Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO"

Transkript

1 Sak Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Leder velges for to år Runar Godø Styremedlemmer sentralstyret Velges for fire år. De som ikke velges blir vararepresentanter for to år. Marit Sofie Teistedal Vikre Eldbjørg Leinebø Ekre Linn Marit Knutsen Lasse Moskvil Sara Maria Helstad

2 MARIT SOFIE TEISTEDAL VIKRE, 52 ÅR Kateket i Tysvær sokn. Mentor i trosopplæring. Adjunkt og kateket. Studiesteder: Elverum lærerhøgskole og Det teologiske Menighetsfakultet. Jeg har jobba ca 10 år som lærer i barne- og ungdomsskoler; Ryenberget skole, Oslo og Tysværvåg barne- og ungdomsskule, Tysvær. Tysvær kyrkjelege fellesråd har vært min arbeidsgiver siden I tillegg har jeg vært mentor i trosopplæring i DNK siden Jeg har også vikariert på Bokn inneværende år. Har vært medlem av Tysvær Sokneråd og sekretær i stiftslaget for kateketer i Stavanger bispedømme. Møter fast på møtene i KUFO, der jeg er 1.vararepresentant i inneværende periode. Å være med på å skape gode arbeidsvilkår for kateketer, menighetspedagoger og andre i undervisningsrelaterte stillinger. Å bidra til at katekettjenesten blir løftet fram som en verdifull lederressurs i menighetene. Jobbe med rekruttering til undervisningstjeneste i Dnk. Å bidra til at Kirkemøtevedtaket om undervisningstjenesten i DNK blir fulgt opp. Undervisningstjenesten i Dnk skal bidra til å bygge åpne levende fellesskap der folk kan kjenne seg hjemme og hente næring til troen. Undervisningstjenesten i kirka skal være et redskap til å bli kjent med innholdet i den kristen tro, og til å utvikle personlig tro som kan gi styrke og retning i livet. Undervisningstjenesten skal hjelpe den enkelte menighet til med frimodighet å finne gode arbeidsformer for undervisningen ut fra lokale forhold. Undervisningstjenesten i DNK skal bidra til helhetstenkning om trosopplæring som livslang læring og sentral faktor i menighetsutvikling.

3 ELDBJØRG LEINEBØ EKRE, 47 ÅR Kateket og leiar for trusopplæring for de seks kyrkjelydane i Ringsaker prosti i Hamar bispedøme. Eg er utdanna allmennlærer og kateket. Eg har lærarutdanning frå Bislet høgskulesenter, kateketutdanning frå høgskulen i Volda, og master i Kyrkjeleg undervisning frå Menighetsfakultet (MF). Fredskorpset: Lokalt ansatt i bistandsprosjekt Zambia. 2 år. NMSU: Barne- og ungdomskonsulent. 3 år. Kateket i Heimdal menighet, Nidaros bispedøme. 5 år. Skuleverket: Klassestyrar på barnetrinnet. 5 år. Kateket og leiar for trusopplæring i Ringsaker prosti. 9 år. Leiar i Hamar stiftslag av Kyrkjeleg undervisningsforbund (KUFO). 7 år. 2.varamedlem i Kyrkjeleg undervisningsforbund (KUFO). 2 år. Tillitsvalt lokalt i Fellesrådsområdet. 5 år. Praksisveileder for student på UKT- linja på MF. 2 år. Medlem i nasjonal gruppe for ABV (Arbeidsvegleiing). 2 år. Eg ynskjer å være med å bidra til at KUFO er i stadig utvikling som fagforeining. Eg ynskjer at KUFO skal prioritere kvar innsatsen skal setjast inn. KUFO er ei lita foreining, men har like fullt ei viktig stemme. KUFO må spisse innsatsen sin slik at foreininga blir «den einaste rette» foreininga å være medlem av som kyrkjeleg tilsatt innan undervisning. Med 2 års fartstid som 2. vara i Sentralstyret er eg motivert til gjenvalg KUFO har ei viktig stemme i arbeidet med å få innarbeida «ei ordna undervisningsteneste» for framtidas kyrkjepedagogar i Den norske kyrkje. Eg er oppteken av at det skal være gode arbeidsvilkår for undervisningspersonalet i Den norske kyrkja. Det gjeld gode lønsvilkår, gode tilbod om realistiske utdanningsløp, og elles gode arbeidsvilkår m.t.p. avspaserings- ordningar, gode leiravtaler etc. Eg er oppteken av at KUFO må arbeide aktivt for å sikre rekrutteringa av kateketar, kyrkjelydspedagogar og kyrkjelydsarbeidarar. KUFO må også arbeide aktivt for nokre gode seniortiltak for kyrkjeleg undervisningspersonell, slik at fleire ynskjer å stå lenger i kyrkjeleg teneste.eg vil arbeide for at vigsla kateketar kan forvalte sakramenta knytta opp mot undervisningsoppdraget. Dette meinar eg er viktig m.t.p. å få på plass ei heiheitleg teneste for vigsla kateketar. KUFO har her ei viktig stemme med tanke på å løfte dette behovet fram.

4 RUNAR GODØ, 45 ÅR Kateket i Borge menighet, Fredrikstad domprosti. 4 årig kateketutdanning frå DH - Volda 1 år som vikar for ungdomsleder på Høvik og 21 år som kateket i Borge EVT. TIDLEGARE VERV I KATEKETFORENINGA OG/ELLER ANDRE KYRKJELEGE VERV d.d Medlem i kirkerådet, Medlem i Borg bispedømmeråd/kirkemøtet, Leder i KUFO d.d Nestleder i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund d.d Sentralstyremedlem i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund d.d Områdetillitsvalgt i Kateketforeningen Den Norske Kirkes undervisningsforbund Medlem av administrasjonsutvalget i Fredrikstad kirkelige fellesråd Medlem av Borg Bispedømmeråd/Kirkemøtet Leder for Borg stiftslag av Den norske kirkes kateketforening At undervisningstjenesten i kirken skal fortsette å være det mest sentrale kirken driver med. For å få til en god kirkelig undervisning er det viktig med gode ansatte som kan være gode støttespillere både for alle de frivillige som vi behøver i arbeidet vårt, og ikkje minst for å legge til rette for gode møteplasser i kirken for våre barn og unge. Det bør være et mål for oss i KUFO og arbeide for at alle menigheter i Dnk skal ha tilgang til undervisningspersonell i form av ansatte innen denne sektoren. Videre at undervisningstjenesten fortsatt skal være en viktig bit for kirken som helhet. Jeg tenker det er viktig at kirken fortsetter å bygge ut sin undervisningstjeneste slik at alle døpte kan få et godt tilbud i sin menighet. Undervisning dreier seg jo om både trosopplæring, konfirmanter/ungdom, men også undervisning for voksne og eldre og undervisning i gudstjenestelige rammer. Jeg mener derfor at man må fortsette å ta vare på mangfoldet av arbeidsformer og ansatte innenfor den kirkelige undervisningen. Kirken og undervisningstjenesten trenger både menighetsarbeidere, menighetspedagoger, kateketer, musikere, prester og andre typer ansatte for at alle skal kunne få et godt tilbud der de bor. MÅL FOR ARBEIDET I KATEKETFORENINGA Fortsette arbeidet med å utvikle en god fagforening. Foreningen må oppleves som en god hjelp og støtte for medlemmene først og fremst i forhold som angår ting som lønn, arbeidsforhold, tariffavtaler osv. Jeg ser det som svært viktig for at kirken skal lykkes med sitt oppdrag at den også er en god og profesjonell arbeidsgiver for sine ansatte. Det er derfor også viktig å arbeide for en felles arbeidsgiverlinje/struktur i kirken, og for å gjøre et godt arbeid som fagforening for å påvirke der vi kan slik at vi kan være stolte av å jobbe i kirken, og slik at dette kan være en levelig arbeidsplass uansett hvilken livsfase man er i. Mitt ønske for foreningen er også at vi kan arbeide sammen mot felles mål, jeg er nok en typisk lagspiller som derfor håper å få med meg gode medspillere i sentralstyre og på alle andre nivå i foreningen. En fagforening er jo som i mange andre sammenhenger avhengig av en god del «dugnadsånd» for å kunne være/bli en god forening, og dette håper jeg å fortsatt kunne være med å bidra og å inspirere til. I den kommende perioden vil det også være viktig å jobbe videre med hvordan kirkerådet og andre aktører skal ta saken om undervisningstjenesten videre etter kirkemøtevedtaket i 2015 og inn mot det neste leddet i behandlingen av saken på kirkemøtet i Det er også viktig for KUFO å være bevist på og en aktiv aktør i prosessene som pågår med kirken sin selvstendiggjøringsprosess i forhold til staten. Her må vi etter mitt syn være en pådriver for å forsøke å bevare en åpen, inkluderende folkekirke som alle kan føle tilhørighet til.

5 Lasse Rasmussen Moskvil, 52 ÅR Larvik kirkelige fellesråd, Kateket/ Trosopplærer 100%.stilling, 2010 d.d Forsvarets Gymnas Sjøkrigsskolen Bergen Fredly Folkehøgskole ( ) Bibelskolen i Grimstad Allmennlærer Stavanger Lærerhøgskule Kr.dom mellomfag, Norsk Lærerakademi Bergen Praktisk pedagogisk seminar, Det teologiske Menighetsfakultet Kateket Vikar. Kongsberg Barne- og ungdoms konsulent, Det Norske Misjonsselskap TeVeBu Kateket Vikar: Nedre Eiker Kateket Holmestrand Lærer ved Danvik Folkehøyskole Kateket Holmestrand Kateket vikar Alta Barne- og ungdomssekretær: Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap, Finnmark krets Barne- og ungdomsarbeider: Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap, Ryfylke & Jæren Krets Folkehøyskoleteam Leder for fagforum for Trosopplærere i Larvik 2009 d.d Tillitsvalgt i kateketforeningen/ Kirkelig undervisningsforbund Sekretær i Botne menighetsråd Styremedlem i kateketforeningen, Tunsberg stiftslag Bedre kommunikasjon mellom sentralstyret, stiftslagene og medlemmene. Utvikle og bedre kommunikasjon via nettsidene til KUFO..«- Forstår du det du leser?» (Apg. 8,30) Filip til den Etiopiske hoffmannen Å forklare og dele Guds ord (Bibelen) for og med mennesker i Norge slik at de kan leve sine liv under en åpen himmel.

6 Linn Marit Daljord Knutsen, 42 ÅR Rønvik kirke i Bodø, 100% kateket på trosopplæringmidler. Jeg er utdannet i Volda frå Tok full kateketutdannelse der. 5 år i Rønvik menighet i Bodø 2010 til dags dato. 2 år adjunkt på Neverdal skole i Meløy kommune år i Byåsen menighet i Trondheim fra år i Andøy (Vesterålen) som kateket fra år i Nord- Rana(Mo i Rana) menighet som kateket fra Jeg satt som leder i Nidaros stiftslag i 6 år. Trivdes godt i foreningen og deltok på landsstyremøter. Noe jeg trivdes godt med. Jeg har vært medlem i foreningen siden jeg startet utdanningen til kateket, som studentmedlem og fagforeningsarbeidet var viktig fra første dag. Det som var viktig for meg og kjenner stadig mer på er tilstedeværelse og synlighet for medlemmene. Tror at det er viktig å holde kontakt med medlemmene. Slik at medlemmene kjenner at det er viktig å ha en forening som vet hva det vil si å jobbe i kirken. Det er også viktig for meg å fremme KUFO som et godt alternativ til nytilsatte pedagoger i trosopplæringsstillinger. I mitt arbeid som kateket, spesielt med småbarnsfamilier, møter jeg stadig familier som knytter seg til kirka gjennom arbeidet vi driver, og kommer til meg og ønsker at jeg skal døpe barna deres. Dette er en sak jeg synes er viktig, der det er naturlig og riktig så ønsker jeg at kateketen skal få mulighet til å døpe barn og ungdom. Som en naturlig del av det å jobbe i kirka. Som kateket i nord ser jeg at det enda er mange menigheter som ikke har kateket eller menighetspedagog. Dette er en viktig sak å jobbe videre med. Fremme viktigheten med en undervisningstjeneste i alle menigheter. Styrke katekettjenesten: Enda har vi mye å gjøre med å gjøre undervisningstjenesten kjent, stadig må jeg forklare hva en kateket er og hva jeg gjør. Mer godt faglig påfyll til ansatte i kirkelige stillinger.

7 SARA MARIA HELSTAD, 34 ÅR Trosopplæringsmedarbeider Høvik/Bærum.

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag

Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag KM 07.1/15 Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag Kirkerådet gjennomførte våren 2014 en høring om «Undervisningstjenesten i Den norske kirke» (KR sak 14/14) med sikte på behandling i Kirkemøtet

Detaljer

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Valg av prest til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019 Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Slik stemmer du: Skriv navnet på inntil to av de nominerte kandidater på stemmeseddelen Det er ikke

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2013-2015

Sentralstyrets beretning 2013-2015 SAK GF 05/15 Sentralstyrets beretning 2013-2015 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Runar Godø Sentralstyret: Gro Lillenes (nestleder) Jarl Eidjord

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Sentralt hovedverneombud for prestetjenesten i

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

InterCollegas. 5-2012 - Årgang 44

InterCollegas. 5-2012 - Årgang 44 InterCollegas 5-2012 - Årgang 44 1 InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16 00 Fax 23 08 16 01 ic@prest.no www.prest.no

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2011 2015 Trygghet i lederrollen 2011 2015 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er en grunnbok som skal gi rådsmedlemmene innføring i hva det innebærer å sitte i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg Sentralstyrets beretning 2007-2009 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Harald Skarsaune 2007 01.04.2008 Heidi Sveås, konstituert leder 02.04.08 09.09.08

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas 2-2013 - Årgang 45 1 Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16

Detaljer

Sammenfatning av høringsmaterialet

Sammenfatning av høringsmaterialet Innstillingen fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg SAMME KIRKE - NY ORDNING Høring 2002 Sammenfatning av høringsmaterialet Oktober 2002 INTERAKTIVUM / Kirkerådet for Den norske kirke Forord I løpet av perioden

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer