INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter sameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2008 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. INNKOMNE FORSLAG A) Tillegg til husordensregel 4, Avfallshåndtering. B) Tillegg til vedtektenes 3 om opplysningsplikt ved utleie. C) Vedtak i forbindelse med Avantors planer for Sandakerveien Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg på sidene VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år Styrets forslag til valg av medlemmer er vedlagt på side 24. Oslo, 2. april 2009 Styret i Nydalen Kvarter sameie Ole-Gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ Sturla Møller /s/ Solveig Gundersen /s/ Thomas Bjørnskau /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Innkalling og årsberetning for Nydalen Kvarter parkeringssameie står bakerst i heftet, på sidene

2 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2008 Siden forrige ekstraordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ole-Gerhard Røn Gunnar Schjelderups V 11 E Styremedlem Kari Moxnes Andexer Gunnar Schjelderups V 11 N Styremedlem Sturla Møller Gunnar Schjelderups V 11 F Styremedlem Solveig Gundersen Gunnar Schjelderups V 11 H Styremedlem Thomas Bjørnskau Gunnar Schjelderups V 11 S Varamedlem Lars E G Svendsen Gunnar Schjelderups V 11 F Varamedlem Pål Reidar Svendsen Gunnar Schjelderups V 11 J Varamedlem Morten Sohlman Gunnar Schjelderups V 11 F Varamedlem Arne Worren Gunnar Schjelderups V 11 H GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. EIENDOMMEN Sameiet består av 386 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. VAKTMESTERTJENESTE Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Vaktmester Andersen AS ivaretar den det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

3 3 FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

4 4 TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. KABEL-TV Sameiet har kollektiv avtale med GET om levering av digital-tv og bredbånd. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Opprinnelig avtale med LOS utløp den OBOS har forlenget avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Resultatet av kraftforvaltningsavtalen har gitt besparelser også i Det har vært store områdemessige variasjoner i Norge i 2008, men målt mot gjennomsnittlig spotpris ser besparelsene ut til å bli ca 11 %.

5 5 Styrets arbeid - Boligsameiet Møtevirksomhet Det har generelt vært høy møteaktivitet i perioden. Styret har avholdt 16 styremøter og ett ekstraordinært sameiermøte. Det ekstraordinære møtet hadde sin bakgrunn i behovet for en avklaring om parkeringsameiets vedtekter. I tillegg har styret deltatt i regelmessige møter med utbygger og entreprenør. Det er også gjennomført møter med øvrige aktører i nærområdet vårt, som BSN, Nydalstoppen, Heilo vel, Politiet, Bydelsutvalget og Storo. Alle møtene har hatt fokus på sameiets beste. Styret har som målsetting å svare på all e-post som vi mottar. I perioden har det vært mer enn 8000 e- poster som er mottatt og sendt. Det er en god indikator på aktivitetsnivå og antall saker som vi har måttet håndtere. Målsetting Styret har tre hovedmål. Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikkerhet, utvikling av grøntområdet, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Sameiet er fortsatt i en overgangsfase mellom garantiarbeider og normal drift. Dette har medført store drifts- og vedlikeholdskostnader i Styret valgte imidlertid å se den økonomiske utviklingen i sameiet over en lengre periode enn ett år. Det var simpelthen så mange saker som måtte gjennomføres for at sameiets interesser kunne ivaretas på en skikkelig måte. Derfor er det et merforbruk i regnskapet for Men siden det nå er gjort så mange investeringer, viser budsjettet for 2009 et akseptabelt overskudd. Overgangsfasen mellom garantiarbeider og normal drift antar vi vil vare til sommeren Styret har som målsetting at de store arbeidene som krever maskiner på området, skal være ferdig før 17 mai. Samarbeidet med utbygger (Nydalen Bolig AS) er godt, og NCC arbeider målrettet for å ferdigstille sameiet. Utvidelsen av terrassene er ferdig, og skråningene er dekket med kompost. Tetting av lekkasje på balkongene er også avsluttet. Boder er bedre sikret, og videokontrollen av garasjeanlegget er operativ. Antall innbrudd og hærverk er kraftig redusert. Sameiets brannvarsling er nå knyttet opp mot brannvesenets sentral, slik at alle alarmer registreres direkte hos brannvesenet. Brannsystemet er gjennomgått, og er i god, forskriftsmessig stand. Mye arbeid og penger er nedlagt i grøntanlegget vårt. NCC bestemte seg, etter noen møter å øke antall planter og trær. Arbeidet vil gjøres til våren, og fører til at sameiet vil se frodigere ut. Vi skulle imidlertid ønske at vi hadde kommet lengre, 2 år etter ferdigstillelse av sameiet. Vi synes at det har blitt mindre forsøpling i området. Det er positivt, og bidrar til triveligere bomiljø. Samtidig er det mye penger som kan spares dersom søppelsystemet og miljøstasjonen brukes etter hensikten. Det har vært en del problemer med vannkvaliteten i sameiet, og mange beboere har hatt problemer med varmtvann og trykk i dusjen. Bakgrunnen for dette er dårlig

6 6 vannkvalitet fra kommunen. Det er gjort en rekke tiltak for å bedre dette. Det er bla montert filtre på vannledningene til alle husene i sameiet. Problemet anses nå som løst. Det ligger mye vann i miljøgaten og på sideveiene når det regner. Det er også dårlig drenering andre steder. Dette er vi i dialog med utbygger om. Pga kostnadene er det viktig for sameiet å få dette utbedret som garantiarbeider. Det ekstraordinære sameiermøtet ga god avklaring i forholdet mellom bolig- og parkeringsameiet. Beslutningen om å slå sammen styrene til de to sameiene til ett, er en klar fordel. Det ble også besluttet at det skal tas betaling for bruk av gjesteparkeringsplassene. Parkometer er innstallert og fungerer tilfredsstillende. For å få kontroll med fyllebråket fra BSN og Nydalstoppen måtte vi leie inn vektere, og samarbeidet også direkte med politiet om dette. Sameiet inngikk 1. august 2008 avtale med Norsk vektertjeneste om stasjonært vakthold. Avtalen innebærer at fast stasjonær vekter skal inspisere området og bygningene til Nydalen kvarter, herunder garasje, fellesterrasser og fellesområder og drive generelt tilsyn med tanke på sikkerhet og bråk/uro. Tjenesten utføres mandag-onsdag 22:00-00:00 og torsdag-lørdag 22:00-03:00. Mye ressurser er brukt på å få kontroll med situasjonen, og mange møter er holdt mellom BSN, BI, Nydalstoppen og oss. Det synes som forholdene er blitt noe bedre. Imidlertid vil dette dessverre fortsette å være en hovedutfordring for sameiet. Dette er en kostnad som vi gjerne skulle vært foruten. Videre arbeid Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Det er flere utfordringer som gjenstår, men de viktigste er avsluttet. Sameiet vil gradvis gå over til normal drift i løpet av året. Garantiarbeidene forventes da å være ferdige. Fokus blir lagt på miljø og trivsel. Det inkluderer videre utvikling av sameiets boligmasse og grøntanlegg, samt planene for nærområdet vårt. Budsjettmessig ønsker vi å redusere kostnadene slik at mer midler kan settes av til framtidig vedlikehold. Dette er reflektert i budsjettet for Samtidig er det klart at også 2009 blir et overgangsår før normal drift vil inntreffe fra regnskapsåret Først da vil vi ha en god målestokk på hva som er de reelle, løpende utgiftene i sameiet. Dessverre må vi fortsette å bruke mye tid og ressurser på bråk fra BSN, men vi har som ambisjon å få dette under kontroll og på et akseptabelt nivå. Vi ønsker et tettere samarbeid med sameierene, og vil derfor arbeide videre med en ordning med kontakt/tillitsperson i hver oppgang. Det mener vi vil være en styrke for sameiet og for hver enkelt. Vi ser et behov for noe oppgradering i oppgangene, og vil arbeide for å få dette gjort, til en akseptabel kostnad. Styret har som målsetting at sameiet skal fortsette å utvikle seg i positiv retning, til glede for oss alle. Vi ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å kunne si; jeg bor i Nydalen Kvarter.

7 7 REGNSKAPET FOR 2008 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2008 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. KOSTNADER Driftskostnadene i 2008 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var en kombinasjon av behov for anskaffelser, og for lavt budsjetterte utgifter. Flere av disse kostnadene bærer mer preg av å være investeringer enn løpende kostnader, se note 8 i regnskapet for nærmere spesifisering. Revisors honorar for regnskapsåret 2008 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 8 KOSTNADSUTVIKLING Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 4,60% under 0,5 millioner 4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 5.00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 22% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2008 til 2009 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6%.

9 9 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2009.) Oversikten er basert på 5% økning av felleskostnadene fra Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 2. april 2009 I styret for Ole-Gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ Sturla Møller /s/ Solveig Gundersen /s/ Thomas Bjørnskau /s/

10 BDO Noraudit Til årsmøte i Sameiet Nydalen Kvarter 10 BDO Noraudit Oslo DA Vika Atrium, Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika N-0121 Oslo Telefon: (+47) Fax: (+47) REVISJONSBERETNING FOR 2008 Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Nydalen Kvarter for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskapsog intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har konsekvenser for konklusjonen i avsnittet ovenfor presiseres at vedlagte årsberetning vedrørende Parkeringssameiet ikke er revidert av oss. Oslo, den 6. april 2009 BDO Noraudit Oslo DA Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor Foretaksregisteret: NO MVA. Medlem av Den norske Revisorforening. BDO Noraudit har kontorer over hele landet. For oppdatert oversikt se

11 11 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 12 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

13 13 Oslo, / 2. april 2009 Styret for Nydalen Kvarter sameie Ole-Gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ Sturla Møller /s/ Solveig Gundersen /s/ Thomas Bjørnskau /s/

14 14 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader Felleskostnader tap SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Søppelgebyr 600 Nydalstoppen, andel renovasjon Nydalstoppen, andel drift Stift. Nydalen andel drift Nydalstoppen, andel renovasjon Stiftelsen Nydalen andel renovasjon Garasjebrikker 10 stk NCC Contr, Refusjon nøkkelsystem Mercur, Vannlekkasje SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr Andre Honorarer er godgjøring til J J Gudbrandsen med kr I tillegg har styret fått dekket utlegg for kr ,29 jfr note 12.

15 15 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon Herav er kr korreksjon for feilført revisjopnshonorar i 2007 NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Obos Honorarer OBOS Honorarer OBOS Prosjekt AS Honorarer OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Andel videoovervåking Sikring av boder Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Kompost Gjerde Fartsdempenere Annet drift/vedlikehold utvend anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -310 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER

16 16 NOTE: 10 GARASJER Leie 243 plasser Forsikring Rep./vedlikehold Elektrisk energi Andel av videoovervåkning SUM GARASJER NOTE: 11 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Dekkes av garasjesameiet SUM ENERGI / FYRING NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Vektertjeneste Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

17 17 NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Renter fordringer 358 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -997 SUM FINANSKOSTNADER -997 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar Utemøbler Tilgang Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Garasjeleie (leil 361) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -700 Skyldig arbeidsgiveravgift -198 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -898

18 18 INNKALLING TIL ORDINÆRT PARKERINGSSAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter parkeringssameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ØKONOMI Oslo, 2. april 2009 Styret i Nydalen Kvarter parkeringssameie Ole-Gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ Sturla Møller /s/ Solveig Gundersen /s/ Thomas Bjørnskau /s/ I parkeringssameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver parkeringsplass de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

19 19 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING PARKERINGSSAMEIET FOR 2008 Siden ekstraordinært sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ole-Gerhard Røn Gunnar Schjelderups V 11 E Styremedlem Kari Moxnes Andexer Gunnar Schjelderups V 11 N Styremedlem Sturla Møller Gunnar Schjelderups V 11 F Styremedlem Solveig Gundersen Gunnar Schjelderups V 11 H Styremedlem Thomas Bjørnskau Gunnar Schjelderups V 11 S Varamedlem Lars E G Svendsen Gunnar Schjelderups V 11 F Varamedlem Pål Reidar Svendsen Gunnar Schjelderups V 11 J Varamedlem Morten Sohlman Gunnar Schjelderups V 11 F Varamedlem Arne Worren Gunnar Schjelderups V 11 H GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. EIENDOMMEN Sameiet består av garasjeplasser. Sameiet ligger i fellesarealene til Sameiet Nydalen Kvarter i gnr 77, bnr 57. STYRETS ARBEID Møtevirksomhet Det har generelt vært høy møteaktivitet i perioden. Styret har avholdt 16 styremøter og ett ekstraordinært sameiermøte. Det ekstraordinære møtet hadde sin bakgrunn i behovet for en avklaring om parkeringsameiets vedtekter. I tillegg har styret deltatt i regelmessige møter med utbygger og entreprenør. Det er også gjennomført møter med øvrige aktører i nærområdet vårt, som BSN, Nydalstoppen, Heilo vel, Politiet, Bydelsutvalget og Storo. Alle møtene har hatt fokus på sameiets beste. Styret har som målsetting å svare på all e-post som vi mottar. I perioden har det vært mer enn 8000 e-poster som er mottatt og sendt. Det er en god indikator på aktivitetsnivå og antall saker som vi har måttet håndtere.

20 20 Målsetting Styret har tre hovedmål. Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikring av parkeringsplasser og boder, lettere innkjøring, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Det gjelder bla veier og parkering. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Bolig- og parkeringsmeiene er fortsatt i en overgangsfase mellom garantiarbeider og normal drift. Det er investert i videoovervåkning av garasjeanlegget. Vifteanlegget er justert slik at problemet med dugg er løst. Det har vært rengjøring av garasjen fire ganger i år. Drift av garasjeporten er kostbart. Grunnen er at porten brukes svært meget, også av fortgjengere. Dersom vi ikke finner et annet operasjonsmønster vil utgiftene sansynligvis fortsette. Siden vi ikke har egen strømmåler for garasjeområdet, har vi bedt utbygger å gi en vurdering av energiforbruket. 20% av strømkostnadene belastes parkeringssameiet. Forsikringssummen skal fordeles etter areal, og parkeringssameiets andel blir ca 15% av forsikringssummen. Til sammen betyr dette at regnskapet for 2008 viser et merforbruk på ca kr Overgangsfasen mellom garantiarbeider og normal drift antar vi vil vare til sommeren Styret har som målsetting at de store arbeidene som krever maskiner på området, skal være ferdig før 17 mai. Samarbeidet med utbygger (Nydalen Bolig AS) er godt, og NCC arbeider målrettet for å ferdigstille sameiet. Boder er bedre sikret, og videokontrollen av garasjeanlegget er operativ. Antall innbrudd og hærverk er kraftig redusert. Brannsystemet er gjennomgått, og er nå i god, forskriftsmessig stand. Det ekstraordinære sameiermøtet ga god avklaring i forholdet mellom bolig- og parkeringsameiet. Beslutningen om å slå sammen styrene til de to sameiene til ett, er en klar fordel. Det ble også besluttet at det skal tas betaling for bruk av gjesteparkeringsplassene. Videre arbeid Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Det er flere utfordringer som gjenstår, men de viktigste er avsluttet. Sameiet vil gradvis gå over til normal drift i løpet av året. Garantiarbeidene forventes da å være ferdige. Videre utvikling av parkeringssameiet inkluderer merking av scooter- og motorsykkelplasser for utleie. Det vil da ikke lenger være tillatt å parkere disse andre steder. Det vil bidra til bedre kontroll og orden samtidig som det vil gi en inntektsøkning. Parkering for el-biler vurderes også. Sameiets brannvarsling er nå knyttet opp mot brannvesenets sentral, slik at alle alarmer i garasje og oppganger registreres direkte hos brannvesenet. Budsjettmessig ønsker vi å stabilisere kostnadene slik at mer midler kan settes av til framtidig vedlikehold. Dette er reflektert i budsjettet for Inntektene er beregnet ut ifra maksimalt antall parkeringsplasser (305). Samtidig er det klart at også 2009 blir et overgangsår før normal drift vil inntreffe fra regnskapsåret Først da vil vi ha en god målestokk på hva som er de reelle, løpende utgiftene i sameiet. Styret vil vurdere endring av utgiften for parkeringsplassene. Styret har som målsetting at sameiet skal fortsette å utvikle seg i positiv retning, til glede for oss alle. Vi ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å kunne si; jeg bor i Nydalen Kvarter.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i sameiet Westye Egebergs gate 4, avholdes tirsdag 26. april 2011, kl. 19.00 i vaskekjelleren. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer