4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043"

Transkript

1 4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF LNU ÅRSBERET ING 1982

2 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) - østerdalsgt. 17, Oslo 6 Telefon: (02) Telex: nconi ri Telegramadresse: Cajeuropa Oslo Bankgiro: Postgiro: ÅRSBERETNING 1982 Innhold Side I Innledning II Organisasjon 6 II Nasjonalt område 12 Iv Internasjonalt område 16 V U landsinformasjon 29 VI Informasjon og skolering 34 VII Kontakt med myndighetene 36 VIII Reiseavdelingen 40 IX Service-avdelingen 47

3 2 Noen forkortelser som er benyttet i årsmeldinga (forkortelser vedr. niedlemsorganisasjonene se s. ASSE American Scaninavian Student Exhange CENYC Council of European National Youth Committees CFUG Den Konsultative Oppfølgningsgruppa (innen det all-europeiske ungdomssamarbeid) CNAJEP Den franske nasjonalkomiteen DEMYC Den Europeiske Konservative Ungdomsinternasjonalen DNK Nasjonalkomiteen i Forb.rep. Tyskland DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ECB Det europeiske koordinasjonsbyrået EDS European Deraocrat Students ESONE Den greske nasjonalkorniteen EUJS European Union of Jewish Students EYC Det europeiske Ungdomssenter FAF Fremmedarbe iderforen ingen i. Norge ) FNU Foreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap GIM Geneva Informal Meeting (under FN) ItJS International Union of Student KAD Kommunal- og arbeidsdepartementet KMO Komiteen av üngdomsorganisasjoner i Sovjetunionen KSSE Konferansen om sikkerhet ôg samarbeid i Europa KVD Kultur og Vitenskapsdepartementet LFIK Landsfor~nin~en for fritidskiubber NORAD Direktoratet for utviklingshje.lp NOU Norges offentlige utreöninger NYCI Det irske Ungdomsrådet PC De (3) permanente kornmisjonene (under EF s Ungdomsforum) POFNE Det Kyprotiske medlem av IUS PWWU Pacistan Workers Welfare Union SNT Den finske Nasjonalkomite SSM Den tsjekkiske nasjonalkomiteen STABUR Statens Barne- og Ungdomsråd STUI~ Statens Ungdoms- og ±drettskontcr SUL Sveriges Ungdomsorganisasjoners Landsråd SUR Statens Ungdomsråd UD. Utenriksdepartementet UEJDC Den Kristeligdernokrat.iske Ungdomsinternasjonale USYC tjngdomsrådet i USA WFDY World Federation of Democratic Youth YMCA KFUM ÆSI Den islandske Nasjonalkomiteen

4 3 I INNLEDNING Organiseringen av ungdomssamarbeidet har funnet sin form. Kultur og vitenskapsdepartementet har fått samordningsansvaret for ungdoms spørsmål. Oppgaver og personell er flyttet over fra Forbruker og administrasjonsdepartementet. Fremdeles er det selvfølgelig andre departementer som arbeider med ungdomsspørsmål)men det er Kultur departementet som har ansvaret. LNU er fornøyd med dette. Statens Barne og Ungdomsråd (STABtJR) er opprettet. Tre av medlemmene i Rådet er oppnevnt etter nominasjon fra LNU. Så langt ser det ut som om dette er en tilfredsstillende ordning. Det er for tidlig å vurdere om Rådet har fått den profil man kunne Ønske seg, en politisk rolle, men foreløpig ser det ut som det går i Ønsket retning. Innstillingsrådet for ungdomsmidlene er ogsåoppnevnt. LNU har fler-~.. tall av representantene i Rådet, ellers sitter det en representant for Stolpe-2--organisasjonene og to:representanter fra STABtJR. Arbeidet i Innstillingsrådet har gått meget bra, men det er ting som tyder på at det ville være en fordel om det også hadde sittet en representant for Departementet, ved STUI, i Rådet. Innstillingsrådet har såvidt begynt å diskutere eventuelle nye stønadsordninger for organisasjonene. LNU har uttalt seg om Ungdomsmeldinga og Tilleggsmeldingen. Meldingene ble ikke behandlet i Stortin~et i DetfØles iriiidlertid som en lettelse at selve organiseringen av üngdomssama~beidet, ble behandlet i forbindelse med Statsbudsjettet Samarbeidet mellom STABUR, LFK og LNU om den Ungdomspolitiske konfer-~ ansen var et konstruktivt samarbêid. Fra LNU s. side kunne ~i Ønske ~oss at en av de tre samarbeidende instanser hadde ansvaret for første utkast til tema og program. Dette kunne så diskuteres hos de respekt ) tive sånn at representantene i arbeidsgruppen kunne stille med signaler fra egne rekker. Forberedelsesgruppen bør ha endelig avgjørelsesmyndighet på innholdet i den Ungdomspolitiske konferansen. STUI arrangerer fremdeles konferanse for sentralt tillitsvalgte og ansatte på Hadeland. Nå arrangeres riktignok disse konferansene i samarbeid med LNU. Spørsmålet er om ikke LNU bør arrangere disse konferansene selv, og invitere representanter fra STUI til å delta. Ornorganiseringen tilsier jo nettopp dette. LNU har forståelse for at man fra STUI Ønsker å ha kontakt med representanter fra organisasjonene, men mener at det kan la seg gjøre selv om LNU står som arrangør av konferansen selv. For å arrangere et forum der lederne i organisasjonene kan møtes, bør ~LNU vurdere om representafltskapsmøtet i desember skal utvidës til to dager. Erfaringer fra siste representantskapsmøte viste at med en dag ble det for kort tid til en skikkelig debatt av både budsjett og arbeidsprogram. Et repr~sentantskapsmøte som varer i to dager, skulle tilsi at vi får tid til en grundigere behandling av sakene samtidig som vi kan bli bedre

5 4 kjent med hverandre. LNU har i året som har gått, brukt en del tid på å diskutere organisasjonens struktur. Det er ting som tyder på at man bør utvide antall utvalg til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Det som har vært mest diskutert er et U-lands utvalg og et Nordisk utvalg. Samtidig som det er ting som tilsier dette, Ønsker man ikke å utvide organisasjonen til å bli en byråkratisk tredemølle,. der ingen kan. ha oversikt over det som foregår. Diskusjonen er ikke av sluttet ved utgangen av året, men det er ting som tyder på at man kommer fram til et rimelig kompromiss. LNU har -også i denne perioden arrangert skoleringsseminarcr i to trinn. Det vi Ønsket var at det skulle være de samme representantene som var tilstede på såvel trinn I som trinn II. Dette har ikke fungert. LNU vil til tross for dette forsøke denne modellen for skolering en periode til, før man eventuelt forsøker noe nytt.. Omorganiseringsfasen LNU har vært preget av. bør-være ovêr. Den nasjonale aktivitete~ har kommet opp på et stabilt nivå, men enda kunne det kanskje være ønskelig med en ytterligere innsats på dette området. LNU har ikke kapasitet til å drive sitt eget utredningsarbeid, men organisasjonen bør føre en offensiv linje overfor myndigheter, når det gjelder å definere områder som bør sees nærmere på LNU bør også søke å komme mer på offensiven i debatten om hvordan løse dagens ungdomsproblemer. Her er vi avhengige av at. hver enkelt organisasjon arbeider ungdomspoiitisk, ikke bare med sine tradisjonelle aktivi teter... Medlemsorganisasjonene må også være villige til å diskutere sin rolle i det forebyggende ungdomsarbeidet, og derved sitt innhold og sine.. arbeidsmetoder. Denn~ diskusjonen må gå p~ organisasjonenes egne premisser. LNU må dërfor arbeide aktivt i. utformingen av Ungdoms undersøkelsen fase fl Arbeidet med å skape kontakt mellom norsk ungdom og innvandrerungdoui fortsetter. Holdningskampanjen gikk av stabelen i mars. Responsen fra de fleste av medlemsorganisasjonene var skuffende liten. Presse-. ) meldingen og omtalen i radio var imidlertid meget bra. Arbeidet med kontaktkonferansene har i perioder ligget nede. Årsaken til dette er i hovedsak manglende bevilgninger fra myndighetene. Det ville være ønskelig at dette arbeidet kunne fortsette. Arbeidet med forberedelsenë til Det Internasjonale Ungdomsåret, IYY, har kommet godt igang. En uformell arbeidsgruppe bestående av representanter fra KD, LFI< og. LNU har kommet med forslag til sammen setning av Hovedkomiteen og Arbeidsutvalget for året. LNU mener i utgangspunktet at Hovedkomiteen er for stor (ca. 35 personer) og med for liten vekt på representasjon fra- ungdommen selv. Sainmensetningen har i skrivende stund ikke gått i statsråd, men det er ingen signaler - som tilsier at den vil bli redusert. Sekretariatet for året er bestemt lagt til Kulturdepartementet (1(D). En egen sekretær vil bli ansatt med det aller første. Det er allerede nå klart at kulturministeren vil bli formann i Hoved komiteen mens statssekretæren i KD vil bli formann i Arbeidsutvalget. LNU har 6 representanter i Hovedkomiteen og en representant i Arbeids

6 ..5 utvalget. På denne måten kan ikke alle medlemsorganisasjonene være direkte representert, og det vil derfor være nødvendig at LNU som sådan, har et eget apparat for å sikre at alle organisasjonene synspunkter på og Ønsker med IYY kommer frem. Samarbeidet innenfor det Europeiske Ungdomsrådet (CENYC) preges fremdeles av Økonomiske problemer og omstruktureringen av sekre tariatet. Seminaraktivitetene har imidlertid gått sin gang. LNU har vært representert på alle, samt vært med i en del av forbered elsesgruppene som har forberedt seminarene. Samarbeidet innenfor det All Europeiske rammeverket (AEYSC) brøt sammen i desember. På det 3. konsultative møtet på Kypros oppsto uenighet om en organisasjon som søkte om medlemskap. Det var umulig å komme fram til, noen enighet på møtet. Det ble derfor bestemt at man skulle legge ned all aktivitet i 6 måneder, og den tyske nasjonal- komite sa seg villig til å være vert for et ekstraordinært Konsul tativt møte i juni Innenfor ungdomssamarbeidet i EF har det vært en dreining av aktivitet fra de tre permanente komrnisjoner til at arbeidet har foregått i mindre arbeidsgrupper. ObservatØrene innenfor Ungdomsforumet har ikke anledning til å delta på lik linje med medlemmene i disse mindre arbeidsgruppene. LNU har vært med i en gruppe som har arbeidet med ungdomsutveksling. De tre permanente komrnisjoner eksisterer enda og LNU deltar. Ungdomsforumet har arrangert en større høring ôm ungdomsarbeidsledighet. LNU var ikke involvert i denne høringen. Som FNU var LNU vertskap for Nordisk Ungdomstreff i Kragerø. Ungdoms treffet samlet ungdom fra alle de nordiske land, og var meget vellykket. Représentasjonen fra Norge var imidlertid i dårligste laget. Det var ingen fra LNU s medlemsorganisasjoner tilstede LNU som FNU har frem deles ikke endelig avklart sitt forhold til Foreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap, noe som ikke alle innenfor Foreningen Norden ser ut til å akseptere. Regjeringenes ad hoc komite for UngdomsspØrsmål.i Eüroparådet har hatt sitt første møte. Norge var repr~sentert fra konsultatet i Strasbourg, med en fra LNU som rådgiver. Det er å håpe at Norge vil bli repr~sentert hjemmefra fra regjeringshold (UD) heretter LNU ma förtsette med ordningen å sende en rådgiver til regjeringen på disse møtene. NIU Ferie har iperioden lidd under tidvis dårlig bemanning, men avdelingen har etter forholdene klart seg bra. Ved en utvidelse til Reisebyrå, bør man ha en gjennomgående diskusjon av sammensetningen av Reisestyret samt diskutere hele reisebyråets forhold til resten av LNU-strukturen.

7 V V V 6 11 ORGANISASJO.N 1. INNLEDNING V Ved avslutningen av 1982 har LNU vært igjennom et helt arbeidsår med fullt utbygd styringsstruktur og sekretariat. Organisasjonen er i stadig utvikling, med prøving av ulike arbeidsmetoder og vurdering av arbeidsområdene. LNU er i ferd med å finne sin form og plassering innenfor det frivillige ungdomsarbeidet har vært et omfattende arbeidsår for LNU med en nær maksimal utnyttelse av de personellmessige og Økonomiske ressurser som har vært til disposisjon. Sekretariatets arbeidsform er i ferd medå bli fastlagt. Med et såvidt stort aktivitetsnivå og mange medlems- V organisasjoner, er det nødvendig med visse rutiner og arbeidsprose dyrer i Sekretariatet. Det er imidlertid alltid fare for at organi sasjonen utvikler unødveridige., byråkratiske arbeidsformer. ) V Arbeidet i 1982 har også vist nødvendigheten av å utvikle bedre kontaktformer mellom LNU s Sekretariat og sekr~tariatene i medlems V organisasjonene Toveis kornmunikasjon mellom LNU og organisasjonene bør bedres. Det har også vist seg at det til nå har vært liten interesse hos medlemsorganisasjonene for å bruke LNU systemet, for eksempel LNU Nytt, til å informere andre om ting av generell interesse. 2. MEDLEMSORGANISASJONER Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) hadde 3l.desernber V 1982 følgende 50 medlemsorganisasjoner: AFS~~Norge Internasjonal Ungdomsutveksling (AFS) ANSA - SAmbandet for Norske Studenter i Utlandet V V V Arbeidernes Ungdomsfylking Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) (AUF) Den norske Santalmisjons Barne- og Ungdomsavdeling(DNS-BU) Det Norske Lutherske. Indremisjonsselskap Barne- og Ungdomsavdeling(DNLI_BU) Det Norske Misjonsforbunds Ungdom(NMU) Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon (DNMSU) Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund(DNTB) Det Norske Totalavhoidsselskaps Ungdomsforbund(DNTU) Det Vestlandske Indremisjonsselskap Barne- og ungdomsavdeling DistriktshØgskole Studentenes Landsforbund (DHL) Europeisk Ungdom (EU) Framfylkingen Fremskrittpartiets Ungdom (FPU) IOGT s Barneavdeling (IOGT-B) Kristelig,Folkepartis Ungdom (KrFU) Landslaget for Norske Lærerstudenter(LNL) (DVIBU)

8 7 Liberale Folkepartis Ungdom(LFU) Metodistkirkens Ungdomsforbund(MU) NotorfØrernes Avholdsforbunds Ungdomsforbund (MA-U) Natur & Ungdom (N&U) Noregs Ungdomsiag (NU) Norges Bygdeungdomsiag (NBU) Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) Norges Gymnasiastsarn.band (NGS) Norges KFUK-Speidere (KFUK S) Norges KFUM-Speidere (KFUM s) Norges Kristelige Student- ogskoleungdoms1ag~~(nkss) Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) Norges Musikkorps FbrbùndMV~)~ Norges speiderforbund (NSF) Norges Unge Venstre (NUV) Norsk Folkehjelp Sanitet- og ungdomsutvalg(nfsu) Norsk Målungdom (NMU) Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) V Norsk Studentunion (NSU) Norsk Søndagsskoleforbund (NSSF) Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) Norske Baptisters Ungdomsforbund Norske 4 I-{ (4 H) Rød Ungdom (RU) (NBUF) Senterungdommens Landsforbund (SUL) V Sosialistisk Ungdom (SU) Unge Høyres Landsforbund (UHL) Unge Pionerer CUP) Youth for Understanding (YfU) V Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon (YLI) Landsrådet (LNU) hadde dessuten 2 observatører: Funksjonshernmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFO U) Norges Kristelige Studenterbevegelse (NKS) V

9 8 3. REPRESENTANTSKAPSMØTER 3.1 Møtet 8.mai 1982 På representantskapsmøtet: i LNU 8.mai var det 69 representanter fra 41 mediemsorganisasjoner tilstede. Det møtte også 2 representanter fra 2 observatør organisasjoner. Dessuten var det Vestlandske Indre misjonsforbunds Barne og Ungdomsutvalg, som ble innvilget medlem skap i LNU på møtet, representert. Representantskapet behandlet regnskap og årsmelding for Kjell Petter~en, sekretær fra Statssekretærutvalget for ungdomspolitikk, innledet til diskusjon om arbeidet med tilleggsmeldingen til St. meld.nr. 9 ( ) - Ungdommen og samfunnet. 3.2 Møtet 11.desember 1982 På representantskapsmøtet 11.desember var det medlemsorganisasjoner tilstede. representanter fra Representantskapet vedtok endringer i vedtektene som førte til en ny prosedyre ved valg av styremedlemmer og av valgkomiteen. Represen tantskapet diskuterte og vedtok arbeidsramme og budsjett for Det var valg av halve styret. 4. STYRET Styret i LNU, som ble valgt på representantskapsmøtene og :L, hadde i 1982 denne sammensetning (funksjonsperiode i parentes): Leder : Elsbeth Tronstad ( ), UHL ::Nestleder : Sin Bjerke ( ), AUF Styremedlemmer : Jens-Petter Johnsen ( ), NKSS Arne Dale ( ), Kr.FU Erik Anthonisen ( ), NKUF Tørres Sande ( ), NU Anne K. Grimsrud ( ), SUL Stein LØvoid ( ), NSF Ole Bjørn StØle ( ), MU Leiv Trygve Opstad (1982), NMU Gisle B. Nødtvedt ( ), NSSF Erik Fløystad ( ), NBU Olav Njaastad ( ), AFS - Titti Hartmann har værb de ansattes representant i styret i Styret har avholdt 8 møter hvor 80 protokollførte saker ble behandlet. Generalsekretæren, Bjørn Jaaberg Hansen, har vært sekretær for styret. 5. UTVALGENE LNU s faste, vedtektsiestede utvalg er : Arbeidsutvalget (AU), Inter nasjonalt utvalg (IU), Nasjonalt utvalg (NU) og Reiseavdelings styret (RS). Utvalgene oppnevnes av styret og får sitt mandat og arbeidsområde definert av styret. De består dels av styremedlemmer og dels av medlemmer oppnevnt etter nominasjon fra medlemsorgani sasj onene.

10 9 ) Styret har også oppnevnt et Innvandrerutvalg, se avsnitt III, pkt.6. Reiseavdelingsstyrets virksomhet behandles under avsnitt VIII, pkt Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget ble oppnevnt av styret på møtet 13.januar og denne sammensetningen: Elsbeth Tronstad (leder LNU) fikk Sin Bjerke (nestleder LNU) V Jens-Petter Johnsen (leder NU) Erik Anthonisen (leder IU) Arne Dale (leder RS) Arheidsutvalget har avholdt 26 møter hvor 166 protokollførte saker ble behandlet. Generalsekretæren, BjØrn Jaaberg Hansen, har vært sekretær for Arbeidsutvalget. 5.2 Nasjonalt utvalg Nasjonalt utvalg (NU) ble oppnevnt av styret på møtet 13.januar etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene, og fikk denne V sammensetningen: V Jens-Petter Johnsen, leder (styret) Gisle B. NØdtvedt (styret) Erik Fløystad (styret) Leiv Trygve Opstad (styret) V Sigmund Røysland (4-H) Grete Mugaas (KFUK-S) V V Inger Anne Ravlum (NGS) V Trine StrØmman (EU) V Vivi Lassen (NSF) V NU ha~ hatt 9 møter hvor 70 protokollførte saker ble behandlet. Nasjonal konsulent, Nina Schjerve Pedersen (til 1.09.) og Anne IngebjØrg Enge (fra 1.09.) har vært sekretær for utvalget. 5.3 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg (IU) ble oppnevnt av styret på møtet 13. januar etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene, og fikk denne sammensetning: V ~V Erik Anthonisen, leder (styret) Anne K. Grimsrud (styret) V Stein LØvold (styret) Olav Njaastad (styret) V Åsmund Birkeland (NKU) Kjell Holmguist (NMU) Kurth Harald Aase (UHL) Aud Lise Norheim (NUV) VFrode Forfang (AUF) IU har hatt 9 møter og i samling. 72 protokollførte saker ble behandlet. Internasjonal konsulent, Torill Johnsen, har vært V sekretær for utvalget. V

11 10 6. SEKRETARIATET Sekretariatet i LNU ledes av generalsekretæren som er ansatt på åremål for 3 år av gangen. De øvrige stillingene i sekretariatet er faste. LNU s sekretariat-har i 1982 hatt den bemanningen som var forutsatt ved etableringe~ Følgende har vært ansatt i LNU i 1982: BjØrn Jaaberg Hansen, generalsekretær Nina Schjerve Pedersen, nasjonal konsulent (l.l. 31.8) Anne IngebjØrg Enge, nasjonal konsulent (16.8 ) Torill Johnsen, internasjonal konsulent Anders Tunold, u iandskonsulent Birger Knudsen, saksbehandler Arnt Chr. Aslaksen, Økonoinikonsulent Anne Brit Kvalvik, kontorinedarbeider Berit Olsen, kontormedarbeider Bli Eggen, kontormedarheider Snefrid Bergum, sekretær Eurocentres Tina Sæther, sekretær Arbeidende gjest Ragnvald D. Hovden, avdelingsleder Reisëavdelingen Titti Hartmann, konsulent Reiseavclelingen Kan Bus land, reisekonsulent Reiseavdelingen Ellen GrØstad Dulin, sekretær (ASSE) - Reiseavdelingen Nina Moe, kontormedarbeider - Reiseavdelingen Sissel Simonsen, kentormedarbeider (vikar) Reiseavdelingen (146 ) LNU hadde ved utgangen av stillinger som allë er besatt. Nina Schjerve Pedersen sluttet i stillingen som Nasjonal konsulent Anne IngebjØrq Enge ble ansatt i hennes stilling og til trådte Anders Tunold hadde permisjon fra stillingen som u landskonsulent fra til Betzy Eilingsen Tunbld var ansatt sbm vikar i stillingen fra til Nina Moe har permisjon fra stillingen som kontormedarbeider i Reise avdelingen i perioden Sissel Simonsen ble ansatt som vikar i hennes stilling og tiltrådte ØKONOMI - Økonomisk ble 1982 et tilbakeslag for LNU med et underskudd på nær kroner. Hovedårsaken til underskuddet er en svikt i reise avdelingens dekningsbidrag på omlag kroner. Administrasjons utgiftene og kostnadene i forbindelse med aktivitetene ble omtrent som budsjettert. Det Økonomiske resultat i 1982 viser tydelig nød vendigheten av å ha en reserve for å kunne møte svingninger i reise avdelingens virksomheter. Av inntektene i 1982 kom ca. 55% fra offentlige tilskudd, mens det i 1981 var ca. 47%. Dersom en ser bort fra reiseavdelingens virksomhet, var ca. 70% av utgiftene knyttet til administrasjon, mens resten ble brukt til aktiviteter. Det tilsvarende tall i 1981 var ca. 72%

12 11 ) Ved vurdering av LNtJ s balansekonto, må en ta i betraktning at kreditorposten er unormalt stor ved årsskiftet. Dette skyldes store regninger som vanligvis kommer i begynnelsen av januar, men som angår året før. LNTJ har ikke hatt nevneverdige likviditets problemer i 1982, men situasjonen må forventes å bli vanskeligere dersom egenkapitalen ikke blir bedret i 1983.

13 12 JR NASJONALT OMRÅDE 1. GENERELT Det nasjonale arbeidsområdet i LNU er fortsatt i etableringsfasen. I 1982 har en hele tiden vært ~t ptatt av å vurdere arbeids- og kontaktformer innad og i forhold til medleriisdrgani~asjunen~ c~ myndigheter. Arbeidsoppgavene har i hovedsak vært fastlagt i arbeids rammen, men det dukker opp saker etterhvert som det også er viktig å følge opp. LNU s engasjement og arbeidsformer på den nasjonale sektor er i stor grad avhengig av initiativ og oppfølging fra medlernsorganisasjonenes side. UNGDOMSPOLITIKK Innenfor det ungdomspolitiske området har arbeidet vært preget av St.meid.nr. 19 (82-83) Ungdom, deltakelse og ansvar, både før og etter at den ble lagt fram. Tilleggsmeldinga ble tatt opp til diskusjon på dagskonferanse 28. august. innledning ble holdt av Jan 5. Levi, statssekretær i- Kultur og vitettskapsdepartementet. På bakgrunn av denne konfëransen og inn sendte uttalelser fra medlemsorganisasjonene, ble LUU s syn på St.meld.nr.19 forher~edt i Nasjonalt utvalg og en uttalelse ble vedtatt i styret 3.niovernber. Ved årsskiftet var ikke meldingene behandlet i Stortinget, og oppf~lging i forhold til dette vil fortsatt måtte prege LNU s arbeid. Under utarheideisen av tilleggsmeldinga ble det jobbet aktivt overfor statssekretærutvalget. Spesielt skjedde dette i forbindelse med spørsmål om koordinerinigen av arbeidet med ungdomsspørsmåi og om spilieautomater. 3. STØNADSOEDNINGER Både i forbindelse med uttalelse om St.meld.nr. 19 og om NOU 1982:5 Nytt inntektssystem for kommunene, ble stønadsordninger til ungdoms arbeid diskutert. Nasjonalt utvalg har hatt under forberedelse en grundig debatt om spørsmålet, men valgte å vente med å invitere organisasjonene til dagskonferanse til det nye innstillingsrådet var oppnevnt. Ved Stortingets budsjettbehandling for 1983 ble det jobbet overfor Stortingets Kirke- og undervisningskomite. 4. SEMINAR OG KURS Det har vært avholdt følgende seminar og kurs på nasjonalt område i meldingsperioden: 4. 6.juni: Konferanse om ungdomsorganisasjonene og uorganisert ungdom. Det deltok 15 deltakere, fra li medlemsorganisasjoner, samt represen tanter fra LFK, SUR og LNU.

14 13 28.august ble det avholdt en dagskonferanse om St.meld. nr. 19 (82 83), ) Tilleggsmeldinga. Det var 63 deltakere totalt. 33 av medlemsorgani sasjonene deltok september ble LNU s første foreningstekniske kurs avholdt, spesielt beregnet på ansatte og tillitsvalgte i de mindre organi sasjonene. Tema: PR og kommunikasjon. 30 deltakere. Kurset hadde spesielt stor ansøkning. 16.-l7.oktober ble det arrangert et seminar om mediapolitikkenog dens betydning for organisasjonene. 20 deltakere. 5. REPRESENTASJON OG DELTAKELSE Torunn Laupsa representerte LNU i ALKO-KUTT s styre, inntil plenums møtet 26.oktober da hun fikk avløsning av Erik Fløystad, med Gisle B. NØdtvedt som vararepresentant. Anne Ingebjørg Enge representerte LNU på plenumsmøtet. Vivi Lassen deltok på ALKO-KUTT s stand på messa Hjem og Hobby. På møtene i Holdningskampanjen mot narkotika har disse møtt: Erik Fløystad, Vivi Lassen, Nina Schjerve Pedersen og Anne Ingebjørg Enge. Anne Ingebjørg Enge deltok på møtet i Handlingsutvalget mot barne ulykker. Anne Ingebjørg Enge deltok på felleskonferansen mellom LNU og STUI for ansatte og sentralt tillitsvalgte 29.1l på Hadeland. Sigmund Røysland deltok fra Nasjonalt utvalg på første delen.. Nina Schjerve Pedersen og Anne Ingebjørg Enge har deltatt på møter i styringsgruppa for prosjektet SØndre Nordstrand og Oslo Vest. Nina Schjerve Pedersen har representert LNU i forberedelsesgruppa for den ungdomspolitiske konferansen... - På ungdomskonferanser i fylker og kommuner har disse deltatt fra LNU: TØrres Sande : Kristiansand Erik Fløystad : Akershus Anne IngebjØrg Enge: Aust-Agder Elsbeth Tronstad deltok på landsmøtet i FFOU. Erik Fløystad og E.lsbeth Tronstad deltok på LFK s landsmøte 17. l8. april. Anne Ingebjørg Engedeltok på FAD s konferanse Ungdom l.82. i bysamfunn 6. INNVANDRERS PØRS MÅL Innvandrerutvalget er et underutvalg av Nasjonalt utvalg. Vårhalv året hadde utvalget denne sammensetning: Per Jostein Ekre, leder Arne Dale, styret Olav Njaastad, styret Hanne Marie Kaarstad, Kr.FU Torbj ørn Paùlsen, ANSA Jan Olav Haaven,

15 HØsthalvåret hadde utvalget denne Olav Njaastad, leder Trine StrØmrnan, Nasjonalt utvalg Benedicte Giæver, NGS Hilde Margrethe Sæbø, Kr.FU Cecilie Norland, UHL samrnensetning: Hele åre.t hadde utvalget to observatører; Kahlid Mahmood, Pat Coughliri, FAF. PWWU.og Holdn-ingekampanjen om innvandrerspørsmål var utsatt fra november 81 og ble-gjennomført mars~ Deltakelsen fra organisasjonene var varierende og skuffende. Det var større og mindre aktiviteter på 10 ulike steder i landet. Kuiturkveiden på Club ~ i Oslo ble ganske vellykket og fikk god pressedekning. Til kampanjen var det laget tipshefte, løpeseddel og ~lakat. Som en oppfølging av holdningskampanjen ble det foretatt en rund spørr ing i organisasjonene for å kartlegge i hvilken grad organi sasjonene hadde satt i gang eller planlagt spesielle aktiviteter for innvandrere. Den etterhvert tradisjonelle kontaktkonferansen med -innvandrer organisasjonene ble utsatt til 1983 på. grunn av manglende Økonomisk støtte. Khalid Mahmood innledet om innvanclrerspørsmål på konferanse i Vest fold Senterungdom. 7. ANDRE SPØRSMÅL Undersøkelsen satt i gang i 1981 om menns og kvinners posisjoner i organisasjonene ble avsluttet og resultatet sendt organisasjonene og pressen. LNU har fått t:il uttalelse utkast til trafikksikkerhetsaksjon, et feliestiltak mellom Statens Ungdomsråd og Trygg Trafikk. LNU vurderte utkastet som uhensiktsrnessig og for mye irinrettet på motortrafikanter til at det burde gjennomføres. LNU har engasjert seg i kampanjen ALKO-KUTT og isosialdeparte mentets Holdningskampanje mot narkotika. Handlingsutvalget mot barne ulykker Ønsket å ha med LNU i sitt avsluttende arbeid, og LNU har engasjert seg i en kontak~formidlende rolle her. LNU har, sammen med LFK og de partipolitiske ungdomsorganisasjoner (unntatt FRU), sendt brev til den politiske ledelse i Kultur- og vitenskapsdepartementet om prioritering og organisering av ungdoms programmene i NRK TV og Radio. LNU har i uttalelse til Forbrukerrådet og pressen gått imot reklame i Radio og TV..LNU har i forbindelse med forslag til nye forskrifter ved opptak til pedagogiske høyskoler, sendt uttalelse til KUD om at det fortsatt bør gis tilleggspoeng for lederarbeid i organisasjoner.

16 -1~- I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 1983 ble det sendt brev til Justisdepartementet om de nye satsen.e for bruk av sivile tjenestepliktige. LNU har hatt møte med representanter fra Norges Idrettsforbund med sikte på å få til en bedre gjensidig orienteringom saker av felles interesse.

17 V 16 1~( INTERNASJONALT OMRÅDE V: V.. ) 1. GENERELT V V LNU s internasjonale arbeid i 1982 har i stor grad fulgt de linjer som er trukket ppp tidligere. Landsrådet har deltatt aktivt i de ülike fora hvor det skal ivareta norske ungdomsorganisasjoners int V eresser. Samtidig har en hatt anledning til å sende en rekke re presentanter for medlemsorganisasjoriene på ulike seminar og kon feranser. V V V V V V Økonomi setter grense for LNU s engasjement på den internasjonale V V - sektor. Til tross for sterk stigning i utgiftene har for, eksempel V Lilskottet fra Utenriks~tep~rtemeritet stått på samme nivå siden V I tillegg har en opplevd at også andre stønadsordninger har V gitt r~indtc utteilin ~ 2.NOiZDISK SA~4~BL~ID. VV V V V V V VV VV V V 2.1. Samarbeid mellom nasjonalkorniteene V V Konta1~tmøt:enc V V V V V V VV V V ~ 1982 er det avholdt 2 kontaktrnøter inej.iom de nordiske nasjonal-. V V komiteene. Det første møtet ble avholdt i Stockholm 12.og 13.rnai. V Fra LNU deltok Elsheth rfrofl~afj E:cik Arithonisen og Bjørr~ Jaaberg V V fl~risen. Det andre møtet. ble avviklet i Os1~o 8. og 9. okt~ober. Her var LNU representert ved Elsbeth Tronsl:ad, Erik AnthoTlisen, Bjørn V Jaaherg Hansen og Torill Johnsen. V V V - V På kontaktwøtene har. I1a~jonalkomiteene, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Sveriges Ungdomsorganisasjdners LandVsråd (SOL), Æakulysamband Island V (SS1) og LNU utveksiet erfaringer og informasjon om virksomheten. V V SNT (organet som koordinerer internasjonale kontakter i Finland) har V etter hvert overtatt den plassen Statens Ungdomsoråd i Finland tidligere hadde som observatør. På kor~taktmøtet i Oslo ble de nødvendige end ringer foretatt i samarbeidsavtalen og de Økonomiske fordelingsnøkler,, V slik at SNT kan delta som fullt medlem i samarbeidet mellom nasjorïal komiteene. Det ble tatt særlig omsyn til at SNT ikke har formell V tilknytning til CENYC. V V V V V V V V V Hovedhensikten med disse kontaktmøtene har imidlertid vært: å drøfte V - og forsøke å samordne nordiske synspunkt på det Vungdomspolitiske samarbeid i Europa. Det har særlig vært nyttig å drøfte felles V V holdninger til samarbeidet i CENYC og den politiske utviklinga i V CENYC. Holdninger til EF s ungdomsforum og Europarådets ungdoms- V arbeid har også vært sentrale emner på møtene. V V V Nordisk ungdomsrnøte V VVV V De nordiske nasjonalkomiteene arrangerte helga november i V Södertelje et felles møte med tittelen En k~rnvapenfri Zon i Norden?- V nordiskt ungdomsmøte.. Hovedinnholdet av arrangementet ble trukket - V opp på et forberedelsesmøte som ble arrangert 18. februar i Stockholm. LNEJ var representert: med Bjørn Jaaberg Hansen. De øvrige forberedelser V

18 17 ble lagt til de nordiske kontaktmøtene. ) På det nordiske ungdomsmøtet var LNU~s delegasjon satt sammen på denne måten: Geir Haugland, KrFU, Dag Staale Jensen, EU, Ivar Morken, NKU, Signe Opsahl, NBU, Rolf Hillestad, NKSF, Solvéig Torsvik, AUF, Egil Knudsen, AUF, Solveig Botnen Eide, NKSS, Ingolf Bleikra, IOGT, Arild Rønsen, RU, Anne Mette Hegdal, RU, Tor Steinmoeggen, SUL, Jan-Morten Torrisen, SU, Kai Henriksen, UHL, Magne Enger, UHL, Frode Forfang, lu, Åsmund Birkeland, IU, Olav Njaastad IU/Styret, Anne K. Grimsrud, IU/Styret, Erik Anthonisen, Styret, Bjørn Jaaberg Hansen og Torill Johnsen. Møtet besto av en paneldiskusjon hvor de norske deltagerne var Arne Olav Brundtland og Thorbjørn Jagland, en hearing med representanter fra USA s og Sovjetunionens ambassader samt kommisjonsarbeid på de følgende tema: Kommisjon 1 *den sikkerhetspolitiske situasjon i og omkring Norden; forut setninger for en atomvåpenfri sone i Norden *innholdet i og utformingen av en eventuell atomvåpenfri sone i Norden *atolnvåpenmaktenes rolle - forhandlinger? forpliktelser.? garantier? Kommisjon 2 - *en atomvåpenfri sone i Norden i relasjon til atomvåpensitua sjonen i Europa og nedrustning i Europa *nordisk sone initiativ og FN s arbeide på nedrusningsområdet, internasjonale forhandlinger og andre internasjonale og regionale initiativ V Kommisjon 3 *den nordiske folkeopinionen for fred og nedrustning; diskusjbnen om en atomvåpenfri sone i Norden *nordisk og eurbpeisk ungdomssamarbéid i disse spørsmål 2.2 Samarbèid med ungdomsrepresentantskapene FNU arbéidet V LNU har fortsatt samarbeidet med Foreningen Nordens Ungdomsrepre V sentantskap i de andre land. Det danske ungdomsrepresentantskap overførte sine aktiviteter til DUF ved årsskiftet. V Dette samarbeidet går utelukkende på Nordiske spørsmål. Ungdoms representantskapene har jevnlig kontaktmøter (formanns og sekre terarmøter) hvor virksomheten samordnes og felles seminarer og andre aktivitetsformer diskuteres. Det arbeides også med saken i til knytning til virksomheten i Nordisk Råd. - V Anne K. Grimsrud og Åsmund Birkeland har vært oppnevnt som ansvarligè for dette arbeidsområdet i perioden. Det har vært avholdt tre formanns og sekreterarmøter dette året. V Det - første, møtet fant sted i tilknytning til Ungdommens Nordiske Råds V seminar og Nordisk Råds sesjon i Helsinki 1. mars. LNU var repre sentert ved Anne K. Grimsrud og Torill Johnsen. Neste møte fant sted 9. lo.. juni på Åland. Her var LNUs representanter Anne K. Grimsrud V og Birger Knudsen. Årets siste møte fant sted 16. desember~ i Stockholm hvor Anne K. Grimsrud og Torill Johnsen deltok fra LNU s side. V

19 18-- Anne K. Grimsrud var også LNU s representant på ungdommens Nordiske Råds seminar på Hanaholmen februar Nordisk Ungdomstreff Årets nordiske ungdomstreff var lagt til Kragerø i tida august. I alt samlet en ungdommer fra hele Norden til en ukes samvær. Treffet ble åpnet av ordføreren i Kragerø kommune og mye av aktivi tetene var lagt opp slik at en skulle bli kjent med hvordan forholdene innen kommünen var og hvilke tilbud ungdornm~n.hâdde. Søknaden til ungdomstreffet var svært dårlig især fra norsk side. Ingen av LNU s medlemsorganisasjoner nominerte deltagere til arrange mentet. Torill Johnsen og Berit Olsen deltok fra sekretariatet og Elsbeth Tronstad deltok under åpninga. E~ltagelsén fra Danmark og Sve~ige var også lav, mens den finske dele gasjonen var av normal, størrelse Nordisk Ungdômskonferanse Nordisk Ungclomskonferanse skulle vært arrangert i Sverige oktober. Dette er et arrangement som holdes hvert annet år og det er beregnet på ledere, generalsekretærer og andre hovedansvarlige innen ungdomsorganisasjonene. Til arrangementet meldte det seg svært få deltakere fra Sverige, Danmark og Norge. LNU mottok en nominasjon fra medlernsorganisa sjonene. Dette førte til at en vedtok å utsette konferansen til neste høst og foreta en kritisk ~jjennomgang av arrangementets art og karakter. 2.2~4._Ung i Norden år 2000 Ung i Norden år 2000 er et større forskningsprosjekt hvor planen har vært at en skulle kartlegge hvordan de barn som blir født i dag vil ha det i sin ungdomstid dvs, år Prosjektet er og har vært stort og arnbisiøst noe LNU hele tiden h~r forsøkt å bremse. Det har fra vår side blitt fram~ievet at man burde velge ut spesi elle tema knyttet til hovedsaken, så som Ungdom oq utdanning og ungdom og arbeid. Vår hoidr~~ng har også vært at en burde bruke informsjon som alt er skaffet tilvege så som IrEj til saiü (Sverige) og ungdomsmeldinga her hjemme. I steden har man lagt. stor vekt på en kartlegging av forskningsresultat og søkt å komme fram til resultat ved hjelp av et svensk forskningsinstitutt.. Det var planlagt å avholde et såkalt ide seminar høsten 1982 for, å drøfte sammen med representanter fra ungdomsorganisasjoner inorden, hvordan en skullé fortsette arbeidet oj hva en skulle konsentrere seg om. Seminaret skulle også vurdere om det ville være behov for! Ønske..~bm å starte et felles nordisk, prosjekt. Seminaret kunne ikke arrangeres på grunn av manglende finansiering. Forskerne har nå avsluttet sitt arbeid og et såkalt forstudium er distribuert. LNU s holdning er at dette nå bør overføres til en annen instans og at. ungdomsrepresentantskapene som sådan ikke kan fortsette et slikt prosjekt. En aktuell oppfølgning kan være å legge prosjektet til Det nordiske akademiet i Kungälv.

20 Bilateralt samarbeid Ved siden av samarbéidet gjennom kontaktmøtene og på CENYC-mØtene er ) det i en viss utstrekning et bilateralt samarbeid mellom nasjonal komiteene Representantskap Peter Larsen, DUF, var gjest på LNU s representantskapsmøte 8. mai. Torill Johnsen deltok på SUL s representantskapsmøte 21. oktober. Gisle NØdtvedt overvar DUF s delegeredemøte desember Delegasjon til SNT På invitasjon fra SNT, Finland sendte LNU følgende delegasjon til Helsinki september: Erik Anthonisen, Bjørn Jaaberg Hansen og Torill Johnsen. Delegasjonen hadde møter med SNT s ledelse og alle de politiske medlemsorganisasjonene samt fagbevegelsens ungdom. Dette var den første delegasjonen SNT mottok etter at medlemorgani sasjonene besluttet at SNT skulle fortsette sitt koordineringsarbeid i Finland Delegasjon fra DUF LNU mottok en delegasjon fra DUF oktober. Den hadde møter med noen av LNU s medlemsorganisasjoner, men hovedvekten ble lagt på samtalermed LNU. Hensikten var å drøfte problem og løsninger av slike som våre to organisasjoner står overfor. Dette er verdifullt siden strukturen i DUF og LNU nå ligner hverandre svært mye Annet nordisk arbeid I ~ tilknytning til Nordisk ungdomskomites høstmøte ble -representanter fra nasjonalkomiteene, de statlige ungdomsråd og de nordiske samarbeidsorgani sasjonene innkalt til et møte for å diskutere Det internasjonale ungdomsåret. og hvà som kan/skal. gjøres på nordisk plan. Møtet fant sted på Mems slott november. Kjell Holmqvist og Torill Johnsen var LNU s representanter. 3.CENYC 3.1. Generelt LNU legger stor vekt på samarbeidet i Det Europeiske Ungdomsråd (CENYC). Store deler av det multiläterale~internasjonale ungdomsarbeidet kanaliseres gjennom CENYC. Det er særlig på to hoved områder LNU drar nytte av.medlemskapet i CENYC. Gjénnom CENYC kan LNU delta i eller få informasjon om de fleste aktiviteter innen det internasjonale ungdornspolitiske samarbeidet, først og fremst i Europa. Dessuten får LNU gjennom CENYC tilbud om deltakelse, beregnet på representanter for medlemsorganisasjonene, i en rekke internasjonale ungdomsseminarer over aktuelle emner. CENYC har tradisjonelt hatt.sin styrke i nord og mellomeuropeiske land. I de seinere åra har CENYC arbeidet bevisst for å bedre kontakten med ungdomsorganisasjoner i søreuropeiske land og for å gi disse organisasjonene bedre arbeidsvilkår. Den greske organi sasjonen ESONE, et samarbeidsorgan for ikkepartipolitiske organi sasjoner, fikk i 1982 status som assosiert medlem av CENYC. Re presentanter for de spanske forberedelser til etablering om et ung domsråd har hatt anledning til å dëlta på de fleste aktivitetene og til å observere eksekutivkomitemøtene i CENYC.

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18 $1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 D LNU ÅRSBERETNI 18 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian

Detaljer

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner V V. Ut4 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Nor~ egian Youth Council (LNU) V V ~. V. østercialsgt. 17, Oslo 6 Telefon: (02) 670043 Telex: 17509 ncom n V V Tetegramadresse: Cajeuropa Oslo Bankgfro:

Detaljer

.LHU ~ L nds ådet for Nors e U g omsorga isasj ner. lii orwegiariyo lii cu cu L U 9. ØSTERDALSG \TA i OSLO 8 TLF. 7 43.

.LHU ~ L nds ådet for Nors e U g omsorga isasj ner. lii orwegiariyo lii cu cu L U 9. ØSTERDALSG \TA i OSLO 8 TLF. 7 43. L nds ådet for Nors e U g omsorga isasj ner lii orwegiariyo lii cu cu L U 9.LHU ~ ØSTERDALSG \TA i OSLO 8 TLF. 7 43 RSBE TN1 G le :0 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Counci!

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes.

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2004, PÅ FIRST HOTEL MARITIM I BERGEN. Møtet ble åpnet kl. 19.10 av representantskapets ordfører, Inger Lise Skarstein. Ordføreren innledet med

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 10. mai 2012 kl. 11.00 Sted: Limingen Gjestegård, Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Gudrun Hansson - Kommunalråd -

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015 Kirkens hus, Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

REFERAT. Saksliste: fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i Parkveien i Oslo..

REFERAT. Saksliste: fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i Parkveien i Oslo.. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i Parkveien i Oslo.. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Per Helge Lindholt Knut B. Simensen Bjørn Ola

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer