Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015"

Transkript

1 Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram

2 Ny budsjettprosess - med håp om å flytte fokus fra det vi mangler til det vi får til Forslag fra rådmannen 10. november: Ressursramme Utgifter Inntekter Investeringer Tiltak Kostnader Finansiering Forslag til fordeling av driftsbudsjettet på virksomhetsområder Melding til bystyret i februar Hva får vi til med de ressurser som bystyret har stilt til rådighet 8. desember

3 Hva får vi til i 2012? Økt vedlikehold Økt nivå på veivedlikehold Økt overføring til vedlikehold bygg gjennom Arendal Eiendom KF (også skjermet for kutt) Kompetanseheving (3 mill. kr) Utvikling av Vitensenteret Brutto investeringer i 2012 Videreføring av dagens tjenestenivå, dog med forbehold om at 1 % kutt vil merkes i tjenestene

4 Hva er svakheten i budsjettfremlegget? Et generelt kutt til alle enhetene på 1% av brutto utgiftsramme (20 mill. kr) Fortsatt ingen generell prisjustering av budsjettrammene (ca 10 mill. kr) Ikke imøtekommet innmeldte tilleggsbehov (50-60 mill. kr) Svært lite reserver for å møte endringer i budsjettforutsetningene (pensjon, lønnsoppgjør, renter, skatteinntekter med mer)

5 Saldering av driftsbudsjettet Begrunnelse for den valgte salderingsstrategien: Bystyret har over flere år forkastet forslag om strukturendringer Større driftsomlegginger krever grundige prosesser og effektene kommer over tid Lite produktivt å uroe organisasjonen med forslag som ikke blir vedtatt Svakhet med den valgte salderingsstrategien: Organisasjonen har generelt stramme budsjetter allerede, og reduksjonene vil være svært krevende å gjennomføre

6 Arendal Eiendom KF Styrevedtak budsjett 2012 behandlet 4. november 2011 Formål med opprettelsen var blant annet å ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse gjennom å sikre og opprettholde verdiene som er nedlagt i bygningsmassen. Dokumentert vedlikeholdsetterslep må håndteres, men innenfor kommunens totale økonomiske handlingsrom Rådmannen lagt til grunn i sum vel 16 mill. kroner i økning styrets vedtak er ytterligere nærmere 10 mill. kroner høyere. Denne økningen i vedlikeholdsmidler er ikke finansiert innenfor rådmannens forslag til budsjett 2012 Rådmannen er spørrende til at foretaket har valgt å utvide overføringene fra kommunen utover det nivået som rådmannen har funnet grunnlag for

7 Arendal Havn KF Styret i Arendal Havn vil behandle budsjettsaken 10. nov. kveldstid Økende aktivitet i Arendal Havn KF Ingen økning i totalt vedtatt låneramme. (samlet gjeld 81,6 mill. kr) Planlagte investeringer i 2012 er 34,2 mill kr Drift 2012 vurderes som positiv for alle aktivitetsområder Merforbruk knyttet til finanskostnader dekkes event. ved bruk av fond Småbåt: etablering og utbygging følger planen med det vil bli foreslått 10% økning av leiepris i småbåthavnene grunnet finans Gjestehavn / sentrumskaier vil kreve investeringer ( ny reg plan. Riksantikvar, cruisekai) inntjening tidligst fra Antall stillingshjemler i havnen er planlagt øket fra 6,8 til 8 personer Rådmannen er spørrende til om investeringsnivået samt økning i driftsutgiftene lar seg finansieres uten å søke overføringer fra kommunen fra 2013

8 Kap 2: Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

9 Tilnærming til budsjettprosessen Utgangspunktet er vedtatt Kommuneplan Føringer gjennom mål og delmål Prioriterte områder Føringer fra kommuneprp og statsbudsjettet Reell inntektsvekst, 81 mill. kroner for Arendal kommune Lavere vekst i inntekter enn kostnader til lønnsoppgjør, vekst i pensjonskostnader og demografi Vurdering av dagens driftsnivå og videreføring av tjenestene Behov for betydelige midler for videreføring av dagens nivå Økning i antall eldre (90 år og eldre) og yngre (1-5 år) Ressurskrevende tjenester utfordrer Økning i renter og avdrag etter store investeringer siste år (selv med lav rente)

10 Statsbudsjettet 2012: Økte inntekter, men begrenset handlingsrom (KS)

11 Vurdering av utgangspunktet prognose regnskap 2011 Tekst Rev bud 2011 Oppr bud 2011 Regnskap 2010Regnskap 2009 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk NB: hentet fra tertialrapport 2, 2011 Underliggende drift er ikke i balanse, driftsutgifter finansieres ved bruk av fondsmidler Netto driftsresultat, dvs resultat etter renter og avdrag men før bruk av fondsmidler forverres fra 1. tertial, ubalansen kan ikke tas med inn i 2012 Stor usikkerhet rundt premieavvik, endelige skattetall og endelig resultat for enhetene

12 Kommunens fellesinntekter og -utgifter (1000 kr) oppr Skatt og rammetilskudd , , Eiendomsskatt -84,2-84, Momskompensasjon -36, Andre komp. ordninger -65, ,8-55,4-54,7 Utbytte og renteinntekter -68, Utgifter renter og avdrag ,9 201,8 204,1 Netto renter og avdrag fra AEKF -129,7-127,4-125,1-122,9 Netto Premieaavik 0-1,7 10,3 10,3 10,3 Overføring til inv.regnskapet 14,7 8,5 8, Netto avsetninger -32,6 Sum fordelt til drift -1715,1-1996,1-1979,1-1974,4-1975,2 Fellesinntekter og utgifter danner grunnlag for enhetenes rammer Relativ stor endring knyttet til Arendal Eiendom KF Økte frie inntekter (blant annet til samhandlingsreformen)

13 Skatteinntekter fra inntekt og formue Skatteinntekter over tid ca 88 % av landssnittet pr innbygger (ca 120 mill. kroner lavere enn dersom kommunen var på gjennomsnittet) Inntektsutjevningen kompenserer for deler av mindreinntekten (70 mill. kroner)

14 Rammetilskudd (mill kroner) Alderskriterier Sosiale kriterier Areal Basis Sum trekk kriterier Netto justering priv. Skoler Sum trekk rammetilskudd Sum utgiftsbehov % 0, , Innbyggertilskudd likt for alle (vel kr) Justeres for utgiftsbehov (vel 60 mill. kr i trekk) Andre justeringer ift distriktspolitikk og særlige/midlertidige ordninger (vel 18 mill. kr)

15 Prognose frie inntekter i perioden (1000 kr) Innbyggertilskudd 800,8 890,4 891,8 893,2 896,6 Utgiftsutjevning -57,4-60,7-60,7-60,8-60,8 IS garantien -6,2-2, Saker med særskilt fordeling 13,9 12,5 12,5 12,5 12,5 Komp. samhandlingsreformen 2,9 2,9 2,9 2,9 Ordinært skjønn 6 6,3 6,3 6,3 6,3 Div. distriktstiltak 0, Sum rammetilskudd 758,1 849,3 853,5 854,5 858,5 Inntektsutjevning 65, Skatteinntekter 830, ,5 867,5 867,5 Økte skatteinntekter * SUM FRIE INNTEKTER ,

16 Eiendomsskatt inntekt 2011 Ved 5,6 promille Ved 7 promille Forslag 2012 Bolig/fritid 67,7 67,7 84,7 68,2 Næring 10,5 8,4 10,5 10,5 Verker og bruk 6,2 5,0 6,2 6,2 SUM 84,4 81,1 101,4 84,9 Eiendomsskatt - Ikke en del av frie inntekter Videreføring av takseringsgrunnlag fra 2010 Potensial for merinntekt ved justerte satser

17 Renteinntekter og utbytte fra selskaper Lav rente på innskudd, relativt god likviditet/saldo Utbytte fra Agder Energi AS er usikkert, budsjettert med deling mellom drift og investering som i 2011 Nytt for 2012 er renteinntekter fra Arendal Eiendom KF på konsernnivå ingen endring

18 Pensjonspremie Kraftig vekst i pensjonspremiene Arendal noe skjermet med egen pensjonskasse med eiendomsportefølje Resultatet av neste års lønnsoppgjør avgjørende Usikkerhet rundt inndekning av trygdeoppgjøret/gregulering, AKP varsler mulig belastning for kommunen Det er avsatt en liten reserve for 2012 knyttet til pensjonsinnbetalinger og event. andre lønnsrelaterte utfordringer

19 Premieavvik Forskjellen på beregnet kostnad og innbetalt premie. Denne forskjellen (vanligvis er premie større enn kostnad) føres som inntekt i det inneværende året, for så å bli først som utgift i framtidige driftsregnskap Kommunene samlet har en gjeldspost på 25 mrd. kroner, Arendal har akkumulert gjeld på 115 mill. kr. ført i balansen som en kortsiktig fordring. Et positivt avvik pynter på regnskapet, men kan ikke sammenliknes med ordinære inntekter av kroner og øre (mill. kroner) Utvikling akkumulert premieavvik 91,6 80,8 82,2 115,3

20 DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE Tilnærmet videreføring av 2011 budsjettet, men Vekst i ressurskrevende tjenester (15,9 mill) Barnehager, likebehandling (13,9 mill) Midler innenfor kulturfeltet, inkl. tilskudd til andre (1,8 mill) Lærlinger og tillitsvalgte (1,8 mill) Kvalifiseringsprogrammet (1,5 mill) Vitensenter, Eureka, kunnskapshavna og idrettsparken (4,2 mill) SFO satsene øker med 5 % (tilsvarende ) Parkeringsavgiftene utvides og øker (3 mill) Barnehagene reduseres med 1 mill. kroner utover 1 % kuttet Sosialhjelpssatsen holdes på samme nivå Økningen i barnevernsbudsjettet imøtekommes ikke Bemanningsreduksjoner administrativt med grunnlag i ikt utvikling, 3 stillinger årlig ved naturlig avgang (2 mill) Ingen prisjustering på tjenestene 1 % reduksjon i brutto driftsbudsjett for virksomhetene

21 INVESTERINGSFORSLAG Videreføring av vedtatte prosjektet: Idrettshallen på Myra er under bygging og vil bli ferdigstilt til skolestart høsten Bygging av ny brannstasjon i Arendal er vedtatt som et OPS-prosjekt. Avtalen angående bygging er ennå ikke endelig avklart. Justeringer: Ny skole på Stuenes forskjøvet slik at bygging starter i 2013 med innflytting i For Roligheten skole foreslår rådmannen at skolen legges inn i investeringsprogrammet når det er økonomisk handlingsrom for å gjøre dette. Bystyret har nylig vedtatt å innstille planene for tilbygg/ombygg ved Solhaug. I stedet er det fattet vedtak om planlegging av nye sykehjemsplasser ved Arendal Bo- og omsorgssenter Myra. Det vil bli vurdert når det er handlingsrom for gjennomføring. Nye investeringer: Nytt bygg for krisesenteret er prioritert fram med ferdigstillelse i løpet av Det er avsatt noen midler (4,5 mill. kroner) til dagtilbud for mennesker med demens. Diverse midler til lovpålagte tiltak, tomtefelt, enøk-tiltak, utstyr og inventar (vedlegg 1)

22 UTVIKLING AV LÅNEGJELD Kraftig vekst i lånegjelden i perioden noe utflating fra Lånegjelden som belaster driften direkte øker mest

23 Gjeldsforvaltning periode rentebinding Tidsperiode Andel binding Avvik +/- Flytende/kort rentebinding 0-1 år 36,0 % -14,0 % Mellomlang rentebinding 1-5 år 31,0 % 6,0 % Lang rentebinding 5-10 år 32,0 % 7,0 % Finansreglement vedtatt av bystyret rulleres minst en gang pr periode Legge til rette for lavest mulig kostnader sammen med akseptabel risiko Rullering tar høyde for i større grad utnytte tider med gunstig rente

24 INVESTERINGSSTRATEGI FRA 2013 Arendal kommune har nådd et nivå på lånegjeld som ligger helt i overkant av hva vi kan betjene uten vesentlig fall i tjenestekvalitet. Samtidig er det slik at for å få effektiv og økonomisk bærekraftig drift i årene som kommer vil det være nødvendig med ytterligere investeringer. På denne bakgrunn vil rådmannen foreslå at bystyret stiller følgende krav til investeringer som øker lånegjelda ut over 2012 nivået: Investeringer som øker kommunens lånegjeld ut over nivået ved utgangen av 2012 skal vurderes i forhold til at det foreligge dokumentasjon på at investeringen i seg selv eller inkludert tilhørende driftsendringer bidrar til at kommunens driftsutgifter reduseres.

25 Betalingssatser 2012 Eiendomsgebyrer en skisse: KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2011 OG 2012 Alle beløp er inkl 25% mva Middels bolig 140m2 Liten bolig 100m2 Stor bolig 200m2 Beskrivelse %endr %endr %endr Vann Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum årsgebyr vann ,90 % ,90 % ,90 % Avløp Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum årsgebyr avløp ,40 % ,50 % ,30 % Standard renovasjonsgebyr ,40 % ,40 % ,40 % Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) ,00 % ,00 % ,00 % SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER ,80 % ,00 % ,90 % Gebyret for slamtømming foreslås økt med 20,5% fra kr inkl mva i 2011 til kr inkl mva i 2012 Økning i SFO betalingssatser, parkering, tolk og vaksinasjon (se vedlegg 3)

26 SALDERING AV DRIFTSBUDSJETTET Saldering Budsjetterte fellesinntekter / utgifter -1985,2-1979,1-1974,4-1975,2 Budsjetterte nettorammer enhetene 1996,1 2010,3 2016,3 2026,3 Nye tiltak, effektivisering 0,0-31,2-41,9-51,1 Netto driftsresultat 10,9 0,0 0,0 0,0 Netto bruk av disposisjonsfond -10,9 0,0 0,0 0,0 Saldering (mill. kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak saldering Strukturendringer oppvekstenhetene 0,0-9,0-10,0-15,0 Strukturendringer omsorgsenhetene 0,0-9,0-10,0-15,0 Tiltak administrasjon, forvaltning -8,0-10,0-10,0 Merinntekter kommunen 0,0-5,2-11,9-11,1 Sum tiltak -31,2-41,9-51,1

27 Kap 3: Arbeidsgiverstrategi

28 Arbeidsgiverstrategi Fokus på: Arbeidsgiverstrategi Trivsel Tillit Ledelsesutvikling Kompetente medarbeidere Rekruttere og beholde medarbeidere Nærværsarbeid Likestilling HMS-arbeid

29 Alderssammensetning medarbeidere Aldersfordeling alle ansatte i kommunen Grafen over viser utvikling av alderssammensetningen siste to år Større endring over tid fokus både på å rekruttere gode medarbeidere og beholde kompetansen i dagens situasjon 6 6

30 Organisasjonsutvikling og IKT IKT som et viktig virkemiddel i utviklingen av kommunen Fokus på selvbetjeningsprogrammer/portaler for å effektivisere tjenestene Utvikle velferdsteknologi Ny kommunikasjonsstrategi skal utarbeides i 2012 Bemanningen i de administrativt orienterte virksomheter kan om følge av vedvarende investeringer i IKT-løsninger, reduseres med 3 årsverk pr år hvert år i handlingsprogramperioden. Dette gir en årlig innsparing på ca 2 million kroner pr år og vil totalt redusere nivået med ca 8 million kroner i handlingsprogramperiodens siste år.

31 Organisatoriske endringer og effektivisering Med knappe rammer og store forventninger er organisasjonsutvikling og ledelse viktig. Forslag om deling av enhet 09 - Organsiasjon og IKT - i 2 enheter En med fokus på organisasjonens utvikling og effektivisering ved bruk av IKT både internt og utad ved digitale tjenester overfor innbyggere Den andre enheten får sitt fokus rettet mot menneskene i organisasjonen. Kompetanseutvikling, høyt nærvær, et sterkt arbeidsmiljø- og medarbeiderfokus blir viktige oppgaver for enheten. Det lyses ut en stilling som enhetsleder for organisasjon og personal samt en stilling som kompetansemegler i Eureka. Vakante stillinger i personalnettverket trekkes inn slik at de to nye stillingene ikke øker antall ansatte. Resultatenhet Arendal Voksenopplæring flyttes fra kommunalsjef oppvekst til kommunalsjef HR. Dette forsterker mulighetene for samarbeid og koordinering av kompetansetilbudet overfor voksne.

32 Kap 4: Kunnskapssamfunnet

33 Kultur for læring Oppdatering av Strategisk kart for barnehagene og Strategisk kart for grunnskoleopplæringen. Disse revideres jevnlig i tråd med faglige resultater, brukerundersøkelser og sist med ny kommuneplan Ett av satsingsområdene i Arendalsskolen er Vurdering for læring og fokuserer blant annet på trygghet rundt læringssituasjonen Indikator i elevundersøkelsen Mål 2012 Siste resultat Faglig veiledning 7. trinn 3,5 3,3 Faglig veiledning 10. trinn 3,3 3,1 Mobbing på skolen 7. trinn 1,4 1,5 Mobbing på skolen 10. trinn 1,5 1,6

34 Resultatindikator Mål 2012 Resultat 2011 Leseferdighet 1. trinn (gj.snitt) 96 95,89 Leseferdighet 2. trinn (gj.snitt) 95 93,98 Regneferdighet 2. trinn (gj.snitt) 58 58,3 Regneferdighet 2. trinn (kritisk grense) under 15.0% 13,1 % Leseferdighet 3.trinn (gj.snitt) 60 52,13 Regneferdighet 3.trinn (gj.snitt) 65 62,5 Regneferdighet 3. trinn (kritisk grense) under 20.0% 20,4 % Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 2 2 Nasjonale prøver 5. trinn - regning 2 1,9* Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 2 1,9* Nasjonale prøver 5 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 28,7%* Nasjonale prøver 5 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 0,247 Nasjonale prøver 5 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 32,4%* Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 3,1 3,2 Nasjonale prøver 8. trinn - regning 3,1 3* Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 3 2,9* Nasjonale prøver 8 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 26.0% 0,269 Nasjonale prøver 8 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 25.0% 29,3* Nasjonale prøver 8 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 30.0% 32,4* Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 3,5 3,4 Nasjonale prøver 9. trinn - regning 3,4 3,3* Nasjonale prøver 9. trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 20.0% 19,9 Nasjonale prøver 9. trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under20.0% 20,5* Økt læringsutbytte Fokus på å ivareta høye læringsmål Særlig fokus på: lesing, regning, vurdering for læring og sosial kompetanse Jevnlige målinger, dokumentert via styringssystemet, KOSTRA, med mer Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,6 Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,4 3 Eksamenskarakter skr. engelsk 3,6 3,7 Eksamenskarakter skr. matematikk 3,2 3,2 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,5 39,8 * 2010

35 Barnehageøkonomi og barnehageplasser Kommunens egne barnehager - redusert ramme på linje mer andre enheter Finansiering av private barnehager: Ordinære ikke-kommunale barnehager Kommunal sats 2012 Kommunal sats 2011 Endring i % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for små barn ,88 % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for store barn ,94 % Ikke-kommunale familiebarnehager Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for små barn ,21 % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for store barn ,38 % Tilskuddsatsene er beregnet ut fra forløpige budsjetterte kostnader til kommunale barnehager Endelige tilskuddsatser skal beregnes ut fra bystyrets vedtatte budsjett og endelige antall små og store barn i henhold til årsmelding for barnehagene pr De private barnehagene skal orienteres om endelige satser innen februar 2012 Foreløpige satser for både store og små barn er høyere enn nasjonal sats

36 Kap 5: Mestring

37 Særlige utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene Demografisk utvikling fram mot flere eldre som trenger tjenester Arendal har mange unge under 67 år som får tjenester Behov for nye investeringer innenfor omsorgstjenestene, gjelder ikke bare eldre men også andre målgrupper! Nødt til å tenke nytt jf utfordringer i årene framover: Ny struktur og organisering av tjenestene, som legger til rette for at det arbeides faglig godt og effektivt med de oppgavene og utfordringene som skal løses. Aktivere brukernes egne ressurser gjennom tverrfaglig og forebyggende innsats. NAV melder om økonomisk ubalanse, sosialhjelpssatser holdes på 2011 nivå

38 Samhandlingsreformen nye oppgaver Ny lov om folkehelse og kommunale helse og omsorgstjenester iverksettes Tydeliggjøre ansvaret for kommunene ved: Større fokus på forebyggende arbeid Ansvar for større deler av behandlingsforløpet for flere pasientgrupper Medfinansieringsansvar for medisinsk opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten Betalingsansvar fra dag 1 for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus Plikt til å etablere tilbud med kommunal øyeblikkelig hjelp og døgntilbud for pasienter som har behov for behandling eller observasjon. Plikten fases inn i perioden Arendal kommune får overført 44,9 mill kroner, men har et avvik mellom historisk sykehusforbruk (dvs. en tenkt regning om kommunen hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen etter kostnadsnøkkelen.

39 Kap 6: Kultur og samfunnsutvikling

40 Oppfølging av kommuneplanen prioriteringer i perioden Sentrale områder: Kultur og identitet Vekst og verdiskapning Internasjonalisering Samferdsel og infrastruktur Samfunnssikkerhet Arealpolitikk Handlingsprogrammet trekker frem sentrale satsingsområder og konkretiserer oppfølgingen av vedtatte mål og delmål Kommuneplanen vil stå i fokus ved hver rullering av handlingsprogrammet

41 Kultur og identitet Arendal kommune har inntatt en sentral posisjon i landsdelen Høsten 2012 ferdigstilles de tunge investeringer som er gjort i Arendal Idrettspark, Sør Amfi I løpet av perioden vil et nytt tyngdepunkt i landsdelens kompetansemiljø innenfor kulturminnevern og arkiv stå ferdig; Aust-Agder Kulturhistoriske Senter Arendalsuka vil kunne sette byen på kartet på en helt ny måte. De etablerte festivalene fornyes og videreutvikles Norwegian Grand Prix flytter fra byen Arendal by- og regionshistorie 2023 har fått halvert sitt beløp i forhold til tidligere vedtak; fra kr 1,2 mill til kr 0,6 mill. Parkavdelingen får fra 2012 ansvar for drift av de nye uteområdene til idrettsparken og kunnskapshavna samt for fontenene i sentrum. Avsatt beløp er kr som er halvparten av fremlagt behov

42 Vitensenteret Vitensenteret skal bidra til at barn og unge i vår region kan oppnå bedre skoleresultater, hvor lærelyst og forskertrang står i fokus. Særlig fokus på kjemi, fysikk, matematikk, teknologi og biologi - læring gjennom å gjøre. Det er utviklet og igangsatt ca. 15 undervisningsopplegg, med tilbud fra barnehage til videregående skole. I løpet av 2011 vil ca barn og unge ha tatt del i de ulike tilbud. Fullt utbygd vil vitensenteret årlig ta imot besøkende, herav skoleelever. Oppstart 1. januar 2012 med en bemanning på 7 årsverk, herav 4 pedagoger Flytter senhøsten 2012 inn i Eurekabygget i kunnskapshavna.

43 Videre arbeid i organisasjonen: Virksomhetsplaner Handlingsprogrammet fokuserer på helhet og overordnet styring Enhetene vil etter budsjettvedtaket med endelige rammer og føringer fra bystyret, utarbeide virksomhetsplaner for 2012(erstatter tidligere del 2) Fokus på hva enhetene får til av tjenester og kvalitet med de ressursene de har blitt tildelt Legges frem samlet til bystyret til orientering i februar 2012 Et forsøk på å snu fokuset fra det vi mangler til det vi får til!

44 Handlingsprogram oppsummering Økonomisk handlingsrom er begrenset, prioriteringer mellom områder nødvendig Reduserte driftrammer til tjenestene Noe lavere investeringsnivå Stort fokus på ansatte og vedtatt arbeidsgiverstrategi Oppvekstenhetene med stort fokus på læringsmål og strategiske kart Helse og omsorgstjenestene med fokus på mestring og endringer knyttet til samhandlingsreformen Kommuneplanens mål og delmål gjennomsyrer hele organisasjonen

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet 2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet Ved oppstart av årets budsjettprosess ble det vurdert ulike tilnærminger for rulleringen av handlingsprogrammet. Det ble tidlig i prosessen klart at det

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Overordnede føringer. Kommunenes inntektssystem Tar ikke høyde for at vi var 5 kommuner til og med 1991 Tar utgangspunkt i at vi er en ideel kommune med

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

4. Kunnskapssamfunnet

4. Kunnskapssamfunnet 4. Kunnskapssamfunnet Vi har betydelige levekårutfordringer i Arendal, større i noen deler av kommunen enn i andre. Utdanning og kompetanseheving er et sentralt virkemiddel for å forbedre levekår og utjevne

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012. Marnardal kommune

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012. Marnardal kommune Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Marnardal kommune Rådmannens forslag 1 Dokumentets inndeling og innhold Innledning med rådmannens forord og sammendrag Del I Betalingssatser og hovedoversikter Del II

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer