4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043"

Transkript

1 4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF LNU ÅRSBERET ING 1982

2 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) - østerdalsgt. 17, Oslo 6 Telefon: (02) Telex: nconi ri Telegramadresse: Cajeuropa Oslo Bankgiro: Postgiro: ÅRSBERETNING 1982 Innhold Side I Innledning II Organisasjon 6 II Nasjonalt område 12 Iv Internasjonalt område 16 V U landsinformasjon 29 VI Informasjon og skolering 34 VII Kontakt med myndighetene 36 VIII Reiseavdelingen 40 IX Service-avdelingen 47

3 2 Noen forkortelser som er benyttet i årsmeldinga (forkortelser vedr. niedlemsorganisasjonene se s. ASSE American Scaninavian Student Exhange CENYC Council of European National Youth Committees CFUG Den Konsultative Oppfølgningsgruppa (innen det all-europeiske ungdomssamarbeid) CNAJEP Den franske nasjonalkomiteen DEMYC Den Europeiske Konservative Ungdomsinternasjonalen DNK Nasjonalkomiteen i Forb.rep. Tyskland DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ECB Det europeiske koordinasjonsbyrået EDS European Deraocrat Students ESONE Den greske nasjonalkorniteen EUJS European Union of Jewish Students EYC Det europeiske Ungdomssenter FAF Fremmedarbe iderforen ingen i. Norge ) FNU Foreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap GIM Geneva Informal Meeting (under FN) ItJS International Union of Student KAD Kommunal- og arbeidsdepartementet KMO Komiteen av üngdomsorganisasjoner i Sovjetunionen KSSE Konferansen om sikkerhet ôg samarbeid i Europa KVD Kultur og Vitenskapsdepartementet LFIK Landsfor~nin~en for fritidskiubber NORAD Direktoratet for utviklingshje.lp NOU Norges offentlige utreöninger NYCI Det irske Ungdomsrådet PC De (3) permanente kornmisjonene (under EF s Ungdomsforum) POFNE Det Kyprotiske medlem av IUS PWWU Pacistan Workers Welfare Union SNT Den finske Nasjonalkomite SSM Den tsjekkiske nasjonalkomiteen STABUR Statens Barne- og Ungdomsråd STUI~ Statens Ungdoms- og ±drettskontcr SUL Sveriges Ungdomsorganisasjoners Landsråd SUR Statens Ungdomsråd UD. Utenriksdepartementet UEJDC Den Kristeligdernokrat.iske Ungdomsinternasjonale USYC tjngdomsrådet i USA WFDY World Federation of Democratic Youth YMCA KFUM ÆSI Den islandske Nasjonalkomiteen

4 3 I INNLEDNING Organiseringen av ungdomssamarbeidet har funnet sin form. Kultur og vitenskapsdepartementet har fått samordningsansvaret for ungdoms spørsmål. Oppgaver og personell er flyttet over fra Forbruker og administrasjonsdepartementet. Fremdeles er det selvfølgelig andre departementer som arbeider med ungdomsspørsmål)men det er Kultur departementet som har ansvaret. LNU er fornøyd med dette. Statens Barne og Ungdomsråd (STABtJR) er opprettet. Tre av medlemmene i Rådet er oppnevnt etter nominasjon fra LNU. Så langt ser det ut som om dette er en tilfredsstillende ordning. Det er for tidlig å vurdere om Rådet har fått den profil man kunne Ønske seg, en politisk rolle, men foreløpig ser det ut som det går i Ønsket retning. Innstillingsrådet for ungdomsmidlene er ogsåoppnevnt. LNU har fler-~.. tall av representantene i Rådet, ellers sitter det en representant for Stolpe-2--organisasjonene og to:representanter fra STABtJR. Arbeidet i Innstillingsrådet har gått meget bra, men det er ting som tyder på at det ville være en fordel om det også hadde sittet en representant for Departementet, ved STUI, i Rådet. Innstillingsrådet har såvidt begynt å diskutere eventuelle nye stønadsordninger for organisasjonene. LNU har uttalt seg om Ungdomsmeldinga og Tilleggsmeldingen. Meldingene ble ikke behandlet i Stortin~et i DetfØles iriiidlertid som en lettelse at selve organiseringen av üngdomssama~beidet, ble behandlet i forbindelse med Statsbudsjettet Samarbeidet mellom STABUR, LFK og LNU om den Ungdomspolitiske konfer-~ ansen var et konstruktivt samarbêid. Fra LNU s. side kunne ~i Ønske ~oss at en av de tre samarbeidende instanser hadde ansvaret for første utkast til tema og program. Dette kunne så diskuteres hos de respekt ) tive sånn at representantene i arbeidsgruppen kunne stille med signaler fra egne rekker. Forberedelsesgruppen bør ha endelig avgjørelsesmyndighet på innholdet i den Ungdomspolitiske konferansen. STUI arrangerer fremdeles konferanse for sentralt tillitsvalgte og ansatte på Hadeland. Nå arrangeres riktignok disse konferansene i samarbeid med LNU. Spørsmålet er om ikke LNU bør arrangere disse konferansene selv, og invitere representanter fra STUI til å delta. Ornorganiseringen tilsier jo nettopp dette. LNU har forståelse for at man fra STUI Ønsker å ha kontakt med representanter fra organisasjonene, men mener at det kan la seg gjøre selv om LNU står som arrangør av konferansen selv. For å arrangere et forum der lederne i organisasjonene kan møtes, bør ~LNU vurdere om representafltskapsmøtet i desember skal utvidës til to dager. Erfaringer fra siste representantskapsmøte viste at med en dag ble det for kort tid til en skikkelig debatt av både budsjett og arbeidsprogram. Et repr~sentantskapsmøte som varer i to dager, skulle tilsi at vi får tid til en grundigere behandling av sakene samtidig som vi kan bli bedre

5 4 kjent med hverandre. LNU har i året som har gått, brukt en del tid på å diskutere organisasjonens struktur. Det er ting som tyder på at man bør utvide antall utvalg til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Det som har vært mest diskutert er et U-lands utvalg og et Nordisk utvalg. Samtidig som det er ting som tilsier dette, Ønsker man ikke å utvide organisasjonen til å bli en byråkratisk tredemølle,. der ingen kan. ha oversikt over det som foregår. Diskusjonen er ikke av sluttet ved utgangen av året, men det er ting som tyder på at man kommer fram til et rimelig kompromiss. LNU har -også i denne perioden arrangert skoleringsseminarcr i to trinn. Det vi Ønsket var at det skulle være de samme representantene som var tilstede på såvel trinn I som trinn II. Dette har ikke fungert. LNU vil til tross for dette forsøke denne modellen for skolering en periode til, før man eventuelt forsøker noe nytt.. Omorganiseringsfasen LNU har vært preget av. bør-være ovêr. Den nasjonale aktivitete~ har kommet opp på et stabilt nivå, men enda kunne det kanskje være ønskelig med en ytterligere innsats på dette området. LNU har ikke kapasitet til å drive sitt eget utredningsarbeid, men organisasjonen bør føre en offensiv linje overfor myndigheter, når det gjelder å definere områder som bør sees nærmere på LNU bør også søke å komme mer på offensiven i debatten om hvordan løse dagens ungdomsproblemer. Her er vi avhengige av at. hver enkelt organisasjon arbeider ungdomspoiitisk, ikke bare med sine tradisjonelle aktivi teter... Medlemsorganisasjonene må også være villige til å diskutere sin rolle i det forebyggende ungdomsarbeidet, og derved sitt innhold og sine.. arbeidsmetoder. Denn~ diskusjonen må gå p~ organisasjonenes egne premisser. LNU må dërfor arbeide aktivt i. utformingen av Ungdoms undersøkelsen fase fl Arbeidet med å skape kontakt mellom norsk ungdom og innvandrerungdoui fortsetter. Holdningskampanjen gikk av stabelen i mars. Responsen fra de fleste av medlemsorganisasjonene var skuffende liten. Presse-. ) meldingen og omtalen i radio var imidlertid meget bra. Arbeidet med kontaktkonferansene har i perioder ligget nede. Årsaken til dette er i hovedsak manglende bevilgninger fra myndighetene. Det ville være ønskelig at dette arbeidet kunne fortsette. Arbeidet med forberedelsenë til Det Internasjonale Ungdomsåret, IYY, har kommet godt igang. En uformell arbeidsgruppe bestående av representanter fra KD, LFI< og. LNU har kommet med forslag til sammen setning av Hovedkomiteen og Arbeidsutvalget for året. LNU mener i utgangspunktet at Hovedkomiteen er for stor (ca. 35 personer) og med for liten vekt på representasjon fra- ungdommen selv. Sainmensetningen har i skrivende stund ikke gått i statsråd, men det er ingen signaler - som tilsier at den vil bli redusert. Sekretariatet for året er bestemt lagt til Kulturdepartementet (1(D). En egen sekretær vil bli ansatt med det aller første. Det er allerede nå klart at kulturministeren vil bli formann i Hoved komiteen mens statssekretæren i KD vil bli formann i Arbeidsutvalget. LNU har 6 representanter i Hovedkomiteen og en representant i Arbeids

6 ..5 utvalget. På denne måten kan ikke alle medlemsorganisasjonene være direkte representert, og det vil derfor være nødvendig at LNU som sådan, har et eget apparat for å sikre at alle organisasjonene synspunkter på og Ønsker med IYY kommer frem. Samarbeidet innenfor det Europeiske Ungdomsrådet (CENYC) preges fremdeles av Økonomiske problemer og omstruktureringen av sekre tariatet. Seminaraktivitetene har imidlertid gått sin gang. LNU har vært representert på alle, samt vært med i en del av forbered elsesgruppene som har forberedt seminarene. Samarbeidet innenfor det All Europeiske rammeverket (AEYSC) brøt sammen i desember. På det 3. konsultative møtet på Kypros oppsto uenighet om en organisasjon som søkte om medlemskap. Det var umulig å komme fram til, noen enighet på møtet. Det ble derfor bestemt at man skulle legge ned all aktivitet i 6 måneder, og den tyske nasjonal- komite sa seg villig til å være vert for et ekstraordinært Konsul tativt møte i juni Innenfor ungdomssamarbeidet i EF har det vært en dreining av aktivitet fra de tre permanente komrnisjoner til at arbeidet har foregått i mindre arbeidsgrupper. ObservatØrene innenfor Ungdomsforumet har ikke anledning til å delta på lik linje med medlemmene i disse mindre arbeidsgruppene. LNU har vært med i en gruppe som har arbeidet med ungdomsutveksling. De tre permanente komrnisjoner eksisterer enda og LNU deltar. Ungdomsforumet har arrangert en større høring ôm ungdomsarbeidsledighet. LNU var ikke involvert i denne høringen. Som FNU var LNU vertskap for Nordisk Ungdomstreff i Kragerø. Ungdoms treffet samlet ungdom fra alle de nordiske land, og var meget vellykket. Représentasjonen fra Norge var imidlertid i dårligste laget. Det var ingen fra LNU s medlemsorganisasjoner tilstede LNU som FNU har frem deles ikke endelig avklart sitt forhold til Foreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap, noe som ikke alle innenfor Foreningen Norden ser ut til å akseptere. Regjeringenes ad hoc komite for UngdomsspØrsmål.i Eüroparådet har hatt sitt første møte. Norge var repr~sentert fra konsultatet i Strasbourg, med en fra LNU som rådgiver. Det er å håpe at Norge vil bli repr~sentert hjemmefra fra regjeringshold (UD) heretter LNU ma förtsette med ordningen å sende en rådgiver til regjeringen på disse møtene. NIU Ferie har iperioden lidd under tidvis dårlig bemanning, men avdelingen har etter forholdene klart seg bra. Ved en utvidelse til Reisebyrå, bør man ha en gjennomgående diskusjon av sammensetningen av Reisestyret samt diskutere hele reisebyråets forhold til resten av LNU-strukturen.

7 V V V 6 11 ORGANISASJO.N 1. INNLEDNING V Ved avslutningen av 1982 har LNU vært igjennom et helt arbeidsår med fullt utbygd styringsstruktur og sekretariat. Organisasjonen er i stadig utvikling, med prøving av ulike arbeidsmetoder og vurdering av arbeidsområdene. LNU er i ferd med å finne sin form og plassering innenfor det frivillige ungdomsarbeidet har vært et omfattende arbeidsår for LNU med en nær maksimal utnyttelse av de personellmessige og Økonomiske ressurser som har vært til disposisjon. Sekretariatets arbeidsform er i ferd medå bli fastlagt. Med et såvidt stort aktivitetsnivå og mange medlems- V organisasjoner, er det nødvendig med visse rutiner og arbeidsprose dyrer i Sekretariatet. Det er imidlertid alltid fare for at organi sasjonen utvikler unødveridige., byråkratiske arbeidsformer. ) V Arbeidet i 1982 har også vist nødvendigheten av å utvikle bedre kontaktformer mellom LNU s Sekretariat og sekr~tariatene i medlems V organisasjonene Toveis kornmunikasjon mellom LNU og organisasjonene bør bedres. Det har også vist seg at det til nå har vært liten interesse hos medlemsorganisasjonene for å bruke LNU systemet, for eksempel LNU Nytt, til å informere andre om ting av generell interesse. 2. MEDLEMSORGANISASJONER Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) hadde 3l.desernber V 1982 følgende 50 medlemsorganisasjoner: AFS~~Norge Internasjonal Ungdomsutveksling (AFS) ANSA - SAmbandet for Norske Studenter i Utlandet V V V Arbeidernes Ungdomsfylking Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) (AUF) Den norske Santalmisjons Barne- og Ungdomsavdeling(DNS-BU) Det Norske Lutherske. Indremisjonsselskap Barne- og Ungdomsavdeling(DNLI_BU) Det Norske Misjonsforbunds Ungdom(NMU) Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon (DNMSU) Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund(DNTB) Det Norske Totalavhoidsselskaps Ungdomsforbund(DNTU) Det Vestlandske Indremisjonsselskap Barne- og ungdomsavdeling DistriktshØgskole Studentenes Landsforbund (DHL) Europeisk Ungdom (EU) Framfylkingen Fremskrittpartiets Ungdom (FPU) IOGT s Barneavdeling (IOGT-B) Kristelig,Folkepartis Ungdom (KrFU) Landslaget for Norske Lærerstudenter(LNL) (DVIBU)

8 7 Liberale Folkepartis Ungdom(LFU) Metodistkirkens Ungdomsforbund(MU) NotorfØrernes Avholdsforbunds Ungdomsforbund (MA-U) Natur & Ungdom (N&U) Noregs Ungdomsiag (NU) Norges Bygdeungdomsiag (NBU) Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) Norges Gymnasiastsarn.band (NGS) Norges KFUK-Speidere (KFUK S) Norges KFUM-Speidere (KFUM s) Norges Kristelige Student- ogskoleungdoms1ag~~(nkss) Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) Norges Musikkorps FbrbùndMV~)~ Norges speiderforbund (NSF) Norges Unge Venstre (NUV) Norsk Folkehjelp Sanitet- og ungdomsutvalg(nfsu) Norsk Målungdom (NMU) Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) V Norsk Studentunion (NSU) Norsk Søndagsskoleforbund (NSSF) Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) Norske Baptisters Ungdomsforbund Norske 4 I-{ (4 H) Rød Ungdom (RU) (NBUF) Senterungdommens Landsforbund (SUL) V Sosialistisk Ungdom (SU) Unge Høyres Landsforbund (UHL) Unge Pionerer CUP) Youth for Understanding (YfU) V Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon (YLI) Landsrådet (LNU) hadde dessuten 2 observatører: Funksjonshernmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFO U) Norges Kristelige Studenterbevegelse (NKS) V

9 8 3. REPRESENTANTSKAPSMØTER 3.1 Møtet 8.mai 1982 På representantskapsmøtet: i LNU 8.mai var det 69 representanter fra 41 mediemsorganisasjoner tilstede. Det møtte også 2 representanter fra 2 observatør organisasjoner. Dessuten var det Vestlandske Indre misjonsforbunds Barne og Ungdomsutvalg, som ble innvilget medlem skap i LNU på møtet, representert. Representantskapet behandlet regnskap og årsmelding for Kjell Petter~en, sekretær fra Statssekretærutvalget for ungdomspolitikk, innledet til diskusjon om arbeidet med tilleggsmeldingen til St. meld.nr. 9 ( ) - Ungdommen og samfunnet. 3.2 Møtet 11.desember 1982 På representantskapsmøtet 11.desember var det medlemsorganisasjoner tilstede. representanter fra Representantskapet vedtok endringer i vedtektene som førte til en ny prosedyre ved valg av styremedlemmer og av valgkomiteen. Represen tantskapet diskuterte og vedtok arbeidsramme og budsjett for Det var valg av halve styret. 4. STYRET Styret i LNU, som ble valgt på representantskapsmøtene og :L, hadde i 1982 denne sammensetning (funksjonsperiode i parentes): Leder : Elsbeth Tronstad ( ), UHL ::Nestleder : Sin Bjerke ( ), AUF Styremedlemmer : Jens-Petter Johnsen ( ), NKSS Arne Dale ( ), Kr.FU Erik Anthonisen ( ), NKUF Tørres Sande ( ), NU Anne K. Grimsrud ( ), SUL Stein LØvoid ( ), NSF Ole Bjørn StØle ( ), MU Leiv Trygve Opstad (1982), NMU Gisle B. Nødtvedt ( ), NSSF Erik Fløystad ( ), NBU Olav Njaastad ( ), AFS - Titti Hartmann har værb de ansattes representant i styret i Styret har avholdt 8 møter hvor 80 protokollførte saker ble behandlet. Generalsekretæren, Bjørn Jaaberg Hansen, har vært sekretær for styret. 5. UTVALGENE LNU s faste, vedtektsiestede utvalg er : Arbeidsutvalget (AU), Inter nasjonalt utvalg (IU), Nasjonalt utvalg (NU) og Reiseavdelings styret (RS). Utvalgene oppnevnes av styret og får sitt mandat og arbeidsområde definert av styret. De består dels av styremedlemmer og dels av medlemmer oppnevnt etter nominasjon fra medlemsorgani sasj onene.

10 9 ) Styret har også oppnevnt et Innvandrerutvalg, se avsnitt III, pkt.6. Reiseavdelingsstyrets virksomhet behandles under avsnitt VIII, pkt Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget ble oppnevnt av styret på møtet 13.januar og denne sammensetningen: Elsbeth Tronstad (leder LNU) fikk Sin Bjerke (nestleder LNU) V Jens-Petter Johnsen (leder NU) Erik Anthonisen (leder IU) Arne Dale (leder RS) Arheidsutvalget har avholdt 26 møter hvor 166 protokollførte saker ble behandlet. Generalsekretæren, BjØrn Jaaberg Hansen, har vært sekretær for Arbeidsutvalget. 5.2 Nasjonalt utvalg Nasjonalt utvalg (NU) ble oppnevnt av styret på møtet 13.januar etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene, og fikk denne V sammensetningen: V Jens-Petter Johnsen, leder (styret) Gisle B. NØdtvedt (styret) Erik Fløystad (styret) Leiv Trygve Opstad (styret) V Sigmund Røysland (4-H) Grete Mugaas (KFUK-S) V V Inger Anne Ravlum (NGS) V Trine StrØmman (EU) V Vivi Lassen (NSF) V NU ha~ hatt 9 møter hvor 70 protokollførte saker ble behandlet. Nasjonal konsulent, Nina Schjerve Pedersen (til 1.09.) og Anne IngebjØrg Enge (fra 1.09.) har vært sekretær for utvalget. 5.3 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg (IU) ble oppnevnt av styret på møtet 13. januar etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene, og fikk denne sammensetning: V ~V Erik Anthonisen, leder (styret) Anne K. Grimsrud (styret) V Stein LØvold (styret) Olav Njaastad (styret) V Åsmund Birkeland (NKU) Kjell Holmguist (NMU) Kurth Harald Aase (UHL) Aud Lise Norheim (NUV) VFrode Forfang (AUF) IU har hatt 9 møter og i samling. 72 protokollførte saker ble behandlet. Internasjonal konsulent, Torill Johnsen, har vært V sekretær for utvalget. V

11 10 6. SEKRETARIATET Sekretariatet i LNU ledes av generalsekretæren som er ansatt på åremål for 3 år av gangen. De øvrige stillingene i sekretariatet er faste. LNU s sekretariat-har i 1982 hatt den bemanningen som var forutsatt ved etableringe~ Følgende har vært ansatt i LNU i 1982: BjØrn Jaaberg Hansen, generalsekretær Nina Schjerve Pedersen, nasjonal konsulent (l.l. 31.8) Anne IngebjØrg Enge, nasjonal konsulent (16.8 ) Torill Johnsen, internasjonal konsulent Anders Tunold, u iandskonsulent Birger Knudsen, saksbehandler Arnt Chr. Aslaksen, Økonoinikonsulent Anne Brit Kvalvik, kontorinedarbeider Berit Olsen, kontormedarbeider Bli Eggen, kontormedarheider Snefrid Bergum, sekretær Eurocentres Tina Sæther, sekretær Arbeidende gjest Ragnvald D. Hovden, avdelingsleder Reisëavdelingen Titti Hartmann, konsulent Reiseavclelingen Kan Bus land, reisekonsulent Reiseavdelingen Ellen GrØstad Dulin, sekretær (ASSE) - Reiseavdelingen Nina Moe, kontormedarbeider - Reiseavdelingen Sissel Simonsen, kentormedarbeider (vikar) Reiseavdelingen (146 ) LNU hadde ved utgangen av stillinger som allë er besatt. Nina Schjerve Pedersen sluttet i stillingen som Nasjonal konsulent Anne IngebjØrq Enge ble ansatt i hennes stilling og til trådte Anders Tunold hadde permisjon fra stillingen som u landskonsulent fra til Betzy Eilingsen Tunbld var ansatt sbm vikar i stillingen fra til Nina Moe har permisjon fra stillingen som kontormedarbeider i Reise avdelingen i perioden Sissel Simonsen ble ansatt som vikar i hennes stilling og tiltrådte ØKONOMI - Økonomisk ble 1982 et tilbakeslag for LNU med et underskudd på nær kroner. Hovedårsaken til underskuddet er en svikt i reise avdelingens dekningsbidrag på omlag kroner. Administrasjons utgiftene og kostnadene i forbindelse med aktivitetene ble omtrent som budsjettert. Det Økonomiske resultat i 1982 viser tydelig nød vendigheten av å ha en reserve for å kunne møte svingninger i reise avdelingens virksomheter. Av inntektene i 1982 kom ca. 55% fra offentlige tilskudd, mens det i 1981 var ca. 47%. Dersom en ser bort fra reiseavdelingens virksomhet, var ca. 70% av utgiftene knyttet til administrasjon, mens resten ble brukt til aktiviteter. Det tilsvarende tall i 1981 var ca. 72%

12 11 ) Ved vurdering av LNtJ s balansekonto, må en ta i betraktning at kreditorposten er unormalt stor ved årsskiftet. Dette skyldes store regninger som vanligvis kommer i begynnelsen av januar, men som angår året før. LNTJ har ikke hatt nevneverdige likviditets problemer i 1982, men situasjonen må forventes å bli vanskeligere dersom egenkapitalen ikke blir bedret i 1983.

13 12 JR NASJONALT OMRÅDE 1. GENERELT Det nasjonale arbeidsområdet i LNU er fortsatt i etableringsfasen. I 1982 har en hele tiden vært ~t ptatt av å vurdere arbeids- og kontaktformer innad og i forhold til medleriisdrgani~asjunen~ c~ myndigheter. Arbeidsoppgavene har i hovedsak vært fastlagt i arbeids rammen, men det dukker opp saker etterhvert som det også er viktig å følge opp. LNU s engasjement og arbeidsformer på den nasjonale sektor er i stor grad avhengig av initiativ og oppfølging fra medlernsorganisasjonenes side. UNGDOMSPOLITIKK Innenfor det ungdomspolitiske området har arbeidet vært preget av St.meid.nr. 19 (82-83) Ungdom, deltakelse og ansvar, både før og etter at den ble lagt fram. Tilleggsmeldinga ble tatt opp til diskusjon på dagskonferanse 28. august. innledning ble holdt av Jan 5. Levi, statssekretær i- Kultur og vitettskapsdepartementet. På bakgrunn av denne konfëransen og inn sendte uttalelser fra medlemsorganisasjonene, ble LUU s syn på St.meld.nr.19 forher~edt i Nasjonalt utvalg og en uttalelse ble vedtatt i styret 3.niovernber. Ved årsskiftet var ikke meldingene behandlet i Stortinget, og oppf~lging i forhold til dette vil fortsatt måtte prege LNU s arbeid. Under utarheideisen av tilleggsmeldinga ble det jobbet aktivt overfor statssekretærutvalget. Spesielt skjedde dette i forbindelse med spørsmål om koordinerinigen av arbeidet med ungdomsspørsmåi og om spilieautomater. 3. STØNADSOEDNINGER Både i forbindelse med uttalelse om St.meld.nr. 19 og om NOU 1982:5 Nytt inntektssystem for kommunene, ble stønadsordninger til ungdoms arbeid diskutert. Nasjonalt utvalg har hatt under forberedelse en grundig debatt om spørsmålet, men valgte å vente med å invitere organisasjonene til dagskonferanse til det nye innstillingsrådet var oppnevnt. Ved Stortingets budsjettbehandling for 1983 ble det jobbet overfor Stortingets Kirke- og undervisningskomite. 4. SEMINAR OG KURS Det har vært avholdt følgende seminar og kurs på nasjonalt område i meldingsperioden: 4. 6.juni: Konferanse om ungdomsorganisasjonene og uorganisert ungdom. Det deltok 15 deltakere, fra li medlemsorganisasjoner, samt represen tanter fra LFK, SUR og LNU.

14 13 28.august ble det avholdt en dagskonferanse om St.meld. nr. 19 (82 83), ) Tilleggsmeldinga. Det var 63 deltakere totalt. 33 av medlemsorgani sasjonene deltok september ble LNU s første foreningstekniske kurs avholdt, spesielt beregnet på ansatte og tillitsvalgte i de mindre organi sasjonene. Tema: PR og kommunikasjon. 30 deltakere. Kurset hadde spesielt stor ansøkning. 16.-l7.oktober ble det arrangert et seminar om mediapolitikkenog dens betydning for organisasjonene. 20 deltakere. 5. REPRESENTASJON OG DELTAKELSE Torunn Laupsa representerte LNU i ALKO-KUTT s styre, inntil plenums møtet 26.oktober da hun fikk avløsning av Erik Fløystad, med Gisle B. NØdtvedt som vararepresentant. Anne Ingebjørg Enge representerte LNU på plenumsmøtet. Vivi Lassen deltok på ALKO-KUTT s stand på messa Hjem og Hobby. På møtene i Holdningskampanjen mot narkotika har disse møtt: Erik Fløystad, Vivi Lassen, Nina Schjerve Pedersen og Anne Ingebjørg Enge. Anne Ingebjørg Enge deltok på møtet i Handlingsutvalget mot barne ulykker. Anne Ingebjørg Enge deltok på felleskonferansen mellom LNU og STUI for ansatte og sentralt tillitsvalgte 29.1l på Hadeland. Sigmund Røysland deltok fra Nasjonalt utvalg på første delen.. Nina Schjerve Pedersen og Anne Ingebjørg Enge har deltatt på møter i styringsgruppa for prosjektet SØndre Nordstrand og Oslo Vest. Nina Schjerve Pedersen har representert LNU i forberedelsesgruppa for den ungdomspolitiske konferansen... - På ungdomskonferanser i fylker og kommuner har disse deltatt fra LNU: TØrres Sande : Kristiansand Erik Fløystad : Akershus Anne IngebjØrg Enge: Aust-Agder Elsbeth Tronstad deltok på landsmøtet i FFOU. Erik Fløystad og E.lsbeth Tronstad deltok på LFK s landsmøte 17. l8. april. Anne Ingebjørg Engedeltok på FAD s konferanse Ungdom l.82. i bysamfunn 6. INNVANDRERS PØRS MÅL Innvandrerutvalget er et underutvalg av Nasjonalt utvalg. Vårhalv året hadde utvalget denne sammensetning: Per Jostein Ekre, leder Arne Dale, styret Olav Njaastad, styret Hanne Marie Kaarstad, Kr.FU Torbj ørn Paùlsen, ANSA Jan Olav Haaven,

15 HØsthalvåret hadde utvalget denne Olav Njaastad, leder Trine StrØmrnan, Nasjonalt utvalg Benedicte Giæver, NGS Hilde Margrethe Sæbø, Kr.FU Cecilie Norland, UHL samrnensetning: Hele åre.t hadde utvalget to observatører; Kahlid Mahmood, Pat Coughliri, FAF. PWWU.og Holdn-ingekampanjen om innvandrerspørsmål var utsatt fra november 81 og ble-gjennomført mars~ Deltakelsen fra organisasjonene var varierende og skuffende. Det var større og mindre aktiviteter på 10 ulike steder i landet. Kuiturkveiden på Club ~ i Oslo ble ganske vellykket og fikk god pressedekning. Til kampanjen var det laget tipshefte, løpeseddel og ~lakat. Som en oppfølging av holdningskampanjen ble det foretatt en rund spørr ing i organisasjonene for å kartlegge i hvilken grad organi sasjonene hadde satt i gang eller planlagt spesielle aktiviteter for innvandrere. Den etterhvert tradisjonelle kontaktkonferansen med -innvandrer organisasjonene ble utsatt til 1983 på. grunn av manglende Økonomisk støtte. Khalid Mahmood innledet om innvanclrerspørsmål på konferanse i Vest fold Senterungdom. 7. ANDRE SPØRSMÅL Undersøkelsen satt i gang i 1981 om menns og kvinners posisjoner i organisasjonene ble avsluttet og resultatet sendt organisasjonene og pressen. LNU har fått t:il uttalelse utkast til trafikksikkerhetsaksjon, et feliestiltak mellom Statens Ungdomsråd og Trygg Trafikk. LNU vurderte utkastet som uhensiktsrnessig og for mye irinrettet på motortrafikanter til at det burde gjennomføres. LNU har engasjert seg i kampanjen ALKO-KUTT og isosialdeparte mentets Holdningskampanje mot narkotika. Handlingsutvalget mot barne ulykker Ønsket å ha med LNU i sitt avsluttende arbeid, og LNU har engasjert seg i en kontak~formidlende rolle her. LNU har, sammen med LFK og de partipolitiske ungdomsorganisasjoner (unntatt FRU), sendt brev til den politiske ledelse i Kultur- og vitenskapsdepartementet om prioritering og organisering av ungdoms programmene i NRK TV og Radio. LNU har i uttalelse til Forbrukerrådet og pressen gått imot reklame i Radio og TV..LNU har i forbindelse med forslag til nye forskrifter ved opptak til pedagogiske høyskoler, sendt uttalelse til KUD om at det fortsatt bør gis tilleggspoeng for lederarbeid i organisasjoner.

16 -1~- I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 1983 ble det sendt brev til Justisdepartementet om de nye satsen.e for bruk av sivile tjenestepliktige. LNU har hatt møte med representanter fra Norges Idrettsforbund med sikte på å få til en bedre gjensidig orienteringom saker av felles interesse.

17 V 16 1~( INTERNASJONALT OMRÅDE V: V.. ) 1. GENERELT V V LNU s internasjonale arbeid i 1982 har i stor grad fulgt de linjer som er trukket ppp tidligere. Landsrådet har deltatt aktivt i de ülike fora hvor det skal ivareta norske ungdomsorganisasjoners int V eresser. Samtidig har en hatt anledning til å sende en rekke re presentanter for medlemsorganisasjoriene på ulike seminar og kon feranser. V V V V V V Økonomi setter grense for LNU s engasjement på den internasjonale V V - sektor. Til tross for sterk stigning i utgiftene har for, eksempel V Lilskottet fra Utenriks~tep~rtemeritet stått på samme nivå siden V I tillegg har en opplevd at også andre stønadsordninger har V gitt r~indtc utteilin ~ 2.NOiZDISK SA~4~BL~ID. VV V V V V V VV VV V V 2.1. Samarbeid mellom nasjonalkorniteene V V Konta1~tmøt:enc V V V V V V VV V V ~ 1982 er det avholdt 2 kontaktrnøter inej.iom de nordiske nasjonal-. V V komiteene. Det første møtet ble avholdt i Stockholm 12.og 13.rnai. V Fra LNU deltok Elsheth rfrofl~afj E:cik Arithonisen og Bjørr~ Jaaberg V V fl~risen. Det andre møtet. ble avviklet i Os1~o 8. og 9. okt~ober. Her var LNU representert ved Elsbeth Tronsl:ad, Erik AnthoTlisen, Bjørn V Jaaherg Hansen og Torill Johnsen. V V V - V På kontaktwøtene har. I1a~jonalkomiteene, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Sveriges Ungdomsorganisasjdners LandVsråd (SOL), Æakulysamband Island V (SS1) og LNU utveksiet erfaringer og informasjon om virksomheten. V V SNT (organet som koordinerer internasjonale kontakter i Finland) har V etter hvert overtatt den plassen Statens Ungdomsoråd i Finland tidligere hadde som observatør. På kor~taktmøtet i Oslo ble de nødvendige end ringer foretatt i samarbeidsavtalen og de Økonomiske fordelingsnøkler,, V slik at SNT kan delta som fullt medlem i samarbeidet mellom nasjorïal komiteene. Det ble tatt særlig omsyn til at SNT ikke har formell V tilknytning til CENYC. V V V V V V V V V Hovedhensikten med disse kontaktmøtene har imidlertid vært: å drøfte V - og forsøke å samordne nordiske synspunkt på det Vungdomspolitiske samarbeid i Europa. Det har særlig vært nyttig å drøfte felles V V holdninger til samarbeidet i CENYC og den politiske utviklinga i V CENYC. Holdninger til EF s ungdomsforum og Europarådets ungdoms- V arbeid har også vært sentrale emner på møtene. V V V Nordisk ungdomsrnøte V VVV V De nordiske nasjonalkomiteene arrangerte helga november i V Södertelje et felles møte med tittelen En k~rnvapenfri Zon i Norden?- V nordiskt ungdomsmøte.. Hovedinnholdet av arrangementet ble trukket - V opp på et forberedelsesmøte som ble arrangert 18. februar i Stockholm. LNEJ var representert: med Bjørn Jaaberg Hansen. De øvrige forberedelser V

18 17 ble lagt til de nordiske kontaktmøtene. ) På det nordiske ungdomsmøtet var LNU~s delegasjon satt sammen på denne måten: Geir Haugland, KrFU, Dag Staale Jensen, EU, Ivar Morken, NKU, Signe Opsahl, NBU, Rolf Hillestad, NKSF, Solvéig Torsvik, AUF, Egil Knudsen, AUF, Solveig Botnen Eide, NKSS, Ingolf Bleikra, IOGT, Arild Rønsen, RU, Anne Mette Hegdal, RU, Tor Steinmoeggen, SUL, Jan-Morten Torrisen, SU, Kai Henriksen, UHL, Magne Enger, UHL, Frode Forfang, lu, Åsmund Birkeland, IU, Olav Njaastad IU/Styret, Anne K. Grimsrud, IU/Styret, Erik Anthonisen, Styret, Bjørn Jaaberg Hansen og Torill Johnsen. Møtet besto av en paneldiskusjon hvor de norske deltagerne var Arne Olav Brundtland og Thorbjørn Jagland, en hearing med representanter fra USA s og Sovjetunionens ambassader samt kommisjonsarbeid på de følgende tema: Kommisjon 1 *den sikkerhetspolitiske situasjon i og omkring Norden; forut setninger for en atomvåpenfri sone i Norden *innholdet i og utformingen av en eventuell atomvåpenfri sone i Norden *atolnvåpenmaktenes rolle - forhandlinger? forpliktelser.? garantier? Kommisjon 2 - *en atomvåpenfri sone i Norden i relasjon til atomvåpensitua sjonen i Europa og nedrustning i Europa *nordisk sone initiativ og FN s arbeide på nedrusningsområdet, internasjonale forhandlinger og andre internasjonale og regionale initiativ V Kommisjon 3 *den nordiske folkeopinionen for fred og nedrustning; diskusjbnen om en atomvåpenfri sone i Norden *nordisk og eurbpeisk ungdomssamarbéid i disse spørsmål 2.2 Samarbèid med ungdomsrepresentantskapene FNU arbéidet V LNU har fortsatt samarbeidet med Foreningen Nordens Ungdomsrepre V sentantskap i de andre land. Det danske ungdomsrepresentantskap overførte sine aktiviteter til DUF ved årsskiftet. V Dette samarbeidet går utelukkende på Nordiske spørsmål. Ungdoms representantskapene har jevnlig kontaktmøter (formanns og sekre terarmøter) hvor virksomheten samordnes og felles seminarer og andre aktivitetsformer diskuteres. Det arbeides også med saken i til knytning til virksomheten i Nordisk Råd. - V Anne K. Grimsrud og Åsmund Birkeland har vært oppnevnt som ansvarligè for dette arbeidsområdet i perioden. Det har vært avholdt tre formanns og sekreterarmøter dette året. V Det - første, møtet fant sted i tilknytning til Ungdommens Nordiske Råds V seminar og Nordisk Råds sesjon i Helsinki 1. mars. LNU var repre sentert ved Anne K. Grimsrud og Torill Johnsen. Neste møte fant sted 9. lo.. juni på Åland. Her var LNUs representanter Anne K. Grimsrud V og Birger Knudsen. Årets siste møte fant sted 16. desember~ i Stockholm hvor Anne K. Grimsrud og Torill Johnsen deltok fra LNU s side. V

19 18-- Anne K. Grimsrud var også LNU s representant på ungdommens Nordiske Råds seminar på Hanaholmen februar Nordisk Ungdomstreff Årets nordiske ungdomstreff var lagt til Kragerø i tida august. I alt samlet en ungdommer fra hele Norden til en ukes samvær. Treffet ble åpnet av ordføreren i Kragerø kommune og mye av aktivi tetene var lagt opp slik at en skulle bli kjent med hvordan forholdene innen kommünen var og hvilke tilbud ungdornm~n.hâdde. Søknaden til ungdomstreffet var svært dårlig især fra norsk side. Ingen av LNU s medlemsorganisasjoner nominerte deltagere til arrange mentet. Torill Johnsen og Berit Olsen deltok fra sekretariatet og Elsbeth Tronstad deltok under åpninga. E~ltagelsén fra Danmark og Sve~ige var også lav, mens den finske dele gasjonen var av normal, størrelse Nordisk Ungdômskonferanse Nordisk Ungclomskonferanse skulle vært arrangert i Sverige oktober. Dette er et arrangement som holdes hvert annet år og det er beregnet på ledere, generalsekretærer og andre hovedansvarlige innen ungdomsorganisasjonene. Til arrangementet meldte det seg svært få deltakere fra Sverige, Danmark og Norge. LNU mottok en nominasjon fra medlernsorganisa sjonene. Dette førte til at en vedtok å utsette konferansen til neste høst og foreta en kritisk ~jjennomgang av arrangementets art og karakter. 2.2~4._Ung i Norden år 2000 Ung i Norden år 2000 er et større forskningsprosjekt hvor planen har vært at en skulle kartlegge hvordan de barn som blir født i dag vil ha det i sin ungdomstid dvs, år Prosjektet er og har vært stort og arnbisiøst noe LNU hele tiden h~r forsøkt å bremse. Det har fra vår side blitt fram~ievet at man burde velge ut spesi elle tema knyttet til hovedsaken, så som Ungdom oq utdanning og ungdom og arbeid. Vår hoidr~~ng har også vært at en burde bruke informsjon som alt er skaffet tilvege så som IrEj til saiü (Sverige) og ungdomsmeldinga her hjemme. I steden har man lagt. stor vekt på en kartlegging av forskningsresultat og søkt å komme fram til resultat ved hjelp av et svensk forskningsinstitutt.. Det var planlagt å avholde et såkalt ide seminar høsten 1982 for, å drøfte sammen med representanter fra ungdomsorganisasjoner inorden, hvordan en skullé fortsette arbeidet oj hva en skulle konsentrere seg om. Seminaret skulle også vurdere om det ville være behov for! Ønske..~bm å starte et felles nordisk, prosjekt. Seminaret kunne ikke arrangeres på grunn av manglende finansiering. Forskerne har nå avsluttet sitt arbeid og et såkalt forstudium er distribuert. LNU s holdning er at dette nå bør overføres til en annen instans og at. ungdomsrepresentantskapene som sådan ikke kan fortsette et slikt prosjekt. En aktuell oppfølgning kan være å legge prosjektet til Det nordiske akademiet i Kungälv.

20 Bilateralt samarbeid Ved siden av samarbéidet gjennom kontaktmøtene og på CENYC-mØtene er ) det i en viss utstrekning et bilateralt samarbeid mellom nasjonal komiteene Representantskap Peter Larsen, DUF, var gjest på LNU s representantskapsmøte 8. mai. Torill Johnsen deltok på SUL s representantskapsmøte 21. oktober. Gisle NØdtvedt overvar DUF s delegeredemøte desember Delegasjon til SNT På invitasjon fra SNT, Finland sendte LNU følgende delegasjon til Helsinki september: Erik Anthonisen, Bjørn Jaaberg Hansen og Torill Johnsen. Delegasjonen hadde møter med SNT s ledelse og alle de politiske medlemsorganisasjonene samt fagbevegelsens ungdom. Dette var den første delegasjonen SNT mottok etter at medlemorgani sasjonene besluttet at SNT skulle fortsette sitt koordineringsarbeid i Finland Delegasjon fra DUF LNU mottok en delegasjon fra DUF oktober. Den hadde møter med noen av LNU s medlemsorganisasjoner, men hovedvekten ble lagt på samtalermed LNU. Hensikten var å drøfte problem og løsninger av slike som våre to organisasjoner står overfor. Dette er verdifullt siden strukturen i DUF og LNU nå ligner hverandre svært mye Annet nordisk arbeid I ~ tilknytning til Nordisk ungdomskomites høstmøte ble -representanter fra nasjonalkomiteene, de statlige ungdomsråd og de nordiske samarbeidsorgani sasjonene innkalt til et møte for å diskutere Det internasjonale ungdomsåret. og hvà som kan/skal. gjøres på nordisk plan. Møtet fant sted på Mems slott november. Kjell Holmqvist og Torill Johnsen var LNU s representanter. 3.CENYC 3.1. Generelt LNU legger stor vekt på samarbeidet i Det Europeiske Ungdomsråd (CENYC). Store deler av det multiläterale~internasjonale ungdomsarbeidet kanaliseres gjennom CENYC. Det er særlig på to hoved områder LNU drar nytte av.medlemskapet i CENYC. Gjénnom CENYC kan LNU delta i eller få informasjon om de fleste aktiviteter innen det internasjonale ungdornspolitiske samarbeidet, først og fremst i Europa. Dessuten får LNU gjennom CENYC tilbud om deltakelse, beregnet på representanter for medlemsorganisasjonene, i en rekke internasjonale ungdomsseminarer over aktuelle emner. CENYC har tradisjonelt hatt.sin styrke i nord og mellomeuropeiske land. I de seinere åra har CENYC arbeidet bevisst for å bedre kontakten med ungdomsorganisasjoner i søreuropeiske land og for å gi disse organisasjonene bedre arbeidsvilkår. Den greske organi sasjonen ESONE, et samarbeidsorgan for ikkepartipolitiske organi sasjoner, fikk i 1982 status som assosiert medlem av CENYC. Re presentanter for de spanske forberedelser til etablering om et ung domsråd har hatt anledning til å dëlta på de fleste aktivitetene og til å observere eksekutivkomitemøtene i CENYC.

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18 $1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 D LNU ÅRSBERETNI 18 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 14. mai Dagsorden 3337 Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 79): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer