Herved innkalles ti1 ordinaer generalforsamling som avholdes. onsdag den 13. april 1977 kl i Samfunnshuset, Kongsveien 50, Bekkelagshggda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herved innkalles ti1 ordinaer generalforsamling som avholdes. onsdag den 13. april 1977 kl. 19.00. i Samfunnshuset, Kongsveien 50, Bekkelagshggda."

Transkript

1 for 1976

2 Ti1 aksjonaerene i AS BRATLIKOLLEN Herved innkalles ti1 ordinaer generalforsamling som avholdes onsdag den 13. april 1977 kl i Samfunnshuset, Kongsveien 50, Bekkelagshggda. 1. Vanlig konstituering. 2. Revidert regnskap med revisors beretning. 3. Dekning av det regnskapsmessige underskudd. 4. Styrets beretning for Budsjett for Forslag ti1 vedtektsendring. 7. Honorar for styremedlemmene for neste periode. 8. Valg av styre med varamenn. 9. Valg av revisor samt fastsettelse av revisors honorar. 10. Valg av valgkomite. 11. Valg av tiltakskomite. 12. Lekeplassene innenfor selskapets omrhder. Oslo, mars STYRET

3 Styret har siden generalforsamlingen den 8/ bestbtt av: Formann: Styremedlemmer: Carl Sandstuveien 48. Gunvald Kolbu, Lilbakkveien 1, David Crawfurd, Libakkfaret 4, Paul Lyngaas, Libakkveien 2 1, Magnus Meek, Libakkveien 6 B, Vidar Stigen, Libakkveien 6 A, Helge Libakkfaret 3, Hroar Syversen, Libakkfaret 1, Revisor: Olav Dehli, Ildahl, Waaler & Co A/S Valgkomit e: Thorstein Arnesen, Odd Nzss, Edvard NygB'rd, Findahl, Aage Bjelke, Rolf Lindboe, Sverre K jole, Gunnar Thoresen, KBre Laudal, Eivind Martinsen, Libmakkfaret 11 B, Libakkfaret 8, Libakkfaret 9 A, Libakkveien 21 A, Libakkfaret 1, Libakkfaret 2 B, Libakkfaret 5 B, Libakkveien 25, Libakkveien 1, Sandstuveien 52. Tiltakskomite: Grete Stene, Libakkveien 25 A, Haug, Fru Dalen, Libakkveien 1, Libakkfaret 4, Jorunn Hermansen, Libakkfaret 9. Erland Morud Eiendomsforvaltning A/S, Fr. Nansenspl. 9, Oslo 1.

4 Styrets bemerlminger ti1 de enlqelte poster pi dagsorden Sak. 1. Etter vanlig navnopprop vil det bli valgt 2 aksjonarer ti1 5 underskrive protokollen. Utskrift av resultatregnskap for 1976 samt balansekonto er inntatt i dette hefte. Sak. 3. Sak. 4. Sak. 5. Sak. 6. Sak. 7. Sak. 8. Sak. 9. Sak. 10. Sak. 11. Sak. 12. Styrets forslag fremgar av resultatregnskapet. Beretningen for 1976 er inntatt i dette hefte og blir narmere kommentert under motet. Budsjett-forslaget for 1977 er inntatt i dette hefte og blir narmere kommentert under mgtet. Det er kommet skriftlig krav den fra 34 aksjonarer om en tilfgyelse ti1 vedtektene som styret oppfatter siledes: Vedtektenes 5 3 gis fglgende tilfgyelse: Kun norske statsborgere eller personer av norsk opprinnelse kan vare aksjonarer. Vedtektenes 5 3 vil dersom forslaget blir vedtatt lyde som fglger: Aksjekapitalen er kr ,- fordelt pi 306 aksjer a kr. 250,- lydende pi navn og fullt innbetalt. Aksjene kan ikke oppskrives uten vedtektsforandring. Ingen kan eie mer enn en aksje. Ektefeller som bor sammen kan ikke eie hver sin aksje. Andre enn ektefeller kan ikke eie aksje sammen. Kun norske statsborgere eller personer av norsk opprinnelse kan vare aksjonarer. Forslag ti1 honorar blir fremsatt for generalforsamlingen. Valgkomiteen fremsetter forslag. Valgkomiteen frernsetter forslag. Valgkomiteen fremsetter forslag. Valgkomitten fremsetter forslag. Tiltaksko'miteen redegjgr for sitt arbeid.

5 Styret har i perioden sidea ordinaer generalforsamling den og frem ti avholdt 11 styremprter og behandlet 31 saker. Om selskapet anlegg og virksomhet avgis slik beretning: Vedlikehold bygninger I begynnelsen av 1975 ble det innhentet anbud for omlegging av tak. Styret besluttelt at arbeidet skulle utfprres av Olaf Osvold A/S. Meningen var i fgrste omgang bare a legge om takene i Libakkfaret 1-3 blokk C samt Libakkfaret 5-7 blokk D. Det viste seg imidlertid at ytterligere 2 tak pa bygningen Libakkfaret 9-11 blokk E og Libakkveien 25 blokk I, var i si dirlig forfatning at vi fant a mitte g5 ti1 omlegging. Dette ble en ekstra stor prkonomisk belastning, og har bidratt ti1 det regnskapsmessige underskudd. Kostnadene med takomlegginger belprp seg ti1 kr ,-. Forprvrig er det utfprrt vanlig ettersyn og reparasjoner, b1.a. fornyelser av takrenner, nedlprp og beslag. Dette i tillegg ti1 de blikkenslagerarbeider som hprrte med under omleggingen av taktekningen. Grantanleggene Ti1 tross for den tprrre sommeren greide vire aksjonaerer det nesten utrolige - nemlig i f2 det like vakkert som i tidligere ir. Styret benytter anledning ti1 i takke hver enkelt. Det ble i 1976 bevilget ialt kr ,- ti1 grprntanleggene. Vi forhpryet belprpet ti1 ca. kr. 120,- pr. oppgang. Det er fortsatt adgang ti1 a sgke om ca. kr. 120,- pr. oppgang for 1977, da det ser ut ti1 at systemet virker tilfredsstillende. Avfall og bortkjraring av seppel Co'ntaineren var en god lprsning. Det mi dog henstilles ti1 aksjonaerene om ikke i b'enytte denne ti1 ccsprppelsjakt~. Husholdningsavfall skal ikke kastes her. Likeledes mi det gis beskjed ti1 barna om at containeren ikke er noen lekeplass. Barnehagen I barnehagen har vi i i r ikke hatt stprrre pikostninger. Fra sluttet den ene parktanten p.g.a. sykdom. Det er heller ikke sa mange barn i parken at det p.t. er behov for 2 tanter. Ti1 barnehagens drift, lekeapparter m.v. medgikk i h.t, regnskapet kr ,05. Fra kommunen fikk vi i refunsjon kr ,35 i forbindelse med oppsettingen av lekeapparatene rundt om pi Bratlikollen. Kr ,70 medgikk ti1 vanlig vedlikehold i barnehagen og var andel ti1 lekeapparater og benker.

6 Traktordrift, post 83 i resultatregnskapet Ti1 trakto~rdrift medgikk kr ,05. Vi besluttet i gi ti1 innkjgp av den for nevnte container og denne kostet med stilplate i bunnen kr ,-. De ovrige utgifter er bensin, garasjeleie, avgifter og nye dekk ti1 begge forhjul pi traktoren. Fryseboksanlegget Anlegget fungerte ogsi i 1976 tilfredsstillende. Vi har fremdeles problemer med at aksjonaerene cctilegnern seg bokser som stb tomme og ikke vil vedkjenne seg det. Vi anmoder alle om i ordne opp i sine leieforhold. Inntektene av fryseriet utgjorde kr ,-, mens utgiftene utgjorde kr. 400,34. Antenneanlegget Antennesentralen A/S har fortsatt service og vedlikehold. Mottakerforholdene har vart varierende det siste ir, dette skyldes delvis atmosfariske forhold, men ogsi at det trengs utskiftinger og fornyelser. Disse utbedringerjfo~rnyelse vil andra seg ti1 ca. kr ,-. Styret vil ta kontakt med OBOS om dette for endelig beslutning tas. Vaskeriet I 1976 ble det innkjopt en Volund sentrifuge. Denne kostet kr ,-. Det er ni 2 fast ansatte damer i vaskeriet. Ved storre ((topper)) tar vi inn en dame som ekstrahjelp, dersom leveringstiden overskrider 1 uke. Det ble i 1976 vasket kg toy. Dette er en nedgang p i ca. 500 kg fra Fortsatt er det mange som vasker toy i leilighetene. Dette burde unngis, i et hvert fall hva storvasken angir. Vire damer gjor en god jobb og toyet leveres pent tilbake. Vi ber om at vaskeriet blir brukt. Det vaskes ni ca. 83 kg pr. husstand og hver aksjonar kan vaske inntil 120 kg inkludert i husleien. Ti1 lonninger medgikk i 1976 kr ,- mot budsjettert kr ,-. Vedlikeholdsutgiftene utgjorde kr ,57. Vaskeriartikler var budsjettert med kr ,-, det medgikk kr ,60. Fyranlegget & fyringsutgifter Forbruket av olje belop seg ti1 kr ,25 mot budsjettert kr ,-. Vi har i ir ikke fitt noen klager pa varmen si det ser ut ti1 at utskiftningen av sirkulasjonspumpene i 1975 var en god investering. I likhet med tidligere ir minner vi om at alle kan medvirke ti1 redusert oljeforbruk. Det er en selvfolge at dobbeltvinduene skal pi plass nir fyringssesongen begynner. Det samme gjelder dobbeltdorene ti1 balkongen. La ikke vinduer sti ipne i timevis og trekke varmen ut fra betongveggene. Sett leiligheten under full gjennomtrekk en kort stund.

7 Xommentarer ti1 regnskapet for 1976 og budsjett for 1977 Resultatregnskapet for 1976 viser underskudd pa kr ,79. Styret foreslar at belgpet dekkes ved at man overfgrer restbeholdninger fra vedlikelzoldsfond kr ,67 og fra fond vaskerimaskiner kr ,12. Fondene vil deretter vise totalt kr ,88 hvorav vedlikeholdsfond fyranlegg utgjgr kr ,- og fond vaskerimaskiner kr ,861. Avskrivninger pa bygninger er fgrt rned kr ,- hvilket tilsvarer de avdrag som er betalt pa pantegjelden ti1 Husbanken. Det er beregnet og avsatt kr ,- ti1 pilgpne ikke ilignede skatter. Pantegjeldsrenter er fremregnet fra siste terminforfall og frem ti1 31/ med kr ,-. Pi grunn av underskuddet i 1976, har det vaert ngdvendig i overfgre penger fra sparekonto ti1 foliokontoen. Etter at renter pa sparekonto er tilfgrt kapitalen star det inne pi konto i Oslo og Akershus Sparebank kr ,53. Pi samme konto i fjor var det innestiende kr ,82. Pa grunn av dette kapitalforbruk har vi en svikt i innskuddsrenter pi ca. kr ,- i forhold ti1 det budsjetterte belgp. Utgiftsiden pa resultatregnskapet viser en stigning pi ca. kr ,- i forhold ti1 budsjettet. Ser en bort fra stigningen i kontogruppe 6, vedlikehold, er det god balanse mellom de gvrige 8 utgiftsposter totalt sett. Pi inntektsiden er det som tidligere nevnt en svikt under kontogrupper 04 - innskuddsrenter pi kr ,-. Dette belgp i tillegg ti1 oversl<ridelser pi kontogruppe 6 utgjgr samrnen rned den budsjetterte underbalanse pi kr ,- arets faktiske driftsunderskudd, kr ,79. I likhet rned foregiende ir er budsjettet for 1977 ogsi gjort opp rned underskudd. Tiltross for leiegkningen pi kr. 50,-- pr. mnd. pr. leilighet fra beregnes underskuddet for innevaerende ar ti1 ca. kr ,-. For a bringe balanse i irets resultatregnskap trengs det ytterligere leietillegg pi kr. 55,- pr. mnd. fra Det er i det alt vesentlige tre utgiftsposter som forirsaker de leietillegg som mi gjennomfgres fra tid ti1 annen, nemlig: Kontogruppe 21, avdrag rentebaerende Ian, son1 fra 1976 ti gker rned ca. kr ,-. Kontogruppe 41, fyringsolje, som antas vil gke rned anslagsvis kr ,- Kontogruppe 61, som kan komme ti1 % overskride det budsjetterte belgp pi kr ,-. Vaktmestertjenesten Vire vaktmestere er fortsatt: KARL JOHAN KARLSEN, Libakkfaret 1 C, tlf , ROLF KRISTOFFERSEN, Libakkveien 6 A, tlf Vakttiden er som fgr: og 14-14,30 for telefonbeskjeder. Det overveies i gi ti1 innkjgp av automatiske telefonsvarer for vire vaktmestere da vakttiden sjelden blir respektert. Vi hiper dette vil bli en god lgsning.

8 Generalf orsamlingen Styret minner om at bare de saker som er anfgrt p5 dagsorden vil bli behandlet, jfr. vedtektenes PB generalforsamlingen er det kun aksjonaerene som har stemmerett. Enhver annen som mgter. og gnsker B avgi stemme, mi ha skriftlig, datert fullmakt fra den som er registrert som aksjonaer i selskapets protokoll. Oslo, mars 1977 STYRET Carl Ha'aQen formann Gunvald Kolbu David Crawfurd Paul Lyngaas Magnus Meek ERLAND MORUD EIENDOMSFORVALTNING A/S Forretningsf~rer

9 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER: 1. Renter av gjeld: pr. pantelh Husbanken Pantegjeldsavdrag pr pantelin i Husbanken... kr ,- 22. Nedskrivningsbidrag... )) , kr , Faste utgifter 3 1. Offentlige avgifter... kr Forsikringer... )) ,- )) Brenselsutgifter 41. Fyringsolje... kr , Vedlikehold... )) Vaskeri 5 1. Lonninger... kr ,- 52. Vaskeriartikler... )) Vedlikehold... H , Vedlikehold 61. Bygninger... kr , Annet vedlikehold... )) Administrasjon 71. Vaktmester... kr , Forretningsforer... )) Revisor )) 3.500, Styrehonorar... )) ,- 75. Rekvisita, verktgy... )) Trykksaker. porto etc... u Solsiale utgifter... u , )) ,54 )) ,17 )) ,09 )) ,35 8. Diverse 81. Barnehagens drift... kr Tilfeldige utgifter... )) 8.793, Traktordrift... u ,OS 84. Grgntanlegg... )) )) , Avskrivninger )) Skatter 1976

10 1. januar-31. desember Husleieinntekter Vaskerinntekter overvask Inntekter fryseri kr. +- utgifter )) 04. Innskuddsrenter Diverse inntekter Overfart fra vedlikelzoldsfond Bygninger... Vaskerimaskiner )) kr ,- 400, INNTEKTER: kr ,- )> 3.420,- )) 749,66 )) ,43 )) kr

11 BALANSEKONTO Eiendommen avskr. tidl. ir... kr ,49 avskr )) ,- Vaskemaskiner, barnehage, antcnncr, parkeringsanlegg... Fryserianlegg... Leiercstanser... Debitorer... kr ,49 )) ,49 kr ,-. - Andresens Bank, folio... Oslo og Akershus Sparebank... kr ,55 )) ,53 - )) ,08

12 pr. 31. desember 1976 Aksjekapital Obligasjonsinnskudd Innskudd fryseri Vedl.h.fond bygn. 1/ kr ,67 Overfgrt ti1 delvis dekning av Arets underskudd N , Vedlikehold fyranlegg Fond vaskerimaskiner kr ,- t overfprrt ti1 restdekning av Arets underskudd )) ,12 Palopne ikke ilignede skatter kr ,- kr ,320,- )) ,- ) ,- kr. 0,- )) ,- Fremmedkapital 1. pr. Husbanken kr ,- Nedskrivningsbidrag )) ,- )) , Pilprpne ikke f.f. pantegjeldsrenter )) ,- Kortsiktig gjeld: Forretningsfgrer og revisor kr ,- Kreditorer )) 5.962,- )) ,- Forskuddsbetalte leier > ,- - kr Revidsert. Lovbefalt beretning avgitt. lldahl, Waaler & Co Olav Daehli (sign.) Statsaut.revisor. Oslo, den 31. desember februar Curl HaaQen Gunvald Kolbu David Cruwfurd Paul Lyngaas Magnus Meek ERLAND MORUD EIENDOMSFORVALTNING A/S

13 Budsjettforslag for drift av UTGIFTER: 1. Renter av gjeld pr. pantelin Husbanken Pantegjeldsavdrag 21. Rentebserende 1in... kr ,- 22. Nedskrivningsbidraz... )) ,- )) , Fate utgifter 31. Off. avgifter. ink1. strgm... kr ,- 32. Forsikringer... )) ,- u Brenselsutgifter 41. Olje... kr ,- 42. Vedlikehold... )) )) ,- 5. Vaskeri 5 1. Lgnninger... kr ,- 52. Vaskeriartikler... )) ,- 53. Vedlikehold... )) Vedlikehold 61. Bygninger... kr ,- 62. Annet vedlikehold... )) , Administrasjon 71. Vaktmester... kr , Forretningsfgrer... )) ;- 73. Revisor... )) 3.000,- 74. Styrehonorar... )) 7.500,- 75. Rekvisita, verktyry etc... )) 2.000,- 76. Trykksaker, porto etc... )) ,- 77. Sosiale utgifter... )) , Di~lerse utgifter 81. Barnehagens drift... kr ,- 82. Tilfeldige utgifter... )) ,- 83. Traktordrift... )) ,- 84. Grgntanlegg... H 5.000, Skatter INNTEKTER: 01. Leieinntekter (610 x 12 x 306)... kr Vaskerinntekter... )) 1.500,- 03. Fryseri... )) 1.000,- 04. Innskuddsrenter... )) 7.500,- 05. Diverse inntekter... )) 6.000,- Underbalanse... )) p- kr ,-

14 3ilay ti1 arsberetning for A/S Bratlikollen 1976 Om lekeplassene pd Bratl5kollen. Hva er blitt qjort? - F!va gjenstar d gjflre? Som de fleste av beboerne p2 Bratlikollen vil vare kjent med, har det i av 1976 vart arbeidet med 5 utstyre lekeplassene med lekeapparater. I det skal vi qi en oversikt over lekeplassene med det utstyr som na finnes der, samt peke pd det som cnn; mangler: Lekeplass Utstyr idag Hva ma Sydende blokk A Hest, klatrestativ, Huske Foran blokk B Kombistativ m/hytte, Avstivning av huske- 2 husker oq svinqstand, stativ sandkasse, Poran vaskeriet IIest, kombistativ m/hytte, sandkasse, 2 klatrestativer, huske oq turnringer.,!3ak blokk D Kombistativ m/hytte, sand- Reparere huske kasse, 2 husker Bak blokk E 2 husker, sandkasse Rep. huske, ny dumpehuske Vestende blokk F Kombistativ m/hytte Ny sandkasse Foran blokk G Kombistativ, rep. sandkasse Sydende blokk I Taustige Huske Vestende blokk J Kombistativ., Hytte i kombistativ?.. Ti1 vdren vil det bli fylt sand i sandkassene. Det vil oqsa vare ngdvendiq med beisinq av treapparater oq maling av jernapparater; et vedlikeholdsarbeide som qjentas hvert 2r om ikke utstyret skal forrinqes urimeliq fort.

15 Hva har det koetet? Hvor er pengene kommet fra? Fra Oslo Kommune v/sosialradmannen Bevilget pa A/S Bratlikoller~l generalforsarnllng 1976 Utsifter : kr.7.000,-. 0, kr. 12,000.. Lekeapparater kr ,- Trematerialer " 2.183,- Iluskestativ " 1.222,45 Jernvarer " 1.081,60 Beis, pensler etc. #I a 335,65 Ubenyttede bevilgede midler. 0,,,,, ",',,,,,. " - ' '10-.a53'9,7'6 kr.' m' Lekeplassyruppen pa Bratlikolldn, Maria og Bjdrn Rdnning Xnger Lise Gross Libakkfaret 4 b, tlf Libakkfaret 7, tlf Anne M. og Odd Iversen Aase Hauqskott Libakkfaret 4 b, tlf Libakkfaret 9 A, tlf Stein Kvaldy Libakkfaret Anne Marie Norseth Libakkfaret 11 b, tlf Jorunn Hermansen Libakkfaret 9 B, tlf

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 13. mai 2013 ble det holdt ordinaer generalforsamling i Yara International ASA i Bygd0y alle 2, Oslo. Styrets leder, Bernt Reitan, apnet motet. Protokollen ble fort av

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

ffi oddv"rek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002

ffi oddvrek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002 oddv"rek Knutsen as S t at situ to ri se rt e ic n d() nt s ntc g I erl'i rln lr Til Sameierne i Sameiet Rosenborggt. 15 PB. 39 Skoyen 213 Oslo Hotfsveien 22 275 OSLO Telefon: 22 52 12 Telelax 22 5 32

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte Protokoll 2005 Dato 30.03.2005 Sted Kantine Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Styrets årsberetning 3. Godkjenning av regnskap 4. Forslag fra styret 5. Forslag fra beboere (seksjonseiere)

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. INNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Nopef avd 53 torsdag 10 februar 2005 kl. 1700. Det er ikke kommet inn noen forslag til delegater utenom styret eller forslag til nye tillitsvalgte. Dette

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

ke1ding og w kap for 1985

ke1ding og w kap for 1985 ke1ding og w kap for 1985 ARSMBTE I RRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE Herved innkal les ti 1 ordincrt drsrnate, sorn avholdes TIRSDAB 29. APRIL 1986 KL. 19.00 i Aulaen pa Brannfjell skole, Ekebergveien 1, Bekkelagshagda.

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 1. KONSTITUERING Det var 43 beboere til stede, hvorav 38 stemmeberettigede, 5 møtte med fullmakter - totalt 43 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 10.mars 2015 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 25. mars kl. 19:00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER TID: ONSDAG 11 FEBRUAR 2004

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER TID: ONSDAG 11 FEBRUAR 2004 KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER TID: ONSDAG 11 FEBRUAR 2004 KL 18.00 STED: OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS, SAL B, YOUNGSGT. 11 I generalforsamlingen kan interessenten

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

VEDTEKTER FOR A/S THERESESGATE 44 OG LAURA GUNDERSENSGATE 6. Etter lov om aksjeselskap og lov om burettslag kapittel 5.

VEDTEKTER FOR A/S THERESESGATE 44 OG LAURA GUNDERSENSGATE 6. Etter lov om aksjeselskap og lov om burettslag kapittel 5. VEDTEKTER FOR A/S THERESESGATE 44 OG LAURA GUNDERSENSGATE 6. Etter lov om aksjeselskap og lov om burettslag kapittel 5. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Aksjeselskapets firma og formål Selskapets navn er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary II AS den 26. mai 2014 kl. 15:30 i Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 1. Navn og sete Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dens initialer er NVK. Den høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal påse at formuesforvaltningen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 30. oktober 2013 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2014 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Etatbygg Holding I AS den 17. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter 2,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken oligselskap Møtedato 7. mai 2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Munchmuseets lokaler på Tøyen i Oslo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMAER. Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00

PÅMELDINGSSKJEMAER. Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00 Aksjonærens fullstendige navn og adresse PÅMELDINGSSKJEMAER Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00 Sted: Selskaptes hovedkontor, Oksenøyveien 80, 1366 Lysaker 25.

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2009, den 23. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND (Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 08.05.1959. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 24.05 1981. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 20.05.1990.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes:

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes: Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS Oslo 30. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller

Detaljer