Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-11, jfr Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven fremmes ikke forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken. Det foreligger ikke plandokumenter som har slik detaljering at neste trinn er byggesaksbehandling dvs. gjennomføring av tiltak. Kommunen mener at planforslaget ikke svarer på forutsetningene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken bestemmelser 2 om krav til bebyggelsesplan med gitt detaljering før søknad om tiltak. Nedenfor listes opp hvilke utredninger/temaer som skal foreligge/være avklart og tatt inn i plandokumentene før planforslaget kan fremmes for offentlig ettersyn: 1. Teknisk plan for internt vegsystem, parkering (gjester, ansatte, store kjøretøyer, handicap, el.-bil m.m) og byggeri med skråningsutslag, stigningsforhold, terrengomforming m.m. 2. Trafikkanalyse (trafikkmengde og type kjøretøy). 3. Konsekvensutredning (trafikksikkerhet) av kryss pf_v3/pf_v4. 4. Vurdering av flom og konsekvenser for arealene nedstrøms. 5. Håndtering av overvann og løsninger for dette (kommuneplanens bestemmelse 6.1.3). 6. Vurdering av brannvannsbehov og løsninger for dette. 7. Areal for kollektivholdeplass innenfor planområdet. 8. Vurdering av avfalls-/renovasjonshåndtering og løsning for dette. 9. Manøvreringsareal for større kjøretøy (sporingskurve). 10. Vegserviceanlegget, V1, detaljeres slik at tilgjengelighet og parkering for store kjøretøy og areal for farlig gods, vises. 11. Avsetting av grøntareal for å sikre områdets kvalitet med særlig vekt på grøntareal for de byggene som skal huse arbeidsplasser. 12. Energiutredning i tråd med utbyggingsavtalen. 13. Risiko- og sårbarhetsvurdering forsterkes for farlig gods. 14. Planbestemmelsene 1.4 punkt d fjernes for å sikre god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting. 15. Videreføring av rekkefølgebestemmelser fra gjeldende reguleringsplan i tråd med merknader fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og Lunner kommunes tilbakemeldinger datert og Riktig eierform på veg- og gangvegsystem. 17. Rekkefølgebestemmelse vedr. viltgjerde/beitegjerde. Side 1 av 17

2 Sammendrag: Gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken ble vedtatt i kommunestyret i 2010 (K-sak 30/10). Planen forutsetter vedtatt bebyggelsesplan før søknad om tiltak innen deler av planområdet bla arealene avsatt til formålene Forretning/kontor/lager og vegservice. Fagkyndig Lillestrøm Arkitektkontor har varslet oppstart av detaljregulering for østre del av Hadelandsparken, arealene avsatt til forretning/kontor/lager og vegservice, på vegne av Hadelandsparken. Det kom inn 4 merknader til oppstartsvarselet. De viktigste gjaldt videreføring av bestemmelser fra reguleringsplanen for Hadelandsparken når det gjelder byggeområder og rekkefølgekrav. Planforslaget skal nå vurderes for offentlig ettersyn. Administrasjonen anbefaler at planforslaget ikke legges ut til offentlig ettersyn. Saksutredning: 1. Fakta 1.1 Bakgrunn Lillestrøm Arkitektkontor har på vegne av hjemmelshaver Hadelandsparken, lagt fram forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadeland som er del av gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken. Planforslaget er mottatt 16. mai Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging. Det foreligger ingen konkrete planer for næringsetablering pr. d.d. I gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken er det i planbestemmelsen 2.1 stilt krav om vedtatt bebyggelsesplan før søknad om tiltak (byggesøknad) kan finne sted. Tiltakshaver henviser i planforslaget til dette som grunnlag for å fremme planforslaget, jfr. planbeskrivelsen kap Formell prosess og medvirkning Oppstartvarsel ble sendt parter og annonsert i avisa Hadeland 14. september Det kom inn uttalelser fra regionale myndigheter, Statens vegvesen og en nabo. Konsekvensutredning inngår ikke som del av planforslaget da dette er gjennomført som del av reguleringsplanen for Hadelandsparken som ble vedtatt av kommunestyret 27.mai 2010, sak 30/10. Konsekvensutredningen for Hadelandsparken ligger vedlagt saken. 1.3 Planstatus Reguleringsplan for Hadelandsparken Planområdet inngår som del av gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken. Nedenfor vises kartutsnitt av henholdsvis reguleringsplan for Hadelandsparken og nytt planforslag som kun gjelder østre del av den gamle planen. Reguleringsplan for Hadelandsparken ble utarbeidet og vedtatt etter plan- og bygningsloven av loven brukte betegnelsen «Bebyggelsesplan» for detaljplaner som skulle fastlegge arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer. Side 2 av 17

3 Betegnelsen «bebyggelsesplan» i gammel planlov er erstattet med «detaljregulering» i ny planlov av 2008 ( 12-3). Som navnet tilsier, er detaljregulering en detaljert reguleringsplan som skal legge til rette for konkret gjennomføring av tiltak (jfr. reguleringsplanveileder kap. 2.7). Plantypen skal brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i bl.a. områdereguleringer. Nedenfor vises utklipp fra gjeldende planbestemmelser 2 i reguleringsplanen for Hadelandsparken som omtaler hva en «bebyggelsesplan» skal inneholde. I tillegg vises 8 som fastsetter rekkefølgekrav. 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 Viltgjerde på sørsiden av Sveselva settes opp ved oppstart av anleggsaktivitet. Det skal sikres gjennomgang til eksisterende stier, men nye stier skal ikke etableres. Gjerdet skal plasseres slik at dyr sikres god vanntilgang langs deler av elva. Tiltakshaver har ansvaret for at det etableres avtaler med de forskjellige aktørene i planområdet om drift og vedlikehold av gjerdet. 8.2 FL1 skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis den enkelte bolig innenfor FS Før brukstillatelse gis på boliger i FS1 skal det dokumenteres at veitrafikkstøy ligger innenfor Miljødepartementets retningslinjer T Før utbygging av område F/K/L 1 kan starte må rundkjøring øst i planområdet være ferdigstilt med utbygging av fjerde arm. Rundkjøringen skal utformes i henhold til Statens Vegvesen håndbok 017, Veg- og gateutforming. 8.5 Før utbygging av boliger, fritidsboliger og hotell kan starte skal T-kryss med fv 16 være ferdigstilt. Krysset skal utformes i henhold til Statens Vegvesen håndbok 017, Veg- og gateutforming og håndbok 263, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 8.6 Gang- og sykkelveg GS1 langs fv 16 skal være ferdigstillt frem til rundkjøringen før noen av byggeområdene kan tas i bruk. 8.7 Før utbygging av område F/K/L 1 kan starte må bussløsning være ferdigstilt. 8.8 Før viserviceanlegget og rasteplass kan tas i bruk skal det være inngått driftsavtale mellom Statens Vegvesen og driver av veiserviceanlegget. 8.9 Kantvegetasjon langs Sveselva skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis i noen av byggeområdene i planområdet Viltovergang for vilttrekk over Rv. 4 og togtrasè, eller annet tilsvarende avbøtende tiltak, skal være etablert før det tillates noen type anleggsaktivitet i byggeområdet H/F1. Tiltaket skal planlegges og vurderes av viltfagkyndige. Side 3 av 17

4 1.3.2 Kommuneplanens arealdel Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (vedtatt av kommunestyret ) har følgende relevante krav ved utarbeiding av nye reguleringsplaner: Krav til vannbåren varme ( 1.2) For nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 250 m 2 og nye boligprosjekter med flere enn seks boenheter krever kommunen tilrettelegging for vannbåren varme. Parkeringskrav( 2.2.2) Parkeringsplasser utomhus med mer enn 30 bilplasser, skal oppdeles med tre- eller buskrekker. Her står også omtalt krav til antall parkeringsplasser for ulike arealformål. Overvann ( 6.1.3) Ved ny bebyggelse og/eller større ombygging/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder) gjelder følgende hovedprinsipper: Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, gater/veger eller endringer av eksisterende forhold skal overvannshåndtering vies ekstra oppmerksomhet. Bruk av gater/veger/p-plasser/grøntanlegg/overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflata slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår. Grunnforurensing ( 6.1.5) I områder med forurenset grunn eller fare for forurensing av grunnen skal Forskrift om begrensing av forurensing legges til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. Avkjørsler og kryss ( 6.4) Reguleringsplaner skal sikre forsvarlige adkomstforhold til eiendommene. Krav til 3D-modell ( 6.5) Konsekvenser av nye reguleringsplaner med mer enn 10 nye bolig- eller fritidsboliger skal belyses ved bruk av 3D-modell. Det samme gjelder for andre større byggeprosjekter eller større enkeltbygg. 2. Andre styringsdokumenter Nedenfor er det gitt en oversikt over relevante føringer som kommunestyret har vedtatt tidligere. 2.1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 20. juni Dokumentet fastsetter målsettinger innenfor de fem sentrale temaene befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk: Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og ferdes i. Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å bevisstgjøre kommunens innbyggere og næringsliv i forhold til klima og miljø. Arealplanlegging skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Arealplanleggingen skal fremme løsninger som legger til rette for aktivitet hos innbyggerne. Tettstedsutvikling skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder til offentlig tjenesteyting (barnehage, skole, pleie/omsorg/behandling samt næring og handelssentra). Videre skal gangveger og friområder planlegges slik at disse faller naturlig i bruk for befolkningen i alle aldersgrupper. Kollektive transporttilbud må planlegges slik at det blir den naturlige førsteprioritet. Det skal etableres nye arbeidsplasser i kommunen. Økningen bør være tilsvarende det dobbelte av befolkningsveksten i prosent. Ved Harestua og Grua, langs RV4 skal det legges til rette for varehandel og næring. Kommunen skal aktivt bidra til å utvikle og markedsføre attraktive næringsarealer. Side 4 av 17

5 2.2 Kommunedelplan samfunnsutvikling Kommunedelplan for samfunnsutvikling ble vedtatt av kommunestyret 12. desember Planen har i seg målsettinger og strategier for temaene befolkningsutvikling, arealforvaltning, miljøvern-friluftsliv-naturlandskap-kulturlandskap, klima og energi, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk og annen næring Tema befolkningsutvikling Mål: Det skal utvikles attraktive tettsteder (Lunner, Roa, Grua og Harestua) Strategier: Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder ved å tilrettelegge for arealplaner for bolig- og næringsetablering Tema Arealforvaltning Mål: Legge til rette for næringsinteresser Strategier: Planavklarte områder skal realiseres i planperioden Areal- og transportplanlegging skal bidra til bedre folkehelse, redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport (gå/sykle) ved å: o Legge nye utbyggingsområder i gangavstand (1km) til kollektivknutepunkt (stasjon). o o Jobbe for å få til fortetting i tettstedene (Lunner, Roa, Grua, Harestua). Prioritere planlegging av gang- og sykkelvegen i en omkrets av 4 km fra Lunner ungdomsskole, Lunner barneskole, Grua skole, Harestua skole og stasjonene på Gjøvikbanen. o Kommunen skal jobbe for å etablere et systematisk nett av holdeplasser. Kommunen skal som planmyndighet sette krav til grønne lunger, byggeavstand til vassdrag og en fornuftig overvannshåndtering Tema Klima og energi Mål: Økt bruk av trevirke i bygninger Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål Strategier: Sørge for at krav til tilrettelegging av vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser. Prioritere utbygging av gang- og sykkelveger i en omkrets av 4km fra Lunner ungdomsskole, Lunner barneskole, Grua skole, Harestua skole og stasjonene. Det skal jobbes aktivt for økt busstilbud internt i kommunen ved å etablere et systematisk nett av holdeplasser Annen næring Mål: Det skal arbeides aktivt for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen. Strategier: Lunner kommune skal fokusere på næringsutvikling og sysselsetting Lunner kommune skal bidra til engasjement og vekst i eksisterende næringsliv Lunner kommune skal legge til rette for næringsutvikling i sentrale områder Lunner kommune skal sørge fir at det er klargjorte næringstomter 2.3 Kommunedelplan teknisk Kommunedelplan for teknisk ble vedtatt av kommunestyret 12. desember Planen har i seg målsettinger og strategier for temaene vannforsyning, avløp, vannmiljø, renovasjon, veger, trafikksikkerhet, park/idrett, bygningsmessig vedlikehold og brann/redning. Strategier innenfor de nevnte tema: Lunner kommune skal ha en dialog med grunneiere, slik at næringsarealer legges til rette med hensyn til infrastruktur. Veger i nye utbyggingsområder skal reguleres til private veger. Side 5 av 17

6 Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. 2.4 Veileder for utvikling av Harestuas næringsområder Det er utarbeidet en egen veileder for næringsområdene ved Rv4 på Harestua. Denne ble vedtatt av kommunestyret 12. juni 2014 (sak 81/14) og kan også ha relevans til utviklingen av Hadelandsparken. Konklusjoner fra veilederen som er relevante for næringsarealene i Hadelandsparken: Parkeringsstrategi som prioriterer el-biler. Parkeringsplasser som retter seg etter naturens premisser og forholder seg til det grønne både mht. størrelse, plassering og materialbruk. Fokus på offentlig transport til og fra områdene. God og bærekraftig energiforsyning skal prioriteres. Utstrakt bruk av tre på ulike og gjerne nye måter. Det skal lages klimaregnskap (CO2-regnskap). 3. Planforslaget 3.1 Kvalitet og detaljering - generelt Plandokumentene har generelt lav detaljeringsgrad og gir lite ny informasjon sett i forhold til gjeldende reguleringsplan. Det er gitt to skriftlige tilbakemeldinger fra Lunner kommune til konsulent på mangler i plandokumentene i brev datert henholdsvis 13. februar 2014 og 15.april 2014 samt en tilbakemelding på Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) datert 19. februar Noe er rettet i henhold til tilbakemeldingene, men mange forhold er fortsatt ikke rettet opp. Fagkyndig skriver i en e-post datert 3. april 2014 (dok. 37) at tiltakshaver ønsker planforslaget fremmet for offentlig ettersyn slik det nå foreligger. Tiltakshaver ønsker ikke at illustrasjonsplanen skal være juridisk bindende for utbyggingen. Dette begrunnes med at det ikke er konkrete interessenter til nybygg ennå, og at eksakte behov for størrelser og plassering av enkeltbygg dermed ikke er kjent. Fagkyndig skriver i e-post datert 25.april 2014 følgende: «Viser til mottatt brev av med tilbakemeldinger på mottatt planforslag, samt brev av Tiltakshaver for planarbeidet, Hadelandsparken, ønsker at planforslaget behandles for utlegging til offentlig ettersyn slik det er sendt inn. Flere av punktene dere etterspør slik som overvannshåndtering, plassering av søppel /avfall er temaer det er naturlig at utbyggere for byggene er med og påvirker. En energiutredning vil også utbygger måtte mene noe om, i og med at det er deres ambisjoner og vurderinger ut over TEK 10 som vil måtte legges til grunn. I planarbeidet har man ønsket å legge til rette for at flest mulig skal kunne etablere seg her, og dermed også øke sjansene for aktivitet. Da konkrete utbyggere ikke er tilstede ennå, ønsker ikke Hadelandsparken å gjøre grep som «låser» disse for mye og legge for mange føringer på disse i planforslaget. Dette er også hensiktsmessig for den videre byggesaksbehandlingen, da endringer i etterkant av en plan vil medføre behov for dispensjoner, noe man ønsker å unngå ved nye reguleringsplaner. Når det gjelder f. eks kravet om konsekvensutredning av kryss V3/V4 har vi diskutert dette med Cowi, som har prosjektert veiene. De mener at trafikken her vil bli så liten at det ikke er formålstjenlig å lage en konsekvensutredning på det. Vi tar kontakt med beitelaget og ber om endelig tilbakemelding vedr. beitedyr i planområdet. Når det gjelder Illustrasjonsplanen i planbeskrivelsen er den lik vedlagte illustrasjonplan, og skal ivareta kravet om å bryte p-plassen opp med vegetasjon. Benevnelse for Grønnstruktur i planbestemmelser og andre mindre korrigeringer som er nevnt i brevet vi vil selvfølgelig rette opp. Da dette er essensielle spørsmål for hvordan Hadelandsparken kan forholde seg til planarbeidet framover, ber vi om svar på dette før vi korrigerer/ kompletterer planmaterialet.» Side 6 av 17

7 3.2 Plankartet Plankartet skal være entydig og samsvare i bruk av benevnelser i tegnforklaring, planbestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser ikke nødvendige skråningsutslag, dvs. skjæringer og fyllinger, langs veger, fortau, gang- og sykkelveger. Dette må gjøres med grunnlag i teknisk plan som utarbeides av fagkyndig konsulent. Teknisk plan skal ligge til grunn for kommunens og Statens vegvesen sin vurdering av tiltakene og om disse er i samsvar med vegnormalene. Til høyre et eksempel på reguleringsplan i Lunner der teknisk plan ligger i kartgrunnlaget. Spesielle punkter å vurdere for veganleggene er rundkjøring med ny fjerde arm og tilhørende fortau, løsning for krysset sør for vegserviceanlegget (mot veg fp_v3, fp_v4 og bru over Sveselva) og kryssløsningen mot plangrensa i vest der fp_v3 og fp_v4 går sammen igjen. I tillegg må det vises en snumulighet der fp_v4 snevres inn fra to til ett felt. Det må også dokumenteres at løsning for store kjøretøyer inn mot og innenfor vegserviceanlegget er tilfredsstillende (svingbevegelser). Frisiktsoner som ligger utenfor vegformål, skal markeres som sikringssone (hensynssone) for frisikt. Eierformer på det enkelte arealformål må rettes opp, slik at planen entydig tar stilling til hvilke arealer som skal være i privat eie og hvilke som skal være i offentlig eie. Dette har økonomisk betydning for kommunen, da det fastsetter av ansvar for senere drifts- og vedlikeholdsfase. Adkomstvegen fra rundkjøringa inn mot vegserviceanlegget (V1) med tilhørende fortau og bru over Sveselva med ser ut til å være avsatt til offentlig formål. Dette skal være private anlegg. Byggegrenser må påføres riktig og målsettes. Fylkesveg 16, Hadelandsvegen er en lokal samleveg (funksjonsklasse D) med byggegrense 20 meter fra midt vegbane. Det kan se ut som denne er lagt til ca. 16m i plankartet. Byggegrenser internt i planområdet for øvrig, vurderes av tiltakshaver. Byggegrense langs fp_v3 ser ikke ut til å være riktig konstruert langs vegen. Det er ikke fastsatt hvor parkeringsarealer skal være eller hvor bygg skal plasseres. Når planen angir så store byggeområder samtidig som tiltakshaver ikke ønsker at illustrasjonsplanen skal være juridisk bindende, betyr det at kommunen har minimal styring med hvordan arealet skal benyttes. Dette gjør planen lite forutsigbar og det er umulig å kunne vurdere konsekvensene av planforslaget. Det er f.eks. forskjell på det å ha parkeringsplasser i front mot fv16 og det å ha fasade på bygg ut mot fv 16. Det er ikke vurdert eller avsatt plass til kollektivtransport. Dette kan være i form av busslommer langs fv16. Plankartet må også rettes opp i henhold til kap. 3.3 og 3.4 nedenfor. 3.3 Planbeskrivelsen Planbeskrivelsen skal være grunnlag for medvirkning, beslutningstaking og for tolkning av vedtatt plan. Det er derfor viktig at den gir en nøyaktig og god framstilling av planforslaget, og hvordan det endrer planområdet og påvirker omgivelsene. For å gi et best mulig grunnlag for medvirkning og beslutninger er det viktig at planbeskrivelsen får fram alle sider ved planen og gir en balansert framstilling av planforslaget. Nedenfor følger administrasjonens øvrige kommentarer til planbeskrivelsen strukturert etter kapittelnummerering slik det foreligger i innkommet planmateriell. Kap 3.1 Plankartet: Navning av arealformål må rettes, da det ikke er samsvar mellom plankart og planbeskrivelse. Kap 3.2 Beskrivelse: Side 7 av 17

8 Navning av arealformål må rettes, da det ikke er samsvar mellom plankart og planbeskrivelse. - Bebyggelse, struktur, tiltak: Benevnelsen vei T3 finnes ikke i plankartet. Teksten strammes opp slik at den blir entydig og konkret. Terrengarrondering for å få tilfredsstillende stigningsforhold på veg, må vises i teknisk plan med skråningsutslag og snitt slik at en ser hvor og hvordan dette skal skje og at dette ikke er i konflikt med kravet om at forurensede masser ikke skal røres. - Naturmiljø og biologisk mangfold: Siste setning i 2. avsnitt byttes ut med følgende setning i henhold til våre tilbakemeldinger datert og : «Viltgjerde bekostes, oppføres og vedlikeholdes av grunneierne innen F/K/L og V1». Siste avsnitt, om beitedyr, flyttes til tema «Landbruk». - Landbruk: Eierform på V2 endres fra offentlig til privat. Det må presiseres hva adkomst for tømmertransport innebærer av svingradius, vegbredder og dimensjonering av bru. - Kulturminner: Første setning i 2. avsnitt endres til: «Det er lagt til rette for at bebyggelsen på 68/6 kan fjernes». - Barn og unges interesser: Benevnelsene vei T2 og T4 finnes ikke i plankartet. Rett opp. - Samferdselsanlegg/trafikk: Beskrivelsen må være fundert i det som framkommer i en teknisk plan. Det gjelder bla gang- /sykkelvegnett og fortau i forhold til vegbaner, trafikkløsning der tofeltsveg snevres inn til et felt og ved interne kryss m.m. Se for øvrig kap 2.2 om Plankartet over når det gjelder offentlige trafikkarealer. Innenfor fareområdene FG1-FG2 (forurenset grunn) skal det ikke foretas masseforflytting. Innen FG2 kan det bygges, men kun på fylling. Teknisk plan med skråningsutslag vil synliggjøre om og evt. hvordan vegløsningen påvirker fareområdene. - Teknisk infrastruktur: Flomfare og lokal overvannshåndtering er temaer som må vurderes i planbeskrivelsen. Evt. fordrøyningsmagasin eller andre tiltak som framkommer som følge av utredning av dette temaet,, må ivaretas i bestemmelsene og vises på plankartet. - Samfunnsberedskap, støy, forurensning: Det vises til kommunens tilbakemelding på ROS-analysen datert som er klippet inn under Side 8 av 17

9 I tillegg presiseres at areal for farlig gods må vises i kart/illustrasjon og at plassering av dette er vurderes opp mot trafikkbildet (kjøreveger, store kjøretøy, vogntogparkering etc). Løsninger for brannvann er ikke utredet eller omtalt. Dette må utredes og løsning for dette må godkjennes av Lunner og Gran Brann og redning. - Flomfare i Sveselva: Analyser for vannføring med klimapåslag må utføres og legges til grunn for vurdering av flomfare og hvilke konsekvenser dette får for planforslaget. - Energiforbruk: Energiutredning skal gjennomføres i henhold til utbyggingsavtalen. 3.4 Planbestemmelsene - Arealformål Gi rett eierform. Kap. 1.3 Utomhusplan Byggegrenser skal vises i plankartet. Adkomstveger og parkeringsplasser skal vises i plankartet. Arealer for evt. utelagring skal vises i plankartet og gis bestemmelser. Det er ikke ønskelig med utelagring langs fv16 Hadelandsvegen. Eksisterende og nytt terreng/skjæringer, fyllinger og murer er nødvendig å vise i plankartet og henger sammen med flomfare, plassering av infrastruktur og evt. inngrep i forurenset grunn. Anlegg for avfallshåndtering vises i plankartet som arealformål «renovasjonsanlegg, kode 1550». Håndtering av overvann skal utredes som del av planforslaget, og løsninger for dette skal skje innenfor planområdet. Kap. 1.4 Estetiske forhold Underpunkt d) fjernes for å stramme opp/konkretisere bestemmelsen. Kap. 1.5 Skilt- og reklameinnretninger Denne teksten kan ikke godkjennes. Her kreves utarbeidet en skiltplan som skal godkjennes som del av byggesaken. Når de gjelder hva en skiltplan skal inneholde, vises det til kommuneplanens bestemmelser 1.6. Kap. 1.6 Geoteknisk vurdering Må foreligge i planforslaget. Kap. 1.7 Overvann Vurdering av omfang av overvann og håndtering/løsninger for dette skal utredes og løses i planforslaget. Det betyr at riktig tekst legges inn i planbestemmelsene når utredning og løsninger for dette er gjennomført. Kap Avkjørsel Gi rett eierform på V2 som er fp_v2. Kap Parkering Fjern ordene «for gjester.» Ytterligere p-plasser for ansatte og til større kjøretøy/vogntog må redegjøres for i planbeskrivelsen, konkretiseres i bestemmelsene og vises i utomhusplanen. Kap Fellesbestemmelser Det skal utarbeides teknisk plan for gangveger, veger og parkeringsarealer uavhengig av type arealformål som grunnlag for utforming av reguleringsplanen. Kap Kjøreveg O_V1 Hadelandsvegen skal fortsatt være offentlig. V2 skal være privat. Side 9 av 17

10 Kap Kjøreveg Teknisk plan med skråningsutslag, fyllinger/skjæringer må vise hvordan overgang fra tofelt til ett felt, avkjørsler og andre trafikkfaglige forhold lar seg løse. I planbeskrivelsen må løsningene omtales. Kap Fortau Skriv riktig eierform. Kap Annen veggrunn, tekniske anlegg Annen veggrunn, teknisk anlegg, langs Hadelandsvegen er offentlig og benevnes i henhold til det (o_avt). For øvrig er slikt areal privat. Kap Annen veggrunn, grøntareal Annen veggrunn, grøntareal, langs Hadelandsvegen er offentlig og benevnes i henhold til det (o_avg). For øvrig er slikt areal privat. Kap Viltgjerde Tilføy «UTEGJERDING AV HUSDYR» til hovedoverskriften. Tilføy «/beitegjerde» til Viltgjerde i teksten for øvrig. Forleng første setning med følgende tekst: «og/eller husdyr kommer innenfor planområdet.» Kap. 6.2 Faresoner FG1 og FG2 Teknisk plan må vise/dokumentere at teksten her er i tråd med de faktiske forhold dvs. avgrensningen av de to faresonene og følgelig teksten i gjeldende reguleringsplans bestemmelser 5.1. Dette må omtales og kvitteres ut i planbeskrivelsen. Kap.7 Rekkefølgebestemmelser 7.1 Fjern:», samt plan for lokal overvannshåndtering» Overvannsproblematikken skal utredes og løses i plansaken. 7.4 Tilføy»fortau» slik at setningen blir slik: Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, fortau, vann- og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer og byggene være koblet til va-nett i henhold til godkjenning fra Lunner kommune. 7.6 Fjern arealformålet «rasteplass». Tilføy 7.8: Gang- og sykkelveg GS1 skal være ferdigstilt fram til rundkjøringen før noen av byggeområdene kan tas i bruk. Tilføy 7.9: Før utbygging av område F/K/L kan starte, må bussløsning være ferdigstilt. 4. Vurdering/drøfting 4.1 Svarer planforslaget på bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken og øvrige styringsdokumenter? Gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken (planbestemmelsene 2 krav om bebyggelsesplan og 8 rekkefølgebestemmelsene) Detaljerte bestemmelser om grad av utnytting og utforming av bygg, anlegg og utomhusarealer: ikke oppfylt. Anvisning av hvordan planen skal sikre god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting: Delvis oppfylt i planbestemmelsene 1.4. Forutsetter at kommunens tilbakemeldinger følges opp. Tomtegrenser og byggegrenser: Har ikke detaljeringsgrad som gjør dette mulig. Påsatt byggegrense har ikke riktige mål. Plassering av eksisterende og nye bygninger, anlegg og installasjoner: Ikke oppfylt. Veger, parkering, biloppstillingsplasser med tilhørende skråningsutslag: Ikke oppfylt. Side 10 av 17

11 Behandling av utenomhusarealer: Ikke oppfylt. Rekkefølgebestemmelsene 8.6 og 8.7 om ferdigstilt gang-/sykkelveg og bussløsning, er ikke tatt med inn i planforslaget, dvs. ikke oppfylt Kommuneplanens arealdel Krav til vannbåren varme: Tilrettelegging for vannbåren varme er tatt inn i planbestemmelsene 1.8. Parkeringskrav er tatt inn i planbestemmelsene Overvann er ikke oppfylt/løst. Grunnforurensning: Ikke oppfylt. Avkjørsler og kryss: Ikke oppfylt da teknisk plan ikke foreligger. Krav til 3D-modell er ikke oppfylt da detaljeringsgraden ikke er tilstrekkelig Kommuneplanens samfunnsdel Planforslaget svarer ikke på kommuneplan samfunnsdel i forhold til bla trygge og attraktive tettsteder med god kollektivdekning og god tilgjengelighet for gående/syklende Kommunedelplan samfunnsutvikling Planforslaget mangler mye før det kan bidra til å utvikle et attraktivt tettsted, bla sikring av gang- /sykkelveger, trygge internveger, overvannshåndtering og kollektivløsning. Bærekraftig energibruk og økt bruk av bioenergi må kvitteres ut hvis planforslaget rettes og detaljeres slik at denne type vurderinger er mulig å foreta. Økt bruk av kollektivtransport er ikke oppfylt. Nye arbeidsplasser kan se dagens lys dersom planforslaget rettes og detaljeres slik at det oppfyller nødvendige krav i gjeldende planlov og øvrig regelverk Planforslagets arealformål er i tråd med kommunale føringer om varehandel og næring langs rv Kommunedelplan teknisk Gjeldende utbyggingsavtale avklarer ansvar og roller når det gjelder infrastruktur. Nye veger skal være private veger. Dette er ikke oppfylt da V2 fortsatt er vist som offentlig veg. Utforming av utomhusarealer er ikke omtalt i planforslaget Veileder for utvikling av Harestuas næringsområder Parkeringsstrategi som prioriterer el-biler: Planbestemmelsene sikrer at minst 1 % av p- plassene skal ha strømuttak for el-bil. Parkeringsplasser som retter seg etter naturens premisser : Planbestemmelsene sikrer at p-plasser med mer enn 30 biler, oppdeles med tre- eller buskrekker. Fokus på offentlig transport til og fra områdene: Ikke oppfylt i nytt planforslag. Gjeldende rekkefølgebestemmelse 8.7 sikrer dette i dag. God og bærekraftig energiforsyning: Planbestemmelsene 1.8 krever tilrettelegging for vannbåren varme. Utbyggingsavtalen for gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken, forutsetter at det utarbeides en energiutredning som grunnlag for å vurdere alternative energiløsninger i de forskjellige byggeområdene av Hadelandsparken. Dette for å søke å finne miljøvennlige energiløsninger i forhold til målsettinger i kommunedelplan samfunn. Utstrakt bruk av tre på ulike måter: Planbestemmelsene 1.4 ivaretar dette delvis, forutsatt at kommunens tilbakemeldinger følges opp. Det skal lages klimaregnskap: Dette er ikke oppfylt. Dette må være del av energiutredningen som ikke foreligger. 4.2 Illustrasjonsplanen Nedenfor vises illustrasjonsplanen som følger planforslaget. Det foreligger ikke en teknisk plan for infrastruktur som dokumenterer at foreslåtte illustrasjonsplan er gjennomførbar. Tiltakshaver ønsker ikke at illustrasjonsplanen skal være en juridisk bindende del av plandokumentene. Side 11 av 17

12 Illustrasjonene over viser illustrasjonsplanen i vedtatt reguleringsplan. Den er ikke gjort juridisk bindende. 4.3 Oppsummering Det foreligger ikke plandokumenter som har slik detaljering at neste trinn er byggesaksbehandling dvs. gjennomføring av tiltak. Administrasjonen mener derfor at planforslaget ikke svarer på forutsetningene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken bestemmelser 2 om krav til bebyggelsesplan med gitt detaljering før søknad om tiltak. Viktige utredninger/vurderinger som overvannshåndtering, teknisk plan for infrastruktur, utomhusplan, flomvurdering, løsninger for brannvann, energiutredning og rekkefølgebestemmelser fra gjeldende reguleringsplan er andre alvorlige mangler i materialet som gjør detaljeringsgrad og kvalitet i planforslaget for dårlig til at planforslaget kan anbefales for offentlig ettersyn. 5. Merknader fra oppstartsvarsling Nedenfor gis et sammendrag av merknader og administrasjonens kommentarer til disse. Merknadene ligger vedlagt saken Fra Statens vegvesen datert : Forutsetter at relevante planbestemmelser i vedtatt reguleringsplan for Hadelandsparken videreføres i detaljreguleringen. Viser spesielt til følgende bestemmelser: 2.2, 4.3, 6.5, 7.4 og rekkefølgebestemmelsene i Administrasjonens kommentar: 2.2 er delvis videreført i er delvis videreført i er delvis videreført i omtaler FGS1 som ligger utenfor planområdet, og er ikke tatt med i planbestemmelsene. 8.6 er ikke videreført som rekkefølgebestemmelse. 8.7 er ikke videreført som rekkefølgebestemmelse. 8.8 er videreført som rekkefølgebestemmelse i 7.6. Side 12 av 17

13 5.2 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : 1. Forholdet til overordna plan. Forutsetter at relevante bestemmelser i vedtatt reguleringsplan for Hadelandsparken videreføres i detaljreguleringen for østre del. Viser spesielt til følgende bestemmelser: 2.2, 3.3, 5.1, 6.3, 6.4, 7.4 og rekkefølgebestemmelsene i 8.1, 8.6, 8.9 og Klima-energi og transport. Forventer klima- og energiløsninger som gir redusert utslipp av klimagasser både i forhold til transport, energibruk og energiomlegging. Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør vurderes. Bruk av tre som bygningsmateriale vurderes som et positivt klimatiltak. Det bør legges vekt på å tilrettelegge for gående og syklende. Anbefaler at en andel av parkeringen legges under bakken. Det bør vurderes maksimumskrav til antall parkeringsplasser. Forventer effektiv arealutnytting. 3. Vassdrag. Det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdraget og gis bestemmelser om bevaring av kantvegetasjon med konkrete minstekrav til bredde og høyde. 4. Samfunnssikkerhet og beredskap. Forutsetter at det gjennomføres en ROS-analyse. Viktig å vurdere ev. flomfare. Overvannshåndtering er et annet tema som må vurderes nøye fordi tiltaket vil medføre store tette flater. 5. Folkehelse. Forutsetter at detaljreguleringen følger opp og konkretiserer bruk av grønnstruktur inkludert gang- og sykkelveger i tråd med gjeldende plan, bla rekkefølgebestemmelsen i 8.6 om gang-/sykkelveg langs Hadelandsvegen. 6. Universell utforming. Minner om krav til universell utforming for uteområder og bygninger og at hensynet til universell utforming innarbeides tidlig i planprosessen. 7. Medvirkning. Minner om viktighet av aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Administrasjonens kommentar: er delvis videreført i er videreført i 2.1.1, og er videreført i er videreført i er ikke videreført da SP5, viltkorridor, ligger utenfor planområdet. 7.4 er ikke videreført da FGS1, gang-/sykkelveg, ligger utenfor planområdet. Rekkefølgebestemmelse 8.1 foreslås endret etter vurdering av landbrukskontoret som mener elgtrekket ikke lenger er så viktig som før. Bestemmelse om dette ligger under Grønnstruktur, Rekkefølgebestemmelse 8.6 er ikke videreført. Rekkefølgebestemmelse 8.9 er videreført i rekkefølgebestemmelse 7.7. Rekkefølgebestemmelse 8.10 er ikke relevant å ta med da H/F1 ikke omfattes av planforslaget. 2. Det kreves tilrettelegging for vannbåren varme (8.1) Regulert areal til bussterminal er ikke ivaretatt Løsning for gang-/sykkelveg er delvis ivaretatt. Parkeringsarealene ligger ikke under bakken. Det er avsatt maks 5 biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bygg pluss omtalt at det forutsettes anlagt nødvendige antall p-plasser for større kjøretøy/vogntog. 3. Arealene langs Sveselva ligger som friområde (Grønnstruktur, 4.1.1)) med rekkefølgebestemmelse (7.7) om at kantvegetasjon skal opparbeides før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. 4. ROS-analyse er gjennomført for planforslaget. Det er behov for forsterket ROS-analyse for farlig avfall da dette forholdet ikke er tilfredsstillende analysert/vurdert. Vurdering av flomfare og løsning for overvannshåndtering er heller ikke ivaretatt i planforslaget. 5. Detaljreguleringen følger ikke opp og bla konkretiserer bruk av grønnstruktur. 6. Universell utforming er ivaretatt i bestemmelsene Ok Side 13 av 17

14 5.3 Fra Egil Grua datert : Hvordan vil planforslaget påvirke en evt avkjørsel fra FV16 over gang og sykkelveg til 67/119? Administrasjonens kommentar: Dette blir liggende utenfor planforslaget, men kan likevel bli del av utbyggingsavtalen mellom Hadelandsparken og Lunner kommune. 5.4 Fra Oppland fylkeskommune datert : 1. Anbefaler at planforslaget meldes inn til regionalt planforum. 2. Krever ikke arkeologisk befaring. 3. Ber om at verneverdien på eiendommen 68/6 blir vurdert. 4. Viser til sine merknader ved 1. og 2. gangs offentlig ettersyn bla brev datert : 5. Av hensyn til jordvernstrategien må planen løse parkeringsbehovene under bakken, i parkeringshus el.l. 6. Ber tiltakshaverne bidra positivt til utviklingen i område både funksjonelt og estetisk. 7. Ber tiltakshaverne etablere møteplasser både ute og inne og ber tiltakshaverne om en parkmessig behandling av parkeringsplassser, møteplasser m.m. 8. Bygninger bør få en god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting. Det bør utarbeides egne bestemmelser som sikrer dette. Administrasjonens kommentar: 1. Gjennomført. 2. Tas til etterretning. 3. Forutsetter at dette imøtekommes. 4. Ok. 5. Ikke ivaretatt i planforslaget. 6. Foreligger ikke detaljeringsgrad som sikrer dette. 7. Foreligger ikke detaljeringsgrad som sikrer dette. Kommunedelplan teknisk ( ) sier følgende: «Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas.» 8. For lav detaljering til at dette er tilstrekkelig ivaretatt. 6. Konklusjon Med hjemmel i plan- og bygningsloven fremmes ikke forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken. Det foreligger ikke plandokumenter som har slik detaljering at neste trinn er byggesaksbehandling dvs. gjennomføring av tiltak. Kommunen mener at planforslaget ikke svarer på forutsetningene i gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken bestemmelser 2 om krav til bebyggelsesplan med gitt detaljering før søknad om tiltak. Nedenfor listes opp hvilke utredninger/temaer som skal foreligge/være avklart og tatt inn i plandokumentene før planforslaget kan fremmes for offentlig ettersyn: 9. Teknisk plan for internt vegsystem, parkering (gjester, ansatte, store kjøretøyer, handicap, el.-bil m.m) og byggeri med skråningsutslag, stigningsforhold, terrengomforming m.m. 10. Trafikkanalyse (trafikkmengde og type kjøretøy). 11. Konsekvensutredning (trafikksikkerhet) av kryss pf_v3/pf_v Vurdering av flom og konsekvenser for arealene nedstrøms. 13. Håndtering av overvann og løsninger for dette (kommuneplanens bestemmelse 6.1.3). 14. Vurdering av brannvannsbehov og løsninger for dette. 15. Areal for kollektivholdeplass innenfor planområdet. 16. Vurdering av avfalls-/renovasjonshåndtering og løsning for dette. 17. Manøvreringsareal for større kjøretøy (sporingskurve). 18. Vegserviceanlegget, V1, detaljeres slik at tilgjengelighet og parkering for store kjøretøy og areal for farlig gods, vises. 19. Avsetting av grøntareal for å sikre områdets kvalitet med særlig vekt på grøntareal for de byggene som skal huse arbeidsplasser. 20. Energiutredning i tråd med utbyggingsavtalen. 21. Risiko- og sårbarhetsvurdering forsterkes for farlig gods. Side 14 av 17

15 22. Planbestemmelsene 1.4 punkt d fjernes for å sikre god arkitektonisk utforming med vekt på materialbruk og fargesetting. 23. Videreføring av rekkefølgebestemmelser fra gjeldende reguleringsplan i tråd med merknader fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og Lunner kommunes tilbakemeldinger datert og Riktig eierform på veg- og gangvegsystem. 25. Rekkefølgebestemmelse vedr. viltgjerde/beitegjerde. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Tilbakemelding plandokumenter datert Tilbakemelding plandokumenter datert Tilbakemelding ROS-analysen datert Referat fra planforum datert xxxxx Plandokumenter mottatt Konsekvensutredning Hadelandsparken Merknader til oppstartsvarselet Øvrige dokument: 12/7651 Svar vedrørende møtereferat. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor 12/153 Hadelandsparken - møte om detaljregulering. Avsender:Avisa Hadeland 12/7199 Svar - Hadelandsparken - møte om detaljreguleringforeløpig plan ID 12/31. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor 12/7630 Svar - Hadelandsparken - møte om Avsender:Avisa Hadeland detaljregulering. 12/672 Vedrørende Hadelandsparken og tilrettelegging. Avsender:Avisa Hadeland 12/8655 Oppstart detaljregulering. Avsender:Avisa Hadeland 12/14140 Reguleringsarbeid Hadelandsparken. Avsender:Avisa Hadeland 12/12575 Varsel om oppstart av detaljregulering østre del av Avsender:Lillestrøm Hadelandsparken i Lunner kommune. 12/14644 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering østre del HadelandsparkenKopi av brev til Lillestrøm Arkitektkontor. Arkitektkontor Avsender:Oppland Fylkeskommune 12/11627 Oversender underlag for drøfting og konklusjon - møtegrunnlag. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor 13/8710 Makeskifte veg. Avsender:Karin Ingebrigtsen 13/8126 Svar vedr. forskuttering G/S, arealbruk og makebytte. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 12/11993 Svar - Utkast til oppstartsvarselforeløpig plan ID 12/31. Avsender:Lillestrøm arkitektkontor 13/8766 Svar vedrørende Hadelandsparken - makeskifte. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 12/14344 Lunner kommune - Reguleringsarbeid Avsender:Avisa Hadeland Hadelandsparken østre del - oppstart. 12/11850 Utkast til oppstartsvarsel. Avsender:Lillestrøm arkitektkontor 13/8709 Spm. makeskifte vegareal. Avsender:Lillestrøm Arkiteker 12/12460 Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for østre del av vedtatt regulering for Hadelandsparken. 12/13185 Varsel om oppstart av detaljregulering østre del av Hadelandsparken i Lunner kommunekopi av brev til Lillestrøm arkitektkontor. Avsender:Lillestrøm Arkitektkontor Avsender:Avisa Hadeland 13/7642 Vedrørende detaljregulering og referat fra oppstartsmøte. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/2374 Viltgjerder m.m. Avsender:Statens Vegvesen 14/2534 Detaljregulering for østre del av Avsender:Lillestrøm Arkitekter Side 15 av 17

16 HadelandsparkenTilbakemelding plandokumenter. 14/2373 Viltspørsmål. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/6581 Illustrasjonsplan. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/1604 Planforslag for næringsområde i Hadelandsparken. Avsender:TS 13/15335 Underlag til møtet Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/9259 Detaljregulering for del av Hadelandsparken - videre planprosessforeløpig plan ID 12/31. Avsender:Ingunn Øra Lillestrøm Arkitekter 14/8048 Vedr. planforslaget blir behandlet for utlegging til Avsender:Lillestrøm Arkitekter offentlig ettersyn. 14/7391 Detaljregulering for næringsdel av Hadelandsparken - tilbakemelding på mottatt planforslag. Avsender:Lillestrøm arkitektkontor 14/10157 Planbestemmelser. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10158 Illustrasjon. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10153 Planbeskrivelse. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10159 Planbeskrivelse. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/10160 Planbestemmelser. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/1475 Oversendelse av forslag til detaljregulseringsplan for næringsområde i Hadelandsparken. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/1488 Ettersender varslingsannonse og etterspør videre fremdrift. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/4579 Innsyn i dokumenter for Hadelandsparken. Avsender:Hadeland 14/10154 Plankart. Avsender:Lillestrøm Arkitekter 14/6541 Detaljregulering Næringsområde Hadelandsparken - komplettering av materiale. 14/9767 Oversendelse av kompletterte plandokumenter - Hadelandsparken. 14/12656 Sosi-fil pr. 18.mars Avsender:Ingunn A. Øhra 14/12821 Ber om planbehandling. Avsender:Ingunn 14/12334 Varslingsannonse Avsender:Marthe Kjersti Smedsrud Avsender:Lillestrøm Arkitekter Avsender:Ingunn Øra Lillestrøm Arkitekter Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Bergersen Aase Marie, Hadelandsvegen GRUA Grua Egil Kristian, Sagvegen GRUA Lunner Almenning, Hadelandsveien HARESTUA Alseth Jorunn, Ravnkollbakken OSLO Lunner Kommune, Sandsvegen ROA Hadelandsparken As, Postboks MOSS Rødland Vigdis Jofrid, Hadelandsvegen GRUA Lunner Almenning, Hadelandsveien HARESTUA Lunner Utbyggingsselsk As, UKJENT Lunner Almenning, Hadelandsveien HARESTUA Holter Tom, 25 Deepdale, Wimbledon, London SW 19 5EZ, Storbritannia UKJENT Grua Sør As, C/o Aka As Hvervenmoveien HØNEFOSS Kristiansen Håkon Gerhard, Larmerudvegen GRUA Bruøygard Ola, Hadelandsvegen GRUA Bruøygard Hafdis Ruth H, Hadelandsvegen GRUA Andersen Erik, Åslandhellinga OSLO Side 16 av 17

17 Paulsen Erik Rysst, Kampheimveien OSLO Simonsen Tone Lisbet, Kampheimveien OSLO Hille Per Thomas, Vogts gate 13 C 0474 OSLO Kristiansen Eiendom, Hadelandsvegen GRUA Kristiansen Eiendom As, Hadelandsvegen GRUA Hadeland Energi, Region øst Statens vegvesen, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oppland Fylkeskommune, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Lunner Beitelag, Morten Haga, Grindvollinna LUNNER Lunner/Jevnaker Sauebeitelag, Geir Midtmoen, Rute JEVNAKER Nordmarka Beitelag, Trond Henriksen, Prestlien 3520 JEVNAKER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17 av 17

Plandokumentene: Planbeskrivelsen: Generellt

Plandokumentene: Planbeskrivelsen: Generellt Plandokumentene: Generelt: Flomfare og overvannshåndtering må vurderes/beregnes. På bakgrunn av beregninger må areal til fordrøyningsbasseng avsettes i plankart og det må følges opp med bestemmelser og

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092)

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 06/818-121Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0092 Saksbehandler: Tjenesteleder,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NORDRE KVERNHUSMOEN BOLIGOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN VARSEL OM OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR KVERNHUSMOEN

DETALJREGULERING FOR NORDRE KVERNHUSMOEN BOLIGOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN VARSEL OM OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR KVERNHUSMOEN Arkivsaksnr.: 14/186-26 Arkivnr.: PLAN L32 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR NORDRE KVERNHUSMOEN BOLIGOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN VARSEL OM OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:00-15:45 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING REGULERINGSBESTEMMELSER (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET Dato dd.mm.2014 Sist revidert dd.mm. 2014 Plan nr. nn Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG Arkivsaksnr.: 13/96-6 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III, Arkivsaksnr.: 13/1245-26 Arkivnr.: L12 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer