Skedsmo Venstre Politisk program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015"

Transkript

1 Skedsmo Venstre Politisk program

2 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen Åpenhet og tilgjengelighet Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen Sunn økonomisk styring Effektiv tjenesteyting 6 4. Den moderne kommunen By-og tettstedsutvikling Møtestedet på Romerike Et næringsliv for fremtiden En god kommune å jobbe i 9 5. Den mobile kommunen Buss og tog Bil og vei Sykkel Den grønne kommunen Et trivelig og rent miljø Klimafyrtårnet Skedsmo Den trygge kommunen En trygg alderdom En god barndom En verdig rusomsorg Løft for mental helse Mer til dem som trenger det mest Kriminalitetsbekjempelse Pålitelig akutthjelp Den kreative kommunen En skole for kunnskap og like muligheter Dyktige og engasjerte lærere Et godt læringsmiljø Gode og trygge barnehager Studentbyen Lillestrøm Den spenstige kommunen Kultur for alle Idrett for alle Den internasjonale kommunen Integrering Internasjonalt samarbeid 22 2 Skedsmo Venstre på nett:

3 1. Den liberale kommunen Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for samfunnet. Liberal politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og ansvar for miljøet. De fleste lever gode liv i Skedsmo. Kommunen er preget av vekst, optimisme og fremgang. Vi har likevel uløste oppgaver på mange områder; som kriminalitet, rus og fattigdom. Veksten stiller oss også overfor viktige utfordringer. Vi trenger flere skoler, flere sykehjemsplasser, bedre transportløsninger. Vi skal bygge den liberale kommunen. Det skal vi gjøre ved å føre en politikk som er grunnlagt på ti liberale prinsipper. Disse prinsippene er vår rettesnor for alt det arbeidet vi gjør for at Skedsmo skal bli en enda bedre kommune for deg og meg og de nesten andre menneskene som har Skedsmo som sitt hjem: 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv uavhengig av kjønn, alder, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet. 5. Alle er likeverdige, men ingen er like Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet. 3 Skedsmo Venstre på nett:

4 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 7. Politisk makt skal komme nedenfra Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer. 8. Makt skal spres og balanseres Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon. 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberalere er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby. 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt - for alle. Den som ikke strekker seg etter noe stort, oppnår heller ikke noe stort. Venstre har store planer for Skedsmo. Jeg håper at du vil være med på laget. Med din støtte kan vi gjøre Skedsmo til den liberale kommunen som innbyggerne fortjener! Godt valg! Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat 4 Skedsmo Venstre på nett:

5 2. Den åpne kommunen Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller flere sykehjemsplasser. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden også utenom valgene. 2.1 Åpenhet og tilgjengelighet Kommunen skal gi innbyggerne mulighet til å følge de demokratiske prosessene og holde seg orientert om tjenester, regler og aktuelle saker. Kommunen skal dele alt materiale som produseres i kommunal regi, og som kan være til nytte for allmennheten eller næringslivet. Eventuelle gebyrer skal kun dekke administrasjonskostnaden. gjøre all kommunal informasjon tilgjengelig og lett søkbar på kommunens nettsider at alle nettsider Skedsmo kommune administrerer skal oppfylle standarder for universell utforming at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett 2.2 Bred medvirkning Demokratiske rettigheter skal være grunnleggende for alle Skedsmos innbyggere og kommunen skal legge til rette for at innbyggerne har mulighet til å komme med innspill på et tidlig stadium i de politiske prosessene. Kommunen har ansvar for å gi informasjon i god tid, og skal gjennom brede høringer, folkemøter og andre relevante kanaler sikre at alle får en reell mulighet til å bli hørt. Det frivillige engasjementet i lag og foreninger er en viktig bærebjelke i det sivile samfunnet, og spiller en avgjørende demokratisk rolle som talerør for ulike interessegrupper. Kommunen skal aktivt involvere lag og foreninger i sine planprosesser og gjennom gode økonomiske støtteordninger legge til rette for en mangfoldig frivillig sektor. sikre at alle har en reell mulighet til å påvirke i politiske prosesser arrangere åpne folkemøter i store og viktige saker som har skaper bredt engasjement arbeide aktivt for å fremme åpenhet i alle politiske prosesser tilrettelegge for et aktivt samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger sikre gode økonomiske støtteordninger som legger til rette for en mangfoldig frivillig sektor sikre barn-og unges kommunestyre (BUK) gode rammer for sitt arbeid legge til rette for nærmiljøstyrer der hvor det er et sterkt lokalt ønske om det arbeide for at Skedsmo skal innføre stemmerett for 16-og 17-åringer arbeide for å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater fra listene ved kommunevalg 5 Skedsmo Venstre på nett:

6 3. Den ansvarlige kommunen Skedsmos innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen skjøtter sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen ikke sløser med innbyggernes midler. Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Dette prinsippet skal gjennomsyre alt kommunen gjør. Kommunen har ansvaret for å forvalte en del av innbyggernes midler til det felles beste, og skal drives på en ansvarlig, effektiv, åpen og servicevennlig måte. 3.1 Sunn økonomisk styring Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og vil arbeide for å begrense kommunens gjeldsvekst. Venstre vil sikre at innbyggerne skal få gode tjenester som ikke koster mer enn nødvendig. sikre god økonomisk styring og forutsigbarhet i tjenestetilbudet begrense kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse sørge for systematisk vedlikehold og utvikling av eksisterende kommunal eiendom og redusere vedlikeholdsetterslep sørge for at Skedsmo skal ha lave kommunale avgifter redusere eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget, og arbeide for å avvikle den på sikt 3.2 Effektiv tjenesteyting For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden være åpen for fornyelse. For et liberalt parti er det uten betydning om det er private eller kommunale selskaper som leverer de kommunale tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. Tilgjengelighet og fleksibilitet skal kjennetegne de kommunale tjenestene i Skedsmo. fortsette arbeidet med å effektivisere de kommunale tjenestene, og samarbeide med nabokommuner der dette gir en effektivitetsgevinst åpne opp for mer konkurranseutsetting av offentlige tjenester innenfor blant annet helse, omsorg og skole der hvor dette er hensiktsmessig og dersom det fører til bedre tjenester og/eller økt effektivitet innføre bestiller-utfører-modell for de fleste kommunale tjenester, for å sikre muligheten for konkurranseutsetting som likebehandler kommunale og private tjenesteleverandører at alle kommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med og at kvalitet vektes høyt ved anbud, slik at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører ta i bruk offentlig-privat samarbeid i flere kommunale byggeprosjekter for å sikre kvalitet og god fremdrift 6 Skedsmo Venstre på nett:

7 4. Den moderne kommunen For Venstre er det viktig at kommunens utvikling skjer på en moderne og fremtidsrettet måte, men samtidig må vi ta vare på kommunens egenart og historie. Miljø, design og kvalitet skal kjennetegne utviklingen av kommunen. 4.1 By-og tettstedsutvikling Skedsmo er i vekst og det skaper et arealpress som må møtes med langsiktige og klare prioriteringer. Venstre ønsker å håndtere veksten ved å legge til rette for fortetting rundt de eksisterende trafikknutepunktene. Fortetting og etablering av nye boligstrøk må først og fremst skje innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller, men ikke på en slik måte at det ødelegger de grønne kvalitetene i dette området. Det blågrønne beltet langs Nitelva og Sagelva må sikres, de bynære hundremeterskogene må bevares og det må anlegges flere parker. Skedsmokorsets tettstedspreg skal opprettholdes, men det må legges til rette for utvikling av et lokalt sentrumsområde. Med sterk befolkningsvekst må kvaliteten i bomiljøene sikres. Nedbyggingen av grøntområder må begrenses, og fellesarealer må i størst mulig grad være tilgjengelige for allmennheten. Boliger må tilfredsstille gjeldende støykrav, og beboerne må sikres lett tilgang til stille uteområder. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele kommunen. Fortetting innebærer at det må bygges i høyden i sentrumsområdene. Venstre ønsker å opprettholde en høydenorm på 4-5 etasjer, men ønsker at normen kan avvikes for å skape noe høydevariasjon i bybildet og frigjøre arealer på bakkeplan. På enkelte strategiske områder ønsker Venstre å åpne opp for at det kan bygges signalbygg som er vesentlig høyere enn normen, dersom disse byggene har en eksepsjonell og estetisk tiltalende arkitektur, bidrar til å markere stedet og passer inn i omgivelsene. håndtere befolkningsveksten ved å fortette rundt eksisterende trafikknutepunkter og bevare grøntområder sikre gode idretts-, rekreasjons-og grøntarealer i forbindelse med fortetting ta vare på hagebyene i Lillestrøm og på Strømmen opprettholde høydenorm på 4-5 etasjer, men åpne for mer variasjon i byggehøyden og for signalbygg på enkelte strategiske plasser etablere nye byparker på Stortorvet og i Kirkegata i Lillestrøm etablere ny park på Strømmen legge til rette for en sentrumsutvikling på Skedsmokorset arbeide for å styrke Kirkegata i Lillestrøm som en kulturgate utbedre gater, gangveier, plasser og steder med dårlig tilgjengelighet la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom sikre attraktive nærsentre i alle deler av kommunen trygge veinettet rundt områder der barn og unge ferdes og oppholder seg skjerme boområder mot gjennomgangstrafikk legge til rette for begrenset sentrumsutvikling rundt Leirsund stasjon forberede planer for en ny, grønn og klimanøytral bydel dersom Kjeller flyplass blir lagt ned 7 Skedsmo Venstre på nett:

8 4.2 Møtestedet på Romerike Skedsmo kommune er et viktig møtested på Nedre Romerike og et messe-og handelssentrum for hele Oslo-regionen. Venstre ønsker å legge til rette for at Skedsmo utvikles som et sted for gode opplevelser og at trafikken til store messer og arrangementer kan komme det øvrige næringslivet til gode. Venstre ønsker også å gi butikker, restauranter og utesteder økt frihet i forhold til åpningstider, slik at innbyggerne i kommunen kan få et mer fleksibelt tilbud. sikre kommunal støtte til byfesten og andre sentrale festivaler og arrangementer arbeide for å styrke Skedsmo som en attraktiv lokalisering for store nasjonale og internasjonale arrangementer legge til rette for at Storgata i Lillestrøm kan utvikle seg til å bli en pulserende gågate avvikle nattmatforbudet og gi serveringsstedene mulighet til å ha åpent så lenge de vil tillate lengre åpningstider for utesteder for å motvirke trengselen som oppstår når alle skal hjem fra byen samtidig 4.3 Et næringsliv for fremtiden Venstre vil sikre gode rammebetingelser for næringslivet og at kommunen skal være en stabil og forutsigbar tilrettelegger for at det kan skapes verdier og arbeidsplasser. Skedsmo skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsetablering. Venstre vil sørge for at det finnes gode og attraktive arealer for bedrifter som ønsker å etablere seg i Skedsmo. På Kjeller har Skedsmo et av Norges mest innovative forsknings-og utviklingsmiljøer. Venstre ønsker å styrke dette miljøet og bidra til at det kan vokse og utvides med nye institusjoner og nye bedrifter. Venstre vil legge til rette for at det kan skapes sterke næringsklynger som tiltrekker seg fagmiljøer og bedrifter som er ledende innen sitt felt. Spesielt ønsker Venstre å bygge videre opp under det sterke miljøet som finnes innenfor fornybar energi, som er en sektor i sterk vekst og med stort potensiale, og hvor Kjellermiljøet allerede har en ledende posisjon. Kommunen må være med på å etablere felles arenaer for forskningsmiljøet, høgskolen, næringslivet, kulturlivet og kommunen selv, for å bidra til å skape gode synergieffekter, jobbe sammen for å styrke områdets omdømme, og skape et klima der kreativitet og kunnskap kan gjøres om til verdiskapning og arbeidsplasser. Kommunen skal være en aktiv og sentral samarbeidspartner for Kunnskapsbyen Lillestrøm, Lillestrøm 2020, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, gårdeiere, offentlige og private bedrifter og andre regionale og nasjonale sammenslutninger som spiller viktige roller i næringsutviklingen. Venstre ønsker å styrke sentrumsområdene i kommunen, og bidra til at det blir et mangfold av butikker, spisesteder, kulturtilbud, kontorforretninger og lignende som skaper liv og arbeidsplasser. Det må også sikres gode arealer for industri, lager og plasskrevende varer i utkanten av by-og tettstedsområdene og med nærhet til hovedfartsårene. 8 Skedsmo Venstre på nett:

9 at kommunen skal være en positiv samarbeidspartner og tilrettelegger for at det kan etableres flere bedrifter og arbeidsplasser arbeide for gode og stabile rammebetingelser for næringslivet arbeide for å gjøre Skedsmo til en attraktiv kommune for bedriftsetablering sikre at Skedsmo kan tilby gode næringsarealer bidra til at det etableres attraktive kontorlokaler slik at bedrifter kan etablere seg og vokse seg store i Skedsmo sikre effektiv kommunal saksbehandling ved plan-og byggesaker at kommunen skal samarbeide aktivt med kulturlivet og næringslivet om å legge til rette for kulturbasert næring bidra til godt samarbeid og samspill mellom næringsliv, kunnskapsmiljøene, kulturlivet og kommunen 4.4 En god kommune å jobbe i Skedsmo skal være en god kommune å jobbe i, og skal kjennetegnes av at vi har dyktige og motiverte medarbeidere. De ansatte i kommunen skal kjenne seg godt ivaretatt på arbeidsplassen sin, skal ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass, og skal kjenne eierskap til kommunens virksomhet. arbeide for å slå sammen stillingsbrøker i kommunen slik at deltidsansatte som ønsker fulltid så langt som mulig skal få tilbud om det utvide ordningen med 80% arbeidstid og 100% lønn etter fylte 62 år til alle ansatte i kommunen gi ansatte som ønsker det mulighet til å arbeide i kommunen til de er 70 år sikre gode ordninger for varslere at Skedsmo kommune skal ha et godt samarbeid med fagforeningene og være en konstruktiv partner i forhandlinger om lønns-og arbeidsvilkår at kommunen aktivt følger opp lønns-og arbeidsvilkår ved innkjøp av vikartjenester 9 Skedsmo Venstre på nett:

10 5. Den mobile kommunen Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskapning for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. 5.1 Buss og tog Skedsmos sterke befolkningsvekst stiller kommunen overfor en rekke utfordringer innen samferdsel. For å motvirke kødannelser, gjøre det attraktivt å velge miljøvennlig og tilby god fremkommelighet for alle, vil Venstre styrke kollektivtilbudet og gjøre det til det naturlige alternativet for transport både innen Skedsmo og inn til Oslo. Jernbanen er hovedpulsåren i kollektivnettet i Skedsmo, men det er et sterkt behov for å øke kapasiteten, særlig i rushtiden. Med økt fortetting i nærheten av kollektivknutepunktene, vil dette behovet bare øke i fremtiden. For å bidra til mindre biltrafikk gjennom Lillestrøm og for å gjøre Kjeller-området lettere tilgjengelig med tog, bør det etableres en ny jernbanestasjon på Åråsen, med innfartsparkering som kan avlaste parkeringen ved Lillestrøm stasjon. For å komplementere den skinnegående kollektivtransporten, bør en ny t-bane til Ahus forlenges videre til Lillestrøm via Blystadlia. Det bør allerede nå planlegges for fremtidig videre utvidelse av t-banenettet. Bussnettet skal sikre gode forbindelser internt i kommunen og regionen, og sikre rask transport til jernbanestasjonene. Fra Skedsmokorset er det også viktig med raske direkteforbindelser inn til Oslo. Dagens bussnett er rimelig godt utbygd, men er fortsatt for dårlig internt i enkelte deler av kommunen. Venstre vil arbeide særlig for at antallet avganger mellom Lillestrøm og Skedsmokorset over Riis økes, og at det etableres en sentrumsring som går i rute mellom Lillestrøm, Strømmen, Skjetten, Hvam og Kjeller. For å få til dette, er det avgjørende å få til et godt samarbeid som involverer kommunene, fylkeskommunen, staten, Ruter, Jernbaneverket og NSB. Venstre skal være en pådriver for et slikt samarbeid og for at innbyggerne i Skedsmo får den kollektivtransporten de fortjener. starte planlegging av traséer og sette av arealer for fremtidig utvidelse av t-banenettet til Skedsmo arbeide for at ny t-bane til Ahus forlenges videre til Blystadlia og Lillestrøm arbeide for å etablere en ny jernbanestasjon på Åråsen arbeide for å etablere en sentrumsring i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller arbeide for å øke antallet avganger mellom Lillestrøm og Skedsmokorset over Riis arbeide for at de store rutene mellom Oslo og Nedre Romerike får 24-timers ruter arbeide for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen arbeide for flere togavganger og utvidet kapasitet på kollektivforbindelsene til Oslo arbeide for at det etableres en ny bussterminal ved E6 på Skedsmokorset etablere egen kollektivtrasé gjennom Lillestrøm 10 Skedsmo Venstre på nett:

11 5.2 Bil og vei Skedsmo trenger moderne veiløsninger som sikrer god fremkommelighet og trygge bomiljøer uten gjennomgangstrafikk. Parkeringsplasser i sentrum må primært etableres under bakken, for å ivareta et bymiljø der fotgjengerne står i fokus. Kommunen må stimulere til økt bruk av el-biler og miljøbiler, blant annet ved å etablere hurtigladestasjoner ved kommunale parkeringsplasser. arbeide for en ny tunnel under Vardeåsen for å redusere trafikkbelastningen gjennom Skedsmokorset arbeide for ny Nordbyvei fra Skjerva til Skjetten arbeide for utvidelse til fire felter på veien mellom Lillestrøm og Fetsund arbeide for at den fylkeskommunale delen av Storgata i Lillestrøm blir oppgradert etablere ny Bråtevei fra Strømmen stasjon til Skjetten sikre at kommunen bidrar til at det etableres støyskjerm langs E6 på Holt/Vestvollen vurdere etablering av en ny sentrumsring eller omkjøringsvei i Lillestrøm for å redusere trafikken gjennom sentrum føre en parkeringspolitikk som stimulerer til god omløpshastighet på parkeringsplassene og som støtter opp om alternativer til bilbruk i sentrumsområdene etablere hurtigladestasjoner for el-biler ved kommunale parkeringsplasser arbeide for at det etableres flere parkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjonene i Lillestrøm og på Strømmen håndheve forbudet mot tomgangskjøring og la parkeringsvakter utstede bøter ved overtredelse sikre godt vedlikehold av veier, gangveier og sykkelveier 5.3 Sykkel Det skal være raskt, trygt og hyggelig å bruke sykkel som transportmiddel i Skedsmo. Venstre vil jobbe videre for å legge enda bedre til rette for bruk av sykkel, gjennom å etablere flere sykkelveier og sykkelfelt, og sikre gode sykkelparkeringsmuligheter. For å gjøre det enda enklere å kombinere sykkel med kollektive reisemidler, vil Venstre etablere en bysykkelordning som i første omgang skal ha god dekning innenfor hele triangelet Lillestrøm- Strømmen-Kjeller og som er kompatibel med bysykkelordningen i Oslo. utvide sykkelveinettet ved å bygge flere sykkelveier og sykkelfelt at hensynet til syklister skal inngå i all planlegging av vei-og trafikkløsninger etablere en bysykkelordning 11 Skedsmo Venstre på nett:

12 6. Den grønne kommunen Skedsmo står overfor store utfordringer knyttet til klassisk naturvern så vel som de globale klimaproblemene. Venstre vil at Skedsmo skal gå i forkant når det gjelder å fremme en bærekraftig utvikling. Å gjøre noe med klimaproblemene handler om å ta globalt ansvar, og er også en god investering for fremtiden. Å ta vare på miljøet er viktig for å lage en god kommune å bo i. Alle i Skedsmo har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Det må derfor legges langt bedre til rette for å kunne leve miljøvennlig i kommunen. 6.1 Et trivelig og rent miljø Skedsmo har en fantastisk beliggenhet i skjæringspunktet mellom by og land, og har et helt spesielt grønt-urbant særpreg. Fortetting skal skje på en måte som ivaretar kommunens historiske og grønne preg. Skedsmo skal videreutvikle sin egenart som et område der by møter land, og med kort avstand både til byens fasiliteter og naturens kvaliteter. bevare og utvide grøntarealene i de tettbygde områdene, og blant annet sikre at det etableres flere parker og lekeplasser med god fremkommelighet sikre god tilgjengelighet for folk langs Sagelva og Nitelva holde parkene velstelte og rene for søppel sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge forvalte markaloven slik at det oppfordrer til friluftsliv og idrett, samtidig som lovens formål om å ivareta Marka respekteres iverksette tiltak for å forhindre fiskedød i Stilla intensivere opprensingen av Nitelva, Sagelva og Leira slik at de så raskt som mulig tilfredsstiller EUs krav til vannkvalitet ruste opp det kommunale avløpsnettet og øke utbyttingstakten for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet gjennomføre en kartlegging og klassifisering av ravinene i kommunen, for å legge grunnlag for vedtak av egen verneplan for raviner ta vare på naturlandskapet i Skedsmo og sikre de store landbruksarealene utenfor by-og sentrumsområdene mot nedbygging 12 Skedsmo Venstre på nett:

13 6.2 Klimafyrtårnet Skedsmo Skedsmo skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og gjøre Skedsmo til et fyrtårn innenfor bruk av ny miljøteknologi. I energiog klimaplanen som ble vedtatt i april 2011 har Skedsmo satt seg som mål å redusere sine utslipp med 30% innen 2020 og 50% innen Venstre vil sørge for at det i neste periode gjennomføres tiltak som gjør at vi kan nå disse målsetningene. følge opp ambisjonene i vedtatt energi-og klimaplan bidra til å utvikle Akershus Energipark og miljøet rundt til å bli Europas ledende senter for klimavennlig energi stille strenge krav til nybygg om energieffektivitet, og stimulere til at det bygges passivhus og plusshus at alle nye, kommunale bygg skal bygges med høy energieffektivitet, tilsvarende energistandard A gjennomføre energieffektiviseringstiltak i alle eksisterende kommunale bygg fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg fortsette utbyggingen av fjernvarmenettet, i samarbeid med Akershus Energi avvikle all bruk av fossil fyring (olje og gass) innenfor kommunens grenser innen 2020, og i kommunale formålsbygg innen 2014 innføre panteordning for oljeovner, oljefyrer og oljetanker i private husholdninger installere solfangeranlegg på alle nye, kommunale bygg som ikke er, eller vil bli, tilknyttet fjernvarmenettet gjøre den kommunale bilparken mer miljøvennlig og ta i bruk biler som benytter nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen opprette et klima-og energifond øremerket til å stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene fra ikke-kommunale bygg og anlegg i Skedsmo, samt tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk innføre kildesortering av plast og matavfall, og sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort legge til rette for enklere kildesortering av avfall, blant annet ved utstasjonering av flere innsamlingsstasjoner for glass og metall gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Skedsmo og bidra til økt gjenbruk at kommunen skal stille relevante miljøkrav ved alle anskaffelser og bruke sin påvirkningskraft til å stimulere leverandører av varer og tjenester til miljøvennlig produksjon og adferd gjennomføre en klimavettkampanje i Skedsmo for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester arbeide for at flere kommunale virksomheter sertifiseres som miljøfyrtårn innføre et kommunalt klimaregnskap der alle kommunens virksomheter rapporterer årlig på sitt CO2-fotavtrykk 13 Skedsmo Venstre på nett:

14 7. Den trygge kommunen For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men det betyr også at vi skal skape trygge rammer for byens innbyggere gjennom ulike faser i livet. Du skal føle trygghet for at kommunenes tjenester holder den kvalitet den skal. Skedsmo kommune skal være en kommune der vi tar vare på hverandre. 7.1 En trygg alderdom Den eldre delen av befolkningen i Skedsmo vokser raskt. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov. Venstre vil gi eldre mennesker trygghet og valgfrihet. Alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, men samtidig skal det være lett å få sykehjemsplass når man trenger det. Eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Venstre vil føre en politikk som gir mange muligheter for valg, enten det gjelder hvilke tjenester en vil benytte, eller hvem som skal utføre dem. legge til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det sikre et godt hjemmehjelptilbud bygge nye omsorgsboliger på Skedsmokorset ruste opp og utvide LIBOS i Lillestrøm gi eldre som trenger det plass på sykehjem sikre god bemanning og sterkt medisinsk-faglig tilsyn ved sykehjemmene styrke innsatsen i demensomsorgen sikre at alle som ønsker det får enerom på sykehjem at beboere på sykehjem skal ha stor valgfrihet til å kunne bestemme over egen hverdag sikre et godt dagsentertilbud etablere seniorsentre der det er grunnlag for det tilby trygghetsalarm til alle som har behov for det legge til rette for at både kommunale, idéelle og private aktører kan ta oppgaver i omsorgssektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap i dette samarbeidet legge til rette for bokollektiv for eldre i samarbeid med idéelle og private aktører samarbeide med idéelle foreninger som bygger tilpassede boligkonsepter i tilknytning til institusjonsplasser at kommunen skal være ansvarlig for å stille krav til kvaliteten på tjenestene som tilbys, men det er mindre viktig hvem som leverer tjenesten sikre et godt og variert tilbud innen eldreomsorgen, og blant annet videreføre "den kulturelle spaserstokken" 14 Skedsmo Venstre på nett:

15 7.2 En god barndom Alle barn i Skedsmo skal få muligheten til en trygg oppvekst. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre et godt helsetilbud for barn og unge. målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet sikre god kapasitet og kompetanseutvikling i barnevernet sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører styrke det lokale kulturarbeidet, spesielt gjennom tilbud rettet mot barn og unge styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre viktige aktører på området forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler 7.3 En verdig rusomsorg Bruk av rusmidler er et stort sosialt problem, og vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusavhengighet skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. sikre en sammenhengende behandlingskjede fra akuttavrusning til rehabilitering sørge for at alle som har vært til avrusning umiddelbart får tilbud om videre behandling ha en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter søke om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med psykiatrien at kommunen samarbeider med idéelle organisasjoner og private institusjoner for å løse oppgaver i denne sektoren 7.4 Løft for mental helse Mange sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for dem som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging. sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien sikre rask behandling spesielt i barne-og ungdomspsykiatrien sikre god og oppdatert kompetanse hos alle ansatte som arbeider med psykisk helse sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette etablere ATV (alternativ til vold) som behandlingstilbud for menn som har volds-eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner 15 Skedsmo Venstre på nett:

16 7.5 Mer til dem som trenger det mest Til tross for at vi har hatt en sterk og langvarig velstandsutvikling, er det stadig enkeltmennesker og familier som er fattige eller som føler seg utenfor. Skedsmo må ta et større ansvar på dette området. sikre at sosialhjelpsatsene ligger på nivå med statlig norm at alle som trenger tjenester i det kommunale hjelpeapparatet skal delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon sikre et godt tilbud om arbeidstrening, blant annet gjennom Norasonde sørge for gode og trygge boforhold og sikre god kvalitet på de kommunale boligene videreføre ordningen med startlån for å hjelpe flere inn på boligmarkedet etablere et lavterskel natthjemtilbud for rusmisbrukere i Lillestrøm støtte opp om det uvurderlige arbeidet som Kirkens Bymisjon, Mercy House, HomeStart, Frivillighetssentralen og andre frivillige og idéelle organisasjoner gjør 7.6 Kriminalitetsbekjempelse Skedsmos borgere skal kunne føle trygghet for sitt hjem og sin eiendom og Skedsmos gater og byrom skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver. Ingen skal føle seg utrygg i Skedsmo. Trygghet betyr også styrking av personvernet og frihet fra overvåkning. arbeide for at Romerike Politikammer styrkes, og for at økte ressurser skal bidra til mer synlig politi i gatene arbeide for at Skedsmo kommune skal ha mulighet til å delta i finansieringen av politiet, for målrettet utadrettet innsats utover det staten finansierer sikre et godt oppfølgingstilbud til de voldsrammede sørge for at gater og rom er godt opplyste skjerpe kravene til bruk av overvåkningskameraer gå imot et forbud mot tigging og fjerne kravet om registrering av tiggere legge til rette for et godt samarbeid mellom politiet og kommunen når det gjelder forebygging av kriminalitet, oppfølging av voldsofre, og kriminalomsorg 7.7 Pålitelig akutthjelp Skedsmo skal ha god akuttberedskap og tilby rask hjelp når det trengs. at legevakten skal ha god tilgjengelighet og tilby døgnkontinuerlig hjelp for alle typer akutt-tilstander at brannvesenet har tilstrekkelig bemanning og topp moderne utstyr at katastrofeberedskapen i kommunen gjennomgås jevnlig og at det avholdes jevnlige øvelser 16 Skedsmo Venstre på nett:

17 8. Den kreative kommunen Venstre ønsker et samfunn som verdsetter kunnskap og som stimulerer til nysgjerrighet, nyskapning og kreativitet. Et samfunn hvor alle har like muligheter, er et samfunn som tar vare på barns iboende tørst etter kunnskap, og som gir alle den beste utdanningen de kan få basert på egne forutsetninger. 8.1 En skole for kunnskap og like muligheter Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Venstre ønsker at skolene og den enkelte lærer skal ha stor frihet til å styre sin egen utvikling og finne gode lokale løsninger. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og at ulike elever må møtes med ulike utfordringer. prioritere økt lærertetthet og videreutdanning av lærere fremfor utvidelse av heldagsskolen gi stor frihet til den enkelte skole og enkelte lærer slik at undervisningen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte elev sikre at alle elever, både faglig svake og sterke, får opplæring og utfordringer tilpasset eget nivå rette ekstra innsats mot svake elever i 10. klasse for å forebygge frafall i videregående opplæring utvide ordningen der faglig sterke 10.-klassinger får mulighet til å ta fag på videregående skole la skolene få lov til å dele inn grupper etter nivå der dette er hensiktsmessig søke om forsøksordning med karakterer fra syvende klasse gi elever rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme at skolene legger til rette for at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på lærere og undervisning evaluere ordningen med leksehjelp i klasse og vurdere å gi et frivillig leksehjelptilbud til elever i høyere klassetrinn gjenopprette sommerskolen som et frivillig tilbud i skoleferien styrke morsmålsundervisningen og sikre at elever med svake norskspråklige ferdigheter får et best mulig skolefaglig tilbud evaluere TOFU (Time-Out For Utvikling) for elever med særlige adferdsproblemer sikre god opplæring av elevrådsrepresentantene sikre et godt voksenopplæringstilbud opprettholde et godt SFO-tilbud øke antallet lærlingplasser i kommunen, både for å bidra til at elever på videregående skole får læreplass og for å sikre god rekruttering til de kommunale tjenestene arbeide for at det etableres en ny videregående skole på Kjeller med fokus på realfag og helsefag, knyttet opp mot det eksisterende forsknings-og høgskolemiljøet i området satse på en sterk offentlig skole, men si ja til friskoler som et supplement 17 Skedsmo Venstre på nett:

18 8.2 Dyktige og engasjerte lærere Skedsmoskolen må være en attraktiv arbeidsplass med godt faglig og sosialt miljø, med gode muligheter for kompetanseutvikling. En god skole starter med gode lærere. videreføre og utvide ordningen "Kompetanse for kvalitet" slik at alle lærere i Skedsmoskolen skal få mulighet til å få faglig påfyll og tilegne seg ny kunnskap øke lærertettheten slik at lærerne får mer tid til å følge opp sine elever redusere byråkratiet i skolen slik at lærerne kan bruke mer av sin tid til undervisning arbeide for å rekruttere mer pedagogisk utdannet personale til SFO 8.3 Et godt læringsmiljø Elever og lærere skal trives på skolen. Skedsmo får i overkant av 100 nye elever hvert år. Det er viktig at en slik vekst ikke går ut over kvaliteten. Venstre vil fortsette å ruste opp de eksisterende skolebyggene og bygge nye skoler i takt med befolkningsveksten. videreføre opprustningen av skolene i Skedsmo bygge ny ungdomsskole på Bråtejordet på Strømmen arbeide for at alle skal ha mulighet til å gå på sin nærskole styrke helsesøstertilbudet for å sikre god oppfølging av elever som trenger hjelp i hverdagen sikre trygge skoleveier at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og at skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid 8.4 Gode og trygge barnehager Skedsmo skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Barnehagen skal gi barn mulighet til å få utløp for sin medfødte nysgjerrighet og lære gjennom lek og lystbetonte aktiviteter. Barnehagen er dessuten en viktig arena for språkutvikling og integrering. opprettholde full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale og private barnehager i takt med befolkningsveksten sørge for et tilstrekkelig antall deltidsbarnehageplasser sikre tilfredsstillende kvalitet og bemanning i alle barnehager i kommunen gjennom gode kontrollrutiner opprettholde dagens åpningstider i barnehagene, og åpne for at utvalgte barnehager kan ha lengre åpningstid, tilpasset særlig for aleneforeldre med skift-eller turnusarbeid sikre to hovedopptak i året, samt fortløpende tildeling gjennom året såfremt det er ledige plasser opprettholde differensierte barnehagepriser og søskenrabatt sikre at søsken får plass i samme barnehage tilby gratis kjernetid til utvalgte grupper som virkemiddel i integrering og tidlig norskopplæring arbeide for å rekruttere mer pedagogisk utdannet personale til barnehagene 18 Skedsmo Venstre på nett:

19 8.5 Studentbyen Lillestrøm Skedsmo er vertskap for Norges største statlige høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus. Venstre ønsker at Skedsmo kommune skal være en god og imøtekommende samarbeidspartner for høgskolen og studentene som går der. Lillestrøm skal være en attraktiv studentby der studenter kan bo og leve godt i et stimulerende miljø. Arbeidet med å profilere Lillestrøm som studentby trenger et løft, og Skedsmo må ta sitt ansvar som vertskommune. tilrettelegge for at Høgskolen i Oslo og Akershus kan vokse på Kjeller og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt tilrettelegge for et godt samarbeid mellom høgskolen, kommunen og de andre aktørene i og rundt Forskningsparken tilrettelegge for at det etableres flere studentboliger på Kjeller 19 Skedsmo Venstre på nett:

20 9. Den spenstige kommunen Bærebjelken i aktivitets-og kulturtilbudet i Skedsmo er det arbeidet som legges ned av samfunnsengasjerte mennesker i frivillige organisasjoner og foreninger. Venstre mener det er viktig at kommunen støtter opp under dette engasjementet ved å gi gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle. 9.1 Kultur for alle Det offentlige skal stimulere og oppmuntre til bred kulturell aktivitet og sikre frihet og uavhengighet. Venstre vil at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonsevne eller andre ytre faktorer. En liberal kulturpolitikk sikrer kunstnerens frihet, innbyggernes valgfrihet samt kulturell bredde og kvalitet i flest mulig kulturuttrykk. Det er viktig både å legge til rette for den organiserte aktiviteten som foregår i regi av frivillige organisasjoner og foreninger, men det er også viktig å sikre gode møteplasser på fritiden utenom det organiserte tilbudet, særlig for barn og unge. Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv samtidig som det gir alle som kommer til Skedsmo fra andre land muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet. at kommunen ikke skal styre innholdet i kulturtilbudet, men legge til rette for at profesjonelle og amatører kan utfolde og utvikle sine kreative evner øke ressursene til kultursektoren, og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner prioritere kultur-og idrettstilbud til barn og unge styrke arenaer for barn og unge der det er rom for de som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter arbeide for å realisere nytt kulturhus på Skedsmokorset, primært ved Husebylåven opprettholde ordningen med gratis tillitsutleie av skolelokaler utvide åpningstidene på Hovedbiblioteket på Strømmen, slik at det også er åpent på søndager opprettholde et bibliotektilbud på Skedsmokorset oppgradere enkelte av skolebibliotekene til folkebibliotek med utvidet åpningstid noen dager i uka øke administrasjonsstøtten til frivillige lag og foreninger øke tilskuddene til musikk-og kulturskolen slik at flere kan benytte seg av dette tilbudet innføre et kulturelt opplevelseskort for barn og unge sikre gode lokaler for ungdomsaktivitet i alle deler av kommunen, deriblant etablere et nytt ungdomshus på Strømmen oppgradere stallene i Sørum fritidsgård for å unngå bruk av spiltau opprettholde forutsigbare rammer for Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn 20 Skedsmo Venstre på nett:

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer