NordeaPensjonisten. Våren Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5."

Transkript

1 NordeaPensjonisten Våren 2011 Tore har ordet! Endelig har vinteren sluppet taket og vi har lysere og varmere tider i vente! I banken skjer det stadig endringer og nok en gang er nytt bankkontor/fremtidens bankkontor besluttet implementert. I løpet av de neste to årene skal alle regionene og kontorene endres og en mer teambasert og flat organisasjon skal implementeres. I stor grad handler Fremtidens Distribusjon om endret tankesett og atferd for oss alle, og om å bli bedre til å veilede kundene i hvordan de kan bruke banken. All statistikk viser at kundene bruker stadig mindre tid i banken, og at nettbank og mobile tjenester vinner terreng. Det nye konseptet gjør oss bedre rustet til å møte de stadig høyere kravene til kvalitet i rådgivning og til effektiv kundebetjening. * I 2001 gikk finsk-svenske MeritaNordbanken sammen med danske Unibank og norske Christiania Bank og Kreditkasse og dannet Nordea. Banken finnes nå også i Baltikum, Polen, Luxemburg og Russland. Noen nøkkeltall ved årsskifte 2010/2011 Største aksjonærer er Sampo Plc og den svenske staten (til sammen ca 35 %) Ca 11 millioner kunder filialer årsverk (hvorav ca i Norge) Ny leder for Bankvirksomheten i Norge etter Anne Stãrk Johansen er John Sæthre (43 år). Han kommer fra lederstillinger i Handelsbanken og har tidligere også arbeidet i Citigroup og Skandinaviska Enskilda Banken og han tiltrer i løpet av våren Leder for shippingvirksomheten i Nordea, Carl Erik Steen, har gått av med pensjon og er etterfulgt av Hans Christian Kjelsrud, som kommer fra stillingen som leder av Singapore-kontoret. HR Services, som Pensjonsadministrasjonen er en del av, har endret navn til HR Operations uten at det har medført andre endringer enn nevnte navneskifte. Leder for denne enheten, Bjørn Winther Josten, fratrer lederstillingen etter eget ønske i nærmeste fremtid for å overta andre oppgaver innen HR - sektoren. Litt historikk De eldste Nordea-bankene: Sparekassen for København og Omegn (1820), Wärmlandsbanken (1832), Christiania Kreditkasse (1848), Suomen Yhdys-Pankki/Finska Föreningsbanken (1862). * Postgirot som ble etablert i Sverige 1925, ble en del av Nordea i I 2005 ble navnet endret til PlusGirot. * Sveriges Kreditbank gikk inn som K en i PK-banken, som omsider gikk sammen med Nordbanken. Som en følge av endring av bankens pensjonsordning fra 1. januar 2011, får alle nyansatte etter denne dato innskuddsbasert pensjonsordning, og ansatte pr fikk velge mellom den ytelsesbaserte ordningen som alle hadde pr denne dato eller velge den innskuddsbaserte ordningen. Litt over 20 % av de ansatte valgte å gå over på innskuddsbasert ordning, alt vesentlig yngre medarbeidere. Vi kommer tilbake med informasjon om de endringer i bankens forsikringsordninger som berører pensjonister under 67 år. La meg avslutningsvis nevne at stadig flere ønsker å fortsette i banken etter fylte 67 år, hvilket både egen pensjonskasse og folketrygden har lagt til rette for. Jeg ønsker alle en riktig god vår og forsommer! Blåveis, Akvarell av Reidar Engen l l Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. NPNs landsmøte den 2. februar side 3. l Akvareller og kommunetopper. side 4. l Maalfrid i farta. side 5. l Regionale pensjonistforeninger. side 8. 1

2 Fra NPNs årsberetning 2010 Styret har bestått av: Harald Kongsgård, leder, Egil Lauritzen, nestleder, styremedlemmene Arnstein Slinning, Inger S. Frydendal og Ole K. Husa samt vararepresentantene: Gudbrand Stiksrud og Knut Erik Borge (gikk bort ). Konstituerende styremøte fant sted og styret fordelte arbeidsoppgavene mellom seg med utgangspunkt i Handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet Kasserer ble Arnstein Slinning og sekretær Inger S. Frydendal. Det er gjennomført 7 styremøter i NPN i perioden. MEDLEMMER Pr hadde vi fått innrapportert forventet antall medlemmer pr med i alt ca fordelt på i alt 12 lokale foreninger fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord: ORGANISASJON: Handlingsprogrammet sier at NPN vil arbeide for å bygge opp en effektiv organisasjon sentralt og lokalt. Hvordan definerer vi en effektiv organisasjon? Vi vet antagelig stort sett hva vi mener, men det er likevel vanskelig å beskrive i ord, men vi (styret) mener at en effektiv organisasjon kjennetegnes ved at den - har klare vedtekter - er godt oppdatert på aktuelle områder og problemstillinger i og utenfor Nordea og Finansmarkedet - tar opp aktuelle tema - er resultatorientert og handlingspreget - har gode informasjonsrutiner til de lokale ledd (men informasjonen bør flyte begge veier) - er åpen for innspill - styres av vedtekter, handlingsprogram, landsmøtevedtak og budsjett - har god regnskapskontroll - har godt nettverk internt i konsernet og eksternt - har allsidig og god kompetanse hos tillitsvalgte (sentralt og lokalt) VEDTEKTENE Når det gjelder vedtektene har styret funnet det riktig med bakgrunn i erfaringene etter vel 2 års drift å foreta en fullstendig gjennomgang av NPNs vedtekter med tanke på forenkling og klargjøring der vi har funnet det nødvendig. Resultatet av dette arbeidet blir forelagt landsmøtet 2011 til godkjennelse. Standardvedtekter = Normalvedtekter. Resultatet av dette arbeider blir også forelagt landsmøtet 2011 til godkjennelse. LANDSMØTENE Styret har ansvar for at landsmøtene holder et høyt faglig nivå, og det gjøres først og fremst ved at vi er formelle i stilen og tilstreber en grei og bestemt avvikling i henhold til vedtektene. Dernest bør det være en utfordring å sette en tidsramme som gir rom for erfaringsutveksling (i plenum eller grupper), men at det også gis rom for noe sosial kontakt. Rammen omkring landsmøtene vil måtte gå seg til. PENSJONSKASSEN OG STYRINGSUTVALGET Pensjonistenes representanter til pensjonskassens styre er Gudbrand Stiksrud med Øivind Trondrud som varamann. Øivind Trondrud er også pensjonistenes representant til Styringsutvalget for Pensjonskassen. Pensjonskassens styre har i 2010 hatt fire ordinære styremøter samt et heldagsseminar om endringene i pensjonsreglene.. ØKONOMI Det største temaet i år var en endring i fordelingen av bidragsmidlene fra banken for NPN/SU har søkt banken om bidrag til driften i 2011, etter de retningslinjer som er etablert. Denne gangen sendte alle foreningene inn skriftelig budsjett så vår jobb ble vesentlig lettere. Så snart midlene kommer fra banken vil de bli fordelt. SAMARBEIDE Andre finansinstitusjoner Vi har fortsatt et samarbeide med DnBNOR. Norsk Pensjonistforbund (NPF). NPN skal kontinuerlig vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell kollektiv tilslutning til NPF, og i mai inviterte vi en representant til å komme til vårt styremøte for å orientere oss og argumentere for hvorfor vi skulle bli medlemmer. I mellomtiden har Nord -Vest meldt seg ut av NPF. Seniorsaken/Seniorenes Fellesorganisasjon. Styret har også invitert representant for Seniorsaken til et orienteringsmøte. Styreleder Harry Martin Svabø kom og orienterte styret om Seniorsaken. Mest interessant for oss var nok Seniorenes Fellesorganisasjon en overbygning for aktuelle organisasjoner som ønsker å gå felles om en del aktuelle oppgaver innenfor pensjoner, skatt og eldreomsorg. Samarbeide med Funkjsonærforeningen i Nordea Det har i perioden ikke vært avholdt noe møte med Funksjonærforeningen, men kun uformell kontakt med dem i forbindelse med hytteutleie og den nye pensjonsordning for de ansatte. NPN som høringsinstans overfor myndighetene. Det har vært ytret noen kommentarer i denne forbindelse i Nordeapensjonisten som vår sekretær har besvart. Styret bestemte seg, etter det mislykkede møte med NPF, at vi skulle tilskrive Finansdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartement med forespørsel om å bli en av flere institusjoner som kan gi sin innstilling til relevante høringsdokumenter. Først til å svare var Helse- og Omsorgsdepartement som bekreftet at alle deres høringsdokumenter legges ut på deres hjemmesider, og at vi var velkomne til å sende inn våre kommentarer. Vi har invitert distriksforeningene til å besøke deres hjemmesider og hvis de finner et tema de ønsker å sende tilsvar på så kan de sende svaret til styret i NPN som vil ta det opp til vurdering og eventuelt sende videre i sitt navn til Departementet. Finansdepartementet har ikke svart på vår henvendelse. Nordea Norden Nestleder har i perioden hatt kontakt med pensjonistrepresentanter i Sverige og Finland. Dette står ikke i handlingsprogrammet, men det har likevel vært 2

3 naturlig å arbeide litt med nordisk kontakt (og samarbeide). Virksomheten synes å være konsentrert om sosiale aktiviteter. Vi har oversendt en orientering om vår oppbygging, og hvilke oppgaver vi arbeider med. Styret vil forsøke å holde kontakten videre. I Finland har man foreløpig ingen pensjonistorganisasjon for Nordeapensjonister, men det finnes et par seniorklubber knyttet til banker som i sin tid ble innfusjonert i Nordea. Vi har fått anmodning fra en kontakt i Finland om å orientere om vår forening. Det er gjort skriftlig samtidig som organisasjonsmodell og våre vedtekter er oversendt. I Danmark er det, så langt vi har brakt i erfaring ingen samlet organisert virksomhet for pensjonister knyttet til Nordea. Derimot finnes det også her foreninger knyttet til de banker som i sin tid fusjonerte til Nordea. INFORMASJON Vi har jobbet med alternativene for en egen hjemmeside for pensjonistene over lengre tid, og motstanden fra Nordea har vært merkbar. Vårt primære mål har vært å få til noe i regi av banken, og det forklarer at prosessen har tatt tid. NordeaPensjonisten er kommet ut med 4 nr. i Vi har håp om at det vil bli bevilget penger til det samme antall nummer i Redaksjonen har i 2010 bestått av Leif-Otto Engelberg, Ålesund, Marie Karlsson, Oslo, Arnfinn Folkvord, Oslo og Inger Skaurum Frydendal, sistnevnte som redaktør. Det var kommet inn 2 forslag vedr. fordeling av bankens bidrag. Dessverre for forslagsstillerne var forslagene innkommet etter at fristen for mottak av forslag var utløpt. Selv om forslagene ikke kunne behandles anmodet landsmøte det nye styret om å nedsette en komite som skulle se på fordelingsproblematikken frem til neste landsmøte. Styret fremmet forslag til nye vedtekter for NPN (vesentlig klargjøringer og språkforbedringer) og nye retningsgivende vedtekter for lokalforeningene. Også her vesentlig språkforbedringer. Nytrykk av vedtekter vil bli sendt de respektive lokalforeninger. Valg rakk vi også (resultat se annet sted i dette nr av Nordea- Pensjonisten) før Harald Kongsgård takket Willy Krøgli for vel utført jobb og vi gikk i samlet flokk til deilig lunsj. Etter lunsj fikk vi en orientering om Pensjonskassen v/gudbrand Stiksrud og Harald Kongsgård fortalte om forsikringsordningen styret hadde fremforhandlet med Nemi og om fremdriften i arbeidet med egen nettside for Nordeas pensjonister. Deretter var det tid for den nye lederen å takke de fremmøtte for tilliten og Harald Kongsgård for godt utført arbeid i de to periodene han hadde vært leder. I år var det uformell sammenkomst med kaffe og kringle etter landsmøtet i bankens Personalrestaurant. Her ble det utvekslet erfaringer og oppfrisket gamle minner. Kl var alle gått hver til sitt. NPNs landsmøte den 2. februar Onsdag den 2. februar møttes 26 delegater til Landsmøte på M17. Også i år ble møtet holdt i det lille auditoriet i bankens 5. etasje og startet presis kl Leder, Harald Kongsgård ønsket alle velkommen. Etter konstituering ble Willy Krøgli fra Vestfold, Buskerud og Telemark valgt til ordstyrer. Han ledet møtet raskt og effektivt, Saker som beretning, regnskap, budsjett, handlingsplan for 2011 samt rammebudsjett med fastsettelse av veiledende kontingent til lokalforeningene og beløpet som hver forening skal betale pr. medlem pr gikk bra. Veiledende kontingent ble besluttet endret til kr. 200,- med uforandret kr 30,- pr. medlem til NPN. Styret i NPNs sammensetning etter Landsmøtet 2. februar Leder: Inger Skaurum Frydendal Nestleder: Egil Lauritzen Styremedlem: Willy Krøgli, nettside Styremedlem: Gudbrand Stiksrud; sekretær Styremedlem: Arnstein Slinning, kasserer Varamedlem: Kjell Magne Hoff Varamedlem: Svein Johanson Revisor: Per Lervik med vara Bjørn Løkslid Valgkomite: Jacob Alvheim, leder, Kjell Pettersen og Leif-Otto Engelberg Red. 3

4 Nordea Pensjonistforening Nordvest 10-års jubileum September april 2000 ble Kreditkassens Pensjonistforening Nordvest opprettet og den runder dermed 10 år i år. Det ble behørig markert 25. september med dagstur til Rekkedal Gjestehus, Sæbø. Turen gikk med buss fra Ålesund via Hellesylt hvor vi stoppet på Hægstad Gård der vi fikk omvisning av kunstner og treskjærer Oddvin Parr. Han har visualisert Peer Gynts liv i mange og gedigne veggrelieff utskåret i tre. Parr har brukt 14 år på arbeidet og arbeider enda med flere motiv fra Ibsens drama om Peer Gynt. Ingen tvil om at Oddvin Parr kjenner dramaet ut og inn og levendegjorde Peer Gynts liv og levnet gjennom fremføring av utdrag fra teaterstykket. Dette ga mersmak til å oppleve stykket i sin helhet, et absolutt innholdsrikt stopp. Deretter gikk turen videre til Sæbø og Rekkedal Gjestehus gjennom Norangsdalen, ofte kalt Norges villeste dal med fjellvegger på begge sider loddrett opp, med gamle sætrer, små vatn og Langstøylsvatnet. Vatnet blei til i 1908 da et stort ras demmet opp elva som overflødde ei seter. I dag kan du fremdeles se selmurer og veien på bunnen av vatnet. Vel fremme på Rekkedal Gjestehus ble vi tatt imot av vertskapet, Margrete og Bjarne Rekkedal, som er 19. generasjon på gården som har historie tilbake til folkevandringstida år 700 e.kr. Her er det skapt et unikt miljø med Iverstova fra 1870-tallet (barndomshjemmet til Bjarnes bestemor), Grindløda fra 1880 og Nyestova som ble åpnet for gjester våren I Nyestova inntok vi (48 til sammen) vår jubileumsmiddag, velsmakende lammegryte ispedd hjortekjøtt og tilslørte bondepiker til dessert samt kaffe. Gjestehusets matfilosofi er basert på lokale råvarer av høy kvalitet blanda med inspirasjon fra inn- og utland. De importerer selv vin fra mindre vinfarmer i Nord-Italia og har sin egen vinkjeller. Prolog over foreningens 10-årige historie ble fremført før middagen ble servert og underveis holdt foreningens første formann Olav Erdal tale over foreningens etablering. Inviterte gjester til stede var regionssjef Otto Inge Skeide m/frue og han holdt også en hyggelig tale. Det kan for øvrig nevnes at pensjonistforeninga alltid møter velvillighet fra banken side. Etter et på alle måter hyggelig taffel, var det klart for hjemturen med buss tilbake til Ålesund, og med privatbiler for de som deltok fra Ørsta, Volda og Ulsteinvik. En fin dag og et absolutt vellykket arrangement var kommet til veis ende. Alvhild Akvareller og kommunetopper. Tegning har alltid vært min store lidenskap, som antakelig kunne blitt en levevei om jeg hadde turt. Tidlig på 60-tallet søkte jeg Kunst og Håndtverkskolen i Oslo, men nåløyet var trangt og jeg kom ikke inn. Da ble det å sjå seg om etter en god arbeidsplass, og valget falt på K-bank. Det har jeg ikke angret på. Tegning ble fortsatt en kjær hobby, som jeg også kunne ha god nytte av i arbeidet. Det heter seg jo at en strek sier mer en tusen ord! I arbeidet som markedskonsulent, først på Blindern og deretter i Mjøsområdet fikk jeg for eksempel mye jobb med bankens vindusutstillinger og reklamemateriell. Det var gøy. Midt på 90-tallet begynte jeg med akvareller, og fant ut at vannfarger var spennende. Mye tid gikk med til å finne ut av farger og teknikk. Så i 2001 fløtta je frå Gjøvik tel Fredrikstad, og samme år stilte jeg ut for første gang på Hvaler. Det var spennende. Siden da har det ballet på seg med utstillinger rundt i Østfold. Etter at jeg tok AFP i 2003, har akvarellmaling og tegning fylt mye av tida mi. Nå holder jeg på å samle motiver til nye bilder, og kanskje blir det utstilling (er) ut på året. Da er dere alle som leser dette hjertelig velkommen til å besøke utstillingen. Er det vanskelig å komme på besøk så kan dere sjå noen av bildene mine på nettsida mi: reidarengen.net. Ta kontakt om noe er av interesse! En annen kjær syssel er friluftsliv. Jeg og 2 kæller tel samler på kommunetopper. Det betyr at vi bestiger det høgste punktet i kommunene. Hittil har vi besøkt alle toppene i Østfold, Vestfold og Akershus. I tillegg har vi noen spredte topper i Buskerud og Oppland, til sammen 62 topper! Dette er vi utrolig stolte over, og har stor glede av mange praktfulle turopplevelser. Ha en god dag! Reidar Engen Huset, Akvarell av Reidar Engen 4

5 Maalfrid i farta. De som kjenner Maalfrid Bjørgtun, skjønner uten videre at det må bli i farta! Man skal være tidlig på n for å få tak i henne. Enten er hun ute og reiser eller så er hun bare ikke hjemme, ikke så lenge om gangen i alle fall. Vi har hatt en prat med henne og fått bekreftet at hun er opptatt. La oss ta det kort: I Grorud bydel er hun med i eldrerådet, medlem av styret for eldresenteret og leder for brukerrådet. Dessuten er hun instruktør i seniordans for to grupper. Det er vel ikke mange som driver med sånt etter å ha passert 87 år. Maalfrid gjør det, og hun har nylig vært på Sicilia for å lære mer. Men vi får starte med et lite tilbakeblikk på hennes tid i banken. Maalfrid begynte i Kreditkassen i 1946, som sekretær for Erling Engebretsen. Hun fulgte med ham fra Registreringsdirektoratet, hvor hun også hadde vært hans sekretær. Det var Engebretsen som bygget opp bankens økonomisk/ statistiske sekretariat. Det var også han og Erling Wagle som startet det meget populære Kassabladet, som regelmessig ble delt ut til funksjonærene hvert kvartal. Maalfrid var fast medarbeider. I sekretariatet var også Thor Askim og Per Henrichs, som i likhet med Engebretsen var genuint kunstinteressert og selv dyktige med pensel og blyant. De hadde alle en stor evne til å fenge og begeistre. Så var det da også disse gode kolleger som startet Kreditkassens Kunstforening, for øvrig sammen med Alf Baade og Sverre Fjeld. Maalfrid var aktivt med fra starten. Hun var engasjert i styre og stell i mange år. Maalfrid var i statistisk/økonomisk sekretariat til 1970, da hun ble plukket ut til nye oppgaver. Det var strenge restriksjoner på utlånsvirksomheten den gang, og dette var noe som førte til sentralisering av bevilgningsfullmaktene. Maalfrid ble hentet til en ny avdeling og fikk, sammen med Mons Oppedal, ansvaret for behandlingen av lånesøknader fra privatkunder i osloområdet, etter at filialsjefenes fullmakter var blitt vesentlig redusert. Det var en skikkelig utfordrende jobb. I pensjonistforeningen i Oslo er Maalfrid en sentral skikkelse, og det har hun vært i bortimot 25 år, helt fra før hun ble pensjonist selv. Det hadde seg slik at hun, mens hun ennå var i jobb, ble bedt om å være med på å arrangere turer for pensjonistene sammen med Trygve Skaarberg og Else Berg, noe hun gjorde med stor glede,else Berg døde etter noen få år og Trygve Skaarberg falt fra, men så fikk hun bistand av sin ektefelle Per. Den gang var det bare et par turer i året, og de var i bankens regi. Til gjengjeld var deltakelsen stor: en tre dagers tur til Stockholm og Helsingfors i 1984 samlet ca. 400 deltakere, og like mange var med på en tur til Bergen i For øvrig var aktiviteten beskjeden den gang, altså i og 1980-årene, med hensyn til så vel reiser som møtevirksomhet i foreningen. Det var årsmøte, høstmøte og julebord og ikke stort mer. Maalfrid ble formann i foreningen 1989 og satt til Med henne ble det en ny driv i foreningen. Da begynte man med månedlige treff, hvor man i tillegg til kaffe og kaker og hyggelig samvær med gamle kolleger, fikk interessante kåserier, filmfremvisning og kunstnerisk underholdning, slik vi er vant til i dag. Turarrangementene tok også av for alvor! Og de har blitt flere og flere med årene. Maalfrid har hele tiden vært en entusiastisk pådriver. Sammen med Per, hennes kjære ektemann gjennom 54 år, og vår gode kollega til han gikk bort for fire år siden, har hun både fått i stand og ledet tallrike turer i inn- og utland. Og noe som har imponert mange, er at hun har vært en glimrende guide, nær sagt uansett hvor vi reiser. Hun synes å være lokalkjent i hele Norge og mange andre land dessuten. På spørsmål om det er noen plasser i Norge hvor hun ikke har vært, tenker hun seg godt om før hun svarer at det er nok ikke det. Hun og Per har også vært i alle land i Europa, mange land i Afrika samt Kina og Sri Lanka i Asia, og dessuten har USA blitt besøkt flere ganger. Så er det slik at Maalfrid er levende interessert i historie og kultur, så museer, katedraler og minnesmerker av alle slag har alltid vært og er fortsatt med i hennes reiseprogram. Ikke rart at de reisene hun har arrangert for vår forening alltid har hatt et rikholdig og spennende innhold. Og naturligvis: Hjemme i huset på Rødtvet finner vi mange fine suvenirer og artige minner fra reisene. Maalfrid har god hukommelse og elsker å sitte foran i bussen, på guidesetet, og fortelle. Jeg minnes en av de dyktige bussjåførene vi har brukt, som sa at Maalfrid var den beste guiden han hadde opplevd. Heldigvis er hun fortsatt med! Vi har bruk for hennes erfaringer og kunnskaper! Kjell Pettersen OBS!! Det er fremdeles et problem for våre pensjonister og deres etterlatte å få meldt adresseendringer og gitt melding om dødsfall. Endringer vedr.: Alderspensjonister, uførepensjonister, barnepensjonister og etterlatte-pensjonister meldes til: Gabler Wassum AS, Postboks 181 Vika, 0123 Oslo evt. AFP/gavepensjonister og øvrig lønn meldes til: Zalaris, Postboks 1053 Hoff, 0218 Oslo evt. 5

6 Oslo/Akershus har også avviklet sitt årsmøte og her er noen betraktninger: Pensjonistforeningen i Oslo og Akershus hadde årsmøte den 17. mars, og referatet fortalte om høy aktivitet i det forgangne år: 7. mars: Professor Finn Erik Vinje snakket om språk, kroppsspråk og kroppsspråklige ytringer som kommunikasjon. Han viste at det er vanskeligere å lyve kroppsspråklig enn verbalt, og ga oss 17 eksempler på hvordan man, rundt et middagsbord, kan be om å få tilsendt saltet. 12. mai:. Sigrun Slapgard er journalist og forfatter. Hun arbeider i NRKs utenriksredaksjon og har skrevet flere bøker, bl.a. Dikterdronningen, en biografi om Sigrid Undset. Sigrid Undset var også emnet for dagens kåseri. Slapgard kunne fortelle at Sigrids Undset var en stor humorist som kunne spøke om det meste. Det var et meget interessant foredrag, og noen fikk nok lyst til å gå hjem og lese Kristin Lavransdatter på nytt. Grunnet stor pågang måtte deltakerne på årets forsommertur deles i to grupper, henholdsvis den 8. og 10. juni. Turene gikk med buss til Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk, i Lillehammer. På Bjerkebæk var det interessant omvisning i det nye publikumsbygget og i Sigrid Undsets hjem. Det ble også anledning til et besøk på OL-museet som ligger vis à vis. Etter endt besøk på Lillehammer ventet en deilig 2-retters meny og kaffe på Rica Hamar Hotell. 29. september : Geir Helljesen har jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som ekspertkommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg. Han tok oss med på en vandring med mennesker han har møtt og jobbet sammen med. Det ble interessante og morsomme små historier, - bl.a. om møter med tidligere president på Island, Vigdis Finnbogadottir, Jacob Weidemann, Carl Nesjar og Karl Erik Harr og flere andre. Han fortalte også om et møte med Pave Johannes Paul II, og om intervju med kong Olav. ankomst, og 10 gjester vant hver sin flaske vin. Etter velsmakende middag sørget Swingmakers for fin dansemusikk. 16. februar var Inger Marie Tragethon invitert. Hun har reist mye og har skrevet 5 bøker, den siste har tittelen Min russiske reise. Hos oss holdt hun et interessant foredrag med tittelen Jakten på det russiske. Hun er kjent som Knivdronningen fordi hun er knivmaker i tillegg til at hun er utdannet som sølvsmed. Marie og Arnfinn Spis 5 om dagen, det er det store slagordet for tiden. Men det skal ikke være poteter. Hvorfor ikke? Kanskje noen fra Oppland eller Hedmark kan svar meg til sommernummeret. Jeg har nemlig lært følgende: Det er en kjempegod ide og koke potetene med skallet på, ettersom det sørger for å holde på de vannoppløselige vitaminene (B og C). I tillegg inneholder skallet mye fiber, som får fart på fordøyelsen. Spis helst kokte poteter med skallet på. Det er mange gode norske sorter å velge mellom. Hele 37 sorter dyrkes fra egne settepoteter og hvert år prøves det ut nye sorter. Eventuelt kan du steke potetskallet i ovnen og få chips. Men hvorfor er ikke dette sundt lenger? ISF 29. oktober: Høstfest med 130 deltakere. Etter middag var det dans til musikk fra Swingmakers november var privatetterforsker og tidligere etterforskningsleder i Oslo-politiet, Leif A. Lier, invitert. Lier ledet blant annet etterforskningen i forbindelse med tyveriet av Skrik. Ca. 90 deltakere fikk et tankevekkende foredrag om kriminaliteten før, - og om hva vi kan vente oss i fremtiden. 15. desember: Høyrepolitiker, musiker og samfunnsdebattant Hallgrim Berg fortalte morsomme anekdoter fra Stortinget, - som for eksempel om Røyseland og Leirfall som kunne skape stor munterhet i Stortingssalen. - På samme vis frembrakte Berg latteren på M17. Han leste også litt fra en av sine bøker, og underholdt med et par melodier på munnharpe. Nyttårsfesten 2011 ble avviklet den 14. januar med 110 deltakere. Hver gjest fikk også denne gang et gratis lodd ved 6

7 Pensjonist-jubilanter år: Gustavsen Anne-Marie Gustavsen Tor Erik Hellum Svein Skogheim Gerd Arnesen Jan-Erik Gulaker Per Kristoffer Skar Per Anton Hatlen Per Arne Holdø Rosa Mary Krøgli Willy Nygård Gunnar Norwalls Gerd-Anne Hoff Per Amundsen Johanne Brennholm Ragnhild Ingvaldsen Erik Randmæl Trond Hansen Alf Kolbeinsen Vera HARESTUA HALDEN DRAMMEN DRAMMEN TRONDHEIM MOELV ÅLESUND TRONDHEIM LARVIK FOLLESE NARVIK HALDEN ÅLESUND ELLINGSØY ULSET ALVDAL HALDEN TÅRNÅSEN 80 år år Gunnerud Sigurd John Lønstad Randi Sønsteby Jensen Bjørg Mimmi Follestad Reidun Gjermshus John Hansen Elisa Olaussen Odd Ingemar Samuelsen Margareth H Skramvik Aslaug Linstad Ingrid Sjøholm Egil Wilford Weium Erik Tandstad Åse Johanne Bjørhovde Emma Jørgine Foss Inger Haakensen Magda Oline YTRE ENEBAKK TROMSDALEN FREDRIKSTAD KONGSVINGER ELVERUM SARPSBORG ELVERUM SYKKYLVEN ÅLESUND 75 år Pran Arne Sydhagen Trygve Sommerstad Anne Marie Værnes Grethe Thora Haukeberg Arne Odd Balto Ole Hannevig Maria Drevdal Hallen Thorvald Fjeld Randi Skisland Jan Nygård Leidulf Marelius NANNESTAD DRAMMEN STRØMMEN DRAMMEN KRISTIANSAND S SKJÆRHALLEN KRISTIANSAND S 90 år Hansen Marit Vold Augestad Borghild LANGHUS Døde Hulbækdal Lars Jonsen Weyergang Randi Rachel K Hagen Gerd Randi Dreyer Georg Thorkildsrud Johanne K Mørk Gerd Skaarberg Charline Aagot Olsen Grethe Eid Østensen Else Marie Kongsli Erna Viktoria TORPO EIKSMARKA HVALSTAD SANDVIKA STABEKK Braathen Marit Mjaaland Birger Kalsaas Knut Arnold Røed Tryggve Hallstein Skjerven Knut Eilertsen Kirsten Nanna Strand Enid Merckoll Åse Einersen Egil Ansgar Iversen Gro Ingrid KRISTIANSAND S ØSTERÅS TROMSØ TØNSBERG LØRENSKOG BJØRNEMYR NB!!! Til deg som ennå ikke er medlem i noen lokalforening. Meld deg inn i lokalforeningen i ditt distrikt. Oversikten over adresser og telefonnummer samt e-post finner du på siste side. REDAKSJONEN avsluttet mars 2011 Neste nummer kommer rundt St. Hans. Innlegg til neste nr. må - MÅ - Må være Redaksjonen i hende senest 30. mai Redaksjonen: ; Inger Skaurum Frydendal, redaktør Leif-Otto Engelberg; Marie Karlsson; Arnfinn Folkvord; 7

8 Regionale pensjonistforeninger AUST-AGDER 26 medlemmer Styreleder: Kåre Studshammen Nyli Ringvei 38, 4844 ARENDAL Tlf Årsmøte 24. februar - Månedlige treff i bankens lokaler - Sommertur - Ytterligere arr. vil bli gjennomført på sparket - Julesammenkomst nov./desember HEDMARK 37 medlemmer: Styreleder: Egil Lauritzen, Skjerdavegen Ottestad tlf / Årsmøte/10 års jubileum 16. mars Kvernstuteateret i juni - Julemøte nov./des., - Utgir eget medlemsblad med 4 nr. i året. og AKERSHUS ca. 680 medlemmer Styreleder: Inger S. frydendal Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Tlf / Månedlige treff med kåseri - Høstmiddag i oktober - Nyttårsmiddag i januar - Årsmøte med middag i mars - ca. 10 reiser i året til inn- og utland TROMS 34 medlemmer Styreleder: Jorunn Bertheussen W.Churchillsv. 90, 9014 TROMSØ Tlf / Aktivitetsplan 2011: - Medlemsmøter månedlig - Møljemiddag dvs skrei, lever og rogn på Sommarøy - Kulturkveld - Hyttetur til en av medlemmenes hytte - Juletilstelning HORDALAND 115 medlemmer Styreleder: Jacob Alvheim Morvikbotn Morvik Tlf / Temamøter med eksterne foredragsholdere, for eksempel trafikkultur, reise, lokal kulturhistore m.m. - Dagsturer ca. en gang pr. måned i fjellene rundt Bergen - Byvandring arrangeres regelmessig med guide.. - Årsmøte i mars - Teaterkveld - Vårtur til Nordfjord i mai - Høsttur til Provence i september - Høstmøte med kåseri og sosialt samvær - Julemøte i bankens kantine med godt gammeldags julebord og dans til levende musikk. NORDLAND 16 medlemmer Nordea-Narvik-Pensjonister. Styreleder Tove Bakkejord Tyriveien 12, 8515 NARVIK ; Medlemsmøter en gang pr. mnd. Hver mandag kl går vi ca 1 time + kafebesøk. NORDVEST 125 medlemmer Styreleder: Arnstein Slinning Furmyrhatlen 3, 6018 Ålesund Tlf eller Medlemsmøter med foredrag med forskjellige temaer. Per Gynt-stemnet, Golå høsten 2011 Julebord i desember Årsmøte i februar TRØNDELAG 44 medlemmer Styreleder: Olav Dahlen Postboks 49, 7351 Buvika Tlf / Medlemsmøte første mandag i hver måned - Årsmøte i februar - Flere teaterbesøk m/respektive i løpet av året - Turer i inn- og utland m/respektive - Juletreff 26. november - Julekonsert 7. desember VEST- AGDER 85 medlemmer Styreleder: Svein Johanson Tranestien 67, 4626 Kristiansand S. Tlf.: / Månedlige lunsjmøter i banken - Skogsturer i nærområdet - Årsmøte i mars i Kristiansand - Galleribesøk/Tur 12. april - Dagstur til Farsund/Lista 31. mai - Førjulsmiddag med ledsagere VESTFOLD, BUSKERUD og TELEMARK 81 medlemmer Styreleder: Rita Thorunn Nådland Åbyveien 9, 3400 LIER Tlf Årsmøte 8. mars 2011 i Holmestrand - Sommertur prim. juni / Turmål ikke bestemt - Temamøte - Høsttur alt. Teater - Julemøte 8. desember i Tønsberg. OPPLAND 42 medlemmer Styreleder. Kari Støvne Horn, Skårsetgutua 6, 2618 LILLEHAMMER Tlf Årsmøte i mars - Vår/høsttur - Julebord/teatertur nov/des ØSTFOLD 99 medlemmer: Styreleder: Øivind Jansen Roald Amundsensgt. 45, 1723 Sarpsborg Tlf.: / mars årsmøte Moss -20. juni 5 netters cruisetur Oslo/Brugge/Amsterdam/Oslo - aug./sept. Flerdagstur til Skagen eller Smøgen - nov./des. juletur 8

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb Årsberetning Bjørgvin Seniorklubb 2015 Styrets sammensetning. Formann: Johannes Boga Kasserer: Svein Tore Strømme Styremedlem: Kjell Sellevold Styremedlem/sekretær: Rolf Harald Helgesen Varamann: Lars

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

SENIOR POSTEN. Referat fra ekstraordinært årsmøte tirsdag 1. mars 2011. Referat fra medlemsmøtet tirsdag 1. mars 2011

SENIOR POSTEN. Referat fra ekstraordinært årsmøte tirsdag 1. mars 2011. Referat fra medlemsmøtet tirsdag 1. mars 2011 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 2/2011 Mars 2011 Referat fra ekstraordinært årsmøte tirsdag 1. mars 2011 Møtet ble avholdt i kantina på Siemens Linderud med 34 medlemmer

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Starten To-tre representanter fra Televerkets Pensjonistforbund og fem pensjonister fra Lillehammer møttes ut på vinteren 1985 med sikte på å starte ei

Detaljer

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden.

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. Det valgte eldreråd består av følgende personer: Alf Viksnes

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 FOR DET NORSKE VERITAS PENSJONISTFORENING.

ÅRSBERETNING 2013 FOR DET NORSKE VERITAS PENSJONISTFORENING. ÅRSBERETNING 2013 FOR DET NORSKE VERITAS PENSJONISTFORENING. Innhold 1. Styrets sammensetning i 2013 2 2. Foreningens økonomi 2 3. Medlemssituasjonen 3 4. Det Norske Veritas Pensjonsordninger 3 5. Samarbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge l NDFs Pensjonistseksjon: Oversikt over Pensjonistgrupper l Norge 1994 Norges Døveforbund: 2 NDFs Pensjonistseksjon Seksjonen ble vedtatt opprettet på Norges Døveforbunds landsmøte i Drammen 12.-14. juni

Detaljer

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 20 års tilbakeblikk

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 20 års tilbakeblikk Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 20 års tilbakeblikk Historikk Behov for ei pensjonistforening Møter Turer Aktiviteter Tillitsvalgte Medlemstall Drift Framtiden Full fart med Alcoa-pensjonister ut Melfjorden

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Det innkalles herved til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: onsdag 11.mars 2015 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen Hovedgård,

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Aktiviteten i foreningen har vært stor i året som har gått og medlemsmassen er pr. 31.12.2013-210 medlemmer og 1 æresmedlem. Styret har i 2013 bestått av følgende

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35.

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. Vikingtur 2014 Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 31.08.07 SAK NR 028-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JUNI 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. juni

Detaljer