INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kmglobal.no INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdighet. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent og økumenisk verdigrunnlag. KFUK-KFUM Global er miljøfyrtårnsertifisert. facebook.com/kfukkfumglobal 3 LEDER 4 DEMOKRATISK BORGERSKAP Innledning 5 DEMOKRATISK BORGERSKAP Tror verden egentlig at fattigdom kan utryddes? 6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET Innledning 7 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET COP 18: Alle vil stå sist i køen 8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Innledning 9 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Mshikamano solidaritet som smitter 10 RETTFERDIG FRED Innledning 11 RETTFERDIG FRED Angrep i Gaza by 12 PARTNERE OG PROGRAMMER I UNGT LEDERSKAP 14 GLOBALAKSJONEN 15 ÅRSBERETNING Med underskrifter 16 NØKKELTALL Inntekter NØKKELTALL Utgifter REGNSKAP Oppstilling 19 REVISORRAPPORT twitter.com/kfukkfumglobal 2 ÅRSRAPPORT 2012

3 LEDER I2012 fikk for første gang vår nye strategi prege planleggingen av hele året. Samtidig var 2012 siste året i våre prosjektbaserte samarbeidsavtaler med Norad og FOKUS. Dette gav rom for å gjøre store strategiske endringer i prosjekter finansiert av egne midler, men kun mindre endringer i prosjekter finansiert av Norad og FOKUS. Vi har økt fokus på politisk beslutningspåvirkning og myndiggjøring av ungdom. Temaene demokratisk borgerskap, rettferdig fred, økonomisk rettferdighet og miljørettferdighet har styrket orienteringen omkring grunnleggende årsaker til rettighetsbrudd. Vårt Internasjonale Råd bestående av representanter fra partnere, medlemmer, ansatte og frivillige ble gjennomført i London i mars. Møtet gav stor tilslutning til langtidsstrategien. Norad gjennomgikk vår organisasjon med et evalueringsteam i Konklusjonen var oppløftende: KFUK-KFUM Global fremstår som en rettighetsbasert organisasjon. Palestina KFUK ble valgt av Norad som partnerfokus i evalueringen, også dette med godt resultat. Norad noterer seg at vi kan prioritere sterkere de mest marginaliserte, samtidig som de anerkjenner at hele befolkningen i det okkuperte Palestina er marginalisert. Tanzania KFUK ble ny partner i Partneren har sterkt fokus på økonomisk rettferdighet og myndiggjøring av unge kvinner. Partnerskapet med Sør-Afrika KFUM ble gjenopptatt i Rønningen folkehøyskole har opprettholdt kontakten med partneren, og gjennomføring av Globalløp våren 2012 gjorde det mulig å arrangere kurs for sør-afrikansk ungdom i Subject-to-citizen metodikk. Young Peace Performers (YPP) ble lansert i 2012 som et nytt Fredskorpsprogram. YPP består av 15 ungdommer fra 7 land som bruker show for å mobilisere ungdom til bevegelsesbygging for global rettferdighet og fred. De har inspirert ungdom i mange lokalsamfunn til å starte Peacemakers-grupper. Mot slutten av 2012 arrangerte vi Stop Poverty Safari med 70 ungdommer. Målet var å bruke kreative virkemidler for å skape politisk bevissthet i Kenya, Tanzania og Norge om at fattigdommen kan avskaffes. Sammen med YPP gjennomførte Norges KFUK- KFUMs ledertreningsprogrammer Communication for Change og Ten Sing Norway gode konserter og seminarer for ungdom langs ruta. Sommeren 2012 gikk Stop Poverty Party av stabelen med over 4000 ungdommer på Gjøvik i forbindelse med TT12. Kjente artister deltok, og budskapet om fattigdomsavskaffelse innen 2030 fikk støtte fra scenen fra både utviklingsminister Heikki E. Holmås, preses Helga Haugland Byfuglien og representanter fra mange ungdomsorganisasjoner. Norad var en sentral samarbeidspartner i det relaterte seminaret med utviklingsministeren om klima- og skatterettferdighet under parolen Stop poverty. Gjennom året har vi styrket vårt fokus på mobilisering av økonomiske ressurser. Nye søknader til Norad og FOKUS har gitt resultater. Vi forventer at styrket innsats knyttet til inntekter fra aksjoner og faste givere også vil komme framover. Styret vil takke de ansatte for stor og engasjert innsats også i Uten fokuserte og dyktige ansatte ville det ikke vært mulig å gjennomføre det store arbeidet KFUK-KFUM Global gjør har vært et godt år for KFUK-KFUM Global, og resultatene viser at vi sammen med ansatte, frivillige, partnere og eiere makter å realisere vår visjon sammen bygger vi global rettferdighet og fred. Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global Atle Aas Styreleder i KFUK-KFUM Global ÅRSRAPPORT

4 Demokratisk borgerskap I løpet av året fortsatte KFUK-KFUM Global å styrke arbeidet med å gjøre demokratisk borgerskap til et hovedsatsningsområde for organisasjonen. Demokratisk borgerskap som program er utviklet med inspirasjon fra Afrikaalliansen av KFUM sitt program From Subject to Citizen var tredje og siste året av en 3-årig prosjektavtale med NORAD der støtte til From Subject to Citizen arbeid i Zimbabwe og Madagaskar var et av tre prosjekter. I Zimbabwe har fokuset vært på transformative masculinity, der en har arbeidet med hvordan kulturelle normer for maskulinitet som fører til holdninger og adferd som begrenser jenters handlingsrom og muligheten til å forme sin egen fremtid. I 2012 har dette arbeidet konsentrert seg om å nå ungdommer i byene Kadoma og Bulawayo. I prosjektet brukes gateteater som et virkemiddel som fører til synlighet og debatt i lokalsamfunnet. Prosjektet videreføres i ny rammeavtale med NORAD fra KFUK-KFUM Global bidro også med støtte til gjennomføringen av et regionalt From Subject to Citizen opplæringskurs i Harare. I vår strategi ligger arbeid mot kjønnslemlesting inn under demokratisk borgerskap. Dette fordi denne form for vold mot jenter, i tillegg til de fysiske skadene, er klart begrensede for jenters muligheter til å delta fullt ut som samfunnsborgere. I 2012 var et prosjekt med Kenya YWCA med støtte fra FOKUS som arbeider mot kjønnslemlesting i tre områder i Kenya det største prosjektet i KFUK-KFUM Globals portefølje. Prosjektet videreføres i 2013 i ny avtale med FOKUS. Kenya KFUK har en bred tilnærming til temaet og har også i 2012 fortsatt å utvikle alternative leveveier for omskjærere, samt å gi opplæring av lokale opinionsledere, og etablere gode relasjoner til lokale myndighetspersoner. I oktober/november arrangerte vi en advocacy turne i Øst-Afrika som fikk navnet Stop Poverty Safari. Denne hadde utgangspunkt i organisasjonens nye utvekslingsprogram, Young Peace Performers, og hadde deltakere fra flere utvekslingsprogrammer, samt ungdom rekruttert fra YMCA- og YWCA-organisasjoner i regionen. Et viktig mål for turneen var å inspirere ungdom til å bli endringsagenter i samfunnet. Afrikaalliansen var samarbeidspartner og stod blant annet for gjennomføring av Stop Poverty Party i Nairobi. I 2012 ble det etablert et samarbeid mellom Sunnfjord Folkehøgskule og YMCA Sri Lanka om etablering av et opplæringssenter for ungdom øst på Sri Lank inspirert av de pedagogiske tradisjonene utviklet av folkehøgskolebevegelsen i Norge. Skolen vil ha ledertrening og utvikling av demokratisk borgerskap som en kjerne i undervisningen som tilbys. Planen er at skolen skal ta imot de første elevene i Både i arbeidet i Norge, og i utviklingen av Y-Programme som nå er førende for KFUK- KFUM Globals bistandsarbeid, har demokratisk borgerskap blitt etablert som en av de sentrale byggesteinene i organisasjonens arbeid for å bidra til myndiggjøring av ungdom og bygging av ungt lederskap. 4 ÅRSRAPPORT 2012

5 Tror verden egentlig at fattigdom kan utryddes? 17. oktober er FN-dagen for utryddelse av fattigdom. Fattigdom er vold mot menneskelig verdighet, og dagen er viktig, særlig for de 2,6 milliarder mennesker som kjemper en daglig kamp mot umenneskelige levekår og usikkerhet for seg selv og sin familie. Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro Foto: ANJA ELISE HUSEBØ 70% av verdens ekstremt fattige er kvinner. Samtidig er det fortsatt menn som styrer politikk. Fortsatt er kun drøyt 10% av verdens ministere, og 19% av verdens parlamentarikere, kvinner. På FN-dagen kommer Nyaradzayi Gumbonzvanda, generalsekretær i verdens største nettverk av kvinneorganisasjoner (KFUK), til Oslo for å diskutere unge kvinners rolle i fattigdomsbekjempelse. For å nå verdenssamfunnets målsettinger om fattigdomsutryddelse fra Rioerklæringene i1992 og 2012 trengs ny politikk. Vi er overbevist om at politikken blir bedre om den utformes med grunnlag i kvinners erfaringer, og at ungt kvinnelig lederskap på alle nivåer er en nøkkel til mer rettferdig fordeling og effektivt arbeid for fattigdomsutryddelse. Agendaen for verdenssamfunnets arbeid for utvikling for inneværende periode ble lagt under utformingen av tusenårsmålene på slutten av 90-tallet. Målene skal nås innen I en forenklet framstilling av tusenårsmålene sies det gjerne at tusenårsmål nummer 1 er utryddelse av ekstrem fattigdom. I operasjonaliseringen er imidlertid målsettingen redusert til en halvering av ekstremt fattige innen Vi mener dette er symptomatisk, og at verdenssamfunnet i sitt arbeid mot fattigdom ikke har gode og sterke nok mål. Dette er katastrofalt for flere milliarder kvinner og menn. Nesten alle byråkrater og politikere innenfor utviklingsfeltet snakker om fattigdomsreduksjon, nesten ingen om fattigdomsutryddelse. 17.oktober er FN dagen for fattigdomsutryddelse. Det er på tide at politikere og diplomater starter å tro at det er mulig å avskaffe fattigdom, og at det nå legges en strategi for utvikling av nye tusenårsmål som faktisk tar utgangspunkt i målsettingene om utryddelse av fattigdom, ikke bare reduksjon. Publisert på okt Generalsekretær Nyaradzayi Gumbonzwanda i World YWCA kom til Norge for å markere KFUKs 125 års jubileum og kampen mot fattigdom 17. oktober Her sammen med Maja Leonora Skålvold, viselandssjef i KFUK-KFUMspeiderne og en av innlederne på seminaret. ÅRSRAPPORT

6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET KFUK-KFUM Global har gjennom 2012 ført dialog med flere partnere om program-utvikling innenfor satsingsområdet Klima- og miljørettferdighet. Tanzania og Bangladesh har utviklet hvert sitt miljøprogram som har komponenter både på lokalt og nasjonalt plan. Arbeidet i 2012 har vært knyttet til utvikling av modeller for arbeidet. Et viktig resultat som er under planlegging hos flere partnere er utvikling av ungdomsdrevne bedrifter med salg og service på klimateknologi. Dette vil forhåpentlig bli innen solenergi, vannhøsting og biogass. I Tanzania har KFUK gjort forsøk med vannhøsting og miljøvennlige toaletter. Dette vil skaleres opp i Vi har også etablert god kontakt med konsulent som utvikler relevante produktpakker som lokale entreprenører innen Stop poverty programmet kan bruke når de etablerer bedrifter. Engasjementet fra Klimakaravanen vi gjennomførte i slutten av 2011 sammen med Africa Alliance of YMCAs og flere andre samarbeidspartnere ble videreført i Våren 2012 besøkte Ten Sing Norway lokale enheter og festivaler over hele landet. De har holdt show og workshops om klimatematikk og lykkes med å tilrettelegge formidling av et tema som for ungdom ofte oppleves vanskelig tilgjengelig. En evaluering av aktiviteten viser at gruppens egne kunnskaper, engasjement, holdninger og handlinger er endret i løpet av året. De bekrefter at showet de har produsert og vist for nesten tre tusen ungdommer gjennom våren skaper engasjement. Under TT12 møtte noen av deltakerne fra karavanen utviklingsminister Heikki E. Holmås til debatt om samstemt utvikling. Han måtte blant annet svare på hvordan han vil sikre at norsk oljeproduksjon ikke skaper klimaendringer som undergraver utvikling. Et aktivt politisk utvalg er etablert på feltet i De fleste medlemmene var deltakere på karavanen. Sammen med en større delegasjon fra YMCA var noen av dem deltakere på FN- møtet i Rio +20 i juni. Gjennom LNU-finansiering fikk vi også lagt til rette for deltakelse fra Afrika Alliance of YMCAs. Verdensforbundet av KFUM koordinerte en større prosess i forkant, og mange ungdommer forsøkte å prege toppmøtet med fokus på klimarettferdighet og fattigdomsutryddelse. Våre deltakere bidro blant annet til et side-event med tale og kreative innslag. Miljøvernministre fra Sverige, Sør-Korea og Libanon, i tillegg til ungdomsrådgiver for UN-Habitat, deltok. Vi var også tilstede under klimaforhandlingene i Doha i desember som en del av ungdomsnettverket YOUNGO. KFUK-KFUM Global har også bidratt inn i en aktiv ressursgruppe i YMCA på temaområdet. KFUK-KFUM Global har representert KFUK-KFUM bevegelsen i Norge i forbindelse med oppstarten av kampanjen Klimavalg2013. Vi har bidratt både økonomisk og med stabsressurser i arbeidet. Under kampanjelanseringen på Globaliseringskonferansen bidro en ung deltaker fra Kenya KFUM med innlegg, og klimakaravane-deltakere med musikk og dans av høy kvalitet. 6 ÅRSRAPPORT 2012

7 Håvard Skjerdal, her med utviklingsminister Heikki Holmås på TT12. COP18: Alle vil stå sist i køen - Det virker som om alle lands politikere vil at noen andre skal ta det første steget i positiv retning, sier Håvard Skjerdal. Sammen med Sunniva Håberg representerer han KFUK- KFUM Global under klimaforhandlingene som er i gang i Doha, Quatar. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO Foto: erik valestrand H er skjer det veldig lite. Ungdomsrepresentantene vi er sammen med, og de andre organisasjonene vi møter, er alle oppgitt over at det ikke er noen som er villige til å gi signaler om reelle omfattende videre forpliktelser. Som ambassadøren fra Brasil sa i panelet på ei side-event vi var på, - the logic on negotiations is that I will not do it if you don t do it, utdyper Sunniva. - Dette er for dumt, vi vet at vi som rike land bør kutte våre utslipp med 40% fra 1990-nivå innen Nå taper vi bare masse tid som gjør at det blir nødvendig med enda mer drastiske virkemidler i framtiden. - Vi vet jo at menneskeskapte klimaendringer allerede forårsaker ekstremvær, slik som tørke, flom og orkaner. Det er sprøtt at politikerne kan ta det så rolig, sier Håvard som allikevel har et håp om at dette kan bli bevegelse i forhandlingene i løpet av de nærmeste dagene. Han forteller at ungdomsnettverket, YOUNGO, som de koordinerer sine aktiviteter med, forsøker å påpeke at de som rammes hardest av klimaendringer er svært dårlig representert under forhandlingene. - I går deltok vi på en aksjon i forkant av stormøtet for å vise støtte til de stemmene som ikke blir hørt under COP18, forteller han. Han mener Norge burde være villige til å gå i bresjen og kutte 40% hjemme- i tillegg til å forplikte seg til å finansiere klimatilpasning og utvikling av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse. - Vi er en stor oljeprodusent og har fått til økonomisk utvikling som har kostet mye CO2. Det er på tide at vi vårt historiske ansvar. Norge bør love 1% av BNP til klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, i tillegg til bistandsprosenten, mener han. Sunniva og Håvard mener sivilsamfunnet har en ekstremt viktig rolle i tiden framover. - Det er vanskelig å forstå at det ikke skjer mer, sier Sunniva. - Det er ingen som lurer på om det er alvor lenger. Allikevel skjer det så lite! Her må det åpenbart mye arbeid til for å få politikerne til å våkne- og ikke minst må vi gå de etter i sømmene som jobber mot forhandlingene fordi de tjener penger på det, sier hun. Kyoto-avtalen er inne i sitt siste virkeår- og flere land, blant dem Canada og New Zealand, har signalisert at de ikke vil forplikte seg ut over inneværende år. Et av de store spørsmålene som diskuteres i møtet er hvorvidt avtaleperioden skal forlenges- og i såfall for hvor lang tid. På møtet i Durban i 2011 ble det besluttet å framforandle en ny avtaletekst innen Denne vil imidlertid ikke tre i kraft før i Det er ikke lett å skjønne at politikerne er villige til å bruke så mye tid. Vi har jo ikke det!, avslutter en litt oppgitt, men fortsatt engasjert og håpefull, Håvard Skjerdal fra Quatar. Publisert På ÅRSRAPPORT

8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET KFUK-KFUM Global har i 2012 intensivert vårt kampanjerettede arbeid mot fattigdom og for økonomisk rettferdighet. Arbeidet med Stop Poverty kampanjen har fra juni hatt «0 fattige i 2030» som overordnet kampanjekrav. Kravet er knyttet til forhandlingene om hva slags utviklingsmål som skal erstatte FNs tusenårsmål som skal innfris innen Agendaen videreføres både nasjonalt og internasjonalt i I tråd med vår strategi har vi poengtert at utvikling må være basert på økonomisk rettferdighet og ung deltakelse. Vi har samarbeidet tett med Africa Alliance of YMCAs, og hatt dialog med YMCA og YWCA på europeisk og globalt nivå om kampanjen og kravene. Høsten 2012 tok vårt politiske utvalg på området initiativ til en en boikottkampanje mot H&M. Vi ber dem om å innføre levelønn og gi arbeiderne på fabrikkene de bruker arbeidsvilkår som følger internasjonale lover. Gjennom Tax Justice Network har vi har også engasjert oss i globale prosesser som kapitalflukt fra utviklingsland. Hvert år forsvinner ti ganger så mye penger ut av disse landene som det føres inn i bistand. På FN-dagen for utryddelse av fattigdom inviterte vi til feiring av KFUKs 125-årsjubileum i Norge og seminar der vi spurte: Kan unge kvinner lede verden ut av fattigdomskrisen? Generalsekretær Nyaradzayi Gumbonzwanda i World YWCA understreket grassrotbevegelsenes avgjørende rolle i kampen for oppfyllelse av grunnleggende rettigheter. Arbeid for økonomisk rettferdighet krever mobilisering og innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2012 har vi arbeidet med mange av våre partnere for å styrke programmer som gir enkeltmennesker mulighet til å styre sin egen hverdag og skape sitt eget levebrød. Vi fortsetter i 2013 med nye programmer som kombinerer spare- og lånegrupper med entreprenørskap og rettighetsopplæring. 8 ÅRSRAPPORT 2012

9 Mshikamano solidaritet som smitter 3.mars 2012 fikk KFUK-paraplyen i Tanzania et nytt medlem: Ilula Orphan Programme (IOP). IOP har siden opprettelsen i 1998 forbedret levekårene til utsatte barn. Med Ilula KFUK utvider IOP sitt arbeid i lokalsamfunnet. De jobber videre med speiding, kvinnegruppen Mshikamano og aktiviteter i spareog lånegrupper. Målet er å utvikle gode ledere og myndiggjøre kvinner og jenter. TEKST: Karoline Bjerga, Hanne Helene Andersen, Vashti Fredrick Dafa og Winfrida Mlonga Ilula er en landsby i Tanzania. Arbeidet her er bygget på en visjon om å skape et samfunn med økonomiske og sosiale rettigheter for alle, et sted menneskerettighetene respekteres og det hele mennesket er verdsatt. IOPs speidergruppe har rundt 30 medlemmer. Jenter fra 5-års alder opp til 20-årene møtes hver søndag for å arbeide med ulike temaer. Gruppen får opplæring i temaer som førstehjelp, menneskerettigheter og forebygging av vold. I tillegg driver de med selvstendighetstrening og drar på turer. Alt for å skape bevisste kvinner med solidaritet for hverandre og samfunnet. Ved å delta på møtene styrkes jentenes kunnskap om hvordan de kan møte problemer de møter i hverdagen. Samtidig er viktig for arbeidet at samholdet mellom jentene styrkes og det skapes en trygg arena for å være seg selv og for å ytre sine egne meninger. Kvinnegruppen Mshikamano har rundt 30 medlemmer. På swahili betyr Mshikamano «solidaritet», og dette er kjernen i arbeidet. Sammen skaper gruppen økonomisk selvstendige kvinner. De lager batikk, fletter kurver, lager mat, lager murstein som de selger i tillegg til å drive med eget jordbruk. Dette gir langsiktighet i arbeidet ved å skape rammer for økonomisk vekst i lokalsamfunnet. I tillegg gir gruppesamholdet trygge rammer for diskusjon, mestring, og kunnskap. Ved siden av speideren og Mshikamano driver IOP også Village Community Bank (VICOBA). Dette er et opplegg for spare- og lånegrupper som legger til rette for at vanlige mennesker i landsbygda kan drive med økonomiske investeringer. Det er i de fleste tilfeller nærmest umulig for innbyggerne i Ilula å gå i banken for å låne penger. Spare- og lånegruppen gir derimot en slik mulighet. Slik får mange muligheter til å låne penger for å skape et langsiktig levebrød. Arbeidet, og initiativet, til Ilula KFUK engasjerer til sterke og selvstendige kvinner. Gjennom deltagelse opplever, og ser, kvinner hvilke rettigheter og muligheter de har til å endre sine egne og andres liv. De krever sine rettigheter og får en ny samfunnsrolle som borger av Tanzania. Ilula KFUK viser at solidaritet, medmenneskelighet og respekt setter spor spor som inspirerer til videre arbeid og større mobilisering. ÅRSRAPPORT

10 RETTFERDIG FRED FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er et hovedområde innen rettferdig fred-programmet til KFUK-KFUM Global var siste året i den første treårige fasen av 1325-programmet som KFUK-KFUM Global har koordinert i samarbeid med Verdensforbundet av KFUK. Gjennom programmet har vi støttet kapasitetsbygging og rettighetsopplæring gjennomført av Palestina KFUK, Sør-Sudan KFUK og Sri Lanka KFUK. Programmet styrker organisasjonene som arenaer for kvinner til å være aktører i samfunnet som arbeider for forebygging av krig og konflikt. I februar-mars 2012 deltok unge kvinner fra Palestina og Sri Lanka KFUK, sammen med representanter fra KFUK-KFUM Global og Verdensforbundet av KFUK for tredje år på rad på CSW, FNs årlige kvinnekommisjon, som dette året hadde spesielt fokus på kvinner på landsbygda. Sammen arrangerte vi et side-arrangement med fokus på erfaringer fra kvinner på lokalt nivå i forhold til fredsbygging og implementering av resolusjon Organisasjonene møttes også i London under KFUK-KFUM Globals Advisory Council for å planlegge neste fase av programmet. KFUK-KFUM Global har i mange år hatt et tett samarbeid med partnere i Palestina, både om prosjekter og advocacy knyttet til rettferdig fred. Som del av organisasjonsgjennomgangen av KFUK-KFUM Global besøkte Norad Palestina KFUK. I rapporten skriver de blant annet at «KFUK i Øst-Jerusalem gir håp og oppmuntrer til positiv tenkning blant medlemmer og deltakere». De nevner også at KFUK spiller en viktig rolle for den minkende kristne befolkningen i Jerusalem. I juni 2012 holdt KFUK-organisasjonene i Midtøsten et regionalt møte for unge kvinner. Dette var blant annet finansiert av LNU og KFUK-KFUM Global. Møtet ble holdt i Amman i Jordan og 22 unge kvinner fra Jordan, Libanon, Egypt og Palestina deltok. I tillegg deltok 4 fra KFUK-KFUM Global og representanter fra LNU og Norad. Deltakerne på møtet diskuterte unge kvinners lederskap, vold mot kvinner og rettferdig fred. Ungdoms rolle i advocacy og fredsbygging stod sentralt. KFUK-KFUM Global deltok i Kirkeuka for fred i Palestina og Israel i mai/juni. Hovedgjesten var Abla Nasir, president i Palestina KFUK. Hun innledet på seminar i både Oslo og Trondheim. Vi har også vært senderorganisasjon for Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram. Dialog og diapraksis er et sentralt element i KFUK-KFUM Globals strategi på rettferdig fred. Sommeren 2012 deltok et styremedlem i KFUK- KFUM Global på dialogkurs i Libanon. I november 2012 vedtok styret i KFUK-KFUM Global et nytt standpunktdokument for Palestina og Israel som legger grunnlaget for vårt videre arbeid for rettferdig fred i området. Der slår vi fast at både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innenfor internasjonalt anerkjente grenser, til internasjonal anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza er i strid med folkeretten og gjør at palestinerne mister grunnleggende menneskerettigheter. For at det skal bli en varig og rettferdig fred i Israel-Palestina må okkupasjonen opphøre, og alle parter i konflikten må rette seg etter folkeretten, FNs resolusjoner og menneskerettighetene. KFUK- KFUM Global ønsker å arbeide for rettferdig fred med ikke-voldelige virkemidler, i samarbeid med våre partnere i området. Et av disse virkemidlene er økonomisk boikott av Israel, inntil de avslutter okkupasjonen. KFUK-KFUM Global mener at det er nødvendig og riktig å bruke boikott som virkemiddel, fordi det er få andre ikke-voldelige virkemidler som kan bidra til å få slutt på okkupasjonen. 10 ÅRSRAPPORT 2012

11 Angrep i Gaza by KFUK-KFUM Global har vore i kontakt med Hani Farah som arbeider i Gaza KFUM. Han skriv at alt er ok på KFUM, men at nabolaget der han og familien bur vart angripe natt til torsdag. TEKST OG FOTO: MARGIT AAS ONSTEIN Hani Farah, generalsekretær i Gaza YMCA, saman med dottera Carol. For meg og familien min var det ei veldig tung natt. Klokka angreip F16-fly nær heimen vår, skriv han i ein SMS. Det landa to rakettar i nabolaget, den eine like ved huset der han bur i sjette etasje. Det vart materielle skader, men takk Gud, me er alle i live, seier han. Hani har små ungar, mellom anna ein son som fylte 4 år på onsdag. Han har nå tatt med seg heile familien og flytta til huset til mor si. Det er tryggare å bu i første etasje, slik mor til Hani gjer. Verst for borna Situasjonen i Gaza har lenge vore vanskelig, særlig for born. Gaza KFUM fortel at folk fortsatt har traumer etter krigen i 2008/2009. Dette, saman med den usikre og vanskelige situasjonen i tida etter krigen, har hatt stor negative psykologisk effekt på både born og vaksne. Gaza er eit av dei tettast befolka områda i verda. Det bur 1,6 millionar menneske på eit område som er omtrent like stort som Trondheim. Halvparten av innbyggjarane i Gaza er under 18 år, og situasjonen for born er særleg vanskeleg. KFUK-KFUM Global har samarbeida med Gaza KFUM sidan 1975, og støttar for tida eit prosjekt som skal gje born eit pusterom i ein vanskeleg situasjon, og gje dei opplæring i borns rettar. Oppmodar til å avslutte angrep KFUK-KFUM Global krev at begge partar avsluttar angrepa, men me presiserer at det ligg eit ekstra stort ansvar på Israel som okkupant og som den militært sterkaste parten, seier utanlandsjef Fredrik Glad- Gjernes. Me ønskjer ei rettferdig løysing på konflikten som kan gje menneske på begge sider sjansen til å leve normale liv. Me vil og oppmode alle til å be for Gaza KFUM og situasjonen for sivilbefolkninga i Gaza og i Israel. Publisert på 15.november 2012 ÅRSRAPPORT

12 BISTANDSPROSJEKTER 2012 PROSJEKT PARTNER SUM 2012 STØTTET AV Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Organisasjonsbygging KFUK-organisasjoner i land i konflikt Styrking av unge palestinske kvinner i Øst-Jerusalem Kenya KFUK Fokus Sri Lanka KFUK Fokus og givere Palestina KFUK Fokus og givere Sudan KFUK Fokus og givere FOKUS Program Fokus og givere Palestina KFUK Norad og givere Fremme barns rettigheter Gaza KFUM Norad og givere Ungdom som aktive samfunnsborgere og en ny mannsrolle (S2C) Afrikaalliansen av KFUM Norad og givere Barnehage Maridi Sudan KFUK Bauneveien barnehage Skolebygging Bangladesh KFUK Globalaksjonen 10/12: lunsj og oppfølging av marginaliserte barn og familier Globalaksjonen 10/12: Friskole for barn fra fattige familier Madagaskar KFUM Givere Madagaskar KFUK Givere Lunsj- skole for marginaliserte barn Madagaskar KFUK Buskerud KFUK-KFUM og givere Innsamlingsaksjon ved Sunniva Gylver Organisasjonsutvikling Sri Lanka KFUK Oslo KFUK fond Ressurssenter for myndiggjøring av ungdom Sri Lanka KFUM Sunnfjord folkehøgskole og givere Rettighets- og påvirkningsarbeid Joint Advocacy Initative Givere Oliventrekampanjen Joint Advocacy Initiative Givere Ressurssentra for opplæring og myndiggjøring av ungdom Myndiggjøring og styrking av ungt kvinnelig lederskap Lushoto KFUM (Tanzania) Valdres folkehøgskole Ilula KFUK (Tanzania) Sunnmøre Folkehøgskole Ressurssenter for myndiggjøring av ungdom Sør-Afrika KFUM Rønningen Folkehøgskole 12 ÅRSRAPPORT 2012

13 UNGT LEDERSKAP TEKST: LINDA MARTINSEN KFUK-KFUM Global har satset tungt på å videreutvikle sitt arbeid med ungt lederskap i Med nytt utvekslingsprogram Young Peace Performers (YPP) og nye politiske utvalg (PU), viderefører vi arbeidet som ble startet i 2011 med å engasjere flere ungdommer i å stoppe fattigdom. Høsten 2012 gjennomførte vi Stop poverty safari i Øst-Afrika der tre av den norske KFUK-KFUM bevegelsens lederprogrammer var involvert sammen med deltakere på Africa Allianca of YMCAs sitt s2c program. Vi har også i 2012 arrangert Global Week og vært tungt involvert i tilrettelegging av tematisk innhold for Ten Sing Norway. Vi har videreført satsing på roverne som målgruppe, og i denne forbindelse samarbeidet med Rovernemnda og Roverkongressen. I løpet av året har vi styrket vårt samarbeid med Rønningen folkehøgskole og Sunnmøre folkehøgskoler, samt etablert samarbeid med Valdres og Sunnfjord folkehøgskoler. Med Young Peace Performers, finansiert av Fredskorpset Ung, kombinerer vi ledertrening og engasjement for å skape en mer rettferdig verden. 15 ungdommer fra 7 land har reist på turne i Kenya og Tanzania for å inspirere ungdom til å jobbe aktivt for å stoppe fattigdom. Ved å gi workshops om demokratisk borgerskap, rettferdig fred, klima rettferdighet og miljø rettferdighet inspirerer de unge til å starte egne grupper av Peacemakers, til å jobbe for endringer både lokalt og globalt. Målet er «0 fattig e i 2030». Politiske utvalg jobber med kompetanseheving og nettverksbygging innenfor våre tematiske satsingsområder, policyutvikling og politisk beslutningspåvirkning. Noen av deltakerne har vært på møter i internasjonale fora i 2012, slik som Rio +20 og COP18. Også i KFUK-KFUM Globals bistandssamarbeid har fokuset på ungt lederskap økt i Vi har blant annet finansiert et regionalt ledertreningsseminar for unge kvinner er gjennomført i Jordan, temaet ble særskilt fokusert under vårt Advisory Council, og vi har gitt ekstra støtte til regional S2C-trening i Harare i regi av African Alliance of YMCAs. Det viktigste vi deler med andre, som vi har lært som deltagere, er at vi alle må starte med oss selv og tro på at hver og en av oss kan gjøre en forskjell. Vi er globale borgere og alle våre handlinger påvirker resten av verden. I våre hender har vi handlingens kraft, så la oss ikke sløse med den. Det vi (deltakerne på YPP) tar med oss videre etter å ha sett ungdommens lysende øyne og engasjement for å endre verden, er at vi aldri må gi opp, for til slutt vil vi seire mot urett og fattigdom. Abigael Winsvold YPP deltaker 2012/2013. ÅRSRAPPORT

14 Sharmin var Globalaksjonens frontfigur i GLOBALAKSJONEN 2012 Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge sin felles innsamlings- og solidaritetsaksjon. I 2012 samlet Globalaksjonen totalt inn kr. Speiderjenter i Randesund samler inn penger til Globalaksjonen. FOTO: JULIA DAHR Innsamlede midler ble i perioden 2011/2012 øremerket arbeid hos YWCA og YMCA på Madagaskar. Fra høsten 2012 ble innsamlede midler øremerket arbeid hos Bangladesh YWCA. Pengene går til å starte flere jentegrupper og styrke aktiviteten i lokale grupper knyttet til rettighetsopplæring. Våren 2012 ble det gjennomført besøk til Bangladesh og produsert materiell, herunder en kort film for informasjons- og innsamlingsformål. Materiellet ble distribuert til alle grupper i bevegelsen og er tilgjengelig på våre websider og på facebooksiden Jentegruppene i Bangladesh gir jentene kunnskap og ferdigheter på mange viktige områder. Eksempler er juridiske rettigheter i forbindelse med ekteskap, kunnskap om kropp, helse og ernæring samt budsjettering og økonomistyring. Empowerment er et sentralt ord i YWCAs arbeid i Bangladesh. Opplæringen og felleskapet som jentene får hos YWCA styrker deres evne til å bestemme over sitt eget liv og deres muligheter til å skape forandring. Det fører til at mange jenter ikke lenger er like hjelpeløse og blir nedprioritert, men heller kan være aktive medborgere i familien og samfunnet. 14 ÅRSRAPPORT 2012

15 ÅRSRAPPORT

16 NØKKELTALL INNTEKTER 2012 OFFENTLIGE TILSKUDD: 57% ANDRE TILSKUDD: 2% GAVER INKL. ARV: 28% AKSJONER: 7% ANDRE INNTEKTER: 6% OFFENTLIGE TILSKUDD: ANDRE TILSKUDD: GAVER INKL. ARV: AKSJONER: ANDRE INNTEKTER: SUM: GAVER FRA FASTE GIVERE ÅRSRAPPORT 2012

17 UTGIFTER 2012 TIL FORMÅL: 84% TIL ADMINISTRASJON: 8% TIL INNSAMLING: 8% TIL FORMÅL: TIL ADMINISTRASJON: TIL INNSAMLING: SUM: ÅRSRAPPORT

18 REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Anskaffede midler Tilskudd offentlige Andre tilskudd Innsamlede midler, gaver med mer Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnad til innsamling av midler Kostnad formål Kostnad administrasjon Sum forbrukte midler 2,3, Netto finansresultat Årets aktivitetsresultat ( ) ( ) Tillegg/reduksjon egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner ( ) (37 039) Annen egenkapital 7 ( ) ( ) Sum tillegg/reduksjon av egenkapital ( ) ( ) EIENDELER NOTE Omløpsmidler Fordringer Likviditetsfond og aksjer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld ÅRSRAPPORT 2012

19 ÅRSRAPPORT

20 KFUK-KFUM Global takker alle faste givere, foreninger, Folkehøgskoler, lokale grupper og arrangementer, menigheter og offentlige samarbeidspartnere for økonomiske bidrag, forbønn og godt samarbeid i Sammen bygger vi global rettferdighet og fred.

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM:

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM: GL BALNYTT M AGA S I N FOR K F U K-K F UM G L O B A L N R 2/ 2013 K M G L O B A L. NO TEMA: R ET T FER DI G FR E D M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt Våre ungdommers virkelighet ØST-J ERUSAL EM

Detaljer

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2014 KMGLOBAL.NO TEMA: UNGDOM MOT FATTIGDOM GAZA KFUM: ØVER PÅ DEMOKRATI MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement Leder ungdom mot fattigdom GLOBALNYTT 1/2014

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

1. og 2. SØNDAG I ADVENT 2011

1. og 2. SØNDAG I ADVENT 2011 DEN NORSKE KIRKE Den norske kirkes nord/sør-informasjon(kui) Informasjonsbrev til menigheter i Den norske kirke Oktober 2011 Dato: 26.10.2011 Vår ref: 11/278-2 EHE Deres ref: 1. og 2. SØNDAG I ADVENT 2011

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2011. Nye muligheter for fremtiden

GL BAL NYTT. Nummer 1/2011. Nye muligheter for fremtiden GL BAL NYTT Nummer 1/2011 Nye muligheter for fremtiden Leder Jobben som utenlandssjef i KFUK-KFUM Global er fantastisk spennende! Dere som leser Globalnytt er bærerne av vårt arbeid. De midlene dere gir

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som Mandat Visjon Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) KOMMUNIKASJONSSTRATEGI (2011 2014) TILTAK og FORVENTEDE RESULTATER (del 2) Tiltak / Aktiviteter Indikatorer Ref.dok. /metode Forutsetninger Lokal

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimautfordringen er ikke et nytt konsept: 1824: Drivhuseffekten beskrives av den franske fysikeren Joseph

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Inspirasjons hockey skole og Q&A samling fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Det å kunne gi noe

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon Hvorfor klimaplaner? Pålegg fra sentrale myndigheter og internasjonale klimaavtaler Kommunen som en stor aktør innen klimatiltak Kommunen som enkeltmenneskets nærmeste overordnede Kommunen som juridisk

Detaljer

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer