SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0053/00 Fylkesutvalget / Fylkesutvalget SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 99/04699/009-L12 Behandles i: Fylkesutvalget Sak SKEDSMO KOMMUNE REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN. NORGES VAREMESSE Administrasjonens innstilling 1. Fylkesutvalget er positiv til en lokalisering av Norges Varemesse til Lillestrøm. Denne lokaliseringen vil bidra til å gjøre Lillestrøm til et regionalt tyngdepunkt, og er i tråd med regionale planer. Lokaliseringen er et godt utgangspunkt for å tilrettelegge for en høy andel kollektivreiser. 2. Reguleringsplanen foretar ikke den forutsatte samordning mellom varemessens og NSB s parkeringsarealer, jfr. Nærings- og handelsdepartementets fastsettelse av utredningsprogram og fylkesutvalgets vedtak i FU - sak 81/99. Fylkesutvalget konstaterer at reguleringsplanen er mangelfull på dette punkt. 3. Utredninger med hensyn til trafikksystem, luftforurensning, klima og støyforurensning er svært viktige for behandling av reguleringsplanen jfr. utredningsprogram og vedtak i FT sak 15/00. Disse foreligger ikke på det nåværende tidspunkt og saken mangler derfor den nødvendige dokumentasjon til å kunne behandles på forsvarlig måte. Fylkesutvalget fremmer på denne bakgrunn innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når disse utredningene foreligger. 4. Tilgjengelighet for funksjonshemmede er ikke behandlet i reguleringsplanen. Fylkesutvalget viser til fylkestingets vedtak i sak 15/00 og fremmer innsigelse inntil dette forholdet er avklart i reguleringsplanen. 5. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen har valgt å ta med vegetasjon som buffersone i reguleringsplanen ved 2. gangsbehandling. 6. Fylkesutvalget forutsetter følgende med hensyn til nyere tids kulturminner: Ekebergsaga med tilliggende småhus, teglsteinshus og ruin etter trehus dokumenteres før riving. Det regulerte bevaringsområdet i tilknytning til Tærudgårdene opprettholdes slik at gårdenes betydning som kulturminner blir ivaretatt.

2 Side 2 av 12 Oslo 31. mars 2000 Morten Fjeldstad fylkesrådmann

3 Side 3 av 12 Viktige punkter i saken Akershus fylkeskommune har mottatt reguleringsplan for Norges Varemesse på Lillestrøm, Skedsmo kommune, til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet melding om utredningsprogram til konsekvensutredning i FU - sak 81/99 og konsekvensutredning i FU - sak 17/00. Saken ble anket til fylkestinget (FT- sak 15/00). Konsekvensutredningen er også behandlet i samferdselsstyret (sak 5/00). Kopi av saksutredningen og vedtak i FU - sak 81/99 og FT - sak 15/00 er vedlagt denne saken. For beskrivelse av tiltaket henvises det til FT - sak 15/00 vedlagt denne saken. På bakgrunn av uttalelsene i forbindelse med offentlig ettersyn av konsekvensutredningen har Norges varemesse igangsatt arbeidet med 3 supplerende utredninger til konsekvensutredningen innenfor følgende tema: 1. Trafikksystem 2. Luftforurensning, klima og skyggevirkninger 3. Støyforurensning Akershus fylkeskommune og flere andre sentrale høringsinstansene, har hatt merknader både til forslag til utredningsprogram og konsekvensutredning spesielt når det gjelder trafikk, parkering og kollektivtrafikk. Etter Nærings- og handelsdepartementets vurdering er dette ett av de viktigste temaene i konsekvensutredningen, og departementet legger stor vekt på at temaet skal være godt belyst. Ved behandling av reguleringsplan til offentlig ettersyn er det viktig at relevante forhold i saken er tilstrekkelig belyst slik at beslutningen om tiltaket kan fattes på et godt nok grunnlag. De supplerende utredningene vil ikke foreligge før 2. gangsbehandling av reguleringsplanen. Fylkesrådmannen vurderer saken slik at Nærings- og handelsdepartementet i sin godkjenning/behandling av konsekvensutredningen stilte krav om supplerende utredninger forut for planvedtak som en premiss for å godkjenne saken som tilstrekkelig utredet for beslutningsrelevante konsekvenser. De supplerende utredningene er på denne bakgrunn viktige for utarbeiding av reguleringsplanen. Fylkesrådmannen legger til grunn at de supplerende utredningene, spesielt for trafikksystem, vil kunne inneholde opplysninger som kan gjøre det nødvendig å endre reguleringsplanen etter at den har vært ute til offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen anser derfor at saken på det nåværende tidspunkt mangler nødvendig dokumentasjon for å kunne behandles så lenge disse utredningene ikke foreligger. Det henvises spesielt til at flere sentrale høringsinstanser påpekte at de nevnte tema var mangelfullt utredet i konsekvensutredningen. På denne bakgrunn anbefaler fylkesrådmannen at det fremmes innsigelse til planforslaget inntil disse utredningene foreligger. I Nærings- og handelsdepartementets vurdering av høringsuttalelsene til utredningsprogram går det frem at det i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen skal redgjøres for hvordan varemessens og NSB s parkeringsarealer kan utnyttes gjensidig og i sambruk med de handlende. Fylkesrådmannen kan ikke se at denne samordningen er gjort og konstaterer at reguleringsplanen er mangelfull på dette punkt.

4 Side 4 av 12 I FU - sak 81/99 ba fylkesutvalget om at vegetasjonssoner som har verdi som buffere mot boligfelt ble drøftet i konsekvensutredningen. Dette er ikke gjort. I hovedutvalg for teknisk/planutvalget , Skedsmo kommune ble det vedtatt at buffersonen mot messeområdet og Nesgata skal være grønn, og ikke fremstå som en mur. Fylkesrådmannen er positiv til at vegetasjon som buffersone skal tas med i reguleringsplanen til 2. gangsbehandling. Fylkesrådmannen vil peke på at et messe- og utstillingssenter vil henvende seg til et bredt publikum. Det er derfor særlig påkrevet at tilgjengelighet for alle er tilstrekkelig utredet og innarbeidet så tidlig som mulig i planprosessen. I forbindelse med melding om utredningsprogram vedtok fylkesutvalget i FU sak 81/99 at tilgjengliget for alle, også funksjonshemmede bør utredes. Det ble ikke gjort i konsekvensutredningen. Fylkesutvalget forutsatte derfor i FT sak 15/00 om at tilgjengeligheten for bevegelseshemmede tas hensyn til i arbeidet med reguleringsplanen. Fylkesrådmannen kan ikke se at tilgjengelighet for bevegelseshemmede er ikke behandlet i reguleringsplanen. Fylkesrådmannen viser til Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 og presiserer at utforming og planlegging danner et viktig grunnlag for tilgjengelighet for funksjonshemmede. Det er uheldig å skyve behandlingen av tilgjengelighet for funksjonshemmede fra konsekvensutredning til reguleringsplan og videre ned på byggesaksnivå. Mange forutsetninger for tilgjengelighet mht. lokalisering, plassering og utforming av bygninger er allerede gjort i forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplan. Fylkesrådmannen henviser for øvrig til brev fra rådet for funksjonshemmede datert Fylkesrådmannen viser til vedtak i FT - sak 15/00, Nærings- og handelsdepartementets godkjenning av utredningsprogram og Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 konstaterer at planen ikke er tilfredsstillende med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede/funksjonshemmede. Fylkesrådmannen anbefaler på denne bakgrunn at det fremmes innsigelse på dette punkt inntil dette forholdet er avklart i reguleringsplanen. Ekebergsaga med tilliggende småhus, teglsteinshus og ruin etter trehus har lokal og regional verneverdi, disse områdene foreslåes revet/fjernet i planen. Det anmodes om at disse dokumenteres vha oppmåling, fotografering og kartfesting. Tærudgårdene er regulert til spesialområde bevaring jfr pbl Det forutsettes at reguleringsplanen vil få uendrede konsekvenser for Tærudgårdenes betydning som kulturminner i forhold til det som er angitt i konsekvensutredningen.

5 Side 5 av 12 Saksredegjørelse Bakgrunn Akershus fylkeskommune har mottatt reguleringsplan for Norges Varemesse på Lillestrøm, Skedsmo kommune, til offentlig ettersyn med frist Fylkesrådmannen har bedt kommunen om fristforlengelse til etter behandling i fylkesutvalget Fylkesutvalget behandlet melding om utredningsprogram til konsekvensutredning i FU- sak 81/99 og konsekvensutredning i FU - sak 17/00. Saken ble anket til fylkestinget (FT- sak 15/00). Konsekvensutredningen er også behandlet i samferdselsstyret (sak 5/00). Kopi av saksutredningen og vedtak i FU- sak 81/99 og FT- sak 15/00 er vedlagt denne saken. Reguleringsplanen er vurdert i forhold til konsekvensutredning, Akerhus fylkeskommunes vedtak i FT- sak 15/00 om konsekvensutredning og Nærings og handelsdepartementets godkjenning av konsekvensutredningen Norges varemesse ønsker å flytte sin virksomhet til Lillestrøm. Norges Varemesse har gjennomført en begrenset prosjektkonkurranse som grunnlag for planleggingen av messesenteret på Lillestrøm. Vinnerforslaget er bearbeidet for å tilfredstille brukernes krav til funksjonalitet, økonomi og utforming. Tiltakets omfang er av en slik størrelse at det kommer inn under plan- og bygningslovens kap. VII- a om konsekvensutrendinger. Ihht. PBL 33-3 har tiltakshaver utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram. Akershus fylkeskommune behandlet denne som FU sak 81/99. På bakgrunn av denne høringen fastsatt Nærings- og handelsdepartementet utredningsprogram som omtaler hvilke forhold som skal utredes i konsekvensanalysen. Fylkestinget behandlet konsekvensutredningen i FT- sak 15/00 og fattet følgende vedtak: 1. Fylkestinget er positiv til en lokalisering av Norges Varemesse til Lillestrøm. Denne lokaliseringen vil bidra til å gjøre Lillestrøm til et regionalt tyngdepunkt og er i samsvar med regionale planer. Lokaliseringen er et godt utgangspunkt for å legge til rette for en høy andel kollektivreisende. Konsekvensutredningen gir på de fleste områder et godt grunnlag for det videre arbeid med Norges varemesse på Lillestrøm. 2. I utredningsprogrammets punkt 7 går det frem at Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenterstopp skal utredes. Det er ikke gjort og fylkestinget kan ikke se at utredningsplikten er oppfylt på dette punkt. 3. Strategier for å øke kollektivandelen er ikke utredet fullstendig/faglig slik utredningsprogrammet krever. Fylkestinget ber om at det blir gjort faglige tilleggsutredninger som innbefatter vurderinger og beregninger av effekter for å øke kollektivandelen. Det understrekes at dette også må inkludere beregninger av restriksjoner på parkering/ulike grader av parkeringsdekning. 4. Før Næringsdepartementet godkjenner konsekvensutredningen, må det først bli utarbeidet en tilleggsvurdering som belyser den påvirkning som trafikken til/fra Norges Varemesse får for det øvrige gatenett i Lillestrøm, samt for gjennomgangstrafikken til Lillestrøm på hovedveiene i kommunen. 5. Akershus fylkeskommune forutsetter at tilgjengeligheten for bevegelseshemmede tas hensyn til i arbeidet med reguleringsplanen.

6 Side 6 av 12 Overordnede mål og retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for areal og transportpolitikken er konkretisert i Akershus fylkesplan 2000 vedtatt i fylkestinget 16. juni Samfunnsvirksomhet, næringsutvikling, arealbruk og utbyggingsmønster i Akershus skal være bærekraftig og bygge på prinsippene i Agenda 21. Fylkesplanen tar utgangspunkt i at ABC modellen for næringslokalisering skal tilpasses regionalt. ABC- modellen gir: Øvre grenser( og ikke minimumskrav) for antall parkeringsplasser, og en parkeringsnorm som varierer med standarden på kollektivtilbudet og styrt lokalisering av næringsvirksomhet avhengig av deres transportbehov. A områder i modellen kjennetegnes med god tilgjengelighet med kollektivtransport, for eksempel nær kollektivknutepunkt. Innpendling/ tilreiser med bil bør ikke overstige 20% av alle reiser. Fylkesplan 2000 setter fokus på tilgjengelighet for alle: Eldre og funksjonshemmede er spesielt avhengig av et helhetlig tjenestetilbud hvor fysisk tilgjengelighet er tatt med i all offentlig planlegging. I fylkesdelplan for strategier og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike vedtatt juni 1999 viser til at: Lillestrøm bør videreutvikles som et regionsenter for nedre Romerike. Ved lokalisering av næringsvirksomhet i sentrumsområdene nær kollektivknutepunkter/ kollektivnett, særlig i regionsentrene, bør restriksjoner på parkeringskapasiteten vurderes. Transportarbeidet må minimaliseres og bilbruken dempes. Dette innebærer ikke bare en satsing på kollektivtrafikken, men også en politikk som demper biltrafikken. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet og planlegging for alle sier bl.a. Det oppfordres spesielt til å trekke funksjonshemmede og deres organisasjoner mer aktivt med i planleggingen. Tilgjengelighet skal ivaretas i planer utarbeidet både av offentlig myndighet og private. I så stor utrekning som mulig bør tilgjengelighet oppnås gjennom hovedløsning, uten behov for tilpasning, særløsninger eller tilleggsløsninger. Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger En lokalisering av Norges varemesse til Lillestrøm vil bidra til å gjøre Lillestrøm til et regionalt tyngdepunkt og samsvarer med regionale planer og RPR- areal og transport. Lokaliseringen er et godt grunnlag for å tilrettelegge for en høy andel kollektivreisende. I Nærings- og handelsdepartementet sin godkjenning av konsekvensutredningen går det frem at Norges varemesse i løpet av høringen har igangsatt arbeidet med 3 supplerende utredninger til konsekvensutredningen med følgende tema. 1. Trafikksystem 2. Luftforurensning, klima og skyggevirkninger 3. Støyforurensning Nærings- og handelsdepartementet viser til at de tema hvor det er igangsatt supplerende utredninger er sammenfallende med de tema som har vært de mest sentrale i de høringsuttalelsene.

7 Side 7 av 12 Ved behandling av reguleringsplan til offentlig ettersyn er det viktig at relevante forhold i saken er tilstrekkelig belyst slik at beslutningen om tiltaket kan fattes på et godt nok grunnlag. De supplerende utredningene vil ikke foreligge før 2. gangsbehandling av reguleringsplanen. I Nærings- og handelsdepartementet sin godkjenning av konsekvensutredningen for Norges Varemesse går det frem at departementet; forutsetter at tiltakshaver sender de supplerende utredninger til de av høringsinstansene som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen, og at det ikke treffes reguleringsplanvedtak før de supplerende undersøkelsene er utført. Fylkesrådmannen vurderer saken slik at Nærings- og handelsdepartementet i sin godkjenning/behandling av konsekvensutredningen stilte krav om supplerende utredninger forut for planvedtak som en premiss for å godkjenne saken som tilstrekkelig utredet for beslutningsrelevante konsekvenser. Transport og trafikk I FT- sak 0015/00 vedtok fylkestinget følgende: Strategier for å øke kollektivandelen er ikke utredet fullstendig/ faglig slik utredningsprogrammet krever. Fylkestinget ber om at det blir gjort faglige tilleggsutredninger som innbefatter vurderinger og beregninger av effekter av tiltak for å øke kollektivandelen. Det understrekes at dette også må inkludere beregninger av restriksjoner på parkering/ ulike grader av parkeringsdekning. Flere av høringsinstansene har hatt merknader når det gjelder trafikk, parkering og kollektivtrafikk. Etter Nærings- og handelsdepartementets vurdering er dette et av de viktigste temaene i konsekvensutredningen, og departementet legger stor vekt på at temaet skal være godt belyst. På bakgrunn av dette har Norges Varemesse satt i gang arbeidet med supplerende utredninger når det gjelder trafikksystem og trafikale konsekvenser. Disse utredningene er imidlertid ikke vedlagt den tilsendte reguleringsplanen og er heller ikke tilgjengelig før ved kommunens 2. gangbehandling av planen; etter at saken har vært ute til offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen vil vise til at det i området rundt kollektivterminalen på Lillestrøm eksisterer innfartsparkeringsplasser, samt at NSB Eiendom har planer om bygging av parkeringshus. Totalt vil dette utgjøre ca parkeringsplasser. Fylkesrådmannen finner det naturlig at Norges Varemesse sitt behov for parkeringsplasser sees i sammenheng med nevnte parkeringstilbud. Det bør utarbeides planer om gjensidig kapasitetsutnyttelse, da Varemessen har størst behov for parkeringsplasser i helgene, og innfartsparkering hovedsakelig brukes i ukedagene. I Nærings- og handelsdepartementets vurdering av høringsuttalelsene til utredningsprogram går det frem at det i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen skal redgjøres for hvordan varemessens og NSB s parkeringsarealer kan utnyttes gjensidig og i sambruk med de handlende. Fylkesrådmannen kan ikke se at denne samordningen er gjort og konstaterer at reguleringsplanen er mangelfull på dette punkt. De supplerende utredningene er på denne bakgrunn av viktige for utarbeiding av reguleringsplanen. Fylkesrådmannen legger til grunn at de supplerende utredningene, spesielt for trafikksystem, vil kunne inneholde opplysninger som kan gjøre det nødvendig å endre reguleringsplanen etter at den har vært ute til offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen viser for øvrig til at endringer ut over mindre vesentlige endringer i reguleringsplanen behandles som ordinær reguleringsendring, med nytt offentlig ettersyn av planen (jfr. PBL 27 1 og 28 1 nr 2).

8 Side 8 av 12 Fylkesrådmannen anser derfor at saken på nåværende tidspunkt mangler nødvendig dokumentasjon for å kunne behandles så lenge disse utredningene ikke foreligger. Det henvises spesielt til at flere sentrale høringsinstanser påpekte at de nevnte tema var mangelfullt utredet i konsekvensutredningen. På denne bakgrunn anbefaler fylkesrådmannen at det fremmes innsigelse til planforslaget inntil disse utredningene foreligger og kan vurderes i plansammenheng. Vegetasjon som buffersoner I fylkesutvalgets vedtak i FU sak 81/99 ba fylkesutvalget om en kartfesting av vegetasjonssoner som har verdi bla som buffere mot boligfelt. I konsekvensutredningen var vegetasjon som buffersoner ikke drøftet. I hovedutvalg for teknisk/planutvalget , Skedsmo kommune, ble det vedtatt at buffersonen mot messeområdet og Nesgata skal være grønn, og ikke fremstå som en mur. Fylkesrådmannen er positiv til at vegetasjon som buffersone skal tas med i reguleringsplanen til 2. gangsbehandling. Fylkesutvalget ba i FU - sak 81/99 også om at muligheten til å ta utendørs hvilepauser burde belyses. Dette ble ikke gjort i konsekvensutredningen. Fylkesrådmannen merker seg at muligheten til å ta utendørs hvilepauser heller ikke er belyst i reguleringsplanen, og mener at det er uheldig da varemessens gjester vil kunne ha behov for tilgang til gode utendørsområder / parkemessige omgivelser. Slike områder vil også heve kvaliteten på tiltaket. For øvrig henvises det til følgende mål i Skedsmo kommuneplan: Sentrumsområdene i kommunen skal fremstå som attraktive, med høy kvalitet på uterom, plasser og parker. Tilgjengelighet for funksjonshemmede I rundskriv T-5/99 punkt 5.8 går det frem at: I reguleringsplaner og bebyggelsesplaner bør utforming som gir god tilgjengelighet fastsettes på plankartet, i bestemmelser og i eventuelle retningslinjer. I forbindelse med melding om utredningsprogram vedtok fylkesutvalget i FUsak 81/99 at tilgjengelighet for alle, også funksjonshemmede bør utredes. Det tenkes her spesielt på syns-, hørsels- og bevegelseshemmede. I melding om utredningsprogram ble dette forholdet også påpekt av andre høringsinstanser (bl.a. Kommunal og regionaldepartementet og Statens helsetilsyn). I Nærings- og handelsdepartementets vurdering av høringsuttalelsene om konsekvensutredning går det frem at tilgjengelighet for funksjonshemmede vil bli ivaretatt i forbindelse med reguleringsplan. I innanket, FT - sak 15/00 punkt 5 forutsetter Akershus fylkeskommune at tilgjengelighet for funksjonshemmede tas hensyn til i arbeidet med reguleringsplan. I godkjenning av konsekvensutredningen går det fram at Nærings og handelsdepartementet er enig i denne forutsetningen. Fylkesrådmannen henviser for øvrig til brev fra rådet for funksjonshemmede datert Fylkesrådmannen mener det generelt er viktig at forholdet til funksjonshemmede belyses så tidlig som mulig i planprosessen. I en utbygging av et slikt omfang som Norges varemesse er det spesielt viktig at forholdet til funksjonshemmede belyses i en tidlig fase. Nye byggeområder bør lokaliseres og utformes slik at de i så stor grad som mulig kan brukes av alle. Dette forutsetter at utbyggingsområder lokaliseres, planlegges og utformes slik at veier og gangveier ikke er for bratte, ligger best mulig i terrenget og gir god adkomst til bygninger. Bygninger bør tilpasses terrenget slik at trinnfri adkomst kan oppnås. Tilfredsstillende lokalklima, luftkvalitet og støyforhold bør også være premissgivende for lokalisering og utforming av nye byggeområder. Anlegg for gående og syklende bør gis sammenhengende

9 Side 9 av 12 forbindelser mellom ulike byggeområder og rekreasjonsområder, og være tilpasset funksjonshemmede. Det bør legges vekt på å skape omgivelser som gir alle mennesker gode muligheter til å orientere seg. Nye bygninger og anlegg bør bevisst utformes i forhold til de eksisterende omgivelser. (Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99). Tilgjengelighet for bevegelseshemmede er ikke behandlet i reguleringsplanen. På telefon opplyser Skedsmo kommune at tilgjengelighet for alle vil bli ivaretatt i byggesaksbehandlingen. Fylkesrådmannen viser til Miljøverndepartementets rundskriv T- 5/99 og presiserer at utforming og planlegging danner et viktig grunnlag for tilgjengelighet for funksjonshemmede, og mener det er uheldig å skyve behandlingen av tilgjengelighet for funksjonshemmede fra konsekvensutredning til reguleringsplan og videre ned på byggesaksnivå. Mange forutsetninger for tilgjengelighet mht. lokalisering, plassering og utforming av bygninger gjøres allerede i forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplan. Fylkesrådmannen vil peke på at virksomheten på et messe- og utstillingssenter vil være variert og kreve et bredt publikum. Det er derfor særlig påkrevet at tilgjengelighet for alle er tilstrekkelig utredet og tatt hensyn til ved utarbeidelse av reguleringsplanen så vel som for den utbyggingsmessige delen av anlegget. Fylkesrådmannen viser til vedtak i FT - sak 15/00, Nærings- og handelsdepartementets godkjenning av utredningsprogram og Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 konstaterer at planen ikke er tilfredsstillende med hensyn til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Det fremmes innsigelse på dette punkt inntil tilgjengelighet for funksjonshemmede er avklart i reguleringsplanen. Automatisk fredete kulturminner Det er ingen registrerte fornminner i området. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at alle fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i marken støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i hht. kulturminnelovens 8. Nyere tids kulturminner I planen foreslås Ekebergsaga med tilliggende småhus, teglsteinshus og ruin etter trehus revet/ fjernet. Dette er kulturminner det knytter seg lokale og regionale verneverdier til i og med at disse er noen av få gjenværende kulturminner etter sagbruksmiljøet/industrien langs Nitelva fra slutten av 1800-tallet. Det anmodes derfor om at disse dokumenteres vha oppmåling, fotografering og kartfesting. Tærudgårdene er regulert til spesialområde bevaring jfr pbl Det forutsettes at reguleringsplanen vil få uendrede konsekvenser for Tærudgårdenes betydning som kulturminner i forhold til det som er angitt i konsekvensutredningen.

10 Side 10 av 12 Saksbehandler Stab/etat Vedlegg nr./tittel Utrykte vedl. Nr./tittel Ebba Friis Eriksen Plan- og miljøvernavdelingen, arealseksjonen 1 / FT- sak15/00 + innstilling 2/ Skedsmo kommunes saksfremlegg og innstilling for tom pkt Saksgang 3/ Forslag til reguleringsbestemmelser 4/ Reguleringsplan 5/ Illustrasjonplan 6/ Brev fra rådet for funksjonshemmede 1/ Konsekvensutredning, Norges varemesse på Lillestrøm 2/ Fastsettelse av utredningsprogram for Norges varemesse på Lillestrøm 3/ Skedsmo kommunes saksframlegg for Norges varemesse. Fom. punkt 1.3. Saksgang Utrykte vedlegg kan fåes ved henvendelse til: Plan- og miljøvernavdelingen, arealseksjonen, Ebba Friis Eriksen,

11 Side 11 av 12 Arkivsaksnr.: 99/04699/009-L12 Behandles i: Fylkesutvalget Sak SKEDSMO KOMMUNE REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN. NORGES VAREMESSE TILLEGG TIL SAK Fylkesrådmannen har fått oversendt supplerende utredninger mht til trafikk, luftforurensning og støyforurensning og mottatt varsel om utvidet regulering av planområdet til Norges Varemesse. Fylkesrådmannen har i denne saken fremmet forslag om innsigelse til reguleringsplanen på bakgrunn av manglende utredning bl.a. i forhold til trafikk og kollektivspørsmål. De nye supplerende opplysningene i saken gjør at fylkesrådmannen trenger mer tid for å kunne gjøre en helhetlig saksbehandling forut for fylkesutvalgets behandling av saken. Fylkesrådmannen har på denne bakgrunn bedt Skedsmo kommune om utsatt frist for fylkeskommunens behandling av reguleringsplanen for Norges Varemesse til fylkesutvalgets møte Skedsmo kommune har i brev/fax datert gitt fylkeskommunen utsatt frist til Fylkesrådmannen anbefaler på denne bakgrunn at saken blir utsatt og behandlet i fylkesutvalgets møte Vedlegg: 1/ Brev fra AFK, plan og miljøvernavd., datert / Brev fra Skedsmo kommune, datert Saksprotokoll Saken er behandlet i: Utvalg: Fylkesutvalget Møtedato: Sak: 0053/00 Arkivsak: 99/04699 Tittel: SAKSPROTOKOLL: SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE... 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE Utvalgets behandling:

12 Side 12 av 12 Forslag: Fylkesordfører Ragnar Kristoffersen (Ap) foreslo å utsette saken til fylkesutvalgets møte 25. mai.. Votering: Ragnar Kristoffersens forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken er utsatt til fylkesutvlagets møte 25. mai. Rett kopi bekreftes. Dato * underskrift

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, areal og miljø - innkalling til møte

Hovedutvalg for plan, areal og miljø - innkalling til møte Hovedutvalg for plan, areal og miljø - innkalling til møte Dato: 19. mars 2007 kl. 13.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter/lunsj kl. 1200. Vedlagt oversendes sakene 07/07 09/07 til behandling.

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER.

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER. Melding til utvalg for byutvikling 18.02.09-19/09 Brandsberg-Dahls Arkitekter AS v/ Per Christian Omvik Engelsminnegt. 16 A 4008 STAVANGER Byplan Sandnes, 14.01.2009 Deres ref.: Vår ref : 200704513-44

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer