Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-11, jfr Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven fremmes ikke forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken. Det foreligger ikke plandokumenter som har slik detaljering at neste trinn er byggesaksbehandling dvs. gjennomføring av tiltak. Kommunen mener at planforslaget ikke svarer på forutsetningene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken bestemmelser 2 om krav til bebyggelsesplan med gitt detaljering før søknad om tiltak. Nedenfor listes opp hvilke utredninger/temaer som skal foreligge/være avklart og tatt inn i plandokumentene før planforslaget kan fremmes for offentlig ettersyn: 1. Teknisk plan for internt vegsystem, parkering (gjester, ansatte, store kjøretøyer, handicap, el.-bil m.m) og byggeri med skråningsutslag, stigningsforhold, terrengomforming m.m. 2. Trafikkanalyse (trafikkmengde og type kjøretøy). 3. Konsekvensutredning (trafikksikkerhet) av kryss pf_v3/pf_v4. 4. Vurdering av flom og konsekvenser for arealene nedstrøms. 5. Håndtering av overvann og løsninger for dette (kommuneplanens bestemmelse 6.1.3). 6. Vurdering av brannvannsbehov og løsninger for dette. 7. Areal for kollektivholdeplass innenfor planområdet. 8. Vurdering av avfalls-/renovasjonshåndtering og løsning for dette. 9. Manøvreringsareal for større kjøretøy (sporingskurve). 10. Vegserviceanlegget, V1, detaljeres slik at tilgjengelighet og parkering for store kjøretøy og areal for farlig gods, vises. 11. Avsetting av grøntareal for å sikre områdets kvalitet med særlig vekt på grøntareal for de byggene som skal huse arbeidsplasser. 12. Energiutredning i tråd med utbyggingsavtalen. 13. Risiko- og sårbarhetsvurdering forsterkes for farlig gods. 14. Planbestemmelsene 1.4 punkt d fjernes for å sikre god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting. 15. Videreføring av rekkefølgebestemmelser fra gjeldende reguleringsplan i tråd med merknader fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og Lunner kommunes tilbakemeldinger datert og Riktig eierform på veg- og gangvegsystem. 17. Rekkefølgebestemmelse vedr. viltgjerde/beitegjerde. Side 1 av 17

2 Sammendrag: Gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken ble vedtatt i kommunestyret i 2010 (K-sak 30/10). Planen forutsetter vedtatt bebyggelsesplan før søknad om tiltak innen deler av planområdet bla arealene avsatt til formålene Forretning/kontor/lager og vegservice. Fagkyndig Lillestrøm Arkitektkontor har varslet oppstart av detaljregulering for østre del av Hadelandsparken, arealene avsatt til forretning/kontor/lager og vegservice, på vegne av Hadelandsparken. Det kom inn 4 merknader til oppstartsvarselet. De viktigste gjaldt videreføring av bestemmelser fra reguleringsplanen for Hadelandsparken når det gjelder byggeområder og rekkefølgekrav. Planforslaget skal nå vurderes for offentlig ettersyn. Administrasjonen anbefaler at planforslaget ikke legges ut til offentlig ettersyn. Saksutredning: 1. Fakta 1.1 Bakgrunn Lillestrøm Arkitektkontor har på vegne av hjemmelshaver Hadelandsparken, lagt fram forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadeland som er del av gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken. Planforslaget er mottatt 16. mai Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging. Det foreligger ingen konkrete planer for næringsetablering pr. d.d. I gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken er det i planbestemmelsen 2.1 stilt krav om vedtatt bebyggelsesplan før søknad om tiltak (byggesøknad) kan finne sted. Tiltakshaver henviser i planforslaget til dette som grunnlag for å fremme planforslaget, jfr. planbeskrivelsen kap Formell prosess og medvirkning Oppstartvarsel ble sendt parter og annonsert i avisa Hadeland 14. september Det kom inn uttalelser fra regionale myndigheter, Statens vegvesen og en nabo. Konsekvensutredning inngår ikke som del av planforslaget da dette er gjennomført som del av reguleringsplanen for Hadelandsparken som ble vedtatt av kommunestyret 27.mai 2010, sak 30/10. Konsekvensutredningen for Hadelandsparken ligger vedlagt saken. 1.3 Planstatus Reguleringsplan for Hadelandsparken Planområdet inngår som del av gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken. Nedenfor vises kartutsnitt av henholdsvis reguleringsplan for Hadelandsparken og nytt planforslag som kun gjelder østre del av den gamle planen. Reguleringsplan for Hadelandsparken ble utarbeidet og vedtatt etter plan- og bygningsloven av loven brukte betegnelsen «Bebyggelsesplan» for detaljplaner som skulle fastlegge arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer. Side 2 av 17

3 Betegnelsen «bebyggelsesplan» i gammel planlov er erstattet med «detaljregulering» i ny planlov av 2008 ( 12-3). Som navnet tilsier, er detaljregulering en detaljert reguleringsplan som skal legge til rette for konkret gjennomføring av tiltak (jfr. reguleringsplanveileder kap. 2.7). Plantypen skal brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i bl.a. områdereguleringer. Nedenfor vises utklipp fra gjeldende planbestemmelser 2 i reguleringsplanen for Hadelandsparken som omtaler hva en «bebyggelsesplan» skal inneholde. I tillegg vises 8 som fastsetter rekkefølgekrav. 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 Viltgjerde på sørsiden av Sveselva settes opp ved oppstart av anleggsaktivitet. Det skal sikres gjennomgang til eksisterende stier, men nye stier skal ikke etableres. Gjerdet skal plasseres slik at dyr sikres god vanntilgang langs deler av elva. Tiltakshaver har ansvaret for at det etableres avtaler med de forskjellige aktørene i planområdet om drift og vedlikehold av gjerdet. 8.2 FL1 skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis den enkelte bolig innenfor FS Før brukstillatelse gis på boliger i FS1 skal det dokumenteres at veitrafikkstøy ligger innenfor Miljødepartementets retningslinjer T Før utbygging av område F/K/L 1 kan starte må rundkjøring øst i planområdet være ferdigstilt med utbygging av fjerde arm. Rundkjøringen skal utformes i henhold til Statens Vegvesen håndbok 017, Veg- og gateutforming. 8.5 Før utbygging av boliger, fritidsboliger og hotell kan starte skal T-kryss med fv 16 være ferdigstilt. Krysset skal utformes i henhold til Statens Vegvesen håndbok 017, Veg- og gateutforming og håndbok 263, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 8.6 Gang- og sykkelveg GS1 langs fv 16 skal være ferdigstillt frem til rundkjøringen før noen av byggeområdene kan tas i bruk. 8.7 Før utbygging av område F/K/L 1 kan starte må bussløsning være ferdigstilt. 8.8 Før viserviceanlegget og rasteplass kan tas i bruk skal det være inngått driftsavtale mellom Statens Vegvesen og driver av veiserviceanlegget. 8.9 Kantvegetasjon langs Sveselva skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis i noen av byggeområdene i planområdet Viltovergang for vilttrekk over Rv. 4 og togtrasè, eller annet tilsvarende avbøtende tiltak, skal være etablert før det tillates noen type anleggsaktivitet i byggeområdet H/F1. Tiltaket skal planlegges og vurderes av viltfagkyndige. Side 3 av 17

4 1.3.2 Kommuneplanens arealdel Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (vedtatt av kommunestyret ) har følgende relevante krav ved utarbeiding av nye reguleringsplaner: Krav til vannbåren varme ( 1.2) For nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 250 m 2 og nye boligprosjekter med flere enn seks boenheter krever kommunen tilrettelegging for vannbåren varme. Parkeringskrav( 2.2.2) Parkeringsplasser utomhus med mer enn 30 bilplasser, skal oppdeles med tre- eller buskrekker. Her står også omtalt krav til antall parkeringsplasser for ulike arealformål. Overvann ( 6.1.3) Ved ny bebyggelse og/eller større ombygging/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder) gjelder følgende hovedprinsipper: Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, gater/veger eller endringer av eksisterende forhold skal overvannshåndtering vies ekstra oppmerksomhet. Bruk av gater/veger/p-plasser/grøntanlegg/overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflata slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår. Grunnforurensing ( 6.1.5) I områder med forurenset grunn eller fare for forurensing av grunnen skal Forskrift om begrensing av forurensing legges til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. Avkjørsler og kryss ( 6.4) Reguleringsplaner skal sikre forsvarlige adkomstforhold til eiendommene. Krav til 3D-modell ( 6.5) Konsekvenser av nye reguleringsplaner med mer enn 10 nye bolig- eller fritidsboliger skal belyses ved bruk av 3D-modell. Det samme gjelder for andre større byggeprosjekter eller større enkeltbygg. 2. Andre styringsdokumenter Nedenfor er det gitt en oversikt over relevante føringer som kommunestyret har vedtatt tidligere. 2.1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 20. juni Dokumentet fastsetter målsettinger innenfor de fem sentrale temaene befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk: Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og ferdes i. Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å bevisstgjøre kommunens innbyggere og næringsliv i forhold til klima og miljø. Arealplanlegging skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Arealplanleggingen skal fremme løsninger som legger til rette for aktivitet hos innbyggerne. Tettstedsutvikling skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder til offentlig tjenesteyting (barnehage, skole, pleie/omsorg/behandling samt næring og handelssentra). Videre skal gangveger og friområder planlegges slik at disse faller naturlig i bruk for befolkningen i alle aldersgrupper. Kollektive transporttilbud må planlegges slik at det blir den naturlige førsteprioritet. Det skal etableres nye arbeidsplasser i kommunen. Økningen bør være tilsvarende det dobbelte av befolkningsveksten i prosent. Ved Harestua og Grua, langs RV4 skal det legges til rette for varehandel og næring. Kommunen skal aktivt bidra til å utvikle og markedsføre attraktive næringsarealer. Side 4 av 17

5 2.2 Kommunedelplan samfunnsutvikling Kommunedelplan for samfunnsutvikling ble vedtatt av kommunestyret 12. desember Planen har i seg målsettinger og strategier for temaene befolkningsutvikling, arealforvaltning, miljøvern-friluftsliv-naturlandskap-kulturlandskap, klima og energi, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk og annen næring Tema befolkningsutvikling Mål: Det skal utvikles attraktive tettsteder (Lunner, Roa, Grua og Harestua) Strategier: Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder ved å tilrettelegge for arealplaner for bolig- og næringsetablering Tema Arealforvaltning Mål: Legge til rette for næringsinteresser Strategier: Planavklarte områder skal realiseres i planperioden Areal- og transportplanlegging skal bidra til bedre folkehelse, redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport (gå/sykle) ved å: o Legge nye utbyggingsområder i gangavstand (1km) til kollektivknutepunkt (stasjon). o o Jobbe for å få til fortetting i tettstedene (Lunner, Roa, Grua, Harestua). Prioritere planlegging av gang- og sykkelvegen i en omkrets av 4 km fra Lunner ungdomsskole, Lunner barneskole, Grua skole, Harestua skole og stasjonene på Gjøvikbanen. o Kommunen skal jobbe for å etablere et systematisk nett av holdeplasser. Kommunen skal som planmyndighet sette krav til grønne lunger, byggeavstand til vassdrag og en fornuftig overvannshåndtering Tema Klima og energi Mål: Økt bruk av trevirke i bygninger Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål Strategier: Sørge for at krav til tilrettelegging av vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser. Prioritere utbygging av gang- og sykkelveger i en omkrets av 4km fra Lunner ungdomsskole, Lunner barneskole, Grua skole, Harestua skole og stasjonene. Det skal jobbes aktivt for økt busstilbud internt i kommunen ved å etablere et systematisk nett av holdeplasser Annen næring Mål: Det skal arbeides aktivt for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen. Strategier: Lunner kommune skal fokusere på næringsutvikling og sysselsetting Lunner kommune skal bidra til engasjement og vekst i eksisterende næringsliv Lunner kommune skal legge til rette for næringsutvikling i sentrale områder Lunner kommune skal sørge fir at det er klargjorte næringstomter 2.3 Kommunedelplan teknisk Kommunedelplan for teknisk ble vedtatt av kommunestyret 12. desember Planen har i seg målsettinger og strategier for temaene vannforsyning, avløp, vannmiljø, renovasjon, veger, trafikksikkerhet, park/idrett, bygningsmessig vedlikehold og brann/redning. Strategier innenfor de nevnte tema: Lunner kommune skal ha en dialog med grunneiere, slik at næringsarealer legges til rette med hensyn til infrastruktur. Veger i nye utbyggingsområder skal reguleres til private veger. Side 5 av 17

6 Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. 2.4 Veileder for utvikling av Harestuas næringsområder Det er utarbeidet en egen veileder for næringsområdene ved Rv4 på Harestua. Denne ble vedtatt av kommunestyret 12. juni 2014 (sak 81/14) og kan også ha relevans til utviklingen av Hadelandsparken. Konklusjoner fra veilederen som er relevante for næringsarealene i Hadelandsparken: Parkeringsstrategi som prioriterer el-biler. Parkeringsplasser som retter seg etter naturens premisser og forholder seg til det grønne både mht. størrelse, plassering og materialbruk. Fokus på offentlig transport til og fra områdene. God og bærekraftig energiforsyning skal prioriteres. Utstrakt bruk av tre på ulike og gjerne nye måter. Det skal lages klimaregnskap (CO2-regnskap). 3. Planforslaget 3.1 Kvalitet og detaljering - generelt Plandokumentene har generelt lav detaljeringsgrad og gir lite ny informasjon sett i forhold til gjeldende reguleringsplan. Det er gitt to skriftlige tilbakemeldinger fra Lunner kommune til konsulent på mangler i plandokumentene i brev datert henholdsvis 13. februar 2014 og 15.april 2014 samt en tilbakemelding på Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) datert 19. februar Noe er rettet i henhold til tilbakemeldingene, men mange forhold er fortsatt ikke rettet opp. Fagkyndig skriver i en e-post datert 3. april 2014 (dok. 37) at tiltakshaver ønsker planforslaget fremmet for offentlig ettersyn slik det nå foreligger. Tiltakshaver ønsker ikke at illustrasjonsplanen skal være juridisk bindende for utbyggingen. Dette begrunnes med at det ikke er konkrete interessenter til nybygg ennå, og at eksakte behov for størrelser og plassering av enkeltbygg dermed ikke er kjent. Fagkyndig skriver i e-post datert 25.april 2014 følgende: «Viser til mottatt brev av med tilbakemeldinger på mottatt planforslag, samt brev av Tiltakshaver for planarbeidet, Hadelandsparken, ønsker at planforslaget behandles for utlegging til offentlig ettersyn slik det er sendt inn. Flere av punktene dere etterspør slik som overvannshåndtering, plassering av søppel /avfall er temaer det er naturlig at utbyggere for byggene er med og påvirker. En energiutredning vil også utbygger måtte mene noe om, i og med at det er deres ambisjoner og vurderinger ut over TEK 10 som vil måtte legges til grunn. I planarbeidet har man ønsket å legge til rette for at flest mulig skal kunne etablere seg her, og dermed også øke sjansene for aktivitet. Da konkrete utbyggere ikke er tilstede ennå, ønsker ikke Hadelandsparken å gjøre grep som «låser» disse for mye og legge for mange føringer på disse i planforslaget. Dette er også hensiktsmessig for den videre byggesaksbehandlingen, da endringer i etterkant av en plan vil medføre behov for dispensjoner, noe man ønsker å unngå ved nye reguleringsplaner. Når det gjelder f. eks kravet om konsekvensutredning av kryss V3/V4 har vi diskutert dette med Cowi, som har prosjektert veiene. De mener at trafikken her vil bli så liten at det ikke er formålstjenlig å lage en konsekvensutredning på det. Vi tar kontakt med beitelaget og ber om endelig tilbakemelding vedr. beitedyr i planområdet. Når det gjelder Illustrasjonsplanen i planbeskrivelsen er den lik vedlagte illustrasjonplan, og skal ivareta kravet om å bryte p-plassen opp med vegetasjon. Benevnelse for Grønnstruktur i planbestemmelser og andre mindre korrigeringer som er nevnt i brevet vi vil selvfølgelig rette opp. Da dette er essensielle spørsmål for hvordan Hadelandsparken kan forholde seg til planarbeidet framover, ber vi om svar på dette før vi korrigerer/ kompletterer planmaterialet.» Side 6 av 17

7 3.2 Plankartet Plankartet skal være entydig og samsvare i bruk av benevnelser i tegnforklaring, planbestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser ikke nødvendige skråningsutslag, dvs. skjæringer og fyllinger, langs veger, fortau, gang- og sykkelveger. Dette må gjøres med grunnlag i teknisk plan som utarbeides av fagkyndig konsulent. Teknisk plan skal ligge til grunn for kommunens og Statens vegvesen sin vurdering av tiltakene og om disse er i samsvar med vegnormalene. Til høyre et eksempel på reguleringsplan i Lunner der teknisk plan ligger i kartgrunnlaget. Spesielle punkter å vurdere for veganleggene er rundkjøring med ny fjerde arm og tilhørende fortau, løsning for krysset sør for vegserviceanlegget (mot veg fp_v3, fp_v4 og bru over Sveselva) og kryssløsningen mot plangrensa i vest der fp_v3 og fp_v4 går sammen igjen. I tillegg må det vises en snumulighet der fp_v4 snevres inn fra to til ett felt. Det må også dokumenteres at løsning for store kjøretøyer inn mot og innenfor vegserviceanlegget er tilfredsstillende (svingbevegelser). Frisiktsoner som ligger utenfor vegformål, skal markeres som sikringssone (hensynssone) for frisikt. Eierformer på det enkelte arealformål må rettes opp, slik at planen entydig tar stilling til hvilke arealer som skal være i privat eie og hvilke som skal være i offentlig eie. Dette har økonomisk betydning for kommunen, da det fastsetter av ansvar for senere drifts- og vedlikeholdsfase. Adkomstvegen fra rundkjøringa inn mot vegserviceanlegget (V1) med tilhørende fortau og bru over Sveselva med ser ut til å være avsatt til offentlig formål. Dette skal være private anlegg. Byggegrenser må påføres riktig og målsettes. Fylkesveg 16, Hadelandsvegen er en lokal samleveg (funksjonsklasse D) med byggegrense 20 meter fra midt vegbane. Det kan se ut som denne er lagt til ca. 16m i plankartet. Byggegrenser internt i planområdet for øvrig, vurderes av tiltakshaver. Byggegrense langs fp_v3 ser ikke ut til å være riktig konstruert langs vegen. Det er ikke fastsatt hvor parkeringsarealer skal være eller hvor bygg skal plasseres. Når planen angir så store byggeområder samtidig som tiltakshaver ikke ønsker at illustrasjonsplanen skal være juridisk bindende, betyr det at kommunen har minimal styring med hvordan arealet skal benyttes. Dette gjør planen lite forutsigbar og det er umulig å kunne vurdere konsekvensene av planforslaget. Det er f.eks. forskjell på det å ha parkeringsplasser i front mot fv16 og det å ha fasade på bygg ut mot fv 16. Det er ikke vurdert eller avsatt plass til kollektivtransport. Dette kan være i form av busslommer langs fv16. Plankartet må også rettes opp i henhold til kap. 3.3 og 3.4 nedenfor. 3.3 Planbeskrivelsen Planbeskrivelsen skal være grunnlag for medvirkning, beslutningstaking og for tolkning av vedtatt plan. Det er derfor viktig at den gir en nøyaktig og god framstilling av planforslaget, og hvordan det endrer planområdet og påvirker omgivelsene. For å gi et best mulig grunnlag for medvirkning og beslutninger er det viktig at planbeskrivelsen får fram alle sider ved planen og gir en balansert framstilling av planforslaget. Nedenfor følger administrasjonens øvrige kommentarer til planbeskrivelsen strukturert etter kapittelnummerering slik det foreligger i innkommet planmateriell. Kap 3.1 Plankartet: Navning av arealformål må rettes, da det ikke er samsvar mellom plankart og planbeskrivelse. Kap 3.2 Beskrivelse: Side 7 av 17

8 Navning av arealformål må rettes, da det ikke er samsvar mellom plankart og planbeskrivelse. - Bebyggelse, struktur, tiltak: Benevnelsen vei T3 finnes ikke i plankartet. Teksten strammes opp slik at den blir entydig og konkret. Terrengarrondering for å få tilfredsstillende stigningsforhold på veg, må vises i teknisk plan med skråningsutslag og snitt slik at en ser hvor og hvordan dette skal skje og at dette ikke er i konflikt med kravet om at forurensede masser ikke skal røres. - Naturmiljø og biologisk mangfold: Siste setning i 2. avsnitt byttes ut med følgende setning i henhold til våre tilbakemeldinger datert og : «Viltgjerde bekostes, oppføres og vedlikeholdes av grunneierne innen F/K/L og V1». Siste avsnitt, om beitedyr, flyttes til tema «Landbruk». - Landbruk: Eierform på V2 endres fra offentlig til privat. Det må presiseres hva adkomst for tømmertransport innebærer av svingradius, vegbredder og dimensjonering av bru. - Kulturminner: Første setning i 2. avsnitt endres til: «Det er lagt til rette for at bebyggelsen på 68/6 kan fjernes». - Barn og unges interesser: Benevnelsene vei T2 og T4 finnes ikke i plankartet. Rett opp. - Samferdselsanlegg/trafikk: Beskrivelsen må være fundert i det som framkommer i en teknisk plan. Det gjelder bla gang- /sykkelvegnett og fortau i forhold til vegbaner, trafikkløsning der tofeltsveg snevres inn til et felt og ved interne kryss m.m. Se for øvrig kap 2.2 om Plankartet over når det gjelder offentlige trafikkarealer. Innenfor fareområdene FG1-FG2 (forurenset grunn) skal det ikke foretas masseforflytting. Innen FG2 kan det bygges, men kun på fylling. Teknisk plan med skråningsutslag vil synliggjøre om og evt. hvordan vegløsningen påvirker fareområdene. - Teknisk infrastruktur: Flomfare og lokal overvannshåndtering er temaer som må vurderes i planbeskrivelsen. Evt. fordrøyningsmagasin eller andre tiltak som framkommer som følge av utredning av dette temaet,, må ivaretas i bestemmelsene og vises på plankartet. - Samfunnsberedskap, støy, forurensning: Det vises til kommunens tilbakemelding på ROS-analysen datert som er klippet inn under Side 8 av 17

9 I tillegg presiseres at areal for farlig gods må vises i kart/illustrasjon og at plassering av dette er vurderes opp mot trafikkbildet (kjøreveger, store kjøretøy, vogntogparkering etc). Løsninger for brannvann er ikke utredet eller omtalt. Dette må utredes og løsning for dette må godkjennes av Lunner og Gran Brann og redning. - Flomfare i Sveselva: Analyser for vannføring med klimapåslag må utføres og legges til grunn for vurdering av flomfare og hvilke konsekvenser dette får for planforslaget. - Energiforbruk: Energiutredning skal gjennomføres i henhold til utbyggingsavtalen. 3.4 Planbestemmelsene - Arealformål Gi rett eierform. Kap. 1.3 Utomhusplan Byggegrenser skal vises i plankartet. Adkomstveger og parkeringsplasser skal vises i plankartet. Arealer for evt. utelagring skal vises i plankartet og gis bestemmelser. Det er ikke ønskelig med utelagring langs fv16 Hadelandsvegen. Eksisterende og nytt terreng/skjæringer, fyllinger og murer er nødvendig å vise i plankartet og henger sammen med flomfare, plassering av infrastruktur og evt. inngrep i forurenset grunn. Anlegg for avfallshåndtering vises i plankartet som arealformål «renovasjonsanlegg, kode 1550». Håndtering av overvann skal utredes som del av planforslaget, og løsninger for dette skal skje innenfor planområdet. Kap. 1.4 Estetiske forhold Underpunkt d) fjernes for å stramme opp/konkretisere bestemmelsen. Kap. 1.5 Skilt- og reklameinnretninger Denne teksten kan ikke godkjennes. Her kreves utarbeidet en skiltplan som skal godkjennes som del av byggesaken. Når de gjelder hva en skiltplan skal inneholde, vises det til kommuneplanens bestemmelser 1.6. Kap. 1.6 Geoteknisk vurdering Må foreligge i planforslaget. Kap. 1.7 Overvann Vurdering av omfang av overvann og håndtering/løsninger for dette skal utredes og løses i planforslaget. Det betyr at riktig tekst legges inn i planbestemmelsene når utredning og løsninger for dette er gjennomført. Kap Avkjørsel Gi rett eierform på V2 som er fp_v2. Kap Parkering Fjern ordene «for gjester.» Ytterligere p-plasser for ansatte og til større kjøretøy/vogntog må redegjøres for i planbeskrivelsen, konkretiseres i bestemmelsene og vises i utomhusplanen. Kap Fellesbestemmelser Det skal utarbeides teknisk plan for gangveger, veger og parkeringsarealer uavhengig av type arealformål som grunnlag for utforming av reguleringsplanen. Kap Kjøreveg O_V1 Hadelandsvegen skal fortsatt være offentlig. V2 skal være privat. Side 9 av 17

10 Kap Kjøreveg Teknisk plan med skråningsutslag, fyllinger/skjæringer må vise hvordan overgang fra tofelt til ett felt, avkjørsler og andre trafikkfaglige forhold lar seg løse. I planbeskrivelsen må løsningene omtales. Kap Fortau Skriv riktig eierform. Kap Annen veggrunn, tekniske anlegg Annen veggrunn, teknisk anlegg, langs Hadelandsvegen er offentlig og benevnes i henhold til det (o_avt). For øvrig er slikt areal privat. Kap Annen veggrunn, grøntareal Annen veggrunn, grøntareal, langs Hadelandsvegen er offentlig og benevnes i henhold til det (o_avg). For øvrig er slikt areal privat. Kap Viltgjerde Tilføy «UTEGJERDING AV HUSDYR» til hovedoverskriften. Tilføy «/beitegjerde» til Viltgjerde i teksten for øvrig. Forleng første setning med følgende tekst: «og/eller husdyr kommer innenfor planområdet.» Kap. 6.2 Faresoner FG1 og FG2 Teknisk plan må vise/dokumentere at teksten her er i tråd med de faktiske forhold dvs. avgrensningen av de to faresonene og følgelig teksten i gjeldende reguleringsplans bestemmelser 5.1. Dette må omtales og kvitteres ut i planbeskrivelsen. Kap.7 Rekkefølgebestemmelser 7.1 Fjern:», samt plan for lokal overvannshåndtering» Overvannsproblematikken skal utredes og løses i plansaken. 7.4 Tilføy»fortau» slik at setningen blir slik: Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, fortau, vann- og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer og byggene være koblet til va-nett i henhold til godkjenning fra Lunner kommune. 7.6 Fjern arealformålet «rasteplass». Tilføy 7.8: Gang- og sykkelveg GS1 skal være ferdigstilt fram til rundkjøringen før noen av byggeområdene kan tas i bruk. Tilføy 7.9: Før utbygging av område F/K/L kan starte, må bussløsning være ferdigstilt. 4. Vurdering/drøfting 4.1 Svarer planforslaget på bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken og øvrige styringsdokumenter? Gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken (planbestemmelsene 2 krav om bebyggelsesplan og 8 rekkefølgebestemmelsene) Detaljerte bestemmelser om grad av utnytting og utforming av bygg, anlegg og utomhusarealer: ikke oppfylt. Anvisning av hvordan planen skal sikre god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting: Delvis oppfylt i planbestemmelsene 1.4. Forutsetter at kommunens tilbakemeldinger følges opp. Tomtegrenser og byggegrenser: Har ikke detaljeringsgrad som gjør dette mulig. Påsatt byggegrense har ikke riktige mål. Plassering av eksisterende og nye bygninger, anlegg og installasjoner: Ikke oppfylt. Veger, parkering, biloppstillingsplasser med tilhørende skråningsutslag: Ikke oppfylt. Side 10 av 17

11 Behandling av utenomhusarealer: Ikke oppfylt. Rekkefølgebestemmelsene 8.6 og 8.7 om ferdigstilt gang-/sykkelveg og bussløsning, er ikke tatt med inn i planforslaget, dvs. ikke oppfylt Kommuneplanens arealdel Krav til vannbåren varme: Tilrettelegging for vannbåren varme er tatt inn i planbestemmelsene 1.8. Parkeringskrav er tatt inn i planbestemmelsene Overvann er ikke oppfylt/løst. Grunnforurensning: Ikke oppfylt. Avkjørsler og kryss: Ikke oppfylt da teknisk plan ikke foreligger. Krav til 3D-modell er ikke oppfylt da detaljeringsgraden ikke er tilstrekkelig Kommuneplanens samfunnsdel Planforslaget svarer ikke på kommuneplan samfunnsdel i forhold til bla trygge og attraktive tettsteder med god kollektivdekning og god tilgjengelighet for gående/syklende Kommunedelplan samfunnsutvikling Planforslaget mangler mye før det kan bidra til å utvikle et attraktivt tettsted, bla sikring av gang- /sykkelveger, trygge internveger, overvannshåndtering og kollektivløsning. Bærekraftig energibruk og økt bruk av bioenergi må kvitteres ut hvis planforslaget rettes og detaljeres slik at denne type vurderinger er mulig å foreta. Økt bruk av kollektivtransport er ikke oppfylt. Nye arbeidsplasser kan se dagens lys dersom planforslaget rettes og detaljeres slik at det oppfyller nødvendige krav i gjeldende planlov og øvrig regelverk Planforslagets arealformål er i tråd med kommunale føringer om varehandel og næring langs rv Kommunedelplan teknisk Gjeldende utbyggingsavtale avklarer ansvar og roller når det gjelder infrastruktur. Nye veger skal være private veger. Dette er ikke oppfylt da V2 fortsatt er vist som offentlig veg. Utforming av utomhusarealer er ikke omtalt i planforslaget Veileder for utvikling av Harestuas næringsområder Parkeringsstrategi som prioriterer el-biler: Planbestemmelsene sikrer at minst 1 % av p- plassene skal ha strømuttak for el-bil. Parkeringsplasser som retter seg etter naturens premisser : Planbestemmelsene sikrer at p-plasser med mer enn 30 biler, oppdeles med tre- eller buskrekker. Fokus på offentlig transport til og fra områdene: Ikke oppfylt i nytt planforslag. Gjeldende rekkefølgebestemmelse 8.7 sikrer dette i dag. God og bærekraftig energiforsyning: Planbestemmelsene 1.8 krever tilrettelegging for vannbåren varme. Utbyggingsavtalen for gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken, forutsetter at det utarbeides en energiutredning som grunnlag for å vurdere alternative energiløsninger i de forskjellige byggeområdene av Hadelandsparken. Dette for å søke å finne miljøvennlige energiløsninger i forhold til målsettinger i kommunedelplan samfunn. Utstrakt bruk av tre på ulike måter: Planbestemmelsene 1.4 ivaretar dette delvis, forutsatt at kommunens tilbakemeldinger følges opp. Det skal lages klimaregnskap: Dette er ikke oppfylt. Dette må være del av energiutredningen som ikke foreligger. 4.2 Illustrasjonsplanen Nedenfor vises illustrasjonsplanen som følger planforslaget. Det foreligger ikke en teknisk plan for infrastruktur som dokumenterer at foreslåtte illustrasjonsplan er gjennomførbar. Tiltakshaver ønsker ikke at illustrasjonsplanen skal være en juridisk bindende del av plandokumentene. Side 11 av 17

12 Illustrasjonene over viser illustrasjonsplanen i vedtatt reguleringsplan. Den er ikke gjort juridisk bindende. 4.3 Oppsummering Det foreligger ikke plandokumenter som har slik detaljering at neste trinn er byggesaksbehandling dvs. gjennomføring av tiltak. Administrasjonen mener derfor at planforslaget ikke svarer på forutsetningene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken bestemmelser 2 om krav til bebyggelsesplan med gitt detaljering før søknad om tiltak. Viktige utredninger/vurderinger som overvannshåndtering, teknisk plan for infrastruktur, utomhusplan, flomvurdering, løsninger for brannvann, energiutredning og rekkefølgebestemmelser fra gjeldende reguleringsplan er andre alvorlige mangler i materialet som gjør detaljeringsgrad og kvalitet i planforslaget for dårlig til at planforslaget kan anbefales for offentlig ettersyn. 5. Merknader fra oppstartsvarsling Nedenfor gis et sammendrag av merknader og administrasjonens kommentarer til disse. Merknadene ligger vedlagt saken Fra Statens vegvesen datert : Forutsetter at relevante planbestemmelser i vedtatt reguleringsplan for Hadelandsparken videreføres i detaljreguleringen. Viser spesielt til følgende bestemmelser: 2.2, 4.3, 6.5, 7.4 og rekkefølgebestemmelsene i Administrasjonens kommentar: 2.2 er delvis videreført i er delvis videreført i er delvis videreført i omtaler FGS1 som ligger utenfor planområdet, og er ikke tatt med i planbestemmelsene. 8.6 er ikke videreført som rekkefølgebestemmelse. 8.7 er ikke videreført som rekkefølgebestemmelse. 8.8 er videreført som rekkefølgebestemmelse i 7.6. Side 12 av 17

13 5.2 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : 1. Forholdet til overordna plan. Forutsetter at relevante bestemmelser i vedtatt reguleringsplan for Hadelandsparken videreføres i detaljreguleringen for østre del. Viser spesielt til følgende bestemmelser: 2.2, 3.3, 5.1, 6.3, 6.4, 7.4 og rekkefølgebestemmelsene i 8.1, 8.6, 8.9 og Klima-energi og transport. Forventer klima- og energiløsninger som gir redusert utslipp av klimagasser både i forhold til transport, energibruk og energiomlegging. Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør vurderes. Bruk av tre som bygningsmateriale vurderes som et positivt klimatiltak. Det bør legges vekt på å tilrettelegge for gående og syklende. Anbefaler at en andel av parkeringen legges under bakken. Det bør vurderes maksimumskrav til antall parkeringsplasser. Forventer effektiv arealutnytting. 3. Vassdrag. Det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdraget og gis bestemmelser om bevaring av kantvegetasjon med konkrete minstekrav til bredde og høyde. 4. Samfunnssikkerhet og beredskap. Forutsetter at det gjennomføres en ROS-analyse. Viktig å vurdere ev. flomfare. Overvannshåndtering er et annet tema som må vurderes nøye fordi tiltaket vil medføre store tette flater. 5. Folkehelse. Forutsetter at detaljreguleringen følger opp og konkretiserer bruk av grønnstruktur inkludert gang- og sykkelveger i tråd med gjeldende plan, bla rekkefølgebestemmelsen i 8.6 om gang-/sykkelveg langs Hadelandsvegen. 6. Universell utforming. Minner om krav til universell utforming for uteområder og bygninger og at hensynet til universell utforming innarbeides tidlig i planprosessen. 7. Medvirkning. Minner om viktighet av aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Administrasjonens kommentar: er delvis videreført i er videreført i 2.1.1, og er videreført i er videreført i er ikke videreført da SP5, viltkorridor, ligger utenfor planområdet. 7.4 er ikke videreført da FGS1, gang-/sykkelveg, ligger utenfor planområdet. Rekkefølgebestemmelse 8.1 foreslås endret etter vurdering av landbrukskontoret som mener elgtrekket ikke lenger er så viktig som før. Bestemmelse om dette ligger under Grønnstruktur, Rekkefølgebestemmelse 8.6 er ikke videreført. Rekkefølgebestemmelse 8.9 er videreført i rekkefølgebestemmelse 7.7. Rekkefølgebestemmelse 8.10 er ikke relevant å ta med da H/F1 ikke omfattes av planforslaget. 2. Det kreves tilrettelegging for vannbåren varme (8.1) Regulert areal til bussterminal er ikke ivaretatt Løsning for gang-/sykkelveg er delvis ivaretatt. Parkeringsarealene ligger ikke under bakken. Det er avsatt maks 5 biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bygg pluss omtalt at det forutsettes anlagt nødvendige antall p-plasser for større kjøretøy/vogntog. 3. Arealene langs Sveselva ligger som friområde (Grønnstruktur, 4.1.1)) med rekkefølgebestemmelse (7.7) om at kantvegetasjon skal opparbeides før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. 4. ROS-analyse er gjennomført for planforslaget. Det er behov for forsterket ROS-analyse for farlig avfall da dette forholdet ikke er tilfredsstillende analysert/vurdert. Vurdering av flomfare og løsning for overvannshåndtering er heller ikke ivaretatt i planforslaget. 5. Detaljreguleringen følger ikke opp og bla konkretiserer bruk av grønnstruktur. 6. Universell utforming er ivaretatt i bestemmelsene Ok Side 13 av 17

14 5.3 Fra Egil Grua datert : Hvordan vil planforslaget påvirke en evt avkjørsel fra FV16 over gang og sykkelveg til 67/119? Administrasjonens kommentar: Dette blir liggende utenfor planforslaget, men kan likevel bli del av utbyggingsavtalen mellom Hadelandsparken og Lunner kommune. 5.4 Fra Oppland fylkeskommune datert : 1. Anbefaler at planforslaget meldes inn til regionalt planforum. 2. Krever ikke arkeologisk befaring. 3. Ber om at verneverdien på eiendommen 68/6 blir vurdert. 4. Viser til sine merknader ved 1. og 2. gangs offentlig ettersyn bla brev datert : 5. Av hensyn til jordvernstrategien må planen løse parkeringsbehovene under bakken, i parkeringshus el.l. 6. Ber tiltakshaverne bidra positivt til utviklingen i område både funksjonelt og estetisk. 7. Ber tiltakshaverne etablere møteplasser både ute og inne og ber tiltakshaverne om en parkmessig behandling av parkeringsplassser, møteplasser m.m. 8. Bygninger bør få en god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting. Det bør utarbeides egne bestemmelser som sikrer dette. Administrasjonens kommentar: 1. Gjennomført. 2. Tas til etterretning. 3. Forutsetter at dette imøtekommes. 4. Ok. 5. Ikke ivaretatt i planforslaget. 6. Foreligger ikke detaljeringsgrad som sikrer dette. 7. Foreligger ikke detaljeringsgrad som sikrer dette. Kommunedelplan teknisk ( ) sier følgende: «Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas.» 8. For lav detaljering til at dette er tilstrekkelig ivaretatt. 6. Konklusjon Med hjemmel i plan- og bygningsloven fremmes ikke forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken. Det foreligger ikke plandokumenter som har slik detaljering at neste trinn er byggesaksbehandling dvs. gjennomføring av tiltak. Kommunen mener at planforslaget ikke svarer på forutsetningene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken bestemmelser 2 om krav til bebyggelsesplan med gitt detaljering før søknad om tiltak. Nedenfor listes opp hvilke utredninger/temaer som skal foreligge/være avklart og tatt inn i plandokumentene før planforslaget kan fremmes for offentlig ettersyn: 9. Teknisk plan for internt vegsystem, parkering (gjester, ansatte, store kjøretøyer, handicap, el.-bil m.m) og byggeri med skråningsutslag, stigningsforhold, terrengomforming m.m. 10. Trafikkanalyse (trafikkmengde og type kjøretøy). 11. Konsekvensutredning (trafikksikkerhet) av kryss pf_v3/pf_v Vurdering av flom og konsekvenser for arealene nedstrøms. 13. Håndtering av overvann og løsninger for dette (kommuneplanens bestemmelse 6.1.3). 14. Vurdering av brannvannsbehov og løsninger for dette. 15. Areal for kollektivholdeplass innenfor planområdet. 16. Vurdering av avfalls-/renovasjonshåndtering og løsning for dette. 17. Manøvreringsareal for større kjøretøy (sporingskurve). 18. Vegserviceanlegget, V1, detaljeres slik at tilgjengelighet og parkering for store kjøretøy og areal for farlig gods, vises. 19. Avsetting av grøntareal for å sikre områdets kvalitet med særlig vekt på grøntareal for de byggene som skal huse arbeidsplasser. 20. Energiutredning i tråd med utbyggingsavtalen. 21. Risiko- og sårbarhetsvurdering forsterkes for farlig gods. Side 14 av 17

15 22. Planbestemmelsene 1.4 punkt d fjernes for å sikre god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting. 23. Videreføring av rekkefølgebestemmelser fra gjeldende reguleringsplan i tråd med merknader fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og Lunner kommunes tilbakemeldinger datert og Riktig eierform på veg- og gangvegsystem. 25. Rekkefølgebestemmelse vedr. viltgjerde/beitegjerde. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Tilbakemelding plandokumenter datert Tilbakemelding plandokumenter datert Tilbakemelding ROS-analysen datert Referat fra planforum datert xxxxx Plandokumenter mottatt Konsekvensutredning Hadelandsparken Merknader til oppstartsvarselet Øvrige dokument: 12/7651 Svar vedrørende møtereferat. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor 12/153 Hadelandsparken - møte om detaljregulering. Avsender:Avisa Hadeland 12/7199 Svar - Hadelandsparken - møte om detaljreguleringforeløpig plan ID 12/31. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor 12/7630 Svar - Hadelandsparken - møte om Avsender:Avisa Hadeland detaljregulering. 12/672 Vedrørende Hadelandsparken og tilrettelegging. Avsender:Avisa Hadeland 12/8655 Oppstart detaljregulering. Avsender:Avisa Hadeland 12/14140 Reguleringsarbeid Hadelandsparken. Avsender:Avisa Hadeland 12/12575 Varsel om oppstart av detaljregulering østre del av Avsender:Lillestrøm Hadelandsparken i Lunner kommune. 12/14644 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering østre del HadelandsparkenKopi av brev til Lillestrøm Arkitektkontor. Arkitektkontor Avsender:Oppland Fylkeskommune 12/11627 Oversender underlag for drøfting og konklusjon - møtegrunnlag. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor 13/8710 Makeskifte veg. Avsender:Karin Ingebrigtsen 13/8126 Svar vedr. forskuttering G/S, arealbruk og makebytte. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 12/11993 Svar - Utkast til oppstartsvarselforeløpig plan ID 12/31. Avsender:Lillestrøm arkitektkontor 13/8766 Svar vedrørende Hadelandsparken - makeskifte. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 12/14344 Lunner kommune - Reguleringsarbeid Avsender:Avisa Hadeland Hadelandsparken østre del - oppstart. 12/11850 Utkast til oppstartsvarsel. Avsender:Lillestrøm arkitektkontor 13/8709 Spm. makeskifte vegareal. Avsender:Lillestrøm Arkiteker 12/12460 Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for østre del av vedtatt regulering for Hadelandsparken. 12/13185 Varsel om oppstart av detaljregulering østre del av Hadelandsparken i Lunner kommunekopi av brev til Lillestrøm arkitektkontor. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor Avsender:Avisa Hadeland 13/7642 Vedrørende detaljregulering og referat fra oppstartsmøte. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/2374 Viltgjerder m.m. Avsender:Statens Vegvesen 14/2534 Detaljregulering for østre del av Avsender:Lillestrøm Arkitekter Side 15 av 17

16 HadelandsparkenTilbakemelding plandokumenter. 14/2373 Viltspørsmål. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/6581 Illustrasjonsplan. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/1604 Planforslag for næringsområde i Hadelandsparken. Avsender:TS 13/15335 Underlag til møtet Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/9259 Detaljregulering for del av Hadelandsparken - videre planprosessforeløpig plan ID 12/31. Avsender:Ingunn Øra Lillestrøm Arkitekter 14/8048 Vedr. planforslaget blir behandlet for utlegging til Avsender:Lillestrøm Arkitekter offentlig ettersyn. 14/7391 Detaljregulering for næringsdel av Hadelandsparken - tilbakemelding på mottatt planforslag. Avsender:Lillestrøm arkitektkontor 14/10157 Planbestemmelser. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10158 Illustrasjon. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10153 Planbeskrivelse. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10159 Planbeskrivelse. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10160 Planbestemmelser. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/1475 Oversendelse av forslag til detaljregulseringsplan for næringsområde i Hadelandsparken. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/1488 Ettersender varslingsannonse og etterspør videre fremdrift. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/4579 Innsyn i dokumenter for Hadelandsparken. Avsender:Hadeland 14/10154 Plankart. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/6541 Detaljregulering Næringsområde Hadelandsparken - komplettering av materiale. 14/9767 Oversendelse av kompletterte plandokumenter - Hadelandsparken. 14/12656 Sosi-fil pr. 18.mars Avsender:Ingunn A. Øhra 14/12821 Ber om planbehandling. Avsender:Ingunn 14/12334 Varslingsannonse Avsender:Marthe Kjersti Smedsrud Avsender:Lillestrøm Arkitekter Avsender:Ingunn Øra Lillestrøm Arkitekter Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Bergersen Aase Marie, Hadelandsvegen GRUA Grua Egil Kristian, Sagvegen GRUA Lunner Almenning, Hadelandsveien HARESTUA Alseth Jorunn, Ravnkollbakken OSLO Lunner Kommune, Sandsvegen ROA Hadelandsparken As, Postboks MOSS Rødland Vigdis Jofrid, Hadelandsvegen GRUA Lunner Almenning, Hadelandsveien HARESTUA Lunner Utbyggingsselsk As, UKJENT Lunner Almenning, Hadelandsveien HARESTUA Holter Tom, 25 Deepdale, Wimbledon, London SW 19 5EZ, Storbritannia UKJENT Grua Sør As, C/o Aka As Hvervenmoveien HØNEFOSS Kristiansen Håkon Gerhard, Larmerudvegen GRUA Bruøygard Ola, Hadelandsvegen GRUA Bruøygard Hafdis Ruth H, Hadelandsvegen GRUA Andersen Erik, Åslandhellinga OSLO Side 16 av 17

17 Paulsen Erik Rysst, Kampheimveien OSLO Simonsen Tone Lisbet, Kampheimveien OSLO Hille Per Thomas, Vogts gate 13 C 0474 OSLO Kristiansen Eiendom, Hadelandsvegen GRUA Kristiansen Eiendom As, Hadelandsvegen GRUA Hadeland Energi, Region øst Statens vegvesen, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oppland Fylkeskommune, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Lunner Beitelag, Morten Haga, Grindvollinna LUNNER Lunner/Jevnaker Sauebeitelag, Geir Midtmoen, Rute JEVNAKER Nordmarka Beitelag, Trond Henriksen, Prestlien 3520 JEVNAKER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17 av 17

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer