Til beboerne i Østerli Boligselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Østerli Boligselskap AS"

Transkript

1 1 Østerli Boligselskap AS Til beboerne i Østerli Boligselskap AS Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Østerli Boligselskap AS Innkalling til ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i Østerli Boligselskap AS avholdes tirsdag 30 april 2013 kl. 18:00 i Aulaen på Lambertseter Videregående skole Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Behandling av regnskap for 2012 og disponering av årsresultatet. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Vedtektsendring om at det er parkering forbudt foran blokker B) Vedtektsendring om at kun to styremedlemmer stilles på valg hvert år, men sitter for to år om gangen C) Vedlikehold av lysløypene D) Beskjæring av trær bak blokk 3 A og B E) Måkeplagen Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. PRESENTASJON AV TO FIRMAER VEDR RØRFORNYING 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Østerli Boligselskap AS Laila Hovden Wilberg/s/ Vetle Huglen/s/ Erling Normann/s/ Atle Sengebusch/s/

3 3 Østerli Boligselskap AS ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Styret Periode Leder Laila Hovden Wilberg Styremedlem Vetle Huglen Styremedlem Erling Normann Styremedlem Atle Sengebusch Varamedlem Trygve Berg Varamedlem Tone Helen A. Indseth Varamedlem Kenneth Olafsen Valgkomiteen Heidi Brandt Kim Simen Systad Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 147 leiligheter. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Lambertseterveien 46 Østerliveien 57 A,b Østerliveien 66 A,b Østerliveien 55 Gina Krogs Vei 11 A,b Gina Krogs Vei 13 A,b Gina Krogs Vei 5 A,b Gina Krogs Vei 7 A,b Gina Krogs Vei 3 A,b Boligaksjeselskapet har følgende gårds- og bruksnummer : ,12,13,120,121 Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

4 4 Østerli Boligselskap AS Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er Lars H. Brinchmann. Styrets arbeid Det er avholdt 12 ordinære styremøter i perioden. I tillegg har vi hatt flere møter med potensielle utførende vedr. planlagt utskiftning av soilrør. Det er i tillegg utført atskillig undersøkelser på referanser av arbeider tilbyderne har utført tidligere. Dette gjaldt 3 firmaer; Olimb, TT-Teknikk og Proline. (de to sistnevnte er til stede på Årsmøtet). Det er også vært diverse ekstraordinære møter og befaringer vedr. forsikringssaker, fyranlegg, uteområder og klager fra beboere. Det arbeides ukentlig med å besvare henvendelser via e-post. Vi har jevnlige møter med vaktmester og møter med boligselskapene rundt oss vedr. måkeproblemer. Vi hadde i fjor, og fortsetter i år, benyttelse av Gamlebyen Blikk til å fjerne reder på tak og å observere reder hos andre. Dersom redene blir fjernet i tide unngår vi kanskje at ungene klekkes på våre tak. Måkeskrik generelt er en helt umulig oppgave å få has på. Det har blitt gjennomført maling av oppgangene og kjøpt inn nye postkasser. Vi takker alle for den tålmodighet dere viste da ting dessverre ikke ble helt slik vi hadde håpet på. Mange ble dessverre helt uten post i en periode og midlertidige metoder måtte tas i bruk. Styret synes selv det ble et pent resultat. Dessverre ble det også denne vinteren en del trøbbel med varmen hos mange. De fleste kom gjennom uten problemer, det er fremdeles fyrkjeler som fusker, og det jobbes i disse dager med de siste justeringene slik at vi nå håper alt er ok til neste fyringssesong. Vi har samarbeid med NVS, Nordisk Varme- og Sanitær, og GK, Gunnar Karlsen. Vaktmesterselskapet BN Rent og Grønt, er nå i ferd med å ha sette seg godt inn i systemene våre, slik at det det neste vinter kan dras nytte av deres kunnskap. Det arbeides kontinuerlig med dette. Det er satt opp «parkering forbudt-skilt» på parkeringsplassene våre. Dette betyr at feilparkerte nå kan taues bort. Det skal likevel FØRST varsles styret, som igjen ringer Falch. Vi har nå sett at skiltene er litt for små, så det bestilles i disse dager større, men like skilt. Det er også bestilt skilt som skal stå foran innkjørsler/oppganger, men til dette behøves en vedtektsendring. Se forslag fra styret. Etter ønske fra fjorårets Generalforsamling, er det hentet inn tilbud på vinduer og dører med trinnvis rabatt ved bestilling av flere av gangen. Mer informasjon om dette vil komme.

5 5 Østerli Boligselskap AS ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,- mot budsjett kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr mot budsjett kt ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var større oppussingsarbeid som består av maling i oppgangene kr ,- og utskiftning av postkassene til kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 Østerli Boligselskap AS BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr 4431,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har lån i Obos. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Østerli Boligselskap AS Laila Hovden Wilberg/s/ Vetle Huglen/s/ Erling Normann/s/ Atle Sengebusch/s/

7 7 Østerli Boligselskap AS

8 8 Østerli Boligselskap AS

9 9 Østerli Boligselskap AS RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

10 10 Østerli Boligselskap AS BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

11 11 Østerli Boligselskap AS OSLO, , STYRET FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS LAILA HOVDEN WILBERG/s/ ERLING NORMANN/s/ VETLE HUGLEN/s/ ATLE SENGEBUSCH/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Ytre vedlikehold Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 709 Salg av nøkler SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket mat for kr 368 jfr. note 12.

12 12 Østerli Boligselskap AS NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bygg og Malerteknikk AS, oppussing av oppganger Servicegruppen AS, oppussing av oppganger SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold parker.anl Kostnader dugnader -463 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Olje Strøm oljefyr el.bereder Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

13 13 Østerli Boligselskap AS NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -368 Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -311 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Refusjon renter Oslo kemnerkontor 288 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på lån i OBOS Termingebyr på lån i OBOS -650 Renter leverandørgjeld -249 Renter Oslo kemnerkontor -691 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Aktivert vedlikehold Rehabilitering Rehabilitering Rehabilitering Avskrevet tidligere år SUM BYGNINGER Tomten er festet av Oslo Kommune, Gnr.159/bnr.111 m. flere. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er

14 . 14 Østerli Boligselskap AS gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Motorvarmere Kostpris Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Statoil, depositum for fyringsolje Andre forskuddsbetalte kostnader: OBOS Skadeforsikring t.o.m Andre forskuddsbetalte kostnader: GET t.o.m. april Andre forskuddsbetalte kostnader SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr , fordelt på 146 aksjer à kr 800. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 18 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,95%, løpetid 35 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Finansieringslån Andre innskudd

15 15 Østerli Boligselskap AS SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avsatt styrehonorar SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

16 16 Østerli Boligselskap AS Innkommende forslag: A) Vedtektsendring om at det er parkering forbudt foran blokker. Styret i Østerli ønsker å legge til et vedtektspunkt i ordensreglene som sier at "all parkering på boligselskapets veier inn foran blokker (gjelder også vei på siden av blokken i Lambertsetervn 46) er forbudt og biler som parkerer der vil bli tauet bort på eiers regning. Det er kun tillatt korte stopp for av-/pålessing." B) Vedtektsendring om at kun to styremedlemmer stilles på valg hvert år, men sitter for to år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret er det kun to styremedlemmer som stilles til valg hvert år. Alle styremedlemmer velges for to år om gangen C) Vedlikehold av lysløypene Lambertseter har en lysløype som i mange år ikke har vært vedlikeholdt. Store deler av traseen er sølete i sommerhalvåret, og lysene har ikke virket på flere år. En arbeidsgruppe m utgangspkt. I Lambertseter idrettsforening, har i to år jobbet for å få til et prosjekt for rehabilitering av lysløypa til en god turløype. Et kostnadsoverslag er gitt på kr ,- Prosjektet er nå på Oslo kommunes prioriterte plan for idretts- og friluftsanlegg for perioden , noe som betyr at det trolig blir godkjent for søknad om spillemidler, noe som igjen betyr støtte på inntil 40 % av kostnadene. 5 Borettslag på Lambertseter har allerede gitt tilsagn om støtte dersom prosjektet blir realisert. Dette sammen m støtte fra sparebankstiftelsen gjør at egenandelen nærmer seg kr ,- likevel er det fortsatt udekkede kostnader og desto mer egenkapital som sikres jo bedre blir turveien. En fin turvei i nærområdet er alt for viktig for bomiljøet til at vi kan la denne muligheten gå fra oss. FORSLAG; Årsmøtet vedtar et tilsagn til dette prosjektet på kr 50,- pr leilighet, totalt kr 7350,- Med vennlig hilsen styret

17 17 Østerli Boligselskap AS D) Beskjæring av trær bak blokk 3 A og B Bak GK vei 3 A og B er det høye trær som skygger for solen store deler av ettermiddagen for oss som bor i de nederste etasjene i hvert fall. I første etasje blir det veldig lite sol om ettermiddagen pga dette. Jeg ser at disse trærne tidligere har vært kuttet, men det er altså på tide å gjøre dette igjen. Jeg er usikker på om det er vi i Østerli Boligselskap som har ansvaret for disse trærne eller om det er borettslaget i Østerliveien. Uansett så er det sjenerende når trærne er blitt såpass høye at store deler av ettermiddagen på verandaen er skyggelagt. Det bør evt. avtales med borettslaget om å beskjære disse i løpet av våren. Om det er de som har ansvaret eller vi vet jeg ikke, men det finnes jo lover som gjelder for slikt i forhold til avstand etc. Med vennlig hilsen Hege Annaniassen E) Måkeplagen En annen sak vi bør forsøke å gjøre noe med er måkeplagen vi har her hvert år. Vi bør gå sammen med omkringliggende borettslag, så vi får bukt med dette problemet. Det er jo helt ulevelig her i sommermånedene. Måkene skriker så det er umulig å sove, og de skremmer barn (og voksne) ved å styrte ned for angrep om man er uheldig å komme for nær ungene. Det er jo helt unaturlig at vi skal ha måker i dette området. Det er jo satt opp en del pigger på takene, men hvorfor ikke på pipene? Og så lenge de ikke gjør noe i blokkene i de andre borettslagene rundt her hjelper det jo heller ikke. Her burde det være dialog med de andre boligselskapene i området. Med vennlig hilsen Hege Annaniassen

18 18 Østerli Boligselskap AS Orientering om boligaksjeselskapets drift. Styret Styret har kontor i Gina Krogsvei 7b i kjelleren, med kontortid første tirsdag i hver mnd. Fra kl 1730,kl. til kl 1800 og kan benyttes for å fylle på vaskekort. Styrerommet har telefonnr og e-post; Se boligaksjeselskapets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Boligaksjeselskapet har avtale om vaktmestertjeneste med BN Rent og Grønt som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må aksjonær påregne og betale for tjenesten selv. Parkering Boligaksjeselskapet har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med styret på e-post. Nøkler/skilt til ringeklokke kan kjøpes hos vaktmester Skilt til postkasser bestiller man selv. Vaskeri Fellesvaskeriene skal brukes i henhold til gjeldende regler og vaskekort fås kjøpt i styrerommet på samme tid som styremøtene. Forsikring Boligaksjeselskapets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om boligaksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er boligaksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

19 19 Østerli Boligselskap AS HMS Internkontroll innebærer at boligaksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i boligaksjeselskapets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har boligaksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er boligaksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Boligaksjeselskapet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Avtale om oljeleveranse Boligaksjeselskapet er tilsluttet OBOS avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2012 Maling av oppganger og nye postkasser 2011 Drenering Gina Krogs vei Uteområder/drening Gina Krogs vei 7 (fortsetter 2011) 2009 Vasking av fasader og balkonger 2007 Uteområder med drenering Ferdigstilles i løpet av Nye kortautomater til vaskeriene 2006 Nytt søppelhus

20 20 Østerli Boligselskap AS 2006 Nytt fyringsanlegg Nytt komplett fyringsanlegg inkl. nye radiatorer tilpasset evt senere jordvarme. Full oppgrad Fyrhus i Ø66 og GK 5. Nye el-kjeler og oljetank nr 2. Avsluttet høst Ny oljetank 1 stk. gjenstår Fasade og balkongrehabilitering Full fasade/balkong rehab. Nye større balk. v/dr. Kr. Apeland, Profil- Fasade/Balco 1999 Oppgradering av utearealer 1998 Nye tak ferdigstilt 1990 Pussrehabilitering Pussrehab med AG-Rock (lite vellykket) Alt for tynt pusslag, som fryser og løsner Fyringsanlegg

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer