Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2"

Transkript

1 1 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Westye Egebergs gt 2 det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Avholdes mandag 27. april 2015 kl Vaskekjelleren. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Styret bes utrede muligheten for at hver enkelt sameier kan innbetale sin andel av fellesgjelden. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo Styret i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Anne Marie Haarr/s/ Roger Hansen/s/ Sondre Hopland/s/

3 3 Sameiet Westye Egebergs gt 2 ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Anne Marie Haarr Westye Egebergs gate 2 B Styremedlem Roger Hansen Westye Egebergs gate 2 A Styremedlem Sondre Hopland Westye Egebergs gate 2 B Varamedlem Tore Kjernli Bygdøy Kapellvei 12 Varamedlem Ingrid Lunde Westye Egebergs gate 2 A Valgkomiteen Arild Kåre Dahlin Eli Kristina Dokke Westye Egebergs gate 2 B Westye Egebergs gate 2 B Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Sameiet Westye Egebergs gt 2 Sameiet består av 64 seksjoner. Sameiet Westye Egebergs gt 2 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 4 St.Hanshaugen i Oslo kommune med følgende adresse: Westye Egebergs gate 2 A - C Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet har en ansatt vaktmester i deltidsstilling. HMS arbeid Det er også innkjøpt div. verneutstyr til vaktmester. Det gamle tankrommet er innredet og tatt i bruk som verksted for vaktmester. Sameiet hadde inspeksjon av Brann- og redningsetaten i Styret og vaktmester sørget for utbedring av de påpekte manglene i løpet av 2013 og Høsten 2014 sørget så styret for at alle sikringsskap har lås. Dette er sameiernes ansvar så nye låser ble fakturert sameierne. Før MHA startet rehabiliteringen ble alle brannbalkonger endelig ryddet. Men det er fortsatt lagret eiendeler i enkelte av branngangene. Her må sameierne ta ansvar og rydde opp.

4 4 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Brann- og redningsetaten advarer mot lagring av barnevogn i trappeoppganger. Barnevogner kan blokkere rømningsvei ved brann og vil avgi giftige gasser ved antenning. Beboere med barn er derfor tilbudt de gamle søppelrommene for lagring av barnevogner, sparkesykler og lignende. Sporfilm til radonmåling er lagt ut i alle leiligheter i 1 etasje og i teknisk rom og verksted for vaktmester i kjelleren. Disse blir samlet inn for avlesning i mars Eier av kjellerleilighet i oppgang A, vil selv sørge for at måling blir foretatt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Møtevirksomhet i 2014: Det ble avholdt 11 styremøter i Varamedlemmene ble innkalt til alle møtene, men var tilstede på bare 2 av møtene. Styreledermøter WE1-4 angående bergvarmeprosjektet, skifte av TV/internett leverandør og annet. Byggherremøter med Nordisk Energikontroll: 10 stk. Møte med Lars Harkestad. Møte med Lars Harkestad og MHA. Møte med representant for Altibox/Viken fiber. Budsjettmøte med forretningsfører i OBOS. Ekstraordinært sameiermøte angående rehabiliteringen. Kontraktsmøter med Nordisk Energikontroll og MHA. Byggekomiteen (styremedlem Sondre Hopland og sameier Anders Nordnes) har hatt en rekke møter med Lars Harkestad og med Lars Harkestad sammen med MHA. Prosjekter i 2014: Rehabiliteringen av bygget: byggestart mars 2014, antatt ferdigstilt mai Etablering av bergvarme: byggestart januar 2014, ferdigstilt juni Skifte av TV/internett leverandør fra Canal Digital til Altibox/Viken fiber fra 1. juli Byggekomite: I forbindelse med rehabiliteringen ble en byggekomite opprettet. Den har bestått av styremedlem Sondre Hopland som leder av komiteen og sameier Anders Nordnes som medlem av komiteen. Komiteen har fungert som kontakt mellom byggherreombud Lars Harkestad og styret og beboerne. De har også formidlet klager og beskjeder til MHA direkte. Byggekomiteen har representert styret i møter med MHA og Lars Harkestad.

5 5 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Dugnad: Det ble arrangert dugnad 15. september De gamle søppelrommene i oppgangene ble ryddet. Tørkebåsene i vaskeriet ble støvsuget og gjenstander satt igjen i kjellergangen av tidligere sameier ble også fjernet. Til sammen 8 beboere møtte til dugnad (5 eiere og 3 leietagere). Diverse: Høsten 2014 ble trær i bakken og langs fortauet beskåret. Dette ble utført i samarbeid med WE4. Råd, vink og regler for oppussing er lagt ut på weg2.no som informasjon til de som skal pusse opp leiligheter. Styret sendes nå ut intern informasjon på epost til sameiere og beboere. Et fåtall som ikke benytter epost får dette i sin postkasse. Styret har sagt opp avtalen med Rene Trapper og engasjert en beboer til rengjøring av oppganger og vaskekjeller. ENØK tiltak: Styret vil innhente tilbud på montering av strupeventiler på fyringsanlegget. Dette vil sikre bedre fordeling av varmen i alle etasjer og føre til et lavere forbruk av strøm. Bør skje før neste fyringssesong. En tredjedel av ovnene i tørkebåsene er nå avstengt for å spare strøm. Lønnsomheten ved å montere termostat er under vurdering. Igangsetting av bergvarmeanlegget har vist en positiv trend med nedgang av strømforbruket. Fremtidige prosjekter: Det er vedtatt å dele av loftsrommene til boder da flere beboere har vist interesse for leie av ekstra bod. Men dette kan ikke gjøres før arbeidet med takterrassen er ferdig. Det er klart uheldig at vinduene i leilighetene ikke er sameiets ansvar. Tilstanden til vinduene er derfor svært forskjellig. Styret har derfor engasjert Lars Harkestad, Armana AS til å forta en tilstandsvurdering av alle vinduene i bygget. Forskjellige modeller for hvordan problemet kan løses, må da legges frem for sameierne. Tilstanden til stigerørene i bygget er ukjent. Men de er antagelig fra Styret har tidligere fått utarbeidet en plan for ny føringsvei for kaldt og varmt vann ved ÅF infrastruktur AS. Dette er foreløpig utsatt, men en vurdering av stigerørene i bygget bør snarest foretas. Trappen fra gaten ved oppgang A. Tilbud innhentes når rehabiliteringen er fullført. Beplantning rundt avfallsanlegget vil bli utført etter opprydding av tomten ved MHA og Nordisk Energikontroll i felleskap. Ansvar for beplantning rundt avfallsanlegget har Sameiet Akersveien 24 A-E. Det er svært rotet og uoversiktlig i sykkelboden. Det er planlagt å montere oppheng for syklene for å få boden mer brukervennlig. To leiligheter i 7. etasje har gamle skader etter lekkasje fra tak. Disse må pusses opp. Nye sameiere i 2014: Stian Kjernli (30), Marit Godeseth og Kurt Lunde (34), Abhijit Saha Banik (49), Trygve Aaberge (53), Nora Dahl Næss og Petter Næss (56

6 6 Sameiet Westye Egebergs gt 2 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes utbetaling av ENØK- tilskudd fra Oslo kommune. Andre inntekter består i hovedsak av ENØK- tilskudd fra Oslo kommune, samt viderefakturering av kostnader til nabosameier, inntekt fra filminnspilling og nøkkelsalg. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at fasaderehabiliteringen har blitt forsinket. Disse kostnadene vil påløpe i løpet av våren Selskapet har hatt store kostnader knyttet til fasaderehabilitering, samt en investering i et felles bergvarmeprosjekt sammen med de 3 nabosameiene, som skal gi lavere fyringskostnader i årene som kommer. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. Sameiet er innvilget lån til dekning av gjenstående arbeider i forbindelse med pågående fasaderehabiliteringen. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Sameiet Westye Egebergs gt 2 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til fullføring av fasadeprosjektet. Det er også satt av kr ,- til heis og heiskontroll og kr ,- til innregulering av bergvarmeanlegget. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Sameiet har etablert et jordvarmeanlegg som ble tatt i bruk juni Det er vanskelig å anslå hva energikostnadene kommer til å utgjøre selv om det er antatt at kostnadene går ned. I tillegg er strømprisene er variable og vanskelige å anslå. Styret har derfor valgt å budsjettere med en forsiktig nedgang i energikostnader 2015 sammenlignet med Forsikring Forsikringspremien for 2015 er redusert. Premieendringen skyldes styrets forhandling med forsikringsselskapet. Lån Sameiet har lån i OBOS-Banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Anne Marie Haarr/s/ Roger Hansen/s/ Sondre Hopland/s/

8

9

10 10 Sameiet Westye Egebergs gt SAMEIET WESTYE EGEBERGS GT 2 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap

11 11 Sameiet Westye Egebergs gt 2 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM NEGATIV EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , Styret i Westye Egebergs gate 2 ANNE MARIE HAARR/s/ ROGER HANSEN/s/ SONDRE HOPLAND/s/

12 Sameiet Westye Egebergs gt 2 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Viderefakturert Sameiet Akersveien Viderefakturert Sameiet Westye Egebergs gt Viderefakturert Sameiet Westye Egebergs gt Viderefakturert Sameiet Westye Egebergs gt Korrigeringer på reskontro 63 Salg av nøkler 400 Storm Rosenberg AS, leie av tak for filminnspilling Enøktilskudd Vifteovn 450 SUM ANDRE INNTEKTER

13 13 Sameiet Westye Egebergs gt 2 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpte feriepenger Fri bil -510 Naturalytelser speilkonto 510 Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -581 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket gave, blomster for kr 1 260,-, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Arkitekthonorar, VIT, fasadeprosjekt Byggetekn.kons.honorar, bergvarmeprosjekt Prosjektledelse, Armana AS, fasadeprosjekt Andre konsulent honorar, kvalitetssikring fasadeprosjekt Div andre arbeider, fasadeprosjekt Kopieringsutgifter, fasadeprosjekt Bygningsgebyr, bergvarmeprosjekt Andre kostnader, fotodokumentasjon fasadeprosjekt Hovedentreprenør 1, Nordisk Energikontroll AS, bergvarmeprosjekt Hovedentreprenør II, MHA Entreprenør AS, fasadeprosjekt SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD

14 14 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHABILITERING FASADEPROSJEKT Arkitekthonorar, VIT Arkitekter Byggetekn.kons.honorar, Millab Consult a.s Prosjektledelse, Armana AS Andre konsulent honorar, kvalitetssikring fasade- og balkongrehab Div. andre arbeider Kopieringsutgifter Andre kostnader Hovedentreprenør II, MHA Entreprenør AS SUM REHABILITERING FASADEPROSJEKT Prosjektet har gått over 2 år og fordeler seg som følgende: SUM KOSTNADSFØRING FASADEPROSJEKT SUM KOSTNADSFØRING FASADEPROSJEKT SUM KOSTNADSFØRING REHABILITERING FASADEPROSJEKT NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

15 15 Sameiet Westye Egebergs gt 2 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold -880 Renhold ved firmaer HMS -705 Kontor- og datarekvisita -566 Kopieringsmateriell Trykksaker -700 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Bilgodtgjørelse -919 Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Gjensidige, utbytte 2012 og SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån OBOS-banken Renter lån OBOS-banken Renter lån Oslo Kommune Bymiljøetaten (ENØK lån) Renter lån OBOS-banken Gebyr lån OBOS-banken -600 Gebyr lån Oslo Kommune bymiljøetaten (ENØK lån) Etableringsgebyr lån OBOS-banken SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Viderefakturering av rørleggerarbeid SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

16 . 16 Sameiet Westye Egebergs gt 2 NOTE: 15 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Oslo Kommune Bymiljøetaten Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 4,29%. Løpetiden er 15 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år OBOS-banken AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 4,70%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år OBOS-banken AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

17 17 Sameiet Westye Egebergs gt 2 NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

18 18 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Forslag til årsmøtet Jeg foreslår at følgende sak behandles på sameiermøtet 27/4: Som en konsekvens av senere tids utbedringsprosjekter i WE2 har sameiets gjeld økt kraftig. Hver sameiers andel av fellesgjelden har dermed blitt betydelig. I lys av at en privatperson normalt sett vil få mer attraktive rentebetingelser enn et sameie stilles følgende forslag til vedtak: Styret bes utrede muligheten for at hver enkelt sameier kan innbetale sin andel av fellesgjelden. Anders Nordnes, Westye Egebergs gate 2 A, leilighet 17 Styrets innstilling: Styret vil se nærmere på dette.

19 19 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Orientering om sameiets drift Vaktmestertjeneste Vaktmester Johan Meyer ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Renhold Sameiet har avtale med beboer om renhold av oppganger og vaskeri. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg.

20 20 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Større vedlikehold og rehabilitering Større vedlikehold og rehabilitering Rehabilitering av fasader Etablering av jordvarme/bergvarme Rehabilitering av avløpsrør v/proline metoden Kjemisk rensing av radiatorvann og montering av filter Ombygging av fyrrom for bruk av biofyringsolje Montert kjelvelgersentral Utbedret tak i begge tårn. Asbestsanering Nytt takbeslag på takpipe Oppussing av oppgangene Nytt heisanlegg, oppgang B Oppussing av fasade og brannbalkonger Opussing tårn og balkonger Nytt callinganlegg Skiftet heisene i oppgang A og C Nye gjennomgående avløpsrør kjøkken Oppussing av tårnene Oppussing av oppganger Nye stigeledninger Ny elektrokjele for sentralvarmeanlegg Kabel-TV Nytt takbelegg

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer