FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Lillestrøm Arkitekter AS Tærudgata LILLESTRØM Deres ref.: Deres dato: Vårref.: / Saksbehandler: Marit Lillesveen Dato: Fet kommune - Løkenåsen - gbnr og del av 39I47 - ny barnehage - Reguleringsplan - Varsel om igangsatt detaljregulering Vi viser til brev fra Lillestrøm Arkitekter AS av Formålet med planen er å etablere en barnehage. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013 (www.fmoa.no, under areal og bygg ) samt i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av i l(www.nlanlegging.no). Med hilsen Ellen Lien seksjonssjef Marit Lillesveen overingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Fet kommune Postboks Fetsund Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Postboks 8111 Tordenskiolds gt 12 Telefaks: OSLO Inngang sjøsiden Internett: Saksbehandler: Marit Lillesveen Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

2 Siv Fra: Bjørg Natvik Sendt: 14. mars :16 Til: Kopi: Lillestrøm Arkitekter Emne: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanfor ny barnehage ved Løkenåsen- Fet kommune. Til Lillestrøm Arkitekter og Fet kommune Jeg har følgende merknader til planarbeidet. A: jeg synes det er hyggelig at det skal bli barnehage på tomta. 13: Jeg synes ikke det er en god ide å bygge parkeringsplass med adkomst via Klokkerudveien. For: > 1. Klokkerudveien skal være gangveg for skolebarn! > En slik veg må være så trygg som overhodet mulig for at foreldrene trygt skal kunne sende barna alene til skolen. Derfor må det ikke legges opp til kjøring i denne vegen, heller ikke for ansatte i barnehage som vil komme og forlate stedet nettopp når barn går til og fra skole I fritidsordning. > Det er bygd en fin gangbru over riksveg 170 ved Gran, bl.a for at skolebarna fra Ramstadskogen skal kunne gå til skolen. Da må resten av veien også bygges så trygg som mulig. Det har vi sjansen til nå, ved ikke å bygge parkeringsplass for barnehagen med ~, adkomst fra Klokkerudveien. Reguleringsplanen av Løkenveien gjennom Løkengårdene til Nedre Klokkerudvei vil innebære at gang- og sykkelveien langs golfbanen vil bli forlenget gjennom Løkengårdene til Nedre Klokkerudvei. Denne gang- og sykkelveien vil bli knyttet til Klokkerudveien gjennom undergangen i Rv 22. Det synes derfor lite gjennomtenkt å sikre skoleveien for barna på vestsiden av Rv 22 og samtidig gjøre den samme skoleveien vesentlig mer usikker på Østsiden av Rv22 ved å anlegge nevnte parkeringsplass. > > 2.Kun fire hus har denne lille veien som adkomst til sine eiendommer. > A bygge en stor parkeringsplass med plass til 40 biler med adkomst fra denne veien medfører en radikal endring i trafikksituasjonen, noe denne veien ikke er beregnet for. Vegen er smal, og fra to av eiendommene må man rygge for å komme ut i veien. > Beboerne av Klokkerudvegen 13 protesterer mot en slik utbygging! > > 3. Selv om man sier at denne plassen kun skal være for ansatte, vil den også ganske sikkert bli benyttet av travle avleverende og hentende foreldre som finner det gunstig. Med ytterligere fare for barn som går. > > 4. Statlige myndigheter har fokus på at barn og voksne i dette landet trenger å bevege seg mer for å unngå å utvikle livsstilssykdommer. Det legges nå økende vekt på å tilrettelegge nærmiljøer med bl.a trygge gangvegnett for å stimulere til hverdagsmosjon. A gå til skole og fritidsaktiviteter er slik mosjon. På Riddersand skole står det en stor flerbrukshall som i

3 P ~d~ UTUJ I~JJ 1pu~g )ITA1~N ~UU1~qOf ~JØf U~S{Tq ~IfUU~A ~ ~ØCJTUU~U jj1~a JOj J~uTUSøI ~p~pjsptiwarj ~po~ ~n ç p~w aia~~ ui~ j ~jirdsuui ~p J~d~H ~ ~ASJJJ çd ~ u~sçuæjø~j JoJ Ua~UTJØC~A1~ ~u u~p I~TA ~f~s ~ u i~pui~q ioj ~uu~rnd ~o ~uuøcj iiv 9 i~ssi~d~ ~p T )pjjj1~fl ~pu~ø fri ddo s~~j a~pjr ~øq ~j ~ ~ui~ui i~.rau~dai 1J~A ~i~q ~ i~j p~c~ ruouu~[~ pprpjs ~O U~UTJi~1S 1~STW ii~q U~SÇ 1~JJ~ ioaq pbj~1uja çd i~sr ~o i~uofsr~o~jçms i~p ii~in ~J~fJ 1J~A J1~q ~Q SSi~D1 ~TIP1TSJ~A0fl ],~ J~ (~ u~t~apnj piot)i) u~1~qu~~ø] ~ ~ssj~1)j ç < J~U~f A~U~ U~UT ~p J~ T?Q UO~A~u1~ ~rj isurojpn p~u~ i~rp u~ ~p~r i~p i~u A~U1~ ~ u~ çj u~ojsp1risuw>j ~o u~s~unj~ u~sçu~)[ø] ~un~ ~tj i~u~mq wis < ~ ~o jr~ ç~ ur~j i~æri uii~q v~ iøc~ ruos U~A~U1~ ~Æri ~op~ ~ ~pn çd ~p~r ~p J~ ~rq i iiij ~o ~rj saiøf~ j I~UJI~J p~af ~o ~iippnui~n~ ~pq s~~jn~q

4 Siv Fra: Bjørg Natvik Sendt: 14. mars :32 Til: Lillestrøm Arkitekter Kopi: Pia Korsnes Emne: Kommentar til detaljreguleringsplan for ny barnehage ved Løkenåsen - Fet kommune. Sendt fra min ipad Videresendt melding: Fra: Bj Ørg Natvik Til Lillestrøm Arkitekter AS v/siv Daus Jeg har følgende merknader: Jeg synes det er hyggelig at det skal bli barnehage på tomta. Men det er ingen god ide å lage parkeringsplass for ansatte med adkomst via Klokkerudveien. 1. Dette skal være gangveg for skolebarn! Og det har det vært helt til utbyggingen av Løkenåsen 2 startet. En slik veg må være så trygg som overhodet mulig for at foreldrene trygt skal kunne sende barna alene til skolen. Derfor må det ikke legges opp til kjøring i denne vegen, heller ikke for ansatte i barnehage som vil komme og forlate stedet nettopp når barn går til og fra skole / fritidsordning. Det er bygd en fin gangbru over riksveg 170 ved Gran, bl.a for at skolebarna fra Ramstadskogen skal kunne gå til skolen. Da må resten av veien også bygges så trygg som mulig. Det har vi sjansen til nå, ved ikke å bygge parkeringsplass for barnehagen med adkomst fra Klokkerudveien. Kun fire hus har denne lille veien som adkomst til sine eiendommer. A bygge en stor parkeringsplass med plass til 40 biler med adkomst fra denne veien medfører en radikal endring i trafikksituasjonen, noe denne veien ikke er beregnet for. Vegen er smal, og fra to av eiendommene må man rygge for å komme ut i veien. Beboerne av Klokkerudvegen 13 protesterer mot en slik utbygging! 3. Selv om man sier at denne plassen kun skal være for ansatte, vil den også ganske sikkert bli benyttet av travle avleverende og hentende foreldre som finner det gunstig. Med ytterligere fare for barn som går. 4. Statlige myndigheter har fokus på at barn og voksne i dette landet trenger å bevege seg mer for å unngå å utvikle livsstilssykdommer. Det legges nå økende vekt på å tilrettelegge nærmiljøer med bl.a trygge gangvegnett for å stimulere til hverdagsmosjon. A gå til skole og fritidsaktiviteter er slik mosjon. På Riddersand skole står det en stor flerbrukshall som brukes hele ettermiddag og kveld. Barna kjøres til og fra i bil. Er det ikke på tide å bygge det trygge gangvegnettet som gjør at barn trygt kan gå til og fra? Skal barna fra gamle Løkenåsen, Granåsen og Ramstadskogen få en trygg gangveg, nytter det ikke å bygge en diger parkeringsplass med adkomst fra gangvegen. Da er det ingen gangveg lenger. 5. Krysset ved Løkenhagen er et uoversiktlig kryss. Det har vært flere uhell der, småkollisjoner, og især på i

5 z 0 0 pud! UTur til IPUGS PUUSWd 0061 T U~QAPIUQ~O13( 4T WN auuugof asra u~q~q Sff øfttuuau IIÇA 10J JOSUTUSØI OPOS 011UU V lu PT~~0p i2 V ifi p9111 RMA uq ozjap sadvh.zz 2oAqp vd r uasyuæiø-i so; ssslq atu 5~ uj istuo~pv~~m uzhqaumq soj Supqsvd 2o n 2uisøfir iiv 9 iassæq aisp 1 4~c wnø rn ddo~n~i s*i sa ~sa2ud ofueuz uamdai isaa seq spia~2 sa iopn~w wouuo~2 ppq~s Zo ua2up~cw msjru mq uosç ~il n~q soaq ppsmu~&

6 Siv Fra: Aalstad Grete Hedemann Sendt: 21. mars :47 Til: Kopi: Emne: NVEs innspill til planoppstart - Detaljreguleringsplan for ny barnehage ved Løkenåsen - Fet kommune, Akershus Til: g Fl. Varref: Deres ref: NVEs innspill til planoppstart - Detalj reguleringsplan for ny barnehage ved Løkenåsen - Fet kommune, Akershus O/i viser til brev fra dere av NVE vil bemerke at deler av planomradet bestar av tykke havavsetninger, jf. NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i omrader med marine avsetninger, ma det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et omrade, ma geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i omradet og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVE 2/2011 Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar. I omrader med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne føre til økt fare for skred. Det ma framga av reguleringsplanen hvilke vurderinger og undersøkelser som er gjort med hensyn pa grunnforhold og kvikkleire. Retningslinjene ligger tilgjengelig på under Flom og skred Arealplanlegging, og vi ber om at disse legges til grunn i den videre planprosessen. Vennlig hilsen Grete Hedemann Aalstad Senioringeniø r ~kred- og vassdragsavdelingen - Seksjon for areal og sikring Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region øst Postboks 4223, 2307 Hamar Telefon 0975 eller direkte E-post eller direkte Web:

7 Statens vegvesen MOTTATT 22 ARS 2013 Fet kommune Plan Pb FETSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region Øst Gycla Viken / Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barnehage ved Løkenåsen i Fet kommune Vi viser til oversendelse datert fra Lillestrøm Arkitekter AS. Det varsles oppstart av detaljregulering for ny barnehage på eiendom gbnr 40/82. Området er en del av reguleringspianen for Løkenåsen, og skal r~gu1eres til «Offelilhig formål barnehage». Statens vegvesen forutsetter at rekkefølgebestemmelsene, under 10 i reguleringspianen for del av LØkenåsen, blir fulgt, og at det ikke gis igangsettingstillatelse til bygging av barnehage før de påkrevde tiltakene er gjennomført. Detaljreguleringsplanen for den nye barnehagen må inneholde de samme rekkefølgekravene som gjeldende plan (203 R9807). Støy: Den nye barnehagen vil bli liggende ved rv. 22, som har en gjennomsnittlig trafikkmengde på ca kjøretøy i døgnet. Vi minner om MiljØverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealpianlegging og at bestemmelsene i reguleringspianen for Del av LØkenåsen (203 R9807), (pkt ) sier at MiljØverndepartementets retningslinjer for vegtrafikkstøy skal oppfylles. Planområde ligger, i følge overordnet støykartlegging, i gul og i grensen mot rød støysone, jf. vedlagte støyvarselkart. I henhold til MiljØverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) må det, dersom ny støyfølsom bebyggelse Ønskes plassert i gul og/eller rød støysone, gjennomføres en støyutredning. Gul sone har et støynivå på mellom db og rød sone har et støynivå på over 65 db. Rød sone er i utgangspunktet en byggeforbudssone mens gul sone er en vurderingssone. Byggetillatelse i vurderingssonen er avhengig av at det gjennomføres avbøtende tiltak, slik at grenseverdiene i T-1442, tabell 3 blir fulgt. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: østensjøveien 34 Statens vegvesen Region øst 0667 OSLO Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien Lillehammer Org.nr VADSØ Telefon: Telefaks:

8 Ved etablering av nye bygninger, til støyfølsomt bruk, i gul sone; skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivået ved ulike fasader og på uteoppholdsareal (som f.eks. på barnehagens lekeareal) jf. pkt i T Utredningen skal foreligge samtidig med planforslaget, og reguleringspianen må inneholde bestemmelser som sikrer at de nødvendige skjermingstiltakene blir gjennomført før eller samtidig med den Øvrige utbyggingen. Kommunen har ansvar for at dette blir fulgt opp. Konklusjon: Statens vegvesen forutsetter at rekkefølgebestemmelsene i planen for del av Løkenåsen (203 R9807) videreføres i detaljreguleringsplanen for ny barnehage ved LØkenåsen og at MiljØverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealpianlegging blir fulgt opp. Vi har ikke flere innspill til varsel om planoppstart, men minner om at vi kan komme med merknader også når planen legges ut til offentlig ettersyn. Vegavdeling Akershus - Planseksjonen Med hilsen 2 I cy Lr~L; t~~ i~ ~, tul~s~th seksjonsleder Gyda Viken i vedlegg Kopi: LillestrØm Arkitekter AS, Tærudgata 3, 2004 LillestrØm Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus

9 p.1~ s g Kiokkerud

10

11 Jafiren Vet MOTTAT be6oere ifo~us 02 APR 2013 c~9~ Fetsund Lillestrøm Arkitekter AS Tærudgata Lillestrøm MERKNAD TIL DETALJREGULER1NGSPLAN FOR NY BARNEHAGE VED LØKENÅSEN - FET KOMMUNE Jahren Vel som består av ca 540 husstander med ca beboere har i planprosessen vedr utbyggingen av Løkenasen II samt Granasen II kommet med flere innsigelser og merknader herunder beboernes bekymring for økt trafikk, støy og forurensning knyttet til dette. I forbindelse med at vellet ble varslet om detaljreguleringsplan for ny barnehage i brev datert har undertegnede bedt Lillestrøm Arkitekter v Siv Daus om ytterligere informasjon og dokumenter vedr reguleringspianen. Vellet fikk som svar: Det er til nå kun utsendt et varsel om oppstart av detaljregulering. Det kan ikke sendes ut tegninger nå, da de er pa et foreløpig grunnlag. Vellet vil fa dokumenter under offentlig ettersyn, som er normal prosedyr&. For at vellet skal kunne gi merknader og innspill til detaljreguleringsplanen ma det finnes materiale som gir grunnlag for å kunne komme med merknader og innspill. Det er derfor med undring vi mottar et svar som ovenfor. I varselet fremkommer at Hovedadkomsten kommer syd i planomradet ved nytt kryss og ny samlevei i del av Løkenasen. Imidlertid er vellet gjort kjent med at adkomsten for en del av trafikken til barnehagen er planlagt via eksisterende GransveienlKlokkerudveien. Som følge av utbygging i Løkenasen II og planlagt utbygging i Granasen II har Jahren Vel kommet med en rekke argumenter mot den økningen av biltrafikk disse utbyggingene medfører. Momenter som trafikkfare, støy og forurensning nevnes i denne forbindelse. Gransveien og Klokkerudveien brukes av gaende og syklende skoleungdom pa vei til og fra skole. Det er videre innhentet uttalelser fra entreprenør, reguleringsfirma og advokater samt at vellet har mottatt over 400 underskrifter mot økning av trafikk i omradet Gransveien I Løkenveienl Kringen.

12 PUflS~d S)lOcflSOd ~UiJ~M ~O uunjui~s ~unwwoj ~j :tdo~ )k,0 sm~ u ~j.~ioj 1~P31 S~Jk~SJA PA U~J~~f U~S~tq ~i1tiu~a p~jn p~j ~d ssær~t ~u rn~ i~cjs ~swo~p~ 1T~ ~ ~O S~~1UU)fS U~i~ApflJ~)p1O1)J / UDi~ASU~JD 1~TA u~~q~ui~q ~ T~A~sWO)Jp~ A1~ ~U!J~Jfl~J IPfl~U~A~ Ji~? WO JOJJ~p i~q ~D~PA J~ ~ P1~ 1!~ S~J~Jfl~.T uii~q~~o~s opu~pp~s ~o ~pu~ç~ ~ s~jniq uios 1~i~A ~ ~Tp~jn ~i~s mos i~s pp~ uaap~j~ ~pçirno t p~g1~j~ P10 i~iøjp~w uios i~ui~id uui s~i~n~a~ ~ pj~ ioji~p iøq ~p pjg~i~ ~/~UJ p~w i~si~pq ~pat~~ J~ U~i~ASU1~JD JUIl~S U~UiJ)I U~i~AU~0 J/~ j~)j ~SSJ~J)J

13 Løken~sen Interessentfellesskap (LIF) v/aksjonsgruppa Løken~sen II Mads Blegen Løken~sen Fetsund Lillestrøm Arkitekter AS v/siv Daus E-post: Løken~sen, 27. mars 2013 Merknad til igangsetting av detaljrequlerinqsplan for ny barnehage ved Løkenåsen, Fet kommune. Vi viser til kunngjøring i henhold til plan- og bygningslovens 12-8 om igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr.40 bnr.82 og del av gnr.39 bnr.47 med merknadsfrist 29.mars 2013, og stiller oss positive til at det bygges barnehage i Løken~sen. Vi har gjennom flere ~r arbeidet kontinuerlig med nærmiljøspørsm~l og oppfølging av Løken~sen II-utbyggingen, blant annet med den hensikt ~ ivareta interessene til de yngste i samfunnsutviklingen. V~r erfaring viser dessverre at de er nedprioritert og i enkelte tilfeller neglisjert. Selv om det er varslet at hovedadkomsten kommer i syd i planomr~det ved nytt kryss og ny samlevei for Løken~sen II frykter vi primært for hvorledes den økte trafikken tilknyttet en ny barnehage med 140 plasser vil påvirke skolebarnas trygge skolevei i Klokkerudveien, men også sekundært med tanke p~ snikkjøring i rushtiden. Vi er også opptatte av det arealet som denne trafikken vil beslaglegge p~ barnehagetomta n~r det gjelder parkeringsplasser både for besøkende og ansatte, og som derved g~r p~ bekostning av verdifullt uteareal for barns lek og opphold. I Miljøverndepartementets rundskriv T-2/2008 fastl~s det at Regjeringen ønsker at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal h~ndheves strengere. Regjeringen mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. Fet kommune står som byggherre for denne barnehagen og bør etter vårt syn vise at man også i praksis vektlegger hensynet til kommunens yngste innbyggere. Både n~r det gjelder en tryggest mulig skolevei som motiverer flere til ~ g~, og ved ~ skape omgivelser som gir rom for fantasibasert lek, samvær og fysisk utfoldelse.

14 eunwwo)j 1~~J :ido>j ue6~i9 SP2LAJ U9S~!1j b!iuu9a P8N U~)j~S ~d uas ~is pew ewwoj ~ ~ 5uiupeIu~ si6 s>in~ ~ ~s ij~p sa~jø~p bo (s>1n9) ~~A~seunwwo>~ sebun bo u~e~ i ~s uebe wos ddo s~ jj~ ~ II!dsuu! ~~UA~UU~AQ (~ e~saq s~u~~q j~j se~~ds ie~i~a~n ~IInJ!pJeA ~ bo bu!u~øp~!jej~ A1SS2W ue JOJ SeWJef)IS Ue!eApflJe)j)tOj>j ~ ep~q Je~!s e~ea 11 UeS~Ue)1ø1 ~ioj!eaeiw~s Iw bo ssa.d1 ~Çu pa~ ~ap~~wou~jd! pås se~e~q~e u~j euess~id I!~ ue~swojpe ~ ~js ueb~qeu~q aau uep ~epun euess~idsbuuej~ed sep!eqj~ddo ~d ~Aq ~ eue~aqb~~nwbuejje~ ep pjundsbu~b~n PON (i :epueb~øj!a Ja)jsuø e~u~euue~o uunjb>~q pe~

15 MOTTATT 02 APR 2013 Lillestrøm Arkitekter AS 0 t~3~9? é2 R~ F Tærudgata Lillestrøm Deres ref: Siv Daus Var ref: 133/1 3/42.3/hm Dato: lnnspill til: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barnehage ved Løkenåsen Fet kommune. Vi viser til brev, datert , vedrørende ovennevnte sak. I områder hvor det planlegges skoler eller barnehager, legger ROAF opp til at renovasjonsløsning etableres på en forsvarlig måte i forhold til atkomst og tømming. Det bør vektlegges plassering av oppsamlingsenheter i et område som i størst mulig grad hindrer konflikt mellom renovasjonsbilen og hente/leveringsområde samt barnehagens uteareal. Det foreligger ikke krav om kommunal renovasjon på områder regulert til næringsvirksomhet. Eier I bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester. Vi anbefaler imidlertid at det legges opp til at renovasjon kan utføres på en miljøriktig, ansvarlig og rasjonell måte, samtidig som man ivaretar gjeldende regler og forskrifter. Se renovasjonsforskrift for Fet kommune. Er det ønsket at ROAF skal besørge renovasjon pa denne plassen ber vi om å bli tatt med på rad når planene blir mer konkretisert. Kontakt oss gjerne på tlf.: for mer informasjon. Med vennlig hilsen, Beate Langset Avdelingsdirektør Harald Myrli Rådgiver Kopi til: Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund. Romerike Avfallsforedling IICS I Postadresse: Postboks 98, N Skedsmokorset I Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset I Telefon: I Faks: I E-post: I Organisasjonsnr: rnva

16 Lillestrøm Arkitekter AS Fetsund v/siv Daus og Fet kommune Vi har følgende merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barnehage i Løkenåsen Syd: 1. Vi ønsker å se detaljerte planer på hvordan barnehage byggningen vil bli plassert, hvilke materialer som skal brukes på fasade samt gjerder og hvordan utemiljøet tenkes opparbeidet. Det er praktisktalt umulig å utale seg og kommentere planer uten å ha sett de. Vi har hendvent oss både til Fet kommune og Lillestrøm Arkitekter AS v/siv Daus for å få en viss oversikt over hva som planen for barnehagen, uten særlig hell. Det er viktig at vi naboer får være med i denne prosessen, da det er vi som skal leve med denne bygningen. Det vi imidlertid har forstått, er at det nå er planer om å legge en ansatt parkeringsplass på nordsiden av tomten med adkomst fra Gransveien og gjennom Klokkerudveien. Da vi snakket med kommunen høsten 2012 angående denne delen av Klokkerudveien som da var en gangvei/blindvei, fikk vi beskjed om at det hele tiden hadde vært og fortsatt var en forutsetning at dette skulle forbli en gangvei/ blindvei, kun med innkjørsel til de eksisterende boligene. Dette vil være skoleveien til alle barna fra Ramstad, Gransåsen og Løkenåsen, derfor må det ikke legges opp til kjøring i denne vegen, heller ikke for ansatte i barnehage som vil komme og forlate stedet nettopp når barn går til og fra skole / fritidsordning. Det er bygd gangbro over fylkesvei 170 ved Gran og en trygg gangvei videre, bl.a for at skolebarna fra Ramstadskogen skal kunne gå til skolen. Da må resten av veien også forbli og bygges så trygg som mulig. Det har vi sjansen til nå, ved ikke å bygge parkeringsplass for barnehagen med adkomst fra Klokkerudveien. 2.Kun fem hus har denne lille veien som adkomst til sine eiendommer. Å bygge en stor parkeringsplass med plass til biler, som nok vil være tilfelle for en barnehage med plass til 140 barn, med adkomst fra denne veien medfører en radikal endring i trafikk, bo og livssituasjonen til oss beboere i umiddelbar nærhet. Veien ikke er beregnet for dette, den er smal og fra to av eiendommene må man rygge for å komme ut i veien. Det bor pr. i dag fire barn fordelt på disse husene pluss barnebarn som er på besøk, vi vil at det fortsatt skal være trygt å sende de ut for å leke både morgen og kveld. Løkenåsen er også pr. tiden i endring med stort generasjonsskifte i eksisterende boliger. Vi vil heller ikke ha de negative miljøfølgene som blant annet økt forurensning og støy. 3. Selv om man sier at denne parkeringsplassen kun skal være for ansatte, vil den naturlig nok også helt sikkert bli benyttet av travle avleverende og hentende foreldre som finner det gunstig, da med ytterligere fare for barn som går. Vi er i utgangspunktet bekymret for dette uavhengig av utfallet av hvor innkjørselen blir lagt. Det bør derfor sees på mulighetene for ytterligere regulering av denne veien eventuelt med en bomløsning som stenger adkomsten for andre enn beboerne. 4. Statlige myndigheter har fokus på at barn og voksne i dette landet trenger å bevege seg mer for å

17 unngå å utvikle livsstilsykdommer. Det legges nå økende vekt på å tilrettelegge nærmiljøer med bl.a trygge gangvegnett for å stimulere til hverdagsmosjon. Å gå til skole og fritidsaktiviteter er slik mosjon. I nærområdet har vi Golfbanen, Riddersand skole, Ridderhallen og Østersund Ungdomskole som brukes til fritidsaktiviteter hele ettermiddagen/kvelden. Vi vet at foreldre kjører barna både til og fra skole og fritidsaktiviteter i bil fordi de ikke finner veiene trygge nok. Nå må vi fortsette utbyggingen av et trygt gangvegnett som gjør at barn og voksene kan gå sikkert til og fra? Skal barna fra gamle Løkenåsen, Granåsen og Ramstadskogen få en trygg gangveg, kan det ikke bygges en parkeringsplass med adkomst fra gangvegen. Da opphører det jo å være en gangvei! 5. Krysset ved Løkenhagen er et uoversiktlig kryss. Det har vært flere uhell der, småkollisjoner, og især på vintertid hvor biler fra åsen har mistet styringen og sklidd gjennom gjerdet. Det gjerdet har vært reparert mange ganger! Det bør ikke legges opp til økende trafikk i dette krysset, her bør det heller sees på en løsning som reduserer faren for dagens eksisterende brukere. 6. Det bør også sees på en støyvoll/mur som fortsetter fra den nye avkjøringen til Løkenåsen 5 mot Lillestrøm og Fv 170. Det er helt klart at denne strekningen også vil bli betraktelig påvirket av det økende støynivået som har gjort at det blir bygget en støymur/voll den andre retningen og på forsiden av barnehagen. Konklusjon: All kjøring til og parkering for barnehagen må ha adkomst fra det nye krysset for Løkenåsen 5 på riksveg 22, ikke via Gransveien og Klokkerudveien. Vi håper med dette at vi naboer får ta del i prosessen og finne gode løsninger for vårt nærmiljø. Vi regner nå med at vi blir hørt og løpende orientert videre i stor interesse. prosessen, et informasjonsmøte er av Med vennlig hilsen ( I L enåsen 1

18 LillestrØm Arkitekter AS Fetsund v/siv Daus og Fet kommune Vi har følgende merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barnehage i Løkenåsen Syd: 1. Vi ønsker å se detaljerte planer på hvordan barnehage byggningen vil bli plassert, hvilke materialer som skal brukes på fasade samt gjerder og hvordan utemiljøet tenkes opparbeidet. Det er praktisktalt umulig å utale seg og kommentere planer uten å ha sett de. Vi har hendvent oss både til Fet kommune og Lillestrøm Arkitekter AS v/siv Daus for å få en viss oversikt over hva som planen for barnehagen, uten særlig hell. Det er viktig at vi naboer får være med i denne prosessen, da det er vi som skal leve med denne bygningen. Det vi imidlertid har forstått, er at det nå er planer om å legge en ansatt parkeringsplass på nordsiden av tomten med adkomst fra Gransveien og gjennom Klokkerudveien. Da vi snakket med kommunen høsten 2012 angående denne delen av Klokkerudveien som da var en gangvei/blindvei, fikk vi beskjed om at det hele tiden hadde vært og fortsatt var en forutsetning at dette skulle forbli en gangvei/ blindvei, kun med innkjørsel til de eksisterende boligene. Dette vil være skoleveien til alle barna fra Ramstad, Gransåsen og Løkenåsen, derfor må det ikke legges opp til kjøring i denne vegen, heller ikke for ansatte i barnehage som vil komme og forlate stedet nettopp når barn går til og fra skole / fritidsordning. Det er bygd gangbro over fylkesvei 170 ved Gran og en trygg gangvei videre, bl.a for at skolebarna fra Ramstadskogen skal kunne gå til skolen. Da må resten av veien også forbli og bygges så trygg som mulig. Det har vi sjansen til nå, ved ikke å bygge parkeringsplass for barnehagen med adkomst fra Klokkerudveien. 2.Kun fem hus har denne lille veien som adkomst til sine eiendommer. Å bygge en stor parkeringsplass med plass til biler, som nok vil være tilfelle for en barnehage med plass til 140 barn, med adkomst fra denne veien medfører en radikal endring i trafikk, bo og livssituasjonen til oss beboere i umiddelbar nærhet. Veien ikke er beregnet for dette, den er smal og fra to av eiendommene må man rygge for å komme ut i veien. Det bor pr. i dag fire barn fordelt på disse husene pluss barnebarn som er på besøk, vi vil at det fortsatt skal være trygt å sende de ut for å leke både morgen og kveld. Løkenåsen er også pr. tiden i endring med stort generasjonsskifte i eksisterende boliger. Vi vil heller ikke ha de negative miljøfølgene som blant annet Økt forurensning og støy. 3. Selv om man sier at denne parkeringsplassen kun skal være for ansatte, vil den naturlig nok også helt sikkert bli benyttet av travle avleverende og hentende foreldre som finner det gunstig, da med ytterligere fare for barn som går. Vi er i utgangspunktet bekymret for dette uavhengig av utfallet av hvor innkjørselen blir lagt. Det bør derfor sees på mulighetene for ytterligere regulering av denne veien eventuelt med en bomløsning som stenger adkomsten for andre enn beboerne. 4. Statlige myndigheter har fokus på at barn og voksne i dette landet trenger å bevege seg mer for å

19 unngå å utvikle livsstilsykdommer. Det legges nå økende vekt på å tilrettelegge nærmiljøer med bl.a trygge gangvegnett for å stimulere til hverdagsmosjon. Å gå til skole og fritidsaktiviteter er slik mosjon. I nærområdet har vi Golfbanen, Riddersand skole, Ridderhallen og Østersund Ungdomskole som brukes til fritidsaktiviteter hele ettermiddagen/kvelden. Vi vet at foreldre kjører barna både til og fra skole og fritidsaktiviteter i bil fordi de ikke finner veiene trygge nok. Nå må vi fortsette utbyggingen av et trygt gangvegnett som gjør at barn og voksene kan gå sikkert til og fra? Skal barna fra gamle Løkenåsen, Granåsen og Ramstadskogen få en trygg gangveg, kan det ikke bygges en parkeringsplass med adkomst fra gangvegen. Da opphørerdetjo å være en gangvei! 5. Krysset ved Løkenhagen er et uoversiktlig kryss. Det har vært flere uhell der, småkollisjoner, og især på vintertid hvor biler fra åsen har mistet styringen og sklidd gjennom gjerdet. Det gjerdet har vært reparert mange ganger! Det bør ikke legges opp til økende trafikk i dette krysset, her bør det heller sees på en løsning som reduserer faren for dagens eksisterende brukere. 6. Det bør også sees på en støyvoll/mur som fortsetter fra den nye avkjøringen til L.økenåsen 5 mot Lillestrøm og Fv 170. Det er helt klart at denne strekningen også vil bli betraktelig påvirket av det økende støynivået som har gjort at det blir bygget en støymur/voll den andre retningen og på forsiden av barnehagen. Konklusjon: All kjøring til og parkering for barnehagen må ha adkomst fra det nye krysset for Løkenåsen 5 på riksveg 22, ikke via Gransveien og Klokkerudveien. Vi håper med dette at vi naboer får ta del i prosessen og finne gode løsninger for vårt nærmiljø. Vi regner nå med at vi blir hørt og løpende orientert videre i prosessen, et informasjonsmøte er av stor interesse. Med vennlig hilsen Klokkerudveien 9

20 Lillestrøm Arkitekter AS Fetsund v/siv Daus og Fet kommune Vi har følgende merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barnehage i Løkenåsen Syd: 1. Vi ønsker å se detaljerte planer på hvordan barnehage byggningen vil bli plassert, hvilke materialer som skal brukes på fasade samt gjerder og hvordan utemiljøet tenkes opparbeidet. Det er praktisktalt umulig å utale seg og kommentere planer uten å ha sett de. Vi har hendvent oss både til Fet kommune og Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus for å få en viss oversikt over hva som planen for barnehagen, uten særlig hell. Det er viktig at vi naboer får være med i denne prosessen, da det er vi som skal leve med denne bygningen. Det vi imidlertid har forstått, er at det nå er planer om å legge en ansatt parkeringsplass på nordsiden av tomten med adkomst fra Gransveien og gjennom Klokkerudveien. Da vi snakket med kommunen høsten 2012 angående denne delen av Klokkerudveien som da var en gangvei/blindvei, fikk vi beskjed om at det hele tiden hadde vært og fortsatt var en forutsetning at dette skulle forbli en gangvei/ blindvei, kun med innkjørsel til de eksisterende boligene. Dette vil være skoleveien til alle barna fra Ramstad, Gransåsen og Løkenåsen, derfor må det ikke legges opp til kjøring i denne vegen, heller ikke for ansatte i barnehage som vil komme og forlate stedet nettopp når barn går til og fra skole / fritidsordning. Det er bygd gangbro over fylkesvei 170 ved Gran og en trygg gangvei videre, bl.a for at skolebarna fra Ramstadskogen skal kunne gå til skolen. Da må resten av veien også forbli og bygges så trygg som mulig. Det har vi sjansen til nå, ved ikke å bygge parkeringsplass for barnehagen med adkomst fra Klokkerudveien. 2.Kun fem hus har denne lille veien som adkomst til sine eiendommer. Å bygge en stor parkeringsplass med plass til biler, som nok vil være tilfelle for en barnehage med plass til 140 barn, med adkomst fra denne veien medfører en radikal endring i trafikk, bo og livssituasjonen til oss beboere i umiddelbar nærhet. Veien ikke er beregnet for dette, den er smal og fra to av eiendom mene må man rygge for å komme ut i veien. Det bor pr. i dag fire barn fordelt på disse husene pluss barnebarn som er på besøk, vi vil at det fortsatt skal være trygt å sende de ut for å leke både morgen og kveld. Løkenåsen er også pr. tiden i endring med stort generasjonsskifte i eksisterende boliger. Vi vil heller ikke ha de negative miljøfølgene som blant annet økt forurensning og støy. 3. Selv om man sier at denne parkeringsplassen kun skal være for ansatte, vil den naturlig nok også helt sikkert bli benyttet av travle avleverende og hentende foreldre som finner det gunstig, da med ytterligere fare for barn som går. Vi er i utgangspunktet bekymret for dette uavhengig av utfallet av hvor innkjørselen blir lagt. Det bør derfor sees på mulighetene for ytterligere regulering av denne veien eventuelt med en bomløsning som stenger adkomsten for andre enn beboerne. 4. Statlige myndigheter har fokus på at barn og voksne i dette landet trenger å bevege seg mer for å

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl. VEDLEGG 1 Mandal Kommune Teknisk Forvaltning REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Pb. 905 Sivilarkitekter mnal 4509 Mandal Øvregate 7 Tlf: 22 80 84 80 0551 Oslo Faks: 22 80 84 81 firma@rra.no Org.nr: 978 690 793

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer