Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene og har følgende ideologisk grunnsyn: OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. 1

2 Innholdsfortegnelse OHFs strategi og fokusområder...3 Oslo Handelsstands Forening (OHF) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangement Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering og kompetanse Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Young Retailers Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Karl Johan-koret OHF Dagligvaregruppen 01 Virksomheten Styret Valgkomiteen Saker, møter og aktiviteter Medlemsfordeler i OHF

3 OHFs strategi OHF arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen Ideologisk grunnsyn: OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet Visjon: OHF skal være den naturlige samarbeidspartner og rådgiver for handels- og servicenæringen i Osloregionen. OHF skal bidra til optimale forhold for handel og servicenæringen. Dette omfatter: Forretningsinformasjon, infrastruktur, personale, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Verdier: Nær Vi skal være synlige og tilstede Nyttig Vi skal skape resultater og verdier Engasjert Vi skal handle, engasjere og bygge relasjoner Troverdig Våre handlinger skal bygge på kunnskap og fakta Overordnede mål: OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning og skal fremstå som et faglig tyngdepunkt og ressurssenter i handels- og servicerelaterte saker OHF skal arbeide for lønnsom, trygg og dyktig handel i Osloregionen for sine medlemmer. OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning. Dette skal oppnås gjennom aktiv og systematisk påvirkning av myndigheter og publikum, og ved faglig utvikling og dyktiggjøring av medlemmene. Fokusområder: 1. Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer 2. Forretningsinformasjon og statistikk OHF bidrar med statistikk og forretningsinformasjon som beslutningsgrunnlag for bransjen 3. Sikkerhet OHF er den naturlige samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service 4. Kompetanseutvikling OHF bidrar til rekruttering og kompetanseutvikling. Medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg 5. Nettverkssamarbeid OHF skal bidra til gode faglige nettverk for bransjen og sørge for aktuelle møter og konferanser vesentlig i egne lokaler 3

4 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 24. april 2012 bestått av: Styreleder Carl-Christian Ferner, butikksjef Ferner Jacobsen AS Nestleder Thomas Helmersen, driftssjef Bunnpris Region Sør Trond Herberg, eiendomssjef kjøpesenter, Olav Thon Gruppen Cathrine Stange, salgs- og markedsdirektør i REMA 1000, Reitangruppen Hege Susanne Rognlien, kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Jon Steinar Johnsen, administrerende direktør Specsavers Norway AS Lars Erik Skaug, driftssjef Dressmann XL, Varner-Gruppen Erling Johannes Ølstad, administrerende direktør Mester Grønn AS Odd Gisholt, dr. oecon og direktør for varehandelsledelse ved Handelshøyskolen BI Styreobservatør Christine Frellumstad Thoresen, opplæringsansvarlig i Optimera Montér Styremøter Det har vært ni styremøter med 98 saker på agendaen. Styrets strategimøte ble holdt i forbindelse med styremøtet i oktober. Det har også vært ett felles styremøte for OHF og OHF Dagligvaregruppen. Styret har i tillegg deltatt på studietur til Liverpool og Birmingham sammen Norsk Sentrumsutvikling. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Rannveig Mølmen Nergården Hanne M. Hassel Siren Gro Prøven Birgitte Anderson OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 9,1 %, hvor av 67 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er satt i verk tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en fordeling 20/80 menn og kvinner. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 4

5 Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM 03 Medlemsutviklingen Nedgangen i medlemstall er snudd, og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 1975 (1711) medlemmer ved årsskiftet, hvorav 95 % er bedriftsmedlemmer. Etter nyttår har det vært en betydelig økning i antall medlemmer, blant annet som følge av at ICA Norge har meldt seg inn med sine 131 butikker i Osloregionen. 04 Møter, kurs og arrangement En tilbakegang på antall arrangement og deltakere i 2012, men fortsatt langt høyere enn i 2010 og året før der. Når det gjelder arrangement har det vært noen færre møter/sosiale arrangement, noe som gjenspeiler seg i et lavere antall deltakere enn i OHFs arrangement Antall arrangement Deltakere på OHFs arrangement Antall deltakere

6 Aksetittel 05 Informasjon og media Hjemmesiden er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen. Antall besøk og brukere har nesten doblet seg fra året før og firedoblet seg fra året før der igjen Fra april Ohf.no 2010 (filter fra april) 2011 (med filter fra nå av) BESØK UNIKE BRUKERE Mediesynlighet Foreningen var omtalt i 172 saker i ulike medier, noe som er en tilbakegang fra året før. Dette kan forklares med en pressemelding som NTB tok i 2011 og som ga titalls saker alene. OHF har fått hjelp fra medierådgiver Ulf-Arvid Mejlænder og sju pressemeldinger er sendt ut i løpet av året, i tillegg til debattinnlegg. Saker er solgt inn via telefon, epost, sosiale medier og i møte med journalister. Mediesakene omhandlet blant annet kollektivtransport, varelevering (med ordfører Fabian Stang), naskeri- /tyverimørketall, Årets handels- og servicebedrift, kjøpesenteromsetning og handelsutvikling i Oslo og Akershus. Oslo Handel Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 8 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. Opplaget gikk fra 2400 til Bladet ble redesignet fra og med sommerutgaven. Det er gjort endringer i typografi, layout, forside, faste spalter, grafiske elementer og farger. 6

7 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar. Gjennom aktiv deltakelse i en rekke utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og samarbeidsgruppen Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har vært en pådriver i flere saker knyttet til rammevilkårene for lønnsom handel. OHF setter flere saker om næringsutvikling på dagsorden for hele Osloregionen. OHF vil i 2013 ytterligere forsterke dette arbeidet. 07 Sikkerhet Sikkerhet er et viktig fokusområde for OHF. Behovet for engasjement dokumenteres daglig, blant annet gjennom pressen. Hverdagskriminaliteten er økende og dette rammer våre medlemmer i stadig større grad. Norge og Oslo spesielt tiltrekkes av utenlandske kriminelle og tiggere. Det er økning i bruk av vold, og antall grove og simple tyverier. Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder er økende, da stadig flere grupper oppsøker kriminalitets- og rusmiljøene i Oslo. OHF har i 2012 videreført sine samarbeidsavtaler med Kirkens Bymisjon, Lønn som fortjent og Frelsesarmeens Slumstasjon sin aktivitetsgruppe for barn og unge i faresonen. I 2012 var OHF initiativtaker til etableringen av Gate-Rusken, et samarbeid mellom Oslo kommune, Rusken, Kirkens Bymisjon og OHF. Her får mennesker i aktiv rus arbeid med å plukke opp søppel og rydde i Oslo sentrum. Tiltaket er meget godt mottatt. Ran OHF har gått inn med hjelpetiltak hos flere medlemmer. Bedriftsinterne ranskurs, sikkerhetsvurdering og sikkerhetstiltak i butikk, ettervern og 24 timers alarmtelefon er blant medlemstilbudene som er benyttet. Naskeri/tyveri Naskeri/tyveri er fortsatt et område hvor medlemmene ønsker hjelp fra foreningen på. Naskeriprosjektet viste at tyver forsyner seg langt grovere fra butikkene i Oslo enn politiets tall viser. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde, og politiets statistikk, som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er derfor altfor lavt når det gjelder antall anmeldelser (ca anmeldelser årlig). Naskeriprosjektet viser at det reelle tallet ligger nærmere Vi oppfordrer alle til «anmeldt alt, alltid», og vi arbeider videre for et enklere elektronisk system for anmeldelser. 7

8 Samarbeid politi, myndigheter, mfl. Det er helt nødvendig med samarbeid for å bekjempe den økende kriminaliteten våre medlemmer rammes av. OHF arbeider aktivt for å fremvise og dokumentere utviklingen ovenfor politi og myndigheter. Det er i 2012 holdt møter med politimesterne i Oslo, Follo, Romerike og Asker/Bærum politidistrikt samt de ulike stasjonssjefene. Foreningen skal dekke Osloregionen og et tett samarbeid med de aktuelle politidistriktene er viktig. Videre er vi i løpende kontakt med sentrale politikere og samarbeider med andre organisasjoner, bl.a. Norsk Sikkerhetsforening. Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) OHF har styreverv i Norsk Sikkerhetsforening og har siden august 2012 hatt oppdraget som foreningens administrative leder. Det tette samarbeidet mellom OHF og Nosif bidrar til å styrke vår posisjon som opinionsbærer på sikkerhetssiden til fordel for våre medlemmer. Fjerning av tagging/graffiti OHF samarbeider med malermester Jens Petter Lunde AS, og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade og vedlikehold. Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. I 2012 var det 343 personer som deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk øvelse, konflikthåndtering, HMS og grunnkurs verneombud. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 08 Rekruttering/kompetanse og markedsaktiviteter Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, Treider Collegestudiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap i tema ledelse. 8

9 Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen og forbedre studentenes resultater. Markedsaktiviteter Karl Johans gate På initiativ fra butikkene i Karl Johans gate bisto OHF med en utleid ressurs som prosjektleder til to markedsarrangement. Dette foregikk i Karl Johans gate fra Egertorget med Øvre og Nedre slottsgate ned til Jernbanetorget i juni og september. Begge ble ansett som en suksess. OHF har i den forbindelse hjulpet butikkene til å danne en egen strøksforening som etableres i løpet av Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har hatt 11 informasjonsmøter med senterlederne. Lars Fredriksen i OHF er ansvarlig koordinator og bistår med tallrapportering. Årets handels- og servicebedrift i Oslo 2012 Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, OHFs hjemmeside og egen Facebookside. I samarbeid med Oslo kommune/næringsetaten, Nordea Bank, Aftenposten og OHF overrakte byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen prisen til Sprell AS. Samarbeid med NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) NCSC er leietaker hos OHF, og foreningene samarbeider om felles frokostmøter. Det ble arrangert to møter, et hos OHF og et på Vulkan. OHF bidro med foredrag på sistnevnte sted. Samarbeid med IBA (Institutt for Bransjeanalyser) OHF har videreutviklet sitt samarbeid med IBA for at handelen skal få bedre analyser av omsetning og utvikling. To ganger i året inviteres medlemmene til presentasjon av handelsanalyser og trender. IBA er leietaker hos OHF. Frokostmøter: OHF arrangerte fem frokostmøter i OHFs lokaler og ett på Vulkan, samt hadde seminaransvar på easyfairs-messen. Følgende seminarer ble arrangert: Handel i Groruddalen, 7. februar Butikkleverandør 2012, 6. og 7. mars Tall og trender, 30. mai Kultur og handel, 13. juni (Vulkan) Betalingsparkering på privat grunn, 11. september Netthandelen akkurat nå, 9. oktober Tall, trender og ledelse, 20. november Foredragsholdere: OHF er opptatt av å holde høy faglig kvalitet på sine foredragsholdere. Frokostmøtene er et av OHFs fokusområder, hvor målet er å bidra til relevant og innovativ kompetanse hos medlemsbedriftene. Følgende foredragsholdere bidro: Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling Oslo Kommune Andreas Behring, nestleder Oslo SV 9

10 Hans Georg Helberg, senterdirektør Alna Bjørn Nygaard, seniorrådgiver Experian Insight, arbeider nå som rådgiver i KPMG. Bård Eker, Eker Design Solfrid Flateby, kommunikasjonssjef Rema 1000 Trond Aam, rådgiver Bedre butikk Boris Lennerhov, adm. dir. Gekås Ullared Jens Norfäldt, dean for Center for Retailing ved Handelshögskolan i Stockholm Geir Sand Nilsen, mobilguru Olav H. Strand, adm. dir. Coop Norge Per Gunnar Rasmussen, forskningssjef IBA Silje T. Lindvig, ansvarlig medier og brukerinnsikt Ola Gaute Aas Askheim, seniorrådgiver Opinion Perduco Randi Kvissel Haugen, Aspelin Ram Tomas Oberg, senterdirektør Aker Brygge Ola Elvestuen, byråd for samferdsel Oslo Kommune Ingrid Lund, advokatfullmektig hos advokatfirmaet Ræder Gerhard Anthun, daglig leder Distansehandel Norge Nils Erik Bjørge, konsulent TNS Gallup Thomas Olsson, daglig leder og rådgiver Vender Marketing Amund Fjeldstad, daglig leder Fjelstad & Partners Samarbeid med Kvarud Analyse OHF har videreutviklet sitt samarbeid med Tore Kvarud som de siste 20 årene har stått bak blant annet månedlig statistikk og rapportering basert på omsetningstall fra 200 kjøpesentra i Norge. Kvarud Analyse leverer fire kvartalsrapporter samt enkelte skreddersydde rapportert som går på omsetningsanalyse av kjøpesentrene i Oslo og Akershusregionen. Samarbeid KLF (Kjedelederforum) OHF har videreutviklet sitt samarbeid Kjedelederforum som samler kjedelederne i primært faghandelen. Kjedelederforum er en forening, som ble etablert i 1995 har som oppgave og formål å fremme høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter. OHF og KLF har gjennomført felles samlinger og flere av møtene legges til OHF sine lokaler. Hederstegn i gull Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Hederstegnkomiteen har bestått av Jan A. Berggraf, Lise Neerbye Terjesen, Runar Karlsen, Bjørn Sølvsberg og Odd Gisholt. OHFs styre besluttet at det ikke skulle deles ut hederstegn i

11 09 Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Samarbeidsutvalget Levende Oslo-samarbeidet Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget for politikerarrangementene Bedrifter i byen og Valgkampstart Arbeidsutvalget ved regulering og renovering av gater; Samferdselsetaten, Ruter, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i bysentrum (prosjekt i tre byer) Bylivsundersøkelsen (prosjekt i regi av Oslo kommune og utført av Gehl Architects. OHF deltar i arbeidsgruppen for prosjektet som varer frem til 2013) Grønn Bydistribusjon (forskningsprosjekt i regi av Oslo utført av SINTEF. OHF har en representant i styringsgruppen og en representant i arbeidsgruppen for prosjektet som varer ut 2013) Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) VisitOslo (OHF er aksjonær) Årets handels- og servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Prosjektgruppen Universell utforming Karl Johan Gaterusken Oslo kommune Slumstasjonen Frelsesarmeen Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) Magasingruppen 11 kjøpesentra i Oslo sentrum møtes månedlig hos OHF Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Norsk Sikkerhetsforening styret Civita (OHF er aksjonær) Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent styringsgruppe Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Fairtrade Oslo kommune styringsgruppen Norsk Sentrumsutvikling utvikling av bysentra 10 Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. OHF har gjennomført en sammenslåing av flere legat til et understøttelseslegat og et utdanningslegat, og forvalter nå legat fordelt på tre legatgrupper. Legatmidler for to legat ligger hos Overformynderiet. Legatene har eget styre og vi viser til regnskap med noter. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet 11

12 Strøksforeningen Studenterlunden 12 Økonomi og fortsatt drift OHF har en meget solid og sunn økonomi, og aktivitetene tilpasses dette. For øvrig vises til regnskap og beretninger for henholdsvis OHF og OHFK. 12

13 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Eiendomssjef Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører. De omfattende utførte vedlikeholdsarbeider de siste år har bidradd til å øke selskapets leieinntekter. Utleiemarkedet er tilfredsstillende og den finansielle risiko anses å være lav. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 Young Retailers Young Retailers (YR) er en undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. YR arrangerer faglige og sosiale samlinger, hvor de tar opp aktuelle tema og får besøk fra relevante bedrifter. YR skal være en arena som muliggjør engasjement, bygger nettverk og øker fagkunnskapen. Styret Leder: Christine F. Thoresen. Nestleder: Pauline Johansen. Øvrige styremedlemmer: Amin Fard, Cecilie Ravneberg, Liv- Anita Aarseth. Varamedlemmer: Stian Tufte. Valgkomité: Steinar Jordet og Iselin Ness. Det ble gjennomført seks styremøter. Det har blitt gjennomført mange arbeidsmøter i forbindelse med arrangementene og samarbeidsmøter med Varehandelsledelse sin linjeforening VASS. YR-styret deltok på Varehandelsdagen i regi av VASS. Økonomi og YR- medlemmer YR fikk innvilget et budsjett på ,- Regnskapet for 2012 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. Medlemsmassen ligger nå på 66 medlemmer i YR, hvorav 33 er nye i 2012 og 13 har meldt seg ut. YR har 270 gruppemedlemmer på Facebook, 48 gruppemedlemmer på LinkedIn og 51 følgere på Twitter. Aktiviteter 2012 YR har arrangert syv arrangementer med tilsammen ca. 300 deltakere. 22. februar: Suksess med LinkedIn. Antall påmeldte: 26. I samarbeid med VASS. Foredrag om LinkedIn, som er et sosialt medium for ditt profesjonelle nettverk, etterfulgt av workshop. Alle opprettet profil eller forbedret sin eksisterende profil. Theodor Marinius Tollefsen fra Creuna 29. mars: Karrieredagen. Antall påmeldte: ca. 70 studenter. I samarbeid med VASS. Foredragsholderne presenterte karrieremuligheter innen deres bedrift og generelt. Lucas Seifert, Country Manager Norway med kollegaer fra Hennes & Mauritz. Ola Bye, kjededirektør fra Intersport. 13

14 Trine Johnsen, Retail development manager med kollega Anders Hov fra Specsavers. Deli de Luca stod representert på stand og delte ut gratisprøver. 24. april: Årsmøte for YR. 12. juni: Hvordan få drømmejobben? Antall påmeldte: 18. Rekrutteringsbyrået Cappa ga råd og tips for jobbsøkere og studenter. Dialog mellom foredragsholdere hele arrangementet. Magne Lome, headhunter Lars Ivar Lyngstad, partner og konsulent Fredrik M. Vegsgaard, partner 13. september: Luxury Retail. Antall påmeldte: 106. Foredrag om hvilke muligheter som finnes innenfor luksussegmentet i Norge. Ørnulf Høyer, gründer av Høyer-gruppen som eier både agentur på en rekke kjente merkenavn og eksklusive butikker. Morten Kreutz, utleiesjef/retail i Norwegian Property ASA. Carl-Christian Ferner, styreleder i OHF og butikksjef på Ferner Jacobsen. 17. oktober: Oslo Innovation Week - Mobilen som en verdiskapende kanal. Antall påmeldte: 47 Foredrag om mobilen som verdiskapende kanal med spennende eksempler fra varehandelen. Anne Maren Lien fra Rema 1000 om mobilappen Middagsplanleggeren Marianne Nygård-Hansen, Assistant Manager og Marketing Director i Høyergruppen om Instagram Dag Olav Norem, produktdirektør for mobil i Finn.no om utvikling av applikasjoner Hans Petter Nygård-Hansen, rådgiver i Geelmuyden Kiese om mobiltrender. 14. desember: Julebord for YR. Antall påmeldte: 28. Underholdning av Karl-Johan koret. 03 Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Sjømatforhandlernes Forening Østlandet er lokalisert i Oslo og skal fremme sjømatforhandlernes interesser. Foreningen drives av et styre som representerer 15 sjømatforhandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (leder) og styremedlemmene Per Ole Fjelberg og Jesper Brandstorp samt varamedlemmene Stein Johnsen og Tom Nilsen. 14

15 Det har vært liten formell aktivitet det siste året og annen organisering vurderes for fremtiden. 04 Karl Johan-koret Handelsstandens Sangforening har lagt bak seg sitt 165. år med mye sang og glede for publikum. Jubileet ble delt i to, først med en tur til Mittenwald i Bayern i mai og deretter konsert i Oslo Konserthus etterfulgt av fest med Ordenspromosjon og middag i Frimurerlogen i oktober. Sangforeningen ble stiftet den 3. oktober Jubileumskonserten ble lagt så tett opptil jubileumsdagen som mulig, 2. oktober, og ble åpnet av Oslos ordfører Fabian Stang. Under jubileumsfesten fikk koret en forespørsel fra akkompagnatør og pianist Einar Steen- Nøkleberg om å være med på en Grieg-konsert i Moscow Conservatory i februar Dirigent Holger Arden sa opp sin stilling etter 11 år med virkning fra 1. januar Victoria C. Jakhelln er korets første kvinnelige dirigent og ansatt fra Karl Johan-koret har vært med på en rekke arrangement gjennom året: Korforbundets NyttårsCantat med to konserter i Lillestrøm kirke i januar Generalforsamling i Norges Korforbund hos OHF Vårkonsert på Cat. Guldbergs hjem ved Lovisenberg sykehus. Kortreffet i Rødtvet kirke i samarbeid med sangkorene VOX, Nordlændingernes Kor og Leikarringen Hunar i april Sanghilsen på Vår Frelsers Gravlund, morgensang på Uranienborghjemmet, konsert i OHFs lokale, Paleet og ute på Karl Johans gate etter barnetoget 17. mai Generalprøve til jubileumskonserten i Kulturhuset Kolben på Kolbotn i mai Opptreden i bryllup i Drøbak kirke i juni To konserter på Lovisenberg Sykehus Underholdning på Ståldagen 2012 i regi av Norsk Stålforbund på Grand Hotel i november Julekonsert i Grorud kirke sammen med Oslo Janitsjar og sangkoret i desember Julekonsert i Oslo Rådhus på bystyrets juleavslutning og julegrantenning i desember Underholdning på Young Retailers julebord i OHFs lokaler i desember Julekonsert på Uranienborghjemmet i desember 15

16 OHF Dagligvaregruppen OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som faggruppe i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. 01 Virksomheten OHF Dagligvaregruppen avholdt generalforsamling 24. april Roger Anders ble valgt til leder, og Svein Erik Eidsmo ble valgt som nestleder. Medlemstallet var 533 ved utløpet av året Medlemstallet inkluderer 488 filialer av de fire blokkene, 13 selvstendige kjøpmenn og 32 personlige medlemskap (pensjonister). 02 Styret Styret har hatt denne sammensetningen i 2012: Styreleder Roger Andersen, Rimi Skøyen Nestleder Svein Erik Eidsmo, REMA 1000 Ryen Roar Johansen, Kiwi Flaskebekk Tonje Lislegaard, Bunnpris Bygdøy Allé Lise Hanne Midtgaard, Spar Hurdal Claus Eriksen, Spar Tåsen Thomas Helmersen, Bunnpris region sør Styret har holdt fire styremøter i Det ble behandlet 28 saker. Det ble i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styreseminar og studietur ble lagt til Liverpool sammen med OHF-styret. Styret deltok på Nordisk Formannsmøte som ble arrangert i Berlin. 03 Valgkomiteen Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen i 2012: Dag-Atle Marthinsen Knut Lislegaard John Arne Brennsund 04 Saker, møter og aktiviteter Styrets arbeidsform har vært organisert som prosjektarbeid, og styret har hatt fokus på Lærlingordningen for å styrke dagens ordning for lærlinger. Det har vært møter og samarbeid med VOKss Varehandelens Opplæringskontor. 16

17 17. mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2012 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen. Den finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37 A, for tillitsvalgte i OHF og OHF Dagligvaregruppen, innehavere av OHFs Hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gangen ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Kalender til alle medlemmer som ledd i profileringsarbeidet Styret har i løpet av desember måned besøkt 400 medlemmer, og levert ut kalendere og invitasjon til ølsmaking. Kalender og besøk ble meget godt mottatt av medlemmene. Medlemsarrangement Det ble arrangert juleølsmaking i OHFs egne lokaler på Karl Johan i år også. Her fikk deltakere informasjon om ulike typer/produkter og mulighet til å smake på årets juleøl i hyggelig samvær med andre kollegaer fra bransjen. Det var underholdning ved buktaleren Yann- Robert som slo meget godt an og fikk latteren til å runge. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer per epost. Foreningens hjemmeside oppdateres daglig. Kurs og opplæring Kurstilbudet til foreningen er koordinert med OHF og inneholder blant annet kurstilbud innen butikksikkerhet, arbeidsmiljø, salg og service. 17

18 Medlemsfordeler i OHF Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter. Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir bedriftsmedlemmer inntil de to første timene gratis, og utover dette får du en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging OHF er samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service. Vern av ansatte og verdier er viktig for butikkdrivere. OHFs sikkerhetssjef kan foreta en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminar med fokus på ran, svinn og tyveri. Ettervern og psykososial støtte Rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer for samtale etter ran og andre traumatiske hendelser, og utarbeider rapport med anbefalte tiltak. Alt dette til rabatterte priser for bedriftsmedlemmer. Tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som sikrer medlemmene 24-timers-rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte pr telefon er inkludert i månedsabonnementet. Pris på forespørsel. Lovpålagte kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS-kurs for ledere og verneombudskurs, som begge er lovpålagte, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF tilpasser også bedriftsinterne kurs. Taggeavtale Ved fjerning av tagging, graffiti og lignende hos bedriftsmedlemmer, betaler OHF en tredjedel av timeprisen. Tar det kortere tid å fjerne taggingen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Oslo Handel og Medlemmene får bladet Oslo Handel seks ganger i året med nyttig og tidsaktuell informasjon om handel og service i Osloregionen, og hva OHF jobber med. Daglige oppdateringen leses på nettsiden Ohf.no 18

19 Tall og trender Handelsanalysen for Oslo og Akershus kommer ut som halvårs- og årsrapporter, og viser omsetningsutvikling i Oslo, bydeler i Oslo, samt Akershus fylke sammenlignet med landet for øvrig. Bedriftsmedlemmer får tilgang til de ferske rapportene ved å henvende seg til OHF. Medlemmer kan også få tilpasset rapporter om bransjer/butikker lokalisert i Oslo og Akershus. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema, arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler Bedriftsmedlemmer kan låne OHFs flotte lokaler! Så lenge lokalene Kristianiasalen og/eller Heftyesalen er ledige i kontorets åpningstid klokken 9-15, kan bedriftsmedlemmer låne dem etter nærmere avtale på tlf.: Lokalene har alle fasiliteter for møtevirksomhet og trådløst nettverk. Bedriften faktureres kun kr 100,- pr. person for frukt og drikke. Ønskes servering av bagetter eller annen mat, kan dette bestilles samtidig med reservasjon av lokalene. Sosiale arrangement 17. mai og sommerfest for medlemmene. 19

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 www.ohf.no utleie og koordinering av gateareal side 3 butikkmesse i oslo side 6 ANLEGGS- ARBEID UTEN GRENSER side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e oktober 2009 REDAKTØR Lars

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil.

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil. www.lastebil.no NORGES LASTEBILEIER-FORBUND ÅRSBERETNING 2014 VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» Utgittt av Norges Lastebileier-Forbund juni 2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund!

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2014 2 Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! I 2014 fylte Huseiernes Landsforbund (HL) 25 år. Jubileumsåret ble åpnet med et jubileumsmøte

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009 www.ohf.no altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side aktuelt t u r i d

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2. MEDLEMSMAGASIN mai 2009 www.ohf.no styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer