Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT"

Transkript

1 Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

2 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK.... BOLYST.... ET LEVENDE FOLKESTYRE MED ET STERKT LOKALT SJØLSTYRE.... LIKESTILLING OG MANGFOLD.... UTDANNING... Kvalitet i skolen... Videregående skole... Lærlinger... Rådgivning og oppfølgning... Feil! Bokmerke er ikke definert. Realfag... Fagskoler... Fagskoler... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vitenskapelig høgskole:.... NÆRINGSUTVIKLING og arbeidsplasser... Matproduksjon, landbruk, jordvern, skogbruk og utmark... Videreforedling, industri, reiseliv og service... Statlige arbeidsplasser.... GRØNN INFRASTRUKTUR... Bredbånd og mobilforbindelse... Jernbane... Veg... Kollektivtrafikk.... ROVVILT.... KLIMA, MILJØ OG ENERGI... Miljø.... Energi og klima HELSE... 0 Sjukehus og behandlingstilbud... 0 Forebygging og folkehelse Tannhelsetjenesten..... KULTUR OG BEVARING FOR FRAMTIDEN... Kultur... Bruk i dag for å bevare for framtida.... INTERNASJONALT ENGASJEMENT...

3 MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK Hedmark er et fylke med store muligheter og store utfordringer. Hedmark Senterparti vil bidra til å skape en offensiv utvikling ved å ta alle muligheter og ressurser i hele fylket i bruk. Menneskene er vår aller største ressurs, og vi vil satse på oppvekst, skole, infrastrukturutbygging, næringsutvikling, gründervirksomhet, folkehelse og et godt og allsidig kulturtilbud. Kunnskap er viktig for å skape utvikling vi vil skape en kultur for læring, og vi ønsker å satse på utdanning og forskning. Skogen og naturressursene det grønne gullet gir rike muligheter for å utvikle arbeidsplasser. Våre løsninger er framtidsrettede, gode og miljøvennlige, og i tillegg tuftet på tradisjoner og lokale særegenheter. Et av våre største fortrinn er at her i Hedmark kan du leve og bo desentralt i pakt med vår fantastiske natur, eller du kan velge å bo i by eller tettsted om du ønsker det. Familien, lokalsamfunnet, nasjonalstaten og internasjonal solidaritet er de sosiale fellesskapene som vi i Senterpartiet bygger vår samfunnsutvikling på. Folkestyret med den særnorske nærheten mellom innbyggerne og de folkevalgte er et av fundamentene i samfunnet som vi ønsker å ta vare på. Senterpartiet vil utjevne sosiale og geografiske forskjeller, og vi ønsker likeverdige tilbud, muligheter og tjenester i hele Hedmark. Vi setter likhet, romslighet og menneskeverd høyt. Den private eiendomsretten er grunnleggende for god samfunnsutvikling. Den øker enkeltmenneskenes frihet og ansvarsfølelse, og skal være et gode for de mange og ikke en eksklusiv rett for de få. Hedmark Senterparti ønsker gode lokalsamfunn i by og bygd, og muligheter for et desentralisert samfunn der infrastrukturen må utvikles i hele fylket. Gjennom kommunale, regionale, fylkeskommunale og statlige beslutninger vil vi i Hedmark føre en bevisst og offensiv desentraliseringspolitikk. Små og store, gamle og unge skal ha det godt og bidra til å skape det gode samfunnet. Vi vil skape bolyst, trivsel og utvikling det gode liv - i hele Hedmark, i kommuner som fremmer lokaldemokrati og medvirkning. 0 1

4 . BOLYST Norge har hatt kraftig befolkningsvekst i etterkrigstida og fram til i dag, en utvikling som vil fortsette i åra framover. Vi ønsker at Hedmark skal ta del i denne utviklingen. Senterpartiet mener at vi gjennom lokalsamfunns- og tettstedsutvikling, infrastrukturutbygging, gode offentlige og private tjenester, nærings- og arbeidsplassutvikling rundt i hele Hedmark vil skape vekst og befolkningsøkning i fylket vårt. Hedmark byr på særegen, flott natur og vakkert kulturlandskap, og trivelige tettsteder og lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn der privat, offentlig og frivillig sektor samarbeider, og tettstedsutvikling med fokus på aktiviteter, møteplasser, estetikk og omdømmearbeid er en forutsetning for å skape økt trivsel og bolyst i by og bygd. I Hedmark kan du finne det gode liv! 1 Bidra til gode, trygge og attraktive lokalsamfunn. Ha samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor for å utvikle nærmiljø, tettsteder, bygdesentra og byer med fokus på det estetiske, aktiviteter og møteplasser. Etablere møteplasser som er gode, trygge og universelt utformede Bidra til næringsutvikling og kulturaktiviteter i lokalmiljøene. Markedsføre det gode liv i Hedmark for egne innbyggere, studenter og andre potensielle tilflyttere ET LEVENDE FOLKESTYRE MED ET STERKT LOKALT SJØLSTYRE Senterpartiet ønsker et sterkt lokalt folkestyre. Innbyggerne må ha størst mulig innflytelse på utviklingen av sitt lokalsamfunn og sin egen framtid. Det lokale demokratiet bygger på tillit. Historisk har lokalpolitikerne hatt større tillit hos innbyggerne enn rikspolitikerne. Dette har sammenheng med nærheten. Innbyggerne føler at de er representert av noen de kan identifisere seg med og noen de kan komme i direkte dialog med. Kommunenes og fylkeskommunenes betydning for tilliten i det norske samfunn har vært og er betydelig. Derfor vil Hedmark Senterpartiet ha en finmasket struktur på kommune- og fylkesnivå, bestemt av kommunens eller fylkeskommunens egne innbyggere. For at oppgavene skal kunne løses så nært folk som mulig, trenger vi to forvaltningsnivåer under det nasjonale kommuner og fylkeskommuner. Fler oppgaver som i dag løses av staten, bør legges til et regionalt, folkevalgt nivå. Hedmark Senterparti ønsker derfor at fylkeskommunen skal løse flere oppgaver, blant annet spesialisthelsetjenesten, det statlige barnevernet, familievernet, distriktspsykiatriske klinikker, vegadministrasjonen og Innovasjon Norges regionale apparat. Åpenhet i forvaltningen og et klart skille mellom politiske og faglige vurderinger tilsier at Hedmark bør gå bort fra den parlamentariske styringsmodellen i fylkeskommunen.

5 At eventuelle endringer av fylkes- og kommunestrukturen skal skje frivillig og at de må være godt forankret i befolkningen gjennom direkte medvirkning lokalt, for eksempel gjennom lokal folkeavstemning. Arbeide for et fortsatt regionalt, folkevalgt nivå med oppgaver som favner videre enn kommunegrensene. Arbeide for at oppgaver som i dag løses av fylkesmannen, i større grad skal løses av folkevalgte. At fylkestinget skal være et åpent, politisk verksted, hvor Hedmarks utfordringer løses i åpne politiske diskusjoner og i dialog med fylkets innbyggere. At Ungdommens fylkesting skal videreføres og videreutvikles. Foretrekke formannskapsmodellen Norske kommuner: De norske kommunene er en av bærebjelkene i folkestyret, de er grunnleggende i velferdsstaten og avgjørende viktige for distriktspolitikken. Halvparten av de norske kommunene har mindre enn tusen innbyggere. Gjennomsnittskommunen har om lag tusen innbyggere. Dette er vanlig størrelse på kommuner i Europa. Små kommuner har mange fordeler, og mange av de minste kommunene kan anses som svært vellykkede. Det er de minste kommunene som oppnår de klart beste resultatene i Difi s innbyggerundersøkelse innenfor helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, sosialtjenester og eldreomsorg. Mange små kommuner scorer også godt innen skole. De aller største kommunene oppnår jevnt over langt dårligere resultater. Også for de fleste andre kommunale oppgavene scorer de minste kommunene veldig bra. Jevnt over har innbyggerne i de minste kommunene størst tillit til at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste. Best resultat oppnår kommuner med under 000 innbyggere. Innbyggernes innflytelse, innsyn, mulighet for å påvirke, mulighet for å få rett person i tale, mulighet for å klage er bedre i de minste kommunene enn de aller største kommunene. Dagens kommunestruktur er en viktig del av distriktspolitikken og avgjørende for bosetting i mange distrikter. Det er i dag ingen undersøkelser eller argumenter som tilsier at tjenestetilbudet vil bli bedre ved å slå sammen kommuner. Tvert imot tyder undersøkelser på at tjenestetilbudet og innbyggernes innflytelse er bedre enn gjennomsnittet i mindre kommuner. Det er derfor ingen grunn til å endre denne strukturen, dersom ikke innbyggerne selv ønsker det. Hedmark Senterparti vil oppfordre til lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing dersom sammenslåing vurderes som aktuelt i noen områder. Det er blitt en fast tradisjon at kommunene bruker rådgivende folkeavstemninger ved slike problemstillinger, og vi mener dette er svært viktig. En kommunesammenslåing utgjør en gjennomgripende endring av mange forhold for innbyggerne, og det er derfor naturlig å be befolkningen om råd i en slik sak. Et sammenslåingsvedtak trenger legitimitet i befolkningen og kan ikke besluttes hos sentrale myndigheter eller av innbyggerne i nabokommunene.

6 At det skal avholdes folkeavstemming i den enkelte kommune før eventuell endring i kommunestrukturen. Løse kommunale oppgaver i nært samarbeid med innbyggerne gjennom innbyggerdialog. Interkommunalt samarbeid Samarbeid om oppgaveløsning er og bør være løsningen for mange kommuner uansett kommunestruktur og størrelse på kommunene. Både i Norge og internasjonalt er samarbeidet økende over tid. Større kommuner har mer interkommunalt samarbeid enn mindre kommuner. Interkommunalt samarbeid er en løsning på mange utfordringer det er ikke et problem med mindre innbyggerne selv opplever det slik. o At interkommunalt samarbeid brukes som et effektivt verktøy for å levere kvalitativt gode tjenester der den enkelte kommune finner det hensiktsmessig LIKESTILLING OG MANGFOLD Hedmark Senterparti bygger sin politikk på respekt for menneskeverd, likeverd og solidaritet. Vi mener at full likestilling er sjølsagt, enten det gjelder kjønn, funksjonsevne, alder, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Alle skal ha likeverdige muligheter for deltagelse i samfunnsutviklingen og i arbeidsmarkedet. Levende lokalsamfunn er likestilte lokalsamfunn. Hedmark er avhengig av tilflytting i årene fremover. Hedmark Senterparti ønsker alle tilflyttere velkommen og vil jobbe aktivt for å fremme innvandrernes rettigheter i samfunnet. Nye innbyggere må selv, ut fra egne forutsetninger, bidra med innsats for å bli inkludert i samfunnslivet gjennom å lære språket, og gjennom deltakelse på viktige fellesskapsarenaer som arbeid, organisasjonsliv og utdanning. Da må det satses mer på tilrettelagt utdanning i skole og bedrifter i hele fylket. God integreringspolitikk skjer best i lokalsamfunnet 0 1 Ha lik lønn for likt arbeid. At lønn og status til helse- og omsorgsyrkene heves vesentlig. Øke representasjonen av kvinner og eldre i folkevalgte organer. Arbeide aktivt mot all diskriminering.

7 Ha nulltoleranse for mobbing i arbeidslivet, skolen og samfunnet for øvrig med spesielt fokus på sosiale medier. At innvandrere aktivt skal gis mulighet til å bidra med sine ressurser i samfunnet. Tilrettelegge bedre for universell utforming i det offentlige rom, både innen- og utendørs. Bekjempe uønsket deltid. Se unge og eldre arbeidstagere som en ressurs. Etablere partnerskap med lag og foreninger for å fremme deltagelse og inkludering av utsatte grupper i lokalsamfunnet. Arbeide for å forhindre vold i nære relasjoner. 1. UTDANNING Fellesskapet skal sørge for at alle får likeverdige tilbud og muligheter gjennom en sterk offentlig skole. Utdanningsløpet må gi den enkelte mulighet til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Dessverre lykkes vi ikke med dette i norsk skole i dag. Vi trenger en ressursreform som flytter innsats fra slutten til starten på utdanningsløpet. Kultur for læring skapes hos elever, lærere og foresatte, men også i samfunnet for øvrig der alle bidrar til positivt fokus på kunnskap. 0 1 Utvikle et samfunn hvor all kunnskap er viktig. Skape en kultur for å bry seg positivt om skolen. At alle skal ha en formal- og/eller realkompetanse som kan brukes til det beste for samfunnet. Gi tilbud om livslang læring. Gi et opplæringstilbud som gir barn og unge en praktisk tilnærming til realfag og andre basisfag. Senterpartiet vil ha et godt, bredt og desentralisert skoletilbud tilgjengelig for alle, tilpasset næringslivets og andre arbeidsgivere sitt behov. 0 1 KVALITET I SKOLEN Senterpartiet vil være pådriver for at kommune og fylkeskommune sammen utvikler et godt skoletilbud av høy kvalitet, og en mer offensiv læringskultur fra barnehage til videregående skole. For å øke gjennomføringsgraden i videregående, er det viktig med økt grad av tilpasset opplæring i grunnskolen. Ha flere dyktige lærere, noe som er viktigere enn flere skoletimer. Styrke lærere og skoleledere gjennom videreutdanning og kompetansehevende tiltak.

8 Vektlegge tilpasset opplæring for alle. Styrke og videreutvikle voksenopplæringa. Ha økt fokus på tidlig innsats i barnehage/skole. Styrke samhandlingen og bedre oppfølgingen i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole Videreutvikle ordninga med praktiske valgfag i ungdomsskolen. Ha et skoletilbud som er tilpasset mangfoldet i samfunnet. Styrke den sosialpedagogiske kompetansen i skolen. Redusere rapporteringsmengden og gi lærere mer tillit VIDEREGÅENDE SKOLE Senterpartiet vil ha et opplæringstilbud av så høy kvalitet at vi beholder og utvikler en god offentlig skole. Vi vil videreutvikle det desentraliserte skoletilbudet gjennom et offensivt og fremtidsretta tilbud i alle regioner. For å gjøre videregående opplæring mer tilpasset mangfoldet blant elevene vil vi se på mulighetene for flere alternative løp. Fortsatt satse offensivt på nybygging og oppgradering av de videregående skolene. Satse på gode offentlige skoler for alle fremfor private skoler. Arbeide for at minst 0 % skal gjennomføre og bestå videregående skole, mot dagens %. Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenestene for å øke gjennomføringsgraden i videregående skole. Styrke skolehelsetjenesten. Ha tett oppfølging av hybelboere. At Hedmarks videregående skoler fortsatt skal være nasjonalt ledende på entreprenørskap. Videregående skoler må ha varierte tilbud for linjevalg i alle regioner. Tilby alternative læringsarenaer og fleksible utdanningsløp. Tilby sommerskole slik at flere fullfører videregående opplæring Bidra til en mer praktisk retta skoledag innen yrkesfagene. Styrke muligheten for praksisbrev og opplæringsavtaler. Videreutvikle fylkets naturbruksskoler til kraftsentre for landbruk og grønt næringsliv Ha et grønt og godt kantinetilbud. At førerkortopplæringa kommer inn i den videregående skolen der avstand mellom kjøreskole og skolested er lang. LÆRLINGER Hedmark Senterparti vil jobbe for å synliggjøre et lærlingløft som et viktig politisk mål i alle langtidsplaner i fylke og kommune. Vi vil stille krav om antall lærlingplasser i det offentlige, og øke

9 lærlingenes status gjennom økte basistilskudd, likebehandling med studenter samt bedre mulighetene for videre utdanning etter endt fagbrev. At basistilskuddene for lærlinger økes At det offentlige skal ha minst tre lærlinger per 00 innbygger, og tilrettelegge for flere lærlinger i privat sektor Gi lærlinger rett til offentlige og private rabattordninger på lik linje med studenter Styrke Y-veien slik at det blir lettere å komme inn på relevant høyere utdanning etter å ha tatt fagbrev Tilby flere mulighet til å ta fagbrev som praksiskandidat RÅDGIVNING OG OPPFØLGING Rådgivningstjenesten må fortsatt være et satsningsområde både på ungdomstrinnet og på videregående skole. En god rådgivningstjeneste reduserer graden av omvalg både på videregående og i høyere utdanning samt bedrer overgangen mellom de ulike stadiene i utdanning og arbeidsliv. Det må stilles krav til kompetanse hos rådgivere. Karriereveilende fag må fortsatt ha fast plass på timeplanen i ungdoms- og videregående skole. Ha karriereveiledende fag på timeplanen i ungdoms- og videregående skole Gi alle elever en obligatorisk time rådgivning per semester i ungdoms- og videregående skole. Stille krav til relevant formal- eller realkompetanse for rådgivere Øke samarbeidet med næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner 0 1 REALFAG Realfagskompetanse er etterspurt, og det trengs en solid satsning på å utvikle tilbudet i Hedmark. Hedmark Senterparti ønsker å gi alle skoler i fylket mulighet til å tilby realfag. Vi vil satse på økt etter- og videreutdanning av lærere med realfagskompetanse. På sikt ønsker vi å etablere et spesielt realfagstilbud i Hedmark i samarbeid med næringsliv og forskningsmiljøer som et tilbud til elever som ønsker å spesialisere seg og få større utfordringer. Hedmark er et av Norges største jordbruks- og skogbruksfylker. Vi vil derfor jobbe for å knytte realfagsfeltet i fylket særlig opp mot miljø, bioteknologi og treforedling. Hedmark senterparti vil: Gi økt etter- og videreutdanning av lærere til realfagskompetanse

10 FAGSKOLER Fylkeskommunen har ansvar for drift og finansiering av den offentlige fagskolen. Det er viktig at fylkeskommunene fortsatt har eierskapet til de offentlige fagskolene. Fylkeskommunene er de beste til å ivareta regional utvikling og variasjoner. Her er det avgjørende at offentlig fagskoledrift fullfinansieres fra staten. Sikre forutsigbare rammer og mulighet til å møte endringer. Ha et fagskoletilbud som imøtekommer arbeidslivets behov for kompetanse. Arbeide for å heve statusen til fagskoleutdanninga. Utvikle et fagskoletilbud for fjellandbruk på Storsteigen vgs. VITENSKAPELIG HØGSKOLE: Hedmark trenger institusjoner for høyere utdanning, forskning og innovasjon. Høgskolen i Hedmark skal være et kraftsenter som vitenskapelig høgskole med doktorgradsutdanning. Det styrker konkurranseevnen til næringslivet og kompetansebehovet i kommunene i hele landet Ha en vitenskapelig høgskole i Hedmark. Styrke høgskolens rolle innen utdanning, forskning og innovasjon gjennom samarbeid med andre institusjoner. At Høgskolen, kommunene og næringslivet samarbeider om å legge til rette for etter- og videreutdanning. Flytte hærens krigsskole til Rena. Gi studenter tilgang til helsesøstertjenester. Bidra til at studentene får en plass å bo mens de studerer NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSPLASSER Hedmark har et rikt ressursgrunnlag, med både menneskelige ressurser og naturressurser. Hedmark Senterparti vil ha næringsutvikling i hele fylket; full utnyttelse og videreforedling av naturens ressurser, teknologiske bedrifter, servicenæringer og kulturbasert næringsliv over hele fylket. Senterpartiet vil ha et grønt og fornybart næringsliv der miljøhensyn og bærekraftige løsninger er godt ivaretatt. Hedmark må derfor satse mer på bioøkonomi, med økt videreforedling av tømmer og andre bioprodukter. Innlandets «grønne olje» og fornybar energi som sol og vind er enormt viktige ressurser som må utnyttes bedre, og som kan gi grunnlag for stor verdiskaping og flere arbeidsplasser.

11 Hedmark fylkeskommune og det offentlige virkemiddelapparatet skal aktivt bidra til optimisme og tiltakslyst, og etableringer skal støttes i alle lokalsamfunn Utvikle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. At Innovasjon Norge fortsatt skal være hovedaktør for bedriftsrettede virkemidler etter regionale og fylkeskommunale prioriteringer, og spisse deres utviklingsmidler mot distriktene. Satse på kompetanse og FoU (forskning og utvikling). Bidra til innovasjon, nyskaping, knoppskyting og etablering av nye virksomheter ved å samordne flere av virkemiddelaktørene innen næringsutvikling. Ha mer risikokapital tilgjengelig for næringslivet. Få flere statlige arbeidsplasser til Hedmark og forsterke forsvarets tilstedeværelse. At Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset NÅ. Bygge opp under næringsklynger og bransjenettverk. Etablere flere næringshager/næringsparker og støtte opp under kunnskaps- og kompetansemiljøer som kan fremme innovasjon og bedriftsetableringer. «Grønn IKT» kan være eksempel på satsing med muligheter for Hedmark. Arbeide for flere lærlingplasser og gode læringsarenaer i næringslivet. Bidra til økt likestilling i næringslivet og til flere kvinner inn i bedriftenes styrer. Markedsføre Hedmark som et mangfold av gode arbeids-, bo- og serviceregioner. Utnytte nærhet til og samarbeid med andre regioner. Fremme lokale nisjeprodukter. 0 1 MATPRODUKSJON, LANDBRUK, JORDVERN, SKOGBRUK OG UTMARK. Hedmark Senterparti vil satse offensivt på fylkets allsidige landbruk, basert på naturgitte forutsetninger og bærekraftige løsninger. Verdens matvaresituasjon tilsier at alt landbruksareal i Hedmark bør utnyttes og at arealet bør økes. Det må gis rom for en variert bruksstruktur i kombinasjon med satsing på nye og alternative næringer. Hedmark Senterparti vil ha et strengest mulig jordvern og sier JA til grunnlovfesting av jordvernet! Matjorda er helt grunnleggende for vår eksistens. Det er bare snaut % av Norges landareal som er dyrket mark. Av dette igjen er kun 1 % kornjord, og kun 1/ av kornjorda er egnet til matkornproduksjon. Matjorda er en svært verdifull ressurs som må gis et strengest mulig vern for å ivareta produksjon og matvareberedskap for både nåværende og kommende generasjoner. En voksende verdensbefolkning, økende kjøpekraft, klima- og miljøkrise og en generelt urolig verden gir oss ikke noe annet fornuftig valg enn et meget restriktivt jordvern. Vi må tenke globalt og handle lokalt! Våre etterkommere vil ikke tilgi oss hvis vi ikke sikrer matjorda som en helt essensiell del av livsgrunnlaget.

12 1 0 1 Hvert år kastes enorme mengder mat, både i industri og etter at maten har kommet til forbruker. Hedmark Senterparti vil redusere matsvinnet. Vi vil arbeide for å fjerne skjønnhetsidealer på mat som for eksempel grønnsaker, øke kunnskapen om faktisk holdbarhetsdato på mat og endre datomerking slik at denne er realistisk. I tillegg vil vi opprette en matsentral i Hedmark som viderefordeler overskuddsmat til vanskeligstilte eller trengende, og i større grad benytte matavfall som fôr til husdyr og biomasse i energiproduksjon. Matproduksjon og foredlingsindustri er blant de få av Norges forholdsvis komplette næringskjeder. Hedmark har mye foredlingsindustri som bearbeider jordbruksprodukter, tømmer og biomasse til energiformål, og det er særdeles viktig at denne industrien blir tilstrekkelig forsynt med råvarer, slik at verdiskaping og arbeidsplasser i denne viktige verdikjeden opprettholdes. På landsbasis har vi en trebasert verdikjede som utgjør 0 mrd.kr pr. år, og som sysselsetter.000 personer. I tillegg gir skogbruket en gunstig klimaeffekt. Hedmark er landets største skogfylke, og har med sine % av totaltilveksten en stor andel av den totale verdiskapingen. Bortfall av viktig treforedlingsindustri de senere årene har imidlertid redusert egen verdiskaping og skapt en vanskeligere markedssituasjon for massevirke. Utfordringen framover for Hedmark må derfor være å få på plass ny foredlingsindustri som kan gi grunnlag for økt avvirkning, og dermed også forsyning av tømmer til sagbruksindustrien. Gjennom egen foredling av tømmerstokken kan vi øke verdiskapingen rundt ganger i forhold til om vi kun eksporterer råvarene ut av landet. Skogen og produkter fra tømmerstokken er «Innlandets grønne olje», og alt vi kan lage av olje, kan vi også framstille fra tømmerstokken. Gran og furu har dessuten langfibret struktur, et fortrinn som åpner for enda flere anvendelsesområder. Gjennom å foredle egne råvarer vil vi kunne utvikle Hedmark i retning av et mer bioøkonomisk og bærekraftig samfunn, og en slik utvikling vil ha gunstige effekter på både sysselsetting, verdiskaping, klima og miljø. Vi må tenke globalt og handle lokalt også når det gjelder skogen! 0 1 Sikre bedre rammebetingelser for norsk matproduksjon og skogbruk. Øke volumet i matproduksjon basert på norske ressurser. Matproduksjonen bør økes med 0 % innen 00. Ha strengere lovmessig vern av matjord. At norsk landbruk skal være best i verden på dyrehelse og dyrevelferd Redusere bruk av antibiotika i husdyrproduksjon. Ha økt utnyttelse av utmarksbeite for bærekraftig matproduksjon og øke beitebruken for å hindre gjengroing. Stimulere til mer nydyrking. Styrke kornøkonomien betydelig, for å styrke norsk selvforsyning Ha beredskapslagring for korn.

13 1 0 Prioritere investeringsvirkemidler for å sikre jordbruk i hele Hedmark. Støtte lokal foredling og salg av mat og drikke. Bidra til utvikling av alternative næringer som Inn på tunet. At det settes inn sterkere økonomiske virkemidler for å bevare setermiljøer som er i drift. Arbeide med rekruttering og likestilling i landbruket. Videreføre satsing på Storsteigen, Jønsberg, Sønsterud, Blæstad og Evenstad som kompetansesentre innen landbruk og næringsutvikling. Arbeide for å redusere matsvinn, og ha en gjennomgang av regelverk som bidrar til dette, særlig skjønnhetskrav og datomerking. Opprette matsentral i Hedmark etter modell fra matsentralen i Oslo. Videreføre satsingen på bioteknologi, slik at dette fagmiljøet får status som nasjonalt ekspertsenter. Satse ytterligere på bioenergi, slik at Hedmark fortsatt har Norges fremste kompetansemiljø innen området. Tilrettelegge for økt avvirkning i hele fylket, blant annet gjennom å gjeninnføre ordningen der inntekter fra skogbruk beskattes som kapitalinntekt. Stimulere til god skogskjøtsel og økt bruk av tre for økt binding av CO. Stimulere til utmarksbasert og skogbasert næringsutvikling, der bl.a. hytteutbygging bidrar til næringsutvikling i mange lokalsamfunn. 1 0 VIDEREFOREDLING, INDUSTRI, REISELIV OG SERVICE. Hedmark har store muligheter innen foredlingsindustri, reiseliv, kulturbasert næringsliv, informasjonsteknologi, energi, trafikksikkerhetsarbeid, helseteknologi, mekanisk industri og bioteknologi. Flere innbyggere og økt kjøpekraft i Hedmark vil gi grunnlag for økt servicebehov. Bredbåndsteknologi gir nye muligheter innen næringsutvikling og lokalisering av arbeidsplasser. Hedmark Senterparti ønsker en kraftig satsing på bruk av tre i fylket. Alle nye byggeprosjekter i regi av Hedmark fylkeskommune må være i tre. Videreforedling av landbruksprodukter er Hedmarks viktigste industri. En industri som på landsbasis har viktige merkevarer. Senterpartiet vil bidra til ytterligere vekst og knoppskyting i denne industrien. 1 Bidra til å utvikle reiselivsnæringa og virksomheter innen kultur og opplevelse. Støtte tiltak med natur- og kulturarv som grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og reiseliv Øke satsingen på arbeidsplasser innen kompetanseintensive- og forretningsmessige tjenester. At fylkeskommunen går i spissen for økt bruk av tre. Satse på vekst og utvikling av næringsmiddelindustrien. Satse på fornybar energi og fjernvarmenett i tettsteder. Tillate næringskjøring på snø i utmark i reiselivssammenheng.

14 STATLIGE ARBEIDSPLASSER Store tunge fagmiljøer er mantraet i offentlig sektor. Dette på bekostning av mindre spredte enheter. Statlige oppgaver som før var spredt rundt om i landet blir samlet i større og større enheter. Små avdelingskontorer blir flyttet inn til fylkeshovedsteder eller til Oslo-området. Hedmark Senterparti vil kjempe mot denne sniksentraliseringen av statlige arbeidsplasser! Domstolene, lensmenn, politiet og skatteetaten er eksempler på statlige arbeidsplasser som blir stadig mer sentralisert. Hedmark Senterparti vil arbeide for å få nye statlige arbeidsplasser flyttet ut fra storbyene til fylker som Hedmark. Arbeide for at statlige arbeidsplasser flyttes ut fra storbyene. Arbeide for at statlige funksjoner som for eksempel domstolene, lensmann, politi og skatteetat også skal ligge desentralt GRØNN INFRASTRUKTUR Hedmark er et langstrakt fylke med tettbygde områder, store distriktskommuner, skog- og fjellområder. Hedmark er et transittfylke med viktige transportkorridorer mellom nord og sør, og øst og vest i Norge. En velfungerende infrastruktur er avgjørende for å ta hele Hedmark i bruk og skape vekst og utvikling. Hedmark trenger en offensiv infrastrukturutbygging og må få en større del av statlige investeringsmidler til samferdselsprosjekter. Hedmark Senterparti mener offentlig infrastruktur ikke skal finansieres gjennom OPS (offentlig-privat samarbeid). Hedmark Senterparti vil samarbeide med nabofylker og regioner om viktige samferdselsprosjekter, og utvikle Skandinaviakrysset videre. Vi vil jobbe for miljøvennlige samferdselsløsninger, full bredbånd- og mobildekning, mer miljøvennlig drivstoff og legge til rette for økt bruk av elbil. Vi vil ha fokus på å velge jernbane- og vegtraseer som tar minst mulig dyrket mark. Hedmark Senterparti vil utvikle en miljøvennlig bilpark gjennom utbygging av ladenett for elbil, særlig i store transportårer nord-sør og øst-vest i fylket. Vi vil gjøre Hedmark attraktiv som boregion for pendlere, og oppmuntre til valg av miljøvennlig reisemåte gjennom utbygging av pendlerparkeringer. Hedmark Senterparti vil opprette et fond som gir støtte til infrastruktur som mangler og som er nødvendig for å etablere eller utvikle konkrete næringsprosjekter. BREDBÅND OG MOBILFORBINDELSE

15 Mange steder i Hedmark sliter med for dårlig bredbåndsdekning og er helt eller delvis uten mobilforbindelse. Andre steder har lav hastighet på bredbåndet og dårlig mobildekning. Hedmark Senterparti mener det er samfunnsøkonomisk riktig og viktig å satse både på utbygging av bredbånd og mobildekning, på samme måte som man for flere tiår siden bygde ut landets infrastruktur ved å tilby alle husstander elektrisitet og fasttelefon. All infrastruktur er svært viktig både for næringsutvikling og bolyst. I dag er det ca. % av husholdningene som har eller som relativt enkelt kan få bredbånd med høy kapasitet (0 Mbit/s kapasitet). Hedmark Senterparti vil ha en kraftig satsing på utbygging av fiber eller annen type bredbånd med tilsvarende kapasitet, slik at ALLE husstander i Hedmark får tilgang til bredbånd med høy kapasitet. Hedmark Senterparti ønsker også å bygge ut mobildekningen i hele Hedmark. Alle husstander må ha mobildekning, og av beredsskapshensyn må også resten av fylket få full dekning. Næringslivet har behov for god bredbånd- og mobildekning, men også i eldreomsorgen skal det være mulig å ta i bruk digitale hjelpemidler over hele Hedmark. Høyhastighets bredbånd til hver husstand, foretak og virksomheter. Ha GOD mobildekning i hele Hedmark JERNBANE Satsing på jernbane er god klima- og samferdselspolitikk. Det gir konkurransefordeler for næringslivet med større tilfang av arbeidskraft fra et videre omland og rimeligere, bedre og mer miljøvennlig godstransport. Jernbanen er et trygt og godt transportmiddel som forkorter avstander enten det er jobb- eller fritidsreiser. 0 1 Hedmark Senterparti vil ha: Elektrifisering av Røros- og Solørbanen i første periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 0-0 for: o mer godstransport særlig tømmertransport o gjennomgående persontog o bedre kapasitet og hyppigere avganger o persontransport på Solørbanen. Dobbeltspor til Lillehammer. Dobbeltspor og intercity-tog til Kongsvinger med timesavganger Ny godsterminal på Kongsvinger i NTP 0 0. Utvikle pendlerparkering ved trafikknutepunkt/togstasjoner.

16 VEG Hedmark Senterparti vil ha økte veginvesteringer i Hedmark. Hedmark er et av fylkene med flest km fylkesveger, hvorav en stor andel uten fast dekke, med vektbegrensninger og/eller i dårlig forfatning. Senterpartiet vil videreføre den økte satsingen på investeringer og drift av fylkesvegnettet i Hedmark, og vil ha en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene skal tas igjen. Dette vil kreve politiske prioriteringer og ekstraordinære tiltak. Særlig er tømmernæringa avhengig av at max totalvekt og max kjøretøylengde tillates på vegnettet. Vi ønsker prosjektfinansiering for å få i gang større vegprosjekter. Vi vil prøve ut nye former for anbud med prosjektering inkludert, såkalt totalprosjekt med fastpris, for å skape raskere utbygging av veger. Vi støtter trafikksikkerhetstiltak og holdningsskapende arbeid. Hedmark Senterparti vil at: E utvides til -felts veg til Moelv innen 01. RV gjennom Østerdalen oppgraderes med breddeutvidelser og strekningsvise investeringer, strekningen gjennom Lonåsen prioriteres. RV/ Løten Elverum og RV Hamar Løten bygges ut snarest. E må videreføreføres og ferdigstilles snarest. Riksveg og prioriteres med vedlikeholdsmidler. Utbedring av FV 0, som avlastningsveg for RV. Satsing på fylkesveger i hele Hedmark. Fjerne flaskehalser for tømmertransporten slik at maks. totaltvekt og kjøretøylengde tillates, bl.a. ved å utbedre Sundflobrua. Forsøk med nye anbuds-, samarbeids- og finansieringsformer skal sikre rask utbygging. Enkle anbud splittes opp slik at flere lokale aktører kan gi pris. Forsøk med totalprosjekt med fastpris på enklere anbud, for å øke gjennomføringsevnen. Bygging av gang-/sykkelveger, veibelysning og utbedring av farlige krysningspunkter prioriteres. Staten og ikke fylkeskommunen skal garantere for bompengeselskapene. Jobbe for å redusere bompengeavgifter. Se sammenhengen mellom jordvern, nydyrking og vegutbygging. Satsing på sykkelbyer/tiltak for å stimulere myke trafikanter også gående. Nullvisjonen skal være styrende for trafikksikkerhetsarbeid i alle ledd. Bygge ut nett av ladestasjoner for elbil. KOLLEKTIVTRAFIKK Hedmark Senterparti vil bedre tilbudet til befolkningen med et godt kollektivtilbud i hele fylket, satse på fleksible løsninger, skape gode knutepunkt med bedre korrespondanse mellom buss, taxi og tog samt ruste opp skysstasjonene. Hedmark Senterparti vil se all offentlig persontransport under ett, og mener fylkeskommunen må være en aktiv og strategisk eier av Hedmark Trafikk.

17 Gi et godt busstilbud med flere og regelmessige avganger. Utvikle gode knutepunkt med billettsalg og parkering der tog, taxi og buss møtes. Bidra til et godt ekspressbusstilbud. Tilby rimelige bybuss/ringbusstilbud. Tilby sømløse reiser med samordnede billettløsninger. Videreutvikle ordningen med bestillingsdrosjer til busspris, flex/kid. Samordne all offentlig persontransport. Tilrettelegge kollektivtilbudet for folk med funksjonsnedsettelser. Beholde ordningen Trygt hjem for en 0-lapp Forenkle og forbedre TT-ordningen. Videreføre innlandskortet og ungdomskortet Ha 0 % studentrabatt både på tog og buss. Bedre rammevilkårene for drosjenæringa i distriktene Videreutvikle Røros flyplass og sikre forlengelse av rullebanen. Etablere sykkelbyer, med bysykkeltilbud og parkering i utkanten av byene våre ROVVILT Hedmark er det fylket i landet som har størst utfordringer når det gjelder rovvilt. Rovvilt er en naturlig del av det biologiske mangfoldet, men Senterpartiet mener at dagens rovviltforvaltning må endres. Næringsgrunnlag og livskvalitet blir forringet for mennesker i lokalsamfunn med store rovviltplager. Hedmark Senterparti mener det er viktig å forske mer på hvordan utviklingen i områder som må leve med rovdyr blir påvirket av deres tilstedeværelse. Det er viktig å få mer kunnskap om konsekvensene for landbruk, befolkningsutvikling, bruk av naturen til friluftsliv og jakt, og lignende i forhold til sammenlignbare områder. Det finnes i dag svært lite forskning på denne problemstillingen. Forskningen må foretas av nøytrale forskningsmiljøer. Hedmark Senterparti mener at skadefelling og lisensfelling av rovvilt må effektiviseres. Hedmark Senterparti mener at utmarksbeite er den mest miljøvennlige og dyrevennlige formen for dyrehold, i tillegg til også å være den mest økonomisk gunstige løsningen. Vi mener derfor at dette må bevares, og må ligge til grunn når rovdyr skal diskuteres. Hedmark Senterparti vil :

18 At rovviltforvaltningen skal skje lokalt og av folkevalgte organer. Ikke ha ynglende ulv. At det utarbeides en forskrift som gir fellingslag dispensasjon til å benytte motorkjøretøy under lisensfelling og skadefelling av rovvilt. Ha raskere uttak av rovdyr ved skader, og uttak som forebyggende tiltak. At rovviltforliket følges opp av forvaltningen. Redusere bestandsmålet for bjørn, jerv og gaupe i Hedmark. Redusere antall hannbjørner. Ha lisensjakt på rovvilt i hele Hedmark. Ha full økonomisk erstatning for skader forvoldt av fredet rovvilt og mer midler til skadeforebyggende tiltak. Ha mer uavhengig forskning på effektene for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn av rovdyrenes gjeninntreden i norsk fauna KLIMA, MILJØ OG ENERGI MILJØ. Miljøet er vårt felles ansvar. Måten vi forvalter og bruker jord, luft og vann på, påvirker naturen rundt oss. Hensynet til miljøet må derfor prege våre beslutninger på alle nivåer. Vi må tenke globalt, men handle lokalt. Hedmark Senterparti mener naturressursene ofte forvaltes best gjennom en aktiv distriktspolitikk med lokalt forvaltningsansvar. Balansen mellom bruk og vern bør ikke gå i favør av ensidig vern. Vern sikres ofte vel så bra gjennom aktiv og ansvarlig forvaltning av naturens ressurser. Regionale verneplaner må utarbeides og etterleves i samarbeid med grunneiere/lokale brukere av området for å skape en felles forståelse av hvordan bruken har vært/skal være, hva som påvirker det en ønsker å verne og hvilke tiltak som skal prioriteres. Bredbånd og ny teknologi gir mulighet for spredt bosetting. Hedmark fylkeskommune skal stille seg positiv til et variert bomønster, med muligheter for romslige tomter der forholdene tilsier dette. I pressområder og jordbruksområder forlanger vi langt høyere arealutnyttelse. Hedmark Senterparti mener at nasjonalparker og andre verneområder må bli en ressurs for lokalsamfunnene, og ikke et hinder for næringsaktivitet og bosetting! Det er viktig å forvalte barskog og andre skogstyper gjennom god skogskjøtsel. Reservattankegangen må ikke i for stor grad begrense aktivitet og grunnlag for bosetting i vårt langstrakte fylke. At miljøhensyn skal ivaretas i fylkeskommunens virksomhet, gjennom desentraliserte tilbud innen videregående skoler, høyskoler, helsetjenester, tannhelsetjenesten og statlige arbeidsplassser. Ha levende lokalsamfunn der fornuftig bruk er det beste vern.

19 At økologiske hensyn og naturens tåleevne må vektlegges. At alle planer synliggjør miljøeffektene av transport. Trekke alle berørte parter aktivt inn i arbeidet med å forvalte verneområder og utarbeide verneplaner. At kommunene får kompensasjon der kommunen eier store vernede områder. Sikre grunneiere full erstatning ved etablering av verneområder (også midlertidig vern). Forplikte industrien til å ta i bruk mest mulig miljøvennlig teknologi, og samtidig ha strenge krav til utslipp fra næringsliv, private husholdninger og fra det offentlige. Forplikte fylkeskommunen til å ta i bruk fornybart byggemateriale der dette er mulig. Fremme kildesortering med sikte på mest mulig gjenvinning. Alle miljøkostnader knyttet til dette må ses opp mot gevinsten og mot alternativ håndtering. Si nei til klassisk totalfredning av barskog ENERGI OG KLIMA. Hedmark Senterparti vil være et foregangsparti for en ny energi- og klimapolitikk. Global oppvarming, stigende middeltemperatur og endringer av klimaet er en alvorlig trussel. Energieffektivisering er svært viktig for å bremse økningen i energiforbruket. Alle fylkeskommunale bygg må til enhver tid være energieffektive, og alle nye og rehabiliterte bygg skal være tilrettelagt for vannbåren varme. Den kommende kommune- og fylkestingsperioden er den siste før klimamålet om 0% utslippskutt skal være nådd i 00 (sammenlignet med 10-nivå). Hedmark Senterparti mener at det er tvingende nødvendig at det i større grad velges klimaløsninger på lokalt nivå. I det ligger det også et stort potensiale. Hedmark har naturressurser som gir oss alle muligheter til å være et foregangsfylke, som blant annet trevirke, vannkraft og utvikling av solenergi. I tillegg ligger det potensielle utslippskutt på mange områder, særlig innenfor bygg og transport. Hedmark fylkeskommunes eierskap i Eidsiva må sikres i framtida. Vannkraft i denne størrelsesorden er en grunnleggende og viktig samfunnsressurs som fellesskapet må ha styring med. Hedmark har som landets største skogfylke et stort potensiale i forhold til å binde CO i skog og trevirke/trevarer. Det må satses aktivt på FoU, samtidig som det er viktig å påvirke rammebetingelsene for å skape lønnsomhet og investeringsvilje innenfor fornybarsektoren. Skogen er Hedmarks grønne gull, og gir store muligheter for miljøvennlig energiproduksjon. Her kan vi produsere bioenergi, vann- og vindkraft. Hedmark Senterparti ønsker at vi skal bli en stor energileverandør, noe som vil gi verdiskaping og arbeidsplasser til hele fylket. Hedmark Senterparti mener at vi må stille konkrete miljøkrav til nye investeringer i offentlig sektor. Det offentlige må gå foran, og legge til rette for at også det private satser på klimanøytrale løsninger. At Hedmark blir klimanøytralt innen 00. Utvikle kompetansemiljøer på alternativ grønn energi. 1

20 Satse på videre utbygging innen bioenergi, vann- og vindkraft, bergvarme, solenergi og effektivisering av eksisterende vannkraftverk, inklusive opprusting av linjenett. Stille krav om at alle offentlige nybygg skal være lavutslippshus At treverk skal benyttes som hovedmateriale i offentlige nyinvesteringer Gjennom FoU bidra til å finne nye og spennende produkter som kan utvinnes fra skogen. Ha mer miljøvennlige biler og busser, og lavere avgifter på slike kjøretøy. Arbeide for økt energieffektivisering. Stille krav til vannbåren varme i nye offentlige bygg. Nye fylkeskommunale bygg bør bygges med solfangertak som kan bidra til egen energiproduksjon At bioenergi skal dekke 0 % av det stasjonære energiforbruket i Hedmark. Dette må gjøres ved å arbeide aktivt for å endre rammebetingelsene. Støtte opp under energieffektive husløsninger. Ha kjøretøy med lavt CO-utslipp til offentlig transport. Bygge ut ladestasjoner for el-biler i alle kommuner Bruke Led-lys for veier og offentlige bygninger. Redusere bruk av fossile energikilder HELSE SJUKEHUS OG BEHANDLINGSTILBUD Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Folkevalgt styring av helsevesenet er den beste garantien for å nå dette målet. Derfor vil Senterpartiet gå bort fra foretaksmodellen i sjukehussektoren. Etter at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten har sjukehusene i Hedmark og Oppland blitt samlet i et felles helseforetak: «Sykehuset Innlandet». Helseforetaket har gjennomført flere tidkrevende utredninger om sjukehusstrukturen. Resultatet av dette har vært at nødvendige investeringer i sentralsjukehuset har blitt utsatt i snart år. Samtidig vokser befolkningen i Osloområdet kraftig, noe som vil utløse store sjukehusinvesteringer i dette området. Dersom vi i Hedmark skal få del i nødvendige investeringer i våre sjukehus må helseforetaket prioritere en videre utbygging av det mest moderne og sentrale sjukehusanlegget på Elverum. Dette er den økonomisk mest effektive løsningen som også vil gjøre det mulig å opprettholde tre lokalsjukehus i fylket. Senterpartiet vil derfor samle sentrale funksjoner ved sjukehuset i Elverum. Lokalsjukehus i Hamar, Kongsvinger og Tynset er forutsetningen for et sterkt Sentralsjukehus, og er viktige for at det kan gis likeverdige og desentraliserte helsetilbud til innbyggerne i hele fylket. 0

Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2011 2015 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI 2011 2015

Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2011 2015 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI 2011 2015 Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0 0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI 0 0 0 0 Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0 0. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

TOLGA. Stem på dine hjertesaker!

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! TOLGA Stem på dine hjertesaker! Vi videreutvikler og fornyer det regionale samarbeidet Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti Opprettholde Tynset sjukehus med akuttfunksjoner

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Stem på dine hjertesaker! 2015-2019

Stem på dine hjertesaker! 2015-2019 Os Stem på dine hjertesaker! 2015-2019 Vi videreutvikler og fornyer det regionale samarbeidet Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti Q Opprettholde Tynset sjukehus med akuttfunksjoner

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Program for. Hedmark Venstre

Program for. Hedmark Venstre Program for Hedmark Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Hedmark grønnere Hedmark Venstre vil satse på grønn vekst, bedre skoleresultater, fremtidsrettet infrastruktur, et levende kulturliv og et

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA INNHOLD TENK NYTT - STEM NYTT 3 VÅRE KJERNESKAER 2015-2019 3 VÅRE VISJONER FOR NESNA 5 1. FOLKEHELSE, OMSORG OG LIVSKVALITET 6 2. ET BLOMSTRENDE KULTURLIV 7

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program Nome Senterparti 2015-2019

Program Nome Senterparti 2015-2019 Program Nome Senterparti 2015-2019 Nome kommune som arbeidsgiver Nome kommune er en stor organisasjon. Oppgavene som skal løses er mangfoldige og til dels kompliserte. Forventningene til kommunen er mange,

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap Innholdsfortegnelse Innledning 3 Utdanning 3 Folkehelse 4 Miljø og energi 5 Samferdsel og infrastruktur 6 Kultur og idrett 7 Arbeidsgiverpolitikk 7 Næring og verdiskaping 8 Landbruk og skog 8 Inkludering,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26 TOLGA Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26 SAMMEN FOR FJELLREGIONEN TOLGA SENTERPARTI Framtida skaper vi sammen! Røros, Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti FOTO: Tonje

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST Vi løfter Nord-Aurdal! Nord-Aurdal Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer