Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten"

Transkript

1 N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1012/07 ISSN-nr.: Antall sider: 21 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Pris: kr. 50,- Av Lise Lien Bjarne Lindeløv Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

2

3 FORORD På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Nordlandsforskning gjennomført et følgeforskningsprosjekt knyttet til programmet Reis og Ryk. Dette er skjedd innen for rammene av, og som del av, Nordland fylkeskommune sin satsing på Kompetansemegling Programmet. Vi vil benytte anledningen til å takke alle bedrifter i Reis og Ryk Salten-programmet som har bidratt med informasjon og stilt opp til intervju ved ulike anledninger. Vi vil også takke Grete Stave, Bertil Zahl og Bjørg Helene Jessen som har gjennomført Reis og Ryk i Salten, for deres velvilje og for å legge forholdene godt tilrette for følgeforskningsprosjektet. Bodø, 16. november

4 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD INNLEDNING IDÉGRUNNLAGET TIL REIS OG RYK PROGRAMMET Evalueringsmetodikk - effektevaluering Rekrutteringsprosessen Deltakerbedriftene og deres ideer Startseminaret Erfaringsseminarene De involverte aktørers generelle betraktninger om R&R programmet AVSLUTTENDE KOMMENTARER

5 1 INNLEDNING NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1012/2007 Nordland fylkeskommune har gjennom sine strategi- og handlingsplaner ønsket å utvikle et mer internasjonalt Nordland gjennom å mobilisere og dyktiggjøre aktører innen næring, utdanning og kultur. Dette framgår bl.a. av Handlingsplan for internasjonalisering i Nordland Nordland Fylkeskommune ønsker derfor også å understøtte ulike tiltak som kan stimulere til vekst basert på internasjonalisering her i blant vekst ved å hente impulser utenfra fra internasjonale samhandlingspartnere. På denne bakgrunn har Nordland Fylkeskommune også gitt støtte til programmet Reis og Ryk (R&R). Ideen bak R&R er å gi næringslivet i Salten anledning til å hospitere i utenlandske bedrifter for derigjennom å få impulser til nye ideer. Målet med R&R er med andre ord å fremme innovasjon og nyskapingsevnen hos de deltakende bedriftene. Dette notatet er disponert slik at vi først presenterer idégrunnlaget for R&R-programmet. Dernest beskriver vi hvordan rekrutteringen av bedrifter har skjedd og hva som karakteriserer sammensetningen av bedriftsporteføljen. Implementeringsfasen inneholdt også en opplæringssamling som skulle forberede og utruste enkeltbedriftene til å reise ut. Vårt hovedmateriale består av deltakernes fortellinger om deres hospiteringsaktivitet, hva de har lært, hva de tar med seg inn i egen bedrift etter hospiteringen samt styrker og svakheter med programmet. I dette avsnittet vil vi ta for oss hver av de 12 deltagende bedrifter. Et viktig moment ved R&R er nettverkselementene. Dette beskriver vi gjennom analysen av læringsog erfaringsseminarene. Vi presenterer så deltakernes refleksjoner om programmet før vi avslutningsvis presenterer noen vurderinger og konklusjoner som kan bidra til å videreutvikle Reis og Ryk som et innovasjonsprogram for mindre bedrifter. 3

6 2 IDÉGRUNNLAGET TIL REIS OG RYK PROGRAMMET Ideen bak R&R er skapt av konsulentbedriften Apriori, som har sitt utgangspunkt på Andenes i Vesterålen. Det er et program som har hentet inspirasjon fra EU sitt Leonardo da Vinciprogram. Som allerede nevnt er R&R utviklet som et virkemiddel for å styrke kreativitet gjennom internasjonalisering. Målgruppen er for det meste små bedrifter og til dels det vi kaller mikro bedrifter. De første erfaringene med R&R gjorde Apriori mot slutten av 90-tallet og siden har konseptet vært utprøvd og gjennomført i ulike tettsteder/regioner - særlig i Nord- Norge. Tanken bak Reis og Ryk-Salten er å fremme innovasjon og nyskapingsevnen hos deltakerbedriftene gjennom hospitering i en utenlandsk bedrift. Målet er at deltakerbedriftene gjennom denne hospiteringen skal få ideer og inspirasjon til egen bedrifts produkt- /serviceutvikling. På denne måten ønsker R&R også å bidra til organisasjonsutvikling. En annen målsetning som er nytt for konseptet, og som er blitt utprøvd i Salten-prosjektet, er å stimulere til økt samarbeid mellom bedrift og utviklingsmiljøer. Derfor skal også bedriftene utforme skattefunnsøknader som et resultat av sin deltakelse i R&R. Fra handlingsplanen til R&R blir målsetningen formulert på følgende måte: Reis og Ryk har som mål å gjøre næringslivet i Salten mer utviklingsorientert og mer attraktiv for kundene, noe som er en forutsetning for økt lønnsomhet og trygge arbeidsplasser. Prosjektet skal også øke FoU-aktivitetene gjennom interne prosesser i deltakerbedriftene og ved å styrke kontakten mellom næringsliv og forsknings- /læreinstitusjoner. R&R er som det blir sagt ved introduksjonen et program som vil stimulere til selvlæring. Dette er særlig viktig når bedriftene skal orientere seg internasjonalt. R&R vil derfor også gjennom veiledning bidra til at bedriftene tar et eget ansvar for å organisere kontakt med et internasjonalt nettverk. Prinsippet er at bedriftene skal lære gjennom prøving og feiling ( learning by doing ), og på denne måten ansvarliggjøres for egen læring. I tillegg til dette ønsker R&R å stimulere viktige egenskaper hos deltakerne som det å bygge opp selvtillit og det å være ydmyk. Selvtillit knyttes da til at man skal kunne organisere og takle de utfordringer som måtte komme, og ydmykhet knyttes til at den enkelte må være åpen og lyttende i forhold til andres kunnskap. Den mer overordnede målsettingen var å gjøre næringslivet i Salten mer utviklingsorientert, øke lønnsomheten og å skape noe nytt. R&R ble opprinnelig etablert innenfor rammene av EU sitt Leonardo Da Vinci- program. I Reis og Ryk Salten derimot ble det gjort en henvendelse til Nordland Fylkeskommune (NFK) om å finansiere et program for Salten-bedrifter. Apriori var i dette programmet blitt en del av Trollfjord Consulting, og samarbeidet med to konsulenter i Bodø 1. NFK godkjente søknaden og har støttet R&R med et beløp på kr av et totalt budsjett på kr Bedriftene som har deltatt i R&R har fått kr av NFK og deltakerbedriftene har i tillegg gått inn med en egenandel på kr Ut over dette har den enkelte bedrift benyttet mye tid, som de har måttet investere i de ulike programaktivitetene. Det at NFK har vært finansieringspartner har bl.a. innebåret at deltakerbedriftene ikke har vært begrenset av å måtte hospitere i EU land, men har kunnet bruke hele verden som reise- 1 Stave har trukket seg ut igjen som partner av Trollfjord Consulting, men de har fortsatt samarbeid. Det er Trollfjord Consulting som står som eier av dette prosjektet. 4

7 sted. Tre av bedriftene benyttet denne muligheten, og dro til andre verdensdeler slik som USA, Kina og Australia. Videre presiseres det i forhold til bedriftsporteføljen at det anses som viktig at distriktene får en rimelig representasjon. Den geografiske spredningen av bedriftene er dermed større enn det som har vært normalt i R&R programmet. 2.1 EVALUERINGSMETODIKK - EFFEKTEVALUERING For å kunne vurdere effekter av programmet R&R har Nordland Fylkeskommune ønsket en evaluering. Denne evalueringen har blitt gjennomført av Nordlandsforskning 2. Evalueringen skal ha karakter av følgeforskning som skal bidra til videreutvikling av konseptet bak R&R, samtidig som forskningsaktiviteten også skal være understøttende til bedriftsnettverket som inngår i programmet. For å kunne ivareta denne funksjonen har vi, i løpet av programperioden fra august 2006 til september 2007, gjennom intervjuer kartlagt forventninger til programmet før utenlandsoppholdet og senere deres vurderinger av nytten av utenlandsoppholdet, skattefunn og programmet som sådan. R&R er organisert som et prosessforløp med vekt på læring. Nordlandsforskning har derfor også deltatt i de ulike nettverksamlingene som programmet har organisert. I august 2006 ble en forberedende samling avholdt i Sulitjelma, mens de to lærings- og erfaringsseminarene ble gjennomført i Bodø i henholdsvis november 2006 og mai Nordlandsforskning var også representert på en stor internasjonal sluttsamling i Lofoten. Forskerne har intervjuet alle deltakerne i programmet 3, dvs representantene for de 12 deltakerbedriftene, de to involverte konsulentene i Trollfjord Consulting samt Grethe Stave i Apriori. I tillegg hadde Nordlandsforskning en samtale med ansvarlig saksbehandler i Nordland Fylkeskommune. Intervjuene ble gjennomført ved personlig oppmøte i bedriftene eller som telefonintervju. Tre deltakere ble dessuten intervjuet på samlingen i Lofoten. Intervjuene varte fra 30 minutter til en time. Vi har valgt et slikt kvalitativt design fordi vi gjennom dialogen både med representantene for programmet og med representantene for de enkelte bedriftene best fanger opp prosessen i programmet og det gir oss også bedre muligheter for å identifisere den enkelte deltakers formening om styrker og svakheter ved Programmet Reis og Ryk Salten. Videre gir den kvalitative tilnærmningen, gjennom de enkelte bedriftshistorier, også mulighet til å reflektere over kortsiktige og mulig langsiktige effekter som et program som Reis og Ryk kan bidra til. 2.2 REKRUTTERINGSPROSESSEN Rekrutteringen av bedrifter i R&R Salten skulle vise seg å være vanskeligere enn det en tidligere hadde erfart. Ved tidligere rekruttering til R&R var dette primært skjedd i samarbeid med en lokal næringsforening. I disse tilfellene har bedriftene derfor også blitt rekruttert fra et relativt begrenset geografisk område. I R&R Salten skulle det rekrutteres fra en hel region og det ble poengtert at Vi anser det som viktig at distriktene får en rimelig tung representasjon (Reis og Ryk handlingsplan). 2 Dette skjer gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling som har til hensikt å stimulere bedrifters innovasjonsevne og å effektivisere innovasjonsprosesser. Dette gjelder særlig prosesser som knytter seg til bedrifter i nettverk. 3 Med unntak av en representant som ikke har deltatt på noen av de obligatoriske fellesseminarene. 5

8 I kriteriene for rekruttering av bedrifter til programmet ble følgende nevnt som særlig viktige: Vilje til å gå inn i en utviklingsprosess som skal resultere i en Skattefunnsøknad Potensial for internasjonalisering Vurdere spesielle bransjer Metoder som ble anvendt i rekrutteringen av bedrifter har vært en blanding av annonsering i Avisa Nordland og bruk av konsulentenes bedriftsnettverk. Av handlingsplanen framgår det også at respektive næringsetater i Salten, samt næringsforeninger skulle engasjeres til å komme med forslag. Flere av bedriftene opplyser at de ble oppmerksom på R&R Salten gjennom annonsering og/eller omtale av programmet i aviser. Andre bedrifter er blitt kontaktet direkte av konsulentene i programmet. I alt har 12 bedrifter deltatt, men selve rekrutteringsprosessen tok lengre tid og var mer omfattende enn programeier hadde forventet. Dette medførte også at oppstart for programmet ble noe forsinket i forhold til planlagt. Hva kjennetegner så deltakerbedriftene? Bransjemessig ble det en sterk konsentrasjon av bedrifter som kan kategoriseres som reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Åtte av bedriftene befinner seg i denne gruppen, mens de siste fire er innenfor kunst og håndverk og bygg og handel. Størrelsesmessig varierer bedriftene fra gründerbedrifter (en-personbedrifter) til en bedrift med 26 ansatte. Hva angår økonomiske ressurser varierer dette også mye mellom de ulike bedriftene, og organisatorisk varierer det også like mye. Noen bedrifter har bedriftsstyre, andre har kun daglig leder mens atter andre kun har en ansatt. Flere av bedriftene er i oppstartsfasen, hvor gründer har annen beskjeftigelse som hovedjobb. Dette kan man anta vil ha betydning for den innsatsen deltakerne bidrar med i programmet. Bedriftene i R&Rnettverket kan derfor også sies å ha begrenset gjennomføringskapasitet og liten utviklingserfaring. Som nevnt er bedriftene geografisk spredt fra Hamarøy i Nord-Salten til Nordnes i syd. Halvparten av bedriftene befinner seg i Bodø eller omegn Deltakerbedriftene og deres ideer Her presenterer vi kort R&Rs deltakerbedrifter. Vi har valgt å fokusere på selve virksomheten og dens aktiviteter, ideene de har ønsket å videreutvikle gjennom deltakelse i programmet, deres utbytte av utenlandsoppholdet/hospiteringen og realiseringen av Skattefunnsøknader. Magic North Om bedriften Magic North tilbyr både aktiviteter (incentiv, event, kurs og konferanser) og fisking på Nordkalotten. De skreddersyr tilbud til bedriftsmarkedet ut fra kundenes behov og ønsker. De tilbyr et bredt spekter av opplevelser og aktiviteter for eksempel ekstremopplevelser, naturopplevelser, kulturopplevelser og gastronomiske opplevelser. Eksempler på opplevelser de tilbyr er: golf, hvalsafari, havsafari, jaktsafari i finske lappland, deep sea rafting, sledeturer med hunder og reinsdyr, snøscootersafari, taulag på Svalbard, brevandring, gullvasking i Finland eller nordlyssafari, grotteturer, overnatting på ishotell og villmarksleir med lavvo. De tilbyr nødvendig utstyr og de kan også tilby fly eller helikopter som transportmiddel. 6

9 Om ideen Ideen deres var å starte opp i et nytt marked Kina. Denne ideen hadde bedriften før den ble med i R&R. Deltakelsen i programmet bidro til å gjøre det litt klarere hva slags utfordringer de stod overfor og de fikk satt ting litt i perspektiv ift hva som må til for å evt nå målene. Prosjektet skal lede til økt turisme til Europa med utgangspunkt i det kinesiske markedet. Dette skal gjøres gjennom konseptualisering av kunnskap om kultur og reisemønster til kinesere, og koble denne til muligheter i Europa. Bedriften ønsker å forske på kinesisk kultur og reisemønster, kartlegge deres behov og ønsker gjennom hospitering og litteraturstudier. Utbytte av hospiteringen Bedriftens representant ble veldig godt mottatt i Kina og fikk være med på mange interessante møter. Hun møtte ulike agenter og fikk høre hvordan de tenkte. Dette opplevdes som nyttig i forhold til deres mulige satsing på det kinesiske markedet. Skattefunn Konsulenten fra Trollfjord Consulting har sammen med bedriften utviklet en søknad på Skattefunn som er sendt IN. Egalia Om bedriften Egalia er et lite selskap som tilbyr reiselivsfaglig rådgivning og konsulentvirksomhet. I tillegg arrangerer bedriften natur- og kulturbaserte opplevelser. Egalia er i en etableringsfase og har øko-turisme som sitt utgangspunkt. Bedriftens beliggenhet anses som gunstig iom at den befinner seg i nærheten av Junkerdalen nasjonalpark. Hun har jobbet innen reiselivsnæringen over mange år, og har et godt lokalt nettverk av kompetansepersoner. Om ideen Deltakeren var i dialog med en rådgiver i stiftelsen GRIP, som har som mål å bidra til økt miljøeffektivitet i norske virksomheter. Det fokuseres på økt verdiskaping med mindre miljøbelastning (www.grip.no). Hun informerte om at det skulle være en nasjonal øko-turisme konferanse i Australia. Australia er kjent for å ha fokus på øko-turisme, og gjennom søk på nettet fant hun fram til to småbedrifter som hun kontaktet Utbytte av hospiteringen Hun ønsket å besøke en liten bedrift i et område som var kommet relativt lang når det gjaldt øko-turisme, og dernest et land som var engelskspråklig. Valget falt på Australia. Det var lavsesong der og de hadde dermed tid til å ta henne med på ulike turer. Mannen som eide bedriften hun hospiterte i var botaniker, og hadde stor kunnskap om trær og deres ulike funksjoner som redskap og kulturelle betydning for urbefolkningen gjennom tidene. Hun viser til at det er viktig med tematisk kunnskap når man skal utvikle sitt eget produkt. I sin egen kontekst er hun opptatt av lokal krigshistorie (blodveien), historiske vandringer og kobbereventyret i Sulitjelma, for å nevne noe. Hun var også interessert i å lære noe om markedsføring. De delte erfaringer om dette, og hun sier at hun lærte mye gjennom sitt opphold hos den australske bedriften. Den neste delen av reisen var den nasjonale konferansen om øko-turisme, hvor det var andre nasjonale øko-turismeorganisasjoner som deltok. Utbyttet av denne konferansen var litt blandet. Mye av fokuset var på kystrelaterte forhold, og dette er ikke det hun vil konsentrere seg om når hun skal utvikle sine produkter. 7

10 På vei hjem fra Australia hadde hun et opphold i Storbritannia hvor hun deltok på en stor reiselivsmesse: World Travel Market. Hun deltok på det som het Responsible Travel. Hun vil rette seg mot et internasjonalt marked og er med i et internasjonalt markedsnettverk hvor Egalia presenteres. Skattefunn Konsulenten fra Trollfjord har hatt forhåndskontakt med IN hvor han presenterte Egalias ide. Han fikk tilbakemeldning om at Egelia kunne være en aktuell søker iom at turisme er en av IN sine satsninger. Hun har vært opptatt av å få til en realistisk søknad, men et av problemene har vært å få fram realistiske økonomiske tall ettersom hun har lite aktivitet i bedriften, og at det året hun har drevet har hatt flere utgifter enn inntekter. Urtehagen på Tofte Om bedriften I helgene om sommeren selger bedriften kaffe, urtete og hjemmelagde kaker i en over 100 år gammel bygning. Det er også en butikk hvor besøkende kan kjøpe ulike produkter basert på honning og urter. Urtehagen er åpen for besøkende. Det er også mulig ved forhåndsbestilling å bestille lunsjer og middager. Utenom sesong er det også muligheter for å booke stedet for ulike evenementer. Om ideen Urtehagens forretningside er å dyrke og foredle urter. Ideen oppsto i 2005 og hun har senere vært på et seminar i Østersund hvor hun fikk ideen om å drive med gårdsturisme. Videreforedling av urter dreier som om enten å bruke urter i mat, eller å bruke urter som egne produkter som f.eks. urtete. Utbytte av hospiteringen Hun hospiterte i Sør-Frankrike, men utenfor urtesesongen. Hun hadde følgelig ikke mulighet for å oppleve urtedyrkingen i praksis. Hun mener det faglige utbytte kunne vært bedre, men har knyttet noen nyttige kontakter. Utenom erfaringer knyttet til det personlige plan har hun også lært at det er viktig å finne sin egen stil, hun har fått ideer til nye oppskrifter, hun har lært noen nye arbeidsmetoder på kjøkkenet og hun har lært noe om videreforedling av produkter. Skattefunn Konsulenten fra Trollfjord Consulting har fullt opp bedriften i forhold til å utvikle en Skattefunnsøknad. I utgangspunktet var det meningen å knytte denne søknaden til byggingen av en vedfyrt bakerovn av gammeldags type. Denne type ovner har blitt ganske populære og hun har fått tegninger oversendt, som skal brukes til å bygge opp ovnen. Ideen til denne fikk hun i Østersund, hvor det var en dansk baker som demonstrerte bruken av gamle korntyper. I Sverige er man opptatt av å utvikle og bruke gamle kornsorter. Dette skyldes ikke minst at det i Sverige er stor hyppighet av allergier, og særlig glutenallergi. Denne satsingen kan sies å være et motsvar til det industrialiserte jordbruket som er kjennetegnet av hurtig vekst og høyt gluteninnhold i kornet. Det man nå forsøker å framavle er stor yteevne og lite gluteninnhold. Det siste bidrar til at brødene blir mer luftige. Å gå tilbake til gamle korntyper vil derfor potensielt kunne redusere hyppigheten av glutenallergi. Hun vil utvikle nye urteblandinger og eksperimentere med nye anvendelser av disse. Hun vil etablere nye nisjeprodukter innenfor brød, også til bruk i spesielle bransjer som restaurantbransjen. Ovnen vil også være nyttig til tørking av urter. IN mente allikevel ikke at prosjektet hadde tilstrekkelig potensial. 8

11 Turisthytta/Havørnsenteret Om bedriften Turisthytta i Bodø har hatt mange ulike eiere opp gjennom historien. I dag er Turisthytten et spisested. Det har også blitt arrangert selskaper og de har hatt dansekvelder der. Om ideen Havørnsenteret hadde to ulike ideer. Den ene var knyttet til havørntemaet og den andre var knyttet til utviklingen av arktisk tapas. Bedriften hadde over lengre tid jobbet med å utvikle ideen om et havørnsenter i samarbeid med lokale aktører. I utgangspunktet ville hun besøke både Skottland, i forbindelse med havørnsenteret, og Italia knyttet til arktisk mat. I forberedelsesfasen hadde hun det imidlertid så travelt at hun ikke fikk kontaktet sine skotske kontakter hos Aron havørnsenter i god nok tid. Det endte dermed med at hun konsentrerte hun seg om ideen arktisk tapas. Hun søkte Matforsk om ekstra bevilgninger for å kunne ta kokken sin med seg. Dette ble innvilget. Hun opplevde at det ikke var så enkelt å få til et godt opplegg. Men etter at hun hadde gjort et søk på nettet oppnådde hun kontakt med en guide Han var behjelpelig med å tilrettelegge et program, som inneholdt opphold på flere tapas restauranter på Sicilia i Italia. Utbytte av hospiteringen De var 10 dager på Sicilia og i løpet av de dagene var de på besøk i fem ulike restauranter. De både jobbet og observerte ulike fasetter ved det å produsere tapas, bruk av råvarer, presentasjon av tapas osv. Mens hun var i felten dokumenterte hun sine opplevelser i dagboken og hun har ved hjemkomsten hatt stor utbytte av denne dokumentasjonsformen. Under oppholdet utviklet hun ideen om at hun skulle produsere en gavebok med tapasoppskrifter med mange lekre bilder. Hun fikk også ideen til å lage postkort med matoppskrifter. Skattefunn Konsulenten fra Trollfjord Consulting hadde kontakt med bedriften, men ettersom hun solgte seg ut av bedriften i løpet av R&R-prosessen ble det av naturlige årsaker ikke sendt noen skattefunnsøknad. Hamarøy Galleri Om bedriften Hamarøy Galleri driver billed- og kunstgalleri, og har en rekke forskjellige utstillinger De driver også salg av kunst og kunsthåndverk. De har også et eget Hamsun-rom med salg av Hamsunlitteratur. Galleriet er åpent fra medio juni til medio august. Eierne av galleriet er begge aktive i kulturlivet i Hamarøy. Den ene er med i satsningen rund Hamsun-museet og den andre er med i nettverket for Hamsuns Rike. Videre skal sistnevnte fra høsten 2007 starte kulturutdanning i Tromsø. Om ideen De hadde et overordnet ønske om å utvikle bedriften og få ideer til hvordan selve galleriet kunne være rammen for flere og andre produkter enn tradisjonelle utstillinger. De hadde også et ønske om å øke lengden på sesongen. De ønsket å vurdere hvordan et fortellerkonsept kunne integreres i dette arbeidet og de ønsket å få ideer til andre produkter enn de tradisjonelle galleriproduktene. 9

12 Utbytte av hospiteringen Gjennom flere år har de to initiativtakerne til galleriet i Hamarøy hatt kontakt med personer i Latvia. Denne kontakten ble etablert i 2003 i forbindelse med Hamsundagene da en større delegasjon fra Hamarøy besøkte Latvia. De hadde derfor allerede kontakter til landet. Den som ble deres kontaktperson tilrettela hele besøksprogrammet for dem. Denne personen trengte en konkretisering av hva de to fra Hamarøy Galleri ønsket å oppnå med hospiteringen. Det ble tatt kontakt med fem bedrifter som de skulle besøke gjennom et opphold på 18 dager. De besøkte også kunstnere og andre kulturarbeidere for å høre om hvordan det var å være gründer i kulturnæringer. Da de ønsket å reise begge to søkte de, og fikk innvilget støtte, fra næringsfondet i Hamarøy kommune. Det de lærte under oppholdet var bl.a. å tenke i helhetlige konsepter. Det vil si å koble galleridriften med mat, musikk eller andre uttrykk som gir mulighet for å poengtere og understreke en gitt utstilling eller en gitt kunstform. Et mer helhetlig konsept har mulighet for romme og kombinere ulike sanseinntrykk i en samlet opplevelse. Det andre de så i Latvia var vektleggingen av fortellingen i forbindelse med en utstilling. Den tredje erfaringen var å bruke utradisjonelle nettverk for å utvikle ulike eller et mer differensiert marked, og å utvikle et sterkere målrettet fokus på kundegrupper. De fikk både se hvordan man kan organisere et galleri, hvordan man tar kontakt med kunstnere, hvordan kunstnere tar kontakt med gallerier, hvordan man får kontakt med utenlandsk kunst, hvordan man kan få til samarbeid mellom gallerier og med andre kulturarbeidere. Videre fikk de også inspirasjon til profilprodukter, skulpturpark og logo for galleriet. Hamarøy Galleri opplever i begrenset grad at nettverket av R&R bedrifter i Salten kan bidra til å utvikle bedriften. Allikevel har det utviklet seg et samarbeid med smykkekunstneren og byggmesteren i R&R, som for begges vedkommende er lokalisert på Hamarøy. Smykkekunstneren har senere flyttet til Lofoten. Reisen til Latvia har resultert i at de nå få gjenbesøk av deres kontakter fra Latvia. Dette skjer etter ekskursjonen til Henningsvær hvor alle deltakerbedriftene inkludert deres vertsbedrifter er invitert til. Denne gjenvisitten har ført til en Latvia-utstilling ved galleriet. Denne gjenvisitten har bidratt til å styrke nettverket og samarbeidet til det latviske miljøet. Skattefunn I forbindelse med skattefunn-søknaden hadde konsulenten fra Trollfjord vært hos dem to ganger. Det var utviklet to prosjektideer, men de har ikke kapasitet til å følge dem opp nå og har derfor ventet med å sende dem inn til IN. Ideene som de ønsker å utvikle er dels det å utvikle utradisjonelle nettverk. Det kan være mot byggmester, skole osv. Den andre ideen er å utvikle en gjennomgående fortellerfigur i museet. Til dette hadde de bl.a. tenkt å gjennomføre et fortellerkurs. Saltstraumen Camping Om bedriften Saltstraumen Camping er en familiebedrift som ble etablert i De driver med utleie av hytter (20 stykker av god standard og 3 med dårligere standard) og har i tillegg ca 70 caravanplasser. De er medlem av Plusscampkjeden og de ønsker et vidt spekter av hytter i klassen billig, medium og dyrt. De kan tilby sløyerom for fisk, fryserom og et stort utvalg av fiskeutstyr. De leier også ut båter til gjestene. Bedriften har hatt 100 døgn ekstra belegg på hyttene siste år og bedriften går bra økonomisk. Omsetningen har økt siste år. 10

13 Om ideen Bedriften har planer om å utvide med 7-8 hytter og å få campingplassen opp på et høyere standardnivå. Mye av fokuset har hittil vært på fisketuristen, men de ser behovet for å kunne tilby hele familien aktiviteter mens far fisker. Bedriften ønsker å kunne tilby et bredere sett av tilbud som også kan bidra til å utvide sesongen. Han tenker på å utvikle en vinterhage og to boblebad, dvs. et større pakketilbud til turister. Disse boblebadene er også tiltenkt lokalbefolkningen. Et utvidet tilbud ser han også i sammenheng med andre lokale bedrifter som kan tilby tjenester han ikke har. Utbytte av hospiteringen I utgangspunktet så han for seg å reise til regionen rundt Bonn. Han ønsker ikke å låse seg til ett sted. Målet med turen er bl.a. å skaffe seg brosjyrer fra lignende virksomheter, ta masse bilder av gode løsninger, lære om hvordan en vinterhage ser ut. Han viser til at han har gjort lite forberedelser for utenlandsturen. Noe av grunnen til dette er at han har måttet jobbe mye med vedlikehold av hyttene og andre private forhold. Det endte til slutt med at han reiste til Latvia. Skattefunn Konsulenten fra Trollfjord Consulting har vært i kontakt med bedriften for å vurdere mulighetene for en skattefunnsøknad, men den er ikke sendt noen søknader ennå. Saltstraumen fiskecamp Om bedriften Bedriften ble etablert i 1995, og fikk nye eiere i Økonomisk sett er virksomheten en av de største som er med i programmet R&R. Bedriften har overnattingskapasitet til 73 personer og de har kurs- og konferansevirksomhet med plass til 30 personer. De driver med utleie av båter og campingplasser. Mye av bedriftens virksomhet er knyttet til fiske og mange av bedriftens kunder kommer fra Sverige og Tyskland. Bedriften tilbyr ulike opplevelser knyttet til Saltstraumen slik som dykking og straumsafari. Virksomheten har planer om å utvide, men har foreløpig lagt dette på is. Siden 2005 har bedriften stadig økt sin inntjening. Målet er å få til helårsdrift, og dermed utvide sesongen, som per i dag er fra perioden mai til august. Opphav til ideen De har kommet frem til at de må ha flere ben å stå på enn kun fisketurisme, og ønsker dermed å utvide med mer familieaktiviteter. De har også tenkt på muligheter for jakt, men også ulike safariprosjekter (elgsafari, havørnsafari osv). Tyskere og svensker mener de kommer uansett slik at de nå ønsker å rette blikket mot russiske turister. De representerer et stort og nytt marked, mange av de har god økonomi, de liker dykking og naturopplevelser og de er vant til lignende temperaturer. Med tanke på at de ønsker å utvide sesongen anses det russiske markedet også å være interessant fordi de i større grad enn i mange andre land selv styrer når de ønsker å ta ut ferie. Utbytte av hospiteringen Formålet med hospiteringen var å komme seg inn i en bedrift, for å få ny kunnskap om hvordan ting kan gjøres på andre måter, skape et nettverk av mulige samarbeidspartnere og å få nyttige kulturelle erfaringer. Han fikk ikke hospitert der han hadde avtalt pga sykdom i bedriften, men den opprinnelige bedriften hadde lagt opp et alternativt og godt opplegg for han. Han lærte mye av oppholdet spesielt kulturelle forhold og måten de tenker og jobber på. Han hadde forutsett muligheten for språkproblemer og hadde ordnet seg med tolk før han 11

14 reiste. Oppholdet har resultert i samarbeid med flere russiske operatører. Negative erfaringer var at det var fryktelig dyrt å bo der. Det har ikke vært tid til å jobbe mer konkret med ideene etter hjemkomst. Daglig leder, som var på denne reisen, har dessuten sluttet i jobben i løpet av perioden. Skattefunn Konsulenten fra Trollfjord har vært i kontakt med bedriften om en Skattefunn søknad, men fordi daglig leder har sluttet har det ikke kommet noe mer konkret ut av det. Skagen hotell Om bedriften Skagen hotell ble etablert I Opprinnelig var det en eier, men nå er de fire. Fra 1993 fikk hotellet en annen profil. Da overtok virksomheten Landego fyr. Dette medførte mer fokus på opplevelser basert på natur og aktiviteter. Etter dette har de sydd sammen ulike opplevelsespakker. De eide i en periode opplevelsessenteret i Saltstraumen, men solgte dette. De kjøpte også opp hotellet i Sulitjelma i 2002 og har flere utviklingsprosjekter knyttet til dette. De har et sterkt fokus på produktutvikling. Opphav til ideen I den opprinnelige planen ønsket han å oppsøke et velrenommert hotell for å lære mer om kvalitetsledelse av serviceleveranser. Han hadde tatt kontakt med hoteller i USA men hadde møtt en del skepsis. Konkurransemessige forhold synes å være begrunnelsen for denne holdningen. Ellers så han også muligheten for å oppsøke et av de baltiske land. Men disse planene ble lagt på is. En ny ide ble skapt uavhengig av R&R programmet. Representanten for Skagen hotell skal slutte der og satse på et nytt konsept: Vestvatn villmarkssenter. Målet er å bygge en stor-kåte med plass til personer og 10 mindre kåter til overnatting, hvor hver kåte har 14 overnattingsplasser. Det skal være overnatting basert på gamle tradisjoner og all produksjon av mat skal foregå over bål i kåten. Det skal også satses på lokal mat. De ønsker også å tilby rideturer, hundekjøring, kanoturer og fisking. På grunn av endringer i den opprinnelige ideen reiste han til Rovaniemi i Finland fordi de der har god kunnskap om kåter. Han har i ettertid bestilt kåter hos denne leverandøren. Det er planlagt helårsdrift. Skattefunn Konsulenten i Trollfjord har vært i kontakt med ham angående en Skattefunnsøknad og har diskutert ulike muligheter, men det har ikke blitt tatt noe videre initiativ til dette senere. AGA Mat Om bedriften AGA mat er en tradisjonsrik bedrift som ble opprettet i Det hele startet med sesongutsalg av frukt, men i 1966 utvidet bedriften og de startet med matproduksjon. I 1992 utvidet Aga mat sin butikk og i dag har de bakeri- og konditoriutsalg samt servering i lokalene. Bedriften driver også med catering, selskaper og større arrangementer. Det er i dag ansatt 25 medarbeidere og bedriften er således en av de største som er med i R&R programmet. 12

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år NF-notat nr. 1011/2013 Ung med mentor Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane Terje Olsen 30 år 1979 2009 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer