Kommuneplan ( ), Skedsmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo"

Transkript

1 Kommuneplan ( ), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen møter i form av høy befolkningsvekst og behov for nye boliger og flere arbeidsplasser, ser det ut som kommunen ønsker å løse på en måte som OOF kan støtte, det vil si med sterk vekt på å ta vare på grønnstruktur, naturverdier, kulturlandskap og legge til rette for gåing og sykling og fysisk aktivitet i attraktive og inspirerende områder. Bekymringen ligger nok i den usikkerhet som rår rundt hvorvidt fortettings- og transportstrategiene vil lykkes. Klarer en å skape hyggelige bomiljøer med en variert befolkningssammensetting og med grønne attraktive uteområder? Klarer en å få folk til å ta bein og pedaler fatt og å skape et effektivt kollektivt transportsystem, slik at en unngår køer og økte støy og forurensingsproblemer. Det gjenstår se. OOF ønsker lykke til videre og tror denne planen vil være med å bidra til bringe Skedsmo og kommunens innbyggere videre i riktige retning. Sammendrag viktige momenter Vi vil trekke fram noen av dem: Kommunen ønsker å være en bærekraftig og klimavennlig kommune og legger vekt på begrense biltrafikken og å satse på kollektivtransport, sykkel og gåing. Kommunen skriver følgende: "Hensynet til syklister og gående skal tillegges større vekt enn hensynet til bilistene." Kommunen ønsker, tross fortetting i sentrum, å prioritere grønnstrukturen med et godt nettverk av ferdselsårer for gående og syklende. Målsettingene blir også fulgt opp med bestemmelser, sikring av grønnstruktur, vassdrag og beskjeden nedbygging av friområder og landbruksområder. Kommunen legger også vekt på å bevare og tilrettelegge kulturlandskapet i kommunen, til glede for både landbruk, dyre- og planteliv, friluftslivet og som støtte for den lokale identitet. OOF ønsker også å gi noen gode råd til kommunen i sitt kommuneplanarbeid: Kommunen ønsker å tiltrekke seg kunnskapsbasert næring. Da må den sørge for at Skedsmo blir en attraktiv kommune å bo i for de som arbeider innenfor disse næringene. Det betyr bl.a. gode oppvekstmiljøer for barn og unge, natur- og friluftsmuligheter, treningsmuligheter og et spennende kultur og organisasjonsliv. Det er behovet for tett samarbeid med nabokommunene Lørenskog og Rælingen om blant annet transport, sykkelveier og utvikling av de urbane grenseområdene mellom kommunene. Vi er noe kritisk til at planen i liten grad inneholder kvantitative målsettinger som er målbare og derfor enklere å kontrollere og følge opp. Vi synes at selve målsettingen for biologisk mangfold er litt slapp. Men vi er samtidig fornøyd med at kommunen leger vekt på kunnskapsgrunnlaget, kartlegging og sikring ved utbygging. Bestemmelsene sier også at registrerte naturverdier ikke skal forringes. Planen har ambisiøse mål for reduksjoner i karbondioksidutslipp. Det er derfor ikke tilfredsstillende at planen ikke har tall for dagens utslipp av CO2 og en vurdering i forhold til de framtidige mål. Det er tross alt bare om lag 5 år til CO2-uslippene skal være nede på 70 % av 1991-nivå. Kommunens hovedmål og strategier

2 Skedsmo kommune er ambisiøse. Hovedmålet er å bli "en av landets mest attraktive bostedsog etableringskommuner." For å oppnå dette må kommunens by- og stedsutvikling være bærekraftig, klimavennlig og internasjonalt konkurransedyktig, slår planen fast. For å oppnå dette trekker den fram strategier: bybåndet Lørenskog-Skedsmo har en viktig rolle å spille. kollektiv-andelen kan økes betydelig om veksten legges til bybåndet. vei og kollektivtransport i LSK-triangelet må styrkes, særlig kollektivtransportens framkommelighet. aksen Kjeller Lillestrøm A-hus kan tiltrekke seg kunnskaps- og kontorbedrifter med lønnsevne. Lillestrøm sentrum kan egne seg for slik etablering. urban utvikling er en betingelse for å nå kommunens øvrige utviklingsmål, inkludert bærekraft, konkurranseevne, god kommuneøkonomi, og forutsetninger for gode levekår og folkehelse for kommunens innbyggere. fortetting og omlegging av gatenett har allerede ført til vesentlige kvalitetsforbedringer av miljømessig, estetisk og funksjonell art. å ivareta kvalitetene i kulturlandskapet og naturen gjør kommunen mer attraktiv. Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) følger opp kommuneplanene til alle våre 19 medlemskommuner i Oslo-området og registrerer høy befolkningsvekst og fortetting og økt satsing på kollektivtransport som virkemiddel i de fleste av dem. Vi er svært fornøyd med satsingen på kollektivtransport, og også det at Skedsmo framhever kulturlandskapet og naturen som vesentlige for å gjøre kommunen attraktiv. Mål og strategier for befolkningsutvikling Skedsmos befolkningsvekst er av landets høyeste med en vekst på om lag 2 % i året. I dag bor det om lag mennesker i kommunen, og en ser for seg om lag i Barnefamilier fra Oslo er en av de største gruppene som flytter inn i kommunen. De søker seg ofte mot "hagebyene" på Strømmen og Lillestrøm. Ca. 22 % av innbyggerne er innvandrere, 12 % fra asia og 8 % fra europa. Befolkningsveksten de siste åra skyldes i økende grad innvandring. Skedsmo har som mål at befolkningsutviklingen skal bidra til en aldersstruktur som understøtter god kommuneøkonomi og bidra til økt kompetanse og kvalifikasjoner i befolkningen. OOF støtter kommunens strategi for å oppnå målet: "å utvikle en høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske omgivelser generelt." Mål og strategier for næringsutvikling Planen beskriver en utvikling der Romerike kan bli dominert av bransjer med små krav til kompetanse og kunnskap og med begrenset lønnsevne, mens andre regioner som Asker og Bærum tiltrekker seg det kunnskapsbaserte næringslivet med høyere lønnsevne. Planen legger derfor opp til en strategi for utvikling av det kunnskapsbaserte næringsliv med utgangspunkt i høyskolen, forskningsinstituttene og A-hus på Lørenskog. En profilering av området er nødvendig og det må legges til rette for kontorbebyggelse i Lillestrøm sentrum.

3 OOF ser på dette som en fornuftig strategi, men vi vil legge til følgende momenter for å kunne trekke til seg de unge akademikerfamiliene. Sørg for å bevare idyllene i byområdene, med trehus, hager, barnevennlige og trygge nærområder, gode skoler, grønne lunger, joggeog turveier langs elvene, god tilgang til naturen og et allsidig og blomstrende kultur- og organisasjonsliv. Mål og strategier for stedsutviklingen (fysisk planlegging) I kommuneplanen slås det fast at by- og tettstedsutviklingen i Skedsmo skal "være preget av en urban fortetting som tar hensyn til mennesker og miljø", og videre at sentrumsområdene "skal være preget av en urban estetikk og det skal legges til rette for en gjennomgående grønnstruktur av torg, parker og grøntdrag der elvene danner en blågrønn kjerne." Byutvikling og urbanisering Planen deler kommunen i to soner, de urbane områdene i LSK-triangelet (Lillestrøm, Strømmen, Kjeller). Strategien slår fast at det er her utbyggingen i hovedsak skal skje gjennom fortetting og urbanisering. Her blir det derfor strengere krav til planleggingen, mer detaljerte bestemmelser og det foreslås også å utarbeide en egen byutviklingsplan. I strategien kommer det fram at en ønsker å "stille krav til utforming av bygg, uteområder, kvartaler og områder slik at de framstår som trygge, vakre og funksjonelle." Resten av kommunen tilhører det sub-urbane området og inkluderer landbruksområdene og tettstedene Leirsund, Skedsmokorset, Skjetten og Hvam. I de sub-urbane områdene skal boligområdene være varierte og av en kvalitet som passer for alle grupper av Skedsmos innbyggere, ifølge planen. Her må næringsvirksomhet være supplerende og ikke konkurrere med næringslivet i sentrum. OOF er godt fornøyd med at kommunen vektlegger miljø, grønnstruktur og estetikk i stedsutviklingen. Det bør også gjelde for de sub-urbane områdene. I tillegg vil vi påpeke behovet for samarbeid med nabokommunene Lørenskog og Rælingen om utvikling av de urbane grenseområdene mellom kommunene. Grønnstruktur Planen er svært ambisiøs når det gjelder grønnstruktur. I strategien står det at det skal etableres en "sammenhengende grønnstruktur i byen". Grøntarealer skal sikres til tross for transformasjon og fortetting. Parker og grøntområder skal være i gangavstand fra boligområder og arbeidsplasser. De må knyttes sammen i nettverk og også ha forbindelseslinjer ut i natur- og kulturlandskapet. Attraktive og grønne ferdselsårer gjennom byen og langs vassdragene skal bidra til mer sykling og gåing. Planen peker i tillegg på at en økende andel barnefamilier i leiligheter uten egne private utendørsarealer, krever økt tilgang på grønne områder i sine nærområder. Det slås så fast at grønnstrukturen er en viktig faktor for innbyggernes helse, ved at den bidrar med ren luft og legger til rette og inspirerer til fysisk aktivitet. Virkemidlene for å få til alt dette er følgende: Det effektive grønnstrukturarealet økes innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller. I områder der grøntarealer mangler skal nye anlegges. Intensjonene i "Grøntplan for Skedsmos byggesone" (2012) videreføres i reguleringsplaner, utbyggingsplaner og lignende. Eksisterende og fremtidige grønnstrukturarealer sikres juridisk ved regulering.

4 Grønnstrukturarealer som omreguleres til annet formål, skal erstattes med areal av tilsvarende funsjon, størrelse og kvalitet. Dette gjelder særlig for områder benyttet av barn. Dette gjenspeiler seg også i de foreslåtte bestemmelsene. I de generelle bestemmelsene i planen slås det fast at det kan lages utbyggingsavtaler med utbyggere der det blant annet kan stilles krav om finansiering og tilrettelegging av grønnstruktur. Bestemmelsene har også rekkefølgekrav som fastslår at utbygging ikke kan finne sted før blant annet gang- og sykkelveinett, turveier, grønnstruktur og lekeplasser er etablert med tilstrekkelig kapasitet. Da OOF uttalte seg til Grøntplan for Skedsmos byggesone i 2012, påpekte vi at det var en svakhet at planen ikke var juridisk bindende. Nå ser det ut til at grøntplanen fra 2012 er innarbeidet i den nye kommuneplanen ved at grønnstruktur sikres juridisk ved regulering, er markert på plankartet og med mer detaljerte bestemmelser. Blant disse vil vi spesielt trekke fram: at grønnstrukturarealer som omdisponeres skal erstattes med tilsvarende areal i nærheten, at lekeplasser skal være etablert før det gis brukstillatelse og at eksisterende turdrag, turstier og snarveier som "binder sammen", skal sikres ved regulering. I grøntplanen fra 2012 kommer det fram at bare 8,2 km turvei var sikret ved regulering. Vi vil også trekke fra den systematiske måten kommunen går fram på når ny grønnstruktur skal planlegges. Da skal anbefalingene fra dekningsanalysen i grøntplanen legges til grunn. Vi er noe kritisk til at planen i liten grad inneholder kvantitative målsettinger som er lettere å kontrollere. Flere kommuner i Oslo-området har for eksempel mål om hvor langt det skal være til nærmeste turvei. Asker har for eksempel et mål om 250 meter, mens Miljøverndepartementet skriver i sin strategi for friluftsliv for følgende: "Det er en ambisjon at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer." Vi konstaterer med tilfredshet at det i kommuneplanen ikke er forslag om å bygge ned områder som er regulert som friområder. Kommunen har avslått flere private forslag om å omdisponere grønnstruktur til boligformål og lignende, blant annet i Strømmen/Sagdalen (28 dekar) og Skedsmokorset (19 dekar). Kommunens begrunnelse for avslagene er: "Grønnstruktur er en knapp ressurs som ikke kan gjenskaffes uten store kostnader, og bør ikke bygges ned med mindre det ikke finnes andre alternativer, eller det kan stilles til rådighet erstatningsareal." Til slutt oppfordres kommunen til å vurdere det private forslaget om turvei langs Nitelva ved Valstad i Skjetten. Dette ser ut som et godt forslag og vil være et flott nærmiljø-tiltak for de nye innbyggerne på det foreslåtte utbyggingsområdet på Valstad. Kommunen ønsker å behandle forslaget i forbindelse med områderegulering for Nitelva. Samordnet areal- og transportplanlegging Kommunen har en høy ambisjon om at veksten i trafikken som befolkningsutviklingen medfører skal tas gjennom økt kollektivandel og redusert transportbehov. Dette skal oppnås gjennom følgende tiltak: Transportbehov skal reduseres ved at folk skal bo nærmere service, skole, barnehage, butikker osv. slik at de kan gå eller sykle istedenfor å kjøre.

5 Reisemiddelvalget skal styres vekk fra bil gjennom en styrking av kollektivnettet, forsterking av gang- og sykkelvegnettet, prioritering av gående og syklende og aktiv parkeringspolitikk. I kommuneplanens forslag til parkeringsbestemmelser for blokker i sentrumsområdene er det for eksempel kun krav om 0,7 parkeringsplasser for bil, men hele 2 sykkelparkeringer. I Rælingen er det til sammenligning krav om det dobbelte, det vil si ca. 1,5 parkeringsplasser. I bestemmelsene står det også at det i nye boligbygg skal legges til rette for ladning av elbiler. Skedsmo kommune har høye ambisjoner og kompetanse på dette området. OOF støtter både mål og strategier. Når det gjelder sykkelsatsingen så savner vi fokus på jobb-sykling. Her kreves det en standard og tilrettelegging som gir god fart og framkommelighet. Her blir det også vesentlig å samarbeide med nabokommunen, som også har ambisjoner om å lose sine syklister effektivt inn til sentrum av Lillestrøm. Mål og strategier for åpne arealer og natur Kommuneplanen formulerer følgende hovedmål for vassdragene, det biologiske mangfold, kulturlandskapet og landbruket: "Det skal legges til rette for en balanse mellom byutviklingen og vern og bruk av de omkringliggende jord- og naturressurser. Forvaltinga av arealressursene skal være miljøforsvarlig og ta vare på areal og kulturlandskap både som grunnlag for matproduksjon og for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter." Planen slår fast at utbygging og fortetting hovedsakelig skal skje i de sentrale områder, mens de ubebygde områdene rundt i hovedsak skal beskyttes av et langsiktig vern. Disse områdene (skog, kulturlandskap, raviner og vassdrag) er viktig for rekreasjon, friluftsliv, landbruk og gir identitet til befolkningen. Vassdragene Følgende målsetting er formulert for vassdragene: "Vassdragene og de vassdragsnære arealene som er kommunens blå-grønne hjerte, skal bestå som viktige kulturlandskaps- og naturelementer. Områder skal sikres til rekreasjon og friluftsliv og bidra til et biologisk mangfold. Vannkvaliteten skal tilfredsstille kravene til god økologisk tilstand og brukerinteresser knyttet til rekreasjon og friluftsbad, jordvanning og fritidsfiske." I planene framkommer det at deler av Leira, Nitelva og Sagelva ikke når målet om god økologisk tilstand. Det foreslås en rekke tiltak for å nå målet om bedre vannkvalitet og i bestemmelsene står følgende: "Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt ha god økologisk tilstand og tilfredsstille fastsatte brukermål knyttet til bading og rekreasjon, jordvanning og fritidsfiske." Når det gjelder områdene langs vassdragene, så sier strategien følgende: "Gjennom arealplanleggingen legge til rette for bruk til rekreasjon og sikre at det ikke gjennomføres tiltak eller etableres virksomhet som reduserer vassdragenes verdi som landskaps- og naturelement." I bestemmelsene framkommer det at det ikke er lov å fjerne kantvegetasjon langs vassdragene (elv: 10 meter, bekk: 6 meter) og at lukking av bekker og elver er forbudt. I 100-metersonen til vassdragene er det ifølge de foreslåtte bestemmelsene som oftest tillatt med en enkel og naturvennlig tilrettelegging for allmennt friluftsliv og rekreasjon. I Nitelva ved Lillestrøm sentrum, hele Sagelva og Leira ved Leirsund skal det foreligge

6 reguleringsplan og en evt. utbyggingen skal tilpasses og videreføre kvalitetene i området, med hensyn til bebyggelse, landskap, vegetasjon, kulturminner og biologisk mangfold. OOF er godt fornøyd med både mål, strategier og bestemmelser knyttet til vassdragene. Forvaltning av biologisk mangfold I planen står det at Skedsmo kommune "skal bidra til å bevare det biologiske mangfoldet." Kommunenes arealforvaltning generelt og forvaltning av naturområdene spesielt vil være svært viktig for hvordan det biologiske mangfoldet utvikler seg i kommunen. Noen naturtyper i kommunen anses for truet (kroksjøer, meandere, flomløp, ravinedaler og mandelpilkratt). Kartlegging av det biologisk mangfoldet er avgjørende for å kunne sette inn de rette tiltakene. I en rapport om biologisk mangfold i Skedsmo (Siste Sjanse rapport ) ble det anbefalt: å utarbeide en plan for sikring og gjenskaping av artsrike naturtyper i kulturlandskapet. Særlig bør områder som er tilknyttet raviner, prioriteres høyt. å få gjenopptatt beiting i fuktengene i tilknytning til Leira og Nitelva. å prioritere overvåking og sikring av amfibielokaliteter. I kommuneplanens strategi står følgende: "Vurdere og gjennomføre langsiktig vern og bevaring av raviner, våtmarker og andre områder med spesielle arter eller naturtyper". Kommunen har også vedtatt at det skal lages en plan for vern raviner. Planen foreslår også en strategi om å "bedre kunnskapsgrunnlaget og vektlegge konsekvenser for biologisk mangfold ved beslutninger om gjennomføring av tiltak, samt legge vekt på miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder". I bestemmelsene er dette konkretisert ved et krav om at naturverdier skal kartlegges, avmerkes og sikres ved utbygging/reguleringsplaner. I en annen bestemmelse slås det fast at det i "naturområder som er registrert som svært viktige, viktige og lokalt viktige i kommunens kartlegging av biologisk mangfold, tillates ikke tiltak som kan forringe naturverdiene. Midlertidig omdisponering av disse områdene er ikke tillatt." OOF synes at målsettingen for dette viktige emnet er litt slapp. Det bør endres til: "Det biologiske mangfoldet i Skedsmo kommune skal bevares." Vi mener også at kunnskapsgrunnlaget bør holdes ved like og forbedres, slik også strategien indikerer. Vi er også fornøyd med at kommunen forlanger kartlegging og sikring av biologisk mangfold ved utbygginger og at naturverdier med lokal verdi eller bedre ikke skal forringes. Til slutt lurer vi på om kommunen har fulgt opp forslaget fra Sabima/Siste Sjanse fra 2002 om må kartlegge amfibier i kommunen. Mål og strategier for landbruk og kulturlandskap I planen slås det fast at målet er at "landbruksarealene i kommunen skal forvaltes slik at det åpne landskapet bevares og matproduksjonen sikres." For å nå dette målet legger strategien opp til et "langsiktig vern av større sammenhengende åpne arealer for å begrense nedbygging av viktige jordressurser." Planen beskriver en utvikling der antall aktive gårdsbruk er drastisk redusert. Kommunen ønsker i sin strategi å "legge til rette for en fortsatt lokal landbruksnæring i kommunen for å sikre matproduksjon og bidra til å utvikle attraktive og gode tilbud innenfor omsorg og reiseliv."

7 Planen trekker også fram skogen i kommunen. Den er en ressurs som bidrar til blant annet fornybar energi, den binder karbondioksid og den er viktig for friluftslivet. I den forbindelse peker planen på at det bør sikres en balanse mellom økonomisk skogbruk og friluftslivsinteresser gjennom et samarbeid med skogbruket. Det er forøvrig verd å merke seg at kommunen har en bestemmelse som sikrer meldeplikt for hogst i hele kommunen og ikke bare innenfor Markagrensa (Skogbrukslovens 11). Det bynære landbruket er et viktig element i kommunens identitet og kultur. Bøndene forvalter et fellesgode - kulturlandskapet - hevder planen som påpeker at det derfor er viktig å sikre tilgangen til kulturlandskapene og friluftsområdene rundt tettstedene. Bevaringsverdige kulturlandskapselementer, kulturminner og særegne naturområder, bl.a. ravine-, vassdrags- og våtmarksområder og andre områder med biologisk mangfold skal vernes ifølge planen. Samtidig tas det forbehold for de urbane delene av kommunen, hvor planen foreslår at slikt vern må vurderes opp mot behovet for fortetting og urbanisering. Planen peker på at mange kulturlandskap gror igjen og må skjøttes, for eksempel pilegrimsleden via Skedsmo kirke og Farseggen. I bestemmelsene har vi denne litt generelle formuleringen: "Det skal legges avgjørende vekt på å bevare kommunens landskapskvaliteter: åsprofiler, viktige ravineområder og elvelandskap." I samme paragraf står det mer forpliktende at kulturlandskapsområder og kulturminner som er registrert i kommunens "Kulturminnevernplan" skal tas vare på. Til slutt foreslås det en strategi som "stimulere bynært og urbant landbruk slik at det skapes forståelse, kunnskap og begeistring rundt dyrking og matproduksjon. Dette kan bidra til å sikre framtidig rekruttering og grønn kunnskap." Arealplanens forslag til omdisponering fra landbruksareal til annet formål I det konkrete forslaget til arealplan foreslår Skedsmo kommune å bygge ned om lag 560 dekar med dyrket mark. Over halvparten av dette arealet er en ny golfbane på Vigernes rett utenfor Lillestrøm Sentrum. Begrunnelsen for at kommunen går inn for dette tiltaket er at Idrettsrådet i Skedsmo har anbefalt tiltaket inntatt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det legges også vekt på at dette er et reversibelt arealformål. Den nest største omdisponeringen er på Skjetten. Her går planen inn for at det, på Valstadjordet, bygges boliger på om lag 96 dekar. Kommunen argumenterer med at den trenger konsentrert småhusbebyggelse innenfor LSK-triangelet. Rett nordøst for Skedsmokorset, på Høgslund og Bøler ved E6 er kommunen positive til planer for næringsarealer og det medfører at om lag 90 dekar landbruksjord forsvinner. Planen argumenterer med at landbruk er uhensiktsmessig i dette området som allerede er preget av næringsarealer, og at det er i tråd med målsettingene som kommunen har for dette området. På Leirsund åpner planen for å bygge ned om lag 76 dekar landbruksareal rundt Leirsund stasjon. Dette er i tråd med kommuneplanens målsetting om å vurdere plangrep for å understøtte befolkningsgrunnlaget for Leirsund stasjon. Kommunens avslag på private omdisponeringsforlag Kommunen er negativt til om lag 18 private forslag om omdisponering av jordbruksarealer til bolig- eller næringsformål. Dette utgjør om lag 1100 dekar jordbruksjord i kommunen. Arealene fordeler seg om lag slik: Leirsund ca 340 dekar, Skedsmokorset ca. 315 dekar, Hvam ca. 200 dekar, Skjetten 160 dekar og Kjellerområde ca 65 dekar. De aller fleste avslagene begrunnes i planens egnethetsvurdering (konsekvensutredning) med jordvern og at de aller fleste av disse områdene ligger utenfor LSK-triangelet. Men også nedbygging av kulturlandskapet, vern av kulturminner og fare for leirskred er begrunnelser

8 som ofte brukes. Andre begrunnelser for avslagene er ravinelandskap, prioriterte naturtyper, vilttrekk og barnetråkk. Ved Hvam mener kommunen at en bør avvente resultatene fra regionalt planarbeid for henholdsvis Areal og transport i Oslo og Akershus og Handelsvirksomhet, service og senterstruktur. To større skogområder er også foreslått lagt ut til boligfelt. Til sammen utgjør de 400 dekar skog. Årsaken til at kommunen stiller seg negativ her er at de ligger utenfor LSKtriangelet og at de inneholder prioriterte naturtyper, viltområder og raviner. OOF støtter kommunens ønske om å bevare kulturlandskapet i kommunen, til glede for både landbruk, dyre- og planteliv, friluftslivet og som støtte for den lokale identitet. Vi er spesielt opptatt av at bestemmelsen knyttet til kulturminnevernplanen følges opp og at planen oppdateres. Vi er også fornøyd med at naturtyper av lokal, regional og nasjonal betydning sikres i bestemmelsene og at Naturmangfoldloven følges opp gjennom et krav om kartlegging ved utbygginger. Vi er også fornøyd med at kommunen legger vekt på befolkingens tilgang til disse områdene. Her blir det avgjørende at fysiske hindringer fjernes, turveier etableres og ikke minst at det settes av midler til en kontinuerlig skjøtsel av turveier og bevaringsverdige kulturlandskap. Når det gjelder skog og skogbruk, så anbefaler OOF at også naturvern- og friluftslivsorganisasjonene inviteres når balansen mellom økonomisk skogbruk og friluftslivsinteressene skal drøftes. Når det gjelder bevaring av jord og kulturlandskapet, så er kommunen litt forbeholden. Det står blant annet; " begrense nedbyggingen av viktige jordressurser " og i de urbane delene av kommunen må jordvern og biologisk mangfold vurderes opp mot utbygging/ fortettingsstrategien. Arealplanens forslag viser at kommunen har sagt nei til å bygge ned om lag 1100 dekar jordbruksjord og ca. 400 dekar skog. Begrunnelsen har vært vern av jord, kulturlandskapet, kulturminner, ravinelandskap, naturtyper og at områdene ligger utenfor LSK-triangelet. OOF er fornøyd med at kommunen følger opp sine intensjoner og er restriktiv på dette området. Samtidig ønsker kommunen å bygge ned om lag 560 daa dyrket mark. Over halvparten av dette dreier seg om en golfbane og er et reversibelt tiltak. Ellers dreier det seg om mindre arealer på Skjetten, Hvam og Skedsmokorset. Betydningen for natur- og friluftslivet mener vi er heller beskjeden. Mål og strategier for klima og energi Kommuneplanen slår fast at "Skedsmo skal være en del av et bærekraftig samfunn hvor ressursene forvaltes effektivt og ut fra et globalt perspektiv." Videre har planen svært ambisiøse mål om å redusere utslippene av klimagasser til tross for at en forventer en betydelig vekst i kommunen. I 2020 skal utslippene være 30 % lavere enn 1991 nivå og i % lavere. Transport Transport står for 70 % av utslippene i kommunen, og planen foreslår en rekke tiltak for å: Redusere transportbehovet byutvikling og fortetting, særlig rundt kollektivknutepunktene

9 Redusere bilbruken: styrke kollektivtransporten, særlig i LSK-triangelet redusere parkeringsmulighetene i fortettingsområdene, blant annet ved å ha innføre bestemmelser om kun 0,7 parkeringsplasser per leilighet styrke infrastruktur for syklister og gående. I planen vektlegges dette ved følgende utsagn: "Hensynet til syklister og gående skal tillegges større vekt enn hensynet til bilistene." Redusere utslippene fra kjøretøy: legge til rette for miljøvennlig teknologi som gir null utslipp som biodrivstoff-, hydrogenog el-biler. Her inneholder bestemmelsene konkrete krav til ladepunkter for el-biler i nye boligbygg, næringsbygg og bensinstasjoner. En viktig målsetting, som tilsvarer nasjonal transportplan, er at veksten i transporten skal tas av økt sykling, gåing og kollektivtransport. Husholdning og næringsbygg Husholdninger og næringsbygg står for 20 % av klimautslippene i kommunen. Strategien for å redusere disse utslippene er å legge til rette for og stille krav til klimavennlige løsninger i boliger, næringsbygg og lignende. Det foreslås en rekke tiltak i planen, blant annet en bestemmelse som sikrer mer energieffektive hus: "Nye nærings- og boligbygg skal som hovedregel bygges som passivhus og Norsk Standard for passivhus legges til grunn." Det skal også satses på fjernvarme basert på fornybar energi, gamle oljefyrte anlegg skal erstattes av mer miljøvennlige løsninger og det skal satses på mer miljøvennlige konstruksjonsmidler. I tillegg skal kommunen gå foran og være "en foregangskommune for utvikling og utprøving av nye energi- og miljøeffektive produkter og løsninger i egen virksomhet, drift og forvaltning." En av strategiene er å bli en foregangskommune for bruk av treverk i konstruksjon og fasade i byggeprosjekter. Planen har svært ambisiøse mål for reduksjoner i karbondioksidutslipp. Den presenterer ingen ferske tall på hvordan vi ligger an i dag, 6 år før vi skal være på et 70 %-nivå av Tall fra "Energi og klimaplan" for Skedsmo fra 2012 viser at utslippene i 2007 lå 10 % under nivået. Det burde være mulig å presentere mer oppdaterte tall for et så viktig område! Ellers er det generelt veldig gode målsettinger på dette området. Det avgjørende blir vel om viljen, virkemidlene og bestemmelsene er målrettet og sterke nok til å oppnå det en ønsker. Vi må også berømme at kommunen løfter fram den fornybare og kortreiste ressursen tre til husbygging. Mål og strategier for levekår og folkehelse Kommuneplanen vektlegger folkehelse og har som mål å utjevne forskjeller i samfunnsdeltakelse, levekår og helse. Planen legger også vekt på inkludering og slår fast at universell utforming er nødvendig og at innvandrerne er en viktig ressurs. Kommunen trenger et mangfold av møteplasser og alle områder i kommunen bør ha en variert befolkning.

10 Planen framhever at grunnlaget for god helse i voksen alder legges tidlig i livet. Barns levekår og oppvekstmiljø påvirker utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet. Kunnskap og utdanning er grunnlaget for selvstendighet og mulighet for arbeid og inntekt. Den fysiske planleggingen er viktig for at befolkningen skal kunne leve et aktivt og helsefremmende liv. Bomiljøene må sikres ren luft, gode solforhold, lavt støynivå, trygge og gode møteplasser, lekeplasser og lett adkomst til friområder. Barnehager og skoler skal ha uterom med god kvalitet. Turstier og rekreasjonsområder skal være lett tilgjengelige, også til fots eller på sykkel. I tillegg skal kommunen "legge til rette for og stimulere frivilligheten og den enkeltes innsats i folkehelsearbeidet." Til slutt foreslår planen å utarbeide en temaplan for folkehelse og velferd. Her skal en presentere kunnskap om forskjeller i samfunnsdeltakelse, levekår, helse og forventet levealder i Skedsmo. OOF vil framheve friluftslivets betydning for folkehelsa. Undersøkelser, blant annet fra Oslomarka, viser at svært mange nordmenn går tur, sykler, jogger eller går på ski i sine nærområder. Undersøkelsene viser at fysisk aktivitet utendørs er viktigere enn det tilbudet som idretten kan gi. OOF er derfor godt fornøyd med de ambisjoner og planer Skedsmo har for å sikre turveier og grøntområder i nærmiljøet, og for å øke mulighetene for å sykle og gå både i sentrumsområdene og ut i naturen og kulturlandskapet rundt. Dette vil bidra til bedre folkehelse og bedre livskvalitet generelt, i tillegg til effekten på lokalmiljø og klima. En temaplan for folkehelse og velferd vil være et godt grunnlag for arbeidet videre på dette området. Et bedre kunnskapsgrunnlag vil være nyttig blant annet i forhold til fysisk aktivitet og en mer målrettet tilrettelegging, spesielt i forhold til grupper vi vet er mindre fysisk aktive, som lavinntektsgrupper og minoriteter. OOF har mye praktisk erfaring med friluftsliv og naturopplevelse som arena for integrering, mestring og fysisk aktivitet for minoriteter. Vi anbefaler derfor kommunen å legge vekt på dette i både skole og frivilligheten.

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Første utkast 100511versjon2

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Første utkast 100511versjon2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Første utkast 100511versjon2 INNHOLD I STATUS, DAGENS SITUASJON Rammebetingelser Utviklingsmuligheter II FRAMTIDSBILDER III SATSINGSOMRÅDER Levekår og folkehelse Miljø og energi

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer