Herved innkalles ti1 ordinaer generalforsamling som avholdes. onsdag den 13. april 1977 kl i Samfunnshuset, Kongsveien 50, Bekkelagshggda.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herved innkalles ti1 ordinaer generalforsamling som avholdes. onsdag den 13. april 1977 kl. 19.00. i Samfunnshuset, Kongsveien 50, Bekkelagshggda."

Transkript

1 for 1976

2 Ti1 aksjonaerene i AS BRATLIKOLLEN Herved innkalles ti1 ordinaer generalforsamling som avholdes onsdag den 13. april 1977 kl i Samfunnshuset, Kongsveien 50, Bekkelagshggda. 1. Vanlig konstituering. 2. Revidert regnskap med revisors beretning. 3. Dekning av det regnskapsmessige underskudd. 4. Styrets beretning for Budsjett for Forslag ti1 vedtektsendring. 7. Honorar for styremedlemmene for neste periode. 8. Valg av styre med varamenn. 9. Valg av revisor samt fastsettelse av revisors honorar. 10. Valg av valgkomite. 11. Valg av tiltakskomite. 12. Lekeplassene innenfor selskapets omrhder. Oslo, mars STYRET

3 Styret har siden generalforsamlingen den 8/ bestbtt av: Formann: Styremedlemmer: Carl Sandstuveien 48. Gunvald Kolbu, Lilbakkveien 1, David Crawfurd, Libakkfaret 4, Paul Lyngaas, Libakkveien 2 1, Magnus Meek, Libakkveien 6 B, Vidar Stigen, Libakkveien 6 A, Helge Libakkfaret 3, Hroar Syversen, Libakkfaret 1, Revisor: Olav Dehli, Ildahl, Waaler & Co A/S Valgkomit e: Thorstein Arnesen, Odd Nzss, Edvard NygB'rd, Findahl, Aage Bjelke, Rolf Lindboe, Sverre K jole, Gunnar Thoresen, KBre Laudal, Eivind Martinsen, Libmakkfaret 11 B, Libakkfaret 8, Libakkfaret 9 A, Libakkveien 21 A, Libakkfaret 1, Libakkfaret 2 B, Libakkfaret 5 B, Libakkveien 25, Libakkveien 1, Sandstuveien 52. Tiltakskomite: Grete Stene, Libakkveien 25 A, Haug, Fru Dalen, Libakkveien 1, Libakkfaret 4, Jorunn Hermansen, Libakkfaret 9. Erland Morud Eiendomsforvaltning A/S, Fr. Nansenspl. 9, Oslo 1.

4 Styrets bemerlminger ti1 de enlqelte poster pi dagsorden Sak. 1. Etter vanlig navnopprop vil det bli valgt 2 aksjonarer ti1 5 underskrive protokollen. Utskrift av resultatregnskap for 1976 samt balansekonto er inntatt i dette hefte. Sak. 3. Sak. 4. Sak. 5. Sak. 6. Sak. 7. Sak. 8. Sak. 9. Sak. 10. Sak. 11. Sak. 12. Styrets forslag fremgar av resultatregnskapet. Beretningen for 1976 er inntatt i dette hefte og blir narmere kommentert under motet. Budsjett-forslaget for 1977 er inntatt i dette hefte og blir narmere kommentert under mgtet. Det er kommet skriftlig krav den fra 34 aksjonarer om en tilfgyelse ti1 vedtektene som styret oppfatter siledes: Vedtektenes 5 3 gis fglgende tilfgyelse: Kun norske statsborgere eller personer av norsk opprinnelse kan vare aksjonarer. Vedtektenes 5 3 vil dersom forslaget blir vedtatt lyde som fglger: Aksjekapitalen er kr ,- fordelt pi 306 aksjer a kr. 250,- lydende pi navn og fullt innbetalt. Aksjene kan ikke oppskrives uten vedtektsforandring. Ingen kan eie mer enn en aksje. Ektefeller som bor sammen kan ikke eie hver sin aksje. Andre enn ektefeller kan ikke eie aksje sammen. Kun norske statsborgere eller personer av norsk opprinnelse kan vare aksjonarer. Forslag ti1 honorar blir fremsatt for generalforsamlingen. Valgkomiteen fremsetter forslag. Valgkomiteen frernsetter forslag. Valgkomiteen fremsetter forslag. Valgkomitten fremsetter forslag. Tiltaksko'miteen redegjgr for sitt arbeid.

5 Styret har i perioden sidea ordinaer generalforsamling den og frem ti avholdt 11 styremprter og behandlet 31 saker. Om selskapet anlegg og virksomhet avgis slik beretning: Vedlikehold bygninger I begynnelsen av 1975 ble det innhentet anbud for omlegging av tak. Styret besluttelt at arbeidet skulle utfprres av Olaf Osvold A/S. Meningen var i fgrste omgang bare a legge om takene i Libakkfaret 1-3 blokk C samt Libakkfaret 5-7 blokk D. Det viste seg imidlertid at ytterligere 2 tak pa bygningen Libakkfaret 9-11 blokk E og Libakkveien 25 blokk I, var i si dirlig forfatning at vi fant a mitte g5 ti1 omlegging. Dette ble en ekstra stor prkonomisk belastning, og har bidratt ti1 det regnskapsmessige underskudd. Kostnadene med takomlegginger belprp seg ti1 kr ,-. Forprvrig er det utfprrt vanlig ettersyn og reparasjoner, b1.a. fornyelser av takrenner, nedlprp og beslag. Dette i tillegg ti1 de blikkenslagerarbeider som hprrte med under omleggingen av taktekningen. Grantanleggene Ti1 tross for den tprrre sommeren greide vire aksjonaerer det nesten utrolige - nemlig i f2 det like vakkert som i tidligere ir. Styret benytter anledning ti1 i takke hver enkelt. Det ble i 1976 bevilget ialt kr ,- ti1 grprntanleggene. Vi forhpryet belprpet ti1 ca. kr. 120,- pr. oppgang. Det er fortsatt adgang ti1 a sgke om ca. kr. 120,- pr. oppgang for 1977, da det ser ut ti1 at systemet virker tilfredsstillende. Avfall og bortkjraring av seppel Co'ntaineren var en god lprsning. Det mi dog henstilles ti1 aksjonaerene om ikke i b'enytte denne ti1 ccsprppelsjakt~. Husholdningsavfall skal ikke kastes her. Likeledes mi det gis beskjed ti1 barna om at containeren ikke er noen lekeplass. Barnehagen I barnehagen har vi i i r ikke hatt stprrre pikostninger. Fra sluttet den ene parktanten p.g.a. sykdom. Det er heller ikke sa mange barn i parken at det p.t. er behov for 2 tanter. Ti1 barnehagens drift, lekeapparter m.v. medgikk i h.t, regnskapet kr ,05. Fra kommunen fikk vi i refunsjon kr ,35 i forbindelse med oppsettingen av lekeapparatene rundt om pi Bratlikollen. Kr ,70 medgikk ti1 vanlig vedlikehold i barnehagen og var andel ti1 lekeapparater og benker.

6 Traktordrift, post 83 i resultatregnskapet Ti1 trakto~rdrift medgikk kr ,05. Vi besluttet i gi ti1 innkjgp av den for nevnte container og denne kostet med stilplate i bunnen kr ,-. De ovrige utgifter er bensin, garasjeleie, avgifter og nye dekk ti1 begge forhjul pi traktoren. Fryseboksanlegget Anlegget fungerte ogsi i 1976 tilfredsstillende. Vi har fremdeles problemer med at aksjonaerene cctilegnern seg bokser som stb tomme og ikke vil vedkjenne seg det. Vi anmoder alle om i ordne opp i sine leieforhold. Inntektene av fryseriet utgjorde kr ,-, mens utgiftene utgjorde kr. 400,34. Antenneanlegget Antennesentralen A/S har fortsatt service og vedlikehold. Mottakerforholdene har vart varierende det siste ir, dette skyldes delvis atmosfariske forhold, men ogsi at det trengs utskiftinger og fornyelser. Disse utbedringerjfo~rnyelse vil andra seg ti1 ca. kr ,-. Styret vil ta kontakt med OBOS om dette for endelig beslutning tas. Vaskeriet I 1976 ble det innkjopt en Volund sentrifuge. Denne kostet kr ,-. Det er ni 2 fast ansatte damer i vaskeriet. Ved storre ((topper)) tar vi inn en dame som ekstrahjelp, dersom leveringstiden overskrider 1 uke. Det ble i 1976 vasket kg toy. Dette er en nedgang p i ca. 500 kg fra Fortsatt er det mange som vasker toy i leilighetene. Dette burde unngis, i et hvert fall hva storvasken angir. Vire damer gjor en god jobb og toyet leveres pent tilbake. Vi ber om at vaskeriet blir brukt. Det vaskes ni ca. 83 kg pr. husstand og hver aksjonar kan vaske inntil 120 kg inkludert i husleien. Ti1 lonninger medgikk i 1976 kr ,- mot budsjettert kr ,-. Vedlikeholdsutgiftene utgjorde kr ,57. Vaskeriartikler var budsjettert med kr ,-, det medgikk kr ,60. Fyranlegget & fyringsutgifter Forbruket av olje belop seg ti1 kr ,25 mot budsjettert kr ,-. Vi har i ir ikke fitt noen klager pa varmen si det ser ut ti1 at utskiftningen av sirkulasjonspumpene i 1975 var en god investering. I likhet med tidligere ir minner vi om at alle kan medvirke ti1 redusert oljeforbruk. Det er en selvfolge at dobbeltvinduene skal pi plass nir fyringssesongen begynner. Det samme gjelder dobbeltdorene ti1 balkongen. La ikke vinduer sti ipne i timevis og trekke varmen ut fra betongveggene. Sett leiligheten under full gjennomtrekk en kort stund.

7 Xommentarer ti1 regnskapet for 1976 og budsjett for 1977 Resultatregnskapet for 1976 viser underskudd pa kr ,79. Styret foreslar at belgpet dekkes ved at man overfgrer restbeholdninger fra vedlikelzoldsfond kr ,67 og fra fond vaskerimaskiner kr ,12. Fondene vil deretter vise totalt kr ,88 hvorav vedlikeholdsfond fyranlegg utgjgr kr ,- og fond vaskerimaskiner kr ,861. Avskrivninger pa bygninger er fgrt rned kr ,- hvilket tilsvarer de avdrag som er betalt pa pantegjelden ti1 Husbanken. Det er beregnet og avsatt kr ,- ti1 pilgpne ikke ilignede skatter. Pantegjeldsrenter er fremregnet fra siste terminforfall og frem ti1 31/ med kr ,-. Pi grunn av underskuddet i 1976, har det vaert ngdvendig i overfgre penger fra sparekonto ti1 foliokontoen. Etter at renter pa sparekonto er tilfgrt kapitalen star det inne pi konto i Oslo og Akershus Sparebank kr ,53. Pi samme konto i fjor var det innestiende kr ,82. Pa grunn av dette kapitalforbruk har vi en svikt i innskuddsrenter pi ca. kr ,- i forhold ti1 det budsjetterte belgp. Utgiftsiden pa resultatregnskapet viser en stigning pi ca. kr ,- i forhold ti1 budsjettet. Ser en bort fra stigningen i kontogruppe 6, vedlikehold, er det god balanse mellom de gvrige 8 utgiftsposter totalt sett. Pi inntektsiden er det som tidligere nevnt en svikt under kontogrupper 04 - innskuddsrenter pi kr ,-. Dette belgp i tillegg ti1 oversl<ridelser pi kontogruppe 6 utgjgr samrnen rned den budsjetterte underbalanse pi kr ,- arets faktiske driftsunderskudd, kr ,79. I likhet rned foregiende ir er budsjettet for 1977 ogsi gjort opp rned underskudd. Tiltross for leiegkningen pi kr. 50,-- pr. mnd. pr. leilighet fra beregnes underskuddet for innevaerende ar ti1 ca. kr ,-. For a bringe balanse i irets resultatregnskap trengs det ytterligere leietillegg pi kr. 55,- pr. mnd. fra Det er i det alt vesentlige tre utgiftsposter som forirsaker de leietillegg som mi gjennomfgres fra tid ti1 annen, nemlig: Kontogruppe 21, avdrag rentebaerende Ian, son1 fra 1976 ti gker rned ca. kr ,-. Kontogruppe 41, fyringsolje, som antas vil gke rned anslagsvis kr ,- Kontogruppe 61, som kan komme ti1 % overskride det budsjetterte belgp pi kr ,-. Vaktmestertjenesten Vire vaktmestere er fortsatt: KARL JOHAN KARLSEN, Libakkfaret 1 C, tlf , ROLF KRISTOFFERSEN, Libakkveien 6 A, tlf Vakttiden er som fgr: og 14-14,30 for telefonbeskjeder. Det overveies i gi ti1 innkjgp av automatiske telefonsvarer for vire vaktmestere da vakttiden sjelden blir respektert. Vi hiper dette vil bli en god lgsning.

8 Generalf orsamlingen Styret minner om at bare de saker som er anfgrt p5 dagsorden vil bli behandlet, jfr. vedtektenes PB generalforsamlingen er det kun aksjonaerene som har stemmerett. Enhver annen som mgter. og gnsker B avgi stemme, mi ha skriftlig, datert fullmakt fra den som er registrert som aksjonaer i selskapets protokoll. Oslo, mars 1977 STYRET Carl Ha'aQen formann Gunvald Kolbu David Crawfurd Paul Lyngaas Magnus Meek ERLAND MORUD EIENDOMSFORVALTNING A/S Forretningsf~rer

9 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER: 1. Renter av gjeld: pr. pantelh Husbanken Pantegjeldsavdrag pr pantelin i Husbanken... kr ,- 22. Nedskrivningsbidrag... )) , kr , Faste utgifter 3 1. Offentlige avgifter... kr Forsikringer... )) ,- )) Brenselsutgifter 41. Fyringsolje... kr , Vedlikehold... )) Vaskeri 5 1. Lonninger... kr ,- 52. Vaskeriartikler... )) Vedlikehold... H , Vedlikehold 61. Bygninger... kr , Annet vedlikehold... )) Administrasjon 71. Vaktmester... kr , Forretningsforer... )) Revisor )) 3.500, Styrehonorar... )) ,- 75. Rekvisita, verktgy... )) Trykksaker. porto etc... u Solsiale utgifter... u , )) ,54 )) ,17 )) ,09 )) ,35 8. Diverse 81. Barnehagens drift... kr Tilfeldige utgifter... )) 8.793, Traktordrift... u ,OS 84. Grgntanlegg... )) )) , Avskrivninger )) Skatter 1976

10 1. januar-31. desember Husleieinntekter Vaskerinntekter overvask Inntekter fryseri kr. +- utgifter )) 04. Innskuddsrenter Diverse inntekter Overfart fra vedlikelzoldsfond Bygninger... Vaskerimaskiner )) kr ,- 400, INNTEKTER: kr ,- )> 3.420,- )) 749,66 )) ,43 )) kr

11 BALANSEKONTO Eiendommen avskr. tidl. ir... kr ,49 avskr )) ,- Vaskemaskiner, barnehage, antcnncr, parkeringsanlegg... Fryserianlegg... Leiercstanser... Debitorer... kr ,49 )) ,49 kr ,-. - Andresens Bank, folio... Oslo og Akershus Sparebank... kr ,55 )) ,53 - )) ,08

12 pr. 31. desember 1976 Aksjekapital Obligasjonsinnskudd Innskudd fryseri Vedl.h.fond bygn. 1/ kr ,67 Overfgrt ti1 delvis dekning av Arets underskudd N , Vedlikehold fyranlegg Fond vaskerimaskiner kr ,- t overfprrt ti1 restdekning av Arets underskudd )) ,12 Palopne ikke ilignede skatter kr ,- kr ,320,- )) ,- ) ,- kr. 0,- )) ,- Fremmedkapital 1. pr. Husbanken kr ,- Nedskrivningsbidrag )) ,- )) , Pilprpne ikke f.f. pantegjeldsrenter )) ,- Kortsiktig gjeld: Forretningsfgrer og revisor kr ,- Kreditorer )) 5.962,- )) ,- Forskuddsbetalte leier > ,- - kr Revidsert. Lovbefalt beretning avgitt. lldahl, Waaler & Co Olav Daehli (sign.) Statsaut.revisor. Oslo, den 31. desember februar Curl HaaQen Gunvald Kolbu David Cruwfurd Paul Lyngaas Magnus Meek ERLAND MORUD EIENDOMSFORVALTNING A/S

13 Budsjettforslag for drift av UTGIFTER: 1. Renter av gjeld pr. pantelin Husbanken Pantegjeldsavdrag 21. Rentebserende 1in... kr ,- 22. Nedskrivningsbidraz... )) ,- )) , Fate utgifter 31. Off. avgifter. ink1. strgm... kr ,- 32. Forsikringer... )) ,- u Brenselsutgifter 41. Olje... kr ,- 42. Vedlikehold... )) )) ,- 5. Vaskeri 5 1. Lgnninger... kr ,- 52. Vaskeriartikler... )) ,- 53. Vedlikehold... )) Vedlikehold 61. Bygninger... kr ,- 62. Annet vedlikehold... )) , Administrasjon 71. Vaktmester... kr , Forretningsfgrer... )) ;- 73. Revisor... )) 3.000,- 74. Styrehonorar... )) 7.500,- 75. Rekvisita, verktyry etc... )) 2.000,- 76. Trykksaker, porto etc... )) ,- 77. Sosiale utgifter... )) , Di~lerse utgifter 81. Barnehagens drift... kr ,- 82. Tilfeldige utgifter... )) ,- 83. Traktordrift... )) ,- 84. Grgntanlegg... H 5.000, Skatter INNTEKTER: 01. Leieinntekter (610 x 12 x 306)... kr Vaskerinntekter... )) 1.500,- 03. Fryseri... )) 1.000,- 04. Innskuddsrenter... )) 7.500,- 05. Diverse inntekter... )) 6.000,- Underbalanse... )) p- kr ,-

14 3ilay ti1 arsberetning for A/S Bratlikollen 1976 Om lekeplassene pd Bratl5kollen. Hva er blitt qjort? - F!va gjenstar d gjflre? Som de fleste av beboerne p2 Bratlikollen vil vare kjent med, har det i av 1976 vart arbeidet med 5 utstyre lekeplassene med lekeapparater. I det skal vi qi en oversikt over lekeplassene med det utstyr som na finnes der, samt peke pd det som cnn; mangler: Lekeplass Utstyr idag Hva ma Sydende blokk A Hest, klatrestativ, Huske Foran blokk B Kombistativ m/hytte, Avstivning av huske- 2 husker oq svinqstand, stativ sandkasse, Poran vaskeriet IIest, kombistativ m/hytte, sandkasse, 2 klatrestativer, huske oq turnringer.,!3ak blokk D Kombistativ m/hytte, sand- Reparere huske kasse, 2 husker Bak blokk E 2 husker, sandkasse Rep. huske, ny dumpehuske Vestende blokk F Kombistativ m/hytte Ny sandkasse Foran blokk G Kombistativ, rep. sandkasse Sydende blokk I Taustige Huske Vestende blokk J Kombistativ., Hytte i kombistativ?.. Ti1 vdren vil det bli fylt sand i sandkassene. Det vil oqsa vare ngdvendiq med beisinq av treapparater oq maling av jernapparater; et vedlikeholdsarbeide som qjentas hvert 2r om ikke utstyret skal forrinqes urimeliq fort.

15 Hva har det koetet? Hvor er pengene kommet fra? Fra Oslo Kommune v/sosialradmannen Bevilget pa A/S Bratlikoller~l generalforsarnllng 1976 Utsifter : kr.7.000,-. 0, kr. 12,000.. Lekeapparater kr ,- Trematerialer " 2.183,- Iluskestativ " 1.222,45 Jernvarer " 1.081,60 Beis, pensler etc. #I a 335,65 Ubenyttede bevilgede midler. 0,,,,, ",',,,,,. " - ' '10-.a53'9,7'6 kr.' m' Lekeplassyruppen pa Bratlikolldn, Maria og Bjdrn Rdnning Xnger Lise Gross Libakkfaret 4 b, tlf Libakkfaret 7, tlf Anne M. og Odd Iversen Aase Hauqskott Libakkfaret 4 b, tlf Libakkfaret 9 A, tlf Stein Kvaldy Libakkfaret Anne Marie Norseth Libakkfaret 11 b, tlf Jorunn Hermansen Libakkfaret 9 B, tlf

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 St. Halvardsgate 25 A-C AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 www.dv68.no 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Stang Terrasse, avholdes onsdag 6 april 2005, kl. 1800 på i Vålerenga Bydelshus, Hedmarksgt. 2. (Vis à vis Vålerenga Vertshus) TIL BEHANDLING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Til beboerne i Ammerudlia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 7. mai kl. 18.00 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE, AVHOLDES ONSDAG 1. APRIL 2009 KL. 19.00 I VEITVET ELDRESENTER. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag Årsmelding 204 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling torsdag 5. mai kl. 8.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer