Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT"

Transkript

1 Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

2 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK.... BOLYST.... ET LEVENDE FOLKESTYRE MED ET STERKT LOKALT SJØLSTYRE.... LIKESTILLING OG MANGFOLD.... UTDANNING... Kvalitet i skolen... Videregående skole... Lærlinger... Rådgivning og oppfølgning... Feil! Bokmerke er ikke definert. Realfag... Fagskoler... Fagskoler... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vitenskapelig høgskole:.... NÆRINGSUTVIKLING og arbeidsplasser... Matproduksjon, landbruk, jordvern, skogbruk og utmark... Videreforedling, industri, reiseliv og service... Statlige arbeidsplasser.... GRØNN INFRASTRUKTUR... Bredbånd og mobilforbindelse... Jernbane... Veg... Kollektivtrafikk.... ROVVILT.... KLIMA, MILJØ OG ENERGI... Miljø.... Energi og klima HELSE... 0 Sjukehus og behandlingstilbud... 0 Forebygging og folkehelse Tannhelsetjenesten..... KULTUR OG BEVARING FOR FRAMTIDEN... Kultur... Bruk i dag for å bevare for framtida.... INTERNASJONALT ENGASJEMENT...

3 MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK Hedmark er et fylke med store muligheter og store utfordringer. Hedmark Senterparti vil bidra til å skape en offensiv utvikling ved å ta alle muligheter og ressurser i hele fylket i bruk. Menneskene er vår aller største ressurs, og vi vil satse på oppvekst, skole, infrastrukturutbygging, næringsutvikling, gründervirksomhet, folkehelse og et godt og allsidig kulturtilbud. Kunnskap er viktig for å skape utvikling vi vil skape en kultur for læring, og vi ønsker å satse på utdanning og forskning. Skogen og naturressursene det grønne gullet gir rike muligheter for å utvikle arbeidsplasser. Våre løsninger er framtidsrettede, gode og miljøvennlige, og i tillegg tuftet på tradisjoner og lokale særegenheter. Et av våre største fortrinn er at her i Hedmark kan du leve og bo desentralt i pakt med vår fantastiske natur, eller du kan velge å bo i by eller tettsted om du ønsker det. Familien, lokalsamfunnet, nasjonalstaten og internasjonal solidaritet er de sosiale fellesskapene som vi i Senterpartiet bygger vår samfunnsutvikling på. Folkestyret med den særnorske nærheten mellom innbyggerne og de folkevalgte er et av fundamentene i samfunnet som vi ønsker å ta vare på. Senterpartiet vil utjevne sosiale og geografiske forskjeller, og vi ønsker likeverdige tilbud, muligheter og tjenester i hele Hedmark. Vi setter likhet, romslighet og menneskeverd høyt. Den private eiendomsretten er grunnleggende for god samfunnsutvikling. Den øker enkeltmenneskenes frihet og ansvarsfølelse, og skal være et gode for de mange og ikke en eksklusiv rett for de få. Hedmark Senterparti ønsker gode lokalsamfunn i by og bygd, og muligheter for et desentralisert samfunn der infrastrukturen må utvikles i hele fylket. Gjennom kommunale, regionale, fylkeskommunale og statlige beslutninger vil vi i Hedmark føre en bevisst og offensiv desentraliseringspolitikk. Små og store, gamle og unge skal ha det godt og bidra til å skape det gode samfunnet. Vi vil skape bolyst, trivsel og utvikling det gode liv - i hele Hedmark, i kommuner som fremmer lokaldemokrati og medvirkning. 0 1

4 . BOLYST Norge har hatt kraftig befolkningsvekst i etterkrigstida og fram til i dag, en utvikling som vil fortsette i åra framover. Vi ønsker at Hedmark skal ta del i denne utviklingen. Senterpartiet mener at vi gjennom lokalsamfunns- og tettstedsutvikling, infrastrukturutbygging, gode offentlige og private tjenester, nærings- og arbeidsplassutvikling rundt i hele Hedmark vil skape vekst og befolkningsøkning i fylket vårt. Hedmark byr på særegen, flott natur og vakkert kulturlandskap, og trivelige tettsteder og lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn der privat, offentlig og frivillig sektor samarbeider, og tettstedsutvikling med fokus på aktiviteter, møteplasser, estetikk og omdømmearbeid er en forutsetning for å skape økt trivsel og bolyst i by og bygd. I Hedmark kan du finne det gode liv! 1 Bidra til gode, trygge og attraktive lokalsamfunn. Ha samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor for å utvikle nærmiljø, tettsteder, bygdesentra og byer med fokus på det estetiske, aktiviteter og møteplasser. Etablere møteplasser som er gode, trygge og universelt utformede Bidra til næringsutvikling og kulturaktiviteter i lokalmiljøene. Markedsføre det gode liv i Hedmark for egne innbyggere, studenter og andre potensielle tilflyttere ET LEVENDE FOLKESTYRE MED ET STERKT LOKALT SJØLSTYRE Senterpartiet ønsker et sterkt lokalt folkestyre. Innbyggerne må ha størst mulig innflytelse på utviklingen av sitt lokalsamfunn og sin egen framtid. Det lokale demokratiet bygger på tillit. Historisk har lokalpolitikerne hatt større tillit hos innbyggerne enn rikspolitikerne. Dette har sammenheng med nærheten. Innbyggerne føler at de er representert av noen de kan identifisere seg med og noen de kan komme i direkte dialog med. Kommunenes og fylkeskommunenes betydning for tilliten i det norske samfunn har vært og er betydelig. Derfor vil Hedmark Senterpartiet ha en finmasket struktur på kommune- og fylkesnivå, bestemt av kommunens eller fylkeskommunens egne innbyggere. For at oppgavene skal kunne løses så nært folk som mulig, trenger vi to forvaltningsnivåer under det nasjonale kommuner og fylkeskommuner. Fler oppgaver som i dag løses av staten, bør legges til et regionalt, folkevalgt nivå. Hedmark Senterparti ønsker derfor at fylkeskommunen skal løse flere oppgaver, blant annet spesialisthelsetjenesten, det statlige barnevernet, familievernet, distriktspsykiatriske klinikker, vegadministrasjonen og Innovasjon Norges regionale apparat. Åpenhet i forvaltningen og et klart skille mellom politiske og faglige vurderinger tilsier at Hedmark bør gå bort fra den parlamentariske styringsmodellen i fylkeskommunen.

5 At eventuelle endringer av fylkes- og kommunestrukturen skal skje frivillig og at de må være godt forankret i befolkningen gjennom direkte medvirkning lokalt, for eksempel gjennom lokal folkeavstemning. Arbeide for et fortsatt regionalt, folkevalgt nivå med oppgaver som favner videre enn kommunegrensene. Arbeide for at oppgaver som i dag løses av fylkesmannen, i større grad skal løses av folkevalgte. At fylkestinget skal være et åpent, politisk verksted, hvor Hedmarks utfordringer løses i åpne politiske diskusjoner og i dialog med fylkets innbyggere. At Ungdommens fylkesting skal videreføres og videreutvikles. Foretrekke formannskapsmodellen Norske kommuner: De norske kommunene er en av bærebjelkene i folkestyret, de er grunnleggende i velferdsstaten og avgjørende viktige for distriktspolitikken. Halvparten av de norske kommunene har mindre enn tusen innbyggere. Gjennomsnittskommunen har om lag tusen innbyggere. Dette er vanlig størrelse på kommuner i Europa. Små kommuner har mange fordeler, og mange av de minste kommunene kan anses som svært vellykkede. Det er de minste kommunene som oppnår de klart beste resultatene i Difi s innbyggerundersøkelse innenfor helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, sosialtjenester og eldreomsorg. Mange små kommuner scorer også godt innen skole. De aller største kommunene oppnår jevnt over langt dårligere resultater. Også for de fleste andre kommunale oppgavene scorer de minste kommunene veldig bra. Jevnt over har innbyggerne i de minste kommunene størst tillit til at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste. Best resultat oppnår kommuner med under 000 innbyggere. Innbyggernes innflytelse, innsyn, mulighet for å påvirke, mulighet for å få rett person i tale, mulighet for å klage er bedre i de minste kommunene enn de aller største kommunene. Dagens kommunestruktur er en viktig del av distriktspolitikken og avgjørende for bosetting i mange distrikter. Det er i dag ingen undersøkelser eller argumenter som tilsier at tjenestetilbudet vil bli bedre ved å slå sammen kommuner. Tvert imot tyder undersøkelser på at tjenestetilbudet og innbyggernes innflytelse er bedre enn gjennomsnittet i mindre kommuner. Det er derfor ingen grunn til å endre denne strukturen, dersom ikke innbyggerne selv ønsker det. Hedmark Senterparti vil oppfordre til lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing dersom sammenslåing vurderes som aktuelt i noen områder. Det er blitt en fast tradisjon at kommunene bruker rådgivende folkeavstemninger ved slike problemstillinger, og vi mener dette er svært viktig. En kommunesammenslåing utgjør en gjennomgripende endring av mange forhold for innbyggerne, og det er derfor naturlig å be befolkningen om råd i en slik sak. Et sammenslåingsvedtak trenger legitimitet i befolkningen og kan ikke besluttes hos sentrale myndigheter eller av innbyggerne i nabokommunene.

6 At det skal avholdes folkeavstemming i den enkelte kommune før eventuell endring i kommunestrukturen. Løse kommunale oppgaver i nært samarbeid med innbyggerne gjennom innbyggerdialog. Interkommunalt samarbeid Samarbeid om oppgaveløsning er og bør være løsningen for mange kommuner uansett kommunestruktur og størrelse på kommunene. Både i Norge og internasjonalt er samarbeidet økende over tid. Større kommuner har mer interkommunalt samarbeid enn mindre kommuner. Interkommunalt samarbeid er en løsning på mange utfordringer det er ikke et problem med mindre innbyggerne selv opplever det slik. o At interkommunalt samarbeid brukes som et effektivt verktøy for å levere kvalitativt gode tjenester der den enkelte kommune finner det hensiktsmessig LIKESTILLING OG MANGFOLD Hedmark Senterparti bygger sin politikk på respekt for menneskeverd, likeverd og solidaritet. Vi mener at full likestilling er sjølsagt, enten det gjelder kjønn, funksjonsevne, alder, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Alle skal ha likeverdige muligheter for deltagelse i samfunnsutviklingen og i arbeidsmarkedet. Levende lokalsamfunn er likestilte lokalsamfunn. Hedmark er avhengig av tilflytting i årene fremover. Hedmark Senterparti ønsker alle tilflyttere velkommen og vil jobbe aktivt for å fremme innvandrernes rettigheter i samfunnet. Nye innbyggere må selv, ut fra egne forutsetninger, bidra med innsats for å bli inkludert i samfunnslivet gjennom å lære språket, og gjennom deltakelse på viktige fellesskapsarenaer som arbeid, organisasjonsliv og utdanning. Da må det satses mer på tilrettelagt utdanning i skole og bedrifter i hele fylket. God integreringspolitikk skjer best i lokalsamfunnet 0 1 Ha lik lønn for likt arbeid. At lønn og status til helse- og omsorgsyrkene heves vesentlig. Øke representasjonen av kvinner og eldre i folkevalgte organer. Arbeide aktivt mot all diskriminering.

7 Ha nulltoleranse for mobbing i arbeidslivet, skolen og samfunnet for øvrig med spesielt fokus på sosiale medier. At innvandrere aktivt skal gis mulighet til å bidra med sine ressurser i samfunnet. Tilrettelegge bedre for universell utforming i det offentlige rom, både innen- og utendørs. Bekjempe uønsket deltid. Se unge og eldre arbeidstagere som en ressurs. Etablere partnerskap med lag og foreninger for å fremme deltagelse og inkludering av utsatte grupper i lokalsamfunnet. Arbeide for å forhindre vold i nære relasjoner. 1. UTDANNING Fellesskapet skal sørge for at alle får likeverdige tilbud og muligheter gjennom en sterk offentlig skole. Utdanningsløpet må gi den enkelte mulighet til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Dessverre lykkes vi ikke med dette i norsk skole i dag. Vi trenger en ressursreform som flytter innsats fra slutten til starten på utdanningsløpet. Kultur for læring skapes hos elever, lærere og foresatte, men også i samfunnet for øvrig der alle bidrar til positivt fokus på kunnskap. 0 1 Utvikle et samfunn hvor all kunnskap er viktig. Skape en kultur for å bry seg positivt om skolen. At alle skal ha en formal- og/eller realkompetanse som kan brukes til det beste for samfunnet. Gi tilbud om livslang læring. Gi et opplæringstilbud som gir barn og unge en praktisk tilnærming til realfag og andre basisfag. Senterpartiet vil ha et godt, bredt og desentralisert skoletilbud tilgjengelig for alle, tilpasset næringslivets og andre arbeidsgivere sitt behov. 0 1 KVALITET I SKOLEN Senterpartiet vil være pådriver for at kommune og fylkeskommune sammen utvikler et godt skoletilbud av høy kvalitet, og en mer offensiv læringskultur fra barnehage til videregående skole. For å øke gjennomføringsgraden i videregående, er det viktig med økt grad av tilpasset opplæring i grunnskolen. Ha flere dyktige lærere, noe som er viktigere enn flere skoletimer. Styrke lærere og skoleledere gjennom videreutdanning og kompetansehevende tiltak.

8 Vektlegge tilpasset opplæring for alle. Styrke og videreutvikle voksenopplæringa. Ha økt fokus på tidlig innsats i barnehage/skole. Styrke samhandlingen og bedre oppfølgingen i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole Videreutvikle ordninga med praktiske valgfag i ungdomsskolen. Ha et skoletilbud som er tilpasset mangfoldet i samfunnet. Styrke den sosialpedagogiske kompetansen i skolen. Redusere rapporteringsmengden og gi lærere mer tillit VIDEREGÅENDE SKOLE Senterpartiet vil ha et opplæringstilbud av så høy kvalitet at vi beholder og utvikler en god offentlig skole. Vi vil videreutvikle det desentraliserte skoletilbudet gjennom et offensivt og fremtidsretta tilbud i alle regioner. For å gjøre videregående opplæring mer tilpasset mangfoldet blant elevene vil vi se på mulighetene for flere alternative løp. Fortsatt satse offensivt på nybygging og oppgradering av de videregående skolene. Satse på gode offentlige skoler for alle fremfor private skoler. Arbeide for at minst 0 % skal gjennomføre og bestå videregående skole, mot dagens %. Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenestene for å øke gjennomføringsgraden i videregående skole. Styrke skolehelsetjenesten. Ha tett oppfølging av hybelboere. At Hedmarks videregående skoler fortsatt skal være nasjonalt ledende på entreprenørskap. Videregående skoler må ha varierte tilbud for linjevalg i alle regioner. Tilby alternative læringsarenaer og fleksible utdanningsløp. Tilby sommerskole slik at flere fullfører videregående opplæring Bidra til en mer praktisk retta skoledag innen yrkesfagene. Styrke muligheten for praksisbrev og opplæringsavtaler. Videreutvikle fylkets naturbruksskoler til kraftsentre for landbruk og grønt næringsliv Ha et grønt og godt kantinetilbud. At førerkortopplæringa kommer inn i den videregående skolen der avstand mellom kjøreskole og skolested er lang. LÆRLINGER Hedmark Senterparti vil jobbe for å synliggjøre et lærlingløft som et viktig politisk mål i alle langtidsplaner i fylke og kommune. Vi vil stille krav om antall lærlingplasser i det offentlige, og øke

9 lærlingenes status gjennom økte basistilskudd, likebehandling med studenter samt bedre mulighetene for videre utdanning etter endt fagbrev. At basistilskuddene for lærlinger økes At det offentlige skal ha minst tre lærlinger per 00 innbygger, og tilrettelegge for flere lærlinger i privat sektor Gi lærlinger rett til offentlige og private rabattordninger på lik linje med studenter Styrke Y-veien slik at det blir lettere å komme inn på relevant høyere utdanning etter å ha tatt fagbrev Tilby flere mulighet til å ta fagbrev som praksiskandidat RÅDGIVNING OG OPPFØLGING Rådgivningstjenesten må fortsatt være et satsningsområde både på ungdomstrinnet og på videregående skole. En god rådgivningstjeneste reduserer graden av omvalg både på videregående og i høyere utdanning samt bedrer overgangen mellom de ulike stadiene i utdanning og arbeidsliv. Det må stilles krav til kompetanse hos rådgivere. Karriereveilende fag må fortsatt ha fast plass på timeplanen i ungdoms- og videregående skole. Ha karriereveiledende fag på timeplanen i ungdoms- og videregående skole Gi alle elever en obligatorisk time rådgivning per semester i ungdoms- og videregående skole. Stille krav til relevant formal- eller realkompetanse for rådgivere Øke samarbeidet med næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner 0 1 REALFAG Realfagskompetanse er etterspurt, og det trengs en solid satsning på å utvikle tilbudet i Hedmark. Hedmark Senterparti ønsker å gi alle skoler i fylket mulighet til å tilby realfag. Vi vil satse på økt etter- og videreutdanning av lærere med realfagskompetanse. På sikt ønsker vi å etablere et spesielt realfagstilbud i Hedmark i samarbeid med næringsliv og forskningsmiljøer som et tilbud til elever som ønsker å spesialisere seg og få større utfordringer. Hedmark er et av Norges største jordbruks- og skogbruksfylker. Vi vil derfor jobbe for å knytte realfagsfeltet i fylket særlig opp mot miljø, bioteknologi og treforedling. Hedmark senterparti vil: Gi økt etter- og videreutdanning av lærere til realfagskompetanse

10 FAGSKOLER Fylkeskommunen har ansvar for drift og finansiering av den offentlige fagskolen. Det er viktig at fylkeskommunene fortsatt har eierskapet til de offentlige fagskolene. Fylkeskommunene er de beste til å ivareta regional utvikling og variasjoner. Her er det avgjørende at offentlig fagskoledrift fullfinansieres fra staten. Sikre forutsigbare rammer og mulighet til å møte endringer. Ha et fagskoletilbud som imøtekommer arbeidslivets behov for kompetanse. Arbeide for å heve statusen til fagskoleutdanninga. Utvikle et fagskoletilbud for fjellandbruk på Storsteigen vgs. VITENSKAPELIG HØGSKOLE: Hedmark trenger institusjoner for høyere utdanning, forskning og innovasjon. Høgskolen i Hedmark skal være et kraftsenter som vitenskapelig høgskole med doktorgradsutdanning. Det styrker konkurranseevnen til næringslivet og kompetansebehovet i kommunene i hele landet Ha en vitenskapelig høgskole i Hedmark. Styrke høgskolens rolle innen utdanning, forskning og innovasjon gjennom samarbeid med andre institusjoner. At Høgskolen, kommunene og næringslivet samarbeider om å legge til rette for etter- og videreutdanning. Flytte hærens krigsskole til Rena. Gi studenter tilgang til helsesøstertjenester. Bidra til at studentene får en plass å bo mens de studerer NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSPLASSER Hedmark har et rikt ressursgrunnlag, med både menneskelige ressurser og naturressurser. Hedmark Senterparti vil ha næringsutvikling i hele fylket; full utnyttelse og videreforedling av naturens ressurser, teknologiske bedrifter, servicenæringer og kulturbasert næringsliv over hele fylket. Senterpartiet vil ha et grønt og fornybart næringsliv der miljøhensyn og bærekraftige løsninger er godt ivaretatt. Hedmark må derfor satse mer på bioøkonomi, med økt videreforedling av tømmer og andre bioprodukter. Innlandets «grønne olje» og fornybar energi som sol og vind er enormt viktige ressurser som må utnyttes bedre, og som kan gi grunnlag for stor verdiskaping og flere arbeidsplasser.

11 Hedmark fylkeskommune og det offentlige virkemiddelapparatet skal aktivt bidra til optimisme og tiltakslyst, og etableringer skal støttes i alle lokalsamfunn Utvikle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. At Innovasjon Norge fortsatt skal være hovedaktør for bedriftsrettede virkemidler etter regionale og fylkeskommunale prioriteringer, og spisse deres utviklingsmidler mot distriktene. Satse på kompetanse og FoU (forskning og utvikling). Bidra til innovasjon, nyskaping, knoppskyting og etablering av nye virksomheter ved å samordne flere av virkemiddelaktørene innen næringsutvikling. Ha mer risikokapital tilgjengelig for næringslivet. Få flere statlige arbeidsplasser til Hedmark og forsterke forsvarets tilstedeværelse. At Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset NÅ. Bygge opp under næringsklynger og bransjenettverk. Etablere flere næringshager/næringsparker og støtte opp under kunnskaps- og kompetansemiljøer som kan fremme innovasjon og bedriftsetableringer. «Grønn IKT» kan være eksempel på satsing med muligheter for Hedmark. Arbeide for flere lærlingplasser og gode læringsarenaer i næringslivet. Bidra til økt likestilling i næringslivet og til flere kvinner inn i bedriftenes styrer. Markedsføre Hedmark som et mangfold av gode arbeids-, bo- og serviceregioner. Utnytte nærhet til og samarbeid med andre regioner. Fremme lokale nisjeprodukter. 0 1 MATPRODUKSJON, LANDBRUK, JORDVERN, SKOGBRUK OG UTMARK. Hedmark Senterparti vil satse offensivt på fylkets allsidige landbruk, basert på naturgitte forutsetninger og bærekraftige løsninger. Verdens matvaresituasjon tilsier at alt landbruksareal i Hedmark bør utnyttes og at arealet bør økes. Det må gis rom for en variert bruksstruktur i kombinasjon med satsing på nye og alternative næringer. Hedmark Senterparti vil ha et strengest mulig jordvern og sier JA til grunnlovfesting av jordvernet! Matjorda er helt grunnleggende for vår eksistens. Det er bare snaut % av Norges landareal som er dyrket mark. Av dette igjen er kun 1 % kornjord, og kun 1/ av kornjorda er egnet til matkornproduksjon. Matjorda er en svært verdifull ressurs som må gis et strengest mulig vern for å ivareta produksjon og matvareberedskap for både nåværende og kommende generasjoner. En voksende verdensbefolkning, økende kjøpekraft, klima- og miljøkrise og en generelt urolig verden gir oss ikke noe annet fornuftig valg enn et meget restriktivt jordvern. Vi må tenke globalt og handle lokalt! Våre etterkommere vil ikke tilgi oss hvis vi ikke sikrer matjorda som en helt essensiell del av livsgrunnlaget.

12 1 0 1 Hvert år kastes enorme mengder mat, både i industri og etter at maten har kommet til forbruker. Hedmark Senterparti vil redusere matsvinnet. Vi vil arbeide for å fjerne skjønnhetsidealer på mat som for eksempel grønnsaker, øke kunnskapen om faktisk holdbarhetsdato på mat og endre datomerking slik at denne er realistisk. I tillegg vil vi opprette en matsentral i Hedmark som viderefordeler overskuddsmat til vanskeligstilte eller trengende, og i større grad benytte matavfall som fôr til husdyr og biomasse i energiproduksjon. Matproduksjon og foredlingsindustri er blant de få av Norges forholdsvis komplette næringskjeder. Hedmark har mye foredlingsindustri som bearbeider jordbruksprodukter, tømmer og biomasse til energiformål, og det er særdeles viktig at denne industrien blir tilstrekkelig forsynt med råvarer, slik at verdiskaping og arbeidsplasser i denne viktige verdikjeden opprettholdes. På landsbasis har vi en trebasert verdikjede som utgjør 0 mrd.kr pr. år, og som sysselsetter.000 personer. I tillegg gir skogbruket en gunstig klimaeffekt. Hedmark er landets største skogfylke, og har med sine % av totaltilveksten en stor andel av den totale verdiskapingen. Bortfall av viktig treforedlingsindustri de senere årene har imidlertid redusert egen verdiskaping og skapt en vanskeligere markedssituasjon for massevirke. Utfordringen framover for Hedmark må derfor være å få på plass ny foredlingsindustri som kan gi grunnlag for økt avvirkning, og dermed også forsyning av tømmer til sagbruksindustrien. Gjennom egen foredling av tømmerstokken kan vi øke verdiskapingen rundt ganger i forhold til om vi kun eksporterer råvarene ut av landet. Skogen og produkter fra tømmerstokken er «Innlandets grønne olje», og alt vi kan lage av olje, kan vi også framstille fra tømmerstokken. Gran og furu har dessuten langfibret struktur, et fortrinn som åpner for enda flere anvendelsesområder. Gjennom å foredle egne råvarer vil vi kunne utvikle Hedmark i retning av et mer bioøkonomisk og bærekraftig samfunn, og en slik utvikling vil ha gunstige effekter på både sysselsetting, verdiskaping, klima og miljø. Vi må tenke globalt og handle lokalt også når det gjelder skogen! 0 1 Sikre bedre rammebetingelser for norsk matproduksjon og skogbruk. Øke volumet i matproduksjon basert på norske ressurser. Matproduksjonen bør økes med 0 % innen 00. Ha strengere lovmessig vern av matjord. At norsk landbruk skal være best i verden på dyrehelse og dyrevelferd Redusere bruk av antibiotika i husdyrproduksjon. Ha økt utnyttelse av utmarksbeite for bærekraftig matproduksjon og øke beitebruken for å hindre gjengroing. Stimulere til mer nydyrking. Styrke kornøkonomien betydelig, for å styrke norsk selvforsyning Ha beredskapslagring for korn.

13 1 0 Prioritere investeringsvirkemidler for å sikre jordbruk i hele Hedmark. Støtte lokal foredling og salg av mat og drikke. Bidra til utvikling av alternative næringer som Inn på tunet. At det settes inn sterkere økonomiske virkemidler for å bevare setermiljøer som er i drift. Arbeide med rekruttering og likestilling i landbruket. Videreføre satsing på Storsteigen, Jønsberg, Sønsterud, Blæstad og Evenstad som kompetansesentre innen landbruk og næringsutvikling. Arbeide for å redusere matsvinn, og ha en gjennomgang av regelverk som bidrar til dette, særlig skjønnhetskrav og datomerking. Opprette matsentral i Hedmark etter modell fra matsentralen i Oslo. Videreføre satsingen på bioteknologi, slik at dette fagmiljøet får status som nasjonalt ekspertsenter. Satse ytterligere på bioenergi, slik at Hedmark fortsatt har Norges fremste kompetansemiljø innen området. Tilrettelegge for økt avvirkning i hele fylket, blant annet gjennom å gjeninnføre ordningen der inntekter fra skogbruk beskattes som kapitalinntekt. Stimulere til god skogskjøtsel og økt bruk av tre for økt binding av CO. Stimulere til utmarksbasert og skogbasert næringsutvikling, der bl.a. hytteutbygging bidrar til næringsutvikling i mange lokalsamfunn. 1 0 VIDEREFOREDLING, INDUSTRI, REISELIV OG SERVICE. Hedmark har store muligheter innen foredlingsindustri, reiseliv, kulturbasert næringsliv, informasjonsteknologi, energi, trafikksikkerhetsarbeid, helseteknologi, mekanisk industri og bioteknologi. Flere innbyggere og økt kjøpekraft i Hedmark vil gi grunnlag for økt servicebehov. Bredbåndsteknologi gir nye muligheter innen næringsutvikling og lokalisering av arbeidsplasser. Hedmark Senterparti ønsker en kraftig satsing på bruk av tre i fylket. Alle nye byggeprosjekter i regi av Hedmark fylkeskommune må være i tre. Videreforedling av landbruksprodukter er Hedmarks viktigste industri. En industri som på landsbasis har viktige merkevarer. Senterpartiet vil bidra til ytterligere vekst og knoppskyting i denne industrien. 1 Bidra til å utvikle reiselivsnæringa og virksomheter innen kultur og opplevelse. Støtte tiltak med natur- og kulturarv som grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og reiseliv Øke satsingen på arbeidsplasser innen kompetanseintensive- og forretningsmessige tjenester. At fylkeskommunen går i spissen for økt bruk av tre. Satse på vekst og utvikling av næringsmiddelindustrien. Satse på fornybar energi og fjernvarmenett i tettsteder. Tillate næringskjøring på snø i utmark i reiselivssammenheng.

14 STATLIGE ARBEIDSPLASSER Store tunge fagmiljøer er mantraet i offentlig sektor. Dette på bekostning av mindre spredte enheter. Statlige oppgaver som før var spredt rundt om i landet blir samlet i større og større enheter. Små avdelingskontorer blir flyttet inn til fylkeshovedsteder eller til Oslo-området. Hedmark Senterparti vil kjempe mot denne sniksentraliseringen av statlige arbeidsplasser! Domstolene, lensmenn, politiet og skatteetaten er eksempler på statlige arbeidsplasser som blir stadig mer sentralisert. Hedmark Senterparti vil arbeide for å få nye statlige arbeidsplasser flyttet ut fra storbyene til fylker som Hedmark. Arbeide for at statlige arbeidsplasser flyttes ut fra storbyene. Arbeide for at statlige funksjoner som for eksempel domstolene, lensmann, politi og skatteetat også skal ligge desentralt GRØNN INFRASTRUKTUR Hedmark er et langstrakt fylke med tettbygde områder, store distriktskommuner, skog- og fjellområder. Hedmark er et transittfylke med viktige transportkorridorer mellom nord og sør, og øst og vest i Norge. En velfungerende infrastruktur er avgjørende for å ta hele Hedmark i bruk og skape vekst og utvikling. Hedmark trenger en offensiv infrastrukturutbygging og må få en større del av statlige investeringsmidler til samferdselsprosjekter. Hedmark Senterparti mener offentlig infrastruktur ikke skal finansieres gjennom OPS (offentlig-privat samarbeid). Hedmark Senterparti vil samarbeide med nabofylker og regioner om viktige samferdselsprosjekter, og utvikle Skandinaviakrysset videre. Vi vil jobbe for miljøvennlige samferdselsløsninger, full bredbånd- og mobildekning, mer miljøvennlig drivstoff og legge til rette for økt bruk av elbil. Vi vil ha fokus på å velge jernbane- og vegtraseer som tar minst mulig dyrket mark. Hedmark Senterparti vil utvikle en miljøvennlig bilpark gjennom utbygging av ladenett for elbil, særlig i store transportårer nord-sør og øst-vest i fylket. Vi vil gjøre Hedmark attraktiv som boregion for pendlere, og oppmuntre til valg av miljøvennlig reisemåte gjennom utbygging av pendlerparkeringer. Hedmark Senterparti vil opprette et fond som gir støtte til infrastruktur som mangler og som er nødvendig for å etablere eller utvikle konkrete næringsprosjekter. BREDBÅND OG MOBILFORBINDELSE

15 Mange steder i Hedmark sliter med for dårlig bredbåndsdekning og er helt eller delvis uten mobilforbindelse. Andre steder har lav hastighet på bredbåndet og dårlig mobildekning. Hedmark Senterparti mener det er samfunnsøkonomisk riktig og viktig å satse både på utbygging av bredbånd og mobildekning, på samme måte som man for flere tiår siden bygde ut landets infrastruktur ved å tilby alle husstander elektrisitet og fasttelefon. All infrastruktur er svært viktig både for næringsutvikling og bolyst. I dag er det ca. % av husholdningene som har eller som relativt enkelt kan få bredbånd med høy kapasitet (0 Mbit/s kapasitet). Hedmark Senterparti vil ha en kraftig satsing på utbygging av fiber eller annen type bredbånd med tilsvarende kapasitet, slik at ALLE husstander i Hedmark får tilgang til bredbånd med høy kapasitet. Hedmark Senterparti ønsker også å bygge ut mobildekningen i hele Hedmark. Alle husstander må ha mobildekning, og av beredsskapshensyn må også resten av fylket få full dekning. Næringslivet har behov for god bredbånd- og mobildekning, men også i eldreomsorgen skal det være mulig å ta i bruk digitale hjelpemidler over hele Hedmark. Høyhastighets bredbånd til hver husstand, foretak og virksomheter. Ha GOD mobildekning i hele Hedmark JERNBANE Satsing på jernbane er god klima- og samferdselspolitikk. Det gir konkurransefordeler for næringslivet med større tilfang av arbeidskraft fra et videre omland og rimeligere, bedre og mer miljøvennlig godstransport. Jernbanen er et trygt og godt transportmiddel som forkorter avstander enten det er jobb- eller fritidsreiser. 0 1 Hedmark Senterparti vil ha: Elektrifisering av Røros- og Solørbanen i første periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 0-0 for: o mer godstransport særlig tømmertransport o gjennomgående persontog o bedre kapasitet og hyppigere avganger o persontransport på Solørbanen. Dobbeltspor til Lillehammer. Dobbeltspor og intercity-tog til Kongsvinger med timesavganger Ny godsterminal på Kongsvinger i NTP 0 0. Utvikle pendlerparkering ved trafikknutepunkt/togstasjoner.

16 VEG Hedmark Senterparti vil ha økte veginvesteringer i Hedmark. Hedmark er et av fylkene med flest km fylkesveger, hvorav en stor andel uten fast dekke, med vektbegrensninger og/eller i dårlig forfatning. Senterpartiet vil videreføre den økte satsingen på investeringer og drift av fylkesvegnettet i Hedmark, og vil ha en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene skal tas igjen. Dette vil kreve politiske prioriteringer og ekstraordinære tiltak. Særlig er tømmernæringa avhengig av at max totalvekt og max kjøretøylengde tillates på vegnettet. Vi ønsker prosjektfinansiering for å få i gang større vegprosjekter. Vi vil prøve ut nye former for anbud med prosjektering inkludert, såkalt totalprosjekt med fastpris, for å skape raskere utbygging av veger. Vi støtter trafikksikkerhetstiltak og holdningsskapende arbeid. Hedmark Senterparti vil at: E utvides til -felts veg til Moelv innen 01. RV gjennom Østerdalen oppgraderes med breddeutvidelser og strekningsvise investeringer, strekningen gjennom Lonåsen prioriteres. RV/ Løten Elverum og RV Hamar Løten bygges ut snarest. E må videreføreføres og ferdigstilles snarest. Riksveg og prioriteres med vedlikeholdsmidler. Utbedring av FV 0, som avlastningsveg for RV. Satsing på fylkesveger i hele Hedmark. Fjerne flaskehalser for tømmertransporten slik at maks. totaltvekt og kjøretøylengde tillates, bl.a. ved å utbedre Sundflobrua. Forsøk med nye anbuds-, samarbeids- og finansieringsformer skal sikre rask utbygging. Enkle anbud splittes opp slik at flere lokale aktører kan gi pris. Forsøk med totalprosjekt med fastpris på enklere anbud, for å øke gjennomføringsevnen. Bygging av gang-/sykkelveger, veibelysning og utbedring av farlige krysningspunkter prioriteres. Staten og ikke fylkeskommunen skal garantere for bompengeselskapene. Jobbe for å redusere bompengeavgifter. Se sammenhengen mellom jordvern, nydyrking og vegutbygging. Satsing på sykkelbyer/tiltak for å stimulere myke trafikanter også gående. Nullvisjonen skal være styrende for trafikksikkerhetsarbeid i alle ledd. Bygge ut nett av ladestasjoner for elbil. KOLLEKTIVTRAFIKK Hedmark Senterparti vil bedre tilbudet til befolkningen med et godt kollektivtilbud i hele fylket, satse på fleksible løsninger, skape gode knutepunkt med bedre korrespondanse mellom buss, taxi og tog samt ruste opp skysstasjonene. Hedmark Senterparti vil se all offentlig persontransport under ett, og mener fylkeskommunen må være en aktiv og strategisk eier av Hedmark Trafikk.

17 Gi et godt busstilbud med flere og regelmessige avganger. Utvikle gode knutepunkt med billettsalg og parkering der tog, taxi og buss møtes. Bidra til et godt ekspressbusstilbud. Tilby rimelige bybuss/ringbusstilbud. Tilby sømløse reiser med samordnede billettløsninger. Videreutvikle ordningen med bestillingsdrosjer til busspris, flex/kid. Samordne all offentlig persontransport. Tilrettelegge kollektivtilbudet for folk med funksjonsnedsettelser. Beholde ordningen Trygt hjem for en 0-lapp Forenkle og forbedre TT-ordningen. Videreføre innlandskortet og ungdomskortet Ha 0 % studentrabatt både på tog og buss. Bedre rammevilkårene for drosjenæringa i distriktene Videreutvikle Røros flyplass og sikre forlengelse av rullebanen. Etablere sykkelbyer, med bysykkeltilbud og parkering i utkanten av byene våre ROVVILT Hedmark er det fylket i landet som har størst utfordringer når det gjelder rovvilt. Rovvilt er en naturlig del av det biologiske mangfoldet, men Senterpartiet mener at dagens rovviltforvaltning må endres. Næringsgrunnlag og livskvalitet blir forringet for mennesker i lokalsamfunn med store rovviltplager. Hedmark Senterparti mener det er viktig å forske mer på hvordan utviklingen i områder som må leve med rovdyr blir påvirket av deres tilstedeværelse. Det er viktig å få mer kunnskap om konsekvensene for landbruk, befolkningsutvikling, bruk av naturen til friluftsliv og jakt, og lignende i forhold til sammenlignbare områder. Det finnes i dag svært lite forskning på denne problemstillingen. Forskningen må foretas av nøytrale forskningsmiljøer. Hedmark Senterparti mener at skadefelling og lisensfelling av rovvilt må effektiviseres. Hedmark Senterparti mener at utmarksbeite er den mest miljøvennlige og dyrevennlige formen for dyrehold, i tillegg til også å være den mest økonomisk gunstige løsningen. Vi mener derfor at dette må bevares, og må ligge til grunn når rovdyr skal diskuteres. Hedmark Senterparti vil :

18 At rovviltforvaltningen skal skje lokalt og av folkevalgte organer. Ikke ha ynglende ulv. At det utarbeides en forskrift som gir fellingslag dispensasjon til å benytte motorkjøretøy under lisensfelling og skadefelling av rovvilt. Ha raskere uttak av rovdyr ved skader, og uttak som forebyggende tiltak. At rovviltforliket følges opp av forvaltningen. Redusere bestandsmålet for bjørn, jerv og gaupe i Hedmark. Redusere antall hannbjørner. Ha lisensjakt på rovvilt i hele Hedmark. Ha full økonomisk erstatning for skader forvoldt av fredet rovvilt og mer midler til skadeforebyggende tiltak. Ha mer uavhengig forskning på effektene for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn av rovdyrenes gjeninntreden i norsk fauna KLIMA, MILJØ OG ENERGI MILJØ. Miljøet er vårt felles ansvar. Måten vi forvalter og bruker jord, luft og vann på, påvirker naturen rundt oss. Hensynet til miljøet må derfor prege våre beslutninger på alle nivåer. Vi må tenke globalt, men handle lokalt. Hedmark Senterparti mener naturressursene ofte forvaltes best gjennom en aktiv distriktspolitikk med lokalt forvaltningsansvar. Balansen mellom bruk og vern bør ikke gå i favør av ensidig vern. Vern sikres ofte vel så bra gjennom aktiv og ansvarlig forvaltning av naturens ressurser. Regionale verneplaner må utarbeides og etterleves i samarbeid med grunneiere/lokale brukere av området for å skape en felles forståelse av hvordan bruken har vært/skal være, hva som påvirker det en ønsker å verne og hvilke tiltak som skal prioriteres. Bredbånd og ny teknologi gir mulighet for spredt bosetting. Hedmark fylkeskommune skal stille seg positiv til et variert bomønster, med muligheter for romslige tomter der forholdene tilsier dette. I pressområder og jordbruksområder forlanger vi langt høyere arealutnyttelse. Hedmark Senterparti mener at nasjonalparker og andre verneområder må bli en ressurs for lokalsamfunnene, og ikke et hinder for næringsaktivitet og bosetting! Det er viktig å forvalte barskog og andre skogstyper gjennom god skogskjøtsel. Reservattankegangen må ikke i for stor grad begrense aktivitet og grunnlag for bosetting i vårt langstrakte fylke. At miljøhensyn skal ivaretas i fylkeskommunens virksomhet, gjennom desentraliserte tilbud innen videregående skoler, høyskoler, helsetjenester, tannhelsetjenesten og statlige arbeidsplassser. Ha levende lokalsamfunn der fornuftig bruk er det beste vern.

19 At økologiske hensyn og naturens tåleevne må vektlegges. At alle planer synliggjør miljøeffektene av transport. Trekke alle berørte parter aktivt inn i arbeidet med å forvalte verneområder og utarbeide verneplaner. At kommunene får kompensasjon der kommunen eier store vernede områder. Sikre grunneiere full erstatning ved etablering av verneområder (også midlertidig vern). Forplikte industrien til å ta i bruk mest mulig miljøvennlig teknologi, og samtidig ha strenge krav til utslipp fra næringsliv, private husholdninger og fra det offentlige. Forplikte fylkeskommunen til å ta i bruk fornybart byggemateriale der dette er mulig. Fremme kildesortering med sikte på mest mulig gjenvinning. Alle miljøkostnader knyttet til dette må ses opp mot gevinsten og mot alternativ håndtering. Si nei til klassisk totalfredning av barskog ENERGI OG KLIMA. Hedmark Senterparti vil være et foregangsparti for en ny energi- og klimapolitikk. Global oppvarming, stigende middeltemperatur og endringer av klimaet er en alvorlig trussel. Energieffektivisering er svært viktig for å bremse økningen i energiforbruket. Alle fylkeskommunale bygg må til enhver tid være energieffektive, og alle nye og rehabiliterte bygg skal være tilrettelagt for vannbåren varme. Den kommende kommune- og fylkestingsperioden er den siste før klimamålet om 0% utslippskutt skal være nådd i 00 (sammenlignet med 10-nivå). Hedmark Senterparti mener at det er tvingende nødvendig at det i større grad velges klimaløsninger på lokalt nivå. I det ligger det også et stort potensiale. Hedmark har naturressurser som gir oss alle muligheter til å være et foregangsfylke, som blant annet trevirke, vannkraft og utvikling av solenergi. I tillegg ligger det potensielle utslippskutt på mange områder, særlig innenfor bygg og transport. Hedmark fylkeskommunes eierskap i Eidsiva må sikres i framtida. Vannkraft i denne størrelsesorden er en grunnleggende og viktig samfunnsressurs som fellesskapet må ha styring med. Hedmark har som landets største skogfylke et stort potensiale i forhold til å binde CO i skog og trevirke/trevarer. Det må satses aktivt på FoU, samtidig som det er viktig å påvirke rammebetingelsene for å skape lønnsomhet og investeringsvilje innenfor fornybarsektoren. Skogen er Hedmarks grønne gull, og gir store muligheter for miljøvennlig energiproduksjon. Her kan vi produsere bioenergi, vann- og vindkraft. Hedmark Senterparti ønsker at vi skal bli en stor energileverandør, noe som vil gi verdiskaping og arbeidsplasser til hele fylket. Hedmark Senterparti mener at vi må stille konkrete miljøkrav til nye investeringer i offentlig sektor. Det offentlige må gå foran, og legge til rette for at også det private satser på klimanøytrale løsninger. At Hedmark blir klimanøytralt innen 00. Utvikle kompetansemiljøer på alternativ grønn energi. 1

20 Satse på videre utbygging innen bioenergi, vann- og vindkraft, bergvarme, solenergi og effektivisering av eksisterende vannkraftverk, inklusive opprusting av linjenett. Stille krav om at alle offentlige nybygg skal være lavutslippshus At treverk skal benyttes som hovedmateriale i offentlige nyinvesteringer Gjennom FoU bidra til å finne nye og spennende produkter som kan utvinnes fra skogen. Ha mer miljøvennlige biler og busser, og lavere avgifter på slike kjøretøy. Arbeide for økt energieffektivisering. Stille krav til vannbåren varme i nye offentlige bygg. Nye fylkeskommunale bygg bør bygges med solfangertak som kan bidra til egen energiproduksjon At bioenergi skal dekke 0 % av det stasjonære energiforbruket i Hedmark. Dette må gjøres ved å arbeide aktivt for å endre rammebetingelsene. Støtte opp under energieffektive husløsninger. Ha kjøretøy med lavt CO-utslipp til offentlig transport. Bygge ut ladestasjoner for el-biler i alle kommuner Bruke Led-lys for veier og offentlige bygninger. Redusere bruk av fossile energikilder HELSE SJUKEHUS OG BEHANDLINGSTILBUD Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Folkevalgt styring av helsevesenet er den beste garantien for å nå dette målet. Derfor vil Senterpartiet gå bort fra foretaksmodellen i sjukehussektoren. Etter at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten har sjukehusene i Hedmark og Oppland blitt samlet i et felles helseforetak: «Sykehuset Innlandet». Helseforetaket har gjennomført flere tidkrevende utredninger om sjukehusstrukturen. Resultatet av dette har vært at nødvendige investeringer i sentralsjukehuset har blitt utsatt i snart år. Samtidig vokser befolkningen i Osloområdet kraftig, noe som vil utløse store sjukehusinvesteringer i dette området. Dersom vi i Hedmark skal få del i nødvendige investeringer i våre sjukehus må helseforetaket prioritere en videre utbygging av det mest moderne og sentrale sjukehusanlegget på Elverum. Dette er den økonomisk mest effektive løsningen som også vil gjøre det mulig å opprettholde tre lokalsjukehus i fylket. Senterpartiet vil derfor samle sentrale funksjoner ved sjukehuset i Elverum. Lokalsjukehus i Hamar, Kongsvinger og Tynset er forutsetningen for et sterkt Sentralsjukehus, og er viktige for at det kan gis likeverdige og desentraliserte helsetilbud til innbyggerne i hele fylket. 0

Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2011 2015 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI 2011 2015

Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2011 2015 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI 2011 2015 Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0 0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI 0 0 0 0 Vedtatt fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0 0. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

TOLGA. Stem på dine hjertesaker!

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! TOLGA Stem på dine hjertesaker! Vi videreutvikler og fornyer det regionale samarbeidet Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti Opprettholde Tynset sjukehus med akuttfunksjoner

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 OPPFØLGINGSDOKUMENT - oversikt over status og framdrift innen de forskjellige tiltak Pr. 11.05.2017 Prioriterte tiltak i 2017 Vedtatt i AU

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer