Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2001 Side 1725-1863 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 22. november 2001

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Sept. 5. Deleg. av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (Nr. 1548) Sept. 12. Deleg. av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kjøttproduksjon 1 og 20 (Nr. 1549) Okt. 12. Ikrafttr. av lov av 15. desember 2000 nr. 87 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov av 15. desember 2000 nr. 88 om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v., lov av 15. desember 2000 nr. 92 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) og lov av 15. desember 2000 nr. 94 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Nr. 1186) Okt. 18. Deleg. av myndighet til Toll- og avgiftsdirektoratet etter lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter 8 (Nr. 1195) Okt. 26. Deleg. av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov om medisinsk utstyr (Nr. 1221) Okt. 26. Deleg. av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven 8 1 (Nr. 1224) Forskrifter 2000 Sept. 20. Forskrift om fiske etter reker stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 1697) Okt. 4. Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander (Nr. 1179) Okt. 8. Forskrift om nonylfenol og oktylfenol og deres etoksilater (Nr. 1180) Okt. 9. Forskrift om åpning av trålfisket etter sei sør for 62 N i 2001 (Nr. 1183) Okt. 12. Forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker (Nr. 1184) Okt. 17. Forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner (Nr. 1190) Okt. 17. Forskrift om tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med funksjonshemming/særskilte behov ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1191) Okt. 8. Forskrift om svovelinnhold i ulike oljeprodukter (Nr. 1206) Okt. 10. Forskrift om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning (Nr. 1207) Okt. 23. Forskrift om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 (Nr. 1215) Juni 22. Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om sertifisering av flygende personell på helikopter, BSL JAR-FCL 2 (Flight Crew Licencing), amendment 1 (Nr. 1219) Okt. 26. Forskrift om gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som er pliktig medlem etter 2 5 i lov om folketrygd og som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land (Nr. 1220) Okt. 26. Forskrift om sommertid (Nr. 1223) Okt. 30. Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (Nr. 1231) Nov. 1. Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO 2 -avgift (Nr. 1234) Jan. 20. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2001 (Nr. 1240) Endringsforskrifter 2000 Sept. 18. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1694) Des. 11. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1695)

3 Nov. Des Mars 21. Endr. i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (Nr. 1698) Endr. i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskolar (Nr. 1699) Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1177) April 10. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1178) Okt. 9. Endr. i forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel (Nr. 1181) Okt. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei sør for 62 N i 2001 (Nr. 1182) Okt. 12. Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1185) Mai 3. Endr. i forskrift om graden sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1187) Okt. 8. Endr. i forskrift om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn (Nr. 1188) Okt. 12. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1189) Okt. 17. Endr. i forskrift om eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Nr. 1192) Okt. 17. Endr. i forskrift om graden sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1193) Okt. 18. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt (Nr. 1194) Okt. 19. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 1196) Okt. 23. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter nordsjøsild (Nr. 1204) Sept. 24. Endr. i forskrift om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting mv. (Nr. 1205) Okt. 11. Endr. i forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk (Nr. 1208) Okt. 16. Endr. i forskrift om lufttrafikkregler (Nr. 1209) Okt. 18. Endr. i forskrift om levering av ligningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn (Nr. 1211) Okt. 22. Endr. i forskrift om verdipapirforetaks meldeplikt om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i en annen EØSstat (Nr. 1213) Okt. 23. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2001 (Nr. 1216) Okt. 24. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Nr. 1217) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 (Nr. 1218) Okt. 26. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 1222) Jan. 5. Endr. i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (Nr. 1225) Jan. 5. Endr. i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskolar (Nr. 1226) Jan. 5. Endr. i forskrift om spesielle opptakskrav og unntak frå krav om generell studiekompetanse for grunnutdanningar ved universitet og høgskolar (Nr. 1227) Okt. 22. Endr. i forskrift om aromaer m.v. til næringsmidler (Nr. 1228) Okt. 29. Endr. i forskrift om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 1229) Okt. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for 62 N i 2001 (Nr. 1230) Okt. 30. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 (Nr. 1232) Nov. 2. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske etter reke og sjøkreps (Nr. 1236) Nov. 2. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (Nr. 1237) Nov. 2. Endr. i forskrift om forsøksordning med rettsmekling (Nr. 1238) Sept. Okt. 26. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av klassisk svinepest i Spania (Nr. 1241) Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2001 (Nr. 1242)

4 Nov. 6. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Nr. 1243) Nov. 6. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak som er nødvendige på grunn av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (Nr. 1244) Nov. 6. Endr. i forskrift om begrensede sanksjoner mot Taliban (Nr. 1245) Diverse 2000 Aug. 10. Opph. av forskrift om fiske etter reker stenging av område i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 1696) Okt. 17. Opph. av forskrift om kastrasjon av tamrein (Nr. 1210) Okt. 19. Opph. av forskrift om multiplikatorer etter prisforskriftene om forhøyelse av festeavgifter (Nr. 1212) Okt. 22. Opph. av forskrifter som gjelder Den norske kirke (Nr. 1214) Nov. 1. Opph. av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fugl, rugeegg og ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt fra Australia (Nr. 1233) Nov. 1. Opph. av to forskrifter på teleområdet (Nr. 1235) Nov. 5. Opph. av delegeringsvedtak (Nr. 1239) Rettelser Nr. 11/2001 s (i forskrift av 29. august 2001 nr om endring i forskrift av 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett) Nr. 11/2001 s (i vedtak av 9. oktober 2001 nr om endring i vedtak av 17. februar 2000 nr. 251 om delegering av myndighet på næringsmiddelområdet til det kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsyn) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 18. sept. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 22. november 2001 Nr sept. Nr Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. Fastsatt av Fiskeridepartementet 5. september 1997 med hjemmel i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., jf. kgl.res. av 8. april 1960 nr Kunngjort 2. november Fiskeridepartementets myndighet etter lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. til å fastsette endringer som følge av endringsforordninger i forskrift av 10. oktober 1996 nr. 997 om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse 2 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn. 12. sept. Nr Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kjøttproduksjon 1 og 20. Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. september 1997 med hjemmel i lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon 1 og 20. Kunngjort 2. november Landbruksdepartementets myndighet etter lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon 1 og 20 til å fastsette endringer som følge av endringsforordninger i forskrift av 10. oktober 1996 nr. 997 om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse 2 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn. 18. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Justis- og politidepartementet 18. september 2000 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 23 annet ledd og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 85 første ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1. Godkjente grenseovergangssteder I medhold av utlendingsloven av 24. juni 1988 nr annet ledd, jf. forskriftens 85 første ledd, er følgende steder godkjent som grenseovergangssted pr. 1. mars 2001: Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner 1 Oslo Oslo Oslo Havn (fra Lysaker til Bunnefjorden) 2 Halden Halden Halden

6 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner 3 Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Greåker 4 Fredrikstad Fredrikstad Borge Fredrikstad Hvaler Skjærhalden (bemannet i perioden 1. mai 31. august) 5 Moss Moss Kambo Moss 6 Follo Follo Fagerstrand 7 Romerike Gardermoen Oslo Lufthavn AS 12 Vest-Oppland Fagernes Fagernes Lufthavn, Leirin 13 Ringerike Geilo Geilo Lufthavn, Dagali 15 Drammen Drammen Drammen Solumstrand Hurum Engene Halvorshavn Sætre i Buskerud Tofte 17 Nord-Jarlsberg Holmestrand Holmestrand Langøya Sande i Vestfold Svelvik Horten Horten 18 Tønsberg Tønsberg Slagentangen Tønsberg 19 Sandefjord Sandefjord Sandefjord Sandefjord Lufthavn, Torp 20 Larvik Larvik Larvik 21 Skien Skien Skien Havn Skien Lufthavn 22 Telemark Porsgrunn Brevik Herøya Langesund Havn Porsgrunn Rafnes 23 Notodden Notodden Notodden Lufthavn 25 Kragerø Kragerø Helle Kragerø 26 Arendal Arendal Arendal Eydehavn Grimstad Grimstad Lillesand Risør Risør 27 Kristiansand Kristiansand 1 Falconbridge Fiskå i Kristiansand Flekkerøy Høllen Vest Kristiansand Lufthavn, Kjevik Kristiansand S 28 Vest-Agder Farsund Agnefest Farsund Havn Flekkefjord Mandal Abelnes Flekkefjord Kvinesdal Høllen Lindesnes Mandal 29 Rogaland Egersund Egersund Hellvik Maurholen-Egersund

7 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Gjesdal Dirdal Frafjord Oltesvik Hå Sirevåg Sandnes Lura i Sandnes Sandnes Sokndal Jøssingfjord Rekefjord Havn 30 Rana Rana Mo i Rana Træna 31 Stavanger Sola Sola Stavanger Lufthavn, Sola Tananger Stavanger 1 Dusavika Forsand Forus Hillevåg Hinnavågen Mekjarvik Randaberg Stavanger Tau Årdal i Ryfylke 32 Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund Lufthavn, Karmøy Husøy Håvik på Karmøy Jelsa Kopervik Moksheim Sauda Storasund Tysvær Espevik-Rogaland Kårstø 33 Hardanger Odda Eidfjord Jondal Odda Tyssedal Ulvik Ålvik 34 Hordaland Lindås Eikefet Fedje Havn Fonnes Mongstad Askøy 1 Fusa Mjølkevikvarden Skarholmen Vaksdal Sotra Austevoll Eide Knarrevik Salthella Steinsland Storebø Storesund Stureterminalen Ågotnes Leirvik Etne Husnes Rubbestadneset

8 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Stord Stord Lufthavn, Sørstokken Ølen 35 Bergen Bergen indre Bergen Havn (fra Breiviken i Sandviken til Skålevikneset) Bergen Lufthavn, Flesland 36 Sogn Høyanger Balestrand Høyanger Sløvåg Vik i Sogn Årdalstangen Flåm Gudvangen Lærdal Årdalstangen 37 Fjordane Florø Florø Førde Kalvåg Svelgen Måløy 1 Bremanger Kalvneset Måløy Olden Selje Vågsvåg 38 Sunnmøre Ålesund 1 Brattvåg Breivika Eggesbønes Ellingsøy Fiskarstrand Flemsøy Fosnavåg Geiranger Hareid Hellesylt Herøy Ikornnes Liavågen Moldtustranda Raubergvika Ulsteinvik Veddevika Ålesund Lufthavn, Vigra Ørsta Åheim Ålesund 39 Romsdal Molde Elnesvågen Harøysund Midsund Molde Raudsand Steinshavn Vestnes Åndalsnes Molde Lufthavn, Årø 40 Nordmøre Kristiansund 1 Averøy Eide-Nordmøre Kristiansund N Kristiansund Lufthavn, Kvernberget

9 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Ramsvika Smøla Sunndalsøra Tjeldbergodden Torvikbukt 41 Uttrøndelag Ørland Bjugn Brekstad Hestvika Holla Kyrksæterøra Sistranda (Frøya) 1 Valsneset Ørland Lufthavn Hommelvik Hommelvik Muruvik Orkanger Buvika Orkanger Thamshavn Røros Røros Lufthavn 42 Trondheim Trondheim Trondheim 43 Inntrøndelag Steinkjer Follafoss Skogn Steinkjer Verdal Stjørdal Nord-Statland Trondheim Lufthavn, Værnes 44 Namdal Namsos Geisnes Namsos Rørvik 1 45 Helgeland Mosjøen Brønnøysund Mosjøen Sandnessjøen Seljelid Velfjorden i Nordland 46 Bodø Bodø Bodø Havn Bodø Lufthavn Finneid Glomfjord Halsa Hammerfall Helnessund Salten Verk Svartisen 47 Narvik Narvik Ballangen Evenes Lufthavn Kjøpsvik Lødingen Narvik Narvik Lufthavn, Framnes 48 Lofoten og Vesterålen Sortland 1 Andenes Andøya flyplass Kvalnes Melbu Myre Sigerfjord Sortland Steinsjøen Stokmarknes Svolvær 1 Gravdal Leknes

10 18. sept. Nr Politidistrikt Grenseovergangssted Inkluderer anløpssteder/lufthavner Svolvær Værøy 49 Senja Gryllefjord Senjahopen Torsken Gryllefjord Harstad 1 Sjøvegan Sørreisa Harstad Eidet Bolla 50 Troms Balsfjord Bergeneset Bardufoss Bardufoss Lufthavn Finnsnes Finnsnes 1 Finnfjordbotn Kårvikhamn Karlsøy 1 Vannvåg 1 Dåfjord Vannavalen Hansnes Lyngen Nord-Lenangen Skjervøy 1 Arnøy Skjervøy Tromsø 1 Kaldfjord Sommarøy Tromsø Tromsø Lufthavn, Langnes 51 Vestfinnmark Hammerfest 1 Forsøl Hammerfest Kvalsund Leirvik-Finnmark Rypefjord Havøysund Havøysund Måsøy Snøfjord Honningsvåg 1 Gjesvær Honningsvåg Kamøyvær Alta Alta Alta Lufthavn Bergsfjord Hasvik Stjernøya Øksfjord Lakselv Banak flyplass 52 Vardø Båtsfjord 1 Berlevåg Båtsfjord Gamvik Mehamn Vardø Kiberg Vardø 53 Vadsø Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Vadsø 1 Leirpollen Nesseby kirkested Torhop Vadsø 54 Sør-Varanger Kirkenes Bugøynes Kirkenes Lufthavn Kirkenes Storskog Storskog

11 11. des. Nr Grensestasjon for næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse (dvs. veterinær grensekontrollstasjon). Endringen trer i kraft 1. mars II 11. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Justis- og politidepartementet 11. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 102 første ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 2 skal lyde: Vedlegg 2. Godkjente identitetsdokumenter Følgende identitetsdokumenter er pr. 1. mars 2001 godkjent som reisedokumenter, jf. 102 første ledd: a) «Carte d'identité» («Identiteitskaart», «Identity Card», «Personalausweis») utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk statsborger. b) «Certificat d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk barn under 12 år når barnet reiser sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument. c) «Carte Nationale d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Frankrike til fransk statsborger. d) «Identiteitskaart B (Toeristenkaart)» utstedt av kompetent myndighet i Nederland før 1. januar 1995 til nederlandsk statsborger. e) «Europese identiteitskaart» («European Identity Card», «Carte d'identité Européenne») utstedt av kompetent myndighet i Nederland etter 31. desember 1994 til nederlandsk borger. f) «Carta d'identità» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk statsborger. g) «Certificate to expatriate» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk barn under 15 år. Det må fremgå av dokumentet hvem som er foreldre, eller at dette på annen måte dokumenteres og barnet må reise sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument. h) «Identitätskarte» («Carte d'identité», «Carta d'identità») utstedt av kompetent myndighet i fyrstedømmet Liechtenstein til liechtensteinsk statsborger. i) «Carte d'identité» («Identitätskarte», «Identity Card») og «Titre d'identité et de Voyage» («Kinderausweis») utstedt av kompetent myndighet i Luxembourg til luxembourgsk statsborger. j) «Carte d'identité Citoyen Suisse», («Identitätskarte Schweizerbürger», «Carta d'identità Cittadino Svizzero») utstedt av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk statsborger. k) «Identitätskarte» («Carte d'identité», «Carta d'identità», «Carta d'identidad», «Identity Card») utstedt etter 30. juni 1994 av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk borger. l) «Personalausweis» og provisorisk «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Forbundsrepublikken Tyskland til tysk statsborger. Videre godtas «Kinderausweis» for barn under 16 år, som må være forsynt med fotografi når barnet er fylt 10 år. m) «Behelfsmässiger Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Berlin til tysk statsborger, og «Kinderlichtbildbescheinigung» utstedt av samme myndighet, men bare for barn under 16 år. n) «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Østerrike til østerriksk statsborger. o) «Deltio Taytotitas», utstedt av kompetent myndighet i Hellas til gresk statsborger. p) «Bilhete de Identidade de Cidadao Nacional», utstedt av kompetent myndighet i Portugal til portugisisk statsborger. q) «Documento Nacional de Identidad», utstedt av kompetent myndighet i Spania til spansk statsborger. Endringen trer i kraft 1. mars II

12 21. nov. Nr aug. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om fiske etter reker stenging av område i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. august 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4, kgl.res. av 28. april 1978 nr. 20 1, forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard 3 og delegeringsvedtak av 1. september 1999 nr Kunngjort 26. oktober I Forskrift av 30. september 1993 nr. 915 om fiske etter reker stenging av område i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann oppheves. Denne forskrift trer i kraft straks. II 20. sept. Nr Forskrift om fiske etter reker stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fastsatt av Fiskeridirektøren 20. september 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4, kgl.res. av 28. april 1978 nr. 20 1, forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard 3 og delegeringsvedtak av 1. september 1999 nr Kunngjort 26. oktober Fiskeridirektøren har 20. september 2000 med ikrafttredelse straks fastsatt forskrift om fiske etter reker stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Forskriften med senere endringer gjengis ikke her, men kan leses i publikasjonen «Juridiske meldinger» på Fiskeridirektoratets hjemmeside nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 21. november 2000 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 39 nr. 3. Kunngjort 2. november I I forskrift av 14. desember 1999 nr om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler gjøres følgende endringer: 2 2 nytt sjette ledd skal lyde: 50% av studieplassene ved medisinstudiet skal tilbys søkere i primærvitnemålskvoten. 2 2 nåværende sjette ledd blir nytt sjuende ledd nytt tredje ledd skal lyde: Det gis ikke tilleggspoeng for alder ved opptak til medisin skal lyde: Tilleggspoeng for høgre utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste, og relevant arbeidspraksis A. For alle studier bortsett fra medisin gjelder følgende regler: Det gis 3 tilleggspoeng for: enten et fullført årsstudium eller samlet 20 vekttall ved universitet eller høgskole eller ett år på en folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon eller fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. Et fullført halvårig studium eller 10 vekttall gir 1,5 poeng. Dette gjelder også for examen philosophicum med påbyggingsstudier, som samlet utgjør et førstesemesterstudium, eller examen philosophicum i kombinasjon med 5 vekttall. Examen philosophicum gir 1 poeng. Det gis maksimalt 3 tilleggspoeng etter denne bestemmelsen. Det gis ikke tilleggspoeng for relevant arbeidspraksis.

13 18. des. Nr B. For opptak til medisin gjelder følgende regler: For opptak til medisin gis det tilleggspoeng for høgre utdanning, lønnet relevant arbeidspraksis, militær/sivil førstegangstjeneste eller folkehøgskole. Det kan maksimalt gis 12 tilleggspoeng. Søkere som vurderes etter regelen om 23 års alder og 5 års utdanning/yrkeserfaring gis ikke tilleggspoeng for høgre utdanning og/eller relevant arbeidspraksis. 1. Høgre utdanning: Det gis inntil 12 tilleggspoeng for høyere utdanning etter følgende skala: 5 9 vekttall gir 1 poeng vekttall gir 2 poeng vekttall gir 3 poeng vekttall gir 5 poeng vekttall gir 6 poeng vekttall gir 7 poeng vekttall gir 9 poeng 40 > vekttall gir 12 poeng Avbrutt profesjons- og yrkesutdanning gir ikke tilleggspoeng. Departementet kan gi nærmere retningslinjer. 2. Relevant arbeidspraksis Det gis inntil 10 tilleggspoeng for sammenhengende relevant praksis i minst 1/2 år på samme arbeidsplass i full lønnet stilling. Departementet kan gi nærmere retningslinjer. Tilleggspoeng for relevant arbeidspraksis gis etter følgende skala: 1/2 års sammenhengende relevant praksis gir 2 poeng 1/2 år 1 år 0,5 poeng pr. måned 1 års praksis gir 5 poeng 1 1 1/2 år 0,33 poeng pr. måned 1 1/2 år gir 7 poeng 1 1/2 år 2 år 0,5 poeng pr. måned 2 års sammenhengende praksis gir 10 poeng Tilleggspoeng for relevant praksis avrundes til 1 desimal. 3. Folkehøgskole eller militær-/sivil førstegangstjeneste Det gis 3 tilleggspoeng for enten ett år på en folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon eller fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. Søkere som vurderes etter 23/5-regelen får ikke tilleggspoeng for eventuell folkehøgskole eller militær-/sivil førstegangstjeneste som inngår i den generelle studiekompetansen (opptaksgrunnlaget). II Endringene gjelder fra og med opptak til studieåret 2002/ des. Nr Forskrift om endring i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskolar. Fastsett av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 18. desember 2000 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 37. Kunngjort 2. november I I forskrift av 15. januar 1998 nr. 792 om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høgskolar vert det gjort følgjande endring: 3 skal lyde: Søkjarar som er 25 år eller eldre i opptaksåret, får generell studiekompetanse på grunnlag av eksamen frå studium av eitt års lengd eller to studium av eit halvt års lengd ved universitet eller høgskole. Det same gjeld søkjarar med eksamen av tilsvarande omfang som er godkjend i samsvar med 9 i lov om private høgskolar av 11. juni 1986 nr. 53 og/eller eksamen frå utdanning av tilsvarande omfang som har tilråding frå det tidlegare Nasjonalt koordinerande utval for godkjenning av eksamenar (NKU). Endringa trer i kraft 1. januar II

14 25. mars Nr mars Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Utenriksdepartementet 25. mars 2001 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 110 tredje ledd og 113a første og annet ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: Vedlegg 7, 8, 9 og 10 skal lyde: Vedlegg 7. Utenriksstasjoner med viseringsmyndighet Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om besøksvisum (avgjørelsesmyndighet) pr. 25. mars 2001, jf. 110 tredje ledd: Ambassader: Ambassaden i Washington D.C., USA Ambassaden i Tirana, Albania Ambassaden i Luanda, Angola Ambassaden i Buenos Aires, Argentina Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan Ambassaden i Canberra, Australia Ambassaden i Dhaka, Bangladesh Ambassaden i Brussel, Belgia Ambassaden i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina Ambassaden i Brasilia, Brasil Ambassaden i Ottawa, Canada Ambassaden i Santiago de Chile, Chile Ambassaden i København, Danmark Ambassaden i Abu Dhabi, De forente Arabiske Emirater Ambassaden i Cairo, Egypt Ambassaden i Abidjan, Elfenbenskysten Ambassaden i Tallinn, Estland Ambassaden i Addis Abeba, Etiopia Ambassaden i Manila, Filippinene Ambassaden i Helsingfors, Finland Ambassaden i Paris, Frankrike Ambassaden i Guatemala, Guatemala Ambassaden i Athen, Hellas Ambassaden i New Delhi, India Ambassaden i Jakarta, Indonesia Ambassaden i Teheran, Iran Ambassaden i Dublin, Irland Ambassaden i Reykjavik, Island Ambassaden i Tel Aviv, Israel Ambassaden i Roma, Italia Ambassaden i Tokyo, Japan Ambassaden i Amman, Jordan Ambassaden i Beograd, Jugoslavia Ambassaden i Nairobi, Kenya Ambassaden i Beijing, Kina Ambassaden i Zagreb, Kroatia Ambassaden i Riga, Latvia Ambassaden i Vilnius, Litauen Ambassaden i Skopje, Makedonia Ambassaden i Lilongwe, Malawi Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia Ambassaden i Rabat, Marokko Ambassaden i Mexico D.F., Mexico Ambassaden i Maputo, Mosambik

15 25. mars Nr Ambassaden i Haag, Nederland Ambassaden i Kathmandu, Nepal Ambassaden i Managua, Nicaragua Ambassaden i Lagos, Nigeria Ambassaden i Islamabad, Pakistan Ambassaden i Warszawa, Polen Ambassaden i Lisboa, Portugal Ambassaden i Bucuresti, Romania Ambassaden i Moskva, Russland Ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia Ambassaden i Singapore, Singapore Ambassaden i Madrid, Spania Ambassaden i Colombo, Sri Lanka Ambassaden i London, Storbritannia Ambassaden i Bern, Sveits Ambassaden i Stockholm, Sverige Ambassaden i Damaskus, Syria Ambassaden i Pretoria, Sør-Afrika Ambassaden i Seoul, Sør-Korea Ambassaden i Dar es Salaam, Tanzania Ambassaden i Bangkok, Thailand Ambassaden i Praha, Den Tsjekkiske Republikk Ambassaden i Tunisia, Tunis Ambassaden i Ankara, Tyrkia Ambassaden i Berlin, Tyskland Ambassaden i Kampala, Uganda Ambassaden i Kiev, Ukraina Ambassaden i Budapest, Ungarn Ambassaden i Caracas, Venezuela Ambassaden i Hanoi, Vietnam Ambassaden i Lusaka, Zambia Ambassaden i Harare, Zimbabwe Ambassaden i Wien, Østerrike Generalkonsulater: Generalkonsulatet i Houston, USA Generalkonsulatet i Miami, USA Generalkonsulatet i Minneapolis, USA Generalkonsulatet i New York, USA Generalkonsulatet i San Fransisco, USA Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, Brasil Generalkonsulatet i Hong Kong, Kina Generalkonsulatet i Shanghai, Kina Generalkonsulatet i Rotterdam, Nederland Generalkonsulatet i Murmansk, Russland Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland Generalkonsulatet i Edinburgh, Storbritannia Generalkonsulatet i Hamburg, Tyskland Vedlegg 8. Andre Schengen-lands utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge visum Andre Schengen-lands utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge søknader om visum (innvilgelsesmyndighet) pr. 25. mars 2001, jf. 110 tredje ledd annet punktum. Norge blir representert av: Danmark i: Algerie Alger Australia Sydney Benin Cotonou Bolivia La Paz Brasil Sao Paulo Burkina Faso Ouagadougou Eritrea Asmara Ghana Accra

16 25. mars Nr Kina Kanton Taiwan Taipei Vietnam Saigon Sverige i: Botswana Gaborone Bulgaria Sofia Colombia Bogota Congo DR Kinshasa Cuba Havana Laos Vientiane Libanon Beirut Senegal Dakar Slovenia Ljubljana Finland i: Canada Toronto Vancouver Kuwait Kuwait City Namibia Windhoek Libya Tripoli Peru Lima Tyskland i: Bahrain Manama Brunei Bandar Seri Begawan Haiti Port au Prince Kirgistan Bisjkek Kypros Nicosia Myanmar Yangon Tadsjikistan Dusjanbe Turkmenistan Asjkabad Italia i : India Calcutta Nederland i: Jamaica Kingston Kasakhstan Almaty New Zealand Wellington Surinam Paramaribo Trinidad og Tobago Port of Spain Frankrike i: Fiji Suva Kambodsja Phnom Penh Mauritius Port Louis Papua Ny Guinea Port Moresby f.o.m. 1. mai 2001 Georgia Tbilisi Vedlegg 9. Stater hvis borgere må ha lufthavntransittvisum Borgere av følgende stater må pr. 25. mars 2001 ha lufthavntransittvisum, jf. 113a første ledd: Afghanistan Bangladesh Kongo (Den demokratiske republikk) Eritrea Etiopia Ghana Irak Iran Nigeria Pakistan Somalia Sri Lanka Krav om lufthavnstransittvisum gjelder ikke for borgere av ovennevnte stater som har oppholdstillatelse i en EØS-stat, se vedlegg 10 del I, eller en oppholdstillatelse for Andorra, Japan, Canada, Monaco, San Marino, Sveits eller USA som nevnt i vedlegg 10 del II. Vedlegg 10. Stater med avtale om unntak fra krav om lufthavntransittvisum Stater hvis oppholdstillatelse pr. 25. mars 2001 unntar fra plikten til å ha lufthavntransittvisum, jf. 113a annet ledd bokstav b.

17 25. mars Nr Del I: Følgende oppholdstillatelser i EØS-stater, unntar fra kravet om lufthavntransittvisum i vedlegg 9: Irland: «Residence permit» sammen med et «re-entry visa» Liechtenstein: Livret pour étranger B Livret pour étranger C Storbritannia: Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period Certificate of entitlement to the right of abode Del II: Følgende oppholdstillatelser med ubegrenset returadgang, unntar fra kravet om lufthavntransittvisum i vedlegg 9: Andorra: Tarjeta provisional de estancia y de trabajo Tarjeta de estancia y de trabajo Tarjeta de estancia Tarjeta temporal de residencia Tarjeta ordinaria de residencia Tarjeta privilegiada de residencia Autorización de residencia Autorización temporal de residencia y de trabajo Autorización ordinaria de residencia y de trabajo Autorización privilegiada de residencia y de trabajo Canada: Returning Resident Permit Japan: Re-entry permit to Japan Monaco: Carte de séjour de résident temporaire de Monaco Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco Carte de séjour de résident privilégié Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque San Marino: Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) Carta d'identità de San Marino (validità illimitata) Sveits: Livret pour étranger B Livret pour étranger C USA: Form I-551 permanent resident card Form I-551 Alien registration receipt card (2 10 år) Form I-551 Alien registration receipt card (ingen tidsbegrensning) Form I-327 Re-entry document Resident alien card Permit to re-enter Valid temporary residence stamp in a valid passport Endringene trer i kraft 25. mars II

18 10. april. Nr april. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Fastsatt av Utenriksdepartementet 10. april 2001 med hjemmel i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 105 bokstav a og 149 første ledd. Kunngjort 19. oktober I I forskrift av 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: Vedlegg 3 og 11 skal lyde: Vedlegg 3. Stater med visumfrihetsavtale Visumfrie stater ved innreise til Norge pr. 10. april 2001, jf. 105 bokstav a: Amerikas Forente Stater Andorra Argentina Australia Belgia Bermuda * Bolivia Brasil Brunei Bulgaria Canada Chile Costa Rica Danmark Ecuador El Salvador Estland Finland Frankrike Guatemala Hellas Honduras Hong Kong ** Irland Island Israel Italia Japan Korea, Republikken Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Litauen Luxembourg Macao *** Malaysia Malta Mexico Monaco Nederland New Zealand Nicaragua Panama Paraguay Polen

19 4. okt. Nr Portugal San Marino Singapore Slovakia Slovenia Spania Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkiske Republikk Tyskland Ungarn Uruguay Vatikanstaten Venezuela Østerrike * Gjelder kun innehavere av BDTC- (Bermuda) pass. ** Gjelder innehavere av Hong Kong-SAR-pass. *** Gjelder innehavere av Macao-SAR-pass. Vedlegg 11. Visumfrihet diplomat-/tjeneste-/spesialpass Innehavere av følgende diplomat-, tjeneste- og spesialpass er unntatt fra visumplikt pr. 10. april 2001, jf. 149 første ledd: Albansk diplomatpass (gjelder kun akkreditert ambassadør til Norge og dennes ektefelle og barn) Filippinsk diplomat-, tjeneste- og spesialpass Makedonsk diplomat- og tjenestepass Marokkansk diplomat-, tjeneste- og spesialpass Pakistansk diplomat- og tjenestepass Rumensk diplomat- og tjenestepass Russisk diplomatpass (gjelder kun akkreditert ambassadør til Norge og dennes ektefelle og barn) Sør-Afrikansk diplomat- og tjenestepass Thailandsk diplomat- og tjenestepass Tyrkisk diplomat-, tjeneste- og spesialpass Endringene trer i kraft 10. april II 4. okt. Nr Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. Fastsatt av Kulturdepartementet 4. oktober 2001 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 23f. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXVIII pkt. 1 (direktiv 93/7/EØF, direktiv 96/100/EF). Kunngjort 19. oktober I denne forskrift og i kulturminneloven 23a til 23f gjelder følgende definisjoner: a) kulturgjenstand, en gjenstand som før eller etter å ha blitt ulovlig fjernet fra en stats territorium, er klassifisert som «nasjonalskatt av arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk, eller vitenskapelig verdi» etter den nasjonale lovgivning i overensstemmelse med Romatraktatens artikkel 36, og som hører inn under en av kategoriene nevnt i denne forskriftens 2 første ledd, eller som ikke hører inn under en av disse kategoriene, men er en integrert del av kirkelige eller andre religiøse institusjoners inventarfortegnelser eller offentlige samlinger som er oppført i katalogene til museer, arkiver og magasiner i biblioteker. Med offentlig samling menes samlinger som eies av en stat som inngår i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller som er part i Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995, en lokal eller regional myndighet i en slik stat eller en institusjon på en slik stats territorium som er definert som offentlig i samsvar med vedkommende stats lovgivning, forutsatt at denne institusjonen eies eller i betydelig grad er finansiert av denne staten eller av en lokal eller regional myndighet. I stater utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, men som er part i Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995, vil offentlig samling også omfatte samlinger som eies av en institusjon som er opprettet hovedsakelig for et kulturelt, pedagogisk eller vitenskapelig formål som i vedkommende stat anses å være i offentlighetens interesse,

20 4. okt. Nr b) fjernet ulovlig fra territoriet til en stat som inngår i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller som er part i Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 er, enhver utførsel fra en stats territorium i strid med denne stats lovgivning om vern av nasjonalskatter eller enhver manglende tilbakelevering ved utløpet av fristen for en midlertidig lovlig utførsel, eller enhver krenkelse av ett av de øvrige vilkår for denne midlertidige utførselen, enhver kulturgjenstand som er stjålet fra en stat som er part i Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995, c) den anmodende stat, den stat fra hvis territorium kulturgjenstanden er blitt fjernet ulovlig, d) den anmodede stat, den stat på hvis territorium den kulturgjenstand som er blitt fjernet ulovlig fra en annen stats territorium, befinner seg, e) besitter, den person som har kulturgjenstanden i sin besittelse for egen regning, f) innehaver, den person som har kulturgjenstanden i sin besittelse for en annens regning. 2. Kategorier jf. 1 bokstav a andre strekpunkt er: 1. Arkeologiske gjenstander som er mer enn 100 år gamle og som stammer fra: utgravninger eller funn på landjorden og marinarkeologiske utgravninger eller funn, eller arkeologiske samlinger. 2. Deler av kunstneriske, historiske eller religiøse minnesmerker som var en integrert del av minnesmerket, men er blitt fjernet. 3. Bilder og malerier som ikke inngår i kategori 4 og 6, som utelukkende er fremstilt for hånd, uansett underlag og materiale. 4. Akvareller, gouacher og pasteller som utelukkende er fremstilt for hånd, uansett underlag og materiale. 5. Originale kunstneriske sammenstillinger og montasjer i ethvert materiale. 6. Mosaikker, som ikke inngår i kategori 1 eller 2, som utelukkende er fremstilt for hånd, uansett underlag og materiale, og tegninger, som utelukkende er fremstilt for hånd, uansett underlag og materiale. 7. Originale stikk, trykk, silketrykk og litografier og deres trykkplater, samt originalplakater. 8. Originale statuer og skulpturer og kopier fremstilt etter samme fremgangsmåte som originalen, som ikke inngår i kategori Fotografier, filmer og deres negativer. 10. Inkunabler og manuskripter, herunder geografiske kart og partiturer, enkeltvis eller i samlinger. 11. Arkiver og deler av dem, av enhver art, som inneholder elementer som er mer enn 50 år gamle, uansett lagringsmedium. 12. Gjenstander som forteller om vitenskapelig, teknologisk, militær og samfunnets historie, nasjonale lederes, tenkeres, vitenskapsmenns og kunstneres liv, samt hendelser av nasjonal betydning. 13. a) Samlinger og eksemplarer fra zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger, b) samlinger som har historisk, paleontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse. 14. Frimerker, stempelmerker og liknende, enkeltvis eller i samlinger 15. Transportmidler mer enn 75 år gamle. 16. Bøker mer enn 100 år gamle, enkeltvis eller i samlinger. 17. Trykte geografiske kart mer enn 200 år gamle. 18. Andre antikviteter som ikke inngår i første ledd kategori 1 til 17, og som er mer enn 50 år gamle. Kulturgjenstander som inngår i første ledd kategori nr omfattes av denne forskrift dersom de er mer enn 50 år gamle og ikke tilhører sin opphavsmann. I en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som er part i Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995, omfattes kulturgjenstander som er skapt av medlemmer av et stamme- eller urbefolkningssamfunn til tradisjonell eller rituell bruk, og som skal returneres til dette samfunnet, på tross av at gjenstanden ble utført innen 50 år etter tilvirking. Alle kulturgjenstander som omfattes av første og andre ledd omfattes av denne forskrift dersom deres verdi tilsvarer eller er høyere enn de verditerskler som er oppført i femte ledd. Slike verditerskler gjelder ikke for kulturgjenstander som er ulovlig utført fra en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som er part i Unidroit-konvensjonen av 24. juni Verditerskler for visse kategorier jf. første ledd: Verdi 0: nr. 1 (Arkeologiske gjenstander) nr. 2 (Deler av minnesmerker) nr. 10 (Inkunabler og manuskripter) nr. 11 (Arkiver)

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2008 2010) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet innhold 1. Gode råd.................................. 4 Sjekkliste før du reiser....................... 4 Under reisen bør du ta enkelte forholdsregler.....

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2006 2008)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2006 2008) SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2006 2008) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 6 3 BARNETILLEGG

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 Oppdatert med justerte satser pr 01.07.2009 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2008 2010) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reisevettregler 1. Legg ikke ut på utenlandstur uten gyldig pass og reiseforsikring 2. Meld fra hvor du skal reise 3. Vis respekt for lokale forhold

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 1. januar 2007 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 23f, forskrift 9. februar 1979 nr.

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2010 2012) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HANDELSBANKEN VEKSTMARKED

VEDTEKTER FOR HANDELSBANKEN VEKSTMARKED 2000-05-02 VEDTEKTER FOR HANDELSBANKEN VEKSTMARKED Innledende bestemmelse Fondet er et verdipapirfond ifølge loven (1990:1114) om verdipapirfond. Virksomheten drives, foruten ifølge nevnte lov, i henhold

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) Med oppdaterte satser pr 01.07.2014 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Privatarkiv nr.tek 60. Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann. Bakgrunn. Innhold

Privatarkiv nr.tek 60. Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann. Bakgrunn. Innhold Privatarkiv nr.tek 60 Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann Innkomstdato: 7/11/05 Giver: Odd E. Gjørv, Prof. em., Dr. Techn., Dr. ing. Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU Ordnet av: Ingunn Ø, nov 05-mars

Detaljer

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis)

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis) Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis) DATO: FOR-2012-05-11-418 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni.

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni. PRESSEMELDING FRA TV 2: «Fly med oss» til Kjevik TV 2 og Avinor inviterer til en unik ferd over vårt langstrakte land med Arne Hjeltnes som reisefølge. 4. juni lander TV 2-helikopteret på Kristiansand

Detaljer

Nummer : 39/09 (erstatter Rundskriv 22/07)

Nummer : 39/09 (erstatter Rundskriv 22/07) Nummer : 39/09 (erstatter Rundskriv 22/07) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010. Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato : 18.12.2009

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Hovedbruksområdene for PFOS og relaterte fluorerte miljøgifter i Norge har vært henholdsvis smussog vannavstøtende impregnering (for tekstil, lær

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner Selv om overholdelsessaker ofte kan løses på lokalt nivå, gir RPM Hotline, rapporttelefonen RPM International Inc. («RPM»), en mulighet til anonym rapportering

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer