PLAN FOR SATSINGA VURDERING FOR LÆRING I KVINNHERAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SATSINGA VURDERING FOR LÆRING I KVINNHERAD KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 (15) PLAN FOR SATSINGA VURDERING FOR LÆRING I KVINNHERAD KOMMUNE 1. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 1.1 Organisering, roller og ansvar i Forum for oppvekst i Sunnhordland (regionsnivå): Desse kommunane er med i Vurdering for læring(vfl): Stord, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Sveio. Ressurspersonane i desse fem kommunane har jamnlege møte med planlegging, erfaringsutveksling og samarbeid. VFL ressursgruppa tek ansvar for to VFL nettverk i halvåret, der alle VFL kommunegruppene deltek. VFL ressursgruppa har ansvar for å utarbeide plandokument og rapportar på regionalt nivå. Dagleg leiar i FOS bidrar med praktisk tilrettelegging i samband med kurs, nettverk og studietur. 1.2 Organisering, roller og ansvar i Kvinnherad kommune : Skular som er med i VFL: Ølve skule elevar 9 lærarar Hatlestrand skule elevar 13 lærarar Skarveland skule elevar 8 lærarar Omvikdalen skule elevar 9 lærarar Alle skulane har to tilsette med i VFL skulegruppa, der den eine er rektor. VFL skulegruppene har ansvar for gjennomføring på eigen skule. Ressursperson er tilsett i administrasjonen i kommunen og planlegg, koordinerer, tar initativ til møte mellom dei ulike skulegruppene og syter for spreiing til alle skulane i kommunen.

2 Side 2 (15) 1.3 Organisering, roller og ansvar på skulenivå - felles for alle skular: Rektor er med i i lag med ein lærar. planlegg, tar initativ og har ansvar for satsinga VFL på eigen skule. Dei har ansvar for å skrive skuledelen i prosjektplanen, styre prosessen på eigen skule når det gjeld kartlegging, val av prioriterte område og bidra ved rapportskriving undervegs. VFL skulegruppa deltar i kommunale og regionale nettverk. 2 UTVIKLINGSOMRÅDE 2.1 Utviklingsområde i Forum for oppvekst i Sunnhordland (regionsnivå): Vidareutvikle ein god vurderingskultur for læring VFL skal vere eit prioritert satsingsområde i FOS si handlingsplan Få ein betre vurderingspraksis i klasserommet Auka kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring ved å nytta dei fire prinsippa for god undervegsvurdering. Deltakarkommunane i FOS vil derfor: Setje VFL på dagsorden i vår region Etablere strukturar og arbeidsformer i FOS som gjer det mogleg for deltakarane i VFL ressursgruppe å treffast jamnleg for planlegging, drøfting og erfaringsutveksling.

3 Side 3 (15) 2.2 Utviklingsområde i Kvinnherad kommune : vidareutvikle ein god vurderingskultur auke vurderingskompetansen betre vurderingspraksis i klasserommet etablere strukturar og arbeidsformer lokalt som bidrar til endring i praksis; samlingar, skulebesøk og erfaringsutveksling mellom skular i nettverk Grunnlagsdokument for kartlegging i kommunen: Våren 2011 gjennomførte alle skulane i kommunen Ståstadanalysen, og skal gjere det også våren Resultata frå Elevundersøkinga våren 2011 viser korleis elevane opplever vurderingspraksisen. 594 elevar deltok. Læringsresultat for nasjonale prøver. Kommunen har per i ikkje god nok oversikt over den enkelte skule sin ståstad i vurderingsarbeidet. Som deltakar i satsinga Vurdering for læring er målet å få ein betre oversikt over status i vurderingsarbeidet, og betre vurderingspraksisen på alle skulane i kommunen. 2.3 Utviklingsområde på skulenivå felles for alle skular: vidareutvikle ein god vurderingskultur auke vurderingskompetansen betre vurderingspraksis i klasserommet etablere strukturar og arbeidsformer på skulen som bidrar til endring i praksis: bruk av felles møtetid, erfaringsutveksling mellom lærarar, skulevandring skulen skal utarbeide felles rutinar for vurderingsarbeidet på skulen Grunnlagsdokument for kartlegging på skulen: Elevundersøkinga, Ståstadanalysen og resultat på nasjonale prøver.

4 Side 4 (15) 3.0 MÅL 3.1 Mål i Forum for oppvekst i Sunnhordland (regionsnivå): Betre læringsresultata i regionen ved å satse på VFL Auke motivasjonen for læring blant elevane ved å bruke dei 4 prinsippa for undervegsvurdering Utvikle ein delingskultur for VFL i regionen. Auke kompetanse for VFL i dei ulike undergruppene i FOS På sikt skal VFL vidareførast til alle kommunane i FOS og til alle skulane i regionen. Samarbeid og erfaringsutveksling mellom skular på tvers av kommunegrensene 3.2 Mål i Kvinnherad kommune (kommunenivå): Betre læringsresultata i kommunen ved å satse på VFL Auka motivasjon for å læring blant elevane ved å bruke dei fire prinsippa for undervegsvurdering Utvikle ein delingskultur både mellom skular og internt på den enkelte skule Ta i bruk digitale verktøy i vurderingsarbeidet Betre tilpassa opplæring VFL omtalt i den årlege tilstandsrapporten VFL med i dei nye kommunale utviklingsmåla VFL på alle skular i kommunen

5 Side 5 (15) 3.3 Mål på skulenivå - felles: Utarbeide delmål/læringstrapp for kompetansemåla Utarbeide kjenneteikn på måloppnåing Faste opplegg for eigenvurdering Faste opplegg for elevmedverknad VFL i verksemdsplanar, utviklingsmål. Utarbeide felles rutinar for vurderingspraksis i klasserommet Brei kartlegging av eleven sin kompetanse, med særleg vekt på dialog/refleksjonsspørsmål Kvalitative tilbake-og framovermeldingar med hovudvekt på oppnådd kompetanse 3.4 Mål på Hatlestrand skule: Hatlestrand skule vil vidareutvikla vurderingspraksisen sin når det gjeld den daglege vurderinga i klasserommet, slik at arbeidet med vurdering for læring fører til betre læring og utvikling for alle elevane ved skulen vår. Det skal utarbeidast kjenneteikn på måloppnåing i alle fag. Det skal innførast ein ny, felles praksis når det gjeld vurdering i klasserommet. Elevane skal vita kva dei skal læra, kva som er målet med undervisninga og kva som må gjerast for å auka kompetansen i faget. Elevane skal involverast vurderingsarbeidet på ein systematisk måte som kan dokumenterast. Me skal bruke VFL til å gi betre tilpassa opplæring.

6 Side 6 (15) 3.4 Mål på Omvikdalen skule: Lage ny 5-årsplan der VFL skal vere med Alle lærarar har eit kommunisert MÅL for timen. Lærarane ventar etter spørsmål, slik at alle elevar får tid til å tenkja. Lærarane blir flinke til å forklara KVIFOR noko skal lærast. Lærarane involverer elevane i vurdering endå meir enn før i elevsamtalar og i andre høve. Lærarane blir endå flinkare i tilbakemeldingane til elevane. Teknikkar i undervisninga for å kunne VURDERA kva elevane har lært. 3.5 Mål på Skarveland skule: Me vil vidareføra utviklingsmåla (2) frå i handlingsplanen vår Timeplanen må organiserast slik at lærarane får betre tid og høve til å arbeida med målarka våre saman med elevane i basisfaga Me skal gje elevane høve til eigenvurdering og utarbeiding av kriterium saman med lærar. Me skal utarbeida felles rutinar for vurderingspraksis i klasserommet Lærarane skal arbeida for at det blir samsvar mellom tilbakemelding ut frå gjevne mål og kriterium Me skal arbeida med å gje konkrete framovermeldingar som peikar på kva eleven kan trena meir på 3.6 Mål på Ølve skule: Utarbeide rutiner for vurderingspraksis i klasserommet Skulevandring Eigenvurdering Få alle tilsette til å vere motiverte for arbeidet med VFL Få alle med, alle til å prøve ut ulike vurderingsformer i klassane / gruppene sine VFL som eige punkt på alle planar- årsplaner, arbeidsplaner, vekeplanar, lekseplanar..

7 Side 7 (15) 4. TILTAKSPLAN 4.1 Tiltaksplan i Forum for oppvekst i Sunnhordland (regionsnivå): Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status Setje vurdering for læring på Tilby kurs på dei regionale kursdagane og Grunnskulegruppa, FOS dagsorden hjå lærarane. Workshop utarbeiding av felles vurderingskriterium i samband med likalt gitt eksamen Setje vurdering for læring på Tema på den årlege, lokale skuleleiarkonferansen Grunnskulegruppa, FOS dagsorden for skuleleiarane. Studietur: oppleva/sjå døme på god vurderingspraksis Kompetanseheving for ressurspersonane/skule-gruppene i FOS Kompetanseheving for alle skulegruppene i FOS Felles studietur til Skottland med vurdering som tema. Delta på regional samling i regi av Utdanningsdirektoratet, Vurdering for læring Arrangera nettverk med eksterne/interne førelesarar Grunnskulegruppa FOS, ressurspersonrar og deltakarar i VFL skulegruppene Utdanningsdirektoratet ok 6 nettverk i prosjektperioden og ca. 4 samlingar i semesteret Ressursgruppa VFL, FOS Erfaringsutveksling, ressursgruppe Samlingar på regionalt nivå FOS VFL Kompetanseheving i FOS Læringsøkt i dei ulike gruppene i FOS Hausten 2012 Ressursgruppe VFL

8 Side 8 (15) 4.2 Tiltaksplan i Kvinnherad kommune : Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status - kartlegge kommunen sin -Ståstadanalysen, Elevundersøkinga, dialog Ressursperson ståstad i vurderingsarbeidet - auke kompetansen om VFL i administrasjonen på skuleeigarnivå -lese faglitteratur, delta på kurs, studietur, regionale samlingar og samlingane i regi av udir. Ressursperson -auke kompetansen om VFL til skulegruppene - auke kompetansen, - skape interesse og motivasjon blant lærarane om VFL -setje vurdering for læring på dagsorden -jamnlege samlingar med skulegruppene med læringsøkter og erfaringsutveksling -skulebesøk - tilby deltaking på kurs og samlingar med økonomisk støtte til utgiftene; kursavgift,reise og vikar. -kurs på planleggingsdagar i FOS-regi -felles kick-off for lærarane - tema på leiarsamlingar for rektorar og på nettverssamlingar for pedagogiske koordinatorar -tema på det årlege dialogmøte mellom skuleeigar og den enkelte skule -ca. ein gong per månad -regional samling nettverkssaml. på tvers av kommunane. Den første og sept./okt Ressursperson FOS Ressursperson Kommunalsjef Ressurseperson

9 Side 9 (15) 4.3 Tiltaksplan på skulenivå felles for alle skular Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status - kartlegge den enkelte -kartleggingsskjema, observasjon (skulevandring) lærar sin ståstad i vurderingsarbeidet og samtale - kartlegge skulen sin -Ståstadanalysen, Elevundersøkinga, ståstad i vurderingsarbeidet -auke kompetansen om VFL til skulegruppene kartleggingsskjema -lese faglitteratur, delta på kurs, studietur, regionale samlingar, VFL nettverk og lokale samlingar - auke kompetansen, - skape interesse og motivasjon blant lærarane om VFL -setje vurdering for læring på dagsorden -informasjon undervegs til ressursperson -forankre satsinga på eigen skule ein god prosess - lærarane deltar på relevante kurs om VFL på kursplandagane -alle lærarane deltar på felles kick-off -tema på skulen sine fellesmøter gjennom året med læringsøkter og erfaringsutveksling -utarbeide milepælsplan etter oppsett -alle lærarane er med i drøftingane om kva for område skulen skal priortere innanfor VFL og ta med råd og utval på skulen i planlegginga av VFL -systematisere vurderingsarbeidet - VFL er tema på foreldremøter og foreldrekonferansar -VFL er tema i Elevrådet og Samarbeidsutval -skulen utarbeidar felles rutinar for vurderingsarbeidet på skulen

10 Side 10 (15) 4.4 Tiltaksplan på Hatlestrand skule Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status Kartleggja og vurdera skulen sin vurderingspraksis Våren 2012 Rektor Me er godt i gang med dette arbeidet. Auka kunnskapane og kompetansen hos lærarane Kjenneteikn (kriterier) på måloppnåing Vurdering i klasserommet Elevane skal involverast i vuderingsarbeidet. Evaluera vurderingsarbeidet i klasserommet. Vurdera skulen sin vurderingspraksis og vurderingskultur. Lærarane skal fylla ut følgjande skjema frå udir: 1. Spørreskjema skolens vurderingspraksis. 2. Vurdering for læring - Kartlegging på skulen Skal sjå filmen Skulevandring frå Halbrend skule. Filmen viser korleis lærarane reflekterer over og snakkar om eigen praksis med leiinga på skulen og korleis ein skule kan pregast av ein vurderingskultur Lesa boka til Trude Slemmen -bruke filmar på nettet: Skulevandring frå Halbrend skule Ha små læringsøkter i fellestida. Lærarane skal utarbeida kjenneteikn på måloppnåing i alle fag. Kjenneteika skal gjerast kjende for elevar og foreldre og føresette. Lærarane skal bli flinkare til å pakka ut måla for elevane og konkretisera delmåla på vegen fram mot endeleg mål. Vurdering for læring skal integrerast i den dagleg undervisninga. Alle læringsøkter skal starta med mål for læringsøkta. Læraren fortel kva som skal lærast, og kva det vert lagt vekt på i vurderinga. Elevane skal få presise tilbake-meldingar på korleis dei skal kunna auka kompetansen sin i faget. Elevane skal involverast i vurderingsarbeidet. -nytte følgande skjema: observasjonsskjemaeigenvurdering og observasjonsskjema medelevvurdering Skulevandring: Fokus på ulike sider ved VFL Våren 2012 Rektor Me er i gang med dette arbeidet. Våren 2012 Rektor Me er godt i gang med dette arbeidet. Hausten 2012 Hausten 2012 Våren 2013 og vidare framover Rektor Rektor

11 Side 11 (15) 4.5 Tiltaksplan på Omvikdalen skule Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status Auke kompetansen hos lærarane -alle skal lese: Vurdering for læring i klasserommet Rektor Arbeide med læringsmål Fokus på dialogen i klasserommet Rektor Rektor 4.6 Tiltaksplan på Skarveland skule Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status -setje vurdering for læring -tema på skulen sine fellesmøter gjennom året - 2.kvar veke Skulegruppa på dagsorden felles læringsøkter med erfaringsdeling etter utprøving av VFL i klasserommet -bruke ein planleggingsdag til VFL på skulen - Våren auke kompetansen hos -bruke litteratur og filmar frå nettet Skulegruppa lærarane -kartlegge vurderingspraksis -lærarane fyller ut skjema om eigen praksis i høve mål, tilbakemelding og kriterium (henta frå udir) -lagar samleskjema for skulen på desse områda Mars 2012 Skulegruppa

12 Side 12 (15) 4.7 Tiltaksplan på Ølve skule Kva Korleis Kva tid/frist Ansvar Status Kartlegging Alle lærarane fyller ut kartleggingsskjema Vlf gruppe Elevundresøkingen Ståstadanalyse vår 2011 Status Kvar står me Vår 2012 Mars 2012 Kompetanseheving Trude Slemmen si bok om vfl i klr Forskrift og prinsipp for vurdering G Stobart sitt foredrag på nett Rettleiar Vurdering på barnesteget Vår 2012 Vlf gruppe Alle begynt Div littratur om vlftd Elevvurdering- metodebok for lærere Arbeide med kompetanseheving fast i fellestida kvar veke Skuleåret 2012/2013 Kvar starter me Velge fag /område(r) April 2012 rektor Forankre vurdering i Tema på års og peride planar Frist 1.September rektor planarbeidet 2012 Erfaringsutveksling God praksis/ gode historier Prøving og feiling Plantid 12/13 Vlf gruppe

13 Side 13 (15) 5 FINANSIERING 5.1I Forum for oppvekst i Sunnhordland (regionsnivå): Fos betalar: Studietur for 5 personar, ein frå kvar deltakarkommune Dagleg leiar i FOS brukar noko av sin tid til VFL 5.2I Kvinnherad kommune (kommunenivå): Kommunen betalar: Ressursperson i 20% stilling 5.3På skulenivå felles for alle skular: Ressursperson og skulane sine utgifter blir dekka av prosjektmidlane.

14 Side 14 (15) 6. UTFORDRINGAR 6.1 Utfordringar i Forum for oppvekst i Sunnhordland: Setja av nok tid til refleksjon under nettverksarbeidet med alle skulegruppene Felles forståing for arbeidet i VFL ressursgruppe og nok tid til refleksjon i gruppa. Å forankre VFL arbeidet hjå skuleeigar og deltakarskulane, slik at arbeidet går vidare når prosjektperioden er over. Å få system på skuleeigarnivå for oppfølging av VFL Å innføre VFL på kommunar som ikkje deltek i satsinga 6.2 Utfordringar i i Kvinnherad kommune (kommunenivå): Å få ressurspersonen til å prioritere VFL, og setje av nok tid til arbeidet Å få alle deltakarskulane motivert og engasjert i satsinga Å få alle deltakarskulane til å prioritere VFL, og setje av nok tid til arbeidet Å få alle skulane i kommunen til å ta tak i arbeidet med VFL Å få VFL ut i klasserommet, så elevane merkar forskjell Å etablere varige rutinar for VFLarbeidet på skulane Å måle effekten av VFLsatsinga

15 Side 15 (15) 6.3 Glansbilde på skulenivå felles for alle skular -elevane veit kva dei skal læra -elevane kjenner kriteria knytt til læringsmåla -elevane får vurdere si eiga læring -elevane er aktive medspelarar i eiga læring, og får vere med i drøfting om både læringsmål og kriterium -elevane får gode tilbakemeldingar på kvaliteten i arbeidet sitt undervegs i læreprosessen med fokus på oppnådd kompetanse -elevane lærer meir -elevane opplever meistring og auka trivsel -lærarane kartlegger eigen vurderingspraksis -lærarane får auka kunnskap om vurdering for læring -lærarane tar med vurderingsarbeidet i planlegginga av undervisninga -lærarane involverer elevane i utforming av læringsmål og kriteriar -lærarane bruker ulike kjelder når dei skal vurdere kompetansen til elevane, t.d. dialog/refleksjonsspørsmål -lærarane coacher elevane istadenfor å vere dommar -lærarane involverer elevane i vurderingsarbeidet, eigenvurdering

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 17.04.2012 Møtestad Hatlestrand oppvekstsenter Møtetid 11:00 - Plan for dagen: 07:45 Ferje frå Årsnes for skuleveggruppa

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

VFL Lom kommune. Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø.

VFL Lom kommune. Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø. VFL Lom kommune Utfordringar ved oppstart: Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø. Kommunen i gang med anna utviklingstiltak.

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Åsmund Bertheslen Ressursperson Askvoll og Fjaler,Sogn og Fjordane Disposisjon Bakgrunn: Om regionen, kommunane, skulane og utdanninga Kva er

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

Erfaringsdeling

Erfaringsdeling Erfaringsdeling 08.03.13 Utviklingsprosjektet Vurderingsløftet 2011 2014 Surnadal kommune 1. Skuleeigar og forankring Vurderingsløftet er Nedfelt i styrande dokument som Økonomiplanen sin tekstdel og vedteke

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL

Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL Sett som skuleeigar Pedagogisk rettleiar Ressursperson i vfl pulje 5 Skuleeigarnettverk i regionen Men, også som veileder i veilederkorpset og eksternvurderer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING 2012/2013 HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING Mosvik skole Inderøy kommune Målsetting Mosvik skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med læring som

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

STRATEGIPLAN Straumen skule

STRATEGIPLAN Straumen skule STRATEGIPLAN Straumen skule Elevvurdering Læringsmiljø OPPDRAGSGIVAR: Tysvær kommune PROSJEKTNAMN: Elevvurdering og læringsmiljø PROSJEKTEIAR: PROSJEKTLEIING: Rektor Jeanette Heiberg Synne Pedersen, Jan

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE Planen er utarbeidet av Trine Borøchstein og Bjørn Sørli Side 1 av 9 Innledning Atlanten ungdomsskole er en av deltakerne i nettverket Vurdering for læring Nordmøre skoleåret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Prinsipp 1. Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei.

Prinsipp 1. Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei. Prinsipp 1 Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei. Elevundersøkinga 2012 Slåtten skule med kunnskap, forståing og samarbeid inn i framtida. Kjerneverdiane våre er omsorg,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Vurderingspraksis med fokus på norsk, engelsk og matematikk

Vurderingspraksis med fokus på norsk, engelsk og matematikk VURDERINGSRAPPORT ØYGARDEN UNGDOMSSKULE Tema Vurderingspraksis med fokus på norsk, engelsk og matematikk Vurderingsveke 09. 12. november 2009 1 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR SATSINGA Vurdering for læring v/åmås Friskule (ÅF),: 3-delt 1-7 barneskule.

SLUTTRAPPORT FOR SATSINGA Vurdering for læring v/åmås Friskule (ÅF),: 3-delt 1-7 barneskule. SLUTTRAPPORT FOR SATSINGA Vurdering for læring v/åmås Friskule (ÅF),: 3-delt 1-7 barneskule. Organisasjonsnummer 987044063 Mål Det overordna målet for oss har vore at vi gjennom bevisstgjering og kontinuerleg

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule 2015-2017 Visjon: «På Rubbestadneset skule skal alle oppleve respekt, tillit og klare forventningar i eit trygt og motiverande miljø»

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Gjelsvik skule. Tema: VURDERING FOR LÆRING Anne Grethe Dale og Hildegunn Hatlem

VURDERINGSRAPPORT. Gjelsvik skule. Tema: VURDERING FOR LÆRING Anne Grethe Dale og Hildegunn Hatlem VURDERINGSRAPPORT Gjelsvik skule Gjelsvik skule, Selvik, 6983 KVAMMEN 57 73 32 50 http://gjelsvik.askvollskulane.no 21. 03. 24.03.2011 Anne Grethe Dale og Hildegunn Hatlem Tema: VURDERING FOR LÆRING 1

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Eid kommune Hjelle skule. Sak: 2014/2766

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Eid kommune Hjelle skule. Sak: 2014/2766 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Eid kommune Hjelle skule Sak: 2014/2766 1 Innhald Samandrag...3 1. Innleiing...4 2. Om tilsynet med Eid kommune Hjelle skule...4 2.1

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE

VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE Vurderingsveka : Veke 14. 4. 7.april 2011 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden og Sund (FØS) har etablert eit samarbeid om ekstern

Detaljer

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS. Molde 2. februar 2017

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS. Molde 2. februar 2017 Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS Molde 2. februar 2017 Innleiing - Bakgrunn for fagdagen 10:00-11:00 - Kva veit vi om status i fylket? - Kort regelverksgjennomgang v/ Fylkesmannen i M &

Detaljer

«Mestringsforventningar»

«Mestringsforventningar» Presentasjon av korleis lærararar og leiar på Førde barneskule har opplevd gjennomføringa av forskingsprosjektet: «Mestringsforventningar» Therese Helland- rektor Førde barneskule Mestringsforventningar

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR NESSE OPPVEKSTSENTER

UTVIKLINGSPLAN FOR NESSE OPPVEKSTSENTER Side 1 Overordna utviklingstiltak Bruk av mobbeskjema og Mobbeplan og mobbeskjema er fast punkt på mobbeplan i høve «Elevens årshjulet for møter. Januar 2013 skulemiljø» 9A Juni 2013 Oppvekstsenteret som

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Vedteke i kommunestyret /

Vedteke i kommunestyret / Mål for skulane i Lærdal 2014-2018 Vedteke i kommunestyret 19.06.2014 10/1127-44 Måldokument for skuleutvikling i Lærdal 2014-2018 1 Hensikt og rammer Måldokumentet er eit forpliktande styringsdokument

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Haram kommune Vatne ungdomsskule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Haram kommune Vatne ungdomsskule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

SØKNAD OM RETTLEIING I SAMBAND MED IMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN

SØKNAD OM RETTLEIING I SAMBAND MED IMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN SØKNAD OM RETTLEIING I SAMBAND MED IMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN 2016-2018 1. Kommune Sunnhordlandskommunane Bømlo, Fitjar, Etne, Kvinnherad, Stord og Sveio ønskjer med dette å søkje gjennom

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Regelverksamling Oppvekstsjef Olav Fure

Regelverksamling Oppvekstsjef Olav Fure Regelverksamling 2014 Oppgåva Kva grep har skuleeigar og/eller skuleleiar tatt i det lokale arbeidet med læreplanar og vurdering? Kva erfaringar har dei gjort? Moglegheiter og utfordringar Gloppen kommune

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2007-2008 Utdanningsavdelinga - utviklingsområde og utviklingsmål 1.ELEVDELTAKING TILTAK HOVUDANSVARLEG TIDSFRISTAR Skulen skal sikre elevane deltaking

Detaljer

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Rettleiar Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Til elevar og lærarar Føremålet med rettleiaren er å medverke til at elevane og læraren saman kan vurdere og forbetre opplæringa i fag.

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Etter innlegget er mitt MÅL at du: Kan forklare hva Lærende nettverk er og hvordan en kan bruke dette i utviklingsarbeidet

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2007-2008 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.ELEVDELTAKING TILTAK HOVUDANSVARLEG TIDSFRISTAR Skulen skal sikre elevane deltaking i:

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei DELTAKELSE I PROSJEKT "VURDERING FOR LÆRING" Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus Utviklingsplan Horpestad skule 2016-2017 Med blikk for den enkelte og læring i fokus Innhald 1. Oppsummering av 2015/2016... 3 1.1 Utviklingsområda 2015/2016... 3 1.1.1 Skriving i alle fag... 3 1.1.2 IKT

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

4. samling for ressurspersoner Pulje og 4. mai 2011

4. samling for ressurspersoner Pulje og 4. mai 2011 4. samling for ressurspersoner Pulje 1 3. og 4. mai 2011 Mål for samlingen dag 1 og 2: Få kunnskap om underveisrapportering fra skoleeiere Få økt innsikt i forskning om elevinvolvering og selvregulert

Detaljer

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering. Molde 1. februar 2017

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering. Molde 1. februar 2017 Velkommen til fagdag om standpunktvurdering Molde 1. februar 2017 10:00-11:00 Innleiing: - Bakgrunn for fagdagen - Kva veit vi om status i fylket? - Kort regelverksgjennomgang - v/ seniorrådgivar Annhild

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.04.2017 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule

Utviklingsplan. Horpestad skule Utviklingsplan Horpestad skule 2015-2016 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Oppsummering... 4 2.1 Utviklingsområda 2014/2015... 4 2.1.1 LESING... 4 2.1.2 REKNING... 4 2.2 Trendutvikling for Horpestad skule sitt

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /16 Formannskapet /16 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr: 12/178 16/10841 Arkiv: K1-430, K2 - A00 Oppvekst -Skuleeigarrapport om tilstanden i Sulaskulen 2015-2016 Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2014 2016 2 Øyrane vgs. og Mo og Jølster vgs. avd. Mo vert frå skuleåret 2014-2016 samla til ein skule, jf. fylkestingsvedtak 0026/13. Namnet på den nye skulen er Mo og Øyrane vgs. Planen

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer