AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005"

Transkript

1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005

2 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn. Prosjektet startet våren 1996 og ble avsluttet våren Formannskapet vedtok på møtet at arbeidet skulle videreføres under navnet Agenda 21 Stavanger og i første omgang fram til Arbeidet er evaluert og anbefalt videreført etter samme struktur fremover. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, stiftelsen Grønn By og Grønn Hverdag i Rogaland (tidligere Miljøheimevernet). Grønn By skal arbeide i forhold til næringslivet, Grønn Hverdag i forhold til beboere og frivillige organisasjoner og lag, mens kommunen skal ivareta egen organisasjon og de overordnede samfunnsoppgaver. Miljøvernsjefen har det koordinerende ansvar. Arbeidet ble fram til ledet av en styringsgruppe sammensatt av 5 politisk valgte representanter fra kommunen, styreleder i Grønn By, fylkesleder i Grønn Hverdag og miljøvernsjefen. Miljøvernsjefen er sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen legger følgende kriterier til grunn for Agenda 21-prosjektene: Prosjektene skal føre til holdnings- og handlingsendring og kunne overføres fra liten til større skala. Prosjektene skal stimulere frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter til å endre handlingsmønstre i mer bærekraftig retning. Prosjektene skal ha ringvirkninger og i størst mulig grad kunne overtas av deltakerne selv (selvbærende). Prosjektene forutsetter egeninnsats fra deltakerne i form av finansiering fra andre kilder eller frivillig arbeide. Resultater i form av handlingsendring skal kunne dokumenteres kvalitativt og/eller kvantitativt fra år til år. Denne rapporten er en beskrivelse av hva som har skjedd i 2005 og en summarisk oversikt over en del resultater og perspektiver. Årsrapporten er utarbeidet av prosjektansvarlige i Grønn By, Grønn Hverdag og kommunen, og skal også være et av grunnlagsdokumentene for den kurs og vinkling Agenda 21-arbeidet skal ha fremover. Styringsgruppen 2005 Kjell Erik Grøsfjeld (H) Nina K. Galta (A) Arne Soland (FrP) Tor Ytre-Arne (V) Turid R. Tafjord (SV) Hege Aasbø (GH) Bjørg Tysdal Moe (Grønn By) Kristin Bringedal (prosjektkoordinator)

3 SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2005: Prosjektet Agenda 21 Stavanger er i 2005 en videreføring av 12 hovedprosjekter, samt flere delprosjekter og informasjon. Alt i alt har prosjektet også i år engasjert et bredt spekter av mennesker og miljøer innen kommunale virksomheter, beboere, organisasjoner og næringsliv slik som intensjonene har vært. Styringsgruppens midler til å drive basisarbeidet har vært som følger : Budsjett Samlet regnskap Avvik/overskudd Kr ,- Kr ,- Kr ,- Avvik pålydende kr ,- skyldtes manglende innbetaling av en faktura i 2005, dette ble innbetalt i februar De resterende 6.000,- dekkes inn i løpet av Her er noen av nyhetene fra 2005: De små grønne: Vi har i 2005 arrangert 7 barnematkurs med til sammen 38 deltakere og holdt foredrag om miljøvennlig spedbarnsstell i fire spedbarnsgrupper for 43 deltakere. Etter initiativ fra Grønn Hverdag deles nå miljømerkebrosjyren God start ut ved seksukers-kontrollen til alle småbarnsforeldre i Stavanger. Det er lagt planer for et tøybleieprosjekt i samarbeid med renovasjonsavdelingen i Prosjektet skal sikre at alle foreldre får utdelt informasjon om tøybleier før fødsel. Grønne barnehager: Barnehagene Aubeberget avdeling Skredbakka, Biå, Molkeholen og Tastavarden avdeling Smiene ble Grønt flagg-sertifisert i løpet av Tastavarden barnehage avdeling Gullfaks registrerte seg i høst og regner med å få flagget i løpet av våren I mai arrangerte Grønn Hverdag en miljømarsj for alle barnehager i Stavanger. Om lag 250 barn og 25 voksne deltok og to skoleklasser fra Eiganes skole hadde laget poster og var postmannskap. I juni arrangerte vi et uteaktivitetskurs i samarbeid med Stavanger turistforening for 11 ansatte fra barnehagene som er med i prosjektet. I oktober ble det arrangert en fire dagers ekskursjon til Kristiansand og Aalborg for 11 barnehageansatte der vi besøkte fire grønne barnehager. Grønne skoler: Våren 2005 heiste Sunde skole og Steinerskolen det grønne flagget og dermed hadde alle de fem deltakerskolene fått Grønt flagg. Gosen skole er av de grønne skolene med meget høy aktivitet. Skolen har faste uteskoledager, de har egen parsell på Ullandhaug økologiske gård og de har innført kildesortering og egen miljøstasjon på skolen. I juni hadde elevene på Gosen en storslått motevisning i samarbeid med Fretex. Skolen har laget en vannkafe i kantinen og i november kunne skolen åpne Norges første debio-godkjente økologiske skolekantine. Høsten 2005 startet et nytt prosjekt med særlig fokus på klima og energi. Skolene Gosen, Sunde og Vassøy deltar i dette prosjektet, som vil vare fram til sommeren 2007.

4 mai arrangerte vi stand på Ung agenda 21 i samarbeid med renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune. Standen var populær og om lag 1700 barn var innom og plantet solsikker i kompostjord i og fra brun dunk. Fire av de grønne skolene deltok også med stand på Ung Agenda 21. Sommeren 2005 fikk vi Tine til å tilby økologisk skolemelk til skoler i Stavangerområdet. Tine skulle produsere melka hvis Grønne Hverdag kunne skaffe kundene. Det viste seg å være enkelt å få skolene til å bytte til økologisk melk og etter litt startvansker i august, fikk ti skoler i Stavangerområdet økomelk. Grønne Hverdag Stavanger samarbeidet om denne kampanjen med kollegaer i Haugesund og Kristiansand og resultatet ble at etterspørselen etter økomelk i Tine Sør nå er større en produksjonen. Grønne menigheter: Nye bransjekrav for både menigheter og bispedømmekontorer er utarbeidet i løpet av Stokka og Tjensvoll menighet har kommet langt i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og forventes å bli sertifisert tidlig i 2006, som de to første menighetene i landet. Det er utarbeidet nye Miljøsteg som er skreddersydd for menigheter og som nå deles ut aktivt i forbindelse med kunngjøringer og kirkekaffer. Grønn Hverdag hjalp bispedømmekontoret med miljøfyrtårnarbeidet, og de forventes også sertifisert i løpet av Grønne lag: I juni arrangerte det økologiske hagelaget et kurs om tang og tare ved Randabergkysten. I løpet av sommeren ble det påbegynt en jordovn på Ullandhaug økologiske gård som skal ferdigstilles i løpet av Drivhuset er nå ferdig og klar for neste vekstsesong. I slutten av august var det stor folkefrokost i skolegården på Kongsgård der ca. 500 innbyggere fikk servert gratis økologisk, rettferdig handlet og lokalprodusert mat og drikke. Samtidig holdt flere politikere, blant andre utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen, appell om miljø og rettferd i forhold til mat. Grønn Hverdag var miljøfyrtårnkonsulent for MaiJazz, som ble sertifisert i mai Grønne bydeler: I 2005 ble det arrangert bruktmarked på Nytorget hver lørdag fra 7. mai og ut september. Markedet har hatt en økende oppslutning av så vel selgere som publikum. I løpet av året er det kommet opp ballbinge i tilknytning til skoleområdet, og Bergsagelveien er omregulert til friområde og nå åpnet som G/S veg. Skolegården og idretts- og parkområdet fungerer nå som et sammenhengende sted uten biltrafikk. Grønne bomiljø: Byhaugen Vest 1 ble sertifisert i mars 2005 og Soltun borettslag er godt i gang med sertifiseringen. Det ble utarbeidet en brosjyre i samarbeid med BL Soltun og SBBL som inneholder forskjellige miljøtiltak beboerne kan gjøre i borettslaget. Opplaget var på 1000 eksemplarer og brosjyrene ble delt ut til alle 523 husstander i BL Soltun, og de deles også ut til alle som flytter inn i borettslaget.

5 BL Sporen på Hinna, BL Madlamark 1 og BL Rosenli har også startet med miljøfyrtårnarbeidet og alle har kommet langt på vei og regner med å bli sertifiserte innen BL Sundekrossen vil starte med miljøfyrtårnarbeidet i januar Grønne bedrifter: I 2005 ble 6 nye bedrifter miljøfyrtårnsertifisert. Det er nå til sammen 18 bedrifter i Stavanger som har fått fyrtårnsertifikat. Grønn Hverdag har gitt de administrativt ansatte i Stavanger kommune et tilbud om opplæring i Liv & lyst- grupper og dette har blitt koplet sammen med miljøfyrtårnsertifiseringen av Teknisk drift. De grønne frokostene avholdes hos medlemsbedriftene og er meget godt besøkt. Det har vært avholdt 4 åpne Grønne frokoster i tillegg har vi hatt en rekke fagmøter med spesielt inviterte. Grønne Bygg: Det ble arrangert to studieturer. Den ene ble initiert av Lyse energi og planlagt og gjennomført av Grønn By og Urban Sjøfront. Formålet med turen var å besøke transformasjonsområder av stort format i Manchester og Liverpool som har lykkes med å implementere bærekraft og energieffektivitet. Den andre studieturen gikk til London. Formål med studieturen var å se på lavenergi, miljøvennlige bygg samt transformasjonsområder juni ble prosjektet Site under Construction - Recycle- Live arrangert på Tou Scene. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Grønn By, Tou Scene, Urban Sjøfront og Helen og Hard arkitektkontor. Tema for prosjektet var bl.a. rehabilitering av eldre bygningsmasse med Tou Scene som eksempel, kreativ ressursbruk og definering av begrepene resirkulering og gjenvinning. Håndboken om Grønn rehabilitering kom fra trykkeriet i 3000 eksemplarer tidlig i april, og ble godt mottatt av både fagfolk og lekfolk. Håndboka om Grønn rehabilitering er blitt en del av Stavanger2008-prosjektet Norwegian Wood. Grønn gård: Av spesiell betydning i 2005 er rådmannens anbefaling om et nærmere samarbeid mellom Jernaldergården, botanisk hage og økologisk gård. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utredet ulike sider ved denne saken. Høsten 2003 var den økologiske stallen klar til innflytting og sommeren 2004 ble det bygget ridebane ved stallen. Representanter for botanisk hage og gården besøkte høsten 2005 Eden Project i Cornwall, England ( se Med utgangspunkt i dette er det planer om et vitensenter «Plantenes verden». Sentralt i dette er et nytt publikumsveksthus. I desember gav et enstemmig bystyre sin tilslutning til planene om sammenslåing. I 2005 fikk Snøhettabygget status som et Stavanger 2008 prosjekt under kategorien «Norwegian Wood». Høsten 2005 ble det satt ut 170 vinplanter. Staur til vinfeltet ble skaffet fra Suldal. Et sagbruk der inne leverte 250 einerstaur. Grønt vennskap Nord-Sør I 2005 startet Fredskorpsutvekslingprosjektet som ledd i kommune til kommunesatsingen. To representanter fra Antsirabé arbeider i Stavanger, en i IVAR og en i Grønn

6 Hverdag og Ullandhaug Økologiske Gård. Tilsvarende har Stavanger to deltakere i Antsirabé, en i miljøorganisasjonen TED og en i Teknisk Service, Antsirabé kommune. I 2005 startet KS og Stavanger opp et nytt prosjekt Indikatorer som verktøy for bærekraftig utvikling som er rettet mot Antsirabé kommune og som indirekte kan gi grunnlag for sammenligning med Stavanger (nord-sør). Forprosjekt er ferdig og hovedprogram skissert men ikke endelig finansiert. I 2004 og 2005 har det meste av arbeidet i Antsirabé bestått av bygging av kanaler/avløpssystem for å lede bort overflatevann og bygging av vannposter som på sikt kan kombineres med stasjoner for kildesortering/miljøstasjoner. I tillegg er det laget planer for arbeidet framover. I 2005 var flere delegater fra UiS, Rogalandsforskning og IVAR på besøk på Madagaskar og i Antsirabé for å drøfte samarbeid med aktører på Madagskar og bruk av norske bistandsmidler. Det er under utarbeidelse søknad om midler fra NORAD, skjer vinteren Grønn informasjon: Det er gjennomført 8 kompostkurs med til sammen 25 deltakere. Vi har sendt ut to nyhetsbrev og oppdatert internettsidene. I vår la vi ned nettstedet og overførte hele nettstedet til Stavanger kommunes nye nettsider. Det nye nettstedet ble lansert i høst og har adressen eller Sidene kan også nås via kommunens hovedside. Klimaplan for Siddiser ble påbegynt i 2003 og det var veldig gledelig at Miljøverndepartement ville støtte en utgivelse slik at den kunne ferdigstilles i I 2005 har Grønn Hverdags arbeide med Lokal Agenda 21 hatt et omfang tilsvarende 1,5 årsverk. Grønn Hverdag har arbeidet med 11 av kommunens 12 Agenda 21-prosjekter. Grønn Hverdag har også sekretæransvar i koordineringsgruppa. Terje Torkildsen har i 2005 hatt et overordnet prosjektlederansvar for Grønn Hverdags samarbeid med Stavanger kommune og har også vært prosjektleder for Grønne skoler, Grønn informasjon og delprosjektet Grønn rehabilitering innenfor Grønne bygg-prosjektet. Imme Dirks har vært prosjektleder for De små grønne, Grønne barnehager, Grønne lag, Grønne bedrifter, Grønt bomiljø, Grønne bydeler og Grønne menigheter. Målgruppen for Grønn Hverdags arbeid er befolkningen i deres hverdagsliv. Vi jobber utadrettet og møter folk på deres hjemmebane: i organisasjoner, institusjoner og husholdninger. Grønn By sine leveranser til Agenda 21 er Grønne frokoster og Grønne Bygg herunder innovativ design og arkitektur. Grønn By har levert ca. 7 måneders arbeidsinnsats i prosjektene i tillegg kommer egeninnsats fra Grønt nettverk og medlemsbedriftene.

7 1. DE SMÅ GRØNNE 1.1 Status Delprosjektet De små grønne har som målsetting å gjøre små barns hverdag så miljøvennlig som mulig. Prosjektet har to fokus: helsestasjoner og foreldregrupper. Alle de ni helsestasjonene i Stavanger har tavler med miljøinformasjon. Grønn Hverdag i Rogaland har laget nasjonale brosjyrer om Hjemmelaget spedbarnsmat og Lek og leketøy som helsestasjonene formidler. Det avholdes jevnlig kurs for småbarnsforeldre om miljøvennlig barnestell og hjemmelaget barnemat. De små grønne er en del av Stavanger kommunes "Feie for egen dør"-satsing. Imme Dirks er prosjektleder for De små grønne. 1.2 Gjennomføring Vi har i 2005 arrangert 7 barnematkurs med til sammen 38 deltakere. Kursene koster 100 kroner og varer i ca. to timer. Vi har holdt foredrag om miljøvennlig spedbarnsstell i fire spedbarnsgrupper for 43 deltakere. Vi har besøkt alle helsestasjonene i løpet av våren og hatt kurs om miljømerkete hygieneprodukter for spedbarn på personalmøtene til alle helsestasjoner i Stavanger. Etter initiativ fra Grønn Hverdag deles nå miljømerkebrosjyren God start ut ved seksukers-kontrollen til alle småbarnsforeldre i Stavanger. Alle miljøtavler er oppdatert med ny informasjon. I 2005 ble det trykket et nytt opplag av leketøybrosjyren i 5000 eksemplarer. Brosjyren deles ut på femmåneders-kontrollen. 1.3 Evaluering Prosjektet er godt etablert med høy grad av måloppnåelse. I 2005 har vi styrket samarbeidet vårt med de ni helsestasjonene. Vi har styrket helsestasjonens mulighet til å formidle miljøinformasjon ved å holde kurs for helsesøstrene om miljøvennlige hygieneprodukter for spedbarn. Utdelingen av God start-brosjyren er noe vi er svært fornøyde med. Vi har også sikret at alle foreldre får utdelt lekebrosjyren ved seksmåneders-kontroll. Vi har nesten nådd målet om 40 deltakere på barnematkursene (38 deltakere) og vi hadde 43 deltakere på fire spedbarnsgrupper på Storhaug. Begge disse kursene fungerer veldig bra, men det må jobbes mer systematisk for å få på plass kurs i miljøvennlig spedbarnstell i andre bydeler enn Storhaug. Trykking av et nytt opplag av brosjyren om hjemmelaget barnemat er utsatt til våren 2006 på grunn prioritering av nytt opptrykk av lekebrosjyren. Begge brosjyrene går som varmt hvetebrød og det har de siste årene vært distribuert nesten brosjyrer til småbarnsforeldre i Stavanger. 1.4 Resultat og perspektiver Prosjektet har funnet sin form og fungerer bra. Småbarnsforeldre er en viktig målgruppe i Agenda 21-arbeidet, da de er i en omstillingsfase og åpne for å endre hverdagsvaner. Gjennom miljøtavlene og brosjyrene når vi de fleste småbarnsforeldre i Stavanger med informasjon hvert år. I 2006 vil vi trykke et nytt opplag av barnematbrosjyren og vi ønsker også å lage to nye brosjyrer om innemiljø og tekstiler, hvis vi klarer å finansiere det. Vi vil arrangere barnematkurs for enda flere nybakte foreldre og vi vil holde foredrag for spedbarnsgrupper. Vi skal i samarbeid med renovasjonsavdelingen i kommunen sette i gang et tøybleieprosjekt og sikre at alle foreldre får utdelt informasjon om tøybleier før fødsel. Alle helsestasjoner og jordmoravdelingen på SUS skal få tilbud om kurs i bruk av tøybleier og vi skal bruke nettverket vårt for å gjøre dette tilbudet kjent i Stavanger. De små grønne vil også neste år være en viktig del av Stavanger kommunes Feie for egen dør -satsing og vi vil i 2006 også se på muligheter for fyrtårnsertifisering av helsestasjoner.

8 2. GRØNNE BARNEHAGER 2.1 Status I 2001 satte Grønn Hverdag i gang et pilotprosjekt med Grønne barnehager. 1. januar 2005 deltok ti barnehager i prosjektet: Biå, Buøy, Dusavik, Aubeberget avdeling Malthaug og avdeling Skredbakka, Molkeholen, Ramsvikskogen, Emmaus og Tastavarden barnehage avdeling Smiene og avdeling Gullfaks. Målet med prosjektet er å gjøre barnehagene så miljøvennlige som mulig. Barnehagene velger selv ambisjonsnivå, men det er et mål at barnehagene skal få Grønt flagg eller miljøfyrtårn for miljøinnsatsen sin. Per 1. januar 2005 var Aubeberget barnehage avdeling Malthaug, Buøy barnehage og Ramsvigskogen barnehage sertifisert med Grønt flagg. Grønne barnehager er en del av Stavanger kommunes "Feie for egen dør"-satsing. Imme Dirks er prosjektleder for Grønne barnehager. 2.2 Gjennomføring Vi har besøkt alle barnehagene som deltar i prosjektet minst én gang i løpet av året, og ellers når de ønsker det. Alle grønne barnehager fikk tilbud om grønne foredrag på personal- og foreldremøter. Vi hadde to møter for styringsgruppa for prosjektet i Grønt flagg er en internasjonal sertifisering for skoler og barnehager. Barnehagene Ramsvikskogen, Buøy og Aubeberget avdeling Malthaug fornyet Grønt flagg-søknadene sine. Barnehagene Aubeberget avdeling Skredbakka, Biå, Molkeholen og Tastavarden avdeling Smiene ble Grønt flaggsertifisert i løpet av Tastavarden barnehage avdeling Gullfaks registrerte seg i høst og regner med å få flagget i løpet av våren I mai arrangerte vi en miljømarsj for alle barnehager i Stavanger. Om lag 250 barn og 25 voksne deltok og to skoleklasser fra Eiganes skole hadde laget poster og var postmannskap. I juni arrangerte vi et uteaktivitetskurs i samarbeid med Stavanger turistforening for 11 ansatte fra barnehagene som er med i prosjektet. I oktober ble det arrangert en fire dagers ekskursjon til Kristiansand og Aalborg for 11 barnehageansatte der vi besøkte fire grønne barnehager. Målet med ekskursjonen var å inspirere og motivere deltakerne til videre miljøtiltak i sine barnehager. I november var prosjektlederen i Haugesund og holdt foredrag for 9 barnehageansatte om miljøvennlig mat og miljøvennlige hygieneprodukter rettet mot spedbarn. Alle barnehager i Stavanger har blitt informert om at økologisk melk nå er like billig og lett tilgjengelig som melk fra konvensjonelt landbruk. Dette tilbudet gjelder barnehager som er tilknyttet skolemelkordningen. 2.3 Evaluering Det har vært mye god miljøaktivitet i barnehagene og prosjektet går så det suser. Målet med å få syv Grønt flagg-sertifiserte barnehager innen 2005 er nådd. De ansatte er veldig motiverte og ser stor nytte av å være en grønn barnehage. Styringsgruppen for Grønne barnehager fungerer veldig fint. Vi har fått med fire nye Grønt flagg-barnehager i prosjektet og en annen har søkt om registrering og vil være klare for sertifisering til våren. Vi vil stille krav til alle de grønne barnehagene at de skal være i gang med Grønt flagg- eller Miljøfyrtårnsertifisering i løpet av Det er to barnehager i prosjektet som abonnerer på økologisk frukt og grønt. Miljømarsjen var meget vellykket og uteaktivitetskurset var en suksess. Det samme gjelder ekskursjonen til Danmark. Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra deltakerne at de bruker det de har sett og hørt på turen i sine egne barnehager. Det har ikke vært ønske fra noen av barnehagene å gjennomføre studiegrupper med Grønn Hverdag på jobben, men vi vil fortsette å tilby dette til barnehagene, dersom de ønsker det.

9 2.4 Resultat og perspektiver Prosjektet har funnet sin form og vi tror vi kan betjene opptil ti barnehager med de ressursene vi har til rådighet innenfor prosjektet. I 2006 vil vi fortsette å stille krav til de grønne barnehagene at de skal starte med miljøsertifisering. Dette vil gjøre barnehagene mer selvgående i sin miljøsatsing. Vi skal også i 2006 arrangere miljømarsjen rundt Mosvatnet og organisere aktivitetskurs for de ansatte i de grønne barnehagene. Grønn Hverdag vil også bidra til at barnehagene serverer mer økologiske matvarer og sikre at 50 % av barnehagene i Stavanger serverer økologisk melk. 3. GRØNNE SKOLER 3.1 Status Våren 2003 inviterte vi alle skoler i Stavanger til å delta i et Grønne skoler-prosjekt med særlig fokus på uteskole, kretsløp og biologisk mangfold. Fem skoler søkte om å delta; Gosen, Madlavoll, Steinerskolen, Sunde og Vassøy. Disse fem skolene har deltatt i prosjektet, som ble avsluttet sommeren Høsten 2005 startet et nytt prosjekt med særlig fokus på klima og energi. Skolene Gosen, Sunde og Vassøy deltar i dette prosjektet, som vil vare fram til sommeren Terje Torkildsen er prosjektleder for Grønne skoler, som er en del av Stavanger kommunes Feie for egen dør -satsing. Grønn Hverdag samarbeider med skolekontoret, KTD og Stavanger Eiendom om prosjektet. 3.2 Gjennomføring Våren 2005 heiste Sunde skole og Steinerskolen det grønne flagget og dermed hadde alle de fem deltakerskolene fått Grønt flagg. Dette var en av hovedmålsettingene i prosjektet. Det har vært mange gode prosjekter ute i skolene i år og det er ikke mulig å nevne alle her, men Gosen skole kan nevnes som et eksempel på høy aktivitet. Skolen har faste uteskoledager, de har egen parsell på Ullandhaug økologiske gård og de har innført kildesortering og egen miljøstasjon på skolen. I juni hadde elevene på Gosen en storslått motevisning i samarbeid med Fretex. Skolen har laget en vannkafe i kantinen og i november kunne skolen åpne Norges første debio-godkjente økologiske skolekantine. Dette fikk også oppmerksomhet i media. I november og desember deltok 9. og 10.-klassingene på skolen i miljøstegaksjoner og fikk over 800 voksne rogalendinger til å ta miljøsteget og bli med i Grønn Hverdag. For hver deltaker elevene vervet, fikk den gassiske ungdomsmiljøorgansiasjonen TED Pilots i Antsirabe 5 kroner. TED Pilots skal bruke pengene til treplanting i regnskogen. I desember arrangerte Grønn Hverdag et gavekortverksted på julemarkedet i sentrum. Vi inviterte alle barn i Stavanger til å pynte halvferdige gavekort som 51 åttendeklassinger på Gosen skole hadde laget i forkant av markedet. Meningen med verkstedet var at barna skulle gi opplevelser i julegaver i stedet for ting mai arrangerte vi stand på Ung agenda 21 i samarbeid med renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune. Standen var populær og om lag 1700 barn var innom og plantet solsikker i kompostjord i og fra brun dunk. Fire av de grønne skolene deltok også med stand på Ung Agenda 21. Sommeren 2005 fikk vi Tine til å tilby økologisk skolemelk til skoler i Stavangerområdet. Tine skulle produsere melka hvis Grønne Hverdag kunne skaffe kundene. Det viste seg å være enkelt å få skolene til å bytte til økologisk melk og etter litt startvansker i august, fikk ti skoler i Stavangerområdet økomelk. Grønne Hverdag Stavanger samarbeidet om denne kampanjen med kollegaer i Haugesund og Kristiansand og resultatet ble at etterspørselen etter økomelk i

10 Tine Sør nå er større en produksjonen. Økomelkkampanjen resulterte også i en sak i FBI på NRK1. Ved skolestart gikk også startskuddet for det nye skoleprosjektet om klima og energi, som skal gå fram til Skolene Gosen, Sunde og Vassøy søkte om å delta i prosjektet. Vi har, i sammen med Stavanger Eiendom, så smått begynt å kartlegge enøk-potensialet på skolene, men vi regner ikke med at prosjektet kommer skikkelig i gang før til våren. 3.3 Evaluering Prosjektet Grønne skoler har hatt en høy grad av måloppnåelse og miljøaktiviteten på de fleste deltakerskolene har vært god. Det viser seg imidlertid at det på skoler der det har vært utskifting av rektor eller andre nøkkelpersoner, har aktiviteten falt noe. Skifte av naturforvalter i Stavanger kommune er også noe av forklaringen på at innrapportering fra skolene til kommunens database om biologisk mangfold har vært liten. Det er imidlertid gjort flere registreringer i skolenes nærmiljø som kan innrapporteres på et senere tidspunkt. Det har vært liten utvikling i realiseringen av halmhuset i skolehagen på Solhaug, men dette skyldes interne forhold i kommunen. Grønn Hverdag har prøvd å få fortgang i prosjektet ved flere anledninger og halmhuset er også meldt inn som prosjektide til Stavanger2008-prosjektet Norwegian Wood. Vi lot være å arrangere seminar på Skolemøtet for Rogaland i år fordi det har vært liten interesse for seminaret de siste årene. Vi mener det er bedre å arrangere formidlingsseminarer om natur og miljø i sommerhalvåret da det er mer aktuelt å være utendørs. Vi har markedsført Grønn Hverdag på jobben overfor deltakereskolene, men det har vært lunken interesse for dette. Vi vil likevel fortsette å tilby dette til skolene, i tilfelle noen ønsker å benytte seg av det. Deltakelsen på Ung Agenda 21 var som vanlig et av høydepunktene i prosjektet og skolene som deltok syntes det var både moro og lærerikt å være med. Vår samarbeidsstand med renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune var også vellykket til tross for, eller kanskje på grunn av, relativt liten ressursbruk. Økomelkkampanjen var svært vellykket og har bidratt til å endre hele omsetningsmønsteret for økomelk i Rogaland. Det meldes at Tine nå er mer interesserte i at melkebønder legger om til økologisk produksjon og store produsenter er allerede i gang med omlegging. Så snart Tine kan levere mer økologisk skolemelk, vil vi kunne skaffe flere kunder. Økomelkkampanjen lå ikke inne i den opprinnelige årsplanen, men når muligheten oppstod, måtte vi gripe den. De gode resultatene viser at dette var en riktig vurdering, selv om det har gått ut over andre oppgaver. Det nye klima- og energiprosjektet er ikke kommet skikkelig i gang enda og det er for tidlig å si noe om resultatene, men alt tyder på at suksess for prosjektet er veldig avhengig av et konstruktivt samarbeid med Stavanger Eiendom. 3.4 Resultater og perspektiver Dersom miljøarbeidet i stavangerskolene skal bli enda bedre enn det er i dag, forutsetter det at satsingen er bedre forankret i Stavanger kommune og da særlig på skolekontoret. Satsingen på Grønt flagg har vært viktig og riktig, men det viser seg at dette ikke er selvgående, og fornying av flagg og sertifikat er avhengig av oppfølging fra ekstern prosjektleder. Det kan nå være på tide å begynne med miljøfyrtårnsertifisering av skolene, men dette forutsetter at både skolekontoret og Stavanger Eiendom vil legge ressurser inn i satsingen. Gosen skole er interessert i å bli miljøfyrtårn og de er også opptatt av at den forestående rehabiliteringen av skolen skal styrke skolens miljøprofil. Rehabiliteringen av Gosen skole vil kunne gi en pekepinn på hvor god miljøprofil det er mulig for en skole å få i Stavanger i dag. Det er litt bekymringsfullt at interessen for Grønne skoler om klima og energi var såpass liten, og at bare tre skoler søkte om å få delta. Dette skyldes nok i hovedsak en viss

11 prosjekttrøtthet i skoleverket på grunn av stadige endringer og nye reformer, og det kan være mer fornuftig å tilby skolene en løsere tilknytning til Grønne skoler-prosjektet i årene som kommer. Oppretting av et Grønt skoleforum, gjerne i samarbeid med Ung Agenda 21 og Statens utdanningskontor, kan være én vei å gå. Her kan vi tilby skolene mindre forpliktende deltakelse på seminarer og studiereiser, alt etter interesse og behov. Halvdagskonferansen vi skal arrangere om Grønne skolegårder i mars 2006 vil gi en pekepinn på om dette er noe å jobbe videre med. 4. GRØNNE MENIGHETER 4.1 Status Prosjektets hovedmålsetting er å gjøre alle deler av kirkens virksomhet mer miljøvennlig. Den siste tiden har vi jobbet med miljøfyrtårnsertifisering av menigheter og kirkelige institusjoner. Nye bransjekrav for både menigheter og bispedømmekontorer er utarbeidet i løpet av Både Stokka menighet, Tjensvoll menighet og bispedømmekontoret skal sertifiseres etter de nye kravene. Imme Dirks er prosjektleder for Grønne menigheter. 4.2 Gjennomføring I 2005 var Grønn Hverdag miljøfyrtårnkonsulent for både Stokka og Tjensvoll menighet. Menighetene har kommet langt med sertifiseringen og forventes å bli sertifisert tidlig i 2006, som de to første menighetene i landet. Det er utarbeidet nye Miljøsteg som er skreddersydd for menigheter og som nå deles ut aktivt i forbindelse med kunngjøringer og kirkekaffer. Grønn Hverdag deltok på et miljøfyrtårnmøte våren 2005 hvor flere aktører innenfor kirkens virksomheter kom sammen for å diskutere nye bransjekrav for menigheter. Vi var en sentral aktør siden vi allerede hadde jobbet med miljøfyrtårn i menigheter og kunne bidra med mange konkrete forslag. Hege Aasbø hjalp bispedømmekontoret med miljøfyrtårnarbeidet. Bispedømmekontoret forventes også sertifisert i løpet av Evaluering Prosjektet har stort sett gått som planlagt og vi er svært fornøyde med progresjonen. Miljøengasjementet i Stokka og Tjensvoll menighet er styrket men målet med å få tre miljøfyrtårnsertifiserte menigheter innen 2005 har vi ikke nådd. Dette har imidlertid å gjøre med for sein utarbeiding av de nye bransjekravene. Stokka og Tjensvoll menighet er motiverte til å jobbe med miljø og rettferd innenfor menigheten og forventes sertifisert tidlig i Menigheter er et veldig fint forum for å spre kunnskap om miljø og rettferd. Ved å få rutiner på å ta med miljø og rettferdsaspekter inn i semesterplanen, sikres det fokus på miljø og rettferd i gudstjenester, konfirmantplaner og daglig drift. 4.4 Resultat og perspektiver Miljø og rettferdsspørsmål står høyt på agendaen til Den norske kirke. Vi har allerede kommet lenger i arbeidet vårt med miljøsertifisering av Stokka og Tjensvoll menighet enn det vi hadde forventet, og vi tror vi vil ha de to første miljøfyrtårnserifiserte menighetene på plass til våren Dette skal vi feire ved å invitere andre menigheter og informere dem om miljøfyrtårnsertifiseringen. I løpet av 2006 vil vi hjelpe to nye menigheter i prosessen til å bli miljøfyrtårnsertifiserte. Vi vil dessuten sette i gang Liv&Lyst/Grønn Hverdag på jobbengrupper i Stokka og Tjensvoll menigheter våren 2006, samtidig som vi vil gjennomføre Menighetenes butikktest med konfirmanter fra minst to menigheter.

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold FORORD... 3 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2006:... 4 2. PROSJEKTENE... 5 2.1 DE SMÅ GRØNNE... 5 2.2 GRØNNE BARNEHAGER... 6 2.3 GRØNNE

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2003 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 Innhold ÅRSRAPPORTEN 2009... 1 INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 FORORD... 8 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2009... 9 2. PROSJEKTENE... 10 2.1 DE SMÅ

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-15/8634-1 51455/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 02.06.2015

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER pilotprosjekter kompetanseutvikling ressursutnyttelse helhetstenkning metodeutvikling erfaringer samhandling endring ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 1 Innhold KLIMAGASSUTSLIPP OG BYMILJØ...

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer