noe som er produksjonsrekord for selskapet. Dette, sammen med økte markedspriser, styrket konsernets inntekter og resultatbidrag fra kraftproduksjonsvirksomheten vesentlig sammenlignet med fjoråret. Kraftproduksjon, handel og sluttbrukermarkedet, bidrar med vel millioner av årsresultatet etter skatt, mens nettvirksomheten bidrar med 52 millioner kroner. Gassvirksomheten viste en sterkere resultatutvikling i 2008 og leverte et årsresultat på -32 millioner kroner etter skatt. Dette er en resultatforbedring på 9 % fra fjoråret. Televirksomheten fortsetter veksten i hjemmemarkedet og nasjonalt via partnersatsingen. Omsetningen i virksomheten økte fra 552 millioner kroner i 2007 til 719 millioner kroner i Virksomhetens årsresultat etter skatter ble på -43 millioner kroner, mot 5 millioner kroner i For Lyse Energi AS, konsernets morselskap, er forretningsåret 2008 gjort opp med et årsresultat på 798 millioner kroner. Av årsresultatet i Lyse Energi AS foreslås 358 millioner kroner avsatt til utbytte og 440 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør millioner kroner ved årets utgang. I samsvar med regnskapslovens 5-3 bekrefter styret at konsernregnskapet og selskapsregnskapet for Lyse Energi AS 7

8 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer konsernets finansielle stilling som god. Driftsresultat og virksomhet i forretningsområdene Konsernet hadde i 2008 en brutto omsetning på millioner kroner, mot millioner kroner i Dette representerer en økning på 33 %. Innen konsernets nyeste forretningsområder gass, bredbånd og telefoni ble omsetningen på 936 millioner kroner i 2008, noe som tilsvarer en økning på 31 %, eller 220 millioner kroner fra året før. Driftskostnadene ble totalt millioner kroner i 2008, som er en økning på 542 millioner fra Økningen i driftskostnadene kommer i hovedsak som følge av vekst innen tele- og gassvirksomheten, økt satsning på alternative fornybare energikilder og økte lønns- og pensjonskostnader. Videre medfører Lyses investeringsprogram at avskrivningene øker betydelig. I 2008 utgjør disse 477 millioner kroner, en økning på 44 millioner kroner sammenlignet med Konsernets driftsresultat ble millioner kroner mot millioner kroner i Forretningsområdet energi Kraftproduksjon, -handel og sluttbrukermarkedet sto for en omsetning på millioner kroner i Dette er en omsetningsøkning på 834 millioner kroner fra i fjor. Produsert energimengde økte med GWh. Omsetningen i sluttbrukermarkedet for strøm ble på millioner kroner, noe som er en bedring på 323 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet fra kraftproduksjon, -handel og sluttbrukermarked ble millioner kroner mot millioner kroner i Kraftproduksjonen og markedsprisene på kraft er avgjørende for forretningsområdets resultatutvikling, og rekordhøye produksjonsvolumer kombinert med tilfredsstillende markedspriser forklarer resultatforbedringen. Effekten av økt produksjonsvolum i 2008 og økte markedspriser ble at inntektene fra spotsalget økte med vel millioner kroner. Sammenlignet med forrige år er kraftproduksjonen økt med GWh, og gjennomsnittlig spotpris økte med 65,47 %. Resultatene fra krafttrading har vært svake i 2008 og gir et negativt resultatbidrag. Risikorammene for denne virksomheten ble som følge av resultatutviklingen justert høsten Urealiserte verdiendringer for inngåtte kraftkontrakter og valutakontrakter var 616 millioner kroner i 2008 mot tilsvarende -83 millioner kroner i Positiv verdiendring skyldes i all hovedsak det betydelige fallet i markedspriser på kraft i perioden september til desember Kraftmarkedet opplevde i 2008 store svingninger i likhet med verdensøkonomien og energimarkedene for øvrig. 1. halvår var preget av rikelige nedbørsmengder som la et betydelig press på spotprisene. Særlig Sør-Norge hadde et sterkt produksjonspress i begynnelsen av året. Dette skyldes svært god magasinfylling samtidig som mye av utvekslingskapasiteten mot både Sverige og Danmark var ute på grunn av kabelfeil. I løpet av sommeren hadde en periodevis nærmest priskollaps med priser under 10 øre/kwh. I løpet av ettersommeren normaliserte magasinsituasjonen seg og det ga seg utslag i raskt stigende spotpriser. Da finanskrisen slo inn for fullt utover høsten og forplantet seg til øvrige energimarkeder, sank spotprisen igjen. For året sett under ett ble spotprisen i Sør-Norge ca 4 øre/kwh under gjennomsnittsprisen i Norden på 36,9 øre/kwh. Andre energipriser som olje og kull hadde en svært sterk prisøkning i 1. halvår, noe som slo inn i framtidige kraftprisforventninger. For eksempel steg markedets prisforventninger til 2009 fra ca 40 øre/kwh i begynnelsen av året til 56 øre/kwh i juli. Med en stadig tiltakende finanskrise falt prisforventningene dramatisk gjennom høsten. Prisforventningene til år 2009 ble mer enn halvert gjennom høsten og var ved utgangen av året langt lavere enn ved begynnelsen av året. Gassprisen er knyttet opp mot alternative energibærere, og ble derfor relativt lav i Driftsresultatet fra gass- og varmevirksomheten ble på 24 mill. kroner mot -7 millioner kroner i Hovedårsakene til resultatforbedringen er høyere priser på salg av naturgass og fjernvarme, samt høyere leveransevolumer for alle produktgrupper. I tillegg gir også salg av naturgass til transportmarkedet i form av CNG et positivt bidrag. Ledningsbasert fremføring av naturgass til sluttbrukere er kapitalkrevende og resultatene må vurderes i et langsiktig perspektiv hvor markedet modnes over tid. Byggingen av LNG-anlegget i Risavika, Sola kommune, følger tidsplanen. Byggherre er Skangass AS som eies med en halvdel hver av henholdsvis Lyse og det privateide Celsius Invest AS. Det ble i første halvår reist kritikk for manglende kommunikasjon av konsekvenser, risiko m.v. knyttet til anlegget. Styret er tilfreds med at forholdet 8

9 til omgivelsene er klart bedret, blant annet i form av opprettelse av kontakt utvalg med berørte naboer, åpne møter og nyhets brev. Skallet på tanken ble ferdigstilt første halvår, mens det utover høsten og vinteren 2008/2009 har pågått forberedende arbeider for installering av prosessanlegget. Lyse vil utvide tilbudet av naturgass i transportsektoren, blant annet med å bygge egne fyllestasjoner for biogass og CNG (compressed natural gas). Forretningsområdet telekom Veksten på virksomhetsområdet fortsetter og medfører betydelige investeringer. Årets investeringer i produksjonsplattform og infrastruktur i egen region ble på 310 millioner kroner. Utviklingen i kundeporteføljen er god og etterspørselen etter tilleggstjenester økende. De viktigste faktorene som har betydning for virksomhetens resultatutvikling er kundevolum, gjennomsnittlig inntekt per kunde og investert beløp per kunde. Televirksomheten er en langsiktig industriell strategisk satsing for Lyse-konsernet, og driftsresultatet på 44 millioner kroner må vurderes i lys av at virksomheten fremdeles er i en fase med sterk kundevekst og skalering av produksjonsplattformer for innholdsproduksjon. Lyse hadde i 2008 en betydelig nasjonal aktivitet, og hadde ved årets utgang avtale med 35 partnere som under merkenavnet Altibox leverer bredbåndstjenester på fibernett andre steder i landet, fra Lyngdal i sør til Harstad i nord. I forretningsåret opprettet Lyse selskapet Altibox Danmark AS for å håndtere det danske markedet på tilsvarende måte som det norske. Lyse ervervet også 22 prosent av aksjene i svenske Fast TV AB som leverer ip-tv i svenske fibernett. Innen selskapets partnervirksomhet har årets drift vært preget av økte innholdsleveranser til eksisterende samarbeidspartnere. Altibox-konseptet baserer seg på utbygging av ny fiberinfrastruktur inn til den enkelte husstand, og er utviklet av og forvaltes av Lyse Tele AS, et heleid selskap i Lysekonsernet. Basert på moderne fiberteknologi tilbys internett, tv, telefoni samt mobiltelefoni og alarm, hovedsakelig i privatmarkedet. Ved utgangen av 2008 har selskapet tegnet nær kontrakter på leveranse av fiberbasert bredbånd hvorav ca var levert. Lyse ervervet gjennom avtale med Fotball Media AS, rettighetene til å sende fotball på ip-tv i sesongene Det innebærer at landets Altibox-kunder vil få tilgang til samtlige kamper i eliteserierunden, hjemmelandskamper, toppserien for kvinner, 1. divisjon og cupen. Lyse har vært opptatt av å sikre fotball rettig - hetene for å kunne tilby kampene til egne kunder. Lyse er imidlertid ikke opptatt av eksklusivitet, og videresalg av rettighetene til andre distributører vurderes fortløpende. Det legges betydelig vekt på å styrke Altibox som et nasjonalt merke med regional og lokal forankring, noe som avspeiler seg både i salgsmetodikk og i tilbud på TV-portalen. Det samarbeides med omkring 20 aviser som leverer lokale nyheter i en nyhetsstrøm. I tillegg ble det i 2008 introdusert 23 regionale tv-kanaler som er tilgjengelige i basispakken. Utvikling av produkter og tjenester står sentralt, og i forretningsåret ble PVR (personlig video-opptaker) introdusert, en nyhet som ble godt mottatt i markedet. Lyse eier Bredbåndsalliansen AS sammen med fem andre energiselskaper. Bredbåndsalliansen eier på sin side 50 % av Bane Tele, og vil i løpet av 2009 erverve resten av aksjene etter at Den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet valgte å nytte sin salgsrett. Bredbåndsalliansen kjøpte i 2008 tjenesteleverandøren Ventelo AS, og dette kjøpet åpner muligheten for synergier med fiberstamnettet som Bane Tele besitter. Lyse ervervet 90 % av aksjene i det Stavangerbaserte alarmselskapet Noralarm i 2007 med sikte på å utvikle nye fiberbaserte alarmtjenester. Forretningsplanen for satsingen på Altibox Alarm ble vedtatt i løpet av våren 2008 og nye teknologiske plattformer ble etablert. Noralarms rolle i Altibox Alarm er å ivareta alarmmottak og rykkapparat for Altibox-partnere. Markedsmessig har salget av Altibox Alarm (foreløpig kun i Lyseområdet) utviklet seg som planlagt. Lyse har fra 2008 kunnet tilby Altibox alarm for boliger, og dette produktet vil gradvis bli tilbudt partnerne. I bedriftsmarkedet er antall kunder økt med mer enn 10 % i I Lyse er IT ikke utelukkende en støttefunksjon, men for telekomvirksomheten er IT et særdeles viktig virkemiddel, hvor automatiserte ende til ende-prosesser er avgjørende for å lykkes som aktør innen dette markedet. I Lyse Teles leveranser til partnerne omfatter således prosesser og systemer en stor del av de totale leveransene. Elnett og annen infrastruktur En godt utbygd infrastruktur er basis og forutsetning for at Lyse skal lykkes innen så vel energi- som telekommunikasjons delen av virksomheten. Tilgjengelig og driftssikker infrastruktur er et strategisk konkurransefortrinn for selskapet og en vesentlig forutsetning for å nå eiernes mål om at Stavanger-regionen innen 2020 skal være den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og evne til verdiskaping. 9

10 Lyse har i 2008 levert totalt 435 km nye trasèer. I disse trasèene er det bygd 180 km elnettrasèer, 45 km gasstrasèer, 20 km fjernvarme/-kjøletrasèer og 190 km bredbåndtrasèer. Det ble i 2008 koplet opp 3101 nye elnettskunder, 128 gasskunder, 141 kunder på fjernvarme/-kjøling og 6958 bredbåndskunder nye gatelys ble satt opp. Konsernets elnettvirksomhet fikk et driftsresultat på 114 millioner kroner i 2008, som er 55 millioner kroner svakere enn for Endringen i driftsresultatet er primært for årsaket av at selskapets mindreinntekt har økt i Etter IFRS reglene (International Financial Reporting Standards) foretas først inntektsføring av mindreinntekt når beløpet faktureres kunde. Virksomhetens inntektsramme er økt ved overgang til nytt inntektsrammesystem fastsatt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Selskapets nettdrift er av NVE målt å være effektiv sammenlignet med et bransjesnitt. Videre er årets avbruddskostnader (KILE-kostnader) på 7,6 millioner kroner, et nivå som er blant de laveste i konsernets historie. Nett virksomheten oppnådde en totalrentabilitet på 5,6 % mot 7,8 % i Målsettingen om at ingen kunder skal oppleve lengre strøm avbrudd enn 7 timer ble oppnådd for hele 99,9 % av leveringspunktene og er på samme høye nivå som tidligere år. Det er særlig i deler av distribusjonsnettet med lange avstander det er mange strømavbrudd. Fjernvarme og fjernkjøling har hatt god regularitet i Det har vært noen utfordringer med å skaffe tilveie til strekkelig kjølekapasitet enkelte sommerdager ved utetemperaturer over dimensjoneringskriteriet. Gassdistribusjon har hatt god regularitet for kundene. Det vært to avgravinger i 2008 med gassutslipp på til sammen 1700 Sm3. Avgravningene ble behandlet i tråd med prosedyrer på en betryggende måte. Maksimalbelastning på gassnettet var 160 MW. Netto finansposter Samlet for året ble konsernets netto finanskostnader 422 millioner kroner, noe som er en økning på nær 90 millioner kroner fra Økte innlånsvolumer medfører en økning i netto rentekostnader sammenlignet med fjoråret. Renter på ansvarlige lån til konsernets eiere ble 243 millioner kroner mot 229 millioner kroner i Av konsernets samlede rentebærende gjeld på millioner norske kroner, er 2,750 millioner kroner rentesikret ved rentebytteavtaler. Konsernets årsresultat endres bare i begrenset grad ved endringer i markedsrenten. Aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg er nedskrevet med samlet 84,6 millioner kroner som følge av fall i markedsverdien på investeringene. Skatter Årsregnskapet er belastet med en skattekostnad på millioner kroner mot 345 millioner kroner i Den effektive skattesatsen var 52 % i 2008 mot 40 % i Den økte skattekostnaden skyldes høyere skattbart resultat og høyere grunnrenteskatt som følge av økte resultater fra vannkraftproduksjonen. Endring av regnskapsprinsipp for behandling av grunnrenteskatt medførte at Lysekonsernet i 2007 reduserte regnskapsmessige skattekostnader med 105 millioner kroner. Prinsippendringen som ble implementert i 2007 medfører at årets regnskapsførte skattekostnad ikke er sammenlignbar med fjoråret. Grunnrenteskatten utgjør 491 millioner kroner i 2008, hvilket tilsvarer 47 % av konsernets skattekostnad. Tilsvarende beløp i 2007 var 48 millioner og 14 % av skattekostnad. Overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter fattet i desember 2003 vedtak om at Lyse Energi AS kun får skattefradrag for et risikopåslag på 1 prosentpoeng på de ansvarlige eierlånene, mens lånene har en avtalt risiko margin på 2 prosentpoeng. Styret stevnet Staten ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og saken var til behandling i Borgarting lagmannsrett i desember Lyse vant fram med sine anførsler og lagmannsdommen er rettskraftig. Saken gjaldt ligningsåret 2001 og i avlagt regnskap er tidligere resultatført skattekostnad for dette året inntektsført. Videre er skattekostnadene for 2008 beregnet basert på at selskapet får fradrag for en risikomargin på 2 % i tråd med domsslutningen. For perioden avventes endringsligning, og selskapets krav om tilbakebetaling av skattekostnader er i samsvar med god regnskapsskikk behandlet som en betinget eiendel og ikke inntektsført i årsregnskapet. Kontantstrøm og kapitalforhold Lyse har gjennom året hatt en positiv kontantstrøm fra driftsaktivitetene på millioner kroner mot 657 millioner kroner i Konsernets likviditetsreserve er på millioner kroner ved årets utgang. Lyse investerte millioner kroner i 2008, en økning på 182 millioner kroner fra året før. Investeringene knyttet til konsernets televirksomhet beløper seg til 310 millioner kroner. Innen gass- og varmevirksomheten ble det investert for 171 millioner kroner. Det ble foretatt investeringer tilknyttet vannkraft på 154 millioner kroner. Innen nettvirksomheten ble det investert for 238 millioner kroner, primært for å bedre nettets leveringskapasitet. Samlede investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper 10

11 beløper seg til 310 millioner kroner hvorav Bredbåndsalliansen AS er den vesentligste enkeltinvesteringen. Det er tatt opp ny langsiktig gjeld på millioner kroner og nedbetalt langsiktig gjeld med millioner kroner. Lyses rentebærende gjeld er på millioner kroner hvorav ansvarlige eierlån utgjør millioner kroner. Rentebærende gjeld er i sin helhet i norske kroner og er økt med 599 millioner kroner i Rentebærende gjeldsgrad var på 39 %, mot 38 % for Utbetalt utbytte for regnskapsåret 2007 beløper seg til 311 millioner kroner. Ved utgangen av 2008 hadde Lyse-konsernet en egenkapital på millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalprosent er på 20,8 %, og inklusiv ansvarlige lån er den 39,4 %. Nedgangen i egenkapitalprosent på 3,3 % sammenlignet med fjoråret skyldes at gjeldsandelen øker. Styret vurderer konsernets finansielle ressurser som tilfredsstillende i lys av forventet kapitalbehov. Risiko og internkontroll De sentrale risikofaktorene i Lyse-konsernet er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Risikostyringen følges opp innenfor de ulike forretningsområdene gjennom prosedyrer for risikoovervåking opp mot de mål og rammer som fastsettes av styret. Lyse er eksponert for endringer i både det fysiske og finansielle kraftmarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Styret gjennomgår årlig identifiserte risikoområder av betydning innen konsernets virksomhetsområder og foretar en vurdering av om identifisert risiko er hensiktsmessig ivaretatt. Det er etablert interne fullmakter og rammer for all krafthandel, valutahandel og finansforvaltning. For Lyse er markedsrisiko primært knyttet til produksjon og handel med kraft. Lyse har etablert systemer og rutiner for styring av risiko. Konsernets risikohåndtering omtales i note 3 til årsregnskapet. I kraftmarkedet anvender konsernet en aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen hvor formålet er å oppnå maksimal avkastning med en akseptabel risiko. Finansielle kraftkontrakter inngås for å avdempe prisrisikoen på kraftproduksjonen slik at inntektssikring oppnås. All fysisk og finansiell kraftomsetning på Nord Pool ASA er notert og omsatt i euro, noe som medfører at vesentlige deler av konsernets inntekter er valutaeksponert. Konsernets valutastrategi har som mål å redusere valutaeksponeringen betydelig. Framtidige inntekter i euro valutasikres over en fastsatt periode frem mot leveringstidspunktet. Sikringsandelen er økende fram mot leveringstidspunktet. En vesentlig del av Lyses omsetning går mot kraftbørsen Nord Pool ASA. Alle kraftkontrakter hvor det er mulig avregnes mot Nord Pool ASA. For den del av fordringsmassen hvor Nord Pool ASA er juridisk motpart foreligger garanti for oppgjør. Ved bruk av finansielle sikringsinstrumenter for styring av rente og valutarisiko inngås kun avtaler med motparter med meget god kredittrating. Konsernets sentrale finansfunksjon samordner og ivaretar risikoen knyttet til renter og likviditet. Lyses finansstrategi legger til grunn at renterisikoen skal begrenses og konsernets renterisiko styres ved at resultateffekten ved en økning i markedsrenten ikke skal overstige gitte nivåer for påfølgende 12 måneders periode. Videre skal gjennom - snittlig rente bindingstid i låneporteføljen være innen fastsatte rammer. For å styre konsernets renterisiko anvendes standardiserte rentebytteavtaler hvor større forretningsbanker er motparter. Det er videre gitt rammer for likviditets og motpartsrisiko som rapporters til konsernledelsen og styret på jevnlig basis. Lyse vektlegger å ha en betydelig beredskapskapital som kan stilles til disposisjon i løpet av få dager. Dette inkluderer også kredittlinjer hos ulike finansforetak. Dette, sammen med vedtatte rammer for stor andel av rentebærende gjeld som maksimalt kan forfalle påfølgende 6 måneders periode, medfører at konsernets likviditetsrisiko vurderes som lav. Operasjonell risiko håndteres i hovedsak ved hjelp av prosedyrer, beredskapsplaner og forsikringsdekninger. Konsernet har også etablert et kvalitetssystem hvor registrering av uønskede hendelser og skader rapporteres og følges opp. Ytre miljø Lyse Produksjons energiproduksjon er i hovedsak basert på vannkraft som utslippsmessig er miljøgunstig, men som relatert til utbygging medfører inngrep i og påvirkning av naturen. Lyse Produksjon har gjennomført overordnede ROS-analyser (risiko og sårbarhet) av alle våre anlegg i vassdrag. Herunder også miljøkonsekvens, iht. krav i Internkontrollforskriften til vannressursloven. For å imøtekomme pålegg er det satt ut stk laksesmolt i Årdalselven med en gjennomsnittsvekt på 40 gram. Etter særskilt avtale med Fylkesmannen i Rogaland er det i tillegg satt ut stk sommerforet yngel i Øvre Tysdalsvatn/Trodla Tysdal. Produksjon av smolt er basert på fangst av stamfisk fra Årdalselva iht. gjeldende pålegg. Det ble satt ut nær aure i Lyngsvatn. På grunn av vanskelige fangstforhold sist høst var dette ikke tilstrekkelig til å oppfylle gjeldende pålegg. Dette vil bli kompensert ved utsettingen i 2009, i alt 550 stk aure. Lyse Gass AS utarbeider egne miljøregnskap for gass virksom heten der utslippene dokumenteres. Regn skapene oppdateres 2. hvert år. Regnskapet for 2008 er ikke ferdigstilt. 11

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren 89 Konsernledelse 90 Nøkkeltall 6 Årsberetning 8 Erklæring 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer