Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Lamo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 20. juni 2013 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 040/13-044/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 20 Møtebok Sak nr. Sakstittel 040/13 Delegasjonssaker 041/13 Høring - Endring i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 042/13 Utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune. Prosess, framdrift og ansvar. 043/13 Bredbånd 044/13 Avtale med Helgeland Reiseliv as om drift av turistinformasjon ved Porten til Nord Norge. Til innkalling og saksliste: FS-medl. ønsker varsel på I-Pad om innkommende dok. i dropbox, evt. SMS-varsel sendes etter at møteinnkalling med saksliste er lagt ut/oversendt. ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Styremøte Helgeland Veiutvikling Rådsmøte Helgeland Museum, Alstahaug Arrangements komité møte for Børgefjell 50 år, Røyrvik IHR møte på Lovund Granedager, mye folk på de fleste arr, god jobbing av komiteene, evaluering Skogdag befaring av utsiktsrydding ved Svenningvatn Begravelse til Brønnøy kommunes Ordfører Kjell Trælnes Seminar, parkverksted for Regionalpark Vefsna Befaring med fylkesmann, klopplegging AU IHR. Britt Aune Olsen: - Deltatt i styremøte Grane Næringsutvikling as. Intet spesielt å melde tilbake. - Deltatt i Park-verksted okt. Monica Hoff: - Div sp til ordfører ifm presentasjon av Børgefjell og historien ifm etablering av Børgefjell som nasjonalpark. - Ønsker div korrigeringer mailadresse. Kolbjørn Eriksen: - Etterspør ferdigstilling av lyspkt samt graveplanering langs Vestersivn fra Coop til eks bolig Terje Arntsberg. Sjekkes ut til neste møte. - Etterspør fellesbilde KS. Sjekker ut dette med Rune. - Arr komite Børgefjell 50 år. Anbefaler at film/fremvisning fra Are Halse brukes. (Vist under årets avholdte Stavassdager.) - Stavassdagen. Utmerket opptreden av John Solbakken. Anbefales som Børgefjellambassadør. - Bjørns plass. (ref Bjørn Bogfjellmo). Etableres i enden av Langvassåsen. - Stavatnet. I samarbeid med Grane jeger- og fisk planlegges utlegg av 2 båter med tilhørende naust ved Gapahuk.

3 Side 3 av 20 Tor Stabbforsmo: - Skryt etter ferdigstilling av Pedersen-tomta i Vestersivn 1. - Film fra Børgefjell fra Are Halse. Glimt fra Børgefjellskolen med elever i aktivitet burde innarbeides. - Skryt av ordfører og John Solbakken ifm deres innsats under Stavassdagen. - John Solbakken er ressurs for Grane kommune som burde benyttes mer. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Inngåelse av ny leveringsavtale på el-kraft fra HK. Skisse av muligheter og pris ble diskutert. Markedspris/spot fra 1. juli med 3 ukers oppsigelse ble foretrukket. - Info ifm salg av Skolevegen 3 på Vegset. Tilbudt pris er akseptert. - Fra Fylkesmannen i Nordland. Foreløpig melding om saksbehandlingstid på eksprop.sak Grane kommune vs Svein Johnny Paulsen. - Innspill fra Budsjett-konf i KS 12. juni ble utdelt. Ingen spesielle kommenterer, annet at vi ligger høyt på kommunale avgifter. - Skisse til en Mulighetsstudie Trofors sentrum ble utdelt og kommentert. - Nye tilsettinger: Jordmor er tilbudt 40% stilling. Astrid Vold. Oppstart tidligst 1. sep. Kommunelege 2. 2 søkere. Aktuell kandidat vil bli tilbudet stillingen. NAV-leder Grane. 3 velkvalifiserte søkere er innstilt. Tilsetting via Tilsettingsråd i Nordland. Oppstart tidligst 1. aug. - Høringsuttalelse fra RU vedrørende Rapport Nordland revisjon grunnlag for etablering ble utdelt. - Tilbud/forslag om deltakelse i Styringsgruppe ifm Utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF ble utdelt og kommentert. Oldning: Styringsgruppedelt fra kommunene burde forbeholdes de kommuner som har Sykehus i sin kommune. - Info om pris mv på nytt botilbud på Bogfjellmoen. (leilighet i langhuset med 3x2 sengeplasser). - Ref KS-sak Overtakelse av Volvo V70. I dette vedtak om ikke å gjenkjøpe Volvo V70 etter endt leasingavtale, ligger det en adgang til å kjøpe annen ny/nyere personbil til adm bruk. Makssum kr ,-. Annet: Grane kommune får ikke ettergitt mva ved kjøp av ny personbil. Sjekket med K-rev. Før oppstart på sakslisten la ordfører fram følgende saker: - Deltakelse Studietur til Scotland 7-11 okt ifm prosjekt Regionalplan Vefsna. Ordfører, Kolbjørn og Torgar ønsker å delta. 1x plass i tillegg er uavklart. Britt Aune Olsen er kandidat. - Markering Børgefjell 50 år i Røyrvik/Derga 9. august. Stand fra Grane kommune: deltakere fra hhv Strandli Gård, KOA og Grane kommune. Kommunens deltakelse må avklares før ferien starter. Sjekk også med KOA, selv om tidl avklart. - Søknad fra Nye Børgefjellskolen as. Behandles adm. - Bolysttilskudd og status. 5 har akseptert tilbudet. Pris kr 1,3 mill. Dvs kr 300 under max bevilgning fra fondet. Fra tildelingen i 2012 er det 4 som realiserer. Eneste søker for 2013 som nå gjenstår med tilbud om tilskudd bes sende ny søknad som kan behandles i neste KS-møte.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 20 DATO- 13/227 13/2311 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 040/13 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 011/13: Søknad om skjenkebevilling - Granedagene 2013 Vedtak: Grane Idrettslag og Grane Skolekorps innvilges dispensasjon fra Rusmiddelpolitisk handlingsplan for og gis anledning til skjenking av øl fredag under årets Granedager, men skjenkingen kan først foregå fra kl Grane Idrettslag og Grane Skolekorps gis skjenkebevilling for salg av øl, gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent) Sted: Gammelsagmaro Dato: Fredag 14. juni 2013 Grilling / Kulturkveld Tidsrom: 21:00 24:00 Dato: Lørdag 15. juni 2013 Grilling / Asfaltdans Tidsrom: 20:00 01:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Ingrid Marie Fagerli, 8680 Trofors Heidi Brennhaug, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement.

5 Side 5 av 20 DFS. 012/13: Kommunal bevilgning til politiske parti i Grane 2013 Vedtak: Kr ,- : 17 representanter = Kr ,- pr. repr. Grane Arbeiderparti: 9 repr. x 2.941,- = Kr ,- Senterpartiet: 6 repr. x 2.941,- = Kr ,- Grane Fremskrittsparti: 2 repr. x 2.941,- = Kr ,- DFS. 013/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Midtsommerfest for eldre i Grane kommune Vedtak: Helse og Omsorgsavdelingen gis skjenkebevilling for salg av: - øl, gruppe 1 (over 2,5 % og høyst 47 % alkohol) - vin, gruppe 2 (over 4,7 % og under 22 % alkohol) Anledning: Midtsommerfest Sted: Gammelsagmaro Dato: Mandag 24. juni 2013 Tidsrom: 12:00 15:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Helse og Omsorgssjef Tanja Pedersen Ingen satt foreløpig, men dette anbefales å få på plass før arrangementet. Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-040/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

6 Side 6 av 20

7 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/217 13/2267 Torgar Eggen Side 7 av 20 Saksnummer Utvalg Møtedato 041/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Høring - Endring i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Det kgl. Miljøverndepartement Høring av forslag Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etalblering av scooterløyper 3 I Hemnes kommune Saksframlegg og innstilling fra FSK ang. ny forsøksordning for motorferdsel i utmark Sammendrag: Grane kommune viser til høringsbrev av 30. mai 2013 fra Miljøverndepartementet med forslag til endringer i forskrift om motorferdsel. Nedenfor følger høringsuttalelse fra Grane kommune: INNLEDENDE BEMERKNINGER Regjeringen varslet endringer i reglene om motorferdsel på Miljøverndepartementets hjemmesider 14. mars i år. Regjeringens forslag ble også presentert og omtalt i Stortingets debatt om motorferdselslovgivningen 21. mars. Grane kommune finner det oppsiktsvekkende at høringsforslaget som nå er fremmes fraviker på flere punkter fra den ordningen regjeringen varslet i mars. Det er gjort vesentlige endringer fra de forutsetninger som fremgikk av ordlyden i regjeringens kunngjøring, og slik ordningen ble presentert for Stortinget i den påfølgende stortingsdebatten. Endringene innebærer mindre lokal forvaltning enn det som ble forespeilet. Kommunen vil redegjøre nærmere for dette der det gjør seg gjeldende. Grane kommune vil også påpeke at man ikke finner det nødvendig eller rimelig med en ny forsøksordning for fire nye år, som innebærer en fortsatt forskjellsbehandling av kommuner med og uten myndighet til å regulere snøskuterferdsel i fastlagte traseer.

8 Side 8 av 20 OM GRENSEKOMMUNENE OG ADGANGEN TIL Å ETABLERE TILFØRSELS- LØYPER TIL SVERIGE I kunngjøringen på Miljøverndepartementets hjemmesider av 14. mars 2013 står det at «kommuner som grenser mot Finland og Sverige skal kunne etablere tilførselsløyper til løypenettet her.» Dette ble også bekreftet i Stortinget av statsråd Bård Vegar Solhjell i stortingsdebatten 21. mars 2013, jf. referat på Stortingets hjemmesider: «Kommunar som grensar mot Finland og Sverige, vil kunne etablere tilførselsløyper til løypenettet der. I kommunar i Troms og Finnmark der det allereie er lov med fornøyelseskøyring i etablerte løyper, vil det verte enklare å knyte løypenett saman over kommunegrensene og økt moglegheit til å køyre frå reiselivsanlegg til løypenettet.» Forslaget fra departementet er på flere viktige punkter i motstrid til hva regjeringen og miljøvernministeren forespeilet grensekommunene: - Det er ikke kommunene men staten ved fylkesmannen som i høringsforslagets 4a i motorferdselforskriften gis myndighet til å etablere tilførselsløyper. - Siden grensekommunene til Finland allerede har en ordning hvor fylkesmannen kan innvilge slik tilførselsløype til det finske løypenettet, blir det i henhold til høringsforslaget ingen endring for grensekommunene mot Finland, slik det ble forespeilet i mars. Det er i forslaget bare grensekommunene mot Sverige som får adgang til en ordning som tilsvarer den som eksisterer for grensekommuner til Finland. - At alle grensekommunene «skal kunne etablere» er i høringsforslaget endret til at fylkesmannen «kan» etablere tilførselsløype etter forslag fra kommunestyret fylkesmannen kan med andre ord avslå en kommunes ønske om slik tilførselsløype. Fylkesmannen kan også henvise nabokommuner til å samarbeide om felles tilførselsløype dersom det er mer skånsomt for naturmangfold og friluftsliv. Det ble også i det offentlige ordskiftet skapt inntrykk av at regjeringens ordning innebar at grensekommunene ville få myndighet som innebar en langt videre adgang til å etablere løyper enn det høringsforslaget nå legger opp til. Blant annet ga regjeringspartienes egne stortingsrepresentanter uttrykk for dette i stortingsdebatten. Stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet sa i stortingsdebatten 21. mars 2013 (iht. referat på Stortingets hjemmesider): «Jeg er veldig opptatt av lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Jeg har lenge ønsket at kommunene skal få mulighet til å opprette rekreasjonsløyper for snøscootere. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå har varslet at det kommer en sak til Stortinget som langt på vei imøtekommer dette. Grensekommunene skal få mulighet til å opprette løypene, pluss 40 forsøkskommuner. I alle kommuner i landet vil det bli mulighet for næringskjøring og nye arbeidsplasser knyttet til turisme scootersafari. Dette er et langt steg i riktig retning.» Stortingsrepresentant Olov Grøtting fra Senterpartiet uttalte i samme stortingsdebatt: «Vi har, etter mye diskusjon regjeringspartiene imellom, funnet fram til en omforent løsning. Det kompromisset innebærer at vi vil gi 40 kommuner muligheten til å ha en prøveordning, som mange har sagt her før, men i tillegg og det er det slett ikke mange som har sagt skal alle grensekommunene få muligheten til å anlegge snøscooterløyper.» I mangel av utfyllende og detaljert informasjon om hva ordningen ville innebære, gav uttalelsene fra regjeringspartienes representanter om hva kompromisset gikk ut på store forventinger i grensekommunene. Nå står det derimot presisert i høringsforslaget fra departementet at grensekommunene ikke kan bruke 4 a til etablere løyper for turkjøring i grensekommunene. Dersom grensekommunene ønsker å etablere rekreasjonsløyper i kommunen i henhold til planog bygningsloven, må også grensekommunene søke om å få være med i den nye forsøksordningen fra

9 Side 9 av 20 SVs representant Lars Egeland uttalte seg også i stortingsdebatten om formålet med den nye ordningen for grensekommunene, og understreket her (jf. stortingsreferatet): «Nettopp på spørsmål fra noen av grensekommunene er det åpnet for muligheten til å lage løyper inn i det svenske løypenettet ikke for å jage turistene over til Sverige, men nettopp for etter spørsmål fra grensekommunene å kunne lage et turisttilbud også i Norge.» I høringsnotatet fremgår det at eneste angitte formålet med tilførselsløype er tilgang for norske skuterkjører på det svenske løypenettet. Alle vilkår og forutsetninger for etablering av tilførselsløyper underbygger kun dette formålet, jf. høringsbrevet side 7-8: «Formålet med løypene skal være tilgang til det svenske løypenettet, og legging av løypetrase skal gjenspeile dette. Hjemmelen kan ikke benyttes til å etablere løyper for generell turkjøring i grensekommunene. Løyper kan legges via en nabokommune dersom det vil være mer skånsomt for naturmangfold og friluftsliv om nabokommuner samarbeider om en tilførselsløype. Utgangspunktet når løypetraseen skal fastsettes må være korteste vei fra utgangspunktet og til grensen der påkobling til løypenett skal skje. Det må tas høyde for tilrettelegging av infrastruktur i form av parkeringsplass mv.» Høringsforslaget fra departementet ivaretar ikke ønsket om også å tilrettelegge for turistnæring på norsk side. Siden tilførselsløypa må legges korteste vei fra utgangspunktet og til grensen der påkobling kan skje, er det ikke gitt at tilkoblingsløyper legges inn til aktuelle turisttilbud på norsk side. For svenske skuterkjørere vil det trolig være begrenset interesse for å ta korteste «blindvei» inn til en parkeringsplass i Norge. Riktignok kan det for enkelte steder som får en tilførselsløype være et visst potensial for økt virksomhet med tilkobling til det svenske løypenettet, men dette vil begrense seg til få, utvalgte steder slik denne ordningen nå er foreslått utformet. Når antall tilkoblingsløyper også skal begrenses, vil ikke alle grensekommuner få slik løype med mulighet for å tiltrekke seg flere svenske turkjørere. Grane kommune mener forslaget om rene tilførselsløyper til Sverige er prinsippløst og inkonsekvent: Regjeringen er i tvil om norsk natur og friluftsliv tåler tilrettelegging av skuterløyper under norsk myndigheters regulering. Dersom man anser skutertrafikk regulert i løyper som et miljøproblem på norsk side av grensen, er det ingen grunn til at det ikke utgjør et tilsvarende problem på svensk side. Grane kommune mener Norge bør ta ansvar for å regulere norsk skutertrafikk i Norge, fremfor å legge til rette for løyper som kun har til hensikt å lempe utfordringene over til våre naboland. Også i svensk motorferdselsforvaltning søkes en balanse mellom ulike hensyn og brukerinteresser i naturen. Interesser for miljø og friluftsliv på svensk side er neppe udelt positive til den skjevfordelingen norske myndigheter med dette legger opp til. Selv om Sverige har etablerte skuterløyper, er miljøbelastningen fra snøskuter ikke bare et spørsmål om bruk av eksisterende løyper kontra nye løyper, men hvor mange skutere og hvor mye støy som tolereres på et område. Det er mest rimelig å åpne for egne løyper der det er et ønske og behov for dette, for deretter å åpne for en utveksling mellom det svenske og norske løypenettet. Slik kan både belastninger og turistgevinster fordeles mellom landene blant de kommuner som ønsker en slik utveksling. UTVIDET ADGANG TIL NÆRINGSKJØRING, NYTT FJERDE AVSNITT I 4 Regjeringen ønsker å utvide adgang til næringskjøring ved å «åpne for fornøyelseskjøring som del av utmarksnæring i form av snøscootersafari etter løype». Det forutsetter løyve, men utover dette er det ikke utdypet i høringsnotatet hvordan en slik ordning er tenkt regulert, og det bes om innspill fra høringsinstansene vedrørende dette.

10 Side 10 av 20 Grane kommune forstår forslaget slik at det er meningen at det skal kunne åpnes for slik turistkjøring i alle kommuner. Av den sparsomme informasjon som er gitt fremgår det at man kan legge til rette for fornøyelseskjøring i regi av reiselivsbedrifter etter løyper, jf. ordlyden i høringsbrevet. Kommunen er i tvil om hvilke løyper det her siktes til, tatt i betraktning at regjeringens forslag nettopp ikke gir åpning for å etablere slike løyper (med unntak av midlertidig forsøk i 40 kommuner). Er det meningen at kommuner kan anlegge løyper for fornøyelseskjøring, men forbeholde kjøring i disse til turister på skutersafari? Uten en nærmere klargjøring av vesentlige forutsetninger for en slik ordning er det vanskelig for høringsinstansene å uttale seg om dette. OM NY FORSØKSORDNING Grane kommune mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap og beslutningsgrunnlag etter mange års erfaringer med den tidligere forsøksordningen og evalueringen av dette, og mener at alle kommuner bør få adgang til å bruke plan- og bygningsloven for etablering av løyper. Kommunen er i utgangspunktet positiv til liberalisering av motorferdselen, men mener etablering av løyper bør være gjenstand for lokaldemokratiske vurderinger og valg. Regjeringen ønsker en ny forsøksordning med det formål å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag, jf. forskriftforslagets formålsbestemmelse i 1. Når det skal etableres et nytt forsøk, er kommunen opptatt av at dette innrettes slik at det angitte formålet oppnås: Hvis det skal kartlegges virkninger av at kommunene gis myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring, må det også vurderes i hvilken grad kommuner ikke benytter seg av sin myndighet til å anlegge skuterløyper. Selv om departementet vil velge ut kommuner med ulikt folketall og bosettingsmønster, ulik geografi og kommuner som i dag har ulikt omfang av snøscooterkjøring, vil utvalget likevel være begrenset til de kommuner som selv aktivt søker om å få delta. Det er grunn til å tro at det i hovedsak er kommuner som i utgangspunktet ønsker å etablere skuterløyper som vil søke om å få være med på forsøksordningen, og det vil gi et skjevt utvalg som til sammen ikke gir et representativt og helhetlig bilde av virkningene av lokal myndighet. Til sammenlikning ble det i forrige forsøk invitert 8 kommuner, hvor også «restriktive» og «liberale» kommuner var blant utvelgelsesfaktorene (NINA Rapport 90 side 12). Dette synliggjorde også at noen av forsøkskommunene ikke ønsket å etablere slike løyper. Kommunen mener den beste måten å sikre et mest mulig sannferdig erfaringsgrunnlag med en ny forsøksordning, er å la den midlertidige forsøksordningen få virkning for alle kommuner. Slik vil man samtidig også få slutt på den langvarige, og etter hvert urimelige, forskjellsbehandlingen mellom de kommuner som er utenfor og innenfor ordningen med lokal planmyndighet på dette området. ØVRIGE ENDRINGSFORSLAG Grane kommune støtter forslagene om å gi reiselivsbedrifter adgang til å etablere tilførselsløyper til det åpne løypenettet i Nord-Troms og Finnmark, men vil bemerke at begrensingen på 500 meter gjennom utmark er for rigid. Det bør være opptil kommunene å vurdere hvor det bør legges slik tilførselsløype fra reiselivsbedrift til nærmeste løype. Kommunen støtter forøvrig økt adgang til å knytte sammen løyper over kommunegrensene i Nord-Troms og Finnmark, samt forskriftsfesting av gjeldende praksis med adgang til bruk av motorisert kjøretøy ved kommunens ettersøk og avliving av skadet vilt. Kommunen har heller ikke bemerkninger til forslaget om å oppheve motorferdselforskriftens 5 første ledd bokstav d. HØRINGSFRISTENS LENGDE Grane kommune vil avslutningsvis påpeke at høringsfristen er satt til under fire uker fra da høringsbrevet er datert.

11 Side 11 av 20 Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker, jf. Utrednings-instruksen punkt 5.2. Kortere frist kan fastsettes i henhold til instruksens punkt 1.3 når særlige omstendigheter gjør det nødvendig. En beslutning om forkortet høringsfrist skal være skriftlig og begrunnet, og den skal følge saken. Kommunen kan ikke se at det foreligger slike særlig omstendigheter, og det er heller ikke gitt noen begrunnelse for at høringsfristen er kortere enn det utredningsinstruksen krever. Selv om det er et ønske å få ordningen etablert før kommende snøskutersesong, kan det oppnås med ordinær høringsfrist. Rådmannens innstilling: Grane kommune vedtar anførte høringsuttalelse mht. Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-041/13 Vedtak: Grane kommune vedtar anførte høringsuttalelse mht. Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

12 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 12 av 20 FE- 09/126 13/1795 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 020/13 Nærings- og naturforvaltningskomite /13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune. Prosess, framdrift og ansvar. Trykte saksdokumenter i saken: - Skisse Næringsplanprosess Grane kommune - KS-sak 005/12, Næringsarbeidet i Grane kommune - Strategisk plan for Grane Næringsutvikling as 2011 Med handlingsplan Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Delplan Trofors - Mulighetsstudie for utvikling av Industriområde Trofors sentrum - Strategisk Næringsplan Vefsn Kommune Sammendrag: I KS-sak 005/12, Næringsarbeidet i Grane kommune, ble det som del av vedtaket gitt en føring på at Arbeidet med næringsplan iverksettes, og ønskes vedtatt i Kommunestyret i løpet av Dette samsvarer med vedtatt Planstrategi for Grane kommune , der Næringsplanen står på gjennomføringsplanen for 2013, vedtatt i KS 19. juni Høsten 2012 ble det satt ned en intern arbeidsgruppe i adm, som utarbeidet et utkast til Planprosess med framdriftsplan og involvering. Under en Næringslivslunsj i Sentrum Næringshage 18. des 2012, ble det gitt en info om det pågående næringsplan-arbeidet, og bedt om innspill fra lokalt næringsliv om hva Grane kommune bør satse på i framtiden for å stimulere eksisterende- og aller helst nye næringsdrivende i Grane. Så langt har tilbakemeldingene vært heller få. Siden Grane Næringsutvikling as (GNU) allerede har en Strategisk Næringsplan med årlige oppdaterte handlingsplaner, er det naturlig at GNU som vår 1. lj tjeneste ift lokalt næringsarbeid, blir medansvarlig for et sådant planarbeid, som skal ende opp med en kommunal Næringsplan for inneværende planperiode. Grunnet tilsetting av ny daglig leder for GNU fra årsskiftet, samtidig med sj Teknisk/Næring på nyåret var i jobb-skifte modus og måtte prioritere annet arbeid fram til fratredelse primo mars, har framdriften på næringsplanarbeidet vært noe stillestående.

13 Imidlertid prøver vi å få planprosessen i framdrift, med nødvendig forankring og med et ralistisk tidsforløp fram til ferdigstilling ila des dette år. Side 13 av 20 Ref vedlagt tilsvarende plan for Vefsn kommune, ønsker vi en noe mindre volum-preget plan, der det er kortfattet, klart og tydelig hva som er planens mål/hensikt og satsingsområder med konkrete handlingsplaner som for GNU s del oppdateres årlig hvis ønskelig. Viser her for detaljer til vedlagt Plan-skisse mv fra leder GNU. Vurdering: Adm anbefaler at Plan-skissen fra GNU legges til grunn for det videre arbeid som skal føre fram til en vedtatt Næringsplan for Grane kommune. Når det gjelder skissert budsjett for dette arbeidet i regi av GNU, burde det administrative arbeid kreves dekket av det allerede vedtatte driftstilskudd fra Vefsnafondet på ca kr ,- pr år. At kommunen dekker faktiske kostnader relatert til nødvendig reisevirksomhet, deltakelse i messer/møter mv er naturlig, men innen en begrensning på kr ,-. Dette dekkes over vårt Kommunale Næringsfond. Hvis et foreslått inspirasjonsseminar med innleie av inspirator ansees nødvendig for et godt sluttresultat, må dette dekkes av de tildelte kr ,- eller med annen ekstern finansiering! Rådmannens innstilling: Planskissen for utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune vedtas, med Grane Næringsutvikling as som planutvikler. Grane kommune bevilger kr ,- til dette arbeid. Dette beløp dekkes av Kommunalt næringsfond Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-020/13 Vedtak: Planskissen for utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune vedtas, med Grane Næringsutvikling as som planutvikler. Grane kommune bevilger kr ,- til dette arbeid. Dette beløp dekkes av Kommunalt næringsfond Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling med følgende endring: sum kr ,- endres til kr ,- enstemmig vedtatt. FS-042/13 Vedtak: Planskissen for utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune vedtas, med Grane Næringsutvikling as som planutvikler. Grane kommune bevilger kr ,- til dette arbeid. Dette beløp dekkes av Kommunalt næringsfond.

14 Side 14 av 20

15 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/224 13/2294 Børge Odden Side 15 av 20 Saksnummer Utvalg Møtedato 043/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Bredbånd Trykte vedlegg: - Prosjektbeskrivelse - Tilbud utbyggingsprosjekt - Reportasje Avisa Nordland Sammendrag: Grane kommune har i dag mulighet til å bedre tilgangen på mer stabilt og "bredere" bredbånd i kommunen betraktelig gjennom å inngå avtaler med hhv. Signal Bredbånd gjeldende fiber, og Direct Connect gjeldende oppgradering av eksisterende radiobasert bredbånd. Signal Bredbånd har vært i kontakt med kommunen og Norgesvinduet, og tilbudt fibertilkobling (100Mbit synkront). Etableringsgebyret på dette er kr + mva. for hver av institusjonene. Prisstrukturen er tredelt, og ser slik ut: Fiber internett aksess 100/100 mbit ,- pr mnd. Graveandel ,- Fiber internett aksess 100/100 mbit 7 200,- pr mnd. Graveandel ,- Fiber internett aksess 100/100 mbit 5 000,- pr mnd. Graveandel ,- Bindingstid: tre år. Det som gjør Signal særlig interessant som leverandør, er at de har signalisert at de ønsker å etablere et tilbud på privatmarkedet. Når de er etablert på Trofors med en node (vha. kommunen og Norgesvinduet) er intensjonen deres å begynne å sondere privatmarkedet og selge fiberbasert bredbånd. Hvis interessen fra innbyggerne tilsier at det er kommersielt gangbart, vil de bygge ut fortløpende. Direct Connect (heretter DC) leverer i dag radiobasert bredbånd til en rekke områder på Helgeland hvor annen form for bredbånd ikke eksisterer/ikke er kommersielt gangbart. Avtalen som ble inngått mellom DC og kommunene hadde en varighet på tre år. Når denne perioden var over sto DC fritt når det gjaldt etablering av nye kunder og feilretting på krevende områder. Nå har Hattfjelldal, Hemnes og Grane gjennomført en prosess med tanke på å få sikret driften fremover, men ikke minst å øke hastigheten og bedre stabiliteten i nevnte kommuner. Dette prosjektet har 50% støtte fra Nordland Fylkeskommune. Med denne støtten blir Granes andel mva.

16 Side 16 av 20 For Granes del vet vi at en del kunder har hatt problemer med sine linjer, blant annet i Svenningdal og Majavatn-området. Næringslivet er også avhengig av stabile linjer, og et eksempel på bedrifter som har slitt med dette er Unikraft/Unipro. Saksbehandler har hatt kontakt med Unikraft, som beskriver et ustabilt nett med en del snodige løsninger og problemer med å få rettet feilen. Et annet eksempel er skolen i Fiplingdal. Ved innfasing av Feide (felles id i skolesektoren), vil elever og lærere måtte bruke digitale læreplattformer i enda større grad enn i dag. Dette fordrer brukbar båndbredde og ikke minst stabilitet. Dette garanterer DC gjennom å bytte ut store deler av eksisterende infrastruktur og benytte lisensierte linjer i de angjeldende kommuner. Kravet fra kommunenes side er min. 50 Mbit i stamnettet, og vesentlig høyere hastighet og stabilitet til sluttbrukere enn i dag. DC forplikter seg også til å drive nettet etter nevnte oppsett i minimum syv år. Vurdering: Bredbånd er i dag en kjernetjeneste, på linje med vann og elektrisitet. Det må kunne sies å ha betydning på en rekke områder, ikke minst når det gjelder bolyst og næringsutvikling. Stor båndbredde er også viktig når det gjelder samarbeid kommuner i mellom, daa det muliggjør helt andre tekniske løsninger enn vi har tilgjengelig p.t. Grane kommune har i dag et utstrakt samarbeid på IKT-siden med Hattfjelldal, og større båndbredde vil gjøre dette mer effektivt på kommunikasjonssiden. Det er også slik at dersom man skulle inngå samarbeid på andre tjenesteområder i fremtiden med Hattfjelldal eller andre, vil økt båndbredde være et vesentlig pre når det gjelder teknologiske muligheter. Saksbehandler mener at Grane kommune bør gripe de mulighetene som nå foreligger på dette området, og mener at det vil være klokt å omdisponere årets investeringsmidler på område IKT til oppgraderingen av eksisterende infrastruktur fra Direct Connect. Saksbehandler mener også at et bidrag til Signal Bredbånd gjennom en budsjettregulering (se innstilling) er strategisk riktig. Dette pga. at Signal har ønske om å også selge til privatmarkedet og at det p.t. ikke er andre leverandører som har denne intensjonen. Da det i kommunal sektor er gunstig å minimere løpende driftsutgifter, anbefaler saksbehandler at kommunen velger det største gravebidraget og dermed den minste månedsprisen. Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune investerer i tilbudt fibertilkobling fra Signal Bredbånd på 100 Mbit synkront, for egen tilkobling, til pris med graveandel kr ,- eks mva og med aksesspris kr 5000,- pr mnd. Kontering: D Investering D (moms) K ( Bruk av fond) K ( motpost moms) (Fond ) 2. Årets investeringsmidler (kr mva) på område 1300 omdisponeres i sin helhet til å dekke Granes andel av oppgraderingen av Direct Connects infrastruktur. Dette for å sikre økt hastighet, stabilitet og garantert videre drift av infrastruktur i distriktet og også for brukere i sentrum.

17 Side 17 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-043/13 Vedtak: 1. Grane kommune investerer i tilbudt fibertilkobling fra Signal Bredbånd på 100 Mbit synkront, for egen tilkobling, til pris med graveandel kr ,- eks mva og med aksesspris kr 5000,- pr mnd. Kontering: D Investering D (moms) K ( Bruk av fond) K ( motpost moms) (Fond ) 2. Årets investeringsmidler (kr mva) på område 1300 omdisponeres i sin helhet til å dekke Granes andel av oppgraderingen av Direct Connects infrastruktur. Dette for å sikre økt hastighet, stabilitet og garantert videre drift av infrastruktur i distriktet og også for brukere i sentrum.

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 18 av 20 FA-U64 07/608 13/2295 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 044/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Avtale med Helgeland Reiseliv as om drift av turistinformasjon ved Porten til Nord Norge. Trykte saksdokumenter: - Forslag til ny avtale med Helgeland Reiseliv as (HR), om drift av turistinformasjon på Porten til Nord Norge (PTNN), med skriv fra Gunn Johansen i HR - FS-sak 049/11, Destination Helgeland-Videreføring av avtale om drift av turistinfo Sammendrag: Det vises til saksframstilling fra juni 2011, der FS vedtok flg: Grane kommune inngår Avtale om drift av turistinformasjon ved Porten til Nord Norge (PTNN) mellom Destination Helgeland as (DH) og Grane kommune for Turistsesongen 2011, med opsjon på forlengelse når nytt reiselivsselskap for Helgeland er på plass pr. 1. jan Pris pr år kr ,- eks mva innarbeides i de årlige driftsbudsjett. Det forutsettes at denne driftsstøtten inkluderer årlig flytting av 1 info-kiosk mellom PTNN og Trofors t/r. Etter prøveperioden i 2010 med div innkjøringsutfordringer på de selvbetjente Info-kioskene som er en sentral og mest kostnadsdrivende del av avtalen, har teknologien og oppetiden vært mer stabil. Vinterseesongen var 1x av kioskene plassert på Esso-Trofors, etter avtale med ansvarlig driver. Dette uten ekstra kostnader. Imidlertid har det på samtlige info-kiosker vært behov for periodiske, noen ganger daglige, restarter. Utnyttelsesgraden- og bruken av info-kiosken her på Trofors forrige vintersesong var heller begrenset. Ny teknologi med smart-telefoner og i-pad er har overtatt dette mulighetsområdet i stor grad, slik at sist vinter etterspurte vi ikke flytting av 1 info-kiosk ned til Trofors. Vekt mv gjør at en slik flytteoperasjon er relativt krevende. HR tok heller ikke initiativ til en slik flytting høsten Dette er en tilleggsavtale, til vårt medeierskap i HR, som i vår andel av driftsutgifter utgjør ca kr ,- pr år. Vurdering: I en overgangsordning fra betjent- til ikke-betjent Turistinformasjon på PTNN syntes de omtalte 3 selvbetjente, interaktive infokiosker den gang i 2010 og 2011 å være en akseptabel løsning for bl annet å dekke vårt behov for lokal turistinformasjon på PTNN.

19 Side 19 av 20 Imidlertid har utviklingen for mange gjort nevnte info-kiosker mindre attraktive/nødvendige som selv-søker-instrunemt, med dog har de en verdi som tavle for rullerende informasjon, der vi tilbys å være med. Hvor mange aktive søk som ble foretatt på kioskene på PTNN sist sesong har vi etter forespørsel anslått til å være mellom Dette inkl 1 info-kiosk i Mosjøen. Info-kiosk løsningen ansees etter hvert å ha blitt noe avleggs både teknisk og praktisk Framtidig løsning med rullerende info på storskjerm ansees å være et langt bedre alternativ, med evt påfølgende selvsøk på eget materiell. Anbefaler dog at vi såpass langt inn i årets feriesesong viderefører en noe redusert avtale, men at vi forut for neste sommersesong får framlagt en ny avtale som er bedre tilpasset kundenes behov og med evt bruk av ny og forbedret teknologi! Rådmannens innstilling: Grane kommune inngår framlagt Avtale om drift av turistinformasjonen ved Porten til Nord Norge (PTNN) mellom Helgeland Reiseliv as (HR) og Grane kommune, gjeldende for turistsesongen 2013, til en pris av kr ,- eks. mva. Grane ønsker at HR i god tid før neste års turistsesong vurderer nye info.teknologi på PTNN, som inkluderer nødvendig samhandling med nye eiere og drivere av anlegget Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-044/13 Vedtak: Grane kommune inngår framlagt Avtale om drift av turistinformasjonen ved Porten til Nord Norge (PTNN) mellom Helgeland Reiseliv as (HR) og Grane kommune, gjeldende for turistsesongen 2013, til en pris av kr ,- eks. mva. Grane ønsker at HR i god tid før neste års turistsesong vurderer nye info.teknologi på PTNN, som inkluderer nødvendig samhandling med nye eiere og drivere av anlegget.

20 Side 20 av 20

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 13/737 13/4157 Jan Inge Helmersen 11.06.2013 Forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 13/737 13/4157 Jan Inge Helmersen 11.06.2013 Forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Drift og utvikling Det kongelige miljøverndep Pb 8013 Dep 0030 OSLO Årets barne- og ungdomskommune 2011 Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d.

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5056-2 Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORNING

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

2013/ /

2013/ / Stortingets ombudsmann for forvaltningen / Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/3031 12/3241 6.2.2014 Sak om forsøksordning for snøscooterkjøring Vi viser til Sivilombudsmannens

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 07.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/16-047/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Side 1 av 27 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/80-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Bruk av snøscooter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 01.07.2010 Møtetid: 09:00 10:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer