Skedsmo Venstre Politisk program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015"

Transkript

1 Skedsmo Venstre Politisk program

2 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen Åpenhet og tilgjengelighet Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen Sunn økonomisk styring Effektiv tjenesteyting 6 4. Den moderne kommunen By-og tettstedsutvikling Møtestedet på Romerike Et næringsliv for fremtiden En god kommune å jobbe i 9 5. Den mobile kommunen Buss og tog Bil og vei Sykkel Den grønne kommunen Et trivelig og rent miljø Klimafyrtårnet Skedsmo Den trygge kommunen En trygg alderdom En god barndom En verdig rusomsorg Løft for mental helse Mer til dem som trenger det mest Kriminalitetsbekjempelse Pålitelig akutthjelp Den kreative kommunen En skole for kunnskap og like muligheter Dyktige og engasjerte lærere Et godt læringsmiljø Gode og trygge barnehager Studentbyen Lillestrøm Den spenstige kommunen Kultur for alle Idrett for alle Den internasjonale kommunen Integrering Internasjonalt samarbeid 22 2 Skedsmo Venstre på nett:

3 1. Den liberale kommunen Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for samfunnet. Liberal politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og ansvar for miljøet. De fleste lever gode liv i Skedsmo. Kommunen er preget av vekst, optimisme og fremgang. Vi har likevel uløste oppgaver på mange områder; som kriminalitet, rus og fattigdom. Veksten stiller oss også overfor viktige utfordringer. Vi trenger flere skoler, flere sykehjemsplasser, bedre transportløsninger. Vi skal bygge den liberale kommunen. Det skal vi gjøre ved å føre en politikk som er grunnlagt på ti liberale prinsipper. Disse prinsippene er vår rettesnor for alt det arbeidet vi gjør for at Skedsmo skal bli en enda bedre kommune for deg og meg og de nesten andre menneskene som har Skedsmo som sitt hjem: 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv uavhengig av kjønn, alder, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet. 5. Alle er likeverdige, men ingen er like Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet. 3 Skedsmo Venstre på nett:

4 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 7. Politisk makt skal komme nedenfra Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer. 8. Makt skal spres og balanseres Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon. 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberalere er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby. 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt - for alle. Den som ikke strekker seg etter noe stort, oppnår heller ikke noe stort. Venstre har store planer for Skedsmo. Jeg håper at du vil være med på laget. Med din støtte kan vi gjøre Skedsmo til den liberale kommunen som innbyggerne fortjener! Godt valg! Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat 4 Skedsmo Venstre på nett:

5 2. Den åpne kommunen Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller flere sykehjemsplasser. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden også utenom valgene. 2.1 Åpenhet og tilgjengelighet Kommunen skal gi innbyggerne mulighet til å følge de demokratiske prosessene og holde seg orientert om tjenester, regler og aktuelle saker. Kommunen skal dele alt materiale som produseres i kommunal regi, og som kan være til nytte for allmennheten eller næringslivet. Eventuelle gebyrer skal kun dekke administrasjonskostnaden. gjøre all kommunal informasjon tilgjengelig og lett søkbar på kommunens nettsider at alle nettsider Skedsmo kommune administrerer skal oppfylle standarder for universell utforming at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett 2.2 Bred medvirkning Demokratiske rettigheter skal være grunnleggende for alle Skedsmos innbyggere og kommunen skal legge til rette for at innbyggerne har mulighet til å komme med innspill på et tidlig stadium i de politiske prosessene. Kommunen har ansvar for å gi informasjon i god tid, og skal gjennom brede høringer, folkemøter og andre relevante kanaler sikre at alle får en reell mulighet til å bli hørt. Det frivillige engasjementet i lag og foreninger er en viktig bærebjelke i det sivile samfunnet, og spiller en avgjørende demokratisk rolle som talerør for ulike interessegrupper. Kommunen skal aktivt involvere lag og foreninger i sine planprosesser og gjennom gode økonomiske støtteordninger legge til rette for en mangfoldig frivillig sektor. sikre at alle har en reell mulighet til å påvirke i politiske prosesser arrangere åpne folkemøter i store og viktige saker som har skaper bredt engasjement arbeide aktivt for å fremme åpenhet i alle politiske prosesser tilrettelegge for et aktivt samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger sikre gode økonomiske støtteordninger som legger til rette for en mangfoldig frivillig sektor sikre barn-og unges kommunestyre (BUK) gode rammer for sitt arbeid legge til rette for nærmiljøstyrer der hvor det er et sterkt lokalt ønske om det arbeide for at Skedsmo skal innføre stemmerett for 16-og 17-åringer arbeide for å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater fra listene ved kommunevalg 5 Skedsmo Venstre på nett:

6 3. Den ansvarlige kommunen Skedsmos innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen skjøtter sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen ikke sløser med innbyggernes midler. Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Dette prinsippet skal gjennomsyre alt kommunen gjør. Kommunen har ansvaret for å forvalte en del av innbyggernes midler til det felles beste, og skal drives på en ansvarlig, effektiv, åpen og servicevennlig måte. 3.1 Sunn økonomisk styring Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og vil arbeide for å begrense kommunens gjeldsvekst. Venstre vil sikre at innbyggerne skal få gode tjenester som ikke koster mer enn nødvendig. sikre god økonomisk styring og forutsigbarhet i tjenestetilbudet begrense kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse sørge for systematisk vedlikehold og utvikling av eksisterende kommunal eiendom og redusere vedlikeholdsetterslep sørge for at Skedsmo skal ha lave kommunale avgifter redusere eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget, og arbeide for å avvikle den på sikt 3.2 Effektiv tjenesteyting For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden være åpen for fornyelse. For et liberalt parti er det uten betydning om det er private eller kommunale selskaper som leverer de kommunale tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. Tilgjengelighet og fleksibilitet skal kjennetegne de kommunale tjenestene i Skedsmo. fortsette arbeidet med å effektivisere de kommunale tjenestene, og samarbeide med nabokommuner der dette gir en effektivitetsgevinst åpne opp for mer konkurranseutsetting av offentlige tjenester innenfor blant annet helse, omsorg og skole der hvor dette er hensiktsmessig og dersom det fører til bedre tjenester og/eller økt effektivitet innføre bestiller-utfører-modell for de fleste kommunale tjenester, for å sikre muligheten for konkurranseutsetting som likebehandler kommunale og private tjenesteleverandører at alle kommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med og at kvalitet vektes høyt ved anbud, slik at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører ta i bruk offentlig-privat samarbeid i flere kommunale byggeprosjekter for å sikre kvalitet og god fremdrift 6 Skedsmo Venstre på nett:

7 4. Den moderne kommunen For Venstre er det viktig at kommunens utvikling skjer på en moderne og fremtidsrettet måte, men samtidig må vi ta vare på kommunens egenart og historie. Miljø, design og kvalitet skal kjennetegne utviklingen av kommunen. 4.1 By-og tettstedsutvikling Skedsmo er i vekst og det skaper et arealpress som må møtes med langsiktige og klare prioriteringer. Venstre ønsker å håndtere veksten ved å legge til rette for fortetting rundt de eksisterende trafikknutepunktene. Fortetting og etablering av nye boligstrøk må først og fremst skje innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller, men ikke på en slik måte at det ødelegger de grønne kvalitetene i dette området. Det blågrønne beltet langs Nitelva og Sagelva må sikres, de bynære hundremeterskogene må bevares og det må anlegges flere parker. Skedsmokorsets tettstedspreg skal opprettholdes, men det må legges til rette for utvikling av et lokalt sentrumsområde. Med sterk befolkningsvekst må kvaliteten i bomiljøene sikres. Nedbyggingen av grøntområder må begrenses, og fellesarealer må i størst mulig grad være tilgjengelige for allmennheten. Boliger må tilfredsstille gjeldende støykrav, og beboerne må sikres lett tilgang til stille uteområder. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele kommunen. Fortetting innebærer at det må bygges i høyden i sentrumsområdene. Venstre ønsker å opprettholde en høydenorm på 4-5 etasjer, men ønsker at normen kan avvikes for å skape noe høydevariasjon i bybildet og frigjøre arealer på bakkeplan. På enkelte strategiske områder ønsker Venstre å åpne opp for at det kan bygges signalbygg som er vesentlig høyere enn normen, dersom disse byggene har en eksepsjonell og estetisk tiltalende arkitektur, bidrar til å markere stedet og passer inn i omgivelsene. håndtere befolkningsveksten ved å fortette rundt eksisterende trafikknutepunkter og bevare grøntområder sikre gode idretts-, rekreasjons-og grøntarealer i forbindelse med fortetting ta vare på hagebyene i Lillestrøm og på Strømmen opprettholde høydenorm på 4-5 etasjer, men åpne for mer variasjon i byggehøyden og for signalbygg på enkelte strategiske plasser etablere nye byparker på Stortorvet og i Kirkegata i Lillestrøm etablere ny park på Strømmen legge til rette for en sentrumsutvikling på Skedsmokorset arbeide for å styrke Kirkegata i Lillestrøm som en kulturgate utbedre gater, gangveier, plasser og steder med dårlig tilgjengelighet la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom sikre attraktive nærsentre i alle deler av kommunen trygge veinettet rundt områder der barn og unge ferdes og oppholder seg skjerme boområder mot gjennomgangstrafikk legge til rette for begrenset sentrumsutvikling rundt Leirsund stasjon forberede planer for en ny, grønn og klimanøytral bydel dersom Kjeller flyplass blir lagt ned 7 Skedsmo Venstre på nett:

8 4.2 Møtestedet på Romerike Skedsmo kommune er et viktig møtested på Nedre Romerike og et messe-og handelssentrum for hele Oslo-regionen. Venstre ønsker å legge til rette for at Skedsmo utvikles som et sted for gode opplevelser og at trafikken til store messer og arrangementer kan komme det øvrige næringslivet til gode. Venstre ønsker også å gi butikker, restauranter og utesteder økt frihet i forhold til åpningstider, slik at innbyggerne i kommunen kan få et mer fleksibelt tilbud. sikre kommunal støtte til byfesten og andre sentrale festivaler og arrangementer arbeide for å styrke Skedsmo som en attraktiv lokalisering for store nasjonale og internasjonale arrangementer legge til rette for at Storgata i Lillestrøm kan utvikle seg til å bli en pulserende gågate avvikle nattmatforbudet og gi serveringsstedene mulighet til å ha åpent så lenge de vil tillate lengre åpningstider for utesteder for å motvirke trengselen som oppstår når alle skal hjem fra byen samtidig 4.3 Et næringsliv for fremtiden Venstre vil sikre gode rammebetingelser for næringslivet og at kommunen skal være en stabil og forutsigbar tilrettelegger for at det kan skapes verdier og arbeidsplasser. Skedsmo skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsetablering. Venstre vil sørge for at det finnes gode og attraktive arealer for bedrifter som ønsker å etablere seg i Skedsmo. På Kjeller har Skedsmo et av Norges mest innovative forsknings-og utviklingsmiljøer. Venstre ønsker å styrke dette miljøet og bidra til at det kan vokse og utvides med nye institusjoner og nye bedrifter. Venstre vil legge til rette for at det kan skapes sterke næringsklynger som tiltrekker seg fagmiljøer og bedrifter som er ledende innen sitt felt. Spesielt ønsker Venstre å bygge videre opp under det sterke miljøet som finnes innenfor fornybar energi, som er en sektor i sterk vekst og med stort potensiale, og hvor Kjellermiljøet allerede har en ledende posisjon. Kommunen må være med på å etablere felles arenaer for forskningsmiljøet, høgskolen, næringslivet, kulturlivet og kommunen selv, for å bidra til å skape gode synergieffekter, jobbe sammen for å styrke områdets omdømme, og skape et klima der kreativitet og kunnskap kan gjøres om til verdiskapning og arbeidsplasser. Kommunen skal være en aktiv og sentral samarbeidspartner for Kunnskapsbyen Lillestrøm, Lillestrøm 2020, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, gårdeiere, offentlige og private bedrifter og andre regionale og nasjonale sammenslutninger som spiller viktige roller i næringsutviklingen. Venstre ønsker å styrke sentrumsområdene i kommunen, og bidra til at det blir et mangfold av butikker, spisesteder, kulturtilbud, kontorforretninger og lignende som skaper liv og arbeidsplasser. Det må også sikres gode arealer for industri, lager og plasskrevende varer i utkanten av by-og tettstedsområdene og med nærhet til hovedfartsårene. 8 Skedsmo Venstre på nett:

9 at kommunen skal være en positiv samarbeidspartner og tilrettelegger for at det kan etableres flere bedrifter og arbeidsplasser arbeide for gode og stabile rammebetingelser for næringslivet arbeide for å gjøre Skedsmo til en attraktiv kommune for bedriftsetablering sikre at Skedsmo kan tilby gode næringsarealer bidra til at det etableres attraktive kontorlokaler slik at bedrifter kan etablere seg og vokse seg store i Skedsmo sikre effektiv kommunal saksbehandling ved plan-og byggesaker at kommunen skal samarbeide aktivt med kulturlivet og næringslivet om å legge til rette for kulturbasert næring bidra til godt samarbeid og samspill mellom næringsliv, kunnskapsmiljøene, kulturlivet og kommunen 4.4 En god kommune å jobbe i Skedsmo skal være en god kommune å jobbe i, og skal kjennetegnes av at vi har dyktige og motiverte medarbeidere. De ansatte i kommunen skal kjenne seg godt ivaretatt på arbeidsplassen sin, skal ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass, og skal kjenne eierskap til kommunens virksomhet. arbeide for å slå sammen stillingsbrøker i kommunen slik at deltidsansatte som ønsker fulltid så langt som mulig skal få tilbud om det utvide ordningen med 80% arbeidstid og 100% lønn etter fylte 62 år til alle ansatte i kommunen gi ansatte som ønsker det mulighet til å arbeide i kommunen til de er 70 år sikre gode ordninger for varslere at Skedsmo kommune skal ha et godt samarbeid med fagforeningene og være en konstruktiv partner i forhandlinger om lønns-og arbeidsvilkår at kommunen aktivt følger opp lønns-og arbeidsvilkår ved innkjøp av vikartjenester 9 Skedsmo Venstre på nett:

10 5. Den mobile kommunen Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskapning for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. 5.1 Buss og tog Skedsmos sterke befolkningsvekst stiller kommunen overfor en rekke utfordringer innen samferdsel. For å motvirke kødannelser, gjøre det attraktivt å velge miljøvennlig og tilby god fremkommelighet for alle, vil Venstre styrke kollektivtilbudet og gjøre det til det naturlige alternativet for transport både innen Skedsmo og inn til Oslo. Jernbanen er hovedpulsåren i kollektivnettet i Skedsmo, men det er et sterkt behov for å øke kapasiteten, særlig i rushtiden. Med økt fortetting i nærheten av kollektivknutepunktene, vil dette behovet bare øke i fremtiden. For å bidra til mindre biltrafikk gjennom Lillestrøm og for å gjøre Kjeller-området lettere tilgjengelig med tog, bør det etableres en ny jernbanestasjon på Åråsen, med innfartsparkering som kan avlaste parkeringen ved Lillestrøm stasjon. For å komplementere den skinnegående kollektivtransporten, bør en ny t-bane til Ahus forlenges videre til Lillestrøm via Blystadlia. Det bør allerede nå planlegges for fremtidig videre utvidelse av t-banenettet. Bussnettet skal sikre gode forbindelser internt i kommunen og regionen, og sikre rask transport til jernbanestasjonene. Fra Skedsmokorset er det også viktig med raske direkteforbindelser inn til Oslo. Dagens bussnett er rimelig godt utbygd, men er fortsatt for dårlig internt i enkelte deler av kommunen. Venstre vil arbeide særlig for at antallet avganger mellom Lillestrøm og Skedsmokorset over Riis økes, og at det etableres en sentrumsring som går i rute mellom Lillestrøm, Strømmen, Skjetten, Hvam og Kjeller. For å få til dette, er det avgjørende å få til et godt samarbeid som involverer kommunene, fylkeskommunen, staten, Ruter, Jernbaneverket og NSB. Venstre skal være en pådriver for et slikt samarbeid og for at innbyggerne i Skedsmo får den kollektivtransporten de fortjener. starte planlegging av traséer og sette av arealer for fremtidig utvidelse av t-banenettet til Skedsmo arbeide for at ny t-bane til Ahus forlenges videre til Blystadlia og Lillestrøm arbeide for å etablere en ny jernbanestasjon på Åråsen arbeide for å etablere en sentrumsring i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller arbeide for å øke antallet avganger mellom Lillestrøm og Skedsmokorset over Riis arbeide for at de store rutene mellom Oslo og Nedre Romerike får 24-timers ruter arbeide for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen arbeide for flere togavganger og utvidet kapasitet på kollektivforbindelsene til Oslo arbeide for at det etableres en ny bussterminal ved E6 på Skedsmokorset etablere egen kollektivtrasé gjennom Lillestrøm 10 Skedsmo Venstre på nett:

11 5.2 Bil og vei Skedsmo trenger moderne veiløsninger som sikrer god fremkommelighet og trygge bomiljøer uten gjennomgangstrafikk. Parkeringsplasser i sentrum må primært etableres under bakken, for å ivareta et bymiljø der fotgjengerne står i fokus. Kommunen må stimulere til økt bruk av el-biler og miljøbiler, blant annet ved å etablere hurtigladestasjoner ved kommunale parkeringsplasser. arbeide for en ny tunnel under Vardeåsen for å redusere trafikkbelastningen gjennom Skedsmokorset arbeide for ny Nordbyvei fra Skjerva til Skjetten arbeide for utvidelse til fire felter på veien mellom Lillestrøm og Fetsund arbeide for at den fylkeskommunale delen av Storgata i Lillestrøm blir oppgradert etablere ny Bråtevei fra Strømmen stasjon til Skjetten sikre at kommunen bidrar til at det etableres støyskjerm langs E6 på Holt/Vestvollen vurdere etablering av en ny sentrumsring eller omkjøringsvei i Lillestrøm for å redusere trafikken gjennom sentrum føre en parkeringspolitikk som stimulerer til god omløpshastighet på parkeringsplassene og som støtter opp om alternativer til bilbruk i sentrumsområdene etablere hurtigladestasjoner for el-biler ved kommunale parkeringsplasser arbeide for at det etableres flere parkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjonene i Lillestrøm og på Strømmen håndheve forbudet mot tomgangskjøring og la parkeringsvakter utstede bøter ved overtredelse sikre godt vedlikehold av veier, gangveier og sykkelveier 5.3 Sykkel Det skal være raskt, trygt og hyggelig å bruke sykkel som transportmiddel i Skedsmo. Venstre vil jobbe videre for å legge enda bedre til rette for bruk av sykkel, gjennom å etablere flere sykkelveier og sykkelfelt, og sikre gode sykkelparkeringsmuligheter. For å gjøre det enda enklere å kombinere sykkel med kollektive reisemidler, vil Venstre etablere en bysykkelordning som i første omgang skal ha god dekning innenfor hele triangelet Lillestrøm- Strømmen-Kjeller og som er kompatibel med bysykkelordningen i Oslo. utvide sykkelveinettet ved å bygge flere sykkelveier og sykkelfelt at hensynet til syklister skal inngå i all planlegging av vei-og trafikkløsninger etablere en bysykkelordning 11 Skedsmo Venstre på nett:

12 6. Den grønne kommunen Skedsmo står overfor store utfordringer knyttet til klassisk naturvern så vel som de globale klimaproblemene. Venstre vil at Skedsmo skal gå i forkant når det gjelder å fremme en bærekraftig utvikling. Å gjøre noe med klimaproblemene handler om å ta globalt ansvar, og er også en god investering for fremtiden. Å ta vare på miljøet er viktig for å lage en god kommune å bo i. Alle i Skedsmo har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Det må derfor legges langt bedre til rette for å kunne leve miljøvennlig i kommunen. 6.1 Et trivelig og rent miljø Skedsmo har en fantastisk beliggenhet i skjæringspunktet mellom by og land, og har et helt spesielt grønt-urbant særpreg. Fortetting skal skje på en måte som ivaretar kommunens historiske og grønne preg. Skedsmo skal videreutvikle sin egenart som et område der by møter land, og med kort avstand både til byens fasiliteter og naturens kvaliteter. bevare og utvide grøntarealene i de tettbygde områdene, og blant annet sikre at det etableres flere parker og lekeplasser med god fremkommelighet sikre god tilgjengelighet for folk langs Sagelva og Nitelva holde parkene velstelte og rene for søppel sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge forvalte markaloven slik at det oppfordrer til friluftsliv og idrett, samtidig som lovens formål om å ivareta Marka respekteres iverksette tiltak for å forhindre fiskedød i Stilla intensivere opprensingen av Nitelva, Sagelva og Leira slik at de så raskt som mulig tilfredsstiller EUs krav til vannkvalitet ruste opp det kommunale avløpsnettet og øke utbyttingstakten for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet gjennomføre en kartlegging og klassifisering av ravinene i kommunen, for å legge grunnlag for vedtak av egen verneplan for raviner ta vare på naturlandskapet i Skedsmo og sikre de store landbruksarealene utenfor by-og sentrumsområdene mot nedbygging 12 Skedsmo Venstre på nett:

13 6.2 Klimafyrtårnet Skedsmo Skedsmo skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og gjøre Skedsmo til et fyrtårn innenfor bruk av ny miljøteknologi. I energiog klimaplanen som ble vedtatt i april 2011 har Skedsmo satt seg som mål å redusere sine utslipp med 30% innen 2020 og 50% innen Venstre vil sørge for at det i neste periode gjennomføres tiltak som gjør at vi kan nå disse målsetningene. følge opp ambisjonene i vedtatt energi-og klimaplan bidra til å utvikle Akershus Energipark og miljøet rundt til å bli Europas ledende senter for klimavennlig energi stille strenge krav til nybygg om energieffektivitet, og stimulere til at det bygges passivhus og plusshus at alle nye, kommunale bygg skal bygges med høy energieffektivitet, tilsvarende energistandard A gjennomføre energieffektiviseringstiltak i alle eksisterende kommunale bygg fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg fortsette utbyggingen av fjernvarmenettet, i samarbeid med Akershus Energi avvikle all bruk av fossil fyring (olje og gass) innenfor kommunens grenser innen 2020, og i kommunale formålsbygg innen 2014 innføre panteordning for oljeovner, oljefyrer og oljetanker i private husholdninger installere solfangeranlegg på alle nye, kommunale bygg som ikke er, eller vil bli, tilknyttet fjernvarmenettet gjøre den kommunale bilparken mer miljøvennlig og ta i bruk biler som benytter nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen opprette et klima-og energifond øremerket til å stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene fra ikke-kommunale bygg og anlegg i Skedsmo, samt tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk innføre kildesortering av plast og matavfall, og sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort legge til rette for enklere kildesortering av avfall, blant annet ved utstasjonering av flere innsamlingsstasjoner for glass og metall gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Skedsmo og bidra til økt gjenbruk at kommunen skal stille relevante miljøkrav ved alle anskaffelser og bruke sin påvirkningskraft til å stimulere leverandører av varer og tjenester til miljøvennlig produksjon og adferd gjennomføre en klimavettkampanje i Skedsmo for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester arbeide for at flere kommunale virksomheter sertifiseres som miljøfyrtårn innføre et kommunalt klimaregnskap der alle kommunens virksomheter rapporterer årlig på sitt CO2-fotavtrykk 13 Skedsmo Venstre på nett:

14 7. Den trygge kommunen For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men det betyr også at vi skal skape trygge rammer for byens innbyggere gjennom ulike faser i livet. Du skal føle trygghet for at kommunenes tjenester holder den kvalitet den skal. Skedsmo kommune skal være en kommune der vi tar vare på hverandre. 7.1 En trygg alderdom Den eldre delen av befolkningen i Skedsmo vokser raskt. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov. Venstre vil gi eldre mennesker trygghet og valgfrihet. Alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, men samtidig skal det være lett å få sykehjemsplass når man trenger det. Eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Venstre vil føre en politikk som gir mange muligheter for valg, enten det gjelder hvilke tjenester en vil benytte, eller hvem som skal utføre dem. legge til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det sikre et godt hjemmehjelptilbud bygge nye omsorgsboliger på Skedsmokorset ruste opp og utvide LIBOS i Lillestrøm gi eldre som trenger det plass på sykehjem sikre god bemanning og sterkt medisinsk-faglig tilsyn ved sykehjemmene styrke innsatsen i demensomsorgen sikre at alle som ønsker det får enerom på sykehjem at beboere på sykehjem skal ha stor valgfrihet til å kunne bestemme over egen hverdag sikre et godt dagsentertilbud etablere seniorsentre der det er grunnlag for det tilby trygghetsalarm til alle som har behov for det legge til rette for at både kommunale, idéelle og private aktører kan ta oppgaver i omsorgssektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap i dette samarbeidet legge til rette for bokollektiv for eldre i samarbeid med idéelle og private aktører samarbeide med idéelle foreninger som bygger tilpassede boligkonsepter i tilknytning til institusjonsplasser at kommunen skal være ansvarlig for å stille krav til kvaliteten på tjenestene som tilbys, men det er mindre viktig hvem som leverer tjenesten sikre et godt og variert tilbud innen eldreomsorgen, og blant annet videreføre "den kulturelle spaserstokken" 14 Skedsmo Venstre på nett:

15 7.2 En god barndom Alle barn i Skedsmo skal få muligheten til en trygg oppvekst. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre et godt helsetilbud for barn og unge. målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet sikre god kapasitet og kompetanseutvikling i barnevernet sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører styrke det lokale kulturarbeidet, spesielt gjennom tilbud rettet mot barn og unge styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre viktige aktører på området forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler 7.3 En verdig rusomsorg Bruk av rusmidler er et stort sosialt problem, og vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusavhengighet skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. sikre en sammenhengende behandlingskjede fra akuttavrusning til rehabilitering sørge for at alle som har vært til avrusning umiddelbart får tilbud om videre behandling ha en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter søke om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med psykiatrien at kommunen samarbeider med idéelle organisasjoner og private institusjoner for å løse oppgaver i denne sektoren 7.4 Løft for mental helse Mange sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for dem som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging. sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien sikre rask behandling spesielt i barne-og ungdomspsykiatrien sikre god og oppdatert kompetanse hos alle ansatte som arbeider med psykisk helse sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette etablere ATV (alternativ til vold) som behandlingstilbud for menn som har volds-eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner 15 Skedsmo Venstre på nett:

16 7.5 Mer til dem som trenger det mest Til tross for at vi har hatt en sterk og langvarig velstandsutvikling, er det stadig enkeltmennesker og familier som er fattige eller som føler seg utenfor. Skedsmo må ta et større ansvar på dette området. sikre at sosialhjelpsatsene ligger på nivå med statlig norm at alle som trenger tjenester i det kommunale hjelpeapparatet skal delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon sikre et godt tilbud om arbeidstrening, blant annet gjennom Norasonde sørge for gode og trygge boforhold og sikre god kvalitet på de kommunale boligene videreføre ordningen med startlån for å hjelpe flere inn på boligmarkedet etablere et lavterskel natthjemtilbud for rusmisbrukere i Lillestrøm støtte opp om det uvurderlige arbeidet som Kirkens Bymisjon, Mercy House, HomeStart, Frivillighetssentralen og andre frivillige og idéelle organisasjoner gjør 7.6 Kriminalitetsbekjempelse Skedsmos borgere skal kunne føle trygghet for sitt hjem og sin eiendom og Skedsmos gater og byrom skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver. Ingen skal føle seg utrygg i Skedsmo. Trygghet betyr også styrking av personvernet og frihet fra overvåkning. arbeide for at Romerike Politikammer styrkes, og for at økte ressurser skal bidra til mer synlig politi i gatene arbeide for at Skedsmo kommune skal ha mulighet til å delta i finansieringen av politiet, for målrettet utadrettet innsats utover det staten finansierer sikre et godt oppfølgingstilbud til de voldsrammede sørge for at gater og rom er godt opplyste skjerpe kravene til bruk av overvåkningskameraer gå imot et forbud mot tigging og fjerne kravet om registrering av tiggere legge til rette for et godt samarbeid mellom politiet og kommunen når det gjelder forebygging av kriminalitet, oppfølging av voldsofre, og kriminalomsorg 7.7 Pålitelig akutthjelp Skedsmo skal ha god akuttberedskap og tilby rask hjelp når det trengs. at legevakten skal ha god tilgjengelighet og tilby døgnkontinuerlig hjelp for alle typer akutt-tilstander at brannvesenet har tilstrekkelig bemanning og topp moderne utstyr at katastrofeberedskapen i kommunen gjennomgås jevnlig og at det avholdes jevnlige øvelser 16 Skedsmo Venstre på nett:

17 8. Den kreative kommunen Venstre ønsker et samfunn som verdsetter kunnskap og som stimulerer til nysgjerrighet, nyskapning og kreativitet. Et samfunn hvor alle har like muligheter, er et samfunn som tar vare på barns iboende tørst etter kunnskap, og som gir alle den beste utdanningen de kan få basert på egne forutsetninger. 8.1 En skole for kunnskap og like muligheter Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Venstre ønsker at skolene og den enkelte lærer skal ha stor frihet til å styre sin egen utvikling og finne gode lokale løsninger. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og at ulike elever må møtes med ulike utfordringer. prioritere økt lærertetthet og videreutdanning av lærere fremfor utvidelse av heldagsskolen gi stor frihet til den enkelte skole og enkelte lærer slik at undervisningen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte elev sikre at alle elever, både faglig svake og sterke, får opplæring og utfordringer tilpasset eget nivå rette ekstra innsats mot svake elever i 10. klasse for å forebygge frafall i videregående opplæring utvide ordningen der faglig sterke 10.-klassinger får mulighet til å ta fag på videregående skole la skolene få lov til å dele inn grupper etter nivå der dette er hensiktsmessig søke om forsøksordning med karakterer fra syvende klasse gi elever rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme at skolene legger til rette for at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på lærere og undervisning evaluere ordningen med leksehjelp i klasse og vurdere å gi et frivillig leksehjelptilbud til elever i høyere klassetrinn gjenopprette sommerskolen som et frivillig tilbud i skoleferien styrke morsmålsundervisningen og sikre at elever med svake norskspråklige ferdigheter får et best mulig skolefaglig tilbud evaluere TOFU (Time-Out For Utvikling) for elever med særlige adferdsproblemer sikre god opplæring av elevrådsrepresentantene sikre et godt voksenopplæringstilbud opprettholde et godt SFO-tilbud øke antallet lærlingplasser i kommunen, både for å bidra til at elever på videregående skole får læreplass og for å sikre god rekruttering til de kommunale tjenestene arbeide for at det etableres en ny videregående skole på Kjeller med fokus på realfag og helsefag, knyttet opp mot det eksisterende forsknings-og høgskolemiljøet i området satse på en sterk offentlig skole, men si ja til friskoler som et supplement 17 Skedsmo Venstre på nett:

18 8.2 Dyktige og engasjerte lærere Skedsmoskolen må være en attraktiv arbeidsplass med godt faglig og sosialt miljø, med gode muligheter for kompetanseutvikling. En god skole starter med gode lærere. videreføre og utvide ordningen "Kompetanse for kvalitet" slik at alle lærere i Skedsmoskolen skal få mulighet til å få faglig påfyll og tilegne seg ny kunnskap øke lærertettheten slik at lærerne får mer tid til å følge opp sine elever redusere byråkratiet i skolen slik at lærerne kan bruke mer av sin tid til undervisning arbeide for å rekruttere mer pedagogisk utdannet personale til SFO 8.3 Et godt læringsmiljø Elever og lærere skal trives på skolen. Skedsmo får i overkant av 100 nye elever hvert år. Det er viktig at en slik vekst ikke går ut over kvaliteten. Venstre vil fortsette å ruste opp de eksisterende skolebyggene og bygge nye skoler i takt med befolkningsveksten. videreføre opprustningen av skolene i Skedsmo bygge ny ungdomsskole på Bråtejordet på Strømmen arbeide for at alle skal ha mulighet til å gå på sin nærskole styrke helsesøstertilbudet for å sikre god oppfølging av elever som trenger hjelp i hverdagen sikre trygge skoleveier at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og at skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid 8.4 Gode og trygge barnehager Skedsmo skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Barnehagen skal gi barn mulighet til å få utløp for sin medfødte nysgjerrighet og lære gjennom lek og lystbetonte aktiviteter. Barnehagen er dessuten en viktig arena for språkutvikling og integrering. opprettholde full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale og private barnehager i takt med befolkningsveksten sørge for et tilstrekkelig antall deltidsbarnehageplasser sikre tilfredsstillende kvalitet og bemanning i alle barnehager i kommunen gjennom gode kontrollrutiner opprettholde dagens åpningstider i barnehagene, og åpne for at utvalgte barnehager kan ha lengre åpningstid, tilpasset særlig for aleneforeldre med skift-eller turnusarbeid sikre to hovedopptak i året, samt fortløpende tildeling gjennom året såfremt det er ledige plasser opprettholde differensierte barnehagepriser og søskenrabatt sikre at søsken får plass i samme barnehage tilby gratis kjernetid til utvalgte grupper som virkemiddel i integrering og tidlig norskopplæring arbeide for å rekruttere mer pedagogisk utdannet personale til barnehagene 18 Skedsmo Venstre på nett:

19 8.5 Studentbyen Lillestrøm Skedsmo er vertskap for Norges største statlige høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus. Venstre ønsker at Skedsmo kommune skal være en god og imøtekommende samarbeidspartner for høgskolen og studentene som går der. Lillestrøm skal være en attraktiv studentby der studenter kan bo og leve godt i et stimulerende miljø. Arbeidet med å profilere Lillestrøm som studentby trenger et løft, og Skedsmo må ta sitt ansvar som vertskommune. tilrettelegge for at Høgskolen i Oslo og Akershus kan vokse på Kjeller og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt tilrettelegge for et godt samarbeid mellom høgskolen, kommunen og de andre aktørene i og rundt Forskningsparken tilrettelegge for at det etableres flere studentboliger på Kjeller 19 Skedsmo Venstre på nett:

20 9. Den spenstige kommunen Bærebjelken i aktivitets-og kulturtilbudet i Skedsmo er det arbeidet som legges ned av samfunnsengasjerte mennesker i frivillige organisasjoner og foreninger. Venstre mener det er viktig at kommunen støtter opp under dette engasjementet ved å gi gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle. 9.1 Kultur for alle Det offentlige skal stimulere og oppmuntre til bred kulturell aktivitet og sikre frihet og uavhengighet. Venstre vil at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonsevne eller andre ytre faktorer. En liberal kulturpolitikk sikrer kunstnerens frihet, innbyggernes valgfrihet samt kulturell bredde og kvalitet i flest mulig kulturuttrykk. Det er viktig både å legge til rette for den organiserte aktiviteten som foregår i regi av frivillige organisasjoner og foreninger, men det er også viktig å sikre gode møteplasser på fritiden utenom det organiserte tilbudet, særlig for barn og unge. Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv samtidig som det gir alle som kommer til Skedsmo fra andre land muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet. at kommunen ikke skal styre innholdet i kulturtilbudet, men legge til rette for at profesjonelle og amatører kan utfolde og utvikle sine kreative evner øke ressursene til kultursektoren, og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner prioritere kultur-og idrettstilbud til barn og unge styrke arenaer for barn og unge der det er rom for de som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter arbeide for å realisere nytt kulturhus på Skedsmokorset, primært ved Husebylåven opprettholde ordningen med gratis tillitsutleie av skolelokaler utvide åpningstidene på Hovedbiblioteket på Strømmen, slik at det også er åpent på søndager opprettholde et bibliotektilbud på Skedsmokorset oppgradere enkelte av skolebibliotekene til folkebibliotek med utvidet åpningstid noen dager i uka øke administrasjonsstøtten til frivillige lag og foreninger øke tilskuddene til musikk-og kulturskolen slik at flere kan benytte seg av dette tilbudet innføre et kulturelt opplevelseskort for barn og unge sikre gode lokaler for ungdomsaktivitet i alle deler av kommunen, deriblant etablere et nytt ungdomshus på Strømmen oppgradere stallene i Sørum fritidsgård for å unngå bruk av spiltau opprettholde forutsigbare rammer for Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn 20 Skedsmo Venstre på nett:

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Smartere løsninger for et smartere Skedsmo

Smartere løsninger for et smartere Skedsmo Politisk program for Skedsmo Venstre 2015-2019 Smartere løsninger for et smartere Skedsmo Venstre er Skedsmos liberale parti. Vi mener at et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommunevalget 2007-2011 program

Kommunevalget 2007-2011 program Kommunevalget 2007-2011 program Venstres Hovedorganisasjon sier: Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Program for Stokke Venstre

Program for Stokke Venstre Program for Stokke Venstre for perioden 2015-2019 En god skole der du bor. Venstre vil at skolen skal være et trygt og lærerikt sted for elevene. De er spirene til morgendagens samfunn. Lærerne skal ha

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Program for. Sandefjord Venstre. for perioden 2011-2015. www.sandefjord.venstre.no

Program for. Sandefjord Venstre. for perioden 2011-2015. www.sandefjord.venstre.no Program for Sandefjord Venstre for perioden 2011-2015 www.sandefjord.venstre.no 1 Sandefjord, en raus og inkluderende by Sandefjord er i vekst. Veksten er positiv for byen. Det er et kvalitetstegn at folk

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

ENEBAKK. Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015. Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk

ENEBAKK. Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015. Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk ENEBAKK Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015 Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk Venstre er et moderne liberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Venstres visjon er et

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Program for. Bamble Venstre. for perioden 2011-2015. www.bamble.venstre.no

Program for. Bamble Venstre. for perioden 2011-2015. www.bamble.venstre.no Program for Bamble Venstre for perioden 2011-2015 www.bamble.venstre.no 1 Et liberalt Bamble Venstre har i inneværende periode hatt en representant i kommunestyret. Partiet har vært en del av samarbeidet

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019. Forslag lagt frem 18. mars 2015

Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019. Forslag lagt frem 18. mars 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TØNSBERG VENSTRE Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019 Forslag lagt frem 18. mars 2015 Fremdrift: 18. mars 8. april

Detaljer