Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015"

Transkript

1 Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram

2 Ny budsjettprosess - med håp om å flytte fokus fra det vi mangler til det vi får til Forslag fra rådmannen 10. november: Ressursramme Utgifter Inntekter Investeringer Tiltak Kostnader Finansiering Forslag til fordeling av driftsbudsjettet på virksomhetsområder Melding til bystyret i februar Hva får vi til med de ressurser som bystyret har stilt til rådighet 8. desember

3 Hva får vi til i 2012? Økt vedlikehold Økt nivå på veivedlikehold Økt overføring til vedlikehold bygg gjennom Arendal Eiendom KF (også skjermet for kutt) Kompetanseheving (3 mill. kr) Utvikling av Vitensenteret Brutto investeringer i 2012 Videreføring av dagens tjenestenivå, dog med forbehold om at 1 % kutt vil merkes i tjenestene

4 Hva er svakheten i budsjettfremlegget? Et generelt kutt til alle enhetene på 1% av brutto utgiftsramme (20 mill. kr) Fortsatt ingen generell prisjustering av budsjettrammene (ca 10 mill. kr) Ikke imøtekommet innmeldte tilleggsbehov (50-60 mill. kr) Svært lite reserver for å møte endringer i budsjettforutsetningene (pensjon, lønnsoppgjør, renter, skatteinntekter med mer)

5 Saldering av driftsbudsjettet Begrunnelse for den valgte salderingsstrategien: Bystyret har over flere år forkastet forslag om strukturendringer Større driftsomlegginger krever grundige prosesser og effektene kommer over tid Lite produktivt å uroe organisasjonen med forslag som ikke blir vedtatt Svakhet med den valgte salderingsstrategien: Organisasjonen har generelt stramme budsjetter allerede, og reduksjonene vil være svært krevende å gjennomføre

6 Arendal Eiendom KF Styrevedtak budsjett 2012 behandlet 4. november 2011 Formål med opprettelsen var blant annet å ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse gjennom å sikre og opprettholde verdiene som er nedlagt i bygningsmassen. Dokumentert vedlikeholdsetterslep må håndteres, men innenfor kommunens totale økonomiske handlingsrom Rådmannen lagt til grunn i sum vel 16 mill. kroner i økning styrets vedtak er ytterligere nærmere 10 mill. kroner høyere. Denne økningen i vedlikeholdsmidler er ikke finansiert innenfor rådmannens forslag til budsjett 2012 Rådmannen er spørrende til at foretaket har valgt å utvide overføringene fra kommunen utover det nivået som rådmannen har funnet grunnlag for

7 Arendal Havn KF Styret i Arendal Havn vil behandle budsjettsaken 10. nov. kveldstid Økende aktivitet i Arendal Havn KF Ingen økning i totalt vedtatt låneramme. (samlet gjeld 81,6 mill. kr) Planlagte investeringer i 2012 er 34,2 mill kr Drift 2012 vurderes som positiv for alle aktivitetsområder Merforbruk knyttet til finanskostnader dekkes event. ved bruk av fond Småbåt: etablering og utbygging følger planen med det vil bli foreslått 10% økning av leiepris i småbåthavnene grunnet finans Gjestehavn / sentrumskaier vil kreve investeringer ( ny reg plan. Riksantikvar, cruisekai) inntjening tidligst fra Antall stillingshjemler i havnen er planlagt øket fra 6,8 til 8 personer Rådmannen er spørrende til om investeringsnivået samt økning i driftsutgiftene lar seg finansieres uten å søke overføringer fra kommunen fra 2013

8 Kap 2: Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

9 Tilnærming til budsjettprosessen Utgangspunktet er vedtatt Kommuneplan Føringer gjennom mål og delmål Prioriterte områder Føringer fra kommuneprp og statsbudsjettet Reell inntektsvekst, 81 mill. kroner for Arendal kommune Lavere vekst i inntekter enn kostnader til lønnsoppgjør, vekst i pensjonskostnader og demografi Vurdering av dagens driftsnivå og videreføring av tjenestene Behov for betydelige midler for videreføring av dagens nivå Økning i antall eldre (90 år og eldre) og yngre (1-5 år) Ressurskrevende tjenester utfordrer Økning i renter og avdrag etter store investeringer siste år (selv med lav rente)

10 Statsbudsjettet 2012: Økte inntekter, men begrenset handlingsrom (KS)

11 Vurdering av utgangspunktet prognose regnskap 2011 Tekst Rev bud 2011 Oppr bud 2011 Regnskap 2010Regnskap 2009 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk NB: hentet fra tertialrapport 2, 2011 Underliggende drift er ikke i balanse, driftsutgifter finansieres ved bruk av fondsmidler Netto driftsresultat, dvs resultat etter renter og avdrag men før bruk av fondsmidler forverres fra 1. tertial, ubalansen kan ikke tas med inn i 2012 Stor usikkerhet rundt premieavvik, endelige skattetall og endelig resultat for enhetene

12 Kommunens fellesinntekter og -utgifter (1000 kr) oppr Skatt og rammetilskudd , , Eiendomsskatt -84,2-84, Momskompensasjon -36, Andre komp. ordninger -65, ,8-55,4-54,7 Utbytte og renteinntekter -68, Utgifter renter og avdrag ,9 201,8 204,1 Netto renter og avdrag fra AEKF -129,7-127,4-125,1-122,9 Netto Premieaavik 0-1,7 10,3 10,3 10,3 Overføring til inv.regnskapet 14,7 8,5 8, Netto avsetninger -32,6 Sum fordelt til drift -1715,1-1996,1-1979,1-1974,4-1975,2 Fellesinntekter og utgifter danner grunnlag for enhetenes rammer Relativ stor endring knyttet til Arendal Eiendom KF Økte frie inntekter (blant annet til samhandlingsreformen)

13 Skatteinntekter fra inntekt og formue Skatteinntekter over tid ca 88 % av landssnittet pr innbygger (ca 120 mill. kroner lavere enn dersom kommunen var på gjennomsnittet) Inntektsutjevningen kompenserer for deler av mindreinntekten (70 mill. kroner)

14 Rammetilskudd (mill kroner) Alderskriterier Sosiale kriterier Areal Basis Sum trekk kriterier Netto justering priv. Skoler Sum trekk rammetilskudd Sum utgiftsbehov % 0, , Innbyggertilskudd likt for alle (vel kr) Justeres for utgiftsbehov (vel 60 mill. kr i trekk) Andre justeringer ift distriktspolitikk og særlige/midlertidige ordninger (vel 18 mill. kr)

15 Prognose frie inntekter i perioden (1000 kr) Innbyggertilskudd 800,8 890,4 891,8 893,2 896,6 Utgiftsutjevning -57,4-60,7-60,7-60,8-60,8 IS garantien -6,2-2, Saker med særskilt fordeling 13,9 12,5 12,5 12,5 12,5 Komp. samhandlingsreformen 2,9 2,9 2,9 2,9 Ordinært skjønn 6 6,3 6,3 6,3 6,3 Div. distriktstiltak 0, Sum rammetilskudd 758,1 849,3 853,5 854,5 858,5 Inntektsutjevning 65, Skatteinntekter 830, ,5 867,5 867,5 Økte skatteinntekter * SUM FRIE INNTEKTER ,

16 Eiendomsskatt inntekt 2011 Ved 5,6 promille Ved 7 promille Forslag 2012 Bolig/fritid 67,7 67,7 84,7 68,2 Næring 10,5 8,4 10,5 10,5 Verker og bruk 6,2 5,0 6,2 6,2 SUM 84,4 81,1 101,4 84,9 Eiendomsskatt - Ikke en del av frie inntekter Videreføring av takseringsgrunnlag fra 2010 Potensial for merinntekt ved justerte satser

17 Renteinntekter og utbytte fra selskaper Lav rente på innskudd, relativt god likviditet/saldo Utbytte fra Agder Energi AS er usikkert, budsjettert med deling mellom drift og investering som i 2011 Nytt for 2012 er renteinntekter fra Arendal Eiendom KF på konsernnivå ingen endring

18 Pensjonspremie Kraftig vekst i pensjonspremiene Arendal noe skjermet med egen pensjonskasse med eiendomsportefølje Resultatet av neste års lønnsoppgjør avgjørende Usikkerhet rundt inndekning av trygdeoppgjøret/gregulering, AKP varsler mulig belastning for kommunen Det er avsatt en liten reserve for 2012 knyttet til pensjonsinnbetalinger og event. andre lønnsrelaterte utfordringer

19 Premieavvik Forskjellen på beregnet kostnad og innbetalt premie. Denne forskjellen (vanligvis er premie større enn kostnad) føres som inntekt i det inneværende året, for så å bli først som utgift i framtidige driftsregnskap Kommunene samlet har en gjeldspost på 25 mrd. kroner, Arendal har akkumulert gjeld på 115 mill. kr. ført i balansen som en kortsiktig fordring. Et positivt avvik pynter på regnskapet, men kan ikke sammenliknes med ordinære inntekter av kroner og øre (mill. kroner) Utvikling akkumulert premieavvik 91,6 80,8 82,2 115,3

20 DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE Tilnærmet videreføring av 2011 budsjettet, men Vekst i ressurskrevende tjenester (15,9 mill) Barnehager, likebehandling (13,9 mill) Midler innenfor kulturfeltet, inkl. tilskudd til andre (1,8 mill) Lærlinger og tillitsvalgte (1,8 mill) Kvalifiseringsprogrammet (1,5 mill) Vitensenter, Eureka, kunnskapshavna og idrettsparken (4,2 mill) SFO satsene øker med 5 % (tilsvarende ) Parkeringsavgiftene utvides og øker (3 mill) Barnehagene reduseres med 1 mill. kroner utover 1 % kuttet Sosialhjelpssatsen holdes på samme nivå Økningen i barnevernsbudsjettet imøtekommes ikke Bemanningsreduksjoner administrativt med grunnlag i ikt utvikling, 3 stillinger årlig ved naturlig avgang (2 mill) Ingen prisjustering på tjenestene 1 % reduksjon i brutto driftsbudsjett for virksomhetene

21 INVESTERINGSFORSLAG Videreføring av vedtatte prosjektet: Idrettshallen på Myra er under bygging og vil bli ferdigstilt til skolestart høsten Bygging av ny brannstasjon i Arendal er vedtatt som et OPS-prosjekt. Avtalen angående bygging er ennå ikke endelig avklart. Justeringer: Ny skole på Stuenes forskjøvet slik at bygging starter i 2013 med innflytting i For Roligheten skole foreslår rådmannen at skolen legges inn i investeringsprogrammet når det er økonomisk handlingsrom for å gjøre dette. Bystyret har nylig vedtatt å innstille planene for tilbygg/ombygg ved Solhaug. I stedet er det fattet vedtak om planlegging av nye sykehjemsplasser ved Arendal Bo- og omsorgssenter Myra. Det vil bli vurdert når det er handlingsrom for gjennomføring. Nye investeringer: Nytt bygg for krisesenteret er prioritert fram med ferdigstillelse i løpet av Det er avsatt noen midler (4,5 mill. kroner) til dagtilbud for mennesker med demens. Diverse midler til lovpålagte tiltak, tomtefelt, enøk-tiltak, utstyr og inventar (vedlegg 1)

22 UTVIKLING AV LÅNEGJELD Kraftig vekst i lånegjelden i perioden noe utflating fra Lånegjelden som belaster driften direkte øker mest

23 Gjeldsforvaltning periode rentebinding Tidsperiode Andel binding Avvik +/- Flytende/kort rentebinding 0-1 år 36,0 % -14,0 % Mellomlang rentebinding 1-5 år 31,0 % 6,0 % Lang rentebinding 5-10 år 32,0 % 7,0 % Finansreglement vedtatt av bystyret rulleres minst en gang pr periode Legge til rette for lavest mulig kostnader sammen med akseptabel risiko Rullering tar høyde for i større grad utnytte tider med gunstig rente

24 INVESTERINGSSTRATEGI FRA 2013 Arendal kommune har nådd et nivå på lånegjeld som ligger helt i overkant av hva vi kan betjene uten vesentlig fall i tjenestekvalitet. Samtidig er det slik at for å få effektiv og økonomisk bærekraftig drift i årene som kommer vil det være nødvendig med ytterligere investeringer. På denne bakgrunn vil rådmannen foreslå at bystyret stiller følgende krav til investeringer som øker lånegjelda ut over 2012 nivået: Investeringer som øker kommunens lånegjeld ut over nivået ved utgangen av 2012 skal vurderes i forhold til at det foreligge dokumentasjon på at investeringen i seg selv eller inkludert tilhørende driftsendringer bidrar til at kommunens driftsutgifter reduseres.

25 Betalingssatser 2012 Eiendomsgebyrer en skisse: KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2011 OG 2012 Alle beløp er inkl 25% mva Middels bolig 140m2 Liten bolig 100m2 Stor bolig 200m2 Beskrivelse %endr %endr %endr Vann Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum årsgebyr vann ,90 % ,90 % ,90 % Avløp Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum årsgebyr avløp ,40 % ,50 % ,30 % Standard renovasjonsgebyr ,40 % ,40 % ,40 % Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) ,00 % ,00 % ,00 % SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER ,80 % ,00 % ,90 % Gebyret for slamtømming foreslås økt med 20,5% fra kr inkl mva i 2011 til kr inkl mva i 2012 Økning i SFO betalingssatser, parkering, tolk og vaksinasjon (se vedlegg 3)

26 SALDERING AV DRIFTSBUDSJETTET Saldering Budsjetterte fellesinntekter / utgifter -1985,2-1979,1-1974,4-1975,2 Budsjetterte nettorammer enhetene 1996,1 2010,3 2016,3 2026,3 Nye tiltak, effektivisering 0,0-31,2-41,9-51,1 Netto driftsresultat 10,9 0,0 0,0 0,0 Netto bruk av disposisjonsfond -10,9 0,0 0,0 0,0 Saldering (mill. kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak saldering Strukturendringer oppvekstenhetene 0,0-9,0-10,0-15,0 Strukturendringer omsorgsenhetene 0,0-9,0-10,0-15,0 Tiltak administrasjon, forvaltning -8,0-10,0-10,0 Merinntekter kommunen 0,0-5,2-11,9-11,1 Sum tiltak -31,2-41,9-51,1

27 Kap 3: Arbeidsgiverstrategi

28 Arbeidsgiverstrategi Fokus på: Arbeidsgiverstrategi Trivsel Tillit Ledelsesutvikling Kompetente medarbeidere Rekruttere og beholde medarbeidere Nærværsarbeid Likestilling HMS-arbeid

29 Alderssammensetning medarbeidere Aldersfordeling alle ansatte i kommunen Grafen over viser utvikling av alderssammensetningen siste to år Større endring over tid fokus både på å rekruttere gode medarbeidere og beholde kompetansen i dagens situasjon 6 6

30 Organisasjonsutvikling og IKT IKT som et viktig virkemiddel i utviklingen av kommunen Fokus på selvbetjeningsprogrammer/portaler for å effektivisere tjenestene Utvikle velferdsteknologi Ny kommunikasjonsstrategi skal utarbeides i 2012 Bemanningen i de administrativt orienterte virksomheter kan om følge av vedvarende investeringer i IKT-løsninger, reduseres med 3 årsverk pr år hvert år i handlingsprogramperioden. Dette gir en årlig innsparing på ca 2 million kroner pr år og vil totalt redusere nivået med ca 8 million kroner i handlingsprogramperiodens siste år.

31 Organisatoriske endringer og effektivisering Med knappe rammer og store forventninger er organisasjonsutvikling og ledelse viktig. Forslag om deling av enhet 09 - Organsiasjon og IKT - i 2 enheter En med fokus på organisasjonens utvikling og effektivisering ved bruk av IKT både internt og utad ved digitale tjenester overfor innbyggere Den andre enheten får sitt fokus rettet mot menneskene i organisasjonen. Kompetanseutvikling, høyt nærvær, et sterkt arbeidsmiljø- og medarbeiderfokus blir viktige oppgaver for enheten. Det lyses ut en stilling som enhetsleder for organisasjon og personal samt en stilling som kompetansemegler i Eureka. Vakante stillinger i personalnettverket trekkes inn slik at de to nye stillingene ikke øker antall ansatte. Resultatenhet Arendal Voksenopplæring flyttes fra kommunalsjef oppvekst til kommunalsjef HR. Dette forsterker mulighetene for samarbeid og koordinering av kompetansetilbudet overfor voksne.

32 Kap 4: Kunnskapssamfunnet

33 Kultur for læring Oppdatering av Strategisk kart for barnehagene og Strategisk kart for grunnskoleopplæringen. Disse revideres jevnlig i tråd med faglige resultater, brukerundersøkelser og sist med ny kommuneplan Ett av satsingsområdene i Arendalsskolen er Vurdering for læring og fokuserer blant annet på trygghet rundt læringssituasjonen Indikator i elevundersøkelsen Mål 2012 Siste resultat Faglig veiledning 7. trinn 3,5 3,3 Faglig veiledning 10. trinn 3,3 3,1 Mobbing på skolen 7. trinn 1,4 1,5 Mobbing på skolen 10. trinn 1,5 1,6

34 Resultatindikator Mål 2012 Resultat 2011 Leseferdighet 1. trinn (gj.snitt) 96 95,89 Leseferdighet 2. trinn (gj.snitt) 95 93,98 Regneferdighet 2. trinn (gj.snitt) 58 58,3 Regneferdighet 2. trinn (kritisk grense) under 15.0% 13,1 % Leseferdighet 3.trinn (gj.snitt) 60 52,13 Regneferdighet 3.trinn (gj.snitt) 65 62,5 Regneferdighet 3. trinn (kritisk grense) under 20.0% 20,4 % Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 2 2 Nasjonale prøver 5. trinn - regning 2 1,9* Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 2 1,9* Nasjonale prøver 5 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 28,7%* Nasjonale prøver 5 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 0,247 Nasjonale prøver 5 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 32,4%* Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 3,1 3,2 Nasjonale prøver 8. trinn - regning 3,1 3* Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 3 2,9* Nasjonale prøver 8 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 26.0% 0,269 Nasjonale prøver 8 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 25.0% 29,3* Nasjonale prøver 8 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 30.0% 32,4* Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 3,5 3,4 Nasjonale prøver 9. trinn - regning 3,4 3,3* Nasjonale prøver 9. trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under 20.0% 19,9 Nasjonale prøver 9. trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 under20.0% 20,5* Økt læringsutbytte Fokus på å ivareta høye læringsmål Særlig fokus på: lesing, regning, vurdering for læring og sosial kompetanse Jevnlige målinger, dokumentert via styringssystemet, KOSTRA, med mer Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,6 Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,4 3 Eksamenskarakter skr. engelsk 3,6 3,7 Eksamenskarakter skr. matematikk 3,2 3,2 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,5 39,8 * 2010

35 Barnehageøkonomi og barnehageplasser Kommunens egne barnehager - redusert ramme på linje mer andre enheter Finansiering av private barnehager: Ordinære ikke-kommunale barnehager Kommunal sats 2012 Kommunal sats 2011 Endring i % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for små barn ,88 % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for store barn ,94 % Ikke-kommunale familiebarnehager Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for små barn ,21 % Samlet drifts og kapitaltilskudd pr heltidsplass for store barn ,38 % Tilskuddsatsene er beregnet ut fra forløpige budsjetterte kostnader til kommunale barnehager Endelige tilskuddsatser skal beregnes ut fra bystyrets vedtatte budsjett og endelige antall små og store barn i henhold til årsmelding for barnehagene pr De private barnehagene skal orienteres om endelige satser innen februar 2012 Foreløpige satser for både store og små barn er høyere enn nasjonal sats

36 Kap 5: Mestring

37 Særlige utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene Demografisk utvikling fram mot flere eldre som trenger tjenester Arendal har mange unge under 67 år som får tjenester Behov for nye investeringer innenfor omsorgstjenestene, gjelder ikke bare eldre men også andre målgrupper! Nødt til å tenke nytt jf utfordringer i årene framover: Ny struktur og organisering av tjenestene, som legger til rette for at det arbeides faglig godt og effektivt med de oppgavene og utfordringene som skal løses. Aktivere brukernes egne ressurser gjennom tverrfaglig og forebyggende innsats. NAV melder om økonomisk ubalanse, sosialhjelpssatser holdes på 2011 nivå

38 Samhandlingsreformen nye oppgaver Ny lov om folkehelse og kommunale helse og omsorgstjenester iverksettes Tydeliggjøre ansvaret for kommunene ved: Større fokus på forebyggende arbeid Ansvar for større deler av behandlingsforløpet for flere pasientgrupper Medfinansieringsansvar for medisinsk opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten Betalingsansvar fra dag 1 for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus Plikt til å etablere tilbud med kommunal øyeblikkelig hjelp og døgntilbud for pasienter som har behov for behandling eller observasjon. Plikten fases inn i perioden Arendal kommune får overført 44,9 mill kroner, men har et avvik mellom historisk sykehusforbruk (dvs. en tenkt regning om kommunen hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen etter kostnadsnøkkelen.

39 Kap 6: Kultur og samfunnsutvikling

40 Oppfølging av kommuneplanen prioriteringer i perioden Sentrale områder: Kultur og identitet Vekst og verdiskapning Internasjonalisering Samferdsel og infrastruktur Samfunnssikkerhet Arealpolitikk Handlingsprogrammet trekker frem sentrale satsingsområder og konkretiserer oppfølgingen av vedtatte mål og delmål Kommuneplanen vil stå i fokus ved hver rullering av handlingsprogrammet

41 Kultur og identitet Arendal kommune har inntatt en sentral posisjon i landsdelen Høsten 2012 ferdigstilles de tunge investeringer som er gjort i Arendal Idrettspark, Sør Amfi I løpet av perioden vil et nytt tyngdepunkt i landsdelens kompetansemiljø innenfor kulturminnevern og arkiv stå ferdig; Aust-Agder Kulturhistoriske Senter Arendalsuka vil kunne sette byen på kartet på en helt ny måte. De etablerte festivalene fornyes og videreutvikles Norwegian Grand Prix flytter fra byen Arendal by- og regionshistorie 2023 har fått halvert sitt beløp i forhold til tidligere vedtak; fra kr 1,2 mill til kr 0,6 mill. Parkavdelingen får fra 2012 ansvar for drift av de nye uteområdene til idrettsparken og kunnskapshavna samt for fontenene i sentrum. Avsatt beløp er kr som er halvparten av fremlagt behov

42 Vitensenteret Vitensenteret skal bidra til at barn og unge i vår region kan oppnå bedre skoleresultater, hvor lærelyst og forskertrang står i fokus. Særlig fokus på kjemi, fysikk, matematikk, teknologi og biologi - læring gjennom å gjøre. Det er utviklet og igangsatt ca. 15 undervisningsopplegg, med tilbud fra barnehage til videregående skole. I løpet av 2011 vil ca barn og unge ha tatt del i de ulike tilbud. Fullt utbygd vil vitensenteret årlig ta imot besøkende, herav skoleelever. Oppstart 1. januar 2012 med en bemanning på 7 årsverk, herav 4 pedagoger Flytter senhøsten 2012 inn i Eurekabygget i kunnskapshavna.

43 Videre arbeid i organisasjonen: Virksomhetsplaner Handlingsprogrammet fokuserer på helhet og overordnet styring Enhetene vil etter budsjettvedtaket med endelige rammer og føringer fra bystyret, utarbeide virksomhetsplaner for 2012(erstatter tidligere del 2) Fokus på hva enhetene får til av tjenester og kvalitet med de ressursene de har blitt tildelt Legges frem samlet til bystyret til orientering i februar 2012 Et forsøk på å snu fokuset fra det vi mangler til det vi får til!

44 Handlingsprogram oppsummering Økonomisk handlingsrom er begrenset, prioriteringer mellom områder nødvendig Reduserte driftrammer til tjenestene Noe lavere investeringsnivå Stort fokus på ansatte og vedtatt arbeidsgiverstrategi Oppvekstenhetene med stort fokus på læringsmål og strategiske kart Helse og omsorgstjenestene med fokus på mestring og endringer knyttet til samhandlingsreformen Kommuneplanens mål og delmål gjennomsyrer hele organisasjonen

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer