PUMPESTASJONER SPILLVANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUMPESTASJONER SPILLVANN"

Transkript

1 PUMPESTASJONER SPILLVANN 1 FORMÅL Dette vedlegget har som formål å beskrive hvilke funksjoner en pumpestasjon for avløpsvann skal dekke, og hvordan stasjonen skal prosjekteres og bygges for å oppnå dette. 2 BEGRENSNINGER Normen gjelder for prefabrikkerte pumpestasjoner for avløpsvann som kommunen skal drifte. Prinsippene vil gjelde også for plassbygde stasjoner, men disse må prosjekteres særskilt. 3 OMFANG Nyanlegging av avløpspumpestasjon omfatter levering, montering og igangkjøring av komplett stasjon inkludert overbygg, pumpesump, avløpsteknisk utstyr, røropplegg, el-teknikk, startutrustning og pumpeovervåking. Denne beskrivelsen går inn på spesifikasjon av enkelte av elementene. 4 FUNKSJONSKRAV 4.1 Generelle krav Prosjektering og utføring av stasjonen skal være i samsvar med: Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Vedtekter i kommuneplan og/eller reguleringsplan etterfølges. Byggherreforskriften. Arbeidstilsynet sine forskrifter. Pumpestasjonen skal være i stand til å transportere avløpsvann i henhold til gitte parametrer mengde, løftehøyde med mer. Det skal alltid foretas en trykkstøtsberegning. Prosessregulering og trykkstøtsdempende tiltak skal tilpasses stasjonen. Pumpenes virkningsgrad skal oppgis. Alle beregninger skal dokumenteres. Alle pumpestasjoner skal sikres med nødoverløp, normalt i innløpskum foran stasjonen. Det skal legges til rette for registrering/måling av overløp i drift. Eventuell buffertank dimensjonert for tilrenning vurderes i spesielle tilfeller. Steinfang/sandfang i innløpskum vurderes i hvert enkelt tilfelle. Krav til vibrasjoner i pumpestasjonen skal være i henhold til ISO 2372 og VDI rightline

2 Det skal tilstrebes lavest mulige støyverdier utenfor stasjonen i områder der omgivelsene kan bli plaget av støyen. Vedr. krav til støynivå inne i stasjonen vises til arbeidstilsynet sine forskrifter. Støynivået skal dokumenteres. Alle planer for avløpspumpestasjoner skal godkjennes av va-ansvarlig i kommunen. 4.2 Stasjonsområdet Stasjonsområdet skal utformes slik at en lett kan komme til med sugebil. Det skal være snuplass inne på området og vei helt fram til dør. 5 LØSNINGER 5.1 Bygning Bygningens minimumsmål utvendig skal være 2,4 x 3,5 m. Alt utstyr må monteres på en slik måte at det er beskyttet mot sprut/søl som kan forekomme i stasjonen. Utvendig - Veggene kles med liggende eller stående panel avhengig av plankrav og lokale estetiske hensyn. - Males med to strøk oljebeis og ett strøk oljedekkbeis. Farge rørosrød med brunsvart staffasje. - Isolert utvendig korrosjonsbehandlet ståldør. - Vandalsikkert utelys med fotocelle for automatisk tenning skal plasseres over dør o takhelning. - Taktekking tilpasses reguleringsbestemmelser. - Senkede kledde rafter. - Isolasjonsmatter (10 cm i vegg og 15 cm i tak) med forhudningspapp og fuktsperre. Innvendig - Pumpestasjonen skal leveres med ferdig innlagt strøm. - Lyse farger i overflatebehandling som er lett vaskbart, evt. i material. - Materialer av vannfast og brannhemmende kvalitet som tåler spyling. - Lys i tak, 2 stk. 2x36W lysrør sprutsikre. - Termostatstyrt ovn sprutsikker, 1500 W, takmontert. - Inspeksjonsluker i tak for travers. - Minimum 250 kg s sertifisert skyvbar I-bjelke med løpekatt og 3-fase el-talje. - Overtrykksvifte. - Ø 100 mm ventilasjonsrør fra underdel og ut under tak mm vanninntak med tilbakeslagsventil type 4 og kuleventil over gulv. - 5 liter varmtvannsbereder. - 6 m 1" spyleslange med kuleventil og oppheng for slange. - Rustfri servant med avløp mm røropplegg i rustfritt stål. - Papirholder og såpedispenser. - Stor veggmontert papirkurv med lokk. 2

3 - Skrivehylle; hvit med plass til permer for A4. - Veggskap 40x50 cm. - Klessknagger. 5.2 Pumpesump - Produsert etter Vertias-godkjente beregninger - Glassfiberarmert umettet polyester med utvendig og glatt innvendig lys grå toppcoat - Utvendig frostisolering fra topp og 2 m ned og i utstikkende gulv innbakt i polyester og toppcoat. - Gjennomgangsbolter innbakes vanntett i polyester - Isolert, sklisikkert stivt toppdekke. - Luke med sikkerhetsrister. - Avtagbar festebolt for prøvebelastning av løfteutstyr W lys under toppdekket, sprut og støtsikkert. - Svingbar aluminiumsstige med opptrekkbar handbøyle. - Samlestokk (min. DN100 mm) i syrefast stål. - Armatur og ventiler i samme dimensjon som samlestokk, epoxybelagt. - Vertikal renseplugginnføring. - Renseplugginnføring i samme dimensjon som pumpeledning. - Epoxybelagte kule-tilbakeslagsventiler og sluser. - Ventiler bare over mellomdekkshøyde, men ikke over toppdekket. - Mellomdekke (min. Ø 1,6 m) for stasjonshøyde over 4 m. - Ristluker med wiretrekk. - Rør, hengsler og bolter i syrefast stål, AISI Overløp i foranliggende kum. 5.3 Pumper Generelt. Normalt skal pumpestasjonen ha 2 pumper. Hver pumpe skal være dimensjonert for å levere Qmaks. - Pumpene skal være tørroppstilte. - Pumpene må ikke være høyeste punkt på pumpeledningen. - Kapasiteten må gi selvrens i pumpeledningen (0,8-1,2 m/s). - Epoxybelagt. - Oljebestandig kabel med støpsel. - Legges ut som alarm: o Føler for høy temperatur i motor o Fukt i stator- detektor o Vann i olje- detektor Motor for pumpen skal ha følgende kraftreserver i driftspunktet: Motorer med effekt mindre eller lik 5 kw skal ha 25 % kraftreserve. Ved motoreffekter som er større enn eller lik 10 kw skal det være 10 % kraftreserve. 3

4 Omdreining på pumpene skal normalt ikke overstige 1450 omdr/min. Senkbare pumper skal være utstyrt med løftebøyle i syrefast stål SIS2343. For pumper med lukket kanalhjul og virvelhjul skal det være min 50 mm diameter på kulegjennomløp. Pumpekonsept og løsninger skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle. 5.4 Rør og ventiler På samlestokken skal det være montert flenset avstikk for innføring av renseplugg. På blindflensen skal det monteres minimum 1 kuleventil. Støpejernsdeler skal ha varmpåført epoksy min 250 my. Alle rør og rørdeler skal være i syrefast stål SIS2343/316L i trykklasse PN10. Godstykkelse skal være minimum 3 mm. Sveising i henhold til NS 288. Alle rør skal festes så langt over vannspeilet som mulig. Alle sveisearbeider skal utføres av kvalifisert personell/sveisere, som har gyldig godkjenning i henhold til NS-EN Alt festemateriell skal være i syrefast stål SIS23443/316L. Hver pumpe skal ha kuletilbakeslagsventil med fullt gjennomløp. Stasjonen skal ha stengeventil på samlestokken av type manuelt eller automatisk skyvespjeld. Det skal monteres kuleventil med hydraulisk aktuator for sumpspyler, min Ø 50 mm. Sumpspyling skal foregå med spillvann fra samlestokken. Alle stasjoner skal ha mengdemåler på trykkledningen. Det skal monteres innløpsventil og gummikompensatorer både på suge- og trykkside. Sugerør skal ha trompetutforming i bunn. Dykkede pumper Det skal monteres vannaktuert innløpsventil. Hvis det er mellomdekke i sumpen skal aktuatoren monteres over mellomdekke. 4

5 5.5 Automatikk PLS-styring, lokalt HMI-system og kommunikasjon mot sentral driftsovervåking leveres av Rana kommune. Tilbyder skal levere startutrustning og overvåking av pumper. Pumpene skal styres av frekvensomformere. Det skal benyttes Smartrun pumpestyring eller tilsvarende. Grensesnitt mot PLS vil være rekkeklemmer i skap for startutrustning (sikringsskap). Det må settes av veggplass ved siden av skap for startutrustning for montering av PLS-skap (H x B x D = 80 x 60 x 25 cm) og radioskap (H x B x D = 50 x 40 x 25 cm). Skap for startutrustning skal bestå av bl.a.: - Integrert inntaksskap med hovedskillebryter, jordfeilvarsling og plass for E-verkets måler. - Nødvendig kabling og oppheng/bruer inkluderes. - Automatisk lys som tennes når skapet åpnes. - Motorsikringer, sikringer for lys og varme. - 10A-sikring for strømforsyning til PLS-skap. Lagt ut på rekkeklemmer. - 10A-sikring for strømforsyning til radioskap. Lagt ut på rekkeklemmer. - Frekvensomformere og nødvendig utrustning for drift av pumper. Kan monetres utenfor skap. - Nødvendig utrustning for overvåking av pumper. Utvendig på skapdøren til skap for startutrustning skal følgende monteres: - Bryter for lys under gulv. - Bryter for ventilasjonsvifte. - Låsbar dør med fastmontert nøkkel A stikk. Digitale signaler til PLS legges ut på potensialfrie rekkeklemmer i skap for startutrustning og skal bestå av bl.a.: - Alarm for høy temperatur i motor - Alarm for fukt i stator - Alarm for vann i olje - Alarm for feil med frekvensomformer - Alarm for overstrøm (utløst motorvern) - Alarm for jordfeil - Alarm for overløp - Driftsklar frekvensomformer - Pumpedrift forover - Pumpedrift revers Leverandøren kan også foreslå øvrige funksjoner som det er naturlig å ta med. Digitale signal fra PLS legges ut på potensialfrie rekkeklemmer i PLS-skap og skal bestå av bl.a.: - Pumpedrift forover - Pumpedrift revers - Evt. sumpspyling. 5

6 - Evt. veggvasker Leverandøren kan også foreslå øvrige funksjoner som det er naturlig å ta med. Analoge signal til PLS leveres som 4-20 ma signal med galvanisk skille på rekkeklemmer i skap for startutrustning, og skal bestå av bl.a.: - Pumpestrøm - Nivå i pumpesump Leverandøren kan også foreslå øvrige funksjoner som det er naturlig å ta med. Nivåføler skal være ultralydføler eller tilsvarende Dokumentasjon Dokumentasjon skal leveres i rimelig tid før overlevering av nyanlegg slik at eventuelle endringer/kompletteringer kan avtales. Arbeidstegninger skal sendes byggherren for godkjenning i rimelig tid før igangsetting av arbeidet. Dokumentasjonen skal leveres i 2 eksemplarer på papir samt digitalt i standardformat. Alle skriftlige dokumenter skal være på norsk såfremt ikke annet er avtalt. El-teknisk dokumentasjon i henhold til beskrivelse samt digitalt i standardformat Driftsinstruks Det skal leveres 2 eksemplarer på norsk for det monterte utstyret. Driftsinstruksene skal blant annet inneholde fullstendig dokumentasjon av anvendt utstyr (datablad, brosjyrer etc.). Driftsinstruksen skal leveres i egen mappe og skal inneholde all nødvendig informasjon om: - Materialer, sammensetninger/stoffer, produksjonsmetode, relevante egenskaper (kapasitetsdiagram mm) og kvalitetsprøving - Utstyr, inventar, produksjon, produksjonssted - Utførelse, måledata, bilder - Bruksanvisning, vedlikehold mm. Inndelingen skal inndeles slik (hvis ikke annet avtales): - Anleggsbeskrivelse - Funksjonsbeskrivelser - Vedlikeholdsrutiner, med skjema for funksjonskontroll av anlegget. - Driftsjournal - Pumper, rør og ventiler (inkl. kapasitetsdiagram) - Automatikk (styring og overvåkning) - Tegninger - Annet utstyr Tegninger Tegningene skal kontrolleres av byggherren (eller representant for denne) før igangsetting av arbeidet. Tegninger skal leveres i 2 eksemplarer på papir samt elektronisk i standard format i rimelig tid før overlevering. Følgende tegninger skal leveres: - Situasjons-, profil- og plantegninger over bygning, ledningssystemer og automatikk - El-tegninger for 230 volt anlegg 6

7 5.5.4 Dokumenter lokalisert i pumpestasjonen Et eksemplar av driftsinstruksen og av tegningene skal plasseres i ringpermer på hylle i stasjonen. I tillegg skal det kunne plasseres følgende dokumenter i ringpermer på samme sted: beredskapsplan, driftsplan og andre deler av kommunens IK/KS/HMS-system. 7

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER Revidert, 01. des. 2014 Revidert, 17. des. 2013 Revidert, 10. juni 2010 Revidert, 10.

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER Dette er et levende dokument Der det måtte være særskilte krav utover denne beskrivelse Er det entreprenørens ansvar at

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 2 INNLEDNING... 3 KORT OM VENTILASJONSANLEGG... 4 Entreprisegrenser mm... 4 Generelt for ventilasjonsaggregat... 4 Temperaturfølere...

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Montering og drift LPS2000EIV

Montering og drift LPS2000EIV Montering og drift LPS000EIV LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er at

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 Elkraftinstallasjoner - generelt... 3 40.1 Merking... 3 40.2 Tekniske rom for elektro... 3 40.3 Reserveplass/kapasitet...

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer