SAMEIET'ILSETRA'LEILIGHETER'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET'ILSETRA'LEILIGHETER'"

Transkript

1 SAMEIET'ILSETRA'LEILIGHETER' REFERAT'ÅRSMØTE' FREDAG'DEN'20.'FEBRUAR'2015'kl.'18.00'' på'ilsetra'hotel' DAGSORDEN:' 1. VELKOMMENV/STYRELEDER Styreleder)Geir)Sandvik)åpnet)møtet)og)ønsket)velkommen)til)årsmøtet.)) 2. DELTAKELSE Antall)sameiere)representert:)21)tilstede)samt)6)med)fullmakt.) Alle)beslutninger)i)møtet)ble)enstemmig)vedtatt.) 3. GODKJENNELSEAVINNKALLINGEN Innkallingen)ble)godkjent)uten)kommentarer.) 4. VALGAVMØTELEDER Styreleder)ble)valgt)til)å)lede)møtet.) 5. VALGAVREFERENTOG1PERSONTILÅBEKREFTEPROTOKOLLENSAMMENMEDMØTELEDER Referent:)Finn)Erik)Bjerke)F)bygg)C) Bekreftende)medFsignatur:)Knut)Collett)Mellbye)Fbygg)A) 6. VIRKSOMHETENI2014 a) Styretsvirksomhet Styretharhatt2fysiskemøtersidensisteårsmøte.Itilleggharstyrethattenbetydelig saksbehandlinggjennommailutvekslingogpr.telefonkontakt. b) Reguleringsplanforsameietseiendom. Sombesluttetpåforrigeårsmøteharstyretiverksattomreguleringaveiendommenefra FritidsIogturistformål(kommersiellvirksomhet)til Fritidsbebyggelse.Planenbleendelig vedtattavøyerkommune29.januar2015,utenvesentligeinnvendinger. Orienteringen)ble)tatt)til)etterretning. c) ForhandlingermedØyerkommuneomveirettoversameietstomt ReferatårsmøteiSameietIlsetraLeiligheter20.februar2015 1

2 MøtelederorienterteomforhandlingermedØyerkommunesomharmedførtutbetalinger frakommunenpåkr Orienteringen)ble)tatt)til)etterretning. d) ForhandlingermedØyerInvestAS/HafjelltoppenAppartementAS Møtelederorienterteomatstyrethargjennomførtenomfattendeforhandlingsrundeog gjennomgikkhovedpunkteneiinngåttavtale.somendelavavtalenharsameietfåttutbetalt kr80.000ogforventeråmottaytterligerekr videreharsameietfåttfrigitt2 parkeringsplasseribyggesomharværtomstridt. e) ForhandlingermedStatskogomfesteavtale StyrelederinformerteomforhandlingermedStatskogomendringavsameietsfesteavtale. Diskusjoneneharpågåttsiden2012.Sometresultatavforhandlingeneharsameietinngått nyfesteavtaledirektemedstatskogbasertpåfritidsbebyggelse. f) GLØR DethariåretværtbegrensetkontaktmedGLØRommuligutskiftingavsøppelcontainere.Se avtalenmedhafjelltoppenappartementovenforforplanlagtviderebearbeidelse. g) Tvangssalg Schiong Møtelederorienterteomutviklingen.Iht.fordelingskjennelsenskalsameietmottakr ettertvangssalget.Etterdetteharstyretinntektsførtkr iregnskapetfor 2014,samtidigsomregnskapeterbelastetmedkr37.500iadvokatkostnader.Pengenevil imidlertidikkebliutbetaltførhøyesteretthartattstillingtilfordelingavøvrigemidler mellomdnbognordea. h) Driftogvedlikehold Snefalletsistvintermedførtestoreekstrakostnadertilbrøytingogsnefjerningbl.a.fra takene,bådetilnermoogvaktmester.snemengdeneførteogsåtilbehovforåreparere balkongrekkverkenepådeflestebygg.detbleogsåforetattendelflekkmaling. Styretsårsberetning/virksomheteni2014(a\h)blegodkjent ReferatårsmøteiSameietIlsetraLeiligheter20.februar2015 2

3 SAMEIET'ILSETRA'LEILIGHETER' 7. GODKJENNELSEAVÅRSREGNSKAPFOR2014 Møteledergjennomgikkregnskapogrevisjonsberetningogsvartepåspørsmål. Regnskapetfor2014omfatterenlangrekkespesielleposter.Bokførtresultatviseret underskuddpåkr54299.dessverrevistedetsegattabellensomvarinntattiinnkallelsen inneholdtenfortegnsfeil.korrekttabellserslikut: Årsregnskapetfor2014blegodkjent. 8. BUDSJETTFOR2015 Møteledergjennomgikkbudsjettet.Foråbringebudsjettetibalanseforeslostyreten oppjusteringavfelleskostnadenemed5%gjeldendefrajuli2015. Deterikkeforutsettspesiellearbeiderfor2015. Budsjettfor2015blegodkjent. 9. ANSVARSFRIHETFORSTYRET Sameietsforsikringeromfatterikkestyreansvarsforsikring.Detforeslåsderforilikhetmed tidligereåråvedtaansvarsfrihetforstyret. Ansvarsfrihetforstyretblevedtatt 10. ENDRINGAVVEDTEKTEROGORDENSREGLEMENT Møteledergjennomgikkstyretsforslagtilendringerivedtekteneogordensreglene.Påsiste sameiermøteblestyretanmodetomåfremleggeforslagtilendringeravvedtekteneforå klargjørefordelingavkostnaderogbringedemioverensstemmelsemedeierseksjonsloven. ReferatårsmøteiSameietIlsetraLeiligheter20.februar2015 3

4 ItilleggharinngåelseavnyeveiavtalermedØyerkommuneogØyerInvestgjortdet nødvendigåforetanoenjusteringer. Samtidigerdetønskeligogsååoppdatereordensreglenemednoennyepunkter. Detblepresisertatdenenkelteharetansvarformåkingavegenbalkong. Endringerivedtekterogordensreglementblegodkjent. 11. ANVENDELSEAVSNUPLASSERIBYGGE SameierneibyggEhargjennomflereårhattenvanskeligdiskusjonmedHafjelltoppen Appartementomtosnuplasserigarasjen.Ifm.medovennevnteavtalemedHafjelltoppen Appartementharselskapetsagtsegvilligtilåstilledissearealenetildisposisjonforsameiet. ÅrsmøtevedtokatbyggEdisponererdefristilteplassenepåenhensiktsmessigmåtefor sameierneibygge. 12. TILBUDPÅKOLLEKTIVAVTALEFORDIGITAL\TVOGBREDBÅND SjurTalstadorienterteomettilbudomåfålevertTVognetttilsameietkollektivt.Dettevil gibedrepriserennomhverenkelttegneretprivatabonnement.tilbudetforutsetterat samtligesameiereblirendelavavtalenogatkostnadenfaktureresgjennomsameiet.detvil væretreårsbindingstidforavtalen.dersomenslikkollektivavtaleblirvedtattmå felleskostnadeneoppjusteresmedettilsvarendebeløputoverdetsomerreflekterti budsjettetfor2015. )Forslag)til)vedtak:)) StyretberårsmøtetommandattilåinngåTVogBredbåndsavtaleforhelesameietmedplan åhadetteoppegåendeførnestevintersesong.inngåelseeravhengigavatdetendelige tilbudetblirisammestørrelsesordensomindikertovenforogatkostnadenforen oppgraderingfordesomønskerdeterpåetfornuftignivå. Årsmøtetgastyretfullmaktsom«forslagtilvedtak» 13. VALG Valgavstyre: Følgendestyreblevalgt: REP' ByggA: ByggB: ByggC: ByggD: ByggE: Forslag' JoLangmoen,2år EskilLarsen,2år Gjenvalg,1år ErikHelli,2år GeirSandvik(styreleder)Ikkepåvalg ReferatårsmøteiSameietIlsetraLeiligheter20.februar2015 4

5 Valgavrevisor.BDOforeslåsgjenvalgt. Årsmøtetvalgtesomforeslått. 14. ARBEIDSPROGRAMFOR2015 Oppgavereiereideenkeltebyggønskerutførtavinnvendigvedlikeholdbekostesseparat pr.bygg.ønskersendesbyggetsstyrerepresentantinnenpåske.styretkoordinerer bestillingavarbeidene. Videreoppfølgingavdriftogløpendesaker,herundergamlereklamasjonssaker Vurderegrusingavgårdsplasser Vurdereløpendedriftsavtaler,forsikringer,strømavtale,garasjeporter,ventilasjoni garasjer,brannvarsling,brøyteavtalemednermoogkostnadsfordelingmot hotell/buchardt,etc. Utarbeidelangsiktigvedlikeholdsplan,5\10år.Igangsatt Vurdereutvidetuteparkeringderdenneerutilstrekkelig VurdereåtilretteleggeforladingavEL\bilerogevt.betalingfordette Vurdereutelysutenforgarasjeporter Sjekkesituasjonenfornødlysitrappegangene Vurdereevt.behovforåskifteenkelteytterdører Reklamasjoner,andreskader,pågåendesaker Årsmøtettokarbeidsoppgavenetiletterretningogitilleggblestyretgittfullmaktåklargjøre garasjeneforelbilladning.deterderetteropptildenenkelteåbestillesistetilkoblingenfor ladning. Årsmøtetbleavsluttetetteratallesakervarbehandlet,medapplausogtakktilstyretfor arbeideti2014 Ilsetra, 22. Februar Knut Collett Mellbye Geir Sandvik ReferatårsmøteiSameietIlsetraLeiligheter20.februar2015 5

ÅRSMØTE 2014. Jernbanens Musikkorps Trondheim DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. BUDSJETT 7.

ÅRSMØTE 2014. Jernbanens Musikkorps Trondheim DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. BUDSJETT 7. ÅRSMØTE 2014 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. BUDSJETT 7. VALG ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.2013 TIL 31.12.2013 Styrets sammensetning: Leder: Arne Vidar Hesjedal

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2007 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 29.01.2008. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Årsregnskap

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

Haugtussa Leikarring Referat fra Årsmøte 2014

Haugtussa Leikarring Referat fra Årsmøte 2014 Haugtussa Leikarring Referat fra Årsmøte 2014 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder 4. Valg av referenter 5. Årsberetning og regnskap 6. Kontingent for 2015 7. Arbeidsprogram

Detaljer

Velkommen til. 2011 Sandvika Vel. 75. årsmøte

Velkommen til. 2011 Sandvika Vel. 75. årsmøte Velkommen til 2011 Sandvika Vel 75. årsmøte ÅRSMØTE 2015 75. ordinære årsmøtet i Sandvika Vel. Steinerskolen «Nysalen» Mandag 23. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009

Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Prosjekt Felles innhold

Prosjekt Felles innhold Prosjekt Felles innhold Bergen 1.juni 2015 Nanna Hauksdottir prosjektleder Felles innhold: Oppfølging av St.meld. 13 (2011-2012) «Samspillsmeldingen» Er helse- og sosialfagutdanningene på høyde og front

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Mandag 28. februar kl 14 på møterom 102 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3.

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret Styrermøte 5.desember 2012 Handlingsprogram 2013 2016 behandles i kommunestyret 12.desember Følgende forslag er vedtatt i BAUN og i formannsskapet Det satses på å utdanne flere assistenter som pedagoger

Detaljer

Svenner Fyr Kystled Drivergruppa Årsmøteinnkalling 2012

Svenner Fyr Kystled Drivergruppa Årsmøteinnkalling 2012 Svenner Fyr Kystled Drivergruppa Årsmøteinnkalling 2012 Innkalling til årsmøte i Svenner Fyr Kystled. Sted. Fredriksvern. Kadettbrakka. Tid: Tirsdag 6. mars kl. 19.00 2012. I følge vedtektene skal årsmøtet

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer