Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015"

Transkript

1 Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram

2 Ny budsjettprosess - med håp om å flytte fokus fra det vi mangler til det vi får til Forslag fra rådmannen 10. november: Ressursramme Utgifter Inntekter Investeringer Tiltak Kostnader Finansiering Forslag til fordeling av driftsbudsjettet på virksomhetsområder Melding til bystyret i februar Hva får vi til med de ressurser som bystyret har stilt til rådighet 8. desember

3 Hva får vi til i 2012? Økt vedlikehold Økt nivå på veivedlikehold Økt overføring til vedlikehold bygg gjennom Arendal Eiendom KF (også skjermet for kutt) Kompetanseheving (3 mill. kr) Utvikling av Vitensenteret Brutto investeringer i 2012 Videreføring av dagens tjenestenivå, dog med forbehold om at 1 % kutt vil merkes i tjenestene

4 Hva er svakheten i budsjettfremlegget? Et generelt kutt til alle enhetene på 1% av brutto utgiftsramme (20 mill. kr) Fortsatt ingen generell prisjustering av budsjettrammene (ca 10 mill. kr) Ikke imøtekommet innmeldte tilleggsbehov (50-60 mill. kr) Svært lite reserver for å møte endringer i budsjettforutsetningene (pensjon, lønnsoppgjør, renter, skatteinntekter med mer)

5 Saldering av driftsbudsjettet Begrunnelse for den valgte salderingsstrategien: Bystyret har over flere år forkastet forslag om strukturendringer Større driftsomlegginger krever grundige prosesser og effektene kommer over tid Lite produktivt å uroe organisasjonen med forslag som ikke blir vedtatt Svakhet med den valgte salderingsstrategien: Organisasjonen har generelt stramme budsjetter allerede, og reduksjonene vil være svært krevende å gjennomføre

6 Arendal Eiendom KF Styrevedtak budsjett 2012 behandlet 4. november 2011 Formål med opprettelsen var blant annet å ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse gjennom å sikre og opprettholde verdiene som er nedlagt i bygningsmassen. Dokumentert vedlikeholdsetterslep må håndteres, men innenfor kommunens totale økonomiske handlingsrom Rådmannen lagt til grunn i sum vel 16 mill. kroner i økning styrets vedtak er ytterligere nærmere 10 mill. kroner høyere. Denne økningen i vedlikeholdsmidler er ikke finansiert innenfor rådmannens forslag til budsjett 2012 Rådmannen er spørrende til at foretaket har valgt å utvide overføringene fra kommunen utover det nivået som rådmannen har funnet grunnlag for

7 Arendal Havn KF Styret i Arendal Havn vil behandle budsjettsaken 10. nov. kveldstid Økende aktivitet i Arendal Havn KF Ingen økning i totalt vedtatt låneramme. (samlet gjeld 81,6 mill. kr) Planlagte investeringer i 2012 er 34,2 mill kr Drift 2012 vurderes som positiv for alle aktivitetsområder Merforbruk knyttet til finanskostnader dekkes event. ved bruk av fond Småbåt: etablering og utbygging følger planen med det vil bli foreslått 10% økning av leiepris i småbåthavnene grunnet finans Gjestehavn / sentrumskaier vil kreve investeringer ( ny reg plan. Riksantikvar, cruisekai) inntjening tidligst fra Antall stillingshjemler i havnen er planlagt øket fra 6,8 til 8 personer Rådmannen er spørrende til om investeringsnivået samt økning i driftsutgiftene lar seg finansieres uten å søke overføringer fra kommunen fra 2013

8 Kap 2: Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

9 Tilnærming til budsjettprosessen Utgangspunktet er vedtatt Kommuneplan Føringer gjennom mål og delmål Prioriterte områder Føringer fra kommuneprp og statsbudsjettet Reell inntektsvekst, 81 mill. kroner for Arendal kommune Lavere vekst i inntekter enn kostnader til lønnsoppgjør, vekst i pensjonskostnader og demografi Vurdering av dagens driftsnivå og videreføring av tjenestene Behov for betydelige midler for videreføring av dagens nivå Økning i antall eldre (90 år og eldre) og yngre (1-5 år) Ressurskrevende tjenester utfordrer Økning i renter og avdrag etter store investeringer siste år (selv med lav rente)

10 Statsbudsjettet 2012: Økte inntekter, men begrenset handlingsrom (KS)

11 Vurdering av utgangspunktet prognose regnskap 2011 Tekst Rev bud 2011 Oppr bud 2011 Regnskap 2010Regnskap 2009 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk NB: hentet fra tertialrapport 2, 2011 Underliggende drift er ikke i balanse, driftsutgifter finansieres ved bruk av fondsmidler Netto driftsresultat, dvs resultat etter renter og avdrag men før bruk av fondsmidler forverres fra 1. tertial, ubalansen kan ikke tas med inn i 2012 Stor usikkerhet rundt premieavvik, endelige skattetall og endelig resultat for enhetene

12 Kommunens fellesinntekter og -utgifter (1000 kr) oppr Skatt og rammetilskudd , , Eiendomsskatt -84,2-84, Momskompensasjon -36, Andre komp. ordninger -65, ,8-55,4-54,7 Utbytte og renteinntekter -68, Utgifter renter og avdrag ,9 201,8 204,1 Netto renter og avdrag fra AEKF -129,7-127,4-125,1-122,9 Netto Premieaavik 0-1,7 10,3 10,3 10,3 Overføring til inv.regnskapet 14,7 8,5 8, Netto avsetninger -32,6 Sum fordelt til drift -1715,1-1996,1-1979,1-1974,4-1975,2 Fellesinntekter og utgifter danner grunnlag for enhetenes rammer Relativ stor endring knyttet til Arendal Eiendom KF Økte frie inntekter (blant annet til samhandlingsreformen)

13 Skatteinntekter fra inntekt og formue Skatteinntekter over tid ca 88 % av landssnittet pr innbygger (ca 120 mill. kroner lavere enn dersom kommunen var på gjennomsnittet) Inntektsutjevningen kompenserer for deler av mindreinntekten (70 mill. kroner)

14 Rammetilskudd (mill kroner) Alderskriterier Sosiale kriterier Areal Basis Sum trekk kriterier Netto justering priv. Skoler Sum trekk rammetilskudd Sum utgiftsbehov % 0, , Innbyggertilskudd likt for alle (vel kr) Justeres for utgiftsbehov (vel 60 mill. kr i trekk) Andre justeringer ift distriktspolitikk og særlige/midlertidige ordninger (vel 18 mill. kr)

15 Prognose frie inntekter i perioden (1000 kr) Innbyggertilskudd 800,8 890,4 891,8 893,2 896,6 Utgiftsutjevning -57,4-60,7-60,7-60,8-60,8 IS garantien -6,2-2, Saker med særskilt fordeling 13,9 12,5 12,5 12,5 12,5 Komp. samhandlingsreformen 2,9 2,9 2,9 2,9 Ordinært skjønn 6 6,3 6,3 6,3 6,3 Div. distriktstiltak 0, Sum rammetilskudd 758,1 849,3 853,5 854,5 858,5 Inntektsutjevning 65, Skatteinntekter 830, ,5 867,5 867,5 Økte skatteinntekter * SUM FRIE INNTEKTER ,

16 Eiendomsskatt inntekt 2011 Ved 5,6 promille Ved 7 promille Forslag 2012 Bolig/fritid 67,7 67,7 84,7 68,2 Næring 10,5 8,4 10,5 10,5 Verker og bruk 6,2 5,0 6,2 6,2 SUM 84,4 81,1 101,4 84,9 Eiendomsskatt - Ikke en del av frie inntekter Videreføring av takseringsgrunnlag fra 2010 Potensial for merinntekt ved justerte satser

17 Renteinntekter og utbytte fra selskaper Lav rente på innskudd, relativt god likviditet/saldo Utbytte fra Agder Energi AS er usikkert, budsjettert med deling mellom drift og investering som i 2011 Nytt for 2012 er renteinntekter fra Arendal Eiendom KF på konsernnivå ingen endring

18 Pensjonspremie Kraftig vekst i pensjonspremiene Arendal noe skjermet med egen pensjonskasse med eiendomsportefølje Resultatet av neste års lønnsoppgjør avgjørende Usikkerhet rundt inndekning av trygdeoppgjøret/gregulering, AKP varsler mulig belastning for kommunen Det er avsatt en liten reserve for 2012 knyttet til pensjonsinnbetalinger og event. andre lønnsrelaterte utfordringer

19 Premieavvik Forskjellen på beregnet kostnad og innbetalt premie. Denne forskjellen (vanligvis er premie større enn kostnad) føres som inntekt i det inneværende året, for så å bli først som utgift i framtidige driftsregnskap Kommunene samlet har en gjeldspost på 25 mrd. kroner, Arendal har akkumulert gjeld på 115 mill. kr. ført i balansen som en kortsiktig fordring. Et positivt avvik pynter på regnskapet, men kan ikke sammenliknes med ordinære inntekter av kroner og øre (mill. kroner) Utvikling akkumulert premieavvik 91,6 80,8 82,2 115,3

20 DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE Tilnærmet videreføring av 2011 budsjettet, men Vekst i ressurskrevende tjenester (15,9 mill) Barnehager, likebehandling (13,9 mill) Midler innenfor kulturfeltet, inkl. tilskudd til andre (1,8 mill) Lærlinger og tillitsvalgte (1,8 mill) Kvalifiseringsprogrammet (1,5 mill) Vitensenter, Eureka, kunnskapshavna og idrettsparken (4,2 mill) SFO satsene øker med 5 % (tilsvarende ) Parkeringsavgiftene utvides og øker (3 mill) Barnehagene reduseres med 1 mill. kroner utover 1 % kuttet Sosialhjelpssatsen holdes på samme nivå Økningen i barnevernsbudsjettet imøtekommes ikke Bemanningsreduksjoner administrativt med grunnlag i ikt utvikling, 3 stillinger årlig ved naturlig avgang (2 mill) Ingen prisjustering på tjenestene 1 % reduksjon i brutto driftsbudsjett for virksomhetene

21 INVESTERINGSFORSLAG Videreføring av vedtatte prosjektet: Idrettshallen på Myra er under bygging og vil bli ferdigstilt til skolestart høsten Bygging av ny brannstasjon i Arendal er vedtatt som et OPS-prosjekt. Avtalen angående bygging er ennå ikke endelig avklart. Justeringer: Ny skole på Stuenes forskjøvet slik at bygging starter i 2013 med innflytting i For Roligheten skole foreslår rådmannen at skolen legges inn i investeringsprogrammet når det er økonomisk handlingsrom for å gjøre dette. Bystyret har nylig vedtatt å innstille planene for tilbygg/ombygg ved Solhaug. I stedet er det fattet vedtak om planlegging av nye sykehjemsplasser ved Arendal Bo- og omsorgssenter Myra. Det vil bli vurdert når det er handlingsrom for gjennomføring. Nye investeringer: Nytt bygg for krisesenteret er prioritert fram med ferdigstillelse i løpet av Det er avsatt noen midler (4,5 mill. kroner) til dagtilbud for mennesker med demens. Diverse midler til lovpålagte tiltak, tomtefelt, enøk-tiltak, utstyr og inventar (vedlegg 1)

22 UTVIKLING AV LÅNEGJELD Kraftig vekst i lånegjelden i perioden noe utflating fra Lånegjelden som belaster driften direkte øker mest

23 Gjeldsforvaltning periode rentebinding Tidsperiode Andel binding Avvik +/- Flytende/kort rentebinding 0-1 år 36,0 % -14,0 % Mellomlang rentebinding 1-5 år 31,0 % 6,0 % Lang rentebinding 5-10 år 32,0 % 7,0 % Finansreglement vedtatt av bystyret rulleres minst en gang pr periode Legge til rette for lavest mulig kostnader sammen med akseptabel risiko Rullering tar høyde for i større grad utnytte tider med gunstig rente

24 INVESTERINGSSTRATEGI FRA 2013 Arendal kommune har nådd et nivå på lånegjeld som ligger helt i overkant av hva vi kan betjene uten vesentlig fall i tjenestekvalitet. Samtidig er det slik at for å få effektiv og økonomisk bærekraftig drift i årene som kommer vil det være nødvendig med ytterligere investeringer. På denne bakgrunn vil rådmannen foreslå at bystyret stiller følgende krav til investeringer som øker lånegjelda ut over 2012 nivået: Investeringer som øker kommunens lånegjeld ut over nivået ved utgangen av 2012 skal vurderes i forhold til at det foreligge dokumentasjon på at investeringen i seg selv eller inkludert tilhørende driftsendringer bidrar til at kommunens driftsutgifter reduseres.

25 Betalingssatser 2012 Eiendomsgebyrer en skisse: KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2011 OG 2012 Alle beløp er inkl 25% mva Middels bolig 140m2 Liten bolig 100m2 Stor bolig 200m2 Beskrivelse %endr %endr %endr Vann Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum årsgebyr vann ,90 % ,90 % ,90 % Avløp Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum årsgebyr avløp ,40 % ,50 % ,30 % Standard renovasjonsgebyr ,40 % ,40 % ,40 % Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) ,00 % ,00 % ,00 % SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER ,80 % ,00 % ,90 % Gebyret for slamtømming foreslås økt med 20,5% fra kr inkl mva i 2011 til kr inkl mva i 2012 Økning i SFO betalingssatser, parkering, tolk og vaksinasjon (se vedlegg 3)

26 SALDERING AV DRIFTSBUDSJETTET Saldering Budsjetterte fellesinntekter / utgifter -1985,2-1979,1-1974,4-1975,2 Budsjetterte nettorammer enhetene 1996,1 2010,3 2016,3 2026,3 Nye tiltak, effektivisering 0,0-31,2-41,9-51,1 Netto driftsresultat 10,9 0,0 0,0 0,0 Netto bruk av disposisjonsfond -10,9 0,0 0,0 0,0 Saldering (mill. kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak saldering Strukturendringer oppvekstenhetene 0,0-9,0-10,0-15,0 Strukturendringer omsorgsenhetene 0,0-9,0-10,0-15,0 Tiltak administrasjon, forvaltning -8,0-10,0-10,0 Merinntekter kommunen 0,0-5,2-11,9-11,1 Sum tiltak -31,2-41,9-51,1

27 Kap 3: Arbeidsgiverstrategi

28 Arbeidsgiverstrategi Fokus på: Arbeidsgiverstrategi Trivsel Tillit Ledelsesutvikling Kompetente medarbeidere Rekruttere og beholde medarbeidere Nærværsarbeid Likestilling HMS-arbeid

29 Alderssammensetning medarbeidere Aldersfordeling alle ansatte i kommunen Grafen over viser utvikling av alderssammensetningen siste to år Større endring over tid fokus både på å rekruttere gode medarbeidere og beholde kompetansen i dagens situasjon 6 6

30 Organisasjonsutvikling og IKT IKT som et viktig virkemiddel i utviklingen av kommunen Fokus på selvbetjeningsprogrammer/portaler for å effektivisere tjenestene Utvikle velferdsteknologi Ny kommunikasjonsstrategi skal utarbeides i 2012 Bemanningen i de administrativt orienterte virksomheter kan om følge av vedvarende investeringer i IKT-løsninger, reduseres med 3 årsverk pr år hvert år i handlingsprogramperioden. Dette gir en årlig innsparing på ca 2 million kroner pr år og vil totalt redusere nivået med ca 8 million kroner i handlingsprogramperiodens siste år.

31 Organisatoriske endringer og effektivisering Med knappe rammer og store forventninger er organisasjonsutvikling og ledelse viktig. Forslag om deling av enhet 09 - Organsiasjon og IKT - i 2 enheter En med fokus på organisasjonens utvikling og effektivisering ved bruk av IKT både internt og utad ved digitale tjenester overfor innbyggere Den andre enheten får sitt fokus rettet mot menneskene i organisasjonen. Kompetanseutvikling, høyt nærvær, et sterkt arbeidsmiljø- og medarbeiderfokus blir viktige oppgaver for enheten. Det lyses ut en stilling som enhetsleder for organisasjon og personal samt en stilling som kompetansemegler i Eureka. Vakante stillinger i personalnettverket trekkes inn slik at de to nye stillingene ikke øker antall ansatte. Resultatenhet Arendal Voksenopplæring flyttes fra kommunalsjef oppvekst til kommunalsjef HR. Dette forsterker mulighetene for samarbeid og koordinering av kompetansetilbudet overfor voksne.

32 Kap 4: Kunnskapssamfunnet

33 Kultur for læring Oppdatering av Strategisk kart for barnehagene og Strategisk kart for grunnskoleopplæringen. Disse revideres jevnlig i tråd med faglige resultater, brukerundersøkelser og sist med ny kommuneplan Ett av satsingsområdene i Arendalsskolen er Vurdering for læring og fokuserer blant annet på trygghet rundt læringssituasjonen Indikator i elevundersøkelsen Mål 2012 Siste resultat Faglig veiledning 7. trinn 3,5 3,3 Faglig veiledning 10. trinn 3,3 3,1 Mobbing på skolen 7. trinn 1,4 1,5 Mobbing på skolen 10. trinn 1,5 1,6

34 Resultatindikator Mål 2012 Resultat 2011 Leseferdighet 1. trinn (gj.snitt) 96 95,89 Leseferdighet 2. trinn (gj.snitt) 95 93,98 Regneferdighet 2. trinn (gj.snitt) 58 58,3 Regneferdighet 2. trinn (kritisk grense) under 15.0% 13,1 % Leseferdighet 3.trinn (gj.snitt) 60 52,13 Regneferdighet 3.trinn (gj.snitt) 65 62,5 Regneferdighet 3. trinn (kritisk grense) under 20.0% 20,4 % Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 2 2 Nasjonale prøver 5. trinn - regning 2 1,9* Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 2 1,9* Nasjonale prøver 5 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 28,7%* Nasjonale prøver 5 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 0,247 Nasjonale prøver 5 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 32,4%* Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 3,1 3,2 Nasjonale prøver 8. trinn - regning 3,1 3* Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 3 2,9* Nasjonale prøver 8 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 26.0% 0,269 Nasjonale prøver 8 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 25.0% 29,3* Nasjonale prøver 8 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 30.0% 32,4* Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 3,5 3,4 Nasjonale prøver 9. trinn - regning 3,4 3,3* Nasjonale prøver 9. trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 20.0% 19,9 Nasjonale prøver 9. trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under20.0% 20,5* Økt læringsutbytte Fokus på å ivareta høye læringsmål Særlig fokus på: lesing, regning, vurdering for læring og sosial kompetanse Jevnlige målinger, dokumentert via styringssystemet, KOSTRA, med mer Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,6 Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,4 3 Eksamenskarakter skr. engelsk 3,6 3,7 Eksamenskarakter skr. matematikk 3,2 3,2 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,5 39,8 * 2010

35 Barnehageøkonomi og barnehageplasser Kommunens egne barnehager - redusert ramme på linje mer andre enheter Finansiering av private barnehager: Ordinære ikke-kommunale barnehager Kommunal sats 2012 Kommunal sats 2011 Endring i % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for små barn ,88 % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for store barn ,94 % Ikke-kommunale familiebarnehager Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for små barn ,21 % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for store barn ,38 % Tilskuddsatsene er beregnet ut fra forløpige budsjetterte kostnader til kommunale barnehager Endelige tilskuddsatser skal beregnes ut fra bystyrets vedtatte budsjett og endelige antall små og store barn i henhold til årsmelding for barnehagene pr De private barnehagene skal orienteres om endelige satser innen februar 2012 Foreløpige satser for både store og små barn er høyere enn nasjonal sats

36 Kap 5: Mestring

37 Særlige utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene Demografisk utvikling fram mot flere eldre som trenger tjenester Arendal har mange unge under 67 år som får tjenester Behov for nye investeringer innenfor omsorgstjenestene, gjelder ikke bare eldre men også andre målgrupper! Nødt til å tenke nytt jf utfordringer i årene framover: Ny struktur og organisering av tjenestene, som legger til rette for at det arbeides faglig godt og effektivt med de oppgavene og utfordringene som skal løses. Aktivere brukernes egne ressurser gjennom tverrfaglig og forebyggende innsats. NAV melder om økonomisk ubalanse, sosialhjelpssatser holdes på 2011 nivå

38 Samhandlingsreformen nye oppgaver Ny lov om folkehelse og kommunale helse og omsorgstjenester iverksettes Tydeliggjøre ansvaret for kommunene ved: Større fokus på forebyggende arbeid Ansvar for større deler av behandlingsforløpet for flere pasientgrupper Medfinansieringsansvar for medisinsk opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten Betalingsansvar fra dag 1 for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus Plikt til å etablere tilbud med kommunal øyeblikkelig hjelp og døgntilbud for pasienter som har behov for behandling eller observasjon. Plikten fases inn i perioden Arendal kommune får overført 44,9 mill kroner, men har et avvik mellom historisk sykehusforbruk (dvs. en tenkt regning om kommunen hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen etter kostnadsnøkkelen.

39 Kap 6: Kultur og samfunnsutvikling

40 Oppfølging av kommuneplanen prioriteringer i perioden Sentrale områder: Kultur og identitet Vekst og verdiskapning Internasjonalisering Samferdsel og infrastruktur Samfunnssikkerhet Arealpolitikk Handlingsprogrammet trekker frem sentrale satsingsområder og konkretiserer oppfølgingen av vedtatte mål og delmål Kommuneplanen vil stå i fokus ved hver rullering av handlingsprogrammet

41 Kultur og identitet Arendal kommune har inntatt en sentral posisjon i landsdelen Høsten 2012 ferdigstilles de tunge investeringer som er gjort i Arendal Idrettspark, Sør Amfi I løpet av perioden vil et nytt tyngdepunkt i landsdelens kompetansemiljø innenfor kulturminnevern og arkiv stå ferdig; Aust-Agder Kulturhistoriske Senter Arendalsuka vil kunne sette byen på kartet på en helt ny måte. De etablerte festivalene fornyes og videreutvikles Norwegian Grand Prix flytter fra byen Arendal by- og regionshistorie 2023 har fått halvert sitt beløp i forhold til tidligere vedtak; fra kr 1,2 mill til kr 0,6 mill. Parkavdelingen får fra 2012 ansvar for drift av de nye uteområdene til idrettsparken og kunnskapshavna samt for fontenene i sentrum. Avsatt beløp er kr som er halvparten av fremlagt behov

42 Vitensenteret Vitensenteret skal bidra til at barn og unge i vår region kan oppnå bedre skoleresultater, hvor lærelyst og forskertrang står i fokus. Særlig fokus på kjemi, fysikk, matematikk, teknologi og biologi - læring gjennom å gjøre. Det er utviklet og igangsatt ca. 15 undervisningsopplegg, med tilbud fra barnehage til videregående skole. I løpet av 2011 vil ca barn og unge ha tatt del i de ulike tilbud. Fullt utbygd vil vitensenteret årlig ta imot besøkende, herav skoleelever. Oppstart 1. januar 2012 med en bemanning på 7 årsverk, herav 4 pedagoger Flytter senhøsten 2012 inn i Eurekabygget i kunnskapshavna.

43 Videre arbeid i organisasjonen: Virksomhetsplaner Handlingsprogrammet fokuserer på helhet og overordnet styring Enhetene vil etter budsjettvedtaket med endelige rammer og føringer fra bystyret, utarbeide virksomhetsplaner for 2012(erstatter tidligere del 2) Fokus på hva enhetene får til av tjenester og kvalitet med de ressursene de har blitt tildelt Legges frem samlet til bystyret til orientering i februar 2012 Et forsøk på å snu fokuset fra det vi mangler til det vi får til!

44 Handlingsprogram oppsummering Økonomisk handlingsrom er begrenset, prioriteringer mellom områder nødvendig Reduserte driftrammer til tjenestene Noe lavere investeringsnivå Stort fokus på ansatte og vedtatt arbeidsgiverstrategi Oppvekstenhetene med stort fokus på læringsmål og strategiske kart Helse og omsorgstjenestene med fokus på mestring og endringer knyttet til samhandlingsreformen Kommuneplanens mål og delmål gjennomsyrer hele organisasjonen

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet 2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet Ved oppstart av årets budsjettprosess ble det vurdert ulike tilnærminger for rulleringen av handlingsprogrammet. Det ble tidlig i prosessen klart at det

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Overordnede føringer. Kommunenes inntektssystem Tar ikke høyde for at vi var 5 kommuner til og med 1991 Tar utgangspunkt i at vi er en ideel kommune med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Rammebetingelser og prosess

Rammebetingelser og prosess Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011 Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 1 2006 var et unormalt godt år 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer