Handbok for. internasjonalisering. ved Fræna vgs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handbok for. internasjonalisering. ved Fræna vgs"

Transkript

1 Handbok for internasjonalisering ved Fræna vgs Innhaldsliste: 1. Mål 3 2. Skolens styringsgruppe 3 3. Fag som har eit særleg ansvar for det internasjonale perspektivet 3 4. Årsplanlegging 3

2 5. Korleis internasjonalisere opplæringa? 3 a. Korleis internasjonalisere framandspråkopplæringa? 5 6. Samordning av studieturar med reiselivsfaget 5 7. Periodisering/fagdagar 6 8. Lærarteam 6 9. Internasjonal veke/od 6 a. Alternativt OD Gruppeidentiteten Reglement under turane Utvekslingselevar Økonomi Kursbevis/diplom Skole/studium/volontørteneste/jobb i utlandet Norsk sesjon i europeisk ungdomsparlament Gjennomførte planlagte elevutvekslingar/studieturar Kompensasjon for lærarane Kompetanseutvikling Nettverk med andre skolar Bilingual opplæring Mål: Å fremje internasjonal kompetanse ved å utvikle 1. eit globalt perspektiv, dvs kunnskap om dei utfordringane verda står overfor i dag 2. ein tverrkulturell kommunikasjon, dvs å setje fokus på respekt forståing for andre folkeslag kulturar 2

3 3. eit internasjonalt medansvar, dvs å skape engasjement ansvar for å peike på urettvise forhold i verdssamfunnet gjere elevane medvitne om å ta vare på den verda vi lever i. Denne internasjonale kompetansen bør resultere i små eller store, aktive handlingar frå elevane ved å tenke globalt handle lokalt. 2. Skolens styringsgruppe: Arne Tjelle, leiar Arne Stavik Nils Olav Hoemsnes Hallvard Aarø 3. Fag som har eit særleg ansvar for det internasjonale perspektivet: Det er det aktuelle temaet for elevutvekslinga eller studieturen som avgjer kva for fag som skal ha eit særleg ansvar for det internasjonale perspektivet. Tema fag kan derfor variere noko frå år til år. 4. Årsplanlegging: Her er det viktig å rydde plass til all aktiviteten som skal skje i løpet av året for alle faglærarar. Hugs elevutvekslingane/studieturane, større tverrfaglege prosjektarbeid, temadagar, ressursheftedagar, aktivitetar knytt til bestemte internasjonale datoar/jubileum anna. Lengda på elevutvekslinga/studieturen kan variere frå år til år alt etter kva stipendordning som finansierer elevutvekslinga eller kvar studieturen går. Timeplanmessig kan det vere greitt å ha dobbelttime i norsk samfunnslære på /historie på etter kvarandre før lunsj ein dag i veka for å legge inn temabaserte skrive-/arbeidsøkter i løpet av året. 5. Korleis internasjonalisere opplæringa? Dei vanlege rammene for studiespesialisering blir følgt, men innanfor desse rammene vil det internasjonale perspektivet vere spesielt til stades i dei faga som er relevante for temaet i elevutvekslinga/studieturen, gjerne med spesiell vekt på det landet/regionen utvekslinga/studieturen går til. Dette må utviklast i fellesskap i lærarteamet på det aktuelle trinnet. I starten av skoleåret må ein planlegge som eit minimum eitt større, tverrfagleg prosjekt eller ein del temadagar i løpet av skoleåret som har eit internasjonalt perspektiv. Denne veka/dagane kan gjerne vere slutten av oktober som tradisjonelt har vore Internasjonal Veke i samband med OD. Elles bør norsk, språk samfunnsfaga legge meir vekt på det internasjonale perspektivet enn vanleg der læreplanen elles legg opp til det (temaarbeid). 3

4 På bør denne prosjektveka/temadagane vere knytt til -turen. Elevane bør førebuast for turen ved å kjøre eit tverrfagleg prosjekt mellom norsk historie. Dette blir 6 timar pr veke. Her kan vi nytte skjønnlitteratur, faglitteratur, film, internett o.l. På finn ein framlegg til undervisningsopplegg lenker til mange av konsentrasjonsleirane. Menneskerettar, menneskeverd demokrati er viktige emne knytt til arbeidet mot rasisme. Læringsressursar til arbeidet mot rasisme finst m.a. på på under temaet Benjaminprisen/Holocaustdagen. På finst ein presentasjon over modellskolar som har arbeidd aktivt mot rasisme. Raudekrossen har laga eit spel som heiter Raw war som tar opp rettsoppgjer/brot på folkeretten/internasjonale reglar for krigføring m.m. Ei anna vinkling kan vere å studere utviklinga av Europa etter 1945 med fokus på eit lengdesnitt gjennom den tyske etterkrigshistoria med kald krig, Berlinblokade, deling av Tyskland, Vest-Tyskland som Nato-medlem, Berlinmur, Willy Brandts austpolitikk, riving av Berlinmuren, Tysklands samling, Tysklands stilling i EU o.l. Den prislønna DVD`en til 1TYB 2002/2003 med elevar frå den første internasjonale klassen om Berlins historie kan vere ein igangsetjar her. Her kan elevane lese både tysk fag- skjønnlitteratur på originalspråket i omsetjing knytt til tysk-, norsk- historiefaget. Tverrfaglege oppgåver mellom norsk eit eller fleire samfunnsfag er ein god ide som forarbeid eller etterarbeid til Tunisia-turen -turen. Slike oppgåver kan organiserast som ein skrivedag med idemyldring responsgrupper. Vi kan gjere dagen før til ein førebuingsdag/temadag. Internasjonalisering betyr så å synleggjere at vi er ein fleirkulturell skole med eit reelt undervisningstilbod til framandkulturelle. Dei minoritetsspråklege må involverast mykje meir i skolesamfunnet bl.a. ved å komme på besøk i samfunnsfag/samfunnskunnskap når temaet er flyktningar/innvandring fortelje si historie. skape eit tett band til den internasjonale klassen ved å skape felles møtestader, t.d. arrangere elevkveldar, felles arrangement i midttimar, klassebesøk til kvarandre o.l. Vi bør invitere internasjonale organisasjonar eller organisasjonar som har eit internasjonalt perspektiv til skolen for å halde foredrag. Våren 2005 har vi til dømes hatt foredrag av Ungdom mot EU (www.umeu.no) (08.02.), politisk duell mellom Unge Høgre Sosialistisk Ungdom (18.02) seinare på våren blir det foredrag av Europeisk Ungdom 26. april kjem representantar frå Vennskap Nord/Sør (www.vennskap.no) som driv eit utvekslingsprram for ungdom mellom Noreg Guatemala som blir kalla Spor. Fræna vgs er ein FN-skole vil FN-sambandet (www.fn.no/vest) så gjerne komme halde skoleforedrag til oss for redusert pris. 4

5 Elevane kan gjennomføre aktivitetar rundt ein del internasjonale datoar, nasjonaldagar jubileum. Her kan FN-kalenderen vere eit greitt utgangspunkt. Aktuelle datoar kan vere 27. januar den internasjonale minnedagen for Holocaust, 8. mars den internasjonale kvinnedagen, 7. juni hundreårsmarkeringa for unionsoppløysinga, 24. oktober FN-dagen, 1. desember den internasjonale aidsdagen, 10. desember menneskerettsdagen utdelinga av Nobels Fredspris, nasjonaldagane til dei landa som dei fleirkulturelle elevane våre eller foreldra deira kjem frå. Skolen har etterkvart så mange tidlegare elevar som har vore/er i utlandet (utvekslingselev, studium, jobb o.l). Her bør vi knytte kontaktar avtale med dei om å halde foredrag om opplevingane sine informere om alle mlegheitene som finst i dag for å oppleve andre kulturar. Lærebøker frå andre land kan gi nye perspektiv på faget. Kva blir t.d. lagt vekt på i verdshistorie i partnarlanda sine lærebøker? Skolebiblioteket bør ha eit utval av nokre utanlandske lærebøker. a) Korleis internasjonalisere framandspråkopplæringa? På grunnkurset bør elevane kommunisere med utvekslingselevane digitalt på eit framandspråk med mindre utvekslinga gjeld land i Skandinavia. Framandspråka utviklar sjølvsagt den internasjonale kompetansen, men her kan ein forsterke det internasjonale perspektivet i det daglege arbeidet ved å lese tekster frå andre land enn USA Storbritannia i engelskfaget t.d. Afrika, Asia Australia. I fransk blir det lest tekster frå Nord-Afrika, i tysk kan ein lese tekster som tar opp viktige emne i tysk etterkrigshistorie. Ein kan lese tekster som tar opp fattigdom nød, forholdet mellom i-land u-land, miljøspørsmål o.l. Under prosjektveka/temadagane vil det så vere mange nettressursar som er engelskspråklege. Ein annan ide er å sjå på dei siste nobelprisvinnarane i litteratur eller på dei som har fått andre prisar, t.d. Pulitzerprisen. Fokus på Nord-Irland-konflikten: Besøk av Gerry Miller (alle trinn) kvart tredje år. 6. Samordning av studieturar på med reiselivsfaget: Dersom ein elev på så har reiseliv, bør turen med den internasjonale klassen prioriterast. 7. Periodisering/fagdagar: Kva fag som skal avgi kor mange timar kva fag som skal få att timar må avtalast i starten av kvart skoleår. Det må vere innhaldet i utvekslingsprosjekta som avgjer dette. Periodiseringa kan organiserast ved hjelp av fagdagar mot slutten av året i dei faga som skal få att timar. 5

6 8. Lærarteam: Ein av føresetnadene for lukkast med det tverrfaglege prosjektet er at faglærarane samarbeider både når det gjeld planlegging, gjennomføring vurdering av prosjektet. Derfor må det setjast av tid til dette både på planleggingsdagar i fellestida. Ein annan føresetnad er å vere til stades i timane under prosjektveka. Dette gjeld så prosjektet på under gjenbesøket av dei utanlandske elevane på skolen vår. Det er derfor viktig at lærarane er klar over at alle faglærarane har eit samla ansvar for klassen hjelper til med den internasjonale undervisninga i sine timar sjølv om undervisninga av til kan opplevast som lite relevant for sitt fag. 9. Internasjonal veke/od: Pga det låge engasjementet rundt OD blant elevane over tid byrja skolens elevar i 2005 å samle inn midlar til ein vidaregåande skole i Ukraina. 10. Gruppeidentiteten: For å bevare gruppeidentiteten, bør desse elevane ha mest mleg samla undervisning vere samla i to basisgrupper gjennom heile det treårige løpet. I tillegg er det viktig å oppretthalde internasjonalt valfag på sjølv om det ikkje er krav om valfag i Kunnskapsløftet. 11. Reglement under turane: Dei ulike turane har eigne reglement med noko varierande ordlyd for å tilpasse reglementet til den einskilde turen. Her er døme på reglementet for -turen: 1. Turen blir administrert av ein reiselærar frå stiftinga Aktive Fredsreiser i samarbeid med Fræna vgs. Deltakarane må rette seg etter påbod frå reiseleiarane/lærarane. 2. Alle avtalte tidspunkt må haldast. Hugs at mykje kan ta lang tid på ukjente stader. 3. Det er forbod mot å nyte rusmiddel eller å vere rusa på ferja, på hotellrommet på alle fellesarrangement. Synlege rusmiddel blir beslaglagt. 4. Bussen skal alltid vere ryddig rein for å auke trivselen. 5. Midtgangen i bussen må vere fri for bagasje. 6. Alle rom lugarar må ha romsjef som bl.a. har ansvar for vekking at alle frå rommet stiller til frokost i rett tid 7. Stiftinga Aktive Fredsreiser har gjort avtale med hotella om nattero kl Då skal ein ikkje rope eller springe i gangane, dørene må lukkast stille. Dempa musikk eller TV på romma, ikkje høglydt prat. 8. Ingen må forlate hotellet utan å melde frå til reiseleiarane/lærarane kvar dei skal kor lenge dei blir borte. Ein skal krysse av på elevliste i resepsjonen når ein forlet hotellet om kvelden krysse av for innsjekk når ein kjem tilbake. 9. Det er obligatorisk møteplikt til alle dei oppsette fellesdelane av prrammet. 10. Elevane må alltid passe på å vere minst tre i gruppa når dei ikkje er saman med alle ekskursjonsdeltakarane. 11. Vis respekt i leirane. 12. Reiseleiarane står ansvarleg for opplegg avvikling av alle faste prrampostar. Dei kan ikkje ta på seg ansvaret for det elevane gjer på eiga hand. Derfor er det sett opp ganske detaljerte reglar for ekskursjonen. Reiseleiarane kan når som helst kontakte foreldre/føresette 6

7 dersom det skjer brot på reglementet. Dette gjeld så for elevar som har fylt 18 år. Elevar må rekne med å stå ansvarleg for brot på reglementet. Ulike graderte reaksjonsmåtar blir nytta etter skjønn. Her kan ein nemne brev heim, nedsett ordenskarakter utvising frå skolen. I alvorlege tilfelle kan elevane bli sende heim for eiga rekning eventuelt melde til politiet. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Namn på deltakar: Gruppe: Tlfnr. til føresette heime: Mobilnr under turen: Eg/vi har lese reglementet er innforstått med dei reglane som gjeld for turen. Stad dato: deltakar (signatur) føresette (signatur) dersom du er under 18 år 12. Utvekslingselevar: Familiane til elevane i den internasjonale klassen bør bli oppmoda til å vere vertsfamiliar for utvekslingselevar frå andre land som vil gå eit skoleår på Fræna vgs. 13. Økonomi: Elevane opprettar ei klassekasse der alle bidrar så godt dei kan når det gjeld dugnadsarbeid, kakelotteri, arrangering av rusfritt ungdomsdiskotek osv. I tillegg får dei noko stønad frå ulike hald: : stipend frå Comenius/Nordplus Junior, Troll osv. kombinert med eigen reisekasse : stipend frå Comenius/Nordplus Junior, Troll osv. kombinert med eigen reisekasse : eigen klassekasse 14. Kursbevis/diplom: Alle elevar får ekstra kursbevis som dei kan legge ved vitnemålet sitt. 15. Skole/studium/volontørteneste/jobb i utlandet: 7

8 Her går rådgivarane inn orienterer spesielt dei internasjonale klassane (ein time kvar haust t.d. i ein internasjonalisering valfagstime) om kva tilbod som finst når det gjeld å studere/jobbe i utlandet. Dei fleste høgskolane/universiteta i Noreg i dag har avtalar med lærestader i utlandet der studentane kan ta deler av den norske utdanninga. Det er her særleg viktig å informere om økonomi stipend/legat/lån o.l. 16. Norsk sesjon i europeisk ungdomsparlament: Skolen sender fem elevar frå grunnkurset skoleåret 2005/2006 Kari Anne Ruud til den tredje nasjonale sesjonen i Europeisk Ungdomsparlament Noreg som blir arrangert i Trondheim september På denne sesjonen skal det veljast fire skolar som skal delta på dei internasjonale sesjonane i Milano hausten 2005 (10 dagar) våren 2006 (Stavanger). 17. Gjennomførte planlagte elevutvekslingar/studieturar: Gjennomførte: År: Trinn: Samarbeidsland: Tidspunkt for elevutveksling/studietur: september april 2003: med Norra Real, Stockholm Tema: Biolisk mangfald ved Hustadvika i Bottenviken Ansv. lærarar: Øyvind Kirsti : (2FY) med Modica, Sicilia Marokko Tunisia med Slovakia oktober februar/mars Shaping of towns Evelyn Arnfinn januar /islamsk Eivind kultur mars Islamsk kultur Øyvind Håkon mars april Fysikk Knut R. Nils Olav Oktober Holocaust : med Norra Real, Stockholm Tunisia september mai Biolisk mangfald ved Hustadvika i Bottenviken Grethe May Kirsti februar Islamsk kultur Evelyn Arnfinn oktober Holocaust Øyvind, Ann Kristin, Kjell B, 8

9 Martin, Solbjørg, Peder : Strasbourg, Frankrike Tunisia Evelyn Arnfinn okt/nov Islamsk kultur Grethe May Kirsti Hallvard, Håkon : / FO FO med Azorene med Norra Real, Stockholm med Uhlenhof college, Doetinchem, Holland med Pisa, Italia sept/oktober april oktober mai januar - mars The Influence of the Mass Media on Education Biolisk mangfald ved Hustadvika i Bottenviken Fred Olav Berit Arne T Linda Evelyn Arnfinn Martin Evelyn Bolli Håkon, Øyvind Ann Kristin : TF Modica, Sicilia Tunisia med Pisa, Italia London april/mai Islamsk kultur Håkon Ingar ( A. Stavik) Fred Olav Berit Martin Torild 9

10 Holocaust Hallvard, Eva, Ingar, Evelyn Berg, Evelyn Bolli, Lars Jon : frå Legionowo i Polen studietur til Tunisia april Arbeidsinnvandring Islamsk kultur Ingar Inger Kristin med Balvi, Latvia 2TAF/2BA Utplassering i Vannes, Frankrike februar Helse Utplassering i arbeidslivet i Vannes, Frankrike Håkon Hilde Kjell H Nils oktober Holocaust Evelyn, med Gladsaxe gymnasium, København frå Slovakia til Legionowo, Polen januar - april april april IKT i undervisninga Berekraftig utvikling kulturarv Øyvind Eva Ann Christin Lillian Ingar Inger Kristin oktober/november Holocaust Håkon, Kina februar Hilde Arne S. Planlagt: /2 HS frå Colmar, Frankrike Studietur? med Gladsaxe gymnasium, februar Samanlikne rettar plikter til asylsøkjarar i Noreg Frankrike Helse Evelyn Arnfinn 1 0

11 København 2TAF/2BA Franske elever utplassert i Noreg 2TAF/2BA Utplassering i Vannes, Frankrike Pol-Ty eller Tunisia? til Slovakia Barcelona 27. februar 15. mars Kjell H mars Hospitering i arbeidslivet Kjell H.? Øyvind Eva september Berekraftig Ann utvikling Christin kulturarv Lillian september Ingar Inger Kristin : til Colmar, Frankrike mars Samanlikne rettar plikter til asylsøkjarar i Noreg Frankrike 18. Kompensasjon for lærarane(pr.2009): Ingen av faglærarane blir trekt i lønn når elevane er borte på utvekslingsbesøk eller studietur, men dei må ta timar for dei lærarane som er reiseleiarar på turane. Lærarar som reiser med elevar på studietur/elevutveksling følgjande kompensasjon: Utgangspunkt 7 døgn med to overnattingar: Arbeidsplanfesta tid: Dette vert dekt inn slik: Ligg i arbeidstidsavtalen (inkludert undervisning) Avspasering (2 dagar) Individuell arbeidsavtale frå "potten", dvs den 29. timen som Fræna ikkje har bunde opp Bunden fellestid redusert frå 4t/v t til 3 t/v: Sum 12 x 7 = 84 timar 29 timar 10 timar 7 timar 38 timar 84 timar 1 1

12 Døgn godtgjering: kr 1.350,- x 5 = 6.750,- kr 1.600,- x 2 = 3.200,- Sum kr ,- Lokalt tillegg på Fræna: Skattefritt stipend: kr ,- Total godtgjering i tillegg til full lønn: lønnsinnplassering ,- uavhengig av + diett (her nyttar vi norske diettsatsar uansett kva land ferda går til) 19. Kompetanseutvikling: planleggingsdagar i starten av kvart skoleår, OD-kursa for lærarar, fellestid, kurs, nettverksmøte o.l. Nobelinstituttets lærarkurs mars-april som er eit kurs i internasjonale spørsmål for lærarar, sjå frist 10.mars. 20. Nettverk med andre skolar organisasjonar/bedrifter: Fagerlia vgs, Spelkavik vgs Her bør fylket kalle inn til regionsamling om temaet internasjonalisering. 21. Bilingual opplæring: Det er eit mål for skolen at opplæringa kan skje på engelsk i somme fag eller i deler av fag for å auke engelskkompetansen slik at elevane så lettare kan kommunisere med elevane dei skal samarbeide med. Vi har ennå ikkje fått dette til. Samarbeidsspråket i skolenettverket vil vere avhengig av kva utvekslingsland ein samarbeider med. Omfanget av bilingual opplæring vil så vere avhengig av klassens lærarar frå år til år. På prøver kan elevane då velje om dei vil svare på norsk eller engelsk. 1 2

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer