Tiltaksspesifikasjon Skole Adm Tiltak: Ungdomsskolen Utelager, Konsekvens (i tusen kroner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0"

Transkript

1 Tiltaksspesifikasjon Skole Adm Tiltak: Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) Skole Adm Tiltak: Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) Henvisning til egen utredning i saken Svelvik ungdomsskole Tiltak: Uteareal Ungdomsskolen, 2014 (i tusen kroner) Oppgradering av uteareal for ungdomsskolen Svelvik ungdomsskole Tiltak: Utvidelse av parkering, 2014 (i tusen kroner) For å bedre parkeringsforhold.

2 Arbeid og Kvalifisering Adm Tiltak: Bofelleskap Lille Åsgaten, 2014 (i tusen kroner) I følge Boligsosial handlingsplan. Behov vurderes løpende. Nybygg Arbeid og Kvalifisering Tiltak: Klubba, 2014 (i tusen kroner) I følge Boligsosial handlingsplan. Arbeid med ferdigstilling av 2 hybelleiligheter er startet i løpet av høsten 2013, grunnet umiddelbart behov. Ombygging Arbeid og Kvalifisering Tiltak: Murgården, 2014 (i tusen kroner) I følge Boligsosial handlingsplan. Behov vurderes løpende. Nybygg. Starter vår Arbeid og Kvalifisering Tiltak: Strandgata, 2014 (i tusen kroner) I følge Boligsosial handlingsplan. Behov vurderes løpende. Nybygg.

3 Bolig og Aktivitet Tiltak: Startlån/etableringslån Husbanken, 2014 (i tusen kroner) Et viktig virkemiddel i den Boligsosiale handlingsplanen Helse og Omsorg Tiltak: Utkjøp leiligheter Fabrikkjordet, 2014 (i tusen kroner) Et kompletterende virkemiddel i den Boligsosiale handlingsplanen Døgnkontinuerlige tjenester Tiltak: Oppgradering 40 patientrom, 2014 (i tusen kroner) Oppgradering standard og bedring av arbeidsforhold for ansatte Døgnkontinuerlige tjenester Tiltak: Oppgradering ventilasjon med kjøling, 2014 (i tusen kroner) Nødvendig oppgradering av ventilasjonsanlegg

4 Døgnkontinuerlige tjenester Tiltak: Oppgradering gulvbelegg, 2014 (i tusen kroner) Utslitt gulvbelegg. Lite effektivt renhold Service og Støttefunksjoner Tiltak: Ny avfallshåndtering, inkl kjølerom, 2014 (i tusen kroner) Etablering av nye nedgravde løsninger i samarbeid med RfD. Tilfredsstiller krav fra forsikringsselskap ift. brannsikkerhet, brukervennlighet og estetikk. Kommunal egeninnsats består i gravearbeider i forbindelse med montering. RfD bekoster utstyret ferdig montert Kultur og Byutvikling Tiltak: Kommunal veigrunn, 2014 (i tusen kroner) Kultur og Byutvikling Tiltak: Opprustning Lallaparken og Elias Kræmers park, 2014 (i tusen kroner)

5 Kultur og Byutvikling Adm Tiltak: Oppgradering Fossekleiva, 2014 (i tusen kroner) Kultur Tiltak: Idrettens anleggsplan, 2014 (i tusen kroner) Kultur Tiltak: HMS Lekeplasser, 2014 (i tusen kroner) Kultur Tiltak: Grunnerverv, 2014 (i tusen kroner) Oppgjør til grunnerverv tilknyttet etableringen av G/S- vei i Tangen. Saken ligger på restanselisten mot kart og geodata i Drammen kommune.

6 Tiltak: Trafikksikkerhet, 2014 (i tusen kroner) Årlig behov som benyttes til å finansiere egenandeler, og egne prosjekt innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeide. Prosjektliste gjennomføres iht. vedtatt Trafikksikkerhetsplan Tiltak: Gatelys, 2014 (i tusen kroner) Utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Gir bedre lys og økt trafikksikkerhet med mindre effektforbruk. Kommunen sparer energi på tiltaket. Tiltak: Asfaltering, 2014 (i tusen kroner) Asfaltering av grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og løpende drift. Aktuelle veier i 2014er Slettebøveien, Elvestadsveien og Snarveien (etter VA-tiltak utført i 2012/-13) Asfaltering gjøres normalt året etter VA-tiltak i veien der dette er aktuelt, og asfalteringsprogrammet må tilpasses fremdriften på oppgradering av VA-anleggene. Tiltak: Oppgradering Eikdammen, 2014 (i tusen kroner) Prosjekteringsmidler i Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften og tiltak må betales utenfor selvkostregimet på VA. Dam ved Eikdammen har behov for oppgradering. Iht VTA (vassdragteknisk ansvarlig) er det behov for kr i utredning og prosjekteringskostnad. Kostnad for tiltaket estimeres til kr i 2014.

7 Tiltak: Gravemaskin, 2014 (i tusen kroner) Kommunen har i dag en avtale med Menighetsrådet om felles bruk av gravemaskin (3,5 ton). Det er en utfordring med å planlegge sambruk av gravemaskin med kirken da de har et ujevnt behov samtidig som maskinen har for dårlig kapasitet for kommunens oppgaver. Det blir vanskelig å planlegge jobber, noe som gjør at effektiviteten blir dårligere. Per i dag er det ikke driftmidler til å leie maskiner for nødvendige driftsoppgaver. Det er forutsatt kjøp av brukt maskin. Tiltak: Strøapperat Lastebil, 2014 (i tusen kroner) Utskiftning pga alder. Brukes ved strøing og salting av veier. Tiltak: Snøscooter, 2014 (i tusen kroner) Snøscooter som benyttes til løypekjøring ved skoler og nærmiljøanlegg der løypemaskinen ikke kan brukes. Snøscooteren benyttes også til løypekjøring tidlig på sesongen, før det er nok snø til løypemaskinen. Nåværende scooter er gammel og gir stadig større reparasjons- og vedlikeholdskostnader.

8 Tiltak: Parkklipper, 2014 (i tusen kroner) Driftsavdelningen er avhengig av to store parkklippere. En ble byttet ut i 2012, den andre er fra 2001 med stadig økende behov for reparasjoner/vedlikehold. Tiltak: Intern byggeledelse, 2014 (i tusen kroner) Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene inneværende år. Overføring av lønnsbudsjett fra investering til drift. Tiltak: Universell Utforming, 2014 (i tusen kroner) Ny lovgivning på området gir økte krav til eier av offentlige bygg til å tilpasse arealene slik at samtlige innbyggere sikres adgang. Midlene er tenkt å bruke på teleslynger til hørselshemmede, rullestolsramper, automatiske døråpnere, skilting etc. Ikke behov for nye midler i 2014.

9 Tiltak: Påkostning byggninger, 2014 (i tusen kroner) Kommunens bygninger har et stort behov for oppgradering. Til løpende oppgradering av bygninger er det et estimert behov på med minst kr/år. Tiltak: Biler til Eiendom, 2014 (i tusen kroner) For å effektivisere vaktmestertjenesten er det nødvendig med effektive transporter mellom kommunen bygg og anlegg. Nå, når rett antall biler er oppnådd må det startes utbytting av de som er eldst. Derfor må dette være en fast investering for å unngå at bilene blir så gamle at driftsutgiftene blir uforholdsmessig høye. Tiltak: Nytt tak Berger Bhg, 2014 (i tusen kroner) Berger barnehage har problemer med vanninntrenging og isbygging grunnet dårlig ventilert takkonstruksjon. Det er gjort flere tiltak de senere årene uten å komme til en løsning på dette. Det vurderes som nødvendig å legge et nytt ståltak, med nye takrenner og nedløp, på barnehagen for å løse problemet.

10 Tiltak: Ny avfallshåndtering, 2014 (i tusen kroner) Etablering av nye nedgravde løsninger i samarbeid med RfD. Tilfredsstiller krav fra forsikringsselskap ift. brannsikkerhet, brukervennlighet og estetikk. Kommunal egeninnsats består i gravearbeider i forbindelse med montering. RfD bekoster utstyret ferdig montert. Tiltak: Rådhuset, fuktskader, 2014 (i tusen kroner) Rådhuset har skader på flere plasser grunnet dårlig drenering. Det har resultert i fukt og skader på gulv u-etasjens lokaler. Tiltaket innbærer utbedring av dreneringen samt rehabilitering av etasjen. Tiltak: Digitalisering Tegninger, 2014 (i tusen kroner) Det er et stort behov for kommunen å få på plass et eiendomsarkiv. Nåværende system innebærer at anleggsdokumentasjon delvis ligger ute på byggene og delvis i sentrale arkiver. For å spare lagerplass og systematisere arkivet, er det ønskelig å digitalisere dokumentasjonen.

11 Kommunal teknisk drift Tiltak: Lift, brukt 18 m, 2014 (i tusen kroner) Lift, driftsavd + eiendom, h: 18 m. (brukt) HMS Det er behov for å bruke lift betydelig mer enn tildelte driftsmidler tillater. Det gjelder arbeider på fasader, takrenner, tilsyn med armaturer og ved felling av treer. Det stilles store krav til sikring ved arbeider i høyden og det er ikke hensiktmessig med stillaser eller annen tilgjengelig sikring for mange av våre arbeidsoppgaver. Tiltaket knyttes mot HMS og gir et sikrere arbeidsmiljø for våre ansatte Kommunal teknisk drift Tiltak: Oppgradering Bokerøyveien, 2014 (i tusen kroner) Veien til Bokerøya er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering Kommunal teknisk drift Tiltak: Oppgradering Friluftsområder, 2014 (i tusen kroner) De fleste badeplassene i kommunen er i stort behov av oppgradering. Nye søppelstativer på badeplasser, og tilrettelegging friluftsområder ble delvis realisert i 2008 med bakgrunn i midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Det bør videreføres da behovet for opprusting er stort, i tillegg forutsetter fylkesmidler også egenkapital.

12 Kommunal teknisk drift Tiltak: Nødstrømsaggregat Tilfluktsrom - Oppgradering, 2014 (i tusen kroner) Nødstrømsaggregater ved tilfluktsrommene i kommunen må oppgraderes evt. skiftes ut. Behov må utredes nærmere. Det foreslås å sette av midler til dette de kommende år med kr/år Kommunal teknisk drift Tiltak: Videoovervåking Skolebygg, 2014 (i tusen kroner) For å minimere risikoen for hærverk på kommunale bygg er det ønskelig med videoovervåking av kommunale bygg etter skole- og arbeidstid Kommunal teknisk drift Tiltak: Mobilt nødstrømsaggregat pluss VA, 2014 (i tusen kroner) For å øke beredskapen ved strømbortfall ved sykehjemmet, må det utredes om det er nødvendig med et eksternt mobilt nødstrømsaggregat. Det kan også brukes ved andre kommunale anlegg eksempelvis på pumpestasjoner for vann- og avløpsanlegg.

13 Kommunal teknisk drift Tiltak: Overvannsystem Eikveien, 2014 (i tusen kroner) Som et tiltak må overvannsystemet langs Eikveien utbedres. Tiltak: Bil Vann, 2014 (i tusen kroner) Utskiftning av bil til kommunens rørleggere, grunnet alder. Tiltak: Hellumvannet, 2014 (i tusen kroner) Prosjekteringsmidler i Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Kløfta, 2014 (i tusen kroner) Prosjekteringsmidler i 2012/13. Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes.

14 Tiltak: Sankedammen, 2014 (i tusen kroner) Dammene i Svelvik kommune er i behov av oppgradering og vedlikehold for å bevare sikkerheten kring dem. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE. Tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (VassdragTeknisk Ansvarlig) i regi av GVD (Godt Vann Drammens regionen) og Norgips. Tiltak: Oppgradering nett Vann, 2014 (i tusen kroner) Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Der er mange stålledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Tiltak: Havnevikveien Etablering av VA-pumpestasjon, 2014 (i tusen kroner) Kommunal pumpeledning for avløp ligger i sjøen og kommer innom Havnevik for fremtidig tilknytning av avløpsvann fra bebyggelsen. Ved å etablere en pumpestasjon her, vil kommunen kunne knytte til seg flere abonnenter samtidig som man vil kunne sanere avløpet i et område hvor bekken bærer tydelig preg av forurensning. Områder med spredt bosetting og hytter kan og bør kobles til kommunalt nett for å få tilfredsstillende løsninger. Dette gir samtidig nye inntekter.

15 Tiltak: Sonevannmålere, 2014 (i tusen kroner) Soneoversikten og tilstandsdokumentasjon må ligge i forkant av investeringer i ledningsfornyelser. Oversikten på vanndistribusjonsmengder og lekkasjer vil føre til et mer systematisk og kostnadseffektivt arbeid, og vil kunne føre til at man kan lokalisere og reparere lekkasjer på et tidligere tidspunkt med sonevannmålene på plass. Minst 4 sonevannmålere bør monteres for best mulig oversikt: På hovedledningen fra Berger mot Svelvik ved Bokerøya Ved Nubbetomta for kontroll av sjøledningen innover Drammensfjorden. Denne er på plass og lesbare data er snart tilgjengelig. Mølleveien Bråtanveien Sonevannmålere på uttakene fra høydebassengene bør også vurderes på sikt. Tiltak: Husvannmålere til alle, 2014 (i tusen kroner) Det er vedtatt at alle boliger i Svelvik kommune skal ha vannmålere før Prosjektet er i gang og vannmålere kjøpes inn etter hvert som pålegg om montering sendes til abonnentene. Tiltak: Værstasjon Bokerøya, 2014 (i tusen kroner) Kvalitetssikring av nedbørsdata er viktig. Meteorologisk institutt har et system for å samle inn data fra stasjoner, kontrollere disse dataene og gjøre de tilgjengelig på Det er utarbeidet et anbud på innkjøp av værstasjoner for GVD kommunene. Værstasjonen er tenkt plassert i forbindelse med Bokerøya renseanlegg og det er estimert at innkjøpet pr. værstasjon er i størrelsesorden ,-. Montering og fundamentering kommer i tillegg. Formålet med en værstasjon er:

16 Registrere nedbørssituasjoner i forbindelse med oversvømmelser og påfølgende ansvarsavklaring (ansvarsforhold forsikringskader). Forbedre vårt datagrunnlag (intensitet, varighet, frekvens) til dimensjonering av nye ledninger og avløpsfelt. Etablere system for fordrøyning/styring av avlastning og tilførsel til kloakkrenseanlegget basert på nedbørs- og tilrenningsregistreringer. Oppdatere dimensjonsgrunnlag for vår drikkekilde. Tiltak: PLS Bokerøya, 2014 (i tusen kroner) Utskifting av gammel PLS på Bokerøya renseanlegg. Det gamle PLS-systemet har gått ut på dato og noen komponenter er ikke lenger mulig å få tak i. Systemet er så gammelt, at det i dag er få elektrikere og fagpersoner som er i stand til å foreta reparasjoner på anlegget. Tiltak: Tilknyttning avløp Storgaten 59-65, 2014 (i tusen kroner) Boligene har svært dårlig avløpssituasjon og må pålegges å kobles til kommunalt avløpsnett. Brudd på forurensningsforskriften. Tiltak: Oppgradering nett Avløp, 2014 (i tusen kroner) Det eksisterer eiendommer som slipper ut urenset- eller gråvann ut i bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i

17 kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Dette bør saneres løpende. Tiltak: Skjønheim Avløp, 2014 (i tusen kroner) Utredes i planperioden. Beløp usikre. Prosjekteres og kost/nytte beregnes i Tiltak: BIKS-tiltak, 2014 (i tusen kroner) Fargefjerningsanlegg ved Blindevannverkets anlegg på Seterdammen. Prosjektet utføres i regi av BIKS og finansieres av eierkommunene Sande og Svelvik med lik andel. Fargetallet på drikkevannet i Svelvik ligger i dag nesten konstant mellom 18 og 21. Tillatt grenseverdi er 20. Flere enkelte nettprøver i Svelvik har hatt høyere enn tillatt verdi. I Norsk vanns rapport beskrives et av problemene i to-trinns vannverk slik: Ved økning i vannets farge eller partikkelinnhold blir UVanleggets kapasitet merkbart redusert, samtidig som klorets desinfeksjonseffekt blir vesentlig redusert. Tiltak: Sanere Slettaveien, 2014 (i tusen kroner) Her ligger det gammel Elvestadledning (isoterm) med varmekabel. Denne er over 30 år gammel og var ment som en midlertidig løsning. Det har stadig vært problemer med at kabelen har gått i stykker og at vannledningen har fryst.

18 Tiltak: Bjerklyveien Nye ledninger og avløp, 2014 (i tusen kroner) Prosjekteringsmidler Tiltak: Sanere Homannsbekken og Skjønheim, 2014 (i tusen kroner) Skjønheim området har pr. dags dato ikke noe godt virkende avløpsnett. Kommunen har ikke særlig god oversikt på avløpsforholdene her. En del boliger har kun slamavskillere og direkte utslipp i bekk. Dette bør saneres og dermed sikre en framtidig holdbar utvikling Eiendomsforvaltning Tiltak: Ny garasje Teknisk Drift Brenna, 2014 (i tusen kroner) For å bedre parkeringsforholdene ved teknisk (Brenna) er det nødvendig med nye garasjeanlegg. Dette ses i sammenheng med å samle vaktmestere og driftspersonell til lokalene på Brenna.

19 Eiendomsforvaltning Tiltak: Bergerbanen, forstøtningsmur, 2014 (i tusen kroner) Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettplassen på Berger har begynt å skli ut. Tiltak må gjøres for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen Eiendomsforvaltning Tiltak: G/S ved Ferjeveien, 2014 (i tusen kroner) Ny gang og sykkelsti langs Fergeveien ned til Storgaten. Prosjektet er ferdig prosjektert, men det er ikke midler til utførelsen. (Opprinnelig budsjett i 2003 var 1,3 mill) Prosjektereingen viser at byggekostnadene blir langt høyere Drammensregionen IKT Tiltak: Kjerneinvesteringer D-ikt, 2014 (i tusen kroner) Til rullering av serverpark. Fast årlig investeringsbeløp Drammensregionen IKT Tiltak: Egeninvesteringer D-ikt, 2014 (i tusen kroner) Oppgradering av ESA og Agresso M3, samt igangsetting av arbeid med nye internett-sider.

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT

SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT VEDLEGG: 3. Investeringsbudsjett spesifikasjoner 5. Budsjettskriv fra Den norske kirke, Svelvik kirkelige fellesråd 7. Oversikt over innbyggernes

Detaljer

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Svelvik kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 2012 Innhold Innhold... 2 Vedtak... 4 Innledning... 7 Forskriftsrapporter... 8 KOSTRA-tall Svelvik kommune...11 Skatt og rammetilskudd 2012-2015...16

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Årsmelding 2014 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 4 0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 5 0.1 BEGREPER... 5 0.1 GRUNNLAG OG

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Økonomi 2009-13. Avdelingenes forslag 25. mai 2009

Økonomi 2009-13. Avdelingenes forslag 25. mai 2009 Økonomi -13 Avdelingenes forslag 25. mai Avdelingens forslag til Økonomi -13 Investeringsprosjekt... 2... 12 2 Investeringsprosjekt Skjema 2 - Økonomiplan Rammeområde: 1 Funksjon: 01209 Prioritet: 1 Prosjekt:

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer