MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2"

Transkript

1 MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2 Mål: Innsikt i pneumatiske styringssystemer og bruk av PLS som automatiseringsverktøy. Det skal også gi grunnlag for valg og bruk av elektrotekniske/ elektroniske komponenter og utstyr for konstruksjon av automatisert produksjonsutstyr. Tema: Pneumatiske styresystemer: Sekvensstyringer og funksjonsdiagrammer. PLSprogrammering av enkle, alternative og parallelle forløp. Funksjonsdiagrammer og AD/DA-håndtering. Elektroteknikk: En-fase og tre-fase. Motordrifter og elektriske motorer. Sensorer, instrumentering og måleteknikk. Undervisningsform: Forelesninger, teori- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av teori- og laboratorieøvinger kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen.. Emneansvarlige: Herman Olsen Pensumlitteratur: Per I. Bye: Kompendium i programmerbare logiske styresystemer PLS, Bård M. Brønstad: Kompendium i Automatiseringsteknikk 2,Tapir, Utdelt litteratur. MAL390B BACHELOROPPGAVE MASKIN BACHELOR THESIS Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i maskiningeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjektstyring ved gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe Tema: Hovedprosjektet utføres innen programmets emneområder. Studiepoeng: 20 Forutsetninger: Studenten må være registrert i 3. årskurs før hovedprosjektet kan tas ut. Prosjektresultatene er programmets/oppdragsgivers eiendom, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Undervisningsform: De fleste hovedprosjektene utføres i samarbeid med bedrifter i Trondheimsområdet, fortrinnsvis i grupper på 2-4 studenter. Prosjektplan med analyse/problembeskrivelse, aktiviteter, tidsplan og tidsforbruk/innsats for hver deltaker skal utarbeides, og prosjektplanen skal ligge på It s learning. Prosjektet skal gjennomføres iht. prosjektmanual. Vurderingsmetode: Prosjektrapporten, eventuelt praktisk arbeid, muntlig fremføring og den enkeltes innsats, kreativitet og selvstendighet vektlegges. Hver enkelt deltakers bidrag til prosess og sluttprodukt skal dokumenteres i prosjektrapporten, og differensiert karaktersetting mellom deltakere i gruppen kan derfor bli resultatet. Emneansvarlig: En av programmets ansatte, avhengig av oppgave. Pensumlitteratur: Prosjektmanual for Program for maskinteknikk og logistikk. Gruppen skal selv finne frem til annen litteratur. MAL311T DIMENSJONERINGSTEKNIKK DIMENSIONING OF MECHANICAL PARTS Mål: Kompetanse i videregående utmattingslære, oljehydraulikk og beregninger av mekanismer. Tema: Strekklappmålinger, registrering og analyser av belastning. Utmatting: Sprekkvekst, SN-kurver, metoder for livsforlengelse. Bruddmekanikk: Lineær elastisk bruddmekanikk, COD-metoden, Paris likning, utmatting av sveiste konstruksjoner, Miner-Palmgren summasjon, levetidsberegninger, dimensjoneringsstandarder. Kinematikk: hastighets- og akselerasjons- bestemmelser. Analyser av ulike typer mekanismer. Konstruksjon av mekanisme. Oljehydraulikk: Komponentlære og skjemateknikk. Dimensjonering av enkle hydrauliske anlegg. 1

2 Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorie- og regneøvinger, hvor 2/3 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Lengde på eksamen: 5 timer Emneansvarlig: Bård M. Brønstad Pensumlitteratur: P. Haagensen: Introduction to fatigue strength og Fatigue design of welded structures, eget forlag. Arne Dørum: Oljehydraulikk, Tapir, Åge Waløen: Mekanismer, Maskindeler 1, kap. 5, Tapir, J. L. Meriam og L. G. Kraige: Dynamics, kap. 5, Wiley Utdelt litteratur ALM302V ENGELSK ENGLISH Mål: Kurset tar sikte på å forbedre studentenes skriftlige og muntlige beherskelse av språket. Tema: Bruk av teknisk engelsk i arbeidslivsrettet kommunikasjon. Skriftlig og muntlig framstilling. Orddannelse. Undervisningsform: Forelesninger, gruppearbeid, egenaktivitet, bruk av IKT og øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 1 skriftlig og 1 muntlig øving, som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Tillatte hjelpemidler: Engelsk-engelsk ordbok Emneansvarlig: Even Einum Pensumlitteratur: Utdelt lærestoff. MAL319T FLUIDTEKNIKK FLUID POWER Mål: Innføring i hydrauliske og pneumatiske komponenter og systemer samt bruk av fluidteknikk i en reguleringsteknisk sammenheng. Tema: Bruksområder og bruksegenskaper. Hydrauliske og pneumatiske grunnbegreper. Systemkomponenter for energiomforming. Styre- og reguleringskomponenter. Hydraulikkvæsker. Passive komponenter, bl.a. hydraulikktanker, filtre, varmevekslere og akkumulatorer. Beregninger av hydrauliske og pneumatiske anlegg, skjemaforståelse og systemløsninger. Forurensning, forurensningskontroll og drift og vedlikehold av systemer. Tilstandskontroll og overvåking. Feilsøking og feilsøkingsmetodikk. Automatiske styresystemer og sekvensstyringer. PLS - styringer av pneumatiske og hydrauliske systemer. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger Lengde på eksamen: 5 timer Emneansvarlig: Per I. Bye Pensumlitteratur: Kompendium i hydraulikk, Per I. Bye. Kompendium i PLS-styringer, Per I. Bye. KMT306T FORNYBAR ENERGI RENWABLE ENERGY Mål: Innføring i fornybar energi, energieffektivisering og energilagring. Tema: Ulike former for fornybar energi: Vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi. Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft og kjernekraft; Halvlederteknologi for solceller. Varmepumper, varmegjenvinning; Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring, hydrogensikkerhet, brenselceller, energilagring, batterier, strømningsbatterier, superkapasitorer. Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av regneøvingene kreves godkjent og innlevert innen gjeldende tidsfrister for å kunne gå opp til eksamen. 2

3 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Oppslagsboken SI Chemical Data. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Håvard Karoliussen Anbefalt litteratur: Håvard Karoliussen: Fornybar Energi, kompendium HiST KMT307V INTRODUCTION TO THE OIL AND GAS INDUSTRY INTRODUCTION TO THE OIL AND GAS INDUSTRY Course level: Bachelor (1. cycle) ECTS-credits: 5 Credit reduction: 2 credit point reduction if the examination is passed for the course KMT307T Materials Technology Offshore. Teaching semester: Autumn 2013 Language of instruction: English Required previous knowledge: Mathematicand physics- knowledge equal to 3.year B.Sc level Recommended previous knowledge: Learning outcome: Knowledge The candidate is familiar with the multidisciplinary complexity of the Norwegian oil and gas industry. The candidate has knowledge of creation and characterization of hydrocarbons. The candidate is familiar with relevant standards and specifications. The candidate has knowledge of exploration, drilling and production processes. The candidate has knowledge of different types of offshore installations and other relevant technology. The candidate has knowledge of aspects concerning health, safety, and environmental issues as it relates to the petroleum industry. The candidate is aware of Norwegian Petroleum legislation, structures of ownership, and common project models. Skills The candidate can understand and use basic terminology that is utilized in the oil and gas industry. General competence The candidate has an insight into the role of various technologies in the oil and gas industry. The candidate is familiar with health, safety, and environment issues related to the oil and gas industry and can apply this in his/hers professional practice. The candidate is familiar with measures made to safeguard the external environment. Course content: Introduction to the history and hierarchy of the oil and gas industry in Norway. Classification of various hydrocarbons (oil and gas). Overview of the main production process (e.g., well related production topside, separation of different media, crude handling, gas compression, gas treatment, and injection of gas and water). P&ID Overview of the systems supporting the production process (e.g., cooling and heating medium, chemical injection, flaring, chlorination, and various water treatment systems). Operations performed from exploration to production (e.g., geology, different types of wells, drilling procedures, and well structures/wellheads) Offshore structures and considerations on implementing structures according to field specifications (e.g., anchoring systems, floating and stationary platforms, FPSO, Jack-ups, and subsea installations). Marine operations: how to plan and perform work in marine environment and conditions. Maintenance and modifications of offshore structures and materials technology. Pipes and subsea installations (e.g., piping, umbilical, risers, template, and subsea production equipment). Safe production, with a focus on health, safety, and environment (HSE) (e.g., 3

4 technical safety, external environment, and history of accidents and consequences). The standards and specifications used by the Norwegian oil and gas industry (NORSOK and others). Project models/types: How to work in complex projects (e.g., covering project planning and managing, consequences of delays, business models/structures in the oil and gas industry, understanding the role of each individual in the larger system, and the importance of team effort). Learning methods and activities: Lectures and exercises. The lectures will be conducted by professionals and industry partners. Coursework requirements: 4 of 5 approved exercises Evaluation form: Three hour exam, written individually (Weighting 100%) Grading scale: Grades A-F Re-sit examination: March 2014 Examination support material: None Course coordinator: N.N. Course materials: Course materials will be announced at the beginning of the semester. MAL314T KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK REFRIGERATION AND HEATPUMP SYSTEMS Mål: Innføring i virkemåte og bruksområder for kuldeanlegg og varmepumper. Tema: Termodynamisk grunnlag, anleggets komponenter, arbeidsmedier og kuldebærere, kuldebehovsberegninger, innføring i styring og regulering, systemløsninger for kuldeanlegg og varmepumper. Undervisningsform: Forelesninger og øvinger Obligatoriske aktiviteter: Regneøvinger, 2/3 kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Emneansvarlig: Håvard Rekstad Pensumlitteratur: J. Stene: Grunnleggende varmepumpeteknikk og Varmepumper for bygningsoppvarming, Sintef Energiforskning. Utdelt materiale. MAL303T KVALITETSSYSTEMER OG INTERNKONTROLL QUALITY SYSTEMS AND HSE Mål: Grunnleggende kunnskaper innen oppbygging av et kvalitets- og internkontrollsystem i små og mellomstore virksomheter. Tema:, Kontinuerlig forbedring, problemløsningsverktøy, Quality of Design, Quality of Conformance, statistiske metoder, ISO serien. Internkontrollforskriften og viktige verneområder. Kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid med presentasjon Emneansvarlig: Gry-Lene Johansen Pensumlitteratur: Oppgis ved kursstart. Utlevert materiale. MAL312T MASKINDELER 2 MACHINE ELEMENTS 2 Mål: Kompetanse i beregnings- og konstruksjonsteknikk. Bruk av standarder og katalogmateriell. Trening i teknisk terminologi. Tema: Dynamisk påkjente sveiseforbindelser. Kileforbindelser. Glidelager. Koplinger. Bremser. Fjærer, vibrasjonsdemping. Skruer/ skruediagram. Avskjærings- og friksjonsforbindelser. Kapasitetsberegninger av søyler og bjelker. Undervisningsform: Forelesninger og øvinger. 4

5 Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, 2/3 av regneøvingene kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen.. J. Johannessen: Tekniske tabeller Cappelen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlige: Herman Olsen Anbefalt litteratur: Arne Dørum: Maskindeler 2, Tapir, ALM304V MATEMATIKK 4 MATHEMATICS 4 Mål: Emnet skal utdype den matematiske forståelsen ut over det de obligatoriske matematikkemnene gir, slik at studentene settes i stand til å følge naturvitenskapelige og tekniske emner på universitetsnivå. Emnet skal kvalifisere for opptak til sivilingeniørutdanningen (mastergrad) ved NTNU og ved de øvrige sivilingeniørutdanningene. Tema: Parameterframstilling og polarkoordinater. Vektorer og geometri i rommet. Vektorfunksjoner. Funksjoner av flere variable. Partielle deriverte. Multiple integraler. Vektoranalyse. Partielle differensiallikninger. Bygger på/forutsetter: Emnet bygger på grunnlagsemnene i matematikk. For å få adgang til emnet kreves det at emnene Matematikk 1, 2 og 3 eller Matematikk 1 og 2 fra EDT er bestått. Undervisningsform: Forelesninger og øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Emneansvarlig: Roar Berge Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 9. utgave, MAL320T MATERIAL- OG PRODUKSJONS- STYRING PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMS Mål: Innføring i teori og teknikker for materialog produksjonsstyring.. Tema: MRP, Just-in-time og Lean production, OPT-filosofi, lagerstyring. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger Emneansvarlig: Terje Skarlo Anbefalt litteratur: : John Nicholas: Lean Production for Competitive Advantage MAL603V RØRSYSTEMER PIPING SYSTEMS Mål: Kjennskap til prinsipper for konstruksjon av rørsystemer. Tema: Rør, rørdeler og mekanisk utstyr i rørsystemer. Standarder, materialvalg, layout og rørdesign, prefabrikasjon, installasjon, dataassistert prosjektering. Undervisningsform: Forelesninger, studieoppgaver og øvinger Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, 2/3 kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Emneansvarlig: Viggo Pedersen Pensumlitteratur: Utdelt materiale. SolidWorks Routing: Piping and Tubing, SolidWorks Training Manual. MAL315T SANITÆRTEKNIKK SANITATION 5

6 Mål: Å lære å prosjektere sanitæranlegg for hus. Tema: Grunnleggende lover om strømning i vann- og avløpsledninger. Dimensjonering av vann- og avløpsledninger ifølge forskriftene. Varmtvannsforsyning. Pumpesystemer for forsyningsvann og avløpsvann. Plassering og bruk av sanitærutstyr. Kort innføring i oppmåling og nivellering. Undervisningsform: Forelesninger, prosjektarbeid og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av regne- og lab øvinger samt prosjekt kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Tillatte hjelpemidler: Normalreglementet for sanitæranlegg. Kalkulator type B. Emneansvarlig: Terje Wenaas Pensumlitteratur: L. I. Stensaas: Sanitærteknikk, Universitetsforlaget, MAL321T VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET MAINTENANCE AND AVAILABILITY Mål: Grunnleggende kunnskaper om metoder og systemer for organisering og styring av en effektiv vedlikeholdsfunksjon. Tema: Vedlikeholdets målsetting og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi. Terminologi og vedlikeholdstyper. Levetidsfordelinger, tilgjengelighet og feilmekanismer. Grunnleggende risiko- og pålitelighetsanalyser. Innføring i pålitelighetsteknikk. Vedlikeholdsledelse, målstyring og måltall. Kvalitetssikring av vedlikeholdsfunksjonen. Benchmarking og organisering av vedlikeholdsfunksjonen. Aktuelle vedlikeholdskonsepter og metoder. Vedlikeholdssystemer. Reservedelsstyring og -beredskap. Generelt om tilstandskontroll (TK). Organisering av tilstandskontroll. Beskrivelse av forskjellige tilstandskontrollmetoder inkl. vibrasjonsanalyser, termodynamisk tilstandskontroll, oljeanalyser, og ikke destruktive prøvemetoder (NDT). Undervisningsform: Forelesninger og øvinger. Lengde på eksamen: 5 timer Emneansvarlig: Per I. Bye Pensumlitteratur: Kompendium i vedlikehold og driftssikkerhet, Per I. Bye MAL209T VENTILASJONSTEKNIKK VENTILATION SYSTEMS IN BUILDINGS Mål: Å gi kunnskaper for å prosjektere ventilasjonsanlegg. Tema: Varmeteknisk grunnlag, fuktig luft, fysiologisk grunnlag, termiske og atmosfæriske innemiljø. Behovet for ventilasjon, forskrifter og anbefalninger, strømningstekniske grunnlag og kanaldimensjonering. Oversikt over hovedtyper av ventilasjonsanlegg. Oppdriftsanlegg og viftedrevne anlegg. Avtrekks- og tilluftsanlegg. Varmluftsanlegg, induksjonsanlegg, tokanalsanlegg og VAV-anlegg. Måling og innregulering. Dimensjoneringsgrunnlag ventilasjon, luftbehandling, komponenter, ventilasjonssystemer, industriventilasjon Undervisningsform: Forelesninger, prosjekt, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt, regne- og laboratorieøvinger. Prosjekt og 2/3 av regneøvingene kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Vurderingsmetode: Skriftlig prøve til sommeren i 2. årskurs teller 30 % og skriftlig eksamen til jul i 3. årskurs teller 70 %. Lengde på eksamen: timer Emneansvarlig: Jonny Holst Anbefalt litteratur: Leif I. Stensaas; Ventilasjonsteknikk 1, Skarland Press, 4.utgave, Henning Hørup Sørensen; Ventilation Ståbi, Nyt Teknisk forlag, 2.utgave, Utdelt materiale. 6

7 MAL313T VERKSTEDTEKNIKK MED KVALITETSTEKNIKK PRODUCTION AND QUALITY ENGINEERING Mål: Innføring i prinsipper og metoder som benyttes ved utvikling, produksjon og kontroll av mekaniske produkter. Tema: Produktutvikling og produktfremstilling. Produksjonsprosesser og produksjonssystemer. Sponskjærende bearbeiding. Valg av skjæredata. Organisering. Automatisering. Måleteknikk og kvalitetskontroll. Andre bearbeidingsmetoder. Numerisk styrte maskiner. Undervisningsform: Forelesninger og øvinger. Obligatoriske aktiviteter: Praktiske demonstrasjoner i verksted. Lengde på eksamen: 5 timer Emneansvarlig: Bård M. Brønstad Pensumlitteratur: Hågeryd, Bjørklund og Lenner: Moderne produksjonsteknikk, del 1og 2, NKI-Forlaget, Utdelt materiale. ALM306V VINDKRAFT EN INNFØRING WINDPOWER INTRODUCTION Mål: Innføring i vindenergi og teknologien bak moderne vindturbiner, både on- og off-shore. Tema: Vindenergi, enkel fluiddynamikk (effekt, Betz lov, løft og drag), analyse av vinddata, vindressurser on- og off-shore i Norge og Europa, beskrivelse av ulike moderne vindturbiner (rotor, nacelle, kontrollsystemer, tårn, generator og girsystem), framtidens vindturbiner, utfordringer innen planlegging, drift og vedlikehold av vindparker. Vindkraft som fornybar energikilde. Positive og negative miljømessige sider ved vindkraft. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og prosjektoppgave Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av øvingene, samt prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C Emneansvarlig: Terje R. Meisler Pensumlitteratur: J. F. Manwell, J. G. McGowan and A.L. Rogers: Wind Energy Explained. Theory, Design and Application, Wiley, 2009, second edition. MAL317T VVS-PROSJEKTERING DESIGN OF HVAC-SYSTEMS Mål: Oppnå grunnlag for selvstendig prosjektering av VVS-anlegg Tema: DAK som prosjekteringsverktøy. Valg av systemløsninger i VVS-anlegg med tilhørende beregninger. Utarbeidelse av forprosjekt. Utarbeidelse av detaljprosjekt med arbeidstegninger. Utarbeidelse av beskrivelse med mengdefortegnelse. Anbudsprosessen. Kvalitetssikring i VVS-bransjen. Jus i byggebransjen. Vi vil forsøke å få til et fler dagers feltarbeid. Undervisningsform: Forelesning og prosjekt Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt. Feltarbeid hvis det gjennomføres. Vurderingsmetode: Prosjektet. Bestått/ Ikke bestått. Bestått tilsvarer karakter C eller bedre. Emneansvarlig: Terje Wenaas Pensumlitteratur: L. I. Stensaas: Sanitærteknikk, Universitetsforlaget, L. I. Stensaas: Ventilasjonsteknikk, Skarland Press, L.I. Stensaas: Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, Skarland Press, MAL318T VVS-RETTET REGULERINGS- TEKNIKK CONTROL ENGINEERING FOR HVAC SYSTEMS Mål: Innblikk i moderne styring, regulering og overvåkningsmetoder for VVS-anlegg, samt gi nødvendig grunnlag for å forstå elektrisk 7

8 koplingsskjema og elektriske komponenters virkemåte. Tema: Grunnleggende reguleringsteknikk, instrumenteringsgrad og automasjonsnivå. Sensorer og signaloverføring. Sentral driftskontroll. Elektriske motorer og elektriske koplingsskjema. El- forsyning. Elektriske kretser. Vekselstrømsteknikk. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av regne- og laboratorieøvinger kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Emneansvarlig: Terje Wenaas Pensumlitteratur: Som forelest. 8

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor

Detaljer

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO Studieretninger for Kommunikasjonssystemer og Automatisering Mål for studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag elektro Elektroprogrammet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Buskerud og Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Buskerud og Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Buskerud og Vestfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i marinteknisk drift April 2015 Institusjon: Studietilbudets navn: Grad/Studiepoeng Studieform

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015

Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015 Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015 : Bokmål: Matematikk og finans - bachelor Nynorsk: Matematikk og finans - bachelor Engelsk: Mathematics and Finance - bachelor Oppnådd grad: Bachelorgrad

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

Fellesfag emnebeskrivelser

Fellesfag emnebeskrivelser Fellesfag emnebeskrivelser Ingeniørmatematikk 1 2 Matematikk 1 3 Fysikk med mekanikk 4 Fysikk med elektromagnetisme 5 Produktdesign 2 - Fysikk m/statikk og fasthetslære 6 Kommunikasjon, miljø og kjemi

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer