NordeaPensjonisten. Våren Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5."

Transkript

1 NordeaPensjonisten Våren 2011 Tore har ordet! Endelig har vinteren sluppet taket og vi har lysere og varmere tider i vente! I banken skjer det stadig endringer og nok en gang er nytt bankkontor/fremtidens bankkontor besluttet implementert. I løpet av de neste to årene skal alle regionene og kontorene endres og en mer teambasert og flat organisasjon skal implementeres. I stor grad handler Fremtidens Distribusjon om endret tankesett og atferd for oss alle, og om å bli bedre til å veilede kundene i hvordan de kan bruke banken. All statistikk viser at kundene bruker stadig mindre tid i banken, og at nettbank og mobile tjenester vinner terreng. Det nye konseptet gjør oss bedre rustet til å møte de stadig høyere kravene til kvalitet i rådgivning og til effektiv kundebetjening. * I 2001 gikk finsk-svenske MeritaNordbanken sammen med danske Unibank og norske Christiania Bank og Kreditkasse og dannet Nordea. Banken finnes nå også i Baltikum, Polen, Luxemburg og Russland. Noen nøkkeltall ved årsskifte 2010/2011 Største aksjonærer er Sampo Plc og den svenske staten (til sammen ca 35 %) Ca 11 millioner kunder filialer årsverk (hvorav ca i Norge) Ny leder for Bankvirksomheten i Norge etter Anne Stãrk Johansen er John Sæthre (43 år). Han kommer fra lederstillinger i Handelsbanken og har tidligere også arbeidet i Citigroup og Skandinaviska Enskilda Banken og han tiltrer i løpet av våren Leder for shippingvirksomheten i Nordea, Carl Erik Steen, har gått av med pensjon og er etterfulgt av Hans Christian Kjelsrud, som kommer fra stillingen som leder av Singapore-kontoret. HR Services, som Pensjonsadministrasjonen er en del av, har endret navn til HR Operations uten at det har medført andre endringer enn nevnte navneskifte. Leder for denne enheten, Bjørn Winther Josten, fratrer lederstillingen etter eget ønske i nærmeste fremtid for å overta andre oppgaver innen HR - sektoren. Litt historikk De eldste Nordea-bankene: Sparekassen for København og Omegn (1820), Wärmlandsbanken (1832), Christiania Kreditkasse (1848), Suomen Yhdys-Pankki/Finska Föreningsbanken (1862). * Postgirot som ble etablert i Sverige 1925, ble en del av Nordea i I 2005 ble navnet endret til PlusGirot. * Sveriges Kreditbank gikk inn som K en i PK-banken, som omsider gikk sammen med Nordbanken. Som en følge av endring av bankens pensjonsordning fra 1. januar 2011, får alle nyansatte etter denne dato innskuddsbasert pensjonsordning, og ansatte pr fikk velge mellom den ytelsesbaserte ordningen som alle hadde pr denne dato eller velge den innskuddsbaserte ordningen. Litt over 20 % av de ansatte valgte å gå over på innskuddsbasert ordning, alt vesentlig yngre medarbeidere. Vi kommer tilbake med informasjon om de endringer i bankens forsikringsordninger som berører pensjonister under 67 år. La meg avslutningsvis nevne at stadig flere ønsker å fortsette i banken etter fylte 67 år, hvilket både egen pensjonskasse og folketrygden har lagt til rette for. Jeg ønsker alle en riktig god vår og forsommer! Blåveis, Akvarell av Reidar Engen l l Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. NPNs landsmøte den 2. februar side 3. l Akvareller og kommunetopper. side 4. l Maalfrid i farta. side 5. l Regionale pensjonistforeninger. side 8. 1

2 Fra NPNs årsberetning 2010 Styret har bestått av: Harald Kongsgård, leder, Egil Lauritzen, nestleder, styremedlemmene Arnstein Slinning, Inger S. Frydendal og Ole K. Husa samt vararepresentantene: Gudbrand Stiksrud og Knut Erik Borge (gikk bort ). Konstituerende styremøte fant sted og styret fordelte arbeidsoppgavene mellom seg med utgangspunkt i Handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet Kasserer ble Arnstein Slinning og sekretær Inger S. Frydendal. Det er gjennomført 7 styremøter i NPN i perioden. MEDLEMMER Pr hadde vi fått innrapportert forventet antall medlemmer pr med i alt ca fordelt på i alt 12 lokale foreninger fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord: ORGANISASJON: Handlingsprogrammet sier at NPN vil arbeide for å bygge opp en effektiv organisasjon sentralt og lokalt. Hvordan definerer vi en effektiv organisasjon? Vi vet antagelig stort sett hva vi mener, men det er likevel vanskelig å beskrive i ord, men vi (styret) mener at en effektiv organisasjon kjennetegnes ved at den - har klare vedtekter - er godt oppdatert på aktuelle områder og problemstillinger i og utenfor Nordea og Finansmarkedet - tar opp aktuelle tema - er resultatorientert og handlingspreget - har gode informasjonsrutiner til de lokale ledd (men informasjonen bør flyte begge veier) - er åpen for innspill - styres av vedtekter, handlingsprogram, landsmøtevedtak og budsjett - har god regnskapskontroll - har godt nettverk internt i konsernet og eksternt - har allsidig og god kompetanse hos tillitsvalgte (sentralt og lokalt) VEDTEKTENE Når det gjelder vedtektene har styret funnet det riktig med bakgrunn i erfaringene etter vel 2 års drift å foreta en fullstendig gjennomgang av NPNs vedtekter med tanke på forenkling og klargjøring der vi har funnet det nødvendig. Resultatet av dette arbeidet blir forelagt landsmøtet 2011 til godkjennelse. Standardvedtekter = Normalvedtekter. Resultatet av dette arbeider blir også forelagt landsmøtet 2011 til godkjennelse. LANDSMØTENE Styret har ansvar for at landsmøtene holder et høyt faglig nivå, og det gjøres først og fremst ved at vi er formelle i stilen og tilstreber en grei og bestemt avvikling i henhold til vedtektene. Dernest bør det være en utfordring å sette en tidsramme som gir rom for erfaringsutveksling (i plenum eller grupper), men at det også gis rom for noe sosial kontakt. Rammen omkring landsmøtene vil måtte gå seg til. PENSJONSKASSEN OG STYRINGSUTVALGET Pensjonistenes representanter til pensjonskassens styre er Gudbrand Stiksrud med Øivind Trondrud som varamann. Øivind Trondrud er også pensjonistenes representant til Styringsutvalget for Pensjonskassen. Pensjonskassens styre har i 2010 hatt fire ordinære styremøter samt et heldagsseminar om endringene i pensjonsreglene.. ØKONOMI Det største temaet i år var en endring i fordelingen av bidragsmidlene fra banken for NPN/SU har søkt banken om bidrag til driften i 2011, etter de retningslinjer som er etablert. Denne gangen sendte alle foreningene inn skriftelig budsjett så vår jobb ble vesentlig lettere. Så snart midlene kommer fra banken vil de bli fordelt. SAMARBEIDE Andre finansinstitusjoner Vi har fortsatt et samarbeide med DnBNOR. Norsk Pensjonistforbund (NPF). NPN skal kontinuerlig vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell kollektiv tilslutning til NPF, og i mai inviterte vi en representant til å komme til vårt styremøte for å orientere oss og argumentere for hvorfor vi skulle bli medlemmer. I mellomtiden har Nord -Vest meldt seg ut av NPF. Seniorsaken/Seniorenes Fellesorganisasjon. Styret har også invitert representant for Seniorsaken til et orienteringsmøte. Styreleder Harry Martin Svabø kom og orienterte styret om Seniorsaken. Mest interessant for oss var nok Seniorenes Fellesorganisasjon en overbygning for aktuelle organisasjoner som ønsker å gå felles om en del aktuelle oppgaver innenfor pensjoner, skatt og eldreomsorg. Samarbeide med Funkjsonærforeningen i Nordea Det har i perioden ikke vært avholdt noe møte med Funksjonærforeningen, men kun uformell kontakt med dem i forbindelse med hytteutleie og den nye pensjonsordning for de ansatte. NPN som høringsinstans overfor myndighetene. Det har vært ytret noen kommentarer i denne forbindelse i Nordeapensjonisten som vår sekretær har besvart. Styret bestemte seg, etter det mislykkede møte med NPF, at vi skulle tilskrive Finansdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartement med forespørsel om å bli en av flere institusjoner som kan gi sin innstilling til relevante høringsdokumenter. Først til å svare var Helse- og Omsorgsdepartement som bekreftet at alle deres høringsdokumenter legges ut på deres hjemmesider, og at vi var velkomne til å sende inn våre kommentarer. Vi har invitert distriksforeningene til å besøke deres hjemmesider og hvis de finner et tema de ønsker å sende tilsvar på så kan de sende svaret til styret i NPN som vil ta det opp til vurdering og eventuelt sende videre i sitt navn til Departementet. Finansdepartementet har ikke svart på vår henvendelse. Nordea Norden Nestleder har i perioden hatt kontakt med pensjonistrepresentanter i Sverige og Finland. Dette står ikke i handlingsprogrammet, men det har likevel vært 2

3 naturlig å arbeide litt med nordisk kontakt (og samarbeide). Virksomheten synes å være konsentrert om sosiale aktiviteter. Vi har oversendt en orientering om vår oppbygging, og hvilke oppgaver vi arbeider med. Styret vil forsøke å holde kontakten videre. I Finland har man foreløpig ingen pensjonistorganisasjon for Nordeapensjonister, men det finnes et par seniorklubber knyttet til banker som i sin tid ble innfusjonert i Nordea. Vi har fått anmodning fra en kontakt i Finland om å orientere om vår forening. Det er gjort skriftlig samtidig som organisasjonsmodell og våre vedtekter er oversendt. I Danmark er det, så langt vi har brakt i erfaring ingen samlet organisert virksomhet for pensjonister knyttet til Nordea. Derimot finnes det også her foreninger knyttet til de banker som i sin tid fusjonerte til Nordea. INFORMASJON Vi har jobbet med alternativene for en egen hjemmeside for pensjonistene over lengre tid, og motstanden fra Nordea har vært merkbar. Vårt primære mål har vært å få til noe i regi av banken, og det forklarer at prosessen har tatt tid. NordeaPensjonisten er kommet ut med 4 nr. i Vi har håp om at det vil bli bevilget penger til det samme antall nummer i Redaksjonen har i 2010 bestått av Leif-Otto Engelberg, Ålesund, Marie Karlsson, Oslo, Arnfinn Folkvord, Oslo og Inger Skaurum Frydendal, sistnevnte som redaktør. Det var kommet inn 2 forslag vedr. fordeling av bankens bidrag. Dessverre for forslagsstillerne var forslagene innkommet etter at fristen for mottak av forslag var utløpt. Selv om forslagene ikke kunne behandles anmodet landsmøte det nye styret om å nedsette en komite som skulle se på fordelingsproblematikken frem til neste landsmøte. Styret fremmet forslag til nye vedtekter for NPN (vesentlig klargjøringer og språkforbedringer) og nye retningsgivende vedtekter for lokalforeningene. Også her vesentlig språkforbedringer. Nytrykk av vedtekter vil bli sendt de respektive lokalforeninger. Valg rakk vi også (resultat se annet sted i dette nr av Nordea- Pensjonisten) før Harald Kongsgård takket Willy Krøgli for vel utført jobb og vi gikk i samlet flokk til deilig lunsj. Etter lunsj fikk vi en orientering om Pensjonskassen v/gudbrand Stiksrud og Harald Kongsgård fortalte om forsikringsordningen styret hadde fremforhandlet med Nemi og om fremdriften i arbeidet med egen nettside for Nordeas pensjonister. Deretter var det tid for den nye lederen å takke de fremmøtte for tilliten og Harald Kongsgård for godt utført arbeid i de to periodene han hadde vært leder. I år var det uformell sammenkomst med kaffe og kringle etter landsmøtet i bankens Personalrestaurant. Her ble det utvekslet erfaringer og oppfrisket gamle minner. Kl var alle gått hver til sitt. NPNs landsmøte den 2. februar Onsdag den 2. februar møttes 26 delegater til Landsmøte på M17. Også i år ble møtet holdt i det lille auditoriet i bankens 5. etasje og startet presis kl Leder, Harald Kongsgård ønsket alle velkommen. Etter konstituering ble Willy Krøgli fra Vestfold, Buskerud og Telemark valgt til ordstyrer. Han ledet møtet raskt og effektivt, Saker som beretning, regnskap, budsjett, handlingsplan for 2011 samt rammebudsjett med fastsettelse av veiledende kontingent til lokalforeningene og beløpet som hver forening skal betale pr. medlem pr gikk bra. Veiledende kontingent ble besluttet endret til kr. 200,- med uforandret kr 30,- pr. medlem til NPN. Styret i NPNs sammensetning etter Landsmøtet 2. februar Leder: Inger Skaurum Frydendal Nestleder: Egil Lauritzen Styremedlem: Willy Krøgli, nettside Styremedlem: Gudbrand Stiksrud; sekretær Styremedlem: Arnstein Slinning, kasserer Varamedlem: Kjell Magne Hoff Varamedlem: Svein Johanson Revisor: Per Lervik med vara Bjørn Løkslid Valgkomite: Jacob Alvheim, leder, Kjell Pettersen og Leif-Otto Engelberg Red. 3

4 Nordea Pensjonistforening Nordvest 10-års jubileum September april 2000 ble Kreditkassens Pensjonistforening Nordvest opprettet og den runder dermed 10 år i år. Det ble behørig markert 25. september med dagstur til Rekkedal Gjestehus, Sæbø. Turen gikk med buss fra Ålesund via Hellesylt hvor vi stoppet på Hægstad Gård der vi fikk omvisning av kunstner og treskjærer Oddvin Parr. Han har visualisert Peer Gynts liv i mange og gedigne veggrelieff utskåret i tre. Parr har brukt 14 år på arbeidet og arbeider enda med flere motiv fra Ibsens drama om Peer Gynt. Ingen tvil om at Oddvin Parr kjenner dramaet ut og inn og levendegjorde Peer Gynts liv og levnet gjennom fremføring av utdrag fra teaterstykket. Dette ga mersmak til å oppleve stykket i sin helhet, et absolutt innholdsrikt stopp. Deretter gikk turen videre til Sæbø og Rekkedal Gjestehus gjennom Norangsdalen, ofte kalt Norges villeste dal med fjellvegger på begge sider loddrett opp, med gamle sætrer, små vatn og Langstøylsvatnet. Vatnet blei til i 1908 da et stort ras demmet opp elva som overflødde ei seter. I dag kan du fremdeles se selmurer og veien på bunnen av vatnet. Vel fremme på Rekkedal Gjestehus ble vi tatt imot av vertskapet, Margrete og Bjarne Rekkedal, som er 19. generasjon på gården som har historie tilbake til folkevandringstida år 700 e.kr. Her er det skapt et unikt miljø med Iverstova fra 1870-tallet (barndomshjemmet til Bjarnes bestemor), Grindløda fra 1880 og Nyestova som ble åpnet for gjester våren I Nyestova inntok vi (48 til sammen) vår jubileumsmiddag, velsmakende lammegryte ispedd hjortekjøtt og tilslørte bondepiker til dessert samt kaffe. Gjestehusets matfilosofi er basert på lokale råvarer av høy kvalitet blanda med inspirasjon fra inn- og utland. De importerer selv vin fra mindre vinfarmer i Nord-Italia og har sin egen vinkjeller. Prolog over foreningens 10-årige historie ble fremført før middagen ble servert og underveis holdt foreningens første formann Olav Erdal tale over foreningens etablering. Inviterte gjester til stede var regionssjef Otto Inge Skeide m/frue og han holdt også en hyggelig tale. Det kan for øvrig nevnes at pensjonistforeninga alltid møter velvillighet fra banken side. Etter et på alle måter hyggelig taffel, var det klart for hjemturen med buss tilbake til Ålesund, og med privatbiler for de som deltok fra Ørsta, Volda og Ulsteinvik. En fin dag og et absolutt vellykket arrangement var kommet til veis ende. Alvhild Akvareller og kommunetopper. Tegning har alltid vært min store lidenskap, som antakelig kunne blitt en levevei om jeg hadde turt. Tidlig på 60-tallet søkte jeg Kunst og Håndtverkskolen i Oslo, men nåløyet var trangt og jeg kom ikke inn. Da ble det å sjå seg om etter en god arbeidsplass, og valget falt på K-bank. Det har jeg ikke angret på. Tegning ble fortsatt en kjær hobby, som jeg også kunne ha god nytte av i arbeidet. Det heter seg jo at en strek sier mer en tusen ord! I arbeidet som markedskonsulent, først på Blindern og deretter i Mjøsområdet fikk jeg for eksempel mye jobb med bankens vindusutstillinger og reklamemateriell. Det var gøy. Midt på 90-tallet begynte jeg med akvareller, og fant ut at vannfarger var spennende. Mye tid gikk med til å finne ut av farger og teknikk. Så i 2001 fløtta je frå Gjøvik tel Fredrikstad, og samme år stilte jeg ut for første gang på Hvaler. Det var spennende. Siden da har det ballet på seg med utstillinger rundt i Østfold. Etter at jeg tok AFP i 2003, har akvarellmaling og tegning fylt mye av tida mi. Nå holder jeg på å samle motiver til nye bilder, og kanskje blir det utstilling (er) ut på året. Da er dere alle som leser dette hjertelig velkommen til å besøke utstillingen. Er det vanskelig å komme på besøk så kan dere sjå noen av bildene mine på nettsida mi: reidarengen.net. Ta kontakt om noe er av interesse! En annen kjær syssel er friluftsliv. Jeg og 2 kæller tel samler på kommunetopper. Det betyr at vi bestiger det høgste punktet i kommunene. Hittil har vi besøkt alle toppene i Østfold, Vestfold og Akershus. I tillegg har vi noen spredte topper i Buskerud og Oppland, til sammen 62 topper! Dette er vi utrolig stolte over, og har stor glede av mange praktfulle turopplevelser. Ha en god dag! Reidar Engen Huset, Akvarell av Reidar Engen 4

5 Maalfrid i farta. De som kjenner Maalfrid Bjørgtun, skjønner uten videre at det må bli i farta! Man skal være tidlig på n for å få tak i henne. Enten er hun ute og reiser eller så er hun bare ikke hjemme, ikke så lenge om gangen i alle fall. Vi har hatt en prat med henne og fått bekreftet at hun er opptatt. La oss ta det kort: I Grorud bydel er hun med i eldrerådet, medlem av styret for eldresenteret og leder for brukerrådet. Dessuten er hun instruktør i seniordans for to grupper. Det er vel ikke mange som driver med sånt etter å ha passert 87 år. Maalfrid gjør det, og hun har nylig vært på Sicilia for å lære mer. Men vi får starte med et lite tilbakeblikk på hennes tid i banken. Maalfrid begynte i Kreditkassen i 1946, som sekretær for Erling Engebretsen. Hun fulgte med ham fra Registreringsdirektoratet, hvor hun også hadde vært hans sekretær. Det var Engebretsen som bygget opp bankens økonomisk/ statistiske sekretariat. Det var også han og Erling Wagle som startet det meget populære Kassabladet, som regelmessig ble delt ut til funksjonærene hvert kvartal. Maalfrid var fast medarbeider. I sekretariatet var også Thor Askim og Per Henrichs, som i likhet med Engebretsen var genuint kunstinteressert og selv dyktige med pensel og blyant. De hadde alle en stor evne til å fenge og begeistre. Så var det da også disse gode kolleger som startet Kreditkassens Kunstforening, for øvrig sammen med Alf Baade og Sverre Fjeld. Maalfrid var aktivt med fra starten. Hun var engasjert i styre og stell i mange år. Maalfrid var i statistisk/økonomisk sekretariat til 1970, da hun ble plukket ut til nye oppgaver. Det var strenge restriksjoner på utlånsvirksomheten den gang, og dette var noe som førte til sentralisering av bevilgningsfullmaktene. Maalfrid ble hentet til en ny avdeling og fikk, sammen med Mons Oppedal, ansvaret for behandlingen av lånesøknader fra privatkunder i osloområdet, etter at filialsjefenes fullmakter var blitt vesentlig redusert. Det var en skikkelig utfordrende jobb. I pensjonistforeningen i Oslo er Maalfrid en sentral skikkelse, og det har hun vært i bortimot 25 år, helt fra før hun ble pensjonist selv. Det hadde seg slik at hun, mens hun ennå var i jobb, ble bedt om å være med på å arrangere turer for pensjonistene sammen med Trygve Skaarberg og Else Berg, noe hun gjorde med stor glede,else Berg døde etter noen få år og Trygve Skaarberg falt fra, men så fikk hun bistand av sin ektefelle Per. Den gang var det bare et par turer i året, og de var i bankens regi. Til gjengjeld var deltakelsen stor: en tre dagers tur til Stockholm og Helsingfors i 1984 samlet ca. 400 deltakere, og like mange var med på en tur til Bergen i For øvrig var aktiviteten beskjeden den gang, altså i og 1980-årene, med hensyn til så vel reiser som møtevirksomhet i foreningen. Det var årsmøte, høstmøte og julebord og ikke stort mer. Maalfrid ble formann i foreningen 1989 og satt til Med henne ble det en ny driv i foreningen. Da begynte man med månedlige treff, hvor man i tillegg til kaffe og kaker og hyggelig samvær med gamle kolleger, fikk interessante kåserier, filmfremvisning og kunstnerisk underholdning, slik vi er vant til i dag. Turarrangementene tok også av for alvor! Og de har blitt flere og flere med årene. Maalfrid har hele tiden vært en entusiastisk pådriver. Sammen med Per, hennes kjære ektemann gjennom 54 år, og vår gode kollega til han gikk bort for fire år siden, har hun både fått i stand og ledet tallrike turer i inn- og utland. Og noe som har imponert mange, er at hun har vært en glimrende guide, nær sagt uansett hvor vi reiser. Hun synes å være lokalkjent i hele Norge og mange andre land dessuten. På spørsmål om det er noen plasser i Norge hvor hun ikke har vært, tenker hun seg godt om før hun svarer at det er nok ikke det. Hun og Per har også vært i alle land i Europa, mange land i Afrika samt Kina og Sri Lanka i Asia, og dessuten har USA blitt besøkt flere ganger. Så er det slik at Maalfrid er levende interessert i historie og kultur, så museer, katedraler og minnesmerker av alle slag har alltid vært og er fortsatt med i hennes reiseprogram. Ikke rart at de reisene hun har arrangert for vår forening alltid har hatt et rikholdig og spennende innhold. Og naturligvis: Hjemme i huset på Rødtvet finner vi mange fine suvenirer og artige minner fra reisene. Maalfrid har god hukommelse og elsker å sitte foran i bussen, på guidesetet, og fortelle. Jeg minnes en av de dyktige bussjåførene vi har brukt, som sa at Maalfrid var den beste guiden han hadde opplevd. Heldigvis er hun fortsatt med! Vi har bruk for hennes erfaringer og kunnskaper! Kjell Pettersen OBS!! Det er fremdeles et problem for våre pensjonister og deres etterlatte å få meldt adresseendringer og gitt melding om dødsfall. Endringer vedr.: Alderspensjonister, uførepensjonister, barnepensjonister og etterlatte-pensjonister meldes til: Gabler Wassum AS, Postboks 181 Vika, 0123 Oslo evt. AFP/gavepensjonister og øvrig lønn meldes til: Zalaris, Postboks 1053 Hoff, 0218 Oslo evt. 5

6 Oslo/Akershus har også avviklet sitt årsmøte og her er noen betraktninger: Pensjonistforeningen i Oslo og Akershus hadde årsmøte den 17. mars, og referatet fortalte om høy aktivitet i det forgangne år: 7. mars: Professor Finn Erik Vinje snakket om språk, kroppsspråk og kroppsspråklige ytringer som kommunikasjon. Han viste at det er vanskeligere å lyve kroppsspråklig enn verbalt, og ga oss 17 eksempler på hvordan man, rundt et middagsbord, kan be om å få tilsendt saltet. 12. mai:. Sigrun Slapgard er journalist og forfatter. Hun arbeider i NRKs utenriksredaksjon og har skrevet flere bøker, bl.a. Dikterdronningen, en biografi om Sigrid Undset. Sigrid Undset var også emnet for dagens kåseri. Slapgard kunne fortelle at Sigrids Undset var en stor humorist som kunne spøke om det meste. Det var et meget interessant foredrag, og noen fikk nok lyst til å gå hjem og lese Kristin Lavransdatter på nytt. Grunnet stor pågang måtte deltakerne på årets forsommertur deles i to grupper, henholdsvis den 8. og 10. juni. Turene gikk med buss til Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk, i Lillehammer. På Bjerkebæk var det interessant omvisning i det nye publikumsbygget og i Sigrid Undsets hjem. Det ble også anledning til et besøk på OL-museet som ligger vis à vis. Etter endt besøk på Lillehammer ventet en deilig 2-retters meny og kaffe på Rica Hamar Hotell. 29. september : Geir Helljesen har jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som ekspertkommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg. Han tok oss med på en vandring med mennesker han har møtt og jobbet sammen med. Det ble interessante og morsomme små historier, - bl.a. om møter med tidligere president på Island, Vigdis Finnbogadottir, Jacob Weidemann, Carl Nesjar og Karl Erik Harr og flere andre. Han fortalte også om et møte med Pave Johannes Paul II, og om intervju med kong Olav. ankomst, og 10 gjester vant hver sin flaske vin. Etter velsmakende middag sørget Swingmakers for fin dansemusikk. 16. februar var Inger Marie Tragethon invitert. Hun har reist mye og har skrevet 5 bøker, den siste har tittelen Min russiske reise. Hos oss holdt hun et interessant foredrag med tittelen Jakten på det russiske. Hun er kjent som Knivdronningen fordi hun er knivmaker i tillegg til at hun er utdannet som sølvsmed. Marie og Arnfinn Spis 5 om dagen, det er det store slagordet for tiden. Men det skal ikke være poteter. Hvorfor ikke? Kanskje noen fra Oppland eller Hedmark kan svar meg til sommernummeret. Jeg har nemlig lært følgende: Det er en kjempegod ide og koke potetene med skallet på, ettersom det sørger for å holde på de vannoppløselige vitaminene (B og C). I tillegg inneholder skallet mye fiber, som får fart på fordøyelsen. Spis helst kokte poteter med skallet på. Det er mange gode norske sorter å velge mellom. Hele 37 sorter dyrkes fra egne settepoteter og hvert år prøves det ut nye sorter. Eventuelt kan du steke potetskallet i ovnen og få chips. Men hvorfor er ikke dette sundt lenger? ISF 29. oktober: Høstfest med 130 deltakere. Etter middag var det dans til musikk fra Swingmakers november var privatetterforsker og tidligere etterforskningsleder i Oslo-politiet, Leif A. Lier, invitert. Lier ledet blant annet etterforskningen i forbindelse med tyveriet av Skrik. Ca. 90 deltakere fikk et tankevekkende foredrag om kriminaliteten før, - og om hva vi kan vente oss i fremtiden. 15. desember: Høyrepolitiker, musiker og samfunnsdebattant Hallgrim Berg fortalte morsomme anekdoter fra Stortinget, - som for eksempel om Røyseland og Leirfall som kunne skape stor munterhet i Stortingssalen. - På samme vis frembrakte Berg latteren på M17. Han leste også litt fra en av sine bøker, og underholdt med et par melodier på munnharpe. Nyttårsfesten 2011 ble avviklet den 14. januar med 110 deltakere. Hver gjest fikk også denne gang et gratis lodd ved 6

7 Pensjonist-jubilanter år: Gustavsen Anne-Marie Gustavsen Tor Erik Hellum Svein Skogheim Gerd Arnesen Jan-Erik Gulaker Per Kristoffer Skar Per Anton Hatlen Per Arne Holdø Rosa Mary Krøgli Willy Nygård Gunnar Norwalls Gerd-Anne Hoff Per Amundsen Johanne Brennholm Ragnhild Ingvaldsen Erik Randmæl Trond Hansen Alf Kolbeinsen Vera HARESTUA HALDEN DRAMMEN DRAMMEN TRONDHEIM MOELV ÅLESUND TRONDHEIM LARVIK FOLLESE NARVIK HALDEN ÅLESUND ELLINGSØY ULSET ALVDAL HALDEN TÅRNÅSEN 80 år år Gunnerud Sigurd John Lønstad Randi Sønsteby Jensen Bjørg Mimmi Follestad Reidun Gjermshus John Hansen Elisa Olaussen Odd Ingemar Samuelsen Margareth H Skramvik Aslaug Linstad Ingrid Sjøholm Egil Wilford Weium Erik Tandstad Åse Johanne Bjørhovde Emma Jørgine Foss Inger Haakensen Magda Oline YTRE ENEBAKK TROMSDALEN FREDRIKSTAD KONGSVINGER ELVERUM SARPSBORG ELVERUM SYKKYLVEN ÅLESUND 75 år Pran Arne Sydhagen Trygve Sommerstad Anne Marie Værnes Grethe Thora Haukeberg Arne Odd Balto Ole Hannevig Maria Drevdal Hallen Thorvald Fjeld Randi Skisland Jan Nygård Leidulf Marelius NANNESTAD DRAMMEN STRØMMEN DRAMMEN KRISTIANSAND S SKJÆRHALLEN KRISTIANSAND S 90 år Hansen Marit Vold Augestad Borghild LANGHUS Døde Hulbækdal Lars Jonsen Weyergang Randi Rachel K Hagen Gerd Randi Dreyer Georg Thorkildsrud Johanne K Mørk Gerd Skaarberg Charline Aagot Olsen Grethe Eid Østensen Else Marie Kongsli Erna Viktoria TORPO EIKSMARKA HVALSTAD SANDVIKA STABEKK Braathen Marit Mjaaland Birger Kalsaas Knut Arnold Røed Tryggve Hallstein Skjerven Knut Eilertsen Kirsten Nanna Strand Enid Merckoll Åse Einersen Egil Ansgar Iversen Gro Ingrid KRISTIANSAND S ØSTERÅS TROMSØ TØNSBERG LØRENSKOG BJØRNEMYR NB!!! Til deg som ennå ikke er medlem i noen lokalforening. Meld deg inn i lokalforeningen i ditt distrikt. Oversikten over adresser og telefonnummer samt e-post finner du på siste side. REDAKSJONEN avsluttet mars 2011 Neste nummer kommer rundt St. Hans. Innlegg til neste nr. må - MÅ - Må være Redaksjonen i hende senest 30. mai Redaksjonen: ; Inger Skaurum Frydendal, redaktør Leif-Otto Engelberg; Marie Karlsson; Arnfinn Folkvord; 7

8 Regionale pensjonistforeninger AUST-AGDER 26 medlemmer Styreleder: Kåre Studshammen Nyli Ringvei 38, 4844 ARENDAL Tlf Årsmøte 24. februar - Månedlige treff i bankens lokaler - Sommertur - Ytterligere arr. vil bli gjennomført på sparket - Julesammenkomst nov./desember HEDMARK 37 medlemmer: Styreleder: Egil Lauritzen, Skjerdavegen Ottestad tlf / Årsmøte/10 års jubileum 16. mars Kvernstuteateret i juni - Julemøte nov./des., - Utgir eget medlemsblad med 4 nr. i året. og AKERSHUS ca. 680 medlemmer Styreleder: Inger S. frydendal Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Tlf / Månedlige treff med kåseri - Høstmiddag i oktober - Nyttårsmiddag i januar - Årsmøte med middag i mars - ca. 10 reiser i året til inn- og utland TROMS 34 medlemmer Styreleder: Jorunn Bertheussen W.Churchillsv. 90, 9014 TROMSØ Tlf / Aktivitetsplan 2011: - Medlemsmøter månedlig - Møljemiddag dvs skrei, lever og rogn på Sommarøy - Kulturkveld - Hyttetur til en av medlemmenes hytte - Juletilstelning HORDALAND 115 medlemmer Styreleder: Jacob Alvheim Morvikbotn Morvik Tlf / Temamøter med eksterne foredragsholdere, for eksempel trafikkultur, reise, lokal kulturhistore m.m. - Dagsturer ca. en gang pr. måned i fjellene rundt Bergen - Byvandring arrangeres regelmessig med guide.. - Årsmøte i mars - Teaterkveld - Vårtur til Nordfjord i mai - Høsttur til Provence i september - Høstmøte med kåseri og sosialt samvær - Julemøte i bankens kantine med godt gammeldags julebord og dans til levende musikk. NORDLAND 16 medlemmer Nordea-Narvik-Pensjonister. Styreleder Tove Bakkejord Tyriveien 12, 8515 NARVIK ; Medlemsmøter en gang pr. mnd. Hver mandag kl går vi ca 1 time + kafebesøk. NORDVEST 125 medlemmer Styreleder: Arnstein Slinning Furmyrhatlen 3, 6018 Ålesund Tlf eller Medlemsmøter med foredrag med forskjellige temaer. Per Gynt-stemnet, Golå høsten 2011 Julebord i desember Årsmøte i februar TRØNDELAG 44 medlemmer Styreleder: Olav Dahlen Postboks 49, 7351 Buvika Tlf / Medlemsmøte første mandag i hver måned - Årsmøte i februar - Flere teaterbesøk m/respektive i løpet av året - Turer i inn- og utland m/respektive - Juletreff 26. november - Julekonsert 7. desember VEST- AGDER 85 medlemmer Styreleder: Svein Johanson Tranestien 67, 4626 Kristiansand S. Tlf.: / Månedlige lunsjmøter i banken - Skogsturer i nærområdet - Årsmøte i mars i Kristiansand - Galleribesøk/Tur 12. april - Dagstur til Farsund/Lista 31. mai - Førjulsmiddag med ledsagere VESTFOLD, BUSKERUD og TELEMARK 81 medlemmer Styreleder: Rita Thorunn Nådland Åbyveien 9, 3400 LIER Tlf Årsmøte 8. mars 2011 i Holmestrand - Sommertur prim. juni / Turmål ikke bestemt - Temamøte - Høsttur alt. Teater - Julemøte 8. desember i Tønsberg. OPPLAND 42 medlemmer Styreleder. Kari Støvne Horn, Skårsetgutua 6, 2618 LILLEHAMMER Tlf Årsmøte i mars - Vår/høsttur - Julebord/teatertur nov/des ØSTFOLD 99 medlemmer: Styreleder: Øivind Jansen Roald Amundsensgt. 45, 1723 Sarpsborg Tlf.: / mars årsmøte Moss -20. juni 5 netters cruisetur Oslo/Brugge/Amsterdam/Oslo - aug./sept. Flerdagstur til Skagen eller Smøgen - nov./des. juletur 8

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen!

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen! NordeaPensjonisten Julen 2010 Tore har ordet! Jeg skrev i førsteutgaven av NordeaPensjonisten i år at et spennende år ligger foran oss. Med informasjon, rådgivning og tilrettelegging for endringer fra

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2011. Julehilsen fra Gunn Wærsted. Kjære medpensjonister!

NordeaPensjonisten. Julen 2011. Julehilsen fra Gunn Wærsted. Kjære medpensjonister! NordeaPensjonisten Julen 2011 Julehilsen fra Gunn Wærsted Vi nærmer oss slutten av nok et Nordea-år, og som vanlig er innspurten hektisk. Det er alltid mye som skal være klart før jul. I skrivende stund

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim?

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim? Forsvarets Pensjonistforening Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM Forsvar for Trondheim? Den gamle pensjonistens bønn av Bjørn Bruland Herre, du vet at jeg nå er blitt gammel. Hjelp meg til å leve mine siste dager

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer