INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kmglobal.no INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdighet. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent og økumenisk verdigrunnlag. KFUK-KFUM Global er miljøfyrtårnsertifisert. facebook.com/kfukkfumglobal 3 LEDER 4 DEMOKRATISK BORGERSKAP Innledning 5 DEMOKRATISK BORGERSKAP Tror verden egentlig at fattigdom kan utryddes? 6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET Innledning 7 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET COP 18: Alle vil stå sist i køen 8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Innledning 9 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Mshikamano solidaritet som smitter 10 RETTFERDIG FRED Innledning 11 RETTFERDIG FRED Angrep i Gaza by 12 PARTNERE OG PROGRAMMER I UNGT LEDERSKAP 14 GLOBALAKSJONEN 15 ÅRSBERETNING Med underskrifter 16 NØKKELTALL Inntekter NØKKELTALL Utgifter REGNSKAP Oppstilling 19 REVISORRAPPORT twitter.com/kfukkfumglobal 2 ÅRSRAPPORT 2012

3 LEDER I2012 fikk for første gang vår nye strategi prege planleggingen av hele året. Samtidig var 2012 siste året i våre prosjektbaserte samarbeidsavtaler med Norad og FOKUS. Dette gav rom for å gjøre store strategiske endringer i prosjekter finansiert av egne midler, men kun mindre endringer i prosjekter finansiert av Norad og FOKUS. Vi har økt fokus på politisk beslutningspåvirkning og myndiggjøring av ungdom. Temaene demokratisk borgerskap, rettferdig fred, økonomisk rettferdighet og miljørettferdighet har styrket orienteringen omkring grunnleggende årsaker til rettighetsbrudd. Vårt Internasjonale Råd bestående av representanter fra partnere, medlemmer, ansatte og frivillige ble gjennomført i London i mars. Møtet gav stor tilslutning til langtidsstrategien. Norad gjennomgikk vår organisasjon med et evalueringsteam i Konklusjonen var oppløftende: KFUK-KFUM Global fremstår som en rettighetsbasert organisasjon. Palestina KFUK ble valgt av Norad som partnerfokus i evalueringen, også dette med godt resultat. Norad noterer seg at vi kan prioritere sterkere de mest marginaliserte, samtidig som de anerkjenner at hele befolkningen i det okkuperte Palestina er marginalisert. Tanzania KFUK ble ny partner i Partneren har sterkt fokus på økonomisk rettferdighet og myndiggjøring av unge kvinner. Partnerskapet med Sør-Afrika KFUM ble gjenopptatt i Rønningen folkehøyskole har opprettholdt kontakten med partneren, og gjennomføring av Globalløp våren 2012 gjorde det mulig å arrangere kurs for sør-afrikansk ungdom i Subject-to-citizen metodikk. Young Peace Performers (YPP) ble lansert i 2012 som et nytt Fredskorpsprogram. YPP består av 15 ungdommer fra 7 land som bruker show for å mobilisere ungdom til bevegelsesbygging for global rettferdighet og fred. De har inspirert ungdom i mange lokalsamfunn til å starte Peacemakers-grupper. Mot slutten av 2012 arrangerte vi Stop Poverty Safari med 70 ungdommer. Målet var å bruke kreative virkemidler for å skape politisk bevissthet i Kenya, Tanzania og Norge om at fattigdommen kan avskaffes. Sammen med YPP gjennomførte Norges KFUK- KFUMs ledertreningsprogrammer Communication for Change og Ten Sing Norway gode konserter og seminarer for ungdom langs ruta. Sommeren 2012 gikk Stop Poverty Party av stabelen med over 4000 ungdommer på Gjøvik i forbindelse med TT12. Kjente artister deltok, og budskapet om fattigdomsavskaffelse innen 2030 fikk støtte fra scenen fra både utviklingsminister Heikki E. Holmås, preses Helga Haugland Byfuglien og representanter fra mange ungdomsorganisasjoner. Norad var en sentral samarbeidspartner i det relaterte seminaret med utviklingsministeren om klima- og skatterettferdighet under parolen Stop poverty. Gjennom året har vi styrket vårt fokus på mobilisering av økonomiske ressurser. Nye søknader til Norad og FOKUS har gitt resultater. Vi forventer at styrket innsats knyttet til inntekter fra aksjoner og faste givere også vil komme framover. Styret vil takke de ansatte for stor og engasjert innsats også i Uten fokuserte og dyktige ansatte ville det ikke vært mulig å gjennomføre det store arbeidet KFUK-KFUM Global gjør har vært et godt år for KFUK-KFUM Global, og resultatene viser at vi sammen med ansatte, frivillige, partnere og eiere makter å realisere vår visjon sammen bygger vi global rettferdighet og fred. Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global Atle Aas Styreleder i KFUK-KFUM Global ÅRSRAPPORT

4 Demokratisk borgerskap I løpet av året fortsatte KFUK-KFUM Global å styrke arbeidet med å gjøre demokratisk borgerskap til et hovedsatsningsområde for organisasjonen. Demokratisk borgerskap som program er utviklet med inspirasjon fra Afrikaalliansen av KFUM sitt program From Subject to Citizen var tredje og siste året av en 3-årig prosjektavtale med NORAD der støtte til From Subject to Citizen arbeid i Zimbabwe og Madagaskar var et av tre prosjekter. I Zimbabwe har fokuset vært på transformative masculinity, der en har arbeidet med hvordan kulturelle normer for maskulinitet som fører til holdninger og adferd som begrenser jenters handlingsrom og muligheten til å forme sin egen fremtid. I 2012 har dette arbeidet konsentrert seg om å nå ungdommer i byene Kadoma og Bulawayo. I prosjektet brukes gateteater som et virkemiddel som fører til synlighet og debatt i lokalsamfunnet. Prosjektet videreføres i ny rammeavtale med NORAD fra KFUK-KFUM Global bidro også med støtte til gjennomføringen av et regionalt From Subject to Citizen opplæringskurs i Harare. I vår strategi ligger arbeid mot kjønnslemlesting inn under demokratisk borgerskap. Dette fordi denne form for vold mot jenter, i tillegg til de fysiske skadene, er klart begrensede for jenters muligheter til å delta fullt ut som samfunnsborgere. I 2012 var et prosjekt med Kenya YWCA med støtte fra FOKUS som arbeider mot kjønnslemlesting i tre områder i Kenya det største prosjektet i KFUK-KFUM Globals portefølje. Prosjektet videreføres i 2013 i ny avtale med FOKUS. Kenya KFUK har en bred tilnærming til temaet og har også i 2012 fortsatt å utvikle alternative leveveier for omskjærere, samt å gi opplæring av lokale opinionsledere, og etablere gode relasjoner til lokale myndighetspersoner. I oktober/november arrangerte vi en advocacy turne i Øst-Afrika som fikk navnet Stop Poverty Safari. Denne hadde utgangspunkt i organisasjonens nye utvekslingsprogram, Young Peace Performers, og hadde deltakere fra flere utvekslingsprogrammer, samt ungdom rekruttert fra YMCA- og YWCA-organisasjoner i regionen. Et viktig mål for turneen var å inspirere ungdom til å bli endringsagenter i samfunnet. Afrikaalliansen var samarbeidspartner og stod blant annet for gjennomføring av Stop Poverty Party i Nairobi. I 2012 ble det etablert et samarbeid mellom Sunnfjord Folkehøgskule og YMCA Sri Lanka om etablering av et opplæringssenter for ungdom øst på Sri Lank inspirert av de pedagogiske tradisjonene utviklet av folkehøgskolebevegelsen i Norge. Skolen vil ha ledertrening og utvikling av demokratisk borgerskap som en kjerne i undervisningen som tilbys. Planen er at skolen skal ta imot de første elevene i Både i arbeidet i Norge, og i utviklingen av Y-Programme som nå er førende for KFUK- KFUM Globals bistandsarbeid, har demokratisk borgerskap blitt etablert som en av de sentrale byggesteinene i organisasjonens arbeid for å bidra til myndiggjøring av ungdom og bygging av ungt lederskap. 4 ÅRSRAPPORT 2012

5 Tror verden egentlig at fattigdom kan utryddes? 17. oktober er FN-dagen for utryddelse av fattigdom. Fattigdom er vold mot menneskelig verdighet, og dagen er viktig, særlig for de 2,6 milliarder mennesker som kjemper en daglig kamp mot umenneskelige levekår og usikkerhet for seg selv og sin familie. Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro Foto: ANJA ELISE HUSEBØ 70% av verdens ekstremt fattige er kvinner. Samtidig er det fortsatt menn som styrer politikk. Fortsatt er kun drøyt 10% av verdens ministere, og 19% av verdens parlamentarikere, kvinner. På FN-dagen kommer Nyaradzayi Gumbonzvanda, generalsekretær i verdens største nettverk av kvinneorganisasjoner (KFUK), til Oslo for å diskutere unge kvinners rolle i fattigdomsbekjempelse. For å nå verdenssamfunnets målsettinger om fattigdomsutryddelse fra Rioerklæringene i1992 og 2012 trengs ny politikk. Vi er overbevist om at politikken blir bedre om den utformes med grunnlag i kvinners erfaringer, og at ungt kvinnelig lederskap på alle nivåer er en nøkkel til mer rettferdig fordeling og effektivt arbeid for fattigdomsutryddelse. Agendaen for verdenssamfunnets arbeid for utvikling for inneværende periode ble lagt under utformingen av tusenårsmålene på slutten av 90-tallet. Målene skal nås innen I en forenklet framstilling av tusenårsmålene sies det gjerne at tusenårsmål nummer 1 er utryddelse av ekstrem fattigdom. I operasjonaliseringen er imidlertid målsettingen redusert til en halvering av ekstremt fattige innen Vi mener dette er symptomatisk, og at verdenssamfunnet i sitt arbeid mot fattigdom ikke har gode og sterke nok mål. Dette er katastrofalt for flere milliarder kvinner og menn. Nesten alle byråkrater og politikere innenfor utviklingsfeltet snakker om fattigdomsreduksjon, nesten ingen om fattigdomsutryddelse. 17.oktober er FN dagen for fattigdomsutryddelse. Det er på tide at politikere og diplomater starter å tro at det er mulig å avskaffe fattigdom, og at det nå legges en strategi for utvikling av nye tusenårsmål som faktisk tar utgangspunkt i målsettingene om utryddelse av fattigdom, ikke bare reduksjon. Publisert på 17. okt Generalsekretær Nyaradzayi Gumbonzwanda i World YWCA kom til Norge for å markere KFUKs 125 års jubileum og kampen mot fattigdom 17. oktober Her sammen med Maja Leonora Skålvold, viselandssjef i KFUK-KFUMspeiderne og en av innlederne på seminaret. ÅRSRAPPORT

6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET KFUK-KFUM Global har gjennom 2012 ført dialog med flere partnere om program-utvikling innenfor satsingsområdet Klima- og miljørettferdighet. Tanzania og Bangladesh har utviklet hvert sitt miljøprogram som har komponenter både på lokalt og nasjonalt plan. Arbeidet i 2012 har vært knyttet til utvikling av modeller for arbeidet. Et viktig resultat som er under planlegging hos flere partnere er utvikling av ungdomsdrevne bedrifter med salg og service på klimateknologi. Dette vil forhåpentlig bli innen solenergi, vannhøsting og biogass. I Tanzania har KFUK gjort forsøk med vannhøsting og miljøvennlige toaletter. Dette vil skaleres opp i Vi har også etablert god kontakt med konsulent som utvikler relevante produktpakker som lokale entreprenører innen Stop poverty programmet kan bruke når de etablerer bedrifter. Engasjementet fra Klimakaravanen vi gjennomførte i slutten av 2011 sammen med Africa Alliance of YMCAs og flere andre samarbeidspartnere ble videreført i Våren 2012 besøkte Ten Sing Norway lokale enheter og festivaler over hele landet. De har holdt show og workshops om klimatematikk og lykkes med å tilrettelegge formidling av et tema som for ungdom ofte oppleves vanskelig tilgjengelig. En evaluering av aktiviteten viser at gruppens egne kunnskaper, engasjement, holdninger og handlinger er endret i løpet av året. De bekrefter at showet de har produsert og vist for nesten tre tusen ungdommer gjennom våren skaper engasjement. Under TT12 møtte noen av deltakerne fra karavanen utviklingsminister Heikki E. Holmås til debatt om samstemt utvikling. Han måtte blant annet svare på hvordan han vil sikre at norsk oljeproduksjon ikke skaper klimaendringer som undergraver utvikling. Et aktivt politisk utvalg er etablert på feltet i De fleste medlemmene var deltakere på karavanen. Sammen med en større delegasjon fra YMCA var noen av dem deltakere på FN- møtet i Rio +20 i juni. Gjennom LNU-finansiering fikk vi også lagt til rette for deltakelse fra Afrika Alliance of YMCAs. Verdensforbundet av KFUM koordinerte en større prosess i forkant, og mange ungdommer forsøkte å prege toppmøtet med fokus på klimarettferdighet og fattigdomsutryddelse. Våre deltakere bidro blant annet til et side-event med tale og kreative innslag. Miljøvernministre fra Sverige, Sør-Korea og Libanon, i tillegg til ungdomsrådgiver for UN-Habitat, deltok. Vi var også tilstede under klimaforhandlingene i Doha i desember som en del av ungdomsnettverket YOUNGO. KFUK-KFUM Global har også bidratt inn i en aktiv ressursgruppe i YMCA på temaområdet. KFUK-KFUM Global har representert KFUK-KFUM bevegelsen i Norge i forbindelse med oppstarten av kampanjen Klimavalg2013. Vi har bidratt både økonomisk og med stabsressurser i arbeidet. Under kampanjelanseringen på Globaliseringskonferansen bidro en ung deltaker fra Kenya KFUM med innlegg, og klimakaravane-deltakere med musikk og dans av høy kvalitet. 6 ÅRSRAPPORT 2012

7 Håvard Skjerdal, her med utviklingsminister Heikki Holmås på TT12. COP18: Alle vil stå sist i køen - Det virker som om alle lands politikere vil at noen andre skal ta det første steget i positiv retning, sier Håvard Skjerdal. Sammen med Sunniva Håberg representerer han KFUK- KFUM Global under klimaforhandlingene som er i gang i Doha, Quatar. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO Foto: erik valestrand H er skjer det veldig lite. Ungdomsrepresentantene vi er sammen med, og de andre organisasjonene vi møter, er alle oppgitt over at det ikke er noen som er villige til å gi signaler om reelle omfattende videre forpliktelser. Som ambassadøren fra Brasil sa i panelet på ei side-event vi var på, - the logic on negotiations is that I will not do it if you don t do it, utdyper Sunniva. - Dette er for dumt, vi vet at vi som rike land bør kutte våre utslipp med 40% fra 1990-nivå innen Nå taper vi bare masse tid som gjør at det blir nødvendig med enda mer drastiske virkemidler i framtiden. - Vi vet jo at menneskeskapte klimaendringer allerede forårsaker ekstremvær, slik som tørke, flom og orkaner. Det er sprøtt at politikerne kan ta det så rolig, sier Håvard som allikevel har et håp om at dette kan bli bevegelse i forhandlingene i løpet av de nærmeste dagene. Han forteller at ungdomsnettverket, YOUNGO, som de koordinerer sine aktiviteter med, forsøker å påpeke at de som rammes hardest av klimaendringer er svært dårlig representert under forhandlingene. - I går deltok vi på en aksjon i forkant av stormøtet for å vise støtte til de stemmene som ikke blir hørt under COP18, forteller han. Han mener Norge burde være villige til å gå i bresjen og kutte 40% hjemme- i tillegg til å forplikte seg til å finansiere klimatilpasning og utvikling av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse. - Vi er en stor oljeprodusent og har fått til økonomisk utvikling som har kostet mye CO2. Det er på tide at vi vårt historiske ansvar. Norge bør love 1% av BNP til klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, i tillegg til bistandsprosenten, mener han. Sunniva og Håvard mener sivilsamfunnet har en ekstremt viktig rolle i tiden framover. - Det er vanskelig å forstå at det ikke skjer mer, sier Sunniva. - Det er ingen som lurer på om det er alvor lenger. Allikevel skjer det så lite! Her må det åpenbart mye arbeid til for å få politikerne til å våkne- og ikke minst må vi gå de etter i sømmene som jobber mot forhandlingene fordi de tjener penger på det, sier hun. Kyoto-avtalen er inne i sitt siste virkeår- og flere land, blant dem Canada og New Zealand, har signalisert at de ikke vil forplikte seg ut over inneværende år. Et av de store spørsmålene som diskuteres i møtet er hvorvidt avtaleperioden skal forlenges- og i såfall for hvor lang tid. På møtet i Durban i 2011 ble det besluttet å framforandle en ny avtaletekst innen Denne vil imidlertid ikke tre i kraft før i Det er ikke lett å skjønne at politikerne er villige til å bruke så mye tid. Vi har jo ikke det!, avslutter en litt oppgitt, men fortsatt engasjert og håpefull, Håvard Skjerdal fra Quatar. Publisert På ÅRSRAPPORT

8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET KFUK-KFUM Global har i 2012 intensivert vårt kampanjerettede arbeid mot fattigdom og for økonomisk rettferdighet. Arbeidet med Stop Poverty kampanjen har fra juni hatt «0 fattige i 2030» som overordnet kampanjekrav. Kravet er knyttet til forhandlingene om hva slags utviklingsmål som skal erstatte FNs tusenårsmål som skal innfris innen Agendaen videreføres både nasjonalt og internasjonalt i I tråd med vår strategi har vi poengtert at utvikling må være basert på økonomisk rettferdighet og ung deltakelse. Vi har samarbeidet tett med Africa Alliance of YMCAs, og hatt dialog med YMCA og YWCA på europeisk og globalt nivå om kampanjen og kravene. Høsten 2012 tok vårt politiske utvalg på området initiativ til en en boikottkampanje mot H&M. Vi ber dem om å innføre levelønn og gi arbeiderne på fabrikkene de bruker arbeidsvilkår som følger internasjonale lover. Gjennom Tax Justice Network har vi har også engasjert oss i globale prosesser som kapitalflukt fra utviklingsland. Hvert år forsvinner ti ganger så mye penger ut av disse landene som det føres inn i bistand. På FN-dagen for utryddelse av fattigdom inviterte vi til feiring av KFUKs 125-årsjubileum i Norge og seminar der vi spurte: Kan unge kvinner lede verden ut av fattigdomskrisen? Generalsekretær Nyaradzayi Gumbonzwanda i World YWCA understreket grassrotbevegelsenes avgjørende rolle i kampen for oppfyllelse av grunnleggende rettigheter. Arbeid for økonomisk rettferdighet krever mobilisering og innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2012 har vi arbeidet med mange av våre partnere for å styrke programmer som gir enkeltmennesker mulighet til å styre sin egen hverdag og skape sitt eget levebrød. Vi fortsetter i 2013 med nye programmer som kombinerer spare- og lånegrupper med entreprenørskap og rettighetsopplæring. 8 ÅRSRAPPORT 2012

9 Mshikamano solidaritet som smitter 3.mars 2012 fikk KFUK-paraplyen i Tanzania et nytt medlem: Ilula Orphan Programme (IOP). IOP har siden opprettelsen i 1998 forbedret levekårene til utsatte barn. Med Ilula KFUK utvider IOP sitt arbeid i lokalsamfunnet. De jobber videre med speiding, kvinnegruppen Mshikamano og aktiviteter i spareog lånegrupper. Målet er å utvikle gode ledere og myndiggjøre kvinner og jenter. TEKST: Karoline Bjerga, Hanne Helene Andersen, Vashti Fredrick Dafa og Winfrida Mlonga Ilula er en landsby i Tanzania. Arbeidet her er bygget på en visjon om å skape et samfunn med økonomiske og sosiale rettigheter for alle, et sted menneskerettighetene respekteres og det hele mennesket er verdsatt. IOPs speidergruppe har rundt 30 medlemmer. Jenter fra 5-års alder opp til 20-årene møtes hver søndag for å arbeide med ulike temaer. Gruppen får opplæring i temaer som førstehjelp, menneskerettigheter og forebygging av vold. I tillegg driver de med selvstendighetstrening og drar på turer. Alt for å skape bevisste kvinner med solidaritet for hverandre og samfunnet. Ved å delta på møtene styrkes jentenes kunnskap om hvordan de kan møte problemer de møter i hverdagen. Samtidig er viktig for arbeidet at samholdet mellom jentene styrkes og det skapes en trygg arena for å være seg selv og for å ytre sine egne meninger. Kvinnegruppen Mshikamano har rundt 30 medlemmer. På swahili betyr Mshikamano «solidaritet», og dette er kjernen i arbeidet. Sammen skaper gruppen økonomisk selvstendige kvinner. De lager batikk, fletter kurver, lager mat, lager murstein som de selger i tillegg til å drive med eget jordbruk. Dette gir langsiktighet i arbeidet ved å skape rammer for økonomisk vekst i lokalsamfunnet. I tillegg gir gruppesamholdet trygge rammer for diskusjon, mestring, og kunnskap. Ved siden av speideren og Mshikamano driver IOP også Village Community Bank (VICOBA). Dette er et opplegg for spare- og lånegrupper som legger til rette for at vanlige mennesker i landsbygda kan drive med økonomiske investeringer. Det er i de fleste tilfeller nærmest umulig for innbyggerne i Ilula å gå i banken for å låne penger. Spare- og lånegruppen gir derimot en slik mulighet. Slik får mange muligheter til å låne penger for å skape et langsiktig levebrød. Arbeidet, og initiativet, til Ilula KFUK engasjerer til sterke og selvstendige kvinner. Gjennom deltagelse opplever, og ser, kvinner hvilke rettigheter og muligheter de har til å endre sine egne og andres liv. De krever sine rettigheter og får en ny samfunnsrolle som borger av Tanzania. Ilula KFUK viser at solidaritet, medmenneskelighet og respekt setter spor spor som inspirerer til videre arbeid og større mobilisering. ÅRSRAPPORT

10 RETTFERDIG FRED FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er et hovedområde innen rettferdig fred-programmet til KFUK-KFUM Global var siste året i den første treårige fasen av 1325-programmet som KFUK-KFUM Global har koordinert i samarbeid med Verdensforbundet av KFUK. Gjennom programmet har vi støttet kapasitetsbygging og rettighetsopplæring gjennomført av Palestina KFUK, Sør-Sudan KFUK og Sri Lanka KFUK. Programmet styrker organisasjonene som arenaer for kvinner til å være aktører i samfunnet som arbeider for forebygging av krig og konflikt. I februar-mars 2012 deltok unge kvinner fra Palestina og Sri Lanka KFUK, sammen med representanter fra KFUK-KFUM Global og Verdensforbundet av KFUK for tredje år på rad på CSW, FNs årlige kvinnekommisjon, som dette året hadde spesielt fokus på kvinner på landsbygda. Sammen arrangerte vi et side-arrangement med fokus på erfaringer fra kvinner på lokalt nivå i forhold til fredsbygging og implementering av resolusjon Organisasjonene møttes også i London under KFUK-KFUM Globals Advisory Council for å planlegge neste fase av programmet. KFUK-KFUM Global har i mange år hatt et tett samarbeid med partnere i Palestina, både om prosjekter og advocacy knyttet til rettferdig fred. Som del av organisasjonsgjennomgangen av KFUK-KFUM Global besøkte Norad Palestina KFUK. I rapporten skriver de blant annet at «KFUK i Øst-Jerusalem gir håp og oppmuntrer til positiv tenkning blant medlemmer og deltakere». De nevner også at KFUK spiller en viktig rolle for den minkende kristne befolkningen i Jerusalem. I juni 2012 holdt KFUK-organisasjonene i Midtøsten et regionalt møte for unge kvinner. Dette var blant annet finansiert av LNU og KFUK-KFUM Global. Møtet ble holdt i Amman i Jordan og 22 unge kvinner fra Jordan, Libanon, Egypt og Palestina deltok. I tillegg deltok 4 fra KFUK-KFUM Global og representanter fra LNU og Norad. Deltakerne på møtet diskuterte unge kvinners lederskap, vold mot kvinner og rettferdig fred. Ungdoms rolle i advocacy og fredsbygging stod sentralt. KFUK-KFUM Global deltok i Kirkeuka for fred i Palestina og Israel i mai/juni. Hovedgjesten var Abla Nasir, president i Palestina KFUK. Hun innledet på seminar i både Oslo og Trondheim. Vi har også vært senderorganisasjon for Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram. Dialog og diapraksis er et sentralt element i KFUK-KFUM Globals strategi på rettferdig fred. Sommeren 2012 deltok et styremedlem i KFUK- KFUM Global på dialogkurs i Libanon. I november 2012 vedtok styret i KFUK-KFUM Global et nytt standpunktdokument for Palestina og Israel som legger grunnlaget for vårt videre arbeid for rettferdig fred i området. Der slår vi fast at både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innenfor internasjonalt anerkjente grenser, til internasjonal anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza er i strid med folkeretten og gjør at palestinerne mister grunnleggende menneskerettigheter. For at det skal bli en varig og rettferdig fred i Israel-Palestina må okkupasjonen opphøre, og alle parter i konflikten må rette seg etter folkeretten, FNs resolusjoner og menneskerettighetene. KFUK- KFUM Global ønsker å arbeide for rettferdig fred med ikke-voldelige virkemidler, i samarbeid med våre partnere i området. Et av disse virkemidlene er økonomisk boikott av Israel, inntil de avslutter okkupasjonen. KFUK-KFUM Global mener at det er nødvendig og riktig å bruke boikott som virkemiddel, fordi det er få andre ikke-voldelige virkemidler som kan bidra til å få slutt på okkupasjonen. 10 ÅRSRAPPORT 2012

11 Angrep i Gaza by KFUK-KFUM Global har vore i kontakt med Hani Farah som arbeider i Gaza KFUM. Han skriv at alt er ok på KFUM, men at nabolaget der han og familien bur vart angripe natt til torsdag. TEKST OG FOTO: MARGIT AAS ONSTEIN Hani Farah, generalsekretær i Gaza YMCA, saman med dottera Carol. For meg og familien min var det ei veldig tung natt. Klokka angreip F16-fly nær heimen vår, skriv han i ein SMS. Det landa to rakettar i nabolaget, den eine like ved huset der han bur i sjette etasje. Det vart materielle skader, men takk Gud, me er alle i live, seier han. Hani har små ungar, mellom anna ein son som fylte 4 år på onsdag. Han har nå tatt med seg heile familien og flytta til huset til mor si. Det er tryggare å bu i første etasje, slik mor til Hani gjer. Verst for borna Situasjonen i Gaza har lenge vore vanskelig, særlig for born. Gaza KFUM fortel at folk fortsatt har traumer etter krigen i 2008/2009. Dette, saman med den usikre og vanskelige situasjonen i tida etter krigen, har hatt stor negative psykologisk effekt på både born og vaksne. Gaza er eit av dei tettast befolka områda i verda. Det bur 1,6 millionar menneske på eit område som er omtrent like stort som Trondheim. Halvparten av innbyggjarane i Gaza er under 18 år, og situasjonen for born er særleg vanskeleg. KFUK-KFUM Global har samarbeida med Gaza KFUM sidan 1975, og støttar for tida eit prosjekt som skal gje born eit pusterom i ein vanskeleg situasjon, og gje dei opplæring i borns rettar. Oppmodar til å avslutte angrep KFUK-KFUM Global krev at begge partar avsluttar angrepa, men me presiserer at det ligg eit ekstra stort ansvar på Israel som okkupant og som den militært sterkaste parten, seier utanlandsjef Fredrik Glad- Gjernes. Me ønskjer ei rettferdig løysing på konflikten som kan gje menneske på begge sider sjansen til å leve normale liv. Me vil og oppmode alle til å be for Gaza KFUM og situasjonen for sivilbefolkninga i Gaza og i Israel. Publisert på 15.november 2012 ÅRSRAPPORT

12 BISTANDSPROSJEKTER 2012 PROSJEKT PARTNER SUM 2012 STØTTET AV Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Organisasjonsbygging KFUK-organisasjoner i land i konflikt Styrking av unge palestinske kvinner i Øst-Jerusalem Kenya KFUK Fokus Sri Lanka KFUK Fokus og givere Palestina KFUK Fokus og givere Sudan KFUK Fokus og givere FOKUS Program Fokus og givere Palestina KFUK Norad og givere Fremme barns rettigheter Gaza KFUM Norad og givere Ungdom som aktive samfunnsborgere og en ny mannsrolle (S2C) Afrikaalliansen av KFUM Norad og givere Barnehage Maridi Sudan KFUK Bauneveien barnehage Skolebygging Bangladesh KFUK Globalaksjonen 10/12: lunsj og oppfølging av marginaliserte barn og familier Globalaksjonen 10/12: Friskole for barn fra fattige familier Madagaskar KFUM Givere Madagaskar KFUK Givere Lunsj- skole for marginaliserte barn Madagaskar KFUK Buskerud KFUK-KFUM og givere Innsamlingsaksjon ved Sunniva Gylver Organisasjonsutvikling Sri Lanka KFUK Oslo KFUK fond Ressurssenter for myndiggjøring av ungdom Sri Lanka KFUM Sunnfjord folkehøgskole og givere Rettighets- og påvirkningsarbeid Joint Advocacy Initative Givere Oliventrekampanjen Joint Advocacy Initiative Givere Ressurssentra for opplæring og myndiggjøring av ungdom Myndiggjøring og styrking av ungt kvinnelig lederskap Lushoto KFUM (Tanzania) Valdres folkehøgskole Ilula KFUK (Tanzania) Sunnmøre Folkehøgskole Ressurssenter for myndiggjøring av ungdom Sør-Afrika KFUM Rønningen Folkehøgskole 12 ÅRSRAPPORT 2012

13 UNGT LEDERSKAP TEKST: LINDA MARTINSEN KFUK-KFUM Global har satset tungt på å videreutvikle sitt arbeid med ungt lederskap i Med nytt utvekslingsprogram Young Peace Performers (YPP) og nye politiske utvalg (PU), viderefører vi arbeidet som ble startet i 2011 med å engasjere flere ungdommer i å stoppe fattigdom. Høsten 2012 gjennomførte vi Stop poverty safari i Øst-Afrika der tre av den norske KFUK-KFUM bevegelsens lederprogrammer var involvert sammen med deltakere på Africa Allianca of YMCAs sitt s2c program. Vi har også i 2012 arrangert Global Week og vært tungt involvert i tilrettelegging av tematisk innhold for Ten Sing Norway. Vi har videreført satsing på roverne som målgruppe, og i denne forbindelse samarbeidet med Rovernemnda og Roverkongressen. I løpet av året har vi styrket vårt samarbeid med Rønningen folkehøgskole og Sunnmøre folkehøgskoler, samt etablert samarbeid med Valdres og Sunnfjord folkehøgskoler. Med Young Peace Performers, finansiert av Fredskorpset Ung, kombinerer vi ledertrening og engasjement for å skape en mer rettferdig verden. 15 ungdommer fra 7 land har reist på turne i Kenya og Tanzania for å inspirere ungdom til å jobbe aktivt for å stoppe fattigdom. Ved å gi workshops om demokratisk borgerskap, rettferdig fred, klima rettferdighet og miljø rettferdighet inspirerer de unge til å starte egne grupper av Peacemakers, til å jobbe for endringer både lokalt og globalt. Målet er «0 fattig e i 2030». Politiske utvalg jobber med kompetanseheving og nettverksbygging innenfor våre tematiske satsingsområder, policyutvikling og politisk beslutningspåvirkning. Noen av deltakerne har vært på møter i internasjonale fora i 2012, slik som Rio +20 og COP18. Også i KFUK-KFUM Globals bistandssamarbeid har fokuset på ungt lederskap økt i Vi har blant annet finansiert et regionalt ledertreningsseminar for unge kvinner er gjennomført i Jordan, temaet ble særskilt fokusert under vårt Advisory Council, og vi har gitt ekstra støtte til regional S2C-trening i Harare i regi av African Alliance of YMCAs. Det viktigste vi deler med andre, som vi har lært som deltagere, er at vi alle må starte med oss selv og tro på at hver og en av oss kan gjøre en forskjell. Vi er globale borgere og alle våre handlinger påvirker resten av verden. I våre hender har vi handlingens kraft, så la oss ikke sløse med den. Det vi (deltakerne på YPP) tar med oss videre etter å ha sett ungdommens lysende øyne og engasjement for å endre verden, er at vi aldri må gi opp, for til slutt vil vi seire mot urett og fattigdom. Abigael Winsvold YPP deltaker 2012/2013. ÅRSRAPPORT

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT Nummer 1/2008 Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 2 Leder Likeverdig partnerskap er en forutsetning for at Global

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger Syklonen i Burma Kvinner og barn rammet hardest Frontlinjer Verdens verste land for kvinner Plikt og rett Likestillingskamp i verdens fattigste land Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger nr. 2 2008

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

Et grenseløst problem

Et grenseløst problem Side 2: Gry Larsen er ny leder i CARE Side 4: 16 dagers aktivisme mot vold Side 8: Margaret Berger og Maya Vik i Burundi nr. 4 2014 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner hjelper flere Et grenseløst

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering -nytt NYTT FRA Mange flotte julegaver i nettbutikken www.forut.no Nr 4-2011 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE Miljø og bærekraft i barnehagen Positiv likestillingsevaluering Fredsprisen NYTT til kvinner

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer