OBI-Nytt Jubileumsutgave OBI 25 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBI-Nytt 2-2012. Jubileumsutgave OBI 25 år"

Transkript

1 OBI-Nytt Jubileumsutgave OBI 25 år

2 1 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innhold Kontaktinfo OBI 25 år OBI 25 år OBI 25 år OBI 25 år OBI 25 år Beståtte fag-/svenneprøver Beståtte fag-/svenneprøver Nye medlemsbedrifter Kurs for faglig ledere/instruktører våren -13 Ny giv for byggfagene Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag Bomv. 3, 7725 Steinkjer E-post: Hjemmeside: Daglig leder Marthe Korneliussen mobil Fagansvarlig kontor/øk Liv Grindberg mobil Opplæringsrådgiver Gunnar Børøsund mobil Opplæringsrådgiver Marit Bjørum mobil Opplæringsrådgiver Nils Inge Bjørklund mobil NB!! OBI har nytt telefonnummer: Du finner oss nå også på Facebook!

3 2 OBI 25 år Innledning Stiftelsesmøte for OBI ble avhold på Verdal Hotell den Bjarne Sjøvold ble da valgt til den første styrelederen i OBI, mens Tore Bakkan var nestleder. Fra OBI`s årsberetningen av 1987 fremgår det at kontoret hadde 24 medlemsbedrifter innen 8 fagområder. Kontorsted oppstartsåret var Trønderrør Steinkjer/Verdal. I 2012 er 159 bedrifter medlemmer i OBI. Vi har hatt en forholdsvis stabil medlemsmasse de siste 10 årene. Styreleder i jubileumsåret er Kåre Hynne, Grande Entrepenør, mens Iver Bjartan, Inn- Trøndelag Brannvesen IKS er nestleder. Kontorsted har siden 1996 vært Fokusbygget i Steinkjer. Her har OBI kontor sammen med 6 andre opplæringskontor, og det gjør at vi har et stabilt og dyktig fagmiljø innenfor fagopplæringen som alle kontorene og medlemsbedrifter har nytte av. OBI har gjennom årene fått etablert gode administrative rutiner og utviklet god dokumentasjonsordning når det gjelder både lærlingen og driften av kontoret. Mye av dette er gjort i samarbeid i nettverket for alle Opplæringskontorene i fylket (OKNT). OKNT har opparbeidet et godt samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda (YON) og avdeling for videregående opplæring (AVGO) med blant annet samarbeidsavtalen, og dette er OBI en del av. Organisering I 1996 ble OBI omdannet til andelslag, og ble hetende Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag BA. Ved omdannelsen til andelslag ble OBI`s formålsparagraf som følger: Kontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere de deltagende bedrifters/andelseieres opplæringsvirksomhet innen byggfagene, og skal sørge for rekruttering til fagene og ikke primært til andelseierne. OBI`s virksomhet skal særlig være rettet mot lærlingordningen. Opplæringskontorets formål og virksomhet i h.h.t lærlingordningen er innrettet i h.h.t Lov om fagopplæring i arbeidslivet og er et samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingene. OBI skal organisere faglige relevante kurs/opplæring I januar 2012 fikk OBI melding fra Brønnøysundregistret om at BA opphører fra ,og vi måtte finne ny selskapsform. Etter flere runder ble det foreslått for ekstraordinær generalforsamling den å endre selskapsform til samvirkeforetak. Dette ble vedtatt: Nytt foretaksnavn er nå Opplæringskontoret for byggfagene i Inn- Trøndelag SA. Og formålet er som følger: OBI SA har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten, som brukere av de tjenester foretaket kan tilby. På vegne av medlemmene koordinerer og effektiviserer OBI SA medlemmenes opplæringsvirksomhet innen rammen av Opplæringsloven m/forskrifter. OBI SA sin virksomhet skal i h.h.t lærlingordningen foregå i nært samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og

4 3 lærlingen, og sikre god effektivitet og faglig kvalitet på opplæringen. Opplæringen skal skje etter fastsatt læreplan for de respektive fag i samsvar med Opplæringsloven og bestemmelsene for øvrig. OBI SA skal kartlegge behov og muligheter for opplæring, i tillegg bistå medlemsbedriftene med organisering av faglig relevante kurs for lærlinger og øvrige ansatte. OBI skal søke godkjenning for sine lærebedrifter i aktuelle fag. Selskapet skal selge tjenester til andre. Dokumentasjon OBI har fått gode tilbakemeldinger fra lærlinger i undersøkelsen som er foretatt i regi av Fylkeskommunen og Utdanningsdirektoratet. Fortsatt er vår viktigste oppgave å følge opp lærlingene 3-4 ganger i året, ute i bedriften. OBI sitt dokumentasjonsverktøy som brukes i oppfølgingen av lærlingene, er grundig gjennomarbeidet, i samarbeidet med de ulike bransjene. Vårt dokumentasjonsverktøy er godkjent av NTFK, og siste godkjenning fikk vi , etter ny gjennomgang av vårt system. OBI ble samtidig godkjent i 22 fag etter Kunnskapsløftet. Utviklingen går fremover og nå er OBI i full gang med bruken av digital opplæringsbok, DOKKER 2. I 2009 ble OBI medlem i referansegruppen for digital opplæringsbok. Et samarbeid mellom Norsk E-læring initiert av NTFK. Etter utprøving på noen skoler, og i noen bedrifter skal nå DOKKER 2 innføres i alle lærebedrifter, innenfor våre fag, og hos de samarbeidende skolene våre. DOKKER 2 erstatter dermed Vandrepermen som har eksistert i noen år, og det er gjennom denne vi nå får dokumentert den gjennomgående opplæringen for eleven/lærlingen. Altså vil all dokumentasjon, kommunikasjon vedr. opplæringen mellom lærling/bedrift og opplæringskontor nå gå gjennom DOKKER 2. Det betyr; ingen permer som forsvinner for lærlingen, lettere tilgang på hva lærlingen har utført/dokumentert, og vi som opplæringskontor kan foreberede besøkene våre med lærling/lærebedrift før vi kommer ut på oppfølging. Ikke minst vil lærebedrift ha lettere tilgang på dokumentasjonen som lærlingen jobber med. Vi er svært optimistiske til bruken av DOKKER 2. Samarbeid Selv om dokumentasjonen av opplæringen nå vil bli digital, vil ikke kontakten med OBI og opplæringsrådgiverne forandre seg. Den telefoniske og oppsøkende aktiviteten vil selvfølgelig bli som før. I tillegg vil OBI bidra til fellesskapets og våre medlemsbedrifters beste gjennom aktiv deltagelse i forskjellige samarbeidsfora, som f.eks de videregående skolene, Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/avd. for vg. opplæring og nettverket for Opplæringskontorene i Nord- Trøndelag. Vi samarbeider med NAV og Oppfølgingstjenesten (i vg. skole). Vi er med i ulike utvalg som kan forbedre eller tilføre fagopplæringen nytte og erfaring. Noen av disse utvalgene er følgende: overgang skole/bedrift, bedre gjennomføring prosjekt til fordypning, vurdering for læring og lignende.

5 4 Fokus framover Rammebetingelsene for OBI har økonomisk sett vært relativt gode med etter hvert en bra likviditet. Dette har vært bevisst jobbing gjennom flere år med stort fokus på kostnadsbesparende tiltak. Vi driver lønnsomt, tross dårligere tilgang på lærekontrakter enn ønskelig. Målet har vært å ha en stabil økonomi som kan tåle en nedgang og dårligere tider. Nå skal vi passe på å ikke være for pessimistiske når vi ser fremover. Men, det er ikke å legge skjul på at vi allerede for 2 år siden så tegningen mot lavere søknad på læreplasser i våre fag. Dette må vi også se i lyset av et fremtidig lavere antall 10.klassinger som går ut av grunnskolen de neste ti årene. Vi vet at det vil være rundt 500 mindre 10.klassinger som går ut grunnskolen i 2020, og dette vil også påvirke yrkesfagene. Så den største utfordringen fremover vil være å skaffe de fagarbeiderne det er bruk for i byggebransjen, men også innenfor andre yrkesfag. Vi vet at vi pr. tiden bare utdanner ¼ av de fagarbeiderne vi trenger i byggebransjen. Derfor er det nødvendig med hyppige besøk på de videregående skolene for å prate med elevene som søker byggfag. Vi forteller dem om mulighetene for læreplasser, vi forteller dem hvor viktig det er at de gjør jobben sin på skolen. Og viser de interesse og engasjement vil det bli læreplass på dem. I tillegg er OBI aktivt med i Ungdomsskoleprosjektet som foregår i regi av Nettverket for Opplæringskontorene. Vi har som mål å informere om yrkesfag til alle fylkets 10.klassinger før søknadsfristen 1.mars Vi gjorde dette i fjor, og fikk gode tilbakemeldinger på denne runden. Og gjentar for dette året, og håper at det på sikt vil gi uttelling. Vi tror på grundig og god informasjon til ungdomsskolene! Visjon I strategi og handlingsplan for OBI står følgende visjon: OBI SA skal AKTIVT VÆRE MED Å STYRKE STATUSEN TIL ALLE FAGENE VED KONTORET OG DRIVE INNOVATIV MENINGSFYLT OPPLÆRING Avslutning Vi mener at vi gjennom bredden av vår deltagelse innen fagopplæringen og lærlingordningen er med på å bidra til at yrkesfagene ikke blir glemt, og at vi markerer oss når det er nødvendig ovenfor det offentlige. Selv om vi skulle ønske vi hadde større påvirkningskraft ovenfor de politiske føringer og bestemmelser som skjer, så mener vi i OBI at vi har en viktig plass i utdanningssystemet. Og vi håper at vi i fremtiden vil få en mer befestet plass i utdanningsløpet. Spesielt med tanke på at rapporter og forskning de senere årene har oppdaget Opplæringskontorenes rolle og betydning i en positiv vinkling. Det er ingen tvil om at det sitter mye god kompetanse rundt omkring i de ulike Opplæringskontor. Også i OBI etter 25 år.

6 5 Styret i jubileumsåret I jubileumsåret har OBIs styre bestått av: Leder: Kåre Hynne Grande Entr. AS Nestleder: Iver Bjartan Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Medlemmer: Ole Kulstadvik Istad Tekniske AS Tommy Berg Byggm. Vidar Nordgård AS John Andre Finstad Faanes & Gjølga AS 1. vara Lars Erik Bjørås Malerm. Bjørås AS Administrasjonen i OBI i jubileumsåret: Dagl. Leder: Fagansvarlig kontor/øk: Opplæringsrådgiver: Opplæringsrådgiver: Opplæringsrådgiver: Marthe Røli Korneliussen Liv Grindberg Gunnar Børøsund Marit Bjørum Nils Inge Bjørklund Internasjonalisering Fra OBI begynte å jobbe med internasjonalisering i 1999 har det vært stor aktivitet innenfor dette feltet. Både lærlinger og instruktører har vært utplassert i ulike europeiske land. Størst aktivitet har vi hatt i Tyskland, Spania og Storbritannia. Totalt siden starten har 68 lærlinger tatt en del av læretida si i utlandet i all hovedsak har dette vært opphold på 13 uker. Vi har hatt lærlinger i 9 ulike land. På instruktørsiden har det vært foretatt så mange som 73 utreiser. Dette inkluderer fagturer, språkreiser og forbedrende besøk før utplassering av lærlinger. Disse oppholdene har vært på 1 uke. Instruktørreiser har vært foretatt til 11 ulike land. I tillegg har vi tatt imot enkelte lærlinger fra utlandet som har hatt kortere eller lengre opphold her i Norge, og vi har også samarbeidet en del med videregående skoler vedr OBI har stadig tilgang på Leonardo-stipender både for lærlinger og instruktører her er det bare å benytte muligheten! Stipendene dekker reise og innlosjering etter faste satser ut fra hvilket land man skal til.

7 6 Noen tall fra åra som har gått: Fra OBI ble startet i 1987 har vi vært delaktig sammen med våre bedrifter til at så mange som 1411 lærlinger har avlagt og bestått sine fag-/svenneprøver! Her er en liten oversikt over utviklingen i OBI gjennom årene:

8 7 Beståtte fag- og svenneprøver TØMRER Amundsen, Kristoffer Andre Byggm. Jørgen Binde AS Bardal, Ole Kristoffer Nordbohus Byggservice AS Benan, Vemund Fuglesang-Dahl AS Forbord, Jostein ISS Facility Service AS Giskås, Gustav Grande Entr. AS Gjetåsaunet, Odd Arne Byggmesteran AS Hanem, Hågen Pettersen Øverbygg Laft AS Haugnes, Lornts Myhr Byggm. Jørgen Binde AS Helden, Ole Morten Byggmesteran AS Holmvik, Jørgen Grande Entr. AS Hovdal, Jonny Lein-Nilssen AS Hynne, Ole Morten Grande Entr. AS Hynne, Øyvind Schei Trio Bygg AS Hårberg, Tommy Byggm. Kolstad AS Jensen, Christian Stormo Grande Entr. AS Jermstad, Håvard Kjølen og Nydal Bygg AS Klevan, Simon Hagen Byggm. Arne Skotnes Kvaal, Jan Roar Byggm. Iver Gresseth AS Kvaal, Jon Olav Byggm. Iver Gresseth AS Lysvand, Julian Brekken Byggm. Stig Lysvand Nilsen, Jonas Byggm. Vidar Nordgård AS Saksvoll, Kristian Byggm. Vidar Nordgård AS Stiklestad, Trond Innherred Bygg AS Strandholmen, Simen Innherred Bygg AS Tangen, Marius Fuglesang-Dahl AS Waade, Michael Strand Faanes & Gjølga AS ANLEGGSGARTNER Augdal, Tor Åge Kjell Lian AS Gjeldnes, Joar Inge Farbu & Gausen/Steinkjer Hagesenter INDUSTRISNEKKER Andersson, Pål Robert Jekta/Born Designmøbler AS INDUSTRIMALER Eggen, Andreas Kaefer IKM Nogva, Joakim Kaefer IKM

9 8 TAKTEKKER Enes, Martin Valstad MesterTak AS RØRLEGGER Følstad, Kjell Fredrik S-Rør Steinkjer Størvold, Einar Mairus S-Rør Steinkjer SALG Giskås, Birgit Enes og Olsen Malerforr. AS Hernes, Tina Byggmakker Tiller Langfjord, Kim Roger Byggmakker Steinkjer Mæhre, Siv Byggmakker Aasen og Five AS Selvåg, Ronny Børøsund Byggmakker Tiller MURER Hegre, Jonas Trøndelag Mur & Bygg AS Kartum, Odin Stjørdal Murerservice AS Stavseth, Andreas Murm. Moum ENK Størvold, Torkil Bratberg Trøndelag Mur & Bygg AS BETONG Liff, Lars Erik Hjelde Grande Entr. AS Min, Htet Ye Contiga AS Sommervold, Vetle Contiga AS TREVARESNEKKER Nilssen, Joakim Martin Snekkeriet AS MALER Røsdal, Hege ISS Fasility Service AS MØBELSNEKKER Torrisen, Ole Maritn Spangrud Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS Vi gratulerer med vel gjennomført, og ønsker lykke til videre!

10 9 Nye medlemsbedrifter i OBI Vågen Bygg AS Tømrer Leksvik Mur & Puss AS Murer Verdal Murm. Ketil Hansen AS Murer Steinkjer Johansen & Asprem Murservice AS Murer Steinkjer YSH Boligventilasjon og Service AS Ventilasjon og blikkenslager Steinkjer Murm. Håvard Lindtner AS Murer Steinkjer Kurs for faglig ledere og instruktører våren 2013 Også etter jul setter fylkeskommunen opp gratis kurs for faglig ledere og instruktører. Vi minner om at dette er et kurs man må dokumentere at man har deltatt på for at bedriften skal bli godkjent lærebedrift. Deltakerlistene på disse kursene fylles raskt opp så her gjelder å være tidlig ute for å få plass. Invitasjon er allerede sendt ut til bedriftene pr e-post ( ). Kursene som er satt opp: Dato Sted Tidspunkt 17/1 og 24/ Namsos - Rica Rock City /1 og 25/ Steinkjer - Tingvold Park Hotell /2 og 14/ Stjørdal Quality Airport Hotel Værnes /2 og 22/ Verdal Stiklestad Hotel /3 og 14/ Namsos - Rica Rock City /4 og 12/ Steinkjer - Tingvold Park Hotell Jeg hadde utfordret min mann til å ta sin del av husarbeidet, og dermed bestemte han seg for å vaske T-skjorta si selv. Han hadde vært i vaskerommet i ca. to sekunder da han ropte: 'Hvilket program skal jeg bruke?' 'Det kommer litt an på', svarte jeg. 'Hva står det på T-skjorta?' 'Liverpool', svarte han. Og de sier at blondiner er dumme...

11 10 Ny giv for byggfagene ( Blakstadmodellen ) I Froland kommune(agder) bygger byggfagelevene små utleieboliger med passivhusstandard og universell utforming på oppdrag fra kommunen. Dette er et pilotprosjekt i samarbeid med Husbanken, som har ført til ny giv for byggfagene, framtidsrettet kompetanse og gode boliger. OBI og OBN(Namdalskontoret)har i samarbeid med Husbanken hatt informasjonsmøter og samarbeid med både skoler og kommuner i Nord-Trøndelag, for et mulig lignende prosjekt i Nord-Trøndelag. Nå ser det ut til at positiv dialog er under prosess, og Vikna kommune i samarbeid med Ytre Namdal vg.skole, starter opp et lignende prosjekt ved skolestart Steinkjer kommune og Steinkjer v.g skole er i dialog, og ser for seg et samarbeid som kan omfatte både nybygg og restaurering med passivhusstandard. Dette ser OBI som svært positivt og vi håper at dette kan gi ny giv for søkningen også i Innherredsområdet. Dette å gi praksisnær utdanning, og se at det man lager i utdanningen, kommer til nytte, håper vi sprer interessen og motivasjonen for å søke seg til byggfag. Særlig når vi også vet at elevtallet i Nord-Trøndelag går drastisk ned i årene fremover. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om prosjektet i sommerutgaven av OBI-nytt. For spesielt interesserte anbefales følgende link: Filmen om modellen her: Erfaringshefte kan dere laste ned her, men se filmen først: En ung dame sitter i flyet ved siden av en prest. "Fader", sier hun "kan jeg få be Dem om en tjeneste?" "Gjerne hvis jeg kan, mitt barn" svarer presten. "Altså, det har seg slik at jeg har kjøpt et veldig dyrt og et ganske spesielt intimapparat for damer, og jeg regner med å måtte betale toll for det, og dessuten så vil det være pinlig for meg å vise det frem. Kunne De kanskje gjemme den under kittelen deres?" "Det kan jeg mitt barn, problemet er bare det at jeg kan ikke lyve, men jeg skal nok finne på noe. "Ja, ja", tenker den unge damen, "det er jo den eneste muligheten jeg har" og gir presten apparatet. På flyplassen blir presten stoppet og spurt av tolleren om han har noe å fortolle. "Fra hodet og ned beltestedet har jeg ingenting å fortolle, mitt barn!", forsikrer presten. Noe forbauset spør tolleren: "Og fra livet og ned?" "Der nede" sier presten, "har jeg en gjenstand for damer som aldri har blitt benyttet..." Da ler tolleren så han rister og roper: "Neste!!"

12 Returadresse: OBI BA Bomvegen STEINKJER OBI ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år! OBI jula 2012 OBI holder stengt i jula, hvis det skulle dukke opp noe dere må ta opp med oss i løpet av romjula kan dere kontakte daglig leder på telefon

Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag. Telefon: 74 12 16 10 E-post: post@obi-ba.no Telefaks: 74 12 16 11 Hjemmeside: www.obi-ba.

Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag. Telefon: 74 12 16 10 E-post: post@obi-ba.no Telefaks: 74 12 16 11 Hjemmeside: www.obi-ba. OBI-Nytt nr. 1-2010 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innhold Info OBI Leder n har ordet Beståtte fag-/svenneprøver Beståtte fag-/svenneprøver forts. Nye medlemsbedrifter

Detaljer

OBI-Nytt 2-2014. Dette kan du lese om i denne utgaven:

OBI-Nytt 2-2014. Dette kan du lese om i denne utgaven: 1 OBI-Nytt 2-2014 Dette kan du lese om i denne utgaven: Kontorets julehilsen Tips til ulike apper Beståtte fag-, svenne- og kompetanseprøver Nye medlemsbedrifter Intensivkurs våren 2015 Hospitering Formidlingen

Detaljer

Beståtte fag-, svenne- og kompetanseprøver

Beståtte fag-, svenne- og kompetanseprøver OBI-Nytt 1-2015 Sommeren nærmer seg, og det er en siste innspurt før ferietiden for mange. Vi i OBI sender en liten sommerhilsen til våre bedrifter og lærlinger, og dette kan du lese mer om i denne utgaven:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige

Til bedriftens personalansvarlige Til bedriftens personalansvarlige Barna bidrar til læreplasser Trønderske kommuner er sitt ansvar bevisst når det gjelder å ta inn lærlinger. Ikke minst har kommunene en betydelig andel lærlinger innen

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 33 bedrifter med over 450 ansatte. Omsetning i bedriftene i 2014 var nær

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19) LEDER INNHOLD #2

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk

Masteroppgave i yrkespedagogikk Masteroppgave i yrkespedagogikk Mai 2015 Hvordan praktiseres faget «prosjekt til fordypning» i skole og bedrift på VG2 el- energi? En undersøkelse av kvaliteten i utdanningen av Magnar Lynglund og Vidar

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer