Handbok for. internasjonalisering. ved Fræna vgs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handbok for. internasjonalisering. ved Fræna vgs"

Transkript

1 Handbok for internasjonalisering ved Fræna vgs Innhaldsliste: 1. Mål 3 2. Skolens styringsgruppe 3 3. Fag som har eit særleg ansvar for det internasjonale perspektivet 3 4. Årsplanlegging 3

2 5. Korleis internasjonalisere opplæringa? 3 a. Korleis internasjonalisere framandspråkopplæringa? 5 6. Samordning av studieturar med reiselivsfaget 5 7. Periodisering/fagdagar 6 8. Lærarteam 6 9. Internasjonal veke/od 6 a. Alternativt OD Gruppeidentiteten Reglement under turane Utvekslingselevar Økonomi Kursbevis/diplom Skole/studium/volontørteneste/jobb i utlandet Norsk sesjon i europeisk ungdomsparlament Gjennomførte planlagte elevutvekslingar/studieturar Kompensasjon for lærarane Kompetanseutvikling Nettverk med andre skolar Bilingual opplæring Mål: Å fremje internasjonal kompetanse ved å utvikle 1. eit globalt perspektiv, dvs kunnskap om dei utfordringane verda står overfor i dag 2. ein tverrkulturell kommunikasjon, dvs å setje fokus på respekt forståing for andre folkeslag kulturar 2

3 3. eit internasjonalt medansvar, dvs å skape engasjement ansvar for å peike på urettvise forhold i verdssamfunnet gjere elevane medvitne om å ta vare på den verda vi lever i. Denne internasjonale kompetansen bør resultere i små eller store, aktive handlingar frå elevane ved å tenke globalt handle lokalt. 2. Skolens styringsgruppe: Arne Tjelle, leiar Arne Stavik Nils Olav Hoemsnes Hallvard Aarø 3. Fag som har eit særleg ansvar for det internasjonale perspektivet: Det er det aktuelle temaet for elevutvekslinga eller studieturen som avgjer kva for fag som skal ha eit særleg ansvar for det internasjonale perspektivet. Tema fag kan derfor variere noko frå år til år. 4. Årsplanlegging: Her er det viktig å rydde plass til all aktiviteten som skal skje i løpet av året for alle faglærarar. Hugs elevutvekslingane/studieturane, større tverrfaglege prosjektarbeid, temadagar, ressursheftedagar, aktivitetar knytt til bestemte internasjonale datoar/jubileum anna. Lengda på elevutvekslinga/studieturen kan variere frå år til år alt etter kva stipendordning som finansierer elevutvekslinga eller kvar studieturen går. Timeplanmessig kan det vere greitt å ha dobbelttime i norsk samfunnslære på /historie på etter kvarandre før lunsj ein dag i veka for å legge inn temabaserte skrive-/arbeidsøkter i løpet av året. 5. Korleis internasjonalisere opplæringa? Dei vanlege rammene for studiespesialisering blir følgt, men innanfor desse rammene vil det internasjonale perspektivet vere spesielt til stades i dei faga som er relevante for temaet i elevutvekslinga/studieturen, gjerne med spesiell vekt på det landet/regionen utvekslinga/studieturen går til. Dette må utviklast i fellesskap i lærarteamet på det aktuelle trinnet. I starten av skoleåret må ein planlegge som eit minimum eitt større, tverrfagleg prosjekt eller ein del temadagar i løpet av skoleåret som har eit internasjonalt perspektiv. Denne veka/dagane kan gjerne vere slutten av oktober som tradisjonelt har vore Internasjonal Veke i samband med OD. Elles bør norsk, språk samfunnsfaga legge meir vekt på det internasjonale perspektivet enn vanleg der læreplanen elles legg opp til det (temaarbeid). 3

4 På bør denne prosjektveka/temadagane vere knytt til -turen. Elevane bør førebuast for turen ved å kjøre eit tverrfagleg prosjekt mellom norsk historie. Dette blir 6 timar pr veke. Her kan vi nytte skjønnlitteratur, faglitteratur, film, internett o.l. På finn ein framlegg til undervisningsopplegg lenker til mange av konsentrasjonsleirane. Menneskerettar, menneskeverd demokrati er viktige emne knytt til arbeidet mot rasisme. Læringsressursar til arbeidet mot rasisme finst m.a. på på under temaet Benjaminprisen/Holocaustdagen. På finst ein presentasjon over modellskolar som har arbeidd aktivt mot rasisme. Raudekrossen har laga eit spel som heiter Raw war som tar opp rettsoppgjer/brot på folkeretten/internasjonale reglar for krigføring m.m. Ei anna vinkling kan vere å studere utviklinga av Europa etter 1945 med fokus på eit lengdesnitt gjennom den tyske etterkrigshistoria med kald krig, Berlinblokade, deling av Tyskland, Vest-Tyskland som Nato-medlem, Berlinmur, Willy Brandts austpolitikk, riving av Berlinmuren, Tysklands samling, Tysklands stilling i EU o.l. Den prislønna DVD`en til 1TYB 2002/2003 med elevar frå den første internasjonale klassen om Berlins historie kan vere ein igangsetjar her. Her kan elevane lese både tysk fag- skjønnlitteratur på originalspråket i omsetjing knytt til tysk-, norsk- historiefaget. Tverrfaglege oppgåver mellom norsk eit eller fleire samfunnsfag er ein god ide som forarbeid eller etterarbeid til Tunisia-turen -turen. Slike oppgåver kan organiserast som ein skrivedag med idemyldring responsgrupper. Vi kan gjere dagen før til ein førebuingsdag/temadag. Internasjonalisering betyr så å synleggjere at vi er ein fleirkulturell skole med eit reelt undervisningstilbod til framandkulturelle. Dei minoritetsspråklege må involverast mykje meir i skolesamfunnet bl.a. ved å komme på besøk i samfunnsfag/samfunnskunnskap når temaet er flyktningar/innvandring fortelje si historie. skape eit tett band til den internasjonale klassen ved å skape felles møtestader, t.d. arrangere elevkveldar, felles arrangement i midttimar, klassebesøk til kvarandre o.l. Vi bør invitere internasjonale organisasjonar eller organisasjonar som har eit internasjonalt perspektiv til skolen for å halde foredrag. Våren 2005 har vi til dømes hatt foredrag av Ungdom mot EU ( (08.02.), politisk duell mellom Unge Høgre Sosialistisk Ungdom (18.02) seinare på våren blir det foredrag av Europeisk Ungdom 26. april kjem representantar frå Vennskap Nord/Sør ( som driv eit utvekslingsprram for ungdom mellom Noreg Guatemala som blir kalla Spor. Fræna vgs er ein FN-skole vil FN-sambandet ( så gjerne komme halde skoleforedrag til oss for redusert pris. 4

5 Elevane kan gjennomføre aktivitetar rundt ein del internasjonale datoar, nasjonaldagar jubileum. Her kan FN-kalenderen vere eit greitt utgangspunkt. Aktuelle datoar kan vere 27. januar den internasjonale minnedagen for Holocaust, 8. mars den internasjonale kvinnedagen, 7. juni hundreårsmarkeringa for unionsoppløysinga, 24. oktober FN-dagen, 1. desember den internasjonale aidsdagen, 10. desember menneskerettsdagen utdelinga av Nobels Fredspris, nasjonaldagane til dei landa som dei fleirkulturelle elevane våre eller foreldra deira kjem frå. Skolen har etterkvart så mange tidlegare elevar som har vore/er i utlandet (utvekslingselev, studium, jobb o.l). Her bør vi knytte kontaktar avtale med dei om å halde foredrag om opplevingane sine informere om alle mlegheitene som finst i dag for å oppleve andre kulturar. Lærebøker frå andre land kan gi nye perspektiv på faget. Kva blir t.d. lagt vekt på i verdshistorie i partnarlanda sine lærebøker? Skolebiblioteket bør ha eit utval av nokre utanlandske lærebøker. a) Korleis internasjonalisere framandspråkopplæringa? På grunnkurset bør elevane kommunisere med utvekslingselevane digitalt på eit framandspråk med mindre utvekslinga gjeld land i Skandinavia. Framandspråka utviklar sjølvsagt den internasjonale kompetansen, men her kan ein forsterke det internasjonale perspektivet i det daglege arbeidet ved å lese tekster frå andre land enn USA Storbritannia i engelskfaget t.d. Afrika, Asia Australia. I fransk blir det lest tekster frå Nord-Afrika, i tysk kan ein lese tekster som tar opp viktige emne i tysk etterkrigshistorie. Ein kan lese tekster som tar opp fattigdom nød, forholdet mellom i-land u-land, miljøspørsmål o.l. Under prosjektveka/temadagane vil det så vere mange nettressursar som er engelskspråklege. Ein annan ide er å sjå på dei siste nobelprisvinnarane i litteratur eller på dei som har fått andre prisar, t.d. Pulitzerprisen. Fokus på Nord-Irland-konflikten: Besøk av Gerry Miller (alle trinn) kvart tredje år. 6. Samordning av studieturar på med reiselivsfaget: Dersom ein elev på så har reiseliv, bør turen med den internasjonale klassen prioriterast. 7. Periodisering/fagdagar: Kva fag som skal avgi kor mange timar kva fag som skal få att timar må avtalast i starten av kvart skoleår. Det må vere innhaldet i utvekslingsprosjekta som avgjer dette. Periodiseringa kan organiserast ved hjelp av fagdagar mot slutten av året i dei faga som skal få att timar. 5

6 8. Lærarteam: Ein av føresetnadene for lukkast med det tverrfaglege prosjektet er at faglærarane samarbeider både når det gjeld planlegging, gjennomføring vurdering av prosjektet. Derfor må det setjast av tid til dette både på planleggingsdagar i fellestida. Ein annan føresetnad er å vere til stades i timane under prosjektveka. Dette gjeld så prosjektet på under gjenbesøket av dei utanlandske elevane på skolen vår. Det er derfor viktig at lærarane er klar over at alle faglærarane har eit samla ansvar for klassen hjelper til med den internasjonale undervisninga i sine timar sjølv om undervisninga av til kan opplevast som lite relevant for sitt fag. 9. Internasjonal veke/od: Pga det låge engasjementet rundt OD blant elevane over tid byrja skolens elevar i 2005 å samle inn midlar til ein vidaregåande skole i Ukraina. 10. Gruppeidentiteten: For å bevare gruppeidentiteten, bør desse elevane ha mest mleg samla undervisning vere samla i to basisgrupper gjennom heile det treårige løpet. I tillegg er det viktig å oppretthalde internasjonalt valfag på sjølv om det ikkje er krav om valfag i Kunnskapsløftet. 11. Reglement under turane: Dei ulike turane har eigne reglement med noko varierande ordlyd for å tilpasse reglementet til den einskilde turen. Her er døme på reglementet for -turen: 1. Turen blir administrert av ein reiselærar frå stiftinga Aktive Fredsreiser i samarbeid med Fræna vgs. Deltakarane må rette seg etter påbod frå reiseleiarane/lærarane. 2. Alle avtalte tidspunkt må haldast. Hugs at mykje kan ta lang tid på ukjente stader. 3. Det er forbod mot å nyte rusmiddel eller å vere rusa på ferja, på hotellrommet på alle fellesarrangement. Synlege rusmiddel blir beslaglagt. 4. Bussen skal alltid vere ryddig rein for å auke trivselen. 5. Midtgangen i bussen må vere fri for bagasje. 6. Alle rom lugarar må ha romsjef som bl.a. har ansvar for vekking at alle frå rommet stiller til frokost i rett tid 7. Stiftinga Aktive Fredsreiser har gjort avtale med hotella om nattero kl Då skal ein ikkje rope eller springe i gangane, dørene må lukkast stille. Dempa musikk eller TV på romma, ikkje høglydt prat. 8. Ingen må forlate hotellet utan å melde frå til reiseleiarane/lærarane kvar dei skal kor lenge dei blir borte. Ein skal krysse av på elevliste i resepsjonen når ein forlet hotellet om kvelden krysse av for innsjekk når ein kjem tilbake. 9. Det er obligatorisk møteplikt til alle dei oppsette fellesdelane av prrammet. 10. Elevane må alltid passe på å vere minst tre i gruppa når dei ikkje er saman med alle ekskursjonsdeltakarane. 11. Vis respekt i leirane. 12. Reiseleiarane står ansvarleg for opplegg avvikling av alle faste prrampostar. Dei kan ikkje ta på seg ansvaret for det elevane gjer på eiga hand. Derfor er det sett opp ganske detaljerte reglar for ekskursjonen. Reiseleiarane kan når som helst kontakte foreldre/føresette 6

7 dersom det skjer brot på reglementet. Dette gjeld så for elevar som har fylt 18 år. Elevar må rekne med å stå ansvarleg for brot på reglementet. Ulike graderte reaksjonsmåtar blir nytta etter skjønn. Her kan ein nemne brev heim, nedsett ordenskarakter utvising frå skolen. I alvorlege tilfelle kan elevane bli sende heim for eiga rekning eventuelt melde til politiet. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Namn på deltakar: Gruppe: Tlfnr. til føresette heime: Mobilnr under turen: Eg/vi har lese reglementet er innforstått med dei reglane som gjeld for turen. Stad dato: deltakar (signatur) føresette (signatur) dersom du er under 18 år 12. Utvekslingselevar: Familiane til elevane i den internasjonale klassen bør bli oppmoda til å vere vertsfamiliar for utvekslingselevar frå andre land som vil gå eit skoleår på Fræna vgs. 13. Økonomi: Elevane opprettar ei klassekasse der alle bidrar så godt dei kan når det gjeld dugnadsarbeid, kakelotteri, arrangering av rusfritt ungdomsdiskotek osv. I tillegg får dei noko stønad frå ulike hald: : stipend frå Comenius/Nordplus Junior, Troll osv. kombinert med eigen reisekasse : stipend frå Comenius/Nordplus Junior, Troll osv. kombinert med eigen reisekasse : eigen klassekasse 14. Kursbevis/diplom: Alle elevar får ekstra kursbevis som dei kan legge ved vitnemålet sitt. 15. Skole/studium/volontørteneste/jobb i utlandet: 7

8 Her går rådgivarane inn orienterer spesielt dei internasjonale klassane (ein time kvar haust t.d. i ein internasjonalisering valfagstime) om kva tilbod som finst når det gjeld å studere/jobbe i utlandet. Dei fleste høgskolane/universiteta i Noreg i dag har avtalar med lærestader i utlandet der studentane kan ta deler av den norske utdanninga. Det er her særleg viktig å informere om økonomi stipend/legat/lån o.l. 16. Norsk sesjon i europeisk ungdomsparlament: Skolen sender fem elevar frå grunnkurset skoleåret 2005/2006 Kari Anne Ruud til den tredje nasjonale sesjonen i Europeisk Ungdomsparlament Noreg som blir arrangert i Trondheim september På denne sesjonen skal det veljast fire skolar som skal delta på dei internasjonale sesjonane i Milano hausten 2005 (10 dagar) våren 2006 (Stavanger). 17. Gjennomførte planlagte elevutvekslingar/studieturar: Gjennomførte: År: Trinn: Samarbeidsland: Tidspunkt for elevutveksling/studietur: september april 2003: med Norra Real, Stockholm Tema: Biolisk mangfald ved Hustadvika i Bottenviken Ansv. lærarar: Øyvind Kirsti : (2FY) med Modica, Sicilia Marokko Tunisia med Slovakia oktober februar/mars Shaping of towns Evelyn Arnfinn januar /islamsk Eivind kultur mars Islamsk kultur Øyvind Håkon mars april Fysikk Knut R. Nils Olav Oktober Holocaust : med Norra Real, Stockholm Tunisia september mai Biolisk mangfald ved Hustadvika i Bottenviken Grethe May Kirsti februar Islamsk kultur Evelyn Arnfinn oktober Holocaust Øyvind, Ann Kristin, Kjell B, 8

9 Martin, Solbjørg, Peder : Strasbourg, Frankrike Tunisia Evelyn Arnfinn okt/nov Islamsk kultur Grethe May Kirsti Hallvard, Håkon : / FO FO med Azorene med Norra Real, Stockholm med Uhlenhof college, Doetinchem, Holland med Pisa, Italia sept/oktober april oktober mai januar - mars The Influence of the Mass Media on Education Biolisk mangfald ved Hustadvika i Bottenviken Fred Olav Berit Arne T Linda Evelyn Arnfinn Martin Evelyn Bolli Håkon, Øyvind Ann Kristin : TF Modica, Sicilia Tunisia med Pisa, Italia London april/mai Islamsk kultur Håkon Ingar ( A. Stavik) Fred Olav Berit Martin Torild 9

10 Holocaust Hallvard, Eva, Ingar, Evelyn Berg, Evelyn Bolli, Lars Jon : frå Legionowo i Polen studietur til Tunisia april Arbeidsinnvandring Islamsk kultur Ingar Inger Kristin med Balvi, Latvia 2TAF/2BA Utplassering i Vannes, Frankrike februar Helse Utplassering i arbeidslivet i Vannes, Frankrike Håkon Hilde Kjell H Nils oktober Holocaust Evelyn, med Gladsaxe gymnasium, København frå Slovakia til Legionowo, Polen januar - april april april IKT i undervisninga Berekraftig utvikling kulturarv Øyvind Eva Ann Christin Lillian Ingar Inger Kristin oktober/november Holocaust Håkon, Kina februar Hilde Arne S. Planlagt: /2 HS frå Colmar, Frankrike Studietur? med Gladsaxe gymnasium, februar Samanlikne rettar plikter til asylsøkjarar i Noreg Frankrike Helse Evelyn Arnfinn 1 0

11 København 2TAF/2BA Franske elever utplassert i Noreg 2TAF/2BA Utplassering i Vannes, Frankrike Pol-Ty eller Tunisia? til Slovakia Barcelona 27. februar 15. mars Kjell H mars Hospitering i arbeidslivet Kjell H.? Øyvind Eva september Berekraftig Ann utvikling Christin kulturarv Lillian september Ingar Inger Kristin : til Colmar, Frankrike mars Samanlikne rettar plikter til asylsøkjarar i Noreg Frankrike 18. Kompensasjon for lærarane(pr.2009): Ingen av faglærarane blir trekt i lønn når elevane er borte på utvekslingsbesøk eller studietur, men dei må ta timar for dei lærarane som er reiseleiarar på turane. Lærarar som reiser med elevar på studietur/elevutveksling følgjande kompensasjon: Utgangspunkt 7 døgn med to overnattingar: Arbeidsplanfesta tid: Dette vert dekt inn slik: Ligg i arbeidstidsavtalen (inkludert undervisning) Avspasering (2 dagar) Individuell arbeidsavtale frå "potten", dvs den 29. timen som Fræna ikkje har bunde opp Bunden fellestid redusert frå 4t/v t til 3 t/v: Sum 12 x 7 = 84 timar 29 timar 10 timar 7 timar 38 timar 84 timar 1 1

12 Døgn godtgjering: kr 1.350,- x 5 = 6.750,- kr 1.600,- x 2 = 3.200,- Sum kr ,- Lokalt tillegg på Fræna: Skattefritt stipend: kr ,- Total godtgjering i tillegg til full lønn: lønnsinnplassering ,- uavhengig av + diett (her nyttar vi norske diettsatsar uansett kva land ferda går til) 19. Kompetanseutvikling: planleggingsdagar i starten av kvart skoleår, OD-kursa for lærarar, fellestid, kurs, nettverksmøte o.l. Nobelinstituttets lærarkurs mars-april som er eit kurs i internasjonale spørsmål for lærarar, sjå frist 10.mars. 20. Nettverk med andre skolar organisasjonar/bedrifter: Fagerlia vgs, Spelkavik vgs Her bør fylket kalle inn til regionsamling om temaet internasjonalisering. 21. Bilingual opplæring: Det er eit mål for skolen at opplæringa kan skje på engelsk i somme fag eller i deler av fag for å auke engelskkompetansen slik at elevane så lettare kan kommunisere med elevane dei skal samarbeide med. Vi har ennå ikkje fått dette til. Samarbeidsspråket i skolenettverket vil vere avhengig av kva utvekslingsland ein samarbeider med. Omfanget av bilingual opplæring vil så vere avhengig av klassens lærarar frå år til år. På prøver kan elevane då velje om dei vil svare på norsk eller engelsk. 1 2

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april)

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april) TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no Konfidensielt REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

- ein tydeleg medspelar

- ein tydeleg medspelar - ein tydeleg medspelar Velkomne til møte! Felles: Orientering om skolen Delt: Samling i undervisnings-/ basisgrupper Utdanningsprogram og årssteg Samtalar med lærarar Romliste (reservasjon på døra) Kaffi

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Kompetanse- og opplæringsplan

Kompetanse- og opplæringsplan Fræna vidaregåande skole Kompetanse- og opplæringsplan K a p PERIODEN 2006 2010 Innleiing Kompetanseplana avspeglar ein skole i rask endring, og kor mange føler at arbeidssituasjonen er ustabil og usikker.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a.

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. (i 1 000 kr) Post Nemning Rekneskap 2012 Saldert budsjett 2013 Forslag 2014 70 Private grunnskolar, overslagsløyving 1 345 278 1 397 510 1 606 363 71 Private vidaregåande

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer