VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: Detaljregulering Planbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13"

Transkript

1 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: Detaljregulering Planbeskrivelse

2 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Halsøytoppen, Halsøya, Øyhaugen Tiltakshaver: Vefsn Folkehøgskole v/cathrine Markussen Tlf: E-post: Utreder: LandArk as Nina Mari Karlsø, landskapsarkitekt mnla Tlf: E-post: Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt mnla Tlf: E-post: Gårds- og bruksnr: Gbnr 105/29, 105/412, 105/177, 105/380, 105/381 og 105/382 Saksbehandler Vefsn kommune: Helge Lynghaug Oppstartsmøte: Start kommunal saksbehandling: Vedtaksdato: Side 2 av 28

3 Innhold 1. Innledende del...4 BAKGRUNN...4 PLANSTATUS...4 PLANFORSLAGET...6 PLANPROSESS Tematisk kartlegging...13 MILJØ...13 NATURRESSURSER...19 SAMFUNN...20 OPPSUMMERING...23 ALTERNATIVER Vedlegg...Feil! Bokmerke er ikke definert. Side 3 av 28

4 1. Innledende del Bakgrunn Målsetting med planen/tiltaket Vefsn Folkehøgskole ønsker å legge til rette for etablering av frittliggende studentboliger/leiligheter med 96 internatplasser som også egner seg for utleie ved sommerdrift. Det ønskes også å regulere allerede fradelte tomter slik at det kan oppføres boliger på dem slik intensjonen var den gang fradelingen skjedde. Det legges vekt på at tårnbygningen er et signalbygg og at all annen bebyggelse på den øvre delen av Halsøytoppen skal underordne seg dette bygget. Vefsn folkehøgskole leier ut enkelte bygningsarealer i ledige perioder og ønske rå fortsette med dette. Det legges vekt på at adkomstveger, parkering og plassering av bebyggelse skal få en god tilpasning til terreng og landskap slik at opparbeiding av området kan la seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Hele planområdet dekker et areal på ca. 34,3 daa. Planstatus Planstatus Foreslått planområde er regulert tidligere, men reguleringsplanen ble opphevet for en tid tilbake ifølge Vefsn kommune. Området er derfor arealplanmessig per dags dato kun inkludert i kommunedelplanen, Delplan Mosjøen sør, vedtatt , fra øya til Kuldstadsjøleira og marka. Området er satt av med "Krav om reguleringsplan" (figur 1 nedenfor): Side 4 av 28

5 Figur 1. Utsnitt av kommunedelplanen for prosjektområdet fra "webatlas.no/vefsn/planinnsyn". Føringer for tiltakstypen Kommunen har i oppstartsmøtet oppgitt at nasjonale- og regionale føringer skal legges til grunn i planarbeidet, spesielt PBL 3-1, Oppgaver og hensyn i planleggingen, Naturmangfoldsloven samt ROS-analyse. Detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens 12-3 benyttes i dette tilfellet for å følge opp foreslått arealbruk i kommuneplanens arealdel. Bygge- og anleggstiltak hjemlet i planen, som ikke settes i gang senest 5 år etter vedtak av planen, kan ikke gjennomføres uten nytt planvedtak, jfr. pbl Det må i hvert tilfelle avklares med kommunen om gjennomføring av tiltak i samsvar med planen er søknadspliktige. Økonomiske eller administrative virkninger Tiltaket vil føre til en liten økning i trafikken på offentlig og private veger og en mindre økning av brukere på kommunalt vannett samt økning på strømnettet. Dette vil få mindre økonomiske og administrative virkninger for utbygging spesielt av kommunalt vannett og noe mer for strømnettet over tid, i tillegg til administrativ tilretteleggingen av en ny enebolig og internatboliger. Side 5 av 28

6 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Vefsn kommune har vurdert utredningsplikten jfr. forskrift om konsekvensutredninger 2, 3 og 4. Reguleringen fremmes som en detaljregulering som ikke er i henhold til overordnet planverk. Det er ikke kjente forhold som tilsier at tiltaket er utredningspliktig jfr. kriterier i forskriftens 4. Tiltaket vurderes derfor ikke som utredningspliktig. Kjente/antatte problemstillinger Det er ønske om å sikre adkomst til enkelte boliger innenfor planområdet. Planforslaget Lokalisering og avgrensning Planområdet, Halsøytoppen, ligger vest for Mosjøen sentrum i Vefsn kommune. Vefsn Folkehøgskole har tilholdssted her og det er behov for nye studentboliger/internatplasser til studentene deres. Eksisterende internat, Odin Benums vei nr. 23, vil bli revet og det vil bli bygd opp nye frittliggende studentboliger med internatplasser. Det er i dag ca 96 eksisterende internatplasser. Planforslaget legger til rette for 96 nye internatplasser. Ved fjerning av Odin Benums vei nr. 23 vil Vefsn folkehøgskole etter planforslaget kunne ha tilsammen 150 internatplasser. Planområdet omfatter et areal på ca. 34,3 daa. Området grenser mot skog i vest og nord og bebyggelse i sør og øst. Området har fra før av private veger jfr. figur 2 nedenfor. Side 6 av 28

7 Figur 2. Kartutsnitt som viser planområdet (skravert) med foreslått reguleringsgrense (stiplet). Beskrivelse av tiltaket Planforslaget omfatter totalt 96 nye internatplasser som også skal kunne benyttes til utleie i sommerhalvåret/ledige perioder. Eksisterende eneboliger innenfor planområdet vil bli regulert til boligformål. Nye veger og bygninger innenfor planområdet vil bli forsøkt lagt inn i landskapet med minst mulig terrenginngrep. Tårnbygningen som kulturminne og signalbygg vil bli ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Formål i planforslaget Planområdet har et totalt areal på ca 34,3 daa. Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av ): Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse Undervisning Annet offentlig eller privat tjenesteyting Bolig/tjenesteyting Kjøreveg Side 7 av 28

8 Annen veggrunn - tekniske anlegg Parkeringsplasser Friområde Bevaring kulturmiljø Grad av utnytting Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter teknisk forskrift, TEK. Nødvendig parkeringsareal regnes således med i arealet ved beregning av BYA og BRA. Arealbehov for bebyggelse: Eneboliger: tillatt bebygd areal på hver tomt er %- BYA = 45% (totalt for bolig, garasje o.l.) Undervisningsbygninger: tillatt bebygd areal innenfor område for undervisning er %- BYA = 50% (kombinert undervisning og internatplasser m.m.) Studentboliger: tillatt bebygd areal innenfor område for undervisning er %- BYA = 50% Eiendomsforhold Det er følgende gårds- og bruksnummer, og eiere innenfor planområdet, oppgitt av Vefsn kommune: Gbnr 105/29, 105/412, 105/177: Vefsn Folkehøgskole stiftelsen Gbnr 105/380: Vidar Jensen Opland Gbnr 105/381: Finn Langmo Gbnr 105/382: Alf Louis Paasche Planprosess Planprosessen følger plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler. Sakshistorikk Oppstartsmøte med Vefsn kommune ble avholdt Kunngjøring om igangsetting ble foretatt med skriftlig varsel, datert , i annonse i Helgeland Arbeiderblad samt på LandArk as sin nettside. Tidsplan Planforslag oversendes Vefsn kommune for 1. gangs behandling november Side 8 av 28

9 Medvirkning Følgende berørte parter og høringsinstanser er tilsendt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid etter oversendte lister fra Vefsn kommune: Fylkesmannen i Nordland, Molovn 10, 8002 Bodø Nordland Fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø Norges vassdrags- og energidirektorat, Vestre Rosten 82, 7075 Tiller Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok Reindriftsforvaltningen i Nordland, Sjøgata 78, 8201 Fauske Reindriftsdistriktet Toven/Røssåga, Bengt Renfjell, Sørlandsveien 6, 8640 Hemnesberget Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord, Pb 94, 8801 Sandnessjøen Statens Vegvesen, Region nord, boks 1403, 8002 Bodø Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund NTNU - Vitenskapmuseet, 7491 Trondheim Telenor, Servicesenter for nettbygging, Pb 7150, 5020 Bergen Helgelandskraft as, Pb 702, 8654 Mosjøen Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Storgata 39, 8200 Fauske Fiskeridirektoratet, reg. Nordland, Pb 185, sentrum, 5804 Bergen Nordland fylkes fiskarlag, Tollbugata 8, 8006 Bodø Norsk Havneforening, Pb 1022, Sentrum, 0104 Oslo Jernbaneverket Region Nord, Postboks 4350, 2308 Hamar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nordland Sivilforsvarsdistrikt (DBS), Bodøterminalen, 8006 Bodø Helgeland politidistrikt, postboks 570, 8651 Mosjøen Mattilsynet, Vestersivegen 12, 8656 Mosjøen Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen Mosjøen Fjernvarme AS, Petter Dass gt. 3, 8656 Mosjøen Mosjøen Næringsforening, Petter Dass gt 3, 8651 Mosjøen Forum for natur og friluftsliv Nordland (FNF Nordland), Storgata 39, 8200 Fauske Norsk ornitologisk forening Nordland ( NOF Nordland), Fortidminneforeningen i Nordland, Pb 502, 8001 Bodø Norges Astma- og allergiforbund (NAAF), Vågønes, 8076 Bodø Norges Handikapforbund (NHF), Nord-Norge, Mellomvn. 50, 9007 Tromsø Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Nordland, Vågønes, 8076 Bodø Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Nordland, PB 843, Bodø Vefsn Fellesutv. for velforeninger, Boks 476, 8651 Mosjøen Halsøy framlag, Halslia 14, 8665 Mosjøen, Kontakt: Monica Sandmo Mosjøen Videregående Skole, Pb 614, 8651 Mosjøen Landbruksskolen (MVS avd. Marka), Marka, 8658 Mosjøen Mosjøen og omegn næringsselskap (MON), Fearnleys gt. 7-9, 8656 Mosjøen Mosjøen Havn KF, Havnegata 54, 8663 Mosjøen Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet Side 9 av 28

10 Ungdomsrådet og Barn og unges representant Plan og utvikling: Folkehelsekoordinatoren og sykkelbykoordinator Kultursenteret Byggesak Friluftsliv Teknisk drift: Driftssjefen Geoteknikk Veg, drift Veg, plan Vann og avløp Kommunegartneren Brann og feiing: Brannsjefen Gjennomgang av innkomne merknader Innspillene ved kunngjøring om igangsetting er kort referert og kommentert av forslagsstiller. Vefsn kommune ved Lars Moldrem avd. leder veg Kommunen ved Lars Moldrem avd. leder veg, ønsker anlagt en snuplass for større kjøretøyer på Vefsn folkehøgskole sin eiendom enten innenfor tomten Eremitten 14, eller der hvor carport står, eller foran skolebygning på østsida. Kommentar Vefsn folkehøgskole tilbyr Vefsn kommune å disponere arealet der carporten står til å etablere snuplass for større kjøretøyer. Dette er speilet i forslag til detaljregulering. Statens vegvesen, brev datert Reguleringsarbeidet vil ikke ha konsekvenser for noen av de veiene vegvesenet har ansvar for. Kystverket Nordland, brev datert Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt i denne omgang ingen spesielle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeid. Kystverket vil komme tilbake til behandling av saken i forhold til havne- og farvannsloven når forslaget til reguleringsplan for området foreligger. Side 10 av 28

11 Kommentar Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt i denne omgang ingen spesielle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeid. Det skal ikke anlegges faste installasjoner på sjøgrunn. Norges vassdrags- og energidirektorat Det bør gjennomføres en geoteknisk vurdering av om det innenfor- eller nært oppstrøms planområdet kan finnes "mulig skredfarlig kvikkleireforekomst" Denne vurderingen må i første omgang baseres på hva man vet eller kan tolke ut fra tidligere byggevirksomhet i nærområdet, befaring og eventuell andre relevante opplysninger. Dersom dette arbeidet konkluderer med at det finnes kvikkleireforekomster må det gjennomføres mer detaljerte vurderinger/undersøkelser. Dersom det er fjell i hele området eller i tilknytning til selve byggetiltakene og dette kan verifiseres på en enkel måte, f.eks med bilder, vil dette kunne være tilstrekkelig dokumentasjon på grunnforholdene i planområdet. Kommentar Temaet geoteknisk vurdering blir vurdert i planbeskrivelsen og ROS-analysen. Hele planområdet består av fjell og dette kan verifiseres med erfaringer fra tidligere byggearbeider samt bilder. Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede har ingen bemerkninger. Eldrerådet Eldrerådet er positive til reguleringsplanen. Side 11 av 28

12 Alf Louis Paasche Alf Louis Paasche eier av Eremitten 16 ønsker at man gjennom reguleringen kan sikre adkomst til hans eiendom. Saksbehandler hos Vefsn kommune påpekte også at det er uklart hvor den offentlige vegen Eremitten slutter. Avkjørsler bør reguleres om til felles veg der alle tomteeiere i området får rettigheter gjennom bestemmelsene. Paasche ønsker å bygge en dobbelgarasje på sin tomt. Saksbehandler hos Vefsn kommune mente at det ikke er mulig å gjennomføre Paasches byggeplaner pga. byggegrensene, men at alternative løsninger bør vurderes. Kommentar Planforslaget har lagt opp til å sikre adkomstveg til Eremitten 16 i den grad det kan gjøres innenfor dette plannivået. Vegen som kalles Eremitten er definert som offentlig veg, og det foreslås regulert inn en snuhammer i tilknytning til den. Eksisterende adkomstveg, som delvis eies av Vefsn Folkehøgskole og delvis av gbnr 105/380 (Eremitten 14), har fått formålet KV5 for å sikre adkomsten så langt det er mulig. Det er også tatt høyde for at eier av Eremitten 16 kan utvide sin boligtomt i nord ved kjøp for å få plass til en dobbelgarasje innenfor byggegrenser. Jernbaneverket Jernbaneverket har ingen bemerkninger til oppstartsvarselet. Side 12 av 28

13 2. Tematisk kartlegging Miljø Kulturmiljø og kulturminner Det er ingen registrert arkeologiske kulturminner i planområdet, jfr. Riksantikvarens database for kulturminner, Askeladden. Det er imidlertid en eldre bygning på området, populært kalt Tårnbygget, som er ønskelig å bevare i størst mulig grad. Nedenfor er en oppsummering av eksisterende bygninger i eie av Vefsn Folkehøgskole per dags dato; Eiendom Bygning Type Oppføringsår Odin Benums veg 19 Trebygning, 4 plan Enebolig 1964 Odin Benums veg 21 Trebygning Undervisning/utleie/leilighet 1884, antatt å ha fått tilbygg senere Odin Benums veg 23 Betong/teglmur/tre Internat/leilighet, 2. etg. m/kjeller. Barnehagedel i en etg. m/underetg Leiligheten ble gjort om til barnehage i 1996 Odin Benums veg 25 Betong/teglmur Gymnastikk/svømmehall Odin Benums veg 27 Betong/mur/tre Undervisning/internat 3. etg, underetg og kjeller Eremitten Betong/tre Car-port for Eremitten og Tårnbygget til Vefsn folkehøgskole Toppen Vefsn Folkehøgskoles første skoleår i 1899 ble holdt på hjemme hos Dina og Nils Kulstad på gården på Kulstadbakken. Derfra kunne man se huset på Halssøytoppen som ble reist i forbindelse med Engelskbruket, eller The North of Europe Land & Mining Co. Ltd. Dette selskapet bygde og drev kai og sagbruk på Halsøya og drev tømmerdrift i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Huset som står der i dag er bygd i 1884, og var i sin tid bygd som erstatning for den tidligere bestyrerboligen som dessverre brant ned til grunnen 19.januar samme år. Bruksbestyrer H.P.Dahl bodde i huset fram til han forlot Vefsn i I hans tid var Halsøytoppen som et fredet område å regne, og for vefsninger flest kun å beskue på avstand. Side 13 av 28

14 I år 1900 kjøpte Næs Trelastbrug hele Halsøya med bygninger. En del av eiendommen, blant annet Tårnbygget, ble solgt til Vefsn kommune, som begrunnet kjøpet med at de trengte lokaler til drift av amtsskolen og lokaler til Vefsn Folkehøgskole. Slik forholdene var på Halsøytoppen, mente ordfører den gang, Per E. Flaa, at stedet var ideelt for skoledrift. Odin Benum ( ) drev Vefsn Folkehøgskole på Kulstad og flyttet inn i standsmessige fasiliteter i tårnbygget i I 1910 søkte Odin Benum heradsstyret om å få kjøpe Toppen. Odin Benum fikk kjøpe Toppen hos Vefsn kommune i 1938, etter å ha kjempet for dette siden I dag benyttes Tårnbygget fremdeles til både undervisning og bolig for studentene og dette ønsker Vefsn Folkehøgskole å fortsette med. Det er samtidig et ønske om å ta vare på denne sentrale bygningen slik at den får mulighet til å synliggjøre historien i området også i fremtiden. Tårnbygget er godt synlig fra både Halsøy og omegn. Med tanke på historisk viktighet og det visuelle kjennemerket som denne bygningen er, er det viktig at eventuelle nye bygninger på Toppen underordner seg denne, både med tanke på høyder og form/uttrykk. Figur 3. Oversiktsbilde fra Bildet tilhører Vefsn folkehøgskole. Side 14 av 28

15 Figur 4. Oversiktsbilde av nyere dato. Bildet tilhører Vefsn folkehøgskole. Landskap/estetikk Planområdet er hovedsakelig nordvestvendt og ligger på en halvøy fra kote + 4,5 og opp til kote + 41,85. Terrenget stiger hovedsaklig meget bratt oppover fra havet før det danner en større flate opp mot toppen. Mot nordøst innenfor området ligger det en ås, Hauthaugen, hvor terrenget stiger bratt opp mot toppen. Landskapet varierer fra bebygde områder til skog av forskjellig bonitet med skrinn jord/ fjell i dagen. Side 15 av 28

16 Figur 5. Oversiktsbilde av dagens situasjon: Halsøytoppen, bildet er tatt fra øst mot vest. Figur 6. Oversiktsbilde av dagens situasjon: innkjørsel til Vefsn Folkehøgskole ved Tårnbygget, bildet er tatt mot nord. Side 16 av 28

17 Figur 7. Oversiktsbilde av dagens situasjon for planområdet, bildet er tatt mot nord. Figur 8. Oversiktsbilde av skogsområde ovenfor Folkehøgskolen hvor studentboligene er tenkt etablert, bildet er tatt mot nord. Side 17 av 28

18 Figur 9. Bildet viser en gammel veg opp mot området der det ønskes å etablere studentboliger. En del av Tårnbygget vises til høyre. Figur 10. Oversiktsbilde av dagens situasjon: parkeringsareal nedenfor av hovedbygningene. Side 18 av 28

19 Figur 11. Oversiktsbilde av dagens situasjon: parkeringsareal nedenfor hovedbygningene. Naturverdi og biologisk mangfold Det er ingen registreringer i planområdet i DN s naturdatabase som omfatter vernings- eller fredningsinteresser i forhold til dyre- og planteliv. Det er ikke registreringer i Artsdatabanken sin database. Forurensing Det er ikke registrert noe form for forurensing i planområdet. Planlagte tiltak vil måtte ha godkjente løsninger for avløp og renovasjon og medfører således ingen problemer med hensyn til forurensning. Naturressurser Skogbruk Planområdet består delvis av skog med forskjellig bonitet samt bebygde arealer, jfr. figur 12. Side 19 av 28

20 Figur 12. Kartutsnitt fra databasen "Gårdskart" som viser arealfordeling for bonitet for planområdet. Samfunn Risiko og sårbarhet Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet. Denne følger som vedlegg. Alle områder som har eller får veg i tilknytning til seg, vil ha/få kun én adkomstrute for brannbil. Forslagsstiller vurderer det dit hen at dette er tilstrekkelig for spredt boligbebyggelse og undervisningsbygninger/studentboliger. Planområdet ligger stedvis i 100-metersbeltet av strandsonen, men tiltak som planlegges ligger midt på Toppen i en avstand av ca. 66 m fra sjøkant og i en høyde av ca m.o.h. og anses derfor ikke av forslagsstiller som et tiltak i strandsonen. Side 20 av 28

21 Geologisk vurdering Figur 5/framsidefoto viser tydelig at grunnen til Vefsn folkehøgskole ligger på fjell. Erfaringer fra tidligere byggeaktivitet tilsier også at det er stabil grunn i området. Rekreasjon og friluftsliv Det er ikke registrert spesielle interesser knyttet til rekreasjon og friluftsliv i området jfr. DN s naturdatabase, annet enn folkehøgskolens og fastboendes bruk av området. Det antas at det ikke blir noen større bruk av området til rekreasjon etter at planlagt tiltak er utført. Boligbebyggelse Planområdet inneholder 2 eksisterende helårsboliger som er privateid og en bolig som er kombinert bolig/tjenesteyting (rektorboligen). Planforslaget inneholder tilsammen 150 internatplasser. Forslagsstiller har til hensikt å begrense natur- og terrenginngrepene i størst mulig grad for å få en bebyggelse som underordner seg omgivelsene samt tårnbygningen. Næringsliv og sysselsetting Tiltaket kan ha noe innvirkning på næringsliv og sysselsetning i kommunen, men totalt sett ubetydelig. Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger Planområdet har eksisterende private og offentlige kjøreveger. Vegene eies av grunere og kommunen har per i dag vedlikehold på enkelte av disse. Vegene Eremitten og Odin Benums vei har blitt definert som offentlige i planforslaget. Odin Benums veg har som eget formål (KV2) fått avslutning like foran trappen til Tårnbygget da denne er en viktig og nødvendig del av bygningen. Formålene V3 og V4 er private og interne for Folkehøgskolen. Vegene brukes i dag i hovedsak av fastboende (Odin Benums vei 17 og 19) samt i forbindelse med aktiviteter på folkehøgskolen. Vegformål KV3 er planlagt å være ny adkomstveg til de nye studentboligene. Det ligger i dag en eldre veg her like rundt baksiden av Tårnbygget (se figur 9), og denne må da utvides/forskyves noe i bredden samt forlenges. Denne vegen er avsluttet der hvor den når terrenghøyden til de nye, planlagte studentboligene. Det er mulig å snu ved vegformål KV4 som ligger ca. 40 meter fra enden av KV3. Planforslaget har også lagt opp til å sikre adkomstveg til Eremitten 16 i den grad det kan gjøres innenfor dette plannivået. Vegen som kalles Eremitten er foreslått definert som offentlig veg og eksisterende adkomstveg, som delvis eies av Vefsn Folkehøgskole og delvis av gbnr 105/380, har fått formålet veg (KV5) for å sikre adkomsten så langt det er mulig. Denne kan benyttes i fellesskap av Eremitten 14 og 16. Det er også tatt høyde for at eier av Eremitten 16 kan utvide sin boligtomt i nord ved kjøp for å få plass til en dobbelgarasje innenfor byggegrenser. Side 21 av 28

22 Folkehøgskolen har i dag tilstrekkelig parkeringsplasser for vanlig drift. Det er imidlertid naturlig nok ikke alltid tilfredsstillende parkeringsareal på Toppen for spesielle arrangementer osv. Noe man må ta høyde for også i framtiden gitt at terrenget i området vanskelig lar seg planere ut. Ved bygging av nye studentboliger er det tatt høyde for at disse skal kunne brukes også til utleie av andre ved behov, og det er derfor tatt høyde for dette ved å kreve 0,5 p-plasser per student for formål I1. Område U1 vil hovedsakelig bli benyttet til undervisning og her er det derfor satt krav om kun 0,05 p-plasser per student med utgangspunkt i parkeringsvedtekter til f.eks. Bergen kommune. For BF/T1 er det tatt høyde for maks 3 p-plasser innefor BF/T1 samt bruk av 5 p-plasser i tillegg på område P1, U1 eller I1. Totalt sett for U1, I1 og BF/T1 er det tatt høyde for at det er behov for 67 p-plasser. Område P1 har plass til ca. 30 av disse, og U1 har mulighet for ytterligere 30 p-plasser. De resterende kan plasseres innenfor I1 og BF/T1. Det er også lagt inn krav i bestemmelsene om avsatt plass til sykkelparkering for område U1 og I1. Barn og unge Tiltaket er vurdert til å ha en stor positiv effekt for barn og ungdom fordi området tilrettelegges for undervisning og sikrer friområder for framtidig rekreasjon/ tilrettelegging av rekreasjon dersom det er ønskelig. Tilgjengelighet/Universell utforming Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrebes. Siden det er et svært begrenset areal på Toppen som kan kalles tilnærmet flatt, er det en utfordring å få oppfylt utendørs krav om universell utforming i tilknytning til alle bygninger, både nye og eksisterende. Ved å skulle innfri krav om dette for alle uteplasser og interne veger vil det kunne medføre omfattende terrenginngrep som visuelt kan bli oppfattet som negative, selv om de har en praktisk funksjon. Sett i sammenheng med spesielt Tårnbygningen anbefales det ikke å innfri utendørs krav om universell utforming mellom dagens uteplassnivå og det nye nivået som kommer øverst på Toppen rundt de nye studentboligene. Dersom vegen mellom disse nivåene utformes universelt, vil det kunne virke skjemmende i forhold til Tårnbygningen samt at det er svært plasskrevende med utgangspunkt i stedets terrenghøyder. Dette må uansett vurderes nærmere i den videre detaljplanleggingsfasen dersom det skal kunne løses tilfredsstillende. Bosetting og by- og tettsted Folkehøgskolen har en avstand på ca 3,6 km og ca 6 minutters kjøring til sentrum av Mosjøen. Tiltaket vil ha liten innvirkning for nevnte forhold, blant annet vil det ikke føre til økt trafikk på vegene i forhold til dagens bruk. Klima, energi og vann Tiltaket er vurdert til ikke å ha noen særskilt effekt innenfor overnevnte tema. Side 22 av 28

23 Helse Tiltaket er vurdert til ikke å ha noen særskilt effekt innenfor overnevnte tema. Oppsummering Vefsn folkehøgskole ligger på Toppen ca 1,5 km fra Mosjøen sentrum. Området består i dag av folkehøgskolen med sine undervisningsbygg samt noe boligbebyggelse, og området framstår som frodig da det er omkranset av skog. Området brukes i dag hovedsaklig til undervisning og om sommeren leies lokalene ut. Foreliggende forslag til detaljreguleringsplan er i samsvar med kommuneplanens arealdel og vurderinger kommunen har lagt til grunn for etablering av bebyggelse i området. Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser. Planforslaget åpner for etablering av 96 nye internatplasser. Øvrig arealbruk er i stor grad i samsvar med den faktiske bruken området har i dag. Alternativer Det er ikke vurdert alternative områder gjennom dette reguleringsarbeidet da det vurderes som lite relevante løsninger. Plassering for Vefsn folkehøgskole er gitt, og nye bygninger må dermed plasseres i nærområdet for å få en funksjonell løsning. Side 23 av 28

24 ROS-analyse Reguleringsplan for Halsøytoppen Vefsn kommune Arealplanid: Dato: VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet. Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nordland fylkeskommune sin mal. Ut fra en totalvurdering har vi i denne analysen plukket ut de hendelsene som det knytter seg fare til og som er aktuell for denne reguleringsplanen. Disse er analysert og kommentert særskilt med hensyn på hvordan de er ivaretatt i denne reguleringsplanen. Side 24 av 28

25 1. Natur- og miljøforhold Forhold / uønsket hendelse ja/ Vurdering Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras, steinsprang Is-/snøskred Kjente historiske skred, utbredelse Flomfare Springflo Flomsonekart, historiske flomnivå Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Mye nedbør Store snømengder Radon ja Det er ikke gjort målinger av radon i området, verken av forslagsstiller eller i offentlig regi. Støy og støv Annet Side 25 av 28

26 2. Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold / uønsket hendelse ja/ Vurdering Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 3. drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann 4. landbruksareal 5. oppdrettsanlegg m.m. vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 6. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uønsket hendelse ja/ Vurdering Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Olje-/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Side 26 av 28

27 Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø 7. Infrastruktur Forhold / uønsket hendelse ja/ Vurdering Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? 8. hendelser på veg 9. hendelser på jernbane 10. hendelser på sjø/vann 11. hendelser i luften Veger med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veger Støysoner ved infrastruktur Side 27 av 28

28 12. Strategiske / sårbare objekter Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør ha en grundig vurdering Forhold / uønsket hendelse ja/ Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Sykehjem/omsorgsinstitusjon Skole/barnehage ja Området omfatter drift av folkehøgskole Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/Demning Side 28 av 28

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

ANDRE GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK - DETALJREGULERING FOR HALSØYTOPPEN

ANDRE GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK - DETALJREGULERING FOR HALSØYTOPPEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Helge Lynghaug Tlf: 75 10 18 14 Arkiv: REGU PLAN Arkivsaksnr.: 12/3466-31 ANDRE GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK - DETALJREGULERING FOR HALSØYTOPPEN ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Planbeskrivelse, Områdereguleringsplan for Haugerud, sak 11/572 Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Nasjonal planid: 1820.20110027. Arkivsak 11/572 Vedtak om igangsetting: 24.03.11,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

JØSÅSTANGEN Gbnr 50/151 m.fl. Planid: 201205

JØSÅSTANGEN Gbnr 50/151 m.fl. Planid: 201205 LEIRFJORD KOMMUNE RESURSS OG UTVIKLING JØSÅSTANGEN Gbnr 50/151 m.fl. Planid: 201205 Detaljregulering Planbeskrivelse 19.05.14 Navn på plan/tiltak: Jøsåstangen Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Jøsåstangen,

Detaljer

VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Sendt etter adresseliste, se vedlegg Kopi til: Aud Bruvold 25.02.2010 VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) 12-8, varsles

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE Oksholmen Oksholmen hyttefelt ligger på Nordskott under Skottstidene ut mot skipsleia. Utbyggingsområdet ligger på strandflaten opp til ca 17 meter

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Dennesjekklistaer et hjelpemiddeli denkommunaleplanprosessenvedrørenderisiko- og sårbarhetsforholdvedutarbeidelseav arealplaner.ogsåandreforholdenndesomeroppførther

Detaljer

Sømna kommune PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING HALVVEGAN i Sømna DETALJPLAN. Foto: Bård Sømhovd

Sømna kommune PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING HALVVEGAN i Sømna DETALJPLAN. Foto: Bård Sømhovd Sømna kommune REGULERINGSENDRING HALVVEGAN i Sømna DETALJPLAN Foto: Bård Sømhovd PLANBESKRIVELSE 10. desember 2012 INNHOLD 1. Sammendrag side 3 2. Bakgrunn for planarbeidet 3 3. Planprosessen 3 4. Gjeldende

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL 2 (11) ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Oppdragsnr.: 1350006432 Oppdragsnavn: Bodø Airport

Detaljer

Planbeskrivelse Åremma Øst

Planbeskrivelse Åremma Øst PLANBESKRIVELSE Planbeskrivelse Åremma Øst Planprogram, dato: 20.11.2012 Planidentitet: 20131066 Revisjon 1 Revisjonsdato 30.12.2013 Plankonsulent: KNAS K. Nilsskog AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen E-post:

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planen er datert: 13.8.2010 Reguleringsbestemmelser er datert 13.8.2010 Bilde 1: Rød strek viser gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

HELLESVIKA Gbnr 78/10 m.fl. Planid: 30075

HELLESVIKA Gbnr 78/10 m.fl. Planid: 30075 LEIRFJORD KOMMUNE RESURSS OG UTVIKLING HELLESVIKA Gbnr 78/10 m.fl. Planid: 30075 Områderegulering Planbeskrivelse 24.07.14 Navn på plan/tiltak: Hellesvika Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Hellesvika,

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001.

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001. Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser Iflg. adresseliste Sandnessjøen 08.04.2013 Vår ref: 1161 Deres ref: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANER FOR KONGSSENTERET VEST- 0801 KONGSSENTERET ØST - 0802 Illustrasjon 1. Forslag til utvikling av Kongssenteret Forslagstiller: Sektor Kongssenteret Eiendom

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad.

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planen er datert: 05.04.2011 Reguleringsbestemmelser er datert 05.04.2011 Bilde 1: Rød stiplet linje for avgresning av planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HØGÅSEN HYTTEOMRÅDE. gnr/bnr 19/3 og 19/13 Planid: 2011002. Detaljregulering Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 16.07.12

HØGÅSEN HYTTEOMRÅDE. gnr/bnr 19/3 og 19/13 Planid: 2011002. Detaljregulering Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 16.07.12 DØNNA KOMMUNE PLANSEKTOREN HØGÅSEN HYTTEOMRÅDE gnr/bnr 19/3 og 19/13 Planid: 2011002 Detaljregulering Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 16.07.12 Navn på plan/tiltak: Høgåsen hyttefelt Kommune:

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan for Jøsåstangen. Leirfjord kommune. Arealplanid: 201205 Dato: 19.05.2014

ROS-analyse Reguleringsplan for Jøsåstangen. Leirfjord kommune. Arealplanid: 201205 Dato: 19.05.2014 ROS-analyse Reguleringsplan for Jøsåstangen Leirfjord kommune Arealplanid: 201205 Dato: 19.05.2014 VlKTIG! Denne slekkhsla er ikke komplett - men den kan brukes som et nlelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle PlanID: 049001 Hægebostad kommune. Utført av COWI AS Dato: 29.03.2014. Revidert: 25.11.2015 Versjon: 1.2 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014 Potensiell risiko Uønsket hendelse/forhold Ja Nei NATURBASERT SÅRBARHET VÆR, VINDEKSPONERING. - Er planområdet: Vindutsatt Nedbørutsatt RAS, SKRED, GRUNNFORHOLD, FLOM. - Er området utsatt for eller kan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune

REGULERINGSPLAN. SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune 1 REGULERINGSPLAN SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart 08.06.2012 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 3 3 PLANOMRÅDET

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

Sjekkliste for arealplaner Detaljregulering Fearnleysgt. 23/Lagmannsgata 22

Sjekkliste for arealplaner Detaljregulering Fearnleysgt. 23/Lagmannsgata 22 Sjekkliste for arealplaner Detaljregulering Fearnleysgt. 23/Lagmannsgata 22 Lista brukes for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer. Sett kryss

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer