Protokoll fra Styremøte nr 3/ , NSG kontor, Asker /15 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Styremøte nr 3/2015 26.05.2015, NSG kontor, Asker. 19-03/15 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2015"

Transkript

1 Protokoll fra Styremøte nr 3/ , NSG kontor, Asker Til stede fra styret: Helge Wangen (HW), Asle P. Johansen (APJ), Karl Peter Aasland (KPA), Olaug Slethei (OS), Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Thore Daae Olseng (TDO) 2. vara. Forfall: Kjell A Saastad (KAS) Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO) 19-03/15 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2015 Protokoll fremlagt og underskrevet 20-03/15 Status Administrasjon Espen redegjorde for dagens dont på Servicekontoret hvor hovedtyngden av innsatsen nå medgår til Turneringsproduksjonen og ga en kort versjon av sin rapport fra NSG on Tour regionmøtene, med referanse til eget notat. Olaug bemerket at det i fremtiden bør oppfordres i klubbene til å innkalle alle seniorer i klubben. Salg av produkter tikker og går. Admin. sender tilbud om produktlevering på turneringer hvor vi er tilstede. Espen lanserte tanken om å tilby en Utstyrspakke til representasjons- spiller, samt kjøre et tilbud på bla. pullovere som ikke selger. Markedsaktivitet er et evighetsprosjekt, men vi har nå lagt tittelsponsoratene litt på is i påvente av hvordan Kåre Wilhelmsen ønsker å benytte Senior Tour og uttak 2016 til de han er i dialog med for ESGA Ellers jobber vi ufortrødent med å få inn annonsører på margannonseplass på vår hjemmeside. Innkomne reiseønsker for høsten er varierte og spennende. Reisekomiteen har anbefalt å innhente tilbud på Spania Tyrkia Portugal, bo på en bane, spille turnering og kjøre eget NSG opplegg. Vi har bedt om tilbud fra ABX, Ving og Sponsorlink. Vi har sett på tilbud fra GolfPlaisir og mottatt tilbud fra Premium Reiser på Lag Tour til Sicilia. I skrivende stund har vi to reelle tilbud å forholde oss til: Sponsorlink til Portugal (Praia del Rey, eller Villa Mora) og Premium til Sicilia. Helge fremmet tanker om en felles nordisk turnering på nøytral grunn (Eksempel European Cup for alle kjønn som arrangeres i Portugal av Inger Torp), men dette må vurderes separat og ikke inn i NSGs reisetilbud til medlemmer. Evaluering av turen til Mar Menor. Det er berammet et oppfølgingsmøte med Tom Arne Tollefsen den Styret er enige om at en satser på færre arrangement enn i 2014 og at en legger hovedfokus på å få ett stort arrangement på våren (jfr Mar Menor) og et tilsvarende på høsten.

2 21-03/15 Økonomi og regnskap Status medlemmer pt Vi har siden nyttår fått inn 181 herrer og 73 kvinner. Vi hadde ved purringsstart 233 som ikke hadde betalt. Utmeldinger representerer ca kr. Purring er i gang For å nå årets budsjettmål trenger vi 30 medlemmer til, og får inn ytterligere fra utestående fordringer Resultatmessig ligger vi ca foran budsjett, hvilket i hovedsak skyldes at vi er foran på salgsinntekter og av i foreløpig ikke har fått inn timelister for utbetaling av lønn til Turneringskoordinatorene. Vi ser en budsjettsprekk på trykksaker i perioden og har allerede passert årsbudsjettet. Og det tilkommer nok ca 5.000,- da vi måtte bestille flere medlemskontingent-blanketter og konvolutter i C4 og C5 format. Med erfaring fra 2014 har en i 2015 valgt å opprette egne prosjektregnskap for turneringsgjennomføring og representasjon (jfr sak 23). HW påpekte at avvikene mellom regnskap og periodisert budsjett i hovedsak skyldes naturlige forskyvninger og at en samlet ser ut til å nå årets budsjettmål. HW og styret berømmet adm for god innsats når det gjelder salg av produkter og fremforhandling av gode innkjøpspriser. NSG har liten avanse på produktene som betyr at våre medlemmer får gode produkter til svært fordelaktige priser. Styret tok fremlagt regnskap til etterretning 22-03/15 Gjennomføring av turneringsprogrammet Alle uttak og Senior Tour er gjennomført i hht terminlisten. Avlyste turneringer blir satt inn i terminlisten for senere avvikling. Banene har vært relativt bra, men det er variasjon i måten klubbene gjennomfører arrangementet på. Noe forskjell på banenes kvalitet har avstedkommet kommentarer, men det er som kjent levende organismer som befinner seg utendørs. Dermed er det umulig å forutsi om en bane er i god eller dårlig forfatning midt på vinteren, når turneringslista settes. Asle fører en egen liten svartebok hvor han ligger inn dette og hint. Samtidig tas ulike forhold og bemerkninger ihht den turneringsavtale som foreligger. Det er helt udiskutabelt at innføring av treerballer og å dele feltet i to puljer er effektivt og øker spillehastigheten. Nytt av året er at uttaksturneringene er delt slik at en bruker to baner pr dag og at alle klasser dermed får delta. Dette betyr mindre startfelt, men samlet flere deltakere pr uttaksturnering. Oppsummert: ü Økningen i deltakelsen på uttaksturneringene har ført til litt færre

3 deltakere på senior tour. En må også se deltakelsen i sammenheng med at det har vært dårligere vær i mai 2015 enn mai 2014 ü Færre deltakere i klasse i 4 og 5 i 2015 enn i 2014 Nytt tilbud til de som ikke vil konkurrere For å øke tilbudet til ledsagere (som ikke vi spille konkurranse) og andre som vil delta i NSG s arrangement foreslo Helge at en bør prøve ut et opplegg med en egen klasse for de som ikke vil spille konkurranse, med ta en hyggelig og sosial runde og kunne vinne en premie kun gjennom deltakelse. Asle foreslo å prøve dette på en eller flere av Turene ila sommeren Administrasjonene bes om å utarbeide et tilbud til Ledsagere og andre interesserte på Mjøsvikua, Romeriksslaget, Taigatour og Øst/Vest. Håndtering av «No Show». Alle som ikke kommer registreres, tidspunkt og grunn loggføres og der det er tydelig No Show skrives en høflig e-post som gjør oppmerksom på det inntrufne, med vennlig oppfordring om at dette ikke aksepteres gjentatt, med henvisning til TB2015. Lagserien endring av rammebetingelser konsekvenser. Den nye GB modulen Interclub ville ikke virke etter vårt behov. Dette ble klarlagt etter mye prøving og feiling med ny modul. NSG måtte derfor ta i bruk gammel modul. Det ble fra flere i styret påpekt at det har blitt veldig mye informasjon som følge av stadig endring av rammebetingelser. Dette må unngås neste år Fra neste år vil vi ikke kunne bruke den gamle versjonen av golf. Det må derfor gjøres en evaluering om vi vil utvikle et eget WEB-verktøy eller om vi skal tilpasse vår lagserie til Interclub-modulen i Golfbox. Edgar bes om å utrede muligheten for ny webbasert løsning 23-03/15 Turneringsøkonomi og kontroll Gjennomgang av prosjektregnskap for turneringsvirksomheten viste at vi er bemerkelsesverdig på budsjett. Det er i perioden 23.april til 25.mai gjennomført 26 turneringer (en er utsatt) hvor det samlet er spilt runder, dvs i snitt 72 deltakere pr turnering. Det varierer fra 21 til 138 i denne perioden. Overskuddet (som brukes til tilskudd til repr. spillere) er på ca som er over budsjett Prosjektregnskap representasjon presentert i egen oversikt og vi har kontroll i et meget ryddig og oversiktlig skjema, som igjen er grunnlag for den løpende turneringskontrollen som foretas i admin. Oversikten

4 viser at vi har en liten innsparing i forhold til budsjett, men hovedtyngden av disse utgiftene kommer senere. Styret berømmet adm. for opplegget som gjør at en nå har svært god løpende kontroll med økonomien. De fremlagte oversikter ble tatt til etterretning /15 ESGA 2016 Helge og Espen møter Kåre for å styrke organisasjon og sette en tydelig gjennomføringsstruktur og etablere ansvarsområder i første linje etter Kåre. Kåre Wilhelmsen er oppfordret til å detaljplanlegge oppgaver og bemanning på vitale primæroppgaver som sekretariat og de tre arenaene.. Utvikle program og oppgavedefinisjon med arbeidsinstruks for frivillige Status søknad NGF er ikke tilkommet oss, men den er bebudet behandlet i NGF styremøte 4. juni Søknad Vestfold Fylkeskommune utarbeides. Pål Melbye i NGF har formidlet kontakt til spesifikk person /15 Jubileumsmarkering(er) Hedersmerke Middag lørdag 19. september under Landsfinale får status Jubileumsmiddag hvor det blir gjort heder og delt ut hedersmerker. Styret ønsker nå å få igangsatt aktivitet slik at kandidater og merker er klare til jubileumsmarkeringen Styret er enige om at en nå bør gå ut å få forslag på kandidater til hedersmerke i Hedersmerke i jubileumsåret 2015 bør være forbeholdt NSGs opphavsmenn. Aktuelle kandidater vil være idéskapere og gründere. Det kom forslag om at styret bør opprette en særskilt hederskomite som skal håndtere utvelgelse og tildeling av NSGs Hedersmerke. Styreleder i NSG er komiteens leder og det velges 4 medlemmer til komiteen på årsmøtet (Det foreslås at 2 medlemmer velges for 2 år og 2 for fire år, for å sikre kontinuitet i arbeidet.) Adm bes iverksette utarbeidelse av et forslag til merke i gull, samt forslag til statutter/retningslinjer for tildeling, hvori inngår å oppfordre

5 medlemmene til komme med forslag. Adm bes iverksette et opplegg slik at NSG s medlemmer oppfordres til å komme med forslag på kandidater til å få hedersmerke i 2015 i samsvar med de føringer som er lagt av styret. NSG s historie Espen opplyste at Bjørn Juvet ikke har avsluttet sitt arbeid Det må videre avklares om dette skal tilgjengeliggjøres som Brosjyre, PDF eller PPT? Oppfølging: Espen følger opp Bjørn og finner hensiktsmessig presentasjon /15 Eventuelt NSG Invitational og NSG Masters Landsfinale arrangeres i henhold til gjeldende regler i TB 2015 og følger satte rutiner. Administrasjon sjekker hotelltilbud på Quality Sarpsborg i tillegg til det vi har på Støtvig Behandle protest NSG har mottatt protest fra en spiller på turneringsledelsens avgjørelse i en konkret situasjon. Som følge av at NSG ikke har dommere og ikke setter krav til arrangøren vedr faglige krav til turneringsledelsen, har NSG åpnet for at avgjørelser kan ankes inn for NSG s ankenemd. AU er i dag NSG s ankenemnd. Pga habilitetsproblemer i AU har NSG valgt en kortsiktig løsning ved å innhente uttalelse fra klubben/turneringskomiteen og innhente uttalelse fra en dommer (Forbundsdommer Tor Grette Jensen) som grunnlag for behandling av protesten i AU. Denne saken reiser spørsmål om en trenger et Domsutvalg eller lignende i NSG. Situasjonen i lagserien Det har kommet to protester/innsigelser på oppsettet av lagserien i Vestfold. ü Opplegg med avbrutt serie (det spilles kun to returmatcher i stedenfor 4 for at det skal bli 6 kamper pr lag. ü Muligheten for en klubb til å stille med to lag i samme avdeling Styret fikk en innledende orientering om bakgrunnen for oppsettet i lagserien ü En har tatt utgangspunkt i at det skal være 4 lag i hver avdeling ü Det har tidligere vært påpekt at en bør unngå for lange reiseavstander slik at det er tatt sterke geografiske hensyn ü Det har fremkommet ønske om at det ikke bør være mer enn 6 kamper pr lag. ü Det er vektlagt å gi et best mulig tilbud til alle som ønsker å stille lag. Der en klubb kan stille flere lag har NSG sagt ja selv om to

6 lag kan komme i samme avdeling utfra geografiske hensyn ü Der en av geografiske hensyn har fått 5 lag i samme avdeling, er det innført avbrutt serie dersom alle lag ikke ønsker å spille full serie. Styret drøftet saken inngående. Oppsummering av drøftingene: Flere lag fra samme klubb i en avdeling Kortsiktig løsning: Styret tilrår ikke at det gjøres noen endringer i 2015 Langsiktig løsning: NSG er positiv til at klubber stiller flere lag. Det må oppmuntres til at flere klubber stiller lag i lagserien slik at antall avdelinger kan utvides og at en dermed unngår problemet. Alternativt må de geografiske rammer for puljeoppsett utvides. Avbrutt serie Kortsiktig løsning: En av kampene som ikke skal spilles etter oppsett med avbrutt serie er spilt. Sett lys av dette gjorde styret følgende vedtak Vedtak I gjeldende avdeling spilles det full serie med de lag som er satt opp. De øvrige avdelinger med 5 lag spilles med avbrutt serie som det er lagt opp til av turneringsledelsen Langsiktig løsning: Erfaringer fra årets opplegg med avbrutt serie evalueres som ledd i planleggingen av neste års oppsett av lagserien. Styret påpekte at en bør kunne vurdere større regioner som kombinerer Østfold og Vestfold. Oppfølging: Admin bes informere de som har klaget samt lagledere for lag i denne avdelingen om styrets vedtak Uttak til representasjonsoppgaver i 2015 Uttak 2015 avsluttes i mai Det er berammet møte i uttakskomiteen (UK) 3. juni. Det tas da ut representanter til følgende oppgaver ü EGA (individuelt og lag) ü ESGA ü ESGA Masters (+70) ü Marisa Sqaravatti Trophy ü ESLGA (+65) Det ble påpekt at spillerne ikke har anledning til å velge hvilken liste de vil stå på. For å unngå misforståelser om dette bes adm gi tilstrekkelig informasjon om dette til spillerne og eventuelt legge ut informasjon om dette på hjemmesidene

7 Uttak til landskamper skjer etter avsluttet uttakssesong ( ) TB 2016 APJ orienterte om at TK nå setter i gang arbeidet med TB Det er allerede berammet et evalueringsmøte med turneringskoordinatorene for lagserien for å evaluere årets oppsett og erafingene med bruken av golfbox i dette arbeidet APJ opplyste videre at TK legger opp til en uttaksordning hvor alle bruttolag tas ut først, deretter nettolagene Styret hadde ingen merknader til dette Kommende styremøter i 2015 / 16 Styremøte august 2015 (Helge mulig forfall, Grethe leder møtet) Styremøte oktober 2015 Styremøte desember 2015 Styremøte 1/ januar 2016 Drøbak, den 4.juni Espen Olafsen, Referent Helge Wangen Karl Peter Aasland Asle Petter Johansen Grethe Kristensen Nysveen Thore Daae Olseng Olaug Slethei

NORSK SENIOR GOLF - Protokoll fra Årsmøte 14.02.2015 Rica Hotell, Gardermoen.

NORSK SENIOR GOLF - Protokoll fra Årsmøte 14.02.2015 Rica Hotell, Gardermoen. NORSK SENIOR GOLF - Protokoll fra Årsmøte 14.02.2015 Rica Hotell, Gardermoen. Til stede: Fra styret: Fra Adm.: Stemmer: Sak 1: Sak 2: Helge Wangen (HW), Arvid Eie (AE), Karl P. Aasland (KPA), Asle P. Johansen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer