Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag"

Transkript

1 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Nedre Silkestrå Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Nedre Silkestrå Borettslag avholdes onsdag 21. mai 2014 kl. 19:00 i Skøyen kirke. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om endring av vedtekter, styresammensetning. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdskomité Oslo, Styret i Nedre Silkestrå Borettslag Dag Andreassen /s/ Tarja Marketta Koskinen /s/ Bendik Blekastad /s/ Stig Hvoslef /s/ Karianne Tvedt /s/

3 3 Nedre Silkestrå Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Dag Andreassen Nedre Silkestrå 10 Nestleder Tarja Marketta Koskinen Nedre Silkestrå 17 Styremedlem Bendik Blekastad Nedre Silkestrå 13 Styremedlem Stig Hvoslef Nedre Silkestrå 11 Styremedlem Karianne Tvedt Nedre Silkestrå 5 Varamedlem Kristine Skaar Aune Nedre Silkestrå 23 Varamedlem Hans Marius Hopstad Nedre Silkestrå 17 Varamedlem Tor Magne Krattum Nedre Silkestrå 5 Varamedlem Kjersti Vartdal Nedre Silkestrå 16 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Dag Andreassen Nedre Silkestrå 10 Varadelegert Tarja Marketta Koskinen Nedre Silkestrå 17 Valgkomiteen Ingrid Bjerkø Husby Nedre Silkestrå 13 Albert Fiddan Nilsen Skøyenveien 55 Martine Strømsnes Nedre Silkestrå 11 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 146 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 6 Ullern i Oslo kommune. Adresse: Nedre Silkestrå 4-24 Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger

4 4 Nedre Silkestrå Borettslag arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt. Det har ikke vært skader eller ulykker i borettslaget i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. STYRETS ARBEID Det er avholdt 8 styremøter i Styret konfererer ellers jevnlig om løpende saker. Året har vært preget av arbeidet med EPC-prosjektet og plan for langsiktig vedlikehold, samt løpende vedlikehold og oppfølging av igangsatt arbeid med bl.a. uteområdene. Det er innhentet nye tilbud fra tre leverandører av kabel-tv og bredbånd. Oppfølging av Hafslund for å få brakt en målerfeil i orden tok mye tid, men det endte bra med tilbakebetaling av overfakturert forbruk som følge av feilmålingen, til sammen nær kroner. Det er gjennomført brannverntiltak, sikkerhetskontroll av lekeplassene, kontroll av garasjene, undersøkelser av fukt i kjellere og oppfølging av radonmålinger, dessuten første trinn i oppgradering av grøntanlegget. Styret følger også med i lokale utviklingsplaner som for eksempel mulighetsstudiet for det fremtidige Skøyen som ble lagt frem i ØKONOMI OG VEDLIKEHOLD, 2013 og nærmeste fremtid Økonomien har vært preget av inntekt fra salg av vaktmesterleiligheten og reduserte utgifter og avdrag som følge av at flere større lån ble innfridd i Husleiene ble derfor satt ned to ganger, noe som viste seg å være litt i meste laget på lengre sikt, selv om det ga god match med utgiftene i Borettslagets økonomi er god. Ved inngangen til året var den samlede gjelden på kr ,- og pr. 1. juli var det hele innbetalt i tråd med plan for oppussingslånet i husbanken (oppgangsrenoveringene) og at styret valgte å bruke deler av inntektene fra salget av vaktmesterleiligheten til å innfri to mindre lån i OBOS. Dette gjør likviditeten i laget god. Styret har i også 2013 arbeidet videre med utarbeidelse av en ny langsiktig vedlikeholdsplan i sammenheng med energieffektiviseringstiltak. Etter en omfattende anbudsrunde med flere store aktører ble det i oktober inngått kontrakt med en entreprenør (Boligenergi) om en fase 1. Dette er en analysefase gjennom vinteren med bl.a. termofotografering av fasader og tak. Det er nå lagt frem en samlet rapport som anbefaler en rekke tiltak. Neste fase blir et tilbud om en kontrakt om tiltak som gir en økonomisk gevinst som entreprenøren garanterer for, og får del av dersom vi sparer mer enn garantibeløpet, såkalt Energy Performance Contracting (EPC). Tiltak i fase 2 av prosjektet, som innebærer større investeringer, fremmes på ekstraordinær generalforsamling. For 2014 og fremover kan det dermed som følge av EPC-prosjektet, og andre vedlikeholdstiltak som blir anbefalt, ventes nye låneopptak og noe økte fellesutgifter som følge av dette. Det skal imidlertid ikke gi dramatiske utslag, og gjennom energisparing vil også utgiftene totalt synke på sikt gjennom disse investeringene.

5 5 Nedre Silkestrå Borettslag Annet løpende vedlikehold har blitt fulgt opp på vanlig måte. Som følge av et større tilbakeslag av kloakk i en sokkelleilighet har styret etablert nye rutiner for regelmessig vedlikeholdsspyling av avløp og bunnledninger. En full gjennomspyling i alle bygg ble gjennomført tidlig i Styret har også fulgt opp igangsatte tiltak på grøntanlegget med utskifting av buskfelt, og fjerning av trær og planting av nye. Styret velger trær som skal være lettere å vedlikeholde og ikke vil vokse seg for store slik at vi finner en god balanse mellom åpent, lyst og luftig, og skyggefullt og skjermende for innsyn. Arbeidet fortsetter i Det er produsert nye skilt om båndtvang, etter ønske fra beboermøtet. Disse monteres før båndtvangperioden Styret har innhentet tilbud på mulige forbedringer på øvre lekeplass, og vil vurdere iverksettelse i den grad økonomien tillater det. Det er gjennomført målinger, korrosjonsinspeksjon og nye statiske beregninger på garasjeanlegget som bekrefter at tilstanden er tilfredsstillende. Noen anbefalte tiltak vil bli iverksatt. Undersøkelser av mulig utbedring av kabel-tv / bredbåndanlegg og utvidelse av det kollektive tilbudet resulterte i at styret i samråd med beboermøtet valgte å fortsette med dagens tilbud. Det betyr at vi viderefører rimeligst mulig fellesløsning med analog grunnpakke fra Canal Digital med digitale tilleggstjenester eller bredbånd som mulige individuelle tilleggsavtaler med noe rabatt. I samarbeid med gode naboer, kommunen og Smestad Brannstasjon har det også vært gjort forsøk på islegging av grusbanen. Dreneringen av grusbanen viste seg imidlertid å være litt for god (som jo er bra for fotball ), slik at alt vannet rant ut før det rakk å bli is. Erfaringene viderebringes til neste vinter, hvor det forberedes nye forsøk på å lage en lokal isbane. UTLEIELEIGHETEN OG BARNEHAGEN Borettslaget har eid en leilighet i nr. 19 som opprinnelig var vaktmesterleilighet, men som de siste årene har vært utleid. Denne ble av ekstraordinær generalforsamling i november 2012 vedtatt solgt, etter styrets forslag. Salget ble gjennomført i januar 2013, og har tilført borettslaget ca. 4.4 mill kroner som dels ble brukt til gjeldssanering og dels satt på konto til bruk ved energisparingsinvesteringer. Borettslaget eier også en leilighet i nr 20, som disponeres av Nedre Silkestrå barnehage. Dette er en stiftelse som har som formål å drive barnehage for barn av beboere i Nedre Silkestrå borettslag. Avtalen innebærer at barnehagen ikke betaler husleie eller oppvarming/varmt vann. Stiftelsen er forpliktet til å forestå innvendig vedlikehold, strøm, m.m. Borettslaget har en representant i barnehagens styre, som skal ivareta alle beboeres interesse knyttet til barnehagens drift. Dette gjelder vedtekter, opptak, utearealer m.m. Borettslagsstyrets representant i barnehagestyret har i 2013 vært Bendik Blekastad. SKØYEN VEST SØPPELSUG (SVS) Borettslagene i området er sameiere i Skøyen Vest søppelsug (SVS), hvor en representant fra hvert borettslag utgjør styret. Bendik Blekastad har i 2013 representert Nedre Silkestrå i SVS.

6 6 Nedre Silkestrå Borettslag Årsberetningen til SVS bakerst i dette heftet viser driften i søppelsuget. Generelt har det vært mer stabilt og bedre økonomisk i 2013 enn tidligere år. Like vel har det også i år vært tilfeller av feilbruk som har medført driftsstans og store ekstra kostnader. Det har blitt gjennomført ekstra informasjonstiltak for å øke bevisstheten rundt dette. Alle beboere oppfordres til å bruke søppelsuget med omtanke. ALDRI kast større gjenstander, metalldeler eller spesialavfall i søppelsuget. Husk at det er et ganske primitivt teknisk system som det ikke kan forhandles med! Styret vurderer fortløpende situasjonen i SVS, og vil vurdere alternative renovasjonsløsninger om drift, økonomi og samarbeid mellom de ulke sameiepartnerne skulle utvikle seg i negativ retning. HMS INTERNKONTROLL Dag Andreassen har i 2013 vært styrets HMS-ansvarlig. Styret har det overordnede HMS ansvaret i laget. I 2013 er det gjennomført bl.a. Kontroll av lekeplasser med utstyr. Beboerne fikk utlevert skjema for egenkontroll av leiligheter. Det er montert nye faste skilt med brannvarslingsrutiner etc. i alle oppganger. Som følge av lekeplassinspeksjonen ble ett lekeapparat fjernet da det ikke tilfredsstilte gjeldende krav. I godt samarbeid med Øvre Silkestrå og Skøyen Terrasse / Hoffsgrenda er det gjennomført sikringstiltak på kommunens friområde mellom våre borettslag, i bakken som brukes til aking om vinteren. Kommunen har på vår oppfordring fjernet en del trær, og gitt tillatelse til sesongsikring med polstring og alpinsikringsnett. Det er viktig å påpeke at beboere selv har ansvar for å sjekke egen boenhet: Det er beboerens ansvar å sjekke og sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget i leiligheten. Anlegget skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Brannslokkingsutstyr Det er hver leilighet er det installert følgene: Håndslukkeapparat. Godkjent røykvarsler Dette skal følge leiligheten og det er beboer selv som har ansvaret for jevnlig sjekk. Feil og mangler varsles til styret så fort det oppdages. Styret har ansvar for periodiske 5- års kontroller av pulverapparatene. Dette ble gjort i 2012.

7 7 Nedre Silkestrå Borettslag RADON Styret har målt radonnivåer i våre bygninger i 2011 og Resultatene fra disse målingene viser at det IKKE er høye radonnivåer i noen beboelsesrom på Silkestrå Det ble målt verdier over grensene i noen kjellerrom og kontor for vaktmester og barnehagestyrer, og det er iverksatt luftetiltak i disse rommene. FORSIKRINGER Borettslagets bygningsmasse er forsikret i If Skadeforsikring, polisenummer Det vil bli innhentet nye tilbud på forsikring ettersom premien er økt. I 2013 har det vært tre forsikringssaker, alle knyttet til vannskader. En av disse hadde stort omfang og skyldtes tilbakeslag fra kloakkledningene i en sokkelleilighet. Styret har gjennomført rørinspeksjon og vedlikeholdsspyling i alle bunnledninger etter dette, og har etablert rutiner for regelmessig gjentakelse slik at liknende hendelser ikke skjer igjen. Beboere oppfordres samtidig til å ikke bruke utslagsvasker og toalett til matrester, særlig fett og olje, ikke våtservietter, q-tips eller tanntråd, og selvsagt ikke større gjenstander. Beboere til å være særlig oppmerksomme og observante når det gjelder mulige vannskader, og melde slikt til vaktmester / styre så fort som mulig. Selv svært små lekkasjer kan over tid generere store skader. Beboere har selv ansvar for at det ikke oppstår lekkasjer i eget røropplagg, og kan bli holdt ansvarlig for vannskader i bygg eller naboleilighet dersom skader ikke er meldt og utbedret. Skal du være borte fra leiligheten over lengre tid oppfordrer vi til å avtale med en nabo, vaktmesteren eller andre at det holdes øye med mulige lekkasjer. Beboere selv må forsikre innbo og løsøre. Det har vært en del sykkeltyverier på Silkestrå i en periode i Dette er private forhold, men styret oppfordrer til å bruke sykkelstativene på riktig måte med gode sykkellåser. VELFERD Velferdsutvalget gjorde også i 2013 en fantastisk jobb i borettslaget, kanskje særlig med sommerfesten 24. august, som samtidig markerte at Nedre Silkestrå Borettslag fylte hele 30 år! Julearrangementet med fakkeltog, vakker hornmusikk fra Peik, en helt ny julenisse i vogn bak hest var som alltid hyggelig og vellykket. Borettslagets blomsterbarn har også i år satt mengder av velferdens blomsterløk. PARSELLHAGELAGET Parsellhagelaget er i stadig utvikling, med en ny flott utegrillplass som et fint tilskudd i Beboere som ønsker å bli med og få seg en parsell oppfordres til å ta kontakt med parsellhagelagets styre.

8 8 Nedre Silkestrå Borettslag BORETTSLAGETS HJEMMESIDE og andre kanaler Styret har i 2013 fortsatt å legge ut protokoller fra styremøtene og annen praktisk informasjon på borettslagets hjemmeside Det har vært noe driftsproblemer med versjoner av programvare etc., som har medført at det p.t. ikke er helt a jour. Trolig må det finnes en ny løsning for hjemmeside. Det er imidlertid stor aktivitet på borettslagets facebook-gruppe, som både brukes til generelle diskusjoner og ytringer, markedsplass og kontaktpunkt mellom naboer. Styret oppfordrer gjerne til fornuftig bruk av denne kanalen, slik beboerne også er flinke til. Konkrete saker må imidlertid fortsatt tas opp direkte med styret, særlig dersom det dreier seg om saker som berører enkeltpersoner eller private forhold. Av hensyn til alle dem som IKKE er på nett eller er aktive på sosiale medier fortsetter styret å varsle viktige saker pr. postkasse og oppslag i oppganger. Styrets postkasse er fortsatt å finne på veggen ved Vaktmesterkontoret. VAKTMESTER Styret har et tett og godt samarbeid med vaktmester Paul Storberget. Vaktmester treffes daglig mellom 07:00 og 14:30 på tlf Utenfor nedgangen til hans verksted i nr 7 er det en postkasse hvor beskjeder til ham eller styret kan legges.

9 9 Nedre Silkestrå Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at inntekter etter salg av vaktmesterleilighet er ført direkte mot annen egenkapital. Andre inntekter på består i hovedsak av kredittnota som var kostnadsført i 2012 og en viderefakturering som var kostnadsført i Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Kostnader for strømforbruk fremstår i regnskapet som lavere enn de faktiske. Dette skyldes tilbakebetaling fra Hafslund på grunn av feilmåling i Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

10 10 Nedre Silkestrå Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til løpende vedlikehold og vedlikeholdstiltak knyttet til fuktforebygging og drenering. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har ingen lån, siste lån nedbetalt i For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Med bakgrunn i den generelle lønns- og prisvekst i løpet av 2013 medfører dette en økning av forretningsførerhonoraret på kr fra 2013 til Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter en økning av kategori 1, Felleskostnadene, med 25 % fra og kategori 4, Brensel, økes med 10 % også fra På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

11 11 Nedre Silkestrå Borettslag SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG Borettslaget er medeier i Skøyen Vest Søppelsug Sameie. Som en orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Nedre Silkestrå Borettslag Dag Andreassen /s/ Tarja Marketta Koskinen /s/ Bendik Blekastad /s/ Stig Hvoslef /s/ Karianne Tvedt /s/

12 Til generalforsamlingen i Nedre Silkestrå Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nedre Silkestrå Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

13 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nedre Silkestrå Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 11. april 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

14 . 14 Nedre Silkestrå Borettslag 490 NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Kapitalutvidelse ny andel Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld Tilleggsinnb. borettsinnskudd Reduksjon langsiktig fordring Investering i aksjer/andeler B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

15 15 Nedre Silkestrå Borettslag NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Vaskeri Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader SVS Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER Ekstraordinære inntekter ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital

16 16 Nedre Silkestrå Borettslag NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 146 * Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD

17 17 Nedre Silkestrå Borettslag KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG DAG ANDREASSEN /s/ BENDIK BLEKASTAD /s/ STIG HVOSLEF /s/ KARIANNE TVEDT /s/ TARJA MARKETTA KOSKINEN /s/

18 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektsføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantobligasjonen som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital.

19 19 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Brensel Reg.kapitalkostnader (IN) 500 Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Viderefakturering Kreditnota, kostnadført i SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

20 20 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand -531 OBOS OPAK AS Siv.ing Jan P Aarsten Ødegård og Lund AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader -664 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -227 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 VASKERI Vaskeriinntekter SUM VASKERI NOTE: 11 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

21 21 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv -500 Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Reisekostnader Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter v/salg av tjenesteleilighet Andel renteinntekter Skøyen Vest Søppelsug SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter på lån i Husbanken Renter på lån i OBOS-banken/OBOS Termingebyr på lån i Husbanken -30 Termingebyr på lån i OBOS-banken/OBOS -250 Renter på leverandørgjeld -35 Overtrekksrente -1 Andre rentekostnader Andel rentekostnader Skøyen Vest Søppelsug SUM FINANSKOSTNADER

22 22 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.3/bnr.498 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 16 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 2 Kostpris Avskrevet tidligere -700 Avskrevet i år Sandsilo Kostpris Avskrevet tidligere Snøfreser nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Traktor Kostpris Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

23 23 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skøyen Vest Søppelsug Avregning fra LOS Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL Saldo Kapitalutvidelse ny andel SUM ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL Gjelder salg av tidligere vaktmesterleilighet. NOTE: 19 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 2,00 %, løpetid 9 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN - OBOS-Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,30%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 0 0 0

24 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilført i SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Beregnede IN forpliktelser: 1 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT NOTE: 25 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 145/1040 deler av Skøyen Vest Søppelsug SE. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Skøyen Vest Søppelsug SE. Garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Skøyen Vest Søppelsug SE og utgjør kr Selskapets andel i Skøyen Vest Søppelsug SE vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under postene "andel omløpsmidler i fellesanlegg", "andel anleggsmidler i fellesanlegg", "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget" og "andel langsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapets andel av avregningen i Skøyen Vest Søppelsug SE er inntatt i resultatregnskapet under posten "Kostnader Sameie".

25 25 Nedre Silkestrå Borettslag A) Forslag fra styret om endring av vedtekter, styresammensetning. Gjeldende tekst; 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 4 varamedlemmer. Foreslås endret til; 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 3 andre medlemmer med minst 3 varamedlemmer.

26 26 Nedre Silkestrå Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Dag Andreassen Nedre Silkestrå 10 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Karianne Tvedt Nedre Silkestrå 5 Stig Hvoslef Nedre Silkestrå 11 Kristine Skaar Aune Nedre Silkestrå 23 Styremedlemmer som ikke er på valg: Tarja Marketta Koskinen Nedre Silkestrå 17 Bendik Blekastad Nedre Silkestrå 13 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Hans Marius Hopstad Nedre Silkestrå Tor Magne Krattum Nedre Silkestrå 5 3. Gunstein Vatnar Nedre Silkestrå 8 4. Kjersti Vartdal Nedre Silkestrå 16 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Ingrid Bjerkø Husby Nedre Silkestrå 13 Martine Strømsnes Nedre Silkestrå 11 Mari Vatne Nedre Silkestrå 6 E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Dag Andreassen Nedre Silkestrå 10 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Tarja Marketta Koskinen Nedre Silkestrå 17

27 27 Nedre Silkestrå Borettslag F. Som Velferdskomité foreslås: Ragna Eskeland Anne Christine Meaas Kristin Arvesen Solveig Ekeberg Odd Arne Fossan Aleksander Jensen Oslo, I valgkomiteen for Nedre Silkestrå Borettslag Ingrid Bjerkø Husby Albert Fiddan Nilsen Martine Strømsnes

28 28 Nedre Silkestrå Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styret Styret kan kontaktes enten ved e-post eller ved styrepostkasse ved vaktmesters kontor. For øvrig informasjon se Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Stiftelsen Nedre Silkestrå Barnehage Barnehagen finner du på det grønne tunet, i nr. 20. Barnehagen er foreldredrevet. Barnehageplassene er i utgangspunktet forbeholdt borettslagsbarna. Lokalene kan lånes ut til andelseierne utenom barnehagens åpningstider. Nøkler/skilt Nøkler og skilt til postkasse kan fås ved henvendelse til vaktmester. Nøkler og skilt må betales av den enkelte. Renhold Borettslaget har avtale med Rene trapper AS om renhold av Borettslagets fellesarealer. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

29 29 Nedre Silkestrå Borettslag HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Fjernvarme Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. Energiregnskap Borettslaget får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende.

30 30 Nedre Silkestrå Borettslag Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2013 Påbegynt oppgradering av grøntanlegg Omlegging av varmtvann fra el-kjele til fjernvarme Etablering av fire nye sykkelparkeringsanlegg Påbegynt vedlikehold av utearealer etter vurdering av tiltak i grøntplan Oppussing av carportanlegget Oppgradering av kabel-tv-anlegg Maling av alle fasader, vinduer og dører Oppussing oppganger, ny håndløper på rekkverk, maling vegger, dører og postkasser, ny himling, flislegging gulv og trapper Betong rehabilitering og maling av gavlvegger, øvre lekeplassplanering, grusing og montering av apparater Påbegynt betongrehabilitering, planting av frukttrær, planting av hekk ved øvre gangvei, skifting av mønebånd, utskifting av vinduer pga. råteskader Asfaltering av innkjøring, etablering av parsellhage, reparasjon av takmøner, og betongundersøkelser Oppgradering av grøntanlegg og utearealer, samt skilting Kanalrens og nye porter Skiftet trelemmer på terrassene i loftsleilighetene Beising av resterende bygninger i borettslaget Beising av ca. halvparten av bygningen, oppgradering av uteareal barnehage, en del takvinduer er skiftet Reasfaltering over garasjene Treverk på verandaer ble skiftet

31 31 Nedre Silkestrå Borettslag SKØYEN VEST SØPPELSUG SAMEIE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

32 32 Nedre Silkestrå Borettslag EIENDELER ANLEGGSMIDLER SKØYEN VEST SØPPELSUG SAMEIE BALANSE Note Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 0 0 SUM EGENKAPITAL 0 0 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SKØYEN VEST SØPPELSUG SAMEIE KRISTIAN BJERVE /s/ BENDIK BLEKASTAD /s/ PER RANDBY /s/ NINA SOLLIEN ULLESTAD /s/ KNUT ARNE HENJUM /s/

33 .. 33 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNBETALINGER A-konto Avregning mot lån Avregning SUM INNBETALINGER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Hoff Trygdebolig (avregning 2012) SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Ordinær lønn, vikarer Lønnskostnader til fordeling Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

34 34 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Sigvart Bjerve SUM KONSULENTHONORAR Kristian Bjerve er erklært inhabil og fratrer ved styrets behandling av eventuelle saker knyttet til firma Sigvart Bjerve. Han behandler heller ingen fakturaer knyttet til dette firmaet gjelder arbeid utført i NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftsmateriell Andre fremmede tjenester -545 Kopieringsmateriell -165 Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto -135 Bank- og kortgebyr -76 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS 822 Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM FINANSINNTEKTER 6 763

35 35 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter på lån i OBOS-banken / OBOS Gebyr på lån i OBOS-banken / OBOS -600 Overtrekksrente -13 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 LANGSIKTIGE FORDRINGER Til gode hos eierne jf note SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10 %, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 15 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

36 . 36 Nedre Silkestrå Borettslag NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avregninger: Øvre Silkestrå Borettslag Nedre Silkestrå Borettslag Casinetto Borettslag Skøyen Terrasse Utbetalt i Hoffsgrenda Borettslag SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 17 PANTSTILLELSE Gjeldsbrevlån TOTALT Er ikke sikret med pant. Blancolån.

37 37 Nedre Silkestrå Borettslag

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nedre Silkestrå Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Solrabben Borettslag

Til andelseierne i Solrabben Borettslag 1 Solrabben Borettslag Til andelseierne i Solrabben Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer