Forhistorien til InterFolk Av Asbjørn Tufto 1 Hans Petter Hanssen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhistorien til InterFolk Av Asbjørn Tufto 1 Hans Petter Hanssen 2"

Transkript

1 Forhistorien til InterFolk Av Asbjørn Tufto 1 Hans Petter Hanssen 2 I et håndskrevet notat fra september 2003 skriver Kåre Grytli: Eg freistar skrive INTER-FOLKs historie, men treng noko hjelp. Kåre hadde på det tidspunkt vært i kontakt med lederen for Inter-Folk, Tove Lønne (Ringerike fhs), som skriver i brev av samme år: Til Kåre Grytli og Hans Petter Hanssen. Styret for Inter-Folk vil takke for det flotte initiativet de har teke når det gjeld å få skreve ned historia til Inter-Folk. Det er flott at nokon vil ta på seg å dokumentere litt av det friviljuge arbeidet som har blitt gjort i over 20 år. Så vi venter spent på å få lese om dette. Da Kåre døde i februar 2004 i en alder av 86 år, lå manuset til boka Dokument frå eit folkehøgskoleliv ferdig fra hans hånd. I boka fins en artikkel om Inter-Folks historie i kortversjon. Det er dette stoffet vi nå vil prøve å utfylle og levendegjøre - som et forsøk på å fullføre det arbeidet som Kåre hadde planlagt. Vedlegg: CD med brev, søknader og rapporter fra perioden Konsulent: Under arbeidet med vurderingen av stoffet har vi hatt god hjelp av tidligere styremedlem i Inter-Folk, Terje Thronæs. 1. Samarbeid Fosen Folkehøgskole / Sarvodaya, Sri Lanka. Utvikling av et opplæringsprosjekt i Sri Lanka, med gjensidig elev-/lærerutveksling. Innledning I den perioden denne historikken behandler (1970-tallet og fram til slutten av 1990-tallet), har flere folkehøgskoler i Norge hatt sine u-landsprosjekter - ingen nevnt, ingen glemt. Alle disse har på hver sin måte vært med på å berike vår oppfatning av hva som er mulig å gjennomføre innenfor rammen av folkehøgskolen. 1 ) E-post 2 ) E-post

2 side 2 Vårt opplegg skiller seg noe ut fra de andres, fordi vi hele tida hadde som siktemål å forene folkehøgskolenes bestrebelser på dette nye, viktige og vanskelige område, og dermed gi folkehøgskole-bevegelsen et mer enhetlig uttrykk og større styrke i samhold. Fosen Folkehøgskole rundt 1980 Fosen Folkehøgskole hadde i flere år arbeidet med natur- og miljøspørsmål ut ifra: kunnskapen om gamle norske handverkstradisjoner, og forfedrenes evne til sjølberging innenfor områder som jordbruk, hagebruk og fiske. En arbeidet i nær kontakt med personer knytta til det lokale arbeidsliv på disse områder; gjerne eldre mennesker med holdninger og praktiske erfaringer som kunne komme elevene til gode. Etter hvert dukket det opp spørsmål om internasjonale kontakter som kunne gi perspektiver på det vi jobbet med. Den grønne miljøbevegelsen i Europa var i utvikling på denne tida, og ble en inspirasjonskilde. Det oppsto også et behov for å finne ut hva vi kunne lære i den såkalte tredje verden. Vårt vestlige, naturvitenskapelige virkelighetsbilde trengte åndelige korrektiver. Man kan heller ikke se bort fra at vår oppdagertrang var næret av historiske forestillinger om å finne tilbake til en form for naturtilstand - eller om man vil stillehavsparadis - som hadde gått tapt i vår velstandsutvikling. Verdandi (samfunnslivsgruppa på Fosen) ble en naturlig arena for utprøving av prosjekter basert på nærkontakt med folk i utviklingsland. De første reiser med lærer og elever fra Fosen fhs gikk til Tunis (vår 1978) og Bangladesh (vår 1979) under ledelse av Leif Sandholt. Høsten 1979 dro han til Træna og opprettet skoleprosjektet Nessestua, og Hans Petter Hanssen overtok Verdandi. Første møte med Sarvodaya-bevegelsen Høsten 1980 ble elevene på Verdandi invitert til Internasjonal uke ved Universitetet i Trondheim, og hørte bl.a. et foredrag av A.T. Ariyaratne fra Sri Lanka. Han var initiativtaker til - og leder for - Sarvodaya Shramadana Movement (SSM); en grasrotbevegelse med mange av de samme verdiene og et tilsvarende praktisk-pedagogisk arbeid som Fosen fhs sto for. Under en kaffepause på Trønderheimen i Trondheim oppsto det fort kontakt mellom Ariyaratne og deltakerne fra folkehøgskolen, og det endte med at Ariyaratne inviterte en gruppe folkehøgskole-elever til et opphold på Sarvodaya-senteret i Matara District i det sørlige Sri Lanka. Vi noterte detaljene på en serviett (!), mens Ari skrev flittig i sin grønne notisbok: Antall deltakere, lengden på oppholdet, utplassering i landsbyer, arbeid i marken osv. En la også inn muligheten for å invitere ressurspersoner fra SSM til Norge, slik at det ble en reell utveksling. The Marshall Plan skrev han til slutt, med et lystig glimt i øyet; han innså vel at planene kunne komme til å få stor betydning for samarbeidet mellom to land og to bevegelser.

3 side 3 Det felles folkehøgskoleprosjekt Verdandi oppfattet invitasjonen fra Ariyaratne som en invitasjon til alle interesserte folkehøgskoler i Norge. En tok derfor straks kontakt skolene med tanke på en felles reise til Sri Lanka. Hovedprinsippet var at de norske elevene skulle lære om landets kultur og Sarvodayas idégrunnlag gjennom deltakelse i folks hverdags- og arbeidsliv. Fra Brubygging (organ for Verdandi) nr sakser vi følgende punkter, som gir ytterligere bakgrunnsstoff for et slikt opplegg: Problemet er: Vår U-hjelp har ofte vært preget av en vi-vet-best-holdning". Resultatet har mange ganger blitt: Uhjelp. Vår holdning til menneskene i den 3, verden har også til dels vært ovenfra og nedad. I skolen har u-landsproblematikken som regel vært underlagt verbal behandling. Hvordan skal vi snu holdninger, slik at: U-hjelp blir gjensidighet og samarbeid; U-landsbefolkningen får tilbake sin identitet og verdighet som mennesker; elever i skolen får følelsen av å gjøre noe konkret med verdenssituasjonen - istedenfor bare å prate om tingene? Det felles folkehøgskoleprosjekt skulle gjennomføres på følgende måte: I mai 1981 skulle representanter for flere folkehøgskoler reise til Sri Lanka for et fem måneders opphold; fire måneder som volontører i Sarvodayas landsbyer og Gramodaya-sentre (lokale opplæringssentre med vekt på praktisk arbeid). Den siste måneden skulle de studere andre former for utviklingsarbeid i landet. Tilbake i Norge skulle studentene søke å knytte norske folkehøgskoler til Gramodayasentrene gjennom gjensidig studentutveksling, idé- og kulturformidling. Utover dette skulle studentene tilbake til sine respektive skoler og fungere som lærere for neste studentkull fram til jul, med kompetanseområde Sarvodayabevegelsen, nord-sør-problematikken og utviklingshjelp generelt. I tillegg til denne overlapp mellom årskull og skoleår planla vi å invitere en ressursperson fra Sarvodaya-bevegelsen som elev/hjelpelærer sammen med studentene. Forutsetningen var at vedkommende hadde hatt god kontakt med reisegruppa under besøket i Sri Lanka, slik at samarbeidsrelasjonen allerede var etablert. På denne måten så en for seg at erfaringsgrunnlaget skulle vokse fra år til år, og på lengre sikt gi støtet til et internasjonalt folkehøgskolemiljø. Et utvidet perspektiv på oss selv som verdensborgere - og på våre omgivelser som et felles ansvar - burde være i Grundtvigs ånd.

4 side 4 Reisevirksomheten En gruppe på til sammen 15 personer ankom Sri Lanka (i to puljer) våren og sommeren Disse skolene var representert: Fana fhs (1), Fosen fhs (3), Haugetun fhs (1), Nansenskolen (1), Ringebu fhs (1), Soltun fhs (3), Eik Lærerhøgskole (2 tidl. Sagavoll-elever) - dessuten deltok to fra Sverige og én representant for Samling om Skaperverket. Leder for gruppa var Asbjørn Tufto (elev ved Fosen fhs 1980/81). Som pedagogisk prosjekt ble reisa svært lærerik, men også kostbar: Noen av elevene trakk seg av personlige eller ideologiske grunner. Kultursjokket i møtet med en intens sosialitet og et fremmed språk, men også manglende forberedelser fra begge sider medvirket til dette. Vi har oppsummert lærdommen slik: Det er forskjell på informasjon og erfart kunnskap. Det går an å si at vi hadde forberedt oss godt; deltakerne visste alt på forhånd. Men ikke det viktigste: Hvordan ville de reagere når de møtte alt dette! Vi lærte noe om kultursjokkets styrke. Vi kjente nok til at alt var annerledes, men ikke at forandringa var total. Det eneste faste er forandringen, skrev en av deltakerne. Det er uhyre viktig med et skikkelig mottaker-ledd. I vårt tilfelle var det for så vidt greit nok: President Ariyaratnes invitasjon sto ved lag, og Sarvodaya Headquarters tok imot. Men invitasjonen hadde iingen forankring i dypet av organisasjonen, og en del problemer oppsto ute i felten. Et meningsfylt arbeid er av grunnleggende betydning for identitet og sjølrespekt. Dette fikk vi erfare på alvor når vi ble gående noen tid uten å være til nytte. Så fort som mulig må en eller annen sette hakka i hendene på oss (hvis det fins noen ledig hakke!). Det må stilles visse krav til alder, modenhet, motivering, osv., hos dem som reiser. Dette er et område som må vurderes meget nøye før en drar til fremmede land med norske folkehøgskole-elever. Et samarbeid mellom flere folkehøgskoler kan ha sine positive og negative sider. Representanter for ulike skoler reiste sammen til Sri Lanka. Vi ville at flere skulle nyte godt av invitasjonen, og lærdommen skulle få bedre spredningseffekt i Norge. Men det hele ble administrert av Verdandi (Samfunnsliv-gruppa ved Fosen fhs). Dette førte naturlig nok med seg at de andre skolene ble mer passive i planleggingsfasen, og at gruppa ikke ble så sammensveiset som den ellers ville ha vært. Vi lærte også noe om alt det andre: Kultur, tradisjoner, religion, u-hjelp, geografi, mat, amøber, språk m.m. - det skal være nevnt. Begge parter i saken opplevde altså problemer, men tolket det som dyrekjøpte, men positive erfaringer - og valgte å fortsette samarbeidet: I perioden ble det organisert til sammen fire slike folkehøgskolekurs i samarbeid med Sarvodaya. I tillegg førte oppmerksomheten rundt opplegget til at mange enkeltmennesker besøkte bevegelsen. Fosen fhs og Vestoppland fhs inviterte dessuten lærere fra Sarvodaya for fire perioder. Som et slags forsoningstiltak mellom singalesere og tamiler, kom en gruppe tamilske studenter til Fosen fhs skoleåret 1984/85 (med opphold i Gausdal).

5 side 5 Workshop-idéen På 1970-tallet ble det i folkehøgskolen ført en internasjonal debatt (kfr. Workshop International ) om betydningen av Grundtvig s folk high school idea i forhold til folkelig og demokratisk utvikling i de skandinaviske land, og i forhold til dagens utdanningsbehov i den fattige verden. Hypotesen var at kjernen i folkehøgskole-idéen er universell, og at man derfor bør inspirere andre nasjoner til å utvikle tilsvarende tilbud om allmennutdannelse og folkeopplysning for voksen ungdom. Miljøet på Fosen fhs kjente til denne debatten og lot seg inspirere av den. Basert på litteraturstudier av Sarvodaya mente vi at den srilankiske folkebevegelsen var på god vei til å gjenoppdage og faktisk videreutvikle fhs-idéen. Det var derfor en uttalt målsetting å studere hvordan Sarvodaya drev sine folkehøgskoler. Om det enn var uklart formulert, så var det iallfall vår intensjon å undersøke om folkehøgskolene i Norge burde gå sammen om å støtte søster-skoler i Sri Lanka. Studieturen i 1981 ga ikke entydige konklusjoner. Men i samband med seminaret Brubygging mellom norsk folkehøgskole og den 3. verda (Vonheim høsten 1982) var en studie av Sarvodaya og folkehøgskole-idéen klar. Den var skrevet av Asbjørn Tufto, og bar navnet: A Case Study of the Sarvodaya Development Education Programme. Studien slo fast at det er mange paralleller i ideologi og pedagogikk mellom Sarvodayas development education og nordiske folkehøgskoler, og det ble foreslått å støtte etableringen av et lokalt opplæringssenter på kommunalt nivå (verken fylkesnivå eller grendenivå). I valget av målgruppe og geografisk nivå ble det lagt vekt på desentralisering og lokalt eierskap, jf. Erica Simons uttalelse under Vonheim-seminaret 1981 om at u-hjelp som ikke når periferien, er meningsløs. Pitabeddara-senteret I samarbeid med Sarvodaya-organisasjonen i Matara fylke, startet nå arbeidet med å konkretisere et slikt opplæringssenter. Grenda Malpudanella, nær landsbyen Pitabeddara ble valgt, siden Pitabeddara lå geografisk sentralt plassert midt i Matara-distriktet. Skolesenteret skulle prinsipielt yte praktisk assistanse og drive opplæring i forhold til grunnleggende behov i de ti nærmeste landsbyene. Opplæring av tømrere, murere og førskolelærere, samt ledere, var priorterte kurstilbud. Høsten 1982 søkte Fosen folkehøgskole, gjennom Stiftelsen Verdandi, om bistandsmidler til Pitabeddara-senteret fra Samarbeidsprosjektet Vår Verden, Framtiden i Våre Hender og NORAD. Alle unntatt NORAD ga slik støtte. Det skulle gå mer enn to år, med mye papirflytting og mange misforståelser, før NORAD aksepterte å delta. NORADs innvendinger mot prosjektet var: at dette tiltaket ikke var sterkt nok forankret - administrativt og økonomisk - i Sarvodaya-bevegelsens sentrale organer.

6 side 6 January Verdandi's financial responsibility and capacity, 1983 January PHYSICAL INFRA- STRUCTURE 1.1 Construcion work on the main building: - adm. office - assembly hall - pre-school - community kitchen - library - dormitory 1.2 Additional: - latrine - storeroom - village well - kitchen garden 1.3 Construction of training workshops for - carpentry - masonry 1.4 Establishment of self-supporting, income-generating units: - model farm - community shop 2. COMMUNITY SERVICE 2.1 Local popular participation in shramadanas under Provision of open access to the centre's - pre-school - 'haula'-meetings and family gatherings - books and newspapers - tools and equipment - clean water, flower cuttings - seminars & courses, e.g. English and Dhamma classes - workshops - model farm - community shop 3. DEVELOPMENT EDUCATION 3.1 Two-weeks' community leadership training 3.2 Two-weeks' pre-school teacher training 3.3 Three months' community leadership training (partly in Matara/Moratuwa, partly at PSGC) 3.4 Three months' pre-school teacher training (mainly in Matara/Moratuwa, partly at PSGC) 3.5 Carpentry training course selection of trainees training period for pre-school sevika 3.6 Masonry training course return selection of trainees return selection of trainees return return selection of trainees return return 4. REGIONAL EXTENSION SERVICES 4.1 Basic Human Needs Survey in neighboring villages 4.2 Initial village shramadanas to satisfy 10 BHNs 4.3 Building of organizational infra-structure: - singithi haula - yovun haula - mau haula 4.4 Establishing pre-schools and singithi hamuwa 4.5 Yovun haula becomes the pilot group and draws up long-term dev.progr. for each village 4.6 Consolidation of pre-school progr.: - permanent day-care centre - education nutrition, health care to mau haula 4.7 Village building programme: - houses - latrines - wells - workshops 3.7 Agricultural training course return 4.8 Model farms Illustrasjonen viser de fire hovedaktivitetene i Pitabeddara-prosjektet, hvordan de skulle løpe over tid, og hvordan de var gjensidig avhengige av hverandre. Den stiplede linjen angir hvilke oppgaver og hvilket økonomisk ansvar Stiftelsen Verdandi / Fosen fhs mente den kunne påta seg. at Verdandi som frivillig organisasjon (NGO) ikke hadde nødvendig kapasitet til å styre et slikt prosjekt fra Norge. Dessuten hadde nok NORAD en uttrykt skepsis til folkehøgskolers evne til å drive forpliktende utviklingsarbeid (en skepsis som nok i høy grad bygde på erfaringer med Den reisende folkehøgskole).

7 side 7 For at Inter-Folk skal få et inntrykk av de utfordringer som møtte oss da vi forsøkte å etablere oss på søkermarkedet, tar vi her med en oppsummering av søknadsprosedyren. Søknaden til NORAD - fra start til mål Høsten 1982 Høsten 1982 Verdandi (Hanssen) tok personlig kontakt med Jon Dag Hutchinson (NORAD, kontoret for private organisasjoner) om mulighetene for å søke om støtte til senteret. Svar: Prosjektet hørtes greit ut, og dersom vi holdt oss under kr ville kontoret kunne ta en rask avgjørelse. Verdandi (Hanssen) tok personlig kontakt med Jon Dag Hutchinson (NORAD, kontoret for private organisasjoner) om mulighetene for å søke om støtte til senteret. Svar: Prosjektet hørtes greit ut, og dersom vi holdt oss under kr ville kontoret kunne ta en rask avgjørelse. 25. okt Søknaden oversendes NORAD. Beløpets størrelse: Nkr. I den forbindelse fikk vi muntlig utsagn fra Hutchinson om at han ville undersøke om Stiftelsen Verdandi kunne stå som søker, og dersom vi ikke hørte noe, var dette i orden. 18. mars 1983 Uttalelse fra distriktskoordinatoren for Sarvodaya i Matara District oversendt NORAD, etter at NORAD hadde tatt telefonisk henvendelse tidligere. 25. mai 1983 Brev fra NORAD, som ønsker å bidra til at prosjektet kan realiseres - men søknaden skal formelt gå gjennom Utviklingsfondet FIVH. - Samme dag sender NORAD brev til Utviklingsfondet FIVH, hvor NORAD ser det planlagte prosjektet som nøkternt og realistisk. 6. juni 1983 Utviklingsfondet FIVH overtar søknaden. 25. aug NORAD snur, og beslutter å kontakte Sarvodaya for å få fram en søknad direkte til NORAD/Colombo. 17. okt Verdandi opplever stillstand i saken, og sender purrebrev for å opprette kontakt igjen. 25. okt Brev fra NORAD/Colombo. til Sarvodaya. - Samme dag besøker vi Bjørn Johannessen, NORAD, på hans kontor, og får muntlig tilsagn om beløpet som er bevilget til prosjektet. 1. nov Brev fra distriktskoordinatoren i Matara District til NORAD/Colombo, hvor han uheldigvis nevner Fosen fhs istedenfor Stiftelsen Verdandi. 15. nov NORAD/Colombo skriver til Sarvodaya/Matara. De avskriver Fosen fhs og ber om at alle brev heretter må gå igjennom Sarvodaya Headquarters, Moratuwa. 24. des Søknad fra Sarvodaya HQ om støtte til bygging og drift av et Integrated Rural Development Project in Pitabeddara. - Pga. misforståelsen omkring Fosen fhs/verdandi har Sarvodaya oppfattet det som om NORAD henstiller til dem å søke uavhengig av tidligere søknader. Denne søknaden er derfor mye større og mer omfattende enn den

8 side 8 opprinnelige søknaden. 2. febr Brev fra NORAD/Oslo til Stiftelsen Verdandi om søknaden fra Sarvodaya. Her understrekes at NORAD har gitt tilsagn om Nkr. til prosjektet, men at dette nye innkastet har tatt bort grunnlaget for tilsagnet. 6. febr Brev fra Verdandi til NORAD/Oslo, hvor vi tilbyr oss å søke å rette opp misforståelsen gjennom representanter som skal reise til Sri Lanka. 16. febr Brev fra NORAD/Oslo til Verdandi, med godkjenning av forsøk på å rette opp misforståelser. Mars/april 1984 Tufto besøker NORAD/Colombo to ganger for å prøve å finne ut av realitetene i saken. 23. mai 1984 Hanssen besøker NORAD/Colombo v/dingstad. En utdyper nærmere forskjellige sider ved søknaden, og konkluderer med at misforståelser nå skulle være oppklart. Juni Etter dette møtet samarbeider Tufto og distriktskoordinator i Matara om å bringe søknaden tilbake til noe nær det opprinnelige. Sarvodaya/Matara District fremmer ny søknad overfor NORAD/Colombo. 17. sept Samtale med Dingstad, som var på Oslo-besøk. Han mente at søknaden lå i NORAD (Priv.org.), og ville henvende seg dit, slik at saken kunne få en rask avklaring. 13. okt Stiftelsen Verdandi sender ny søknad basert på den opprinnelige søknadssummen, og ber om at tidligere tilsagn fra NORAD blir lagt til grunn. Med søknaden følger en oppsummering av saksgangen (tilsvarende den du nå er i ferd med å lese), og en vurdering av den behandlingen søknaden har fått. - I tillegg bebudet vi et besøk i NORAD på to-årsdagen for søknaden. 25. okt Hanssen besøkte NORAD, Kontoret for private organisasjoner - med bløtkake - for å markere at det hadde gått to år siden søknaden ble avsendt. Det ble en godbit til alle som hadde deltatt i arbeidet med saken, og mange godord etterpå. 2. nov Søknaden innvilget med kr samt tillegg for inflasjonskostnader over to år kr Til sammen kr NORAD fikk delvis rett i sine motforestillinger - ikke fordi vi ignorerte advarslene deres, men fordi utviklingen i Sri Lanka og i Sarvodaya tvang oss til å endre kurs: Sarvodaya opplevde sterk ekspansjon på 80-tallet, med mange vestlige bistandsorganisasjoner som ville hjelpe. Det såkalte prosjekt-tyranniet la nye byrder på Sarvodayas administrasjon, hvor de store organisasjonene og de store prosjektene fikk mest oppmerksomhet. Sentralisering av kursvirksomhet, til nasjonalt nivå og fylkesnivå, ble valgt i mange tilfeller, fordi både lærere og elever fant miljøet på et stort senter mer attraktivt, og sikkert også mer kostnadseffektivt. Pitabeddara som folkehøgskole fikk mindre betydning enn forutsatt.

9 side 9 Pitabeddara-senteret ble planlagt og realisert uten at vi fulgte vestlig, rasjonell planleggingsteori, som forutsetter en grunnleggende problem-forståelse: Hva er egentlig problemet vi skal løse? Vi gikk til verket ut fra en idealistisk posisjon, med folkehøgskolen som svar - men på hvilket spørsmål? Synspunktet vårt åpner for at vi, Sarvodaya og lokalbefolkningen i Pitabeddara sikkert har hatt ulike oppfatninger av de mer dypereliggende eller strukturelle problemene, på tross av dialog og behovsundersøkelser. Stiftelsen Verdandi, med base på Fosen fhs, kunne heller ikke overleve i sin daværende form, med begrenset administrativ kapasitet og et etter hvert løst og uformelt forhold til folkehøgskolene. 2. Arbeidet med fornyelse av institusjonene. Opptakten til det nåværende Inter-Folk. Vonheim-seminaret 1982 og Brubyggingstanken Det er grunn til å nevne Vonheim-seminarene 1970 og , som ble en viktig kilde til informasjon og inspirasjon i det arbeidet vi her omtaler. (Se mer om Vonheim-seminara i Kåre Grytli: Dokument frå eit folkehøgskoleliv, 2005). I det følgende skal vi bare omtale ett av seminarene: Vonheim-seminaret 1982 hadde som tema: Brubygging mellom norsk folkehøgskole og den 3. verda. I programmet står bl.a.: Foredrag og samtale om Folkehøgskoleidéen - i går, i dag, i morgon. Case studies om Opplæring og arbeid i u-land. Brubygging: Drøfting om en felles plattform for u-landsengasjement i folkehøgskolen. Under det siste punktet ble tanken om felles organisering av folkehøgskolenes u- landsengasjement fremmet for første gang. Initiativtakerne ønsket en såkalt prosjektorganisasjon som kunne stå ansvarlig overfor NORAD i forhold til konkrete prosjekter i utviklingsland. Et slikt arbeid ville samtidig innebære at organisasjonen skulle drive informasjonsvirksomhet i Norge. Det skulle vise seg at det ble vanskelig å enes om en slik løsning. Når historien i dag skrives, er det ingen grunn til å legge skjul på at skillelinjene mellom skolene til Norsk folkehøgskolelag (NF) og Noregs kristelege folkehøgskolelag (NKF) kom klart fram i denne saken. Et eksempel: sendte kursleder for Vonheim-seminaret (Hanssen) et brev til styret i NKF og ba om styrets oppslutning om brubyggingsbestrebelsene kom det svar fra styret - med positive signaler når det gjaldt internasjonalt arbeid og samarbeid mellom folkehøgskoler, men også med en rekke spørsmål: Hvem står bak? - er det politisk og religiøst nøytralt? - hva med misjonen? osv.

10 side : På spørsmål om hvem som står bak, ble det svart at styret for Vonheims Venner (seminaransvarlig) og Ringebu fhs (formell kursansvarlig) sto bak forslaget, støttet av NF og NORAD. Ellers svarer kursleder at de øvrige spørsmål nettopp er av en slik karakter at de kan tas opp til åpen og bred drøfting under seminaret. I følgeskriv foreslår han at Norsk Misjonsråd blir representert under drøftingene, siden NM midt under denne prosessen skal ha kommet med et forslag til organisering, som den kristne folkehøgskolen skulle vurdere. Det kom ikke noe svar på dette; men underhånden ble det kjent at fellesmøtet for rektorer i den kristne folkehøgskolen ble forelagt spørsmålet om de vil støtte Norsk Misjonsråd eller Sarvodaya(!). Internasjonalt Utvalg blir til Etter Vonheim-seminaret ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere mulighetene for å opprette et Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen - der både NF og NKF skulle være med. Etter en lang og vanskelig prosess ble utvalget opprettet 16. februar 1983 som et underutvalg av Folkehøgskolerådet. Men den opprinnelige idéen om en prosjektorganisasjon måtte i denne omgang skrinlegges. Internasjonalt Utvalg konsentrerer seg i dag om å stimulere debatten om internasjonale spørsmål og folkehøgskolenes engasjement i disse, gjennom å administrere NORAD-støtte (informasjonsstøtte) til folkehøgskolene arrangere fellesseminarer for folkehøgskole-elever og -lærere samarbeid med andre frivillige organisasjoner om å drive opplysningsarbeid i Norge holde seg orientert om internasjonale elever i folkehøgskolen utvikle egne nettsider delta i nordisk samarbeid Om Verdandi som stiftelse Under den prosessen som er beskrevet i de to foregående avsnitt, gikk arbeidet innen stiftelsen Verdandi sin gang. Her er noen viktige veimerker : Stiftelsen Verdandi (opprettet ca. 1978) og Fosen Folkehøgskole var fra starten uløselig knyttet til hverandre. Det var elever og lærer ved skolens samfunnsliv-linje Verdandi som startet stiftelsen. Anmerkning: Navnet Verdandi kommer av gammelnorsk: det verande, d.e. det som er. (Ved Fosen fhs hadde de andre gruppene tilsvarende navn: nornene Skuld = det som koma skal = skogbruksgruppa og Urd = det som har vore = sjøbruksgruppa; Yggdrasil = livstreet = jordbruksgruppa; Vølund og Sindre = handverksgruppene).

11 side 11 Elevene samlet inn penger gjennom brukthandel, innsamlinger, tilstelninger, og ved u- landshandel gjennom Samarbeidsprosjektet Vår Verden. Stiftelsen Verdandi ble etter hvert en slags økonomisk garantist for de prosjektene som samfunnsliv-gruppa satte i gang. For oss var det naturlig at stiftelsens fondsmidler ble kanalisert mot utviklingsland. Kontakten med Sarvodaya Shramadana Movement førte stiftelsens u-landsengasjement over i faste former, og midlene ble brukt til: Informasjonsvirksomhet (som bygde på erfaringer fra reisene til Sri Lanka), bl.a. utgivelse av bladet Brubygging. Norges-opphold for Sarvodaya-ambassadørene Siripala Gamage og Somadasa Rajamuni, som fungerte som elever og hjelpelærere ved Fosen fhs, samtidig som de ble brukt i informasjonsvirksomhet rettet mot andre folkehøgskoler. Egenandel ved prosjektering og bygging av opplæringssenteret i Pitabeddara. Her søkte vi om penger fra bl.a. Samarbeidsprosjektet Vår Verden og Framtiden i Våre Hender. Trykket på økonomien ble særlig merkbart da NORAD gikk inn med 80% prosjektstøtte, og vi skulle dekke de resterende 20%. Løsrivelse fra Fosen fhs og omorganisering I brev av gjorde rektor Jon Godal, Fosen fhs, oss oppmerksom på at vi kanskje hadde operert vel mye på egen hånd når det gjaldt bruken av stiftelsen som selvstendig instans i møte med NORAD og andre institusjoner/ organisasjoner. Sitat fra brevet: Stiftelsen Verdandi rapporterar sin aktivitet til Styret for Fosen Folkehøgskole; ved større økonomiske engasjement er det naturleg også å rapportere til Rådet - som er det økonomiske styret for skolen. Godal hadde rett i at arbeidet i stiftelsen rent formelt måtte strammes opp. Vi hadde i kampens hete og i yr idealisme gitt oss selv oppgaver som gikk ut over arbeidet i samfunnsliv-gruppa ved Fosen fhs. I tillegg ble det på dette tidspunkt klart at elever ikke lenger fikk reise til Sri Lanka - etter klare advarsler fra UD om uro i landet - og dermed falt linken mellom stiftelsen og skolen mer eller mindre bort. I brev av fremmer Hanssen følgende forslag til Fosen fhs: Stiftelsen aksepteres som privat organisasjon (slik NORAD har gjort), løsrives fra Fosen fhs, og statuttene justeres/forandres. Verdandi-(samfunnsliv-)gruppa ved Fosen fhs fortsetter som før, men uten langsiktige forpliktelser overfor Sarvodaya. Gruppa kan hente kontakter og ekspertise i Sri Lanka-avdelingen i den nye organisasjonen. Stiftelsen bygger opp et apparat og påtar seg de oppgavene som åpenbart ligger i løypa nå - nemlig spredning av Workshop-idéen til u-land. Dette kommer ikke i konflikt med arbeidsoppgavene i Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolen; de har bestemt at de ikke skal drive egne prosjekter. Folkehøgskolene i Norge må være støttespillere for denne organisasjonen - i et "giog-ta-forhold". De kjenner Stiftelsen fra tidligere informasjonsseminarer, etc. Vi har satt opp en skisse som klargjør organisasjonsmønsteret.

12 side 12 WORKSHOP-ARBEIDET - NORDISK/INTERNASJONALT STIFTELSEN (PRIV. ORG.) FINANSIERING STYRE REVISOR FOND STØTTEMIDLER DAGLIG LEDER "BRUBYGGING" INFORMASJONSORGAN UTVALG FOR SRI LANKA UTVALG FOR NIGERIA UTVALG FOR INDIA UTVALG FOR SARVODAYA VISHVODAYA FOSEN FHS. ANDRE FHS. FORUT IKWO DEVEL. UNION FHS. INFORMASJON INFORMASJON INFORMASJON INFORMASJON INTERNASJONALT UTVALG FOR FOLKEHØGSKOLEN INFORMASJON KURS/SEMINARER DEBATT KONTAKTER MATERIELL PEDAGOGISK TILRETTELEGGING Illustrasjon: Forslaget til første organisasjonsmodell for Inter-folk. Det vil bli lagt stort ansvar på de Arbeidsutvalgene som blir oppretta for hvert enkelt land/prosjekt. Effektivitet og administrativ presisjon her er en forutsetning for at NORAD fortsatt skal ha tillit til oss som privat organisasjon. I møte i Stiftelsen Verdandi ble det vedtatt en rekonstruksjon av stiftelsens statutter slik: 1. Stiftelsen Verdandi er en humanitær stiftelse med et ideelt formål og definert styringsorgan. 2. Formålet for stiftelsen er å støtte prosjekter med tilknytning til Workshop-arbeidet (formidling av folkehøgskole-idéen til u-land), drevet av den norske folkehøgskolebevegelse. Stiftelsen kan i denne sammenheng drive med inntektsbringende virksomhet. 3. Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer: - Fire representanter for de aktuelle folkehøgskolene - En representant for grupper/enkeltpersoner utenom folkehøgskolene. - Styret tilsetter revisor og velger daglig leder. Sistnevnte fremmer sakene for styret og innkaller til møte (minst 2 ganger i året). - Én styrerepresentant kan også kreve sammenkalling av styret. 4. Styret oppretter utvalg som tar seg av arbeidet med de enkelte land/prosjekter. Utvalgene har stor frihet innenfor sitt arbeidsområde, men står ansvarlig overfor styret mht. årlige planer/rapporter og budsjett/regnskap. 5. Stiftelsen kan oppløses etter vedtak i styret. Før oppløsning kan skje, må alle forpliktelser være oppfylt. Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler de aktuelle prosjektene etter en fordeling som bestemmes av styret.

13 side 13 I et tillegg til protokollen står: En foreslår at Brubygging blir stiftelsens informasjonsorgan. Styret utpeker redaksjon. Vi oppretter pr. i dag et interimstyre som skal iverksette stiftelsens statutter innen utløpet av Medlemmer: Odd Arnesen, Gausdal Kåre Grytli, Oslo Hans Petter Hanssen, Fosen Folkehøgskole. Disse skrev under protokollen: Olav Lindgaard, Sven Christensen, Asbjørn Tufto, Wiggo S. Larsen og Hans Petter Hanssen. Interimstyrets arbeid Oktober 1985: Orientering om - og forslag til organisasjonsmodell og statutter for - folkehøgskoleliknende tiltak i den tredje verden ble sendt ut til alle folkehøgskolene, med frist for påmelding 1. november. I denne forbindelse hadde Internasjonalt Utvalg skrevet følgende uttalelse, som ble vedlagt utsendelsen: Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolen har fra Stiftelsen Verdandi fått oversendt en organisasjonsmodell for folkehøgskoleliknende prosjekter i u-land. Utvalget ser med interesse på de mulighetene modellen gir for konkrete samarbeidstiltak mellom norske folkehøgskoler og beslektede organisasjoner/bevegelser i den 3. verden, og mener at det er på sin plass med en slik konkret oppfølging av Workshop-idéen. Spesiell interesse knytter seg til den økende tilførsel av aktuell u-landsinformasjon som naturlig følger av slike tiltak, og her vil utvalget ifølge sitt mandat kunne stille seg til rådighet i formidlingen av denne til våre skoler. 1. november 1985 hadde følgende skoler (med kontaktpersoner) meldt seg: Skoler Elverum fhs Fosen fhs Hallingdal fhs Lundheim fhs Møre fhs Rauland fhs og Akademi Ringerike fhs Ryfylke fhs Skogn fhs Soltun fhs Utgarden fhs Vestoppland fhs Kontaktpersoner Terje Thronæs Finn Yngvar Benestad Ingebjørg Flaget Bernt Ove Bjørgsvik Ragnhild Nes Humberset Åsta Kostveit Sverre Aalvik Siri Dam Bustad Hans Øyen Ella May Brask Magne Svalland August Duedahl 27. november 1985 sendte Interimstyret ut forslag til styre for stiftelsen (se Referat fra konstituerende møte i Inter-Folk nedenfor), og til følgende arbeidsgrupper for de ulike land/prosjekter:

14 side 14 Arbeidsgrupper: Sri Lanka: Asbjørn Tufto, Frøydis Kvaløy, Tone Jøran Oredalen og Tore Gjert Eriksen. Nigeria: Odd Arnesen, Jon Peder Vestad, August Duedahl og Kåre Ulvund. India: Kåre Grytli, Magne Svalland, Solveig Mathiesen og Ingebjørg Flaget. Videre ble daglig leder og navn på stiftelsen foreslått: Daglig leder for stiftelsen: Kåre Grytli. Navn på stiftelsen: Inter-Folk. På grunnlag av disse forslagene meldte skolene seg som medlemmer og valgte styre i løpet av våren mai 1986 sendte Kåre Grytli ut innkalling til: Konstituerende møte i stiftelsen INTER-FOLK Møtet fant sted på Informasjonskontoret for Folkehøgskolen 21. mai Følgende var tilstede: Kåre Grytli, Kåre A. Ulvund, Asbjørn Tufto, Odd Arnesen og Hans Petter Hanssen. Protokollen forteller: Forarbeid: Skolene har meldt seg som medlemmer og valgt styre pr. brev i løpet av våren Resultatet ble at: En representant for disse skolene utgjør: Styre Vararepresentant Reserve Elverum fhs Vestoppland fhs Møre fhs Fosen fhs Skogn fhs Soltun fhs Lundheim fhs Utgarden fhs Ryfylke fhs Hallingdal fhs Rauland fhs Ringerike fhs En representant utenom folkehøgskolen valgt til: Styre Vararepresentant Reserve Kåre Ulvund Hans Petter Hanssen Odd Arnesen Dessuten ble INTER-FOLK foreslått som navn på stiftelsen. Kåre Grytli har sagt seg villig til å være daglig leder.

15 side 15 Sak 1/86: Orientering om bakgrunnen. Hans Petter Hanssen orienterte om stiftelsen Inter-Folk (tidligere stiftelsen Verdandi) - og Kåre Grytli fortalte om Workshop-konferansene og arbeidet med å spre folkehøgskole-idéen til land i den 3. verden. Sak 2/86: Konstituering av styret. Pga. vanskelig møtetidspunkt måtte flere av styremedlemmene melde avbud denne gangen. Følgende styre ble derfor valgt fram til neste møte i begynnelsen av september 1986: Leder: Kåre A. Ulvund Nestleder: Lundheim fhs v/bernt Ove Bjørgsvik Kasserer: Elverum fhs v/terje Thronæs Styremedlemmer: Fosen fhs v/finn Yngvar Benestad Hallingdal fhs v/ingebjørg Flaget Sekretær: Hans Petter Hanssen Sak 3/86: Navnet. Det foreslåtte navnet - Stiftelsen INTER-FOLK - ble godkjent (på engelsk: The INTER-FOLK Foundation). Sak 4/86: Daglig leder. Kåre Grytli velges inntil videre. Sak 5/86: Prosjektene. Det ble orientert om de ulike prosjektene som er i gang (mer utførlig omtale av disse vil senere bli sendt folkehøgskolene): A. Sri Lanka. Vennskaps-samarbeidet mellom Sarvodaya-bevegelsen og norske folkehøgskoler. Gjennom stiftelsen Verdandi har NORAD støttet opprettelsen av et bygdehus/opplæringssenter i Pitabeddara, Matara district. Dette ble innviet i april B. Nigeria. En praktisk folkehøgskole med hovedvekt på vannforsyning og landsbygd-utvikling er i ferd med å vokse fram i kjølvannet av Kirkens Nødhjelps tidligere jordbruksprosjekt i Abakaliki. Gjennom stiftelsen Verdandi har NORAD støttet forundersøkelse sommeren 1985, og det foreligger søknad fra stiftelsen Inter-Folk om NORAD-midler til forprosjektering C. India. Her er foreløpig 2 aktuelle prosjekter: i. Et landsby-utviklingsprosjekt støtta av Utgarden Folkehøgskole. ii. En landsby-folkehøgskole (Jagriti Vihara) som i flere år har vært støtta av svensk folkehøgskole og Föreningen for Indisk Byfolkhögskola. D. Kenya. En gruppe lærere og tjenestemenn fra Kenya er invitert til nordiske folkehøgskoler m.m. på resterende midler fra Workshop-konferansene, og to av dem kommer til Norge juni 86. Kåre Grytli har ansvaret for oppholdet deres i samarbeid med NF og NKF. Sak 6/86: Arbeidet framover. Referat fra konstituerende møte blir sendt medlemsskolene.

16 side 16 Det forberedes en utsending til samtlige folkehøgskoler - med grundig informasjon om arbeidet, og med ny henstilling om å være med i stiftelsen INTER-FOLK. Valgkomité: Kåre Grytli, Odd Arnesen og Asbjørn Tufto. Førstnevnte sammenkaller, og ordner dessuten med saksdokumenter/innkalling til nytt styremøte 8. september. Formannen og daglig leder søker å få til et møte med Eldny Bredde/Svanhild Nedregård (NORAD, Priv.org.) i begynnelsen av juni i forbindelse med søknaden om forprosjektering i Nigeria. Sak 7/86: Økonomi. Stiftelsen har foreløpig ingen økonomisk basis. Mulige midler kan komme gjennom: administrasjonsprosenten ved NORAD-støtte restmidler etter Workshop-konferansene folkehøgskolenes innsats andre skoler institusjoner/organisasjoner/enkeltpersoner. En bør være oppmerksom på at innsamlet utstyr til prosjektene kan gå inn som organisasjonens egenandel ved eventuell NORAD-støtte. Protokollen er underskrevet av Hans Petter Hanssen (sekr.). Andre viktige dokumenter fra den første tida En vil nevne følgende dokumenter som ansees som viktige i oppbyggingsfasen av Inter-Folk: Protokollen fra styremøte 8. september 1986 Brev til Folkehøgskolerådet av om rammeavtale med NORAD Brubygging nr. 1/87 Planleggings- og arbeidsdokument for prosjektarbeidet. Vi går likevel ikke nærmere inn på disse dokumentene her, idet vi regner med at Inter-Folk har dem i sitt arkiv. Avslutning Arbeidet med historien om Inter-Folks spede begynnelse går mot slutten. Det som var en drøm - ble en klopp, hvor vi hoppet fra stein til stein, og noen datt i vannet... ble en hengebru, som gynget kraftig i vindkastene... ble en bru med forgreininger og stor trafikk begge veier... Denne brua heter Inter-Folk - og er ikke ferdig utbygd ennå. Brubyggingsprosjektet må fortsette! I historisk perspektiv føler vi oss meningsberettiget til å tenke litt høyt om framtida: * 1. Om enhet og samhold. Under Innledning, side 2 leser vi:

17 side fordi vi hele tida hadde som siktemål å forene folkehøgskolenes bestrebelser på dette nye, viktige og vanskelige område, og dermed gi folkehøgskole-bevegelsen et enhetlig uttrykk og større styrke i samhold. I denne sammenheng foreslår vi at Inter-Folk gjør et nytt framstøt for å oppnå en formell tilknytning til folkehøgskolens organer - på linje med den organisasjonstilknytning som Internasjonalt Utvalg har. Dersom det fortsatt er ulikheter i tankegang mellom NF- og NKF-skoler, så tviler vi på at de vil være like utslagsgivende som for 25 år siden. Siktemålet bør være at alle folkehøgskolene i Norge skal være med i organisasjonen, uten at noen behøver å miste sin sjel. 2. Om informasjonsvirksomheten. I referat fra styremøte ( ) i Stiftelsen Verdandi (som da var under rekonstruksjon) står: En foreslår at Brubygging blir stiftelsens informasjonsorgan. Materiellet som ble sendt skolene høsten 1985 i forbindelse med opprettelsen av en eventuell ny bistandsorganisasjon, inneholdt en uttalelse fra Internasjonal Utvalg (se ovenfor s. 11). Der står bl.a.: Spesiell interesse knytter seg til den økende tilførsel av aktuell u-landsinformasjon som naturlig følger av slike tiltak, og her vil utvalget ifølge sitt mandat kunne stille seg til rådighet i formidlingen av denne til våre skoler. Vi etterlyser et samla informasjonsorgan, som bør bære navnet Brubygging. Det bør inneholde alt det stoffet vi ellers mottar i smått fra de ulike arbeidsgrupper og venneforeninger, m.m. Vi tror dette kan vise seg å bli svært viktig når det gjelder folkehøgskolens enhet og image. Vi vil peke på den muligheten som Internasjonalt Utvalg inviterer til m.h.t. hjelp til formidling av informasjonsstoff. For øvrig har vi ingen formening om hvordan arbeidet med Brubygging skal organiseres; det viktigste er at det blir gjennomført. Dermed ønsker vi lykke til med de neste 25 år i organisasjonens mangslungne saga! Asbjørn Tufto / Hans Petter Hanssen *

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Tenke globalt handle lokalt nå overalt!

Tenke globalt handle lokalt nå overalt! HELP for helse, miljø og fredsarbeid Nyhetsbrev nr. 5 Redaksjonen avsluttet: 17.1.2008 Tenke globalt handle lokalt nå overalt! Mine kjære venner! Denne gang sender jeg dere en nyttårshilsen sammen med

Detaljer

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00 Sekretariatet - Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://odin.dep.no/kd/norsk/dep/utvalg/p30009294/bn.html

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Fornying og styrking av NF

Fornying og styrking av NF Til lokallagsleder i NF og evt. andre NF tillitsvalgte Vær snill å kopiere til: rektor/ledelse leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ Distriktslag av NF Programnemnda 26.04.2012 Vår ref.:

Detaljer

Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett.

Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett. VEDTEKTER FOR TROMSØ MINESKADESENTER (TMC) 1. Foretakets navn og driftsgrunnlag Selskapets foretaksnavn er Tromsø Mineskadesenter UNN / Tromsoe Mine Victim Resource Center (TMC). Foretaket er en stiftelse.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster Norsk Folkehøgskolelag Til frilynt folkehøgskole (vær snill å kopiere til:) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ rektor og inspektør/ass.rektor

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 13. mars 2008

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 13. mars 2008 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 13. mars 2008 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen,, Bodil Nystad, Gry Husum Lars Sigve Meling (NF),, Øyvind Brandt (IF,

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte.

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte. MØTEREFERAT Styremøte nr :3 Sted :Lakkegata 3 Oslo Møtedato :3.4.2013 Referent Møtedeltakere Fravær : Tom Kenneth Rudihagen : Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen,

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen, Bjørn Olav Nicolaisen, Lars Sigve Meling, Gry Husum (vara), Øyvind

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Forslag til strategiplan 2013 2017

Forslag til strategiplan 2013 2017 Norsk Esperanto-Forbund Forslag til strategiplan 2013 2017 Strategiplan Strategiplanen beskriver den virkelighetsoppfatningen som arbeidsplanen bygger på. Utbre og styrke esperanto Oppgaven til Norsk Esperanto-Forbund

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE 1- Foreldrerådet Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hunstad barneskole, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (inhabil i S 49/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud og Åse

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember MELENCI ARBEID 2007. Oppsummeringsmøte, og planlegging videre arbeid/besøk/tema/organisering. OPPSUMMERING.

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011)

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Rapport innenfor rammen av det europeiske prosjektet Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Buskerud Travforbund ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014. Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane.

Buskerud Travforbund ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014. Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014 Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane. Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Innledning Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner

Detaljer

Nordisk selskap for interartstudier NorSIS. Generalforsamling 2003. Dagsorden: 1. Rapport fra styreleder:

Nordisk selskap for interartstudier NorSIS. Generalforsamling 2003. Dagsorden: 1. Rapport fra styreleder: Nordisk selskap for interartstudier NorSIS Generalforsamling 2003 Det vises til tidligere bekjentgjøring av generalforsamlingen i NorSIS 2003. Generalforsamlingen avholdes i etterkant av konferansen Kunstens

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Til stede: Ola Breivega, Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad, Silje Solheim Karlsen, Magni Øvrebotten og Tora Aasland Fra sekretariatet:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer