Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2001 Side 1725-1863 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 22. november 2001

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Sept. 5. Deleg. av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (Nr. 1548) Sept. 12. Deleg. av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kjøttproduksjon 1 og 20 (Nr. 1549) Okt. 12. Ikrafttr. av lov av 15. desember 2000 nr. 87 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov av 15. desember 2000 nr. 88 om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v., lov av 15. desember 2000 nr. 92 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) og lov av 15. desember 2000 nr. 94 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Nr. 1186) Okt. 18. Deleg. av myndighet til Toll- og avgiftsdirektoratet etter lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter 8 (Nr. 1195) Okt. 26. Deleg. av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov om medisinsk utstyr (Nr. 1221) Okt. 26. Deleg. av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven 8 1 (Nr. 1224) Forskrifter 2000 Sept. 20. Forskrift om fiske etter reker stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 1697) Okt. 4. Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander (Nr. 1179) Okt. 8. Forskrift om nonylfenol og oktylfenol og deres etoksilater (Nr. 1180) Okt. 9. Forskrift om åpning av trålfisket etter sei sør for 62 N i 2001 (Nr. 1183) Okt. 12. Forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker (Nr. 1184) Okt. 17. Forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner (Nr. 1190) Okt. 17. Forskrift om tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med funksjonshemming/særskilte behov ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1191) Okt. 8. Forskrift om svovelinnhold i ulike oljeprodukter (Nr. 1206) Okt. 10. Forskrift om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning (Nr. 1207) Okt. 23. Forskrift om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 (Nr. 1215) Juni 22. Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om sertifisering av flygende personell på helikopter, BSL JAR-FCL 2 (Flight Crew Licencing), amendment 1 (Nr. 1219) Okt. 26. Forskrift om gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som er pliktig medlem etter 2 5 i lov om folketrygd og som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land (Nr. 1220) Okt. 26. Forskrift om sommertid (Nr. 1223) Okt. 30. Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (Nr. 1231) Nov. 1. Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO 2 -avgift (Nr. 1234) Jan. 20. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2001 (Nr. 1240) Endringsforskrifter 2000 Sept. 18. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1694) Des. 11. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1695)

3 Nov. Des Mars 21. Endr. i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (Nr. 1698) Endr. i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskolar (Nr. 1699) Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1177) April 10. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1178) Okt. 9. Endr. i forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel (Nr. 1181) Okt. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei sør for 62 N i 2001 (Nr. 1182) Okt. 12. Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1185) Mai 3. Endr. i forskrift om graden sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1187) Okt. 8. Endr. i forskrift om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn (Nr. 1188) Okt. 12. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1189) Okt. 17. Endr. i forskrift om eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Nr. 1192) Okt. 17. Endr. i forskrift om graden sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1193) Okt. 18. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt (Nr. 1194) Okt. 19. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 1196) Okt. 23. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter nordsjøsild (Nr. 1204) Sept. 24. Endr. i forskrift om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting mv. (Nr. 1205) Okt. 11. Endr. i forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk (Nr. 1208) Okt. 16. Endr. i forskrift om lufttrafikkregler (Nr. 1209) Okt. 18. Endr. i forskrift om levering av ligningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn (Nr. 1211) Okt. 22. Endr. i forskrift om verdipapirforetaks meldeplikt om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i en annen EØSstat (Nr. 1213) Okt. 23. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2001 (Nr. 1216) Okt. 24. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Nr. 1217) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 (Nr. 1218) Okt. 26. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 1222) Jan. 5. Endr. i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (Nr. 1225) Jan. 5. Endr. i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskolar (Nr. 1226) Jan. 5. Endr. i forskrift om spesielle opptakskrav og unntak frå krav om generell studiekompetanse for grunnutdanningar ved universitet og høgskolar (Nr. 1227) Okt. 22. Endr. i forskrift om aromaer m.v. til næringsmidler (Nr. 1228) Okt. 29. Endr. i forskrift om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 1229) Okt. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for 62 N i 2001 (Nr. 1230) Okt. 30. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 (Nr. 1232) Nov. 2. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske etter reke og sjøkreps (Nr. 1236) Nov. 2. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (Nr. 1237) Nov. 2. Endr. i forskrift om forsøksordning med rettsmekling (Nr. 1238) Sept. Okt. 26. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av klassisk svinepest i Spania (Nr. 1241) Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2001 (Nr. 1242)

4 Nov. 6. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Nr. 1243) Nov. 6. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak som er nødvendige på grunn av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (Nr. 1244) Nov. 6. Endr. i forskrift om begrensede sanksjoner mot Taliban (Nr. 1245) Diverse 2000 Aug. 10. Opph. av forskrift om fiske etter reker stenging av område i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 1696) Okt. 17. Opph. av forskrift om kastrasjon av tamrein (Nr. 1210) Okt. 19. Opph. av forskrift om multiplikatorer etter prisforskriftene om forhøyelse av festeavgifter (Nr. 1212) Okt. 22. Opph. av forskrifter som gjelder Den norske kirke (Nr. 1214) Nov. 1. Opph. av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fugl, rugeegg og ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt fra Australia (Nr. 1233) Nov. 1. Opph. av to forskrifter på teleområdet (Nr. 1235) Nov. 5. Opph. av delegeringsvedtak (Nr. 1239) Rettelser Nr. 11/2001 s (i forskrift av 29. august 2001 nr om endring i forskrift av 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett) Nr. 11/2001 s (i vedtak av 9. oktober 2001 nr om endring i vedtak av 17. februar 2000 nr. 251 om delegering av myndighet på næringsmiddelområdet til det kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsyn) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 18. sept. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 22. november 2001 Nr sept. Nr Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. Fastsatt av Fiskeridepartementet 5. september 1997 med hjemmel i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., jf. kgl.res. av 8. april 1960 nr Kunngjort 2. november Fiskeridepartementets myndighet etter lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. til å fastsette endringer som følge av endringsforordninger i forskrift av 10. oktober 1996 nr. 997 om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse 2 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn. 12. sept. Nr Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kjøttproduksjon 1 og 20. Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. september 1997 med hjemmel i lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon 1 og 20. Kunngjort 2. november Landbruksdepartementets myndighet etter lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon 1 og 20 til å fastsette endringer som følge av endringsforordninger i forskrift av 10. oktober 1996 nr. 997 om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse 2 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn. 18. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Justis- og politidepartementet 18. september 2000 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 23 annet ledd og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 85 første ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1. Godkjente grenseovergangssteder I medhold av utlendingsloven av 24. juni 1988 nr annet ledd, jf. forskriftens 85 første ledd, er følgende steder godkjent som grenseovergangssted pr. 1. mars 2001: Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner 1 Oslo Oslo Oslo Havn (fra Lysaker til Bunnefjorden) 2 Halden Halden Halden

6 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner 3 Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Greåker 4 Fredrikstad Fredrikstad Borge Fredrikstad Hvaler Skjærhalden (bemannet i perioden 1. mai 31. august) 5 Moss Moss Kambo Moss 6 Follo Follo Fagerstrand 7 Romerike Gardermoen Oslo Lufthavn AS 12 Vest-Oppland Fagernes Fagernes Lufthavn, Leirin 13 Ringerike Geilo Geilo Lufthavn, Dagali 15 Drammen Drammen Drammen Solumstrand Hurum Engene Halvorshavn Sætre i Buskerud Tofte 17 Nord-Jarlsberg Holmestrand Holmestrand Langøya Sande i Vestfold Svelvik Horten Horten 18 Tønsberg Tønsberg Slagentangen Tønsberg 19 Sandefjord Sandefjord Sandefjord Sandefjord Lufthavn, Torp 20 Larvik Larvik Larvik 21 Skien Skien Skien Havn Skien Lufthavn 22 Telemark Porsgrunn Brevik Herøya Langesund Havn Porsgrunn Rafnes 23 Notodden Notodden Notodden Lufthavn 25 Kragerø Kragerø Helle Kragerø 26 Arendal Arendal Arendal Eydehavn Grimstad Grimstad Lillesand Risør Risør 27 Kristiansand Kristiansand 1 Falconbridge Fiskå i Kristiansand Flekkerøy Høllen Vest Kristiansand Lufthavn, Kjevik Kristiansand S 28 Vest-Agder Farsund Agnefest Farsund Havn Flekkefjord Mandal Abelnes Flekkefjord Kvinesdal Høllen Lindesnes Mandal 29 Rogaland Egersund Egersund Hellvik Maurholen-Egersund

7 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Gjesdal Dirdal Frafjord Oltesvik Hå Sirevåg Sandnes Lura i Sandnes Sandnes Sokndal Jøssingfjord Rekefjord Havn 30 Rana Rana Mo i Rana Træna 31 Stavanger Sola Sola Stavanger Lufthavn, Sola Tananger Stavanger 1 Dusavika Forsand Forus Hillevåg Hinnavågen Mekjarvik Randaberg Stavanger Tau Årdal i Ryfylke 32 Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund Lufthavn, Karmøy Husøy Håvik på Karmøy Jelsa Kopervik Moksheim Sauda Storasund Tysvær Espevik-Rogaland Kårstø 33 Hardanger Odda Eidfjord Jondal Odda Tyssedal Ulvik Ålvik 34 Hordaland Lindås Eikefet Fedje Havn Fonnes Mongstad Askøy 1 Fusa Mjølkevikvarden Skarholmen Vaksdal Sotra Austevoll Eide Knarrevik Salthella Steinsland Storebø Storesund Stureterminalen Ågotnes Leirvik Etne Husnes Rubbestadneset

8 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Stord Stord Lufthavn, Sørstokken Ølen 35 Bergen Bergen indre Bergen Havn (fra Breiviken i Sandviken til Skålevikneset) Bergen Lufthavn, Flesland 36 Sogn Høyanger Balestrand Høyanger Sløvåg Vik i Sogn Årdalstangen Flåm Gudvangen Lærdal Årdalstangen 37 Fjordane Florø Florø Førde Kalvåg Svelgen Måløy 1 Bremanger Kalvneset Måløy Olden Selje Vågsvåg 38 Sunnmøre Ålesund 1 Brattvåg Breivika Eggesbønes Ellingsøy Fiskarstrand Flemsøy Fosnavåg Geiranger Hareid Hellesylt Herøy Ikornnes Liavågen Moldtustranda Raubergvika Ulsteinvik Veddevika Ålesund Lufthavn, Vigra Ørsta Åheim Ålesund 39 Romsdal Molde Elnesvågen Harøysund Midsund Molde Raudsand Steinshavn Vestnes Åndalsnes Molde Lufthavn, Årø 40 Nordmøre Kristiansund 1 Averøy Eide-Nordmøre Kristiansund N Kristiansund Lufthavn, Kvernberget

9 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Ramsvika Smøla Sunndalsøra Tjeldbergodden Torvikbukt 41 Uttrøndelag Ørland Bjugn Brekstad Hestvika Holla Kyrksæterøra Sistranda (Frøya) 1 Valsneset Ørland Lufthavn Hommelvik Hommelvik Muruvik Orkanger Buvika Orkanger Thamshavn Røros Røros Lufthavn 42 Trondheim Trondheim Trondheim 43 Inntrøndelag Steinkjer Follafoss Skogn Steinkjer Verdal Stjørdal Nord-Statland Trondheim Lufthavn, Værnes 44 Namdal Namsos Geisnes Namsos Rørvik 1 45 Helgeland Mosjøen Brønnøysund Mosjøen Sandnessjøen Seljelid Velfjorden i Nordland 46 Bodø Bodø Bodø Havn Bodø Lufthavn Finneid Glomfjord Halsa Hammerfall Helnessund Salten Verk Svartisen 47 Narvik Narvik Ballangen Evenes Lufthavn Kjøpsvik Lødingen Narvik Narvik Lufthavn, Framnes 48 Lofoten og Vesterålen Sortland 1 Andenes Andøya flyplass Kvalnes Melbu Myre Sigerfjord Sortland Steinsjøen Stokmarknes Svolvær 1 Gravdal Leknes

10 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Svolvær Værøy 49 Senja Gryllefjord Senjahopen Torsken Gryllefjord Harstad 1 Sjøvegan Sørreisa Harstad Eidet Bolla 50 Troms Balsfjord Bergeneset Bardufoss Bardufoss Lufthavn Finnsnes Finnsnes 1 Finnfjordbotn Kårvikhamn Karlsøy 1 Vannvåg 1 Dåfjord Vannavalen Hansnes Lyngen Nord-Lenangen Skjervøy 1 Arnøy Skjervøy Tromsø 1 Kaldfjord Sommarøy Tromsø Tromsø Lufthavn, Langnes 51 Vestfinnmark Hammerfest 1 Forsøl Hammerfest Kvalsund Leirvik-Finnmark Rypefjord Havøysund Havøysund Måsøy Snøfjord Honningsvåg 1 Gjesvær Honningsvåg Kamøyvær Alta Alta Alta Lufthavn Bergsfjord Hasvik Stjernøya Øksfjord Lakselv Banak flyplass 52 Vardø Båtsfjord 1 Berlevåg Båtsfjord Gamvik Mehamn Vardø Kiberg Vardø 53 Vadsø Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Vadsø 1 Leirpollen Nesseby kirkested Torhop Vadsø 54 Sør-Varanger Kirkenes Bugøynes Kirkenes Lufthavn Kirkenes Storskog Storskog

11 11. des. Nr Grensestasjon for næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse (dvs. veterinær grensekontrollstasjon). Endringen trer i kraft 1. mars II 11. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Justis- og politidepartementet 11. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 102 første ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 2 skal lyde: Vedlegg 2. Godkjente identitetsdokumenter Følgende identitetsdokumenter er pr. 1. mars 2001 godkjent som reisedokumenter, jf. 102 første ledd: a) «Carte d'identité» («Identiteitskaart», «Identity Card», «Personalausweis») utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk statsborger. b) «Certificat d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk barn under 12 år når barnet reiser sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument. c) «Carte Nationale d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Frankrike til fransk statsborger. d) «Identiteitskaart B (Toeristenkaart)» utstedt av kompetent myndighet i Nederland før 1. januar 1995 til nederlandsk statsborger. e) «Europese identiteitskaart» («European Identity Card», «Carte d'identité Européenne») utstedt av kompetent myndighet i Nederland etter 31. desember 1994 til nederlandsk borger. f) «Carta d'identità» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk statsborger. g) «Certificate to expatriate» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk barn under 15 år. Det må fremgå av dokumentet hvem som er foreldre, eller at dette på annen måte dokumenteres og barnet må reise sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument. h) «Identitätskarte» («Carte d'identité», «Carta d'identità») utstedt av kompetent myndighet i fyrstedømmet Liechtenstein til liechtensteinsk statsborger. i) «Carte d'identité» («Identitätskarte», «Identity Card») og «Titre d'identité et de Voyage» («Kinderausweis») utstedt av kompetent myndighet i Luxembourg til luxembourgsk statsborger. j) «Carte d'identité Citoyen Suisse», («Identitätskarte Schweizerbürger», «Carta d'identità Cittadino Svizzero») utstedt av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk statsborger. k) «Identitätskarte» («Carte d'identité», «Carta d'identità», «Carta d'identidad», «Identity Card») utstedt etter 30. juni 1994 av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk borger. l) «Personalausweis» og provisorisk «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Forbundsrepublikken Tyskland til tysk statsborger. Videre godtas «Kinderausweis» for barn under 16 år, som må være forsynt med fotografi når barnet er fylt 10 år. m) «Behelfsmässiger Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Berlin til tysk statsborger, og «Kinderlichtbildbescheinigung» utstedt av samme myndighet, men bare for barn under 16 år. n) «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Østerrike til østerriksk statsborger. o) «Deltio Taytotitas», utstedt av kompetent myndighet i Hellas til gresk statsborger. p) «Bilhete de Identidade de Cidadao Nacional», utstedt av kompetent myndighet i Portugal til portugisisk statsborger. q) «Documento Nacional de Identidad», utstedt av kompetent myndighet i Spania til spansk statsborger. Endringen trer i kraft 1. mars II

12 21. nov. Nr aug. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om fiske etter reker stenging av område i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. august 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4, kgl.res. av 28. april 1978 nr. 20 1, forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard 3 og delegeringsvedtak av 1. september 1999 nr Kunngjort 26. oktober I Forskrift av 30. september 1993 nr. 915 om fiske etter reker stenging av område i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann oppheves. Denne forskrift trer i kraft straks. II 20. sept. Nr Forskrift om fiske etter reker stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fastsatt av Fiskeridirektøren 20. september 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4, kgl.res. av 28. april 1978 nr. 20 1, forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard 3 og delegeringsvedtak av 1. september 1999 nr Kunngjort 26. oktober Fiskeridirektøren har 20. september 2000 med ikrafttredelse straks fastsatt forskrift om fiske etter reker stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Forskriften med senere endringer gjengis ikke her, men kan leses i publikasjonen «Juridiske meldinger» på Fiskeridirektoratets hjemmeside 21. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 21. november 2000 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 39 nr. 3. Kunngjort 2. november I I forskrift av 14. desember 1999 nr om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler gjøres følgende endringer: 2 2 nytt sjette ledd skal lyde: 50% av studieplassene ved medisinstudiet skal tilbys søkere i primærvitnemålskvoten. 2 2 nåværende sjette ledd blir nytt sjuende ledd nytt tredje ledd skal lyde: Det gis ikke tilleggspoeng for alder ved opptak til medisin skal lyde: Tilleggspoeng for høgre utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste, og relevant arbeidspraksis A. For alle studier bortsett fra medisin gjelder følgende regler: Det gis 3 tilleggspoeng for: enten et fullført årsstudium eller samlet 20 vekttall ved universitet eller høgskole eller ett år på en folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon eller fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. Et fullført halvårig studium eller 10 vekttall gir 1,5 poeng. Dette gjelder også for examen philosophicum med påbyggingsstudier, som samlet utgjør et førstesemesterstudium, eller examen philosophicum i kombinasjon med 5 vekttall. Examen philosophicum gir 1 poeng. Det gis maksimalt 3 tilleggspoeng etter denne bestemmelsen. Det gis ikke tilleggspoeng for relevant arbeidspraksis.

13 18. des. Nr B. For opptak til medisin gjelder følgende regler: For opptak til medisin gis det tilleggspoeng for høgre utdanning, lønnet relevant arbeidspraksis, militær/sivil førstegangstjeneste eller folkehøgskole. Det kan maksimalt gis 12 tilleggspoeng. Søkere som vurderes etter regelen om 23 års alder og 5 års utdanning/yrkeserfaring gis ikke tilleggspoeng for høgre utdanning og/eller relevant arbeidspraksis. 1. Høgre utdanning: Det gis inntil 12 tilleggspoeng for høyere utdanning etter følgende skala: 5 9 vekttall gir 1 poeng vekttall gir 2 poeng vekttall gir 3 poeng vekttall gir 5 poeng vekttall gir 6 poeng vekttall gir 7 poeng vekttall gir 9 poeng 40 > vekttall gir 12 poeng Avbrutt profesjons- og yrkesutdanning gir ikke tilleggspoeng. Departementet kan gi nærmere retningslinjer. 2. Relevant arbeidspraksis Det gis inntil 10 tilleggspoeng for sammenhengende relevant praksis i minst 1/2 år på samme arbeidsplass i full lønnet stilling. Departementet kan gi nærmere retningslinjer. Tilleggspoeng for relevant arbeidspraksis gis etter følgende skala: 1/2 års sammenhengende relevant praksis gir 2 poeng 1/2 år 1 år 0,5 poeng pr. måned 1 års praksis gir 5 poeng 1 1 1/2 år 0,33 poeng pr. måned 1 1/2 år gir 7 poeng 1 1/2 år 2 år 0,5 poeng pr. måned 2 års sammenhengende praksis gir 10 poeng Tilleggspoeng for relevant praksis avrundes til 1 desimal. 3. Folkehøgskole eller militær-/sivil førstegangstjeneste Det gis 3 tilleggspoeng for enten ett år på en folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon eller fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. Søkere som vurderes etter 23/5-regelen får ikke tilleggspoeng for eventuell folkehøgskole eller militær-/sivil førstegangstjeneste som inngår i den generelle studiekompetansen (opptaksgrunnlaget). II Endringene gjelder fra og med opptak til studieåret 2002/ des. Nr Forskrift om endring i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskolar. Fastsett av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 18. desember 2000 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 37. Kunngjort 2. november I I forskrift av 15. januar 1998 nr. 792 om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høgskolar vert det gjort følgjande endring: 3 skal lyde: Søkjarar som er 25 år eller eldre i opptaksåret, får generell studiekompetanse på grunnlag av eksamen frå studium av eitt års lengd eller to studium av eit halvt års lengd ved universitet eller høgskole. Det same gjeld søkjarar med eksamen av tilsvarande omfang som er godkjend i samsvar med 9 i lov om private høgskolar av 11. juni 1986 nr. 53 og/eller eksamen frå utdanning av tilsvarande omfang som har tilråding frå det tidlegare Nasjonalt koordinerande utval for godkjenning av eksamenar (NKU). Endringa trer i kraft 1. januar II

14 25. mars Nr mars Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Utenriksdepartementet 25. mars 2001 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 110 tredje ledd og 113a første og annet ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: Vedlegg 7, 8, 9 og 10 skal lyde: Vedlegg 7. Utenriksstasjoner med viseringsmyndighet Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om besøksvisum (avgjørelsesmyndighet) pr. 25. mars 2001, jf. 110 tredje ledd: Ambassader: Ambassaden i Washington D.C., USA Ambassaden i Tirana, Albania Ambassaden i Luanda, Angola Ambassaden i Buenos Aires, Argentina Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan Ambassaden i Canberra, Australia Ambassaden i Dhaka, Bangladesh Ambassaden i Brussel, Belgia Ambassaden i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina Ambassaden i Brasilia, Brasil Ambassaden i Ottawa, Canada Ambassaden i Santiago de Chile, Chile Ambassaden i København, Danmark Ambassaden i Abu Dhabi, De forente Arabiske Emirater Ambassaden i Cairo, Egypt Ambassaden i Abidjan, Elfenbenskysten Ambassaden i Tallinn, Estland Ambassaden i Addis Abeba, Etiopia Ambassaden i Manila, Filippinene Ambassaden i Helsingfors, Finland Ambassaden i Paris, Frankrike Ambassaden i Guatemala, Guatemala Ambassaden i Athen, Hellas Ambassaden i New Delhi, India Ambassaden i Jakarta, Indonesia Ambassaden i Teheran, Iran Ambassaden i Dublin, Irland Ambassaden i Reykjavik, Island Ambassaden i Tel Aviv, Israel Ambassaden i Roma, Italia Ambassaden i Tokyo, Japan Ambassaden i Amman, Jordan Ambassaden i Beograd, Jugoslavia Ambassaden i Nairobi, Kenya Ambassaden i Beijing, Kina Ambassaden i Zagreb, Kroatia Ambassaden i Riga, Latvia Ambassaden i Vilnius, Litauen Ambassaden i Skopje, Makedonia Ambassaden i Lilongwe, Malawi Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia Ambassaden i Rabat, Marokko Ambassaden i Mexico D.F., Mexico Ambassaden i Maputo, Mosambik

15 25. mars Nr Ambassaden i Haag, Nederland Ambassaden i Kathmandu, Nepal Ambassaden i Managua, Nicaragua Ambassaden i Lagos, Nigeria Ambassaden i Islamabad, Pakistan Ambassaden i Warszawa, Polen Ambassaden i Lisboa, Portugal Ambassaden i Bucuresti, Romania Ambassaden i Moskva, Russland Ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia Ambassaden i Singapore, Singapore Ambassaden i Madrid, Spania Ambassaden i Colombo, Sri Lanka Ambassaden i London, Storbritannia Ambassaden i Bern, Sveits Ambassaden i Stockholm, Sverige Ambassaden i Damaskus, Syria Ambassaden i Pretoria, Sør-Afrika Ambassaden i Seoul, Sør-Korea Ambassaden i Dar es Salaam, Tanzania Ambassaden i Bangkok, Thailand Ambassaden i Praha, Den Tsjekkiske Republikk Ambassaden i Tunisia, Tunis Ambassaden i Ankara, Tyrkia Ambassaden i Berlin, Tyskland Ambassaden i Kampala, Uganda Ambassaden i Kiev, Ukraina Ambassaden i Budapest, Ungarn Ambassaden i Caracas, Venezuela Ambassaden i Hanoi, Vietnam Ambassaden i Lusaka, Zambia Ambassaden i Harare, Zimbabwe Ambassaden i Wien, Østerrike Generalkonsulater: Generalkonsulatet i Houston, USA Generalkonsulatet i Miami, USA Generalkonsulatet i Minneapolis, USA Generalkonsulatet i New York, USA Generalkonsulatet i San Fransisco, USA Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, Brasil Generalkonsulatet i Hong Kong, Kina Generalkonsulatet i Shanghai, Kina Generalkonsulatet i Rotterdam, Nederland Generalkonsulatet i Murmansk, Russland Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland Generalkonsulatet i Edinburgh, Storbritannia Generalkonsulatet i Hamburg, Tyskland Vedlegg 8. Andre Schengen-lands utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge visum Andre Schengen-lands utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge søknader om visum (innvilgelsesmyndighet) pr. 25. mars 2001, jf. 110 tredje ledd annet punktum. Norge blir representert av: Danmark i: Algerie Alger Australia Sydney Benin Cotonou Bolivia La Paz Brasil Sao Paulo Burkina Faso Ouagadougou Eritrea Asmara Ghana Accra

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet innhold 1. Gode råd.................................. 4 Sjekkliste før du reiser....................... 4 Under reisen bør du ta enkelte forholdsregler.....

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reisevettregler 1. Legg ikke ut på utenlandstur uten gyldig pass og reiseforsikring 2. Meld fra hvor du skal reise 3. Vis respekt for lokale forhold

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2001 Side 1419-1606 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 31. oktober 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Sept. 14. Deleg. av

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2001 Side 661 812 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 11. juni 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 April 27. Lov nr. 14 om iverksetjing

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer