I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:"

Transkript

1 Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi

2

3

4 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer ett forslag til strategi for veg- og gatebruken i Lillestrøm frem mot år Arbeidet skal gi innspill til kommuneplanen, fylkeskommunens samferdselsplan og Nasjonal transportplan (NTP). I arbeidet er det sett på hva det innebærer å styre etter vedtatte mål fra Nasjonal transportplan, Klimaforliket og statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, der det heter at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Disse målsetningene er også forankret regionalt og lokalt, blant annet gjennom Samferdselsstrategi for Skedsmo. Den foreslåtte strategien for veg- og gatebruksplanen tar utgangspunkt i den veksten som det gjennom Plansamarbeidet legges opp til for Lillestrøm, i tillegg til Skedsmos kommunes tanker om vekst og arealutvikling. Stor vekst og en vridning i reisemiddelfordelingen er ambisiøst og krever en stor holdningsendring både blant fagfolk og befolkning, men det gir klare signaler og viser hva man må strekke seg etter. Rapporten inneholder forslag til prioritering av de viktigste tiltakene som må på plass i LSKtrianglet (Lillestrøm, Strømmen, Kjeller) for å bygge opp under kommunale, regionale og nasjonale mål. Veg- og gatebruksplanen har fokus på det overordnete vegsystemet i planområdet, og tar ikke for seg mindre gater. Videre detaljering av strategien og aktuelle tiltak vil skje gjennom egne prosjekter. Oppdraget har omfattet følgende: Innsamling og sammenfatting av relevant eksisterende materiell og data. Vurdering av om det trengs supplerende undersøkelser, dokumentering og registreringer. Synliggjøring og vurdering av ulike utviklingsscenarier for Lillestrøm og omegn. Synliggjøring og vurdering av ulike strategier for å imøtekomme nasjonale, regionale, og kommunale mål. Sammen med oppdragsgiver og Skedsmo kommune velge en strategi for utvikling av veg- og gatenettet. Ut fra anbefalt strategi, utarbeide en prioritert liste over tiltak. Arbeidet ble startet opp i august 2014, med leveranse av endelig rapport 31. oktober Fagrapporten er utarbeidet av Sweco Norge AS. Oppdragsleder har vært Oddrun Helen Hagen. I tillegg har Kyrre Gran, Signe Moland, Linda Isberg, Steinar Gylt, Ketil Flagstad, Christoph Kircher og Fidan Krasniqi deltatt i arbeidet. Arbeidet er utført i tett samarbeid med en prosjektgruppe bestående av Statens vegvesen Region øst (SVV) og Skedsmo kommune (SK). Kontaktperson hos SVV har vært Kristin Aandal, i tillegg har Kirsti Mobråten Gundersen og Alf-Anders Langhelle bidratt i arbeidet. I Statens vegvesen er det i tillegg mange fagansvarlige som har gitt innspill i workshop og undervegs i arbeidet. Kontaktperson hos Skedsmo kommune har vært Astri Heill Braathu, i tillegg har Arne Sverre Myhrvold, Øyvind Lesjø, og Ozrenko Gacic deltatt i arbeidet. Prosjektet har rapportert til en prosjektstyringsgruppe som i tillegg til prosjektgruppa har bestått av Marit Ulveseth (SVV), Rune Seim (SVV), Torild Fagerbekk (SK) og Andreas Bjørnnes (SK). Der ikke annet er oppgitt er alle figurer og bilder utarbeidet av Sweco. Kartgrunnlag benyttet i figurer er mottatt fra Skedsmo kommune og Statens kartverk. Side 4

5 SAMMENDRAG Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en anbefaling til strategisk plan for det overordnete veg- og gatenettet. Ved utarbeidelse av anbefalt strategi er det sett på hva det innebærer å styre etter vedtatte mål for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. Strategien har en tidshorisont frem mot år 2050, og fokuserer på tiltak på veg- og gatenettet som kan bidra til en bærekraftig byutvikling, med tilstrekkelig mobilitet for alle trafikantgrupper. Det er også sett på hvordan strategien kan utarte seg for en kortere tidshorisont, år Planområdet omfatter Lillestrøm og viktige tilgrensende områder som skal ses i sammenheng med Lillestrøm. Dette gjelder Kjeller, Hvam og Sagdalen, samt viktige innfartsårer til Lillestrøm. Planområdet I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Effektmål (for det bygde prosjektet) En avklart rollefordeling for veg- og gatenettet. Prioritert kapasitet og attraktivitet for gående, syklende og kollektivreisende. Tilpasset ønsket byutvikling. Samordnet areal og transportutvikling. Sikker og universell utforming. Godt lokalmiljø. Resultatmål (for denne planfasen) Plan for helhetlig og fremtidsrettet transportsystem i Lillestrøm som oppfyller effektmålene. En plan/rapport med prinsipper og kartfestet plan for anbefalt veg- og gatenett. Den skal inneholde strategier og tiltak på kort og lang sikt. Det er i rapporten fokusert på det overordnete vegnettet, der kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres fremfor bil. Kollektivtransport er prioritert høyest, da de største strukturelle utfordringene knyttet til det overordnete vegnettet gjelder sikring av gode forbindelser for kollektivtransporten. Gående og syklister er allikevel å anse som den viktigste trafikantgruppen, og god tilrettelegging er viktig. Med utgangspunkt i målsetningen om at veksten i persontrafikken skal tas gjennom kollektivtransport, gange og sykkel, er bil lavest prioritert. Målsetningen er å finne i NTP, Klimaforliket og statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, samt også forankret regionalt og lokalt, blant annet gjennom Samferdselsstrategi for Skedsmo. Side 5

6 Arealutvikling Det er gjort en gjennomgang av dagens situasjon samt aktuelle retningslinjer, planer og normer for planområdet. Med utgangspunkt i dette, er det sett på arealutviklingen og befolkningsveksten frem mot år 2030 og Strategien tar utgangspunkt i den veksten som det legges opp til for Lillestrøm gjennom Plansamarbeidet, i tillegg til Skedsmo kommunes tanker om vekst og arealutvikling og prognoser fra SSB. For år 2030 er fordelingen av hvor de bosatte kommer, gjort på bakgrunn av kommuneplanen for Skedsmo. I denne prognosen er også vekst og arealutvikling i tilgrensende kommune med. Prognosen for 2050 må kun anses som et tenkt scenario for en mulig fremtidig utbygging. For 2050 er veksten fordelt på enkelte utbyggingsområder og som generell vekst, og omfatter kun vekst i Skedsmo kommune. Det forventes en stor vekst i Skedsmo kommune frem mot Trafikkberegninger Med utgangspunkt i befolkningsvekst og arealutvikling er det gjennomført trafikkberegninger for år 2010, 2030 og 2050 uten tiltak på vegnettet. Beregningene viser en betydelig økning i antall personturer fra grunnkretsene i planområdet. Bilførerandelen synker, men antall bilturer til og fra planområdet øker. Biltrafikken øker med om lag 36 % fra 2010 til 2030, og med om lag 27 % fra 2030 til I 2050 synker gjennomkjøringstrafikken med 9 % på grunn av overbelastning i vegnettet, samt at arealutvikling fra år 2030 til 2050 kun omfatter Skedsmo Befolkning Personturer Bilturer (ÅDT) Reisemiddelfordeling 2 Gange og sykkel 22 % 26 % 39 % Kollektiv 14 % 13 % 9 % Bilfører og bilpassasjer 64 % 61 % 52 % 1 Befolkningsutvikling basert på prognoser og vekst fra SSB for år 2030 og fra Skedsmo kommune for år For 2030 er det lagt inn en vekst på 2 % per år, for 2050 er det lagt til grunn en generell vekst på 1,5 % per år samt en utbygging av Kjellerområdet med innbyggere. 2 Personturer, bilturer og reisemiddelfordeling per årsdøgn fra trafikkberegninger for år 2030 og 2050 uten tiltak på vegnettet. Side 6

7 Beregningene viser mye større økning i biltrafikken enn ønskelig i forhold til nasjonale, regionale og lokale målsetninger. Samtidig viser beregningene et potensiale for å øke gjennomkjøringstrafikk som har blitt presset bort fra Lillestrømområdet på grunn av trengsel på vegnettet. For å nå de overordnete målene (fra blant annet NTP, Klimaforliket og Samferdselsstrategien) og effektmålene, må veg- og gatenettet utformes slik at man tilrettelegger for den ønskete reisemiddelfordelingen. Dette kan først og fremst oppnås gjennom en tydelig prioritering av trafikantgruppene og gjennom tiltak som gjør det enklere å være gående, syklende og kollektivreisende. Med utgangspunkt i føringene om at all vekst i persontrafikk skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport, er det beregnet en «mulig» utvikling hvis antall personturer øker som beregnet, mens biltrafikken holdes på dagens nivå. Beregningen er et eksempel som viser konsekvensen av de overordnete målene, og kan gi følgende utvikling i reisemiddelfordelingen i planområdet: «Mulig» reisemiddelfordeling forutsatt ingen vekst i biltrafikk, i henhold til mål i nasjonale, regionale og lokale retningslinjer og strategier. Figuren til venstre viser antall personturer/årsdøgn og reisemiddelfordeling fremskrevet for 2030 og 2050 uten tiltak på vegnettet og uten endringer i reisemiddelfordelingen. Figuren til høyre viser en fordeling av personturer i planområdet forutsatt ingen vekst i biltrafikken. Utfordringer og overordnete problemstillinger Gjennom arbeidet er det påpekt en rekke utfordringer og mål knyttet til veg- og gatenettet. Transportnettet for både kollektivtransport, gang og sykkel og bil må videreutvikles og samordnes med arealutviklingen. Lillestrøm et viktig regionalt knutepunkt som store deler av Nedre Romerike sogner til. Lillestrøm betjenes av regionale busser i dag. For å nå målsetningene må det bli en betydelig økning i kollektivandelen. Dette forutsetter et attraktivt kollektivtilbud som er konkurransedyktig ovenfor biltrafikken. I tillegg er det viktig med god fremkommelighet, forutsigbare avganger og reisetider, samt hyppig frekvens for både lokal og regional busstrafikk. For å få dette til, må det etableres separate, køuavhengige busstraseer slik at busstrafikken ikke rammes av forsinkelser for biltrafikken. Side 7

8 Det må være attraktivt og trygt å sykle, og det overordnete sykkelvegnettet må binde de ulike bydelene sammen og gi god fremkommelighet til viktige målpunkt. Det skal være mulighet for overgang fra sykkel til kollektivtransport, og legges til rette for sykkel som et foretrukket transportmiddel. Videre er det mål knyttet til økt sykkelandel, i tråd med Lillestrøms ambisjoner om fortsatt å være en ledende sykkelby. Det er et ønske om å øke attraktiviteten for gange. Gangsystemet skal være sikkert og tilgjengelig, og det skal være enkelt og trygt å ferdes langs gatene og bruke stier og snarveger for å komme seg raskt frem. Gange skal bidra til å skape liv i gatene og sosiale møteplasser for folk, samt arenaer der folk har lyst til å oppholde seg, og næringsliv vil etablere seg. Omgivelsene for de gående skal være attraktive og universelt utformet. Flere skal gå og alle skal gå mer. Bilvegnettet rundt Lillestrøm har både lokal og regional funksjon. De viktigste regionale funksjonene er koblingene mellom rv. 22 (Fetsund) og rv. 159 (Rælingstunnelen) og rv. 22 (Fetsund) og E6 (Hvam). Befolkningsveksten medfører at antall personturer øker, og uten tiltak som endrer reisemiddelfordelingen får man også en vesentlig vekst i biltrafikken. Siden modellberegningene ikke viser ønsket reisemiddelfordeling kan ikke beregningene benyttes direkte til å dimensjonere vegnettet for biltrafikken. Med den antatte befolkningsveksten viser beregningene en betydelig etterspørsel etter vegkapasitet for biltrafikk. Dette betyr at bilvegnettet vil bli fullt utnyttet nesten uansett hvilke type tiltak for biltrafikk som realiseres. Det er derfor ikke er mulig å løse fremtidige utfordringer og målsetninger ved økning i bilkapasitet. Økes bilkapasiteten må det innføres restriktive virkemidler som for eksempel bompenger eller køprising. Det kan imidlertid være vanskelig å finne riktig nivå på eventuell vegprising uten at det blir sosialt urettferdig. Veger og antall felt for ordinær biltrafikk bør derfor i utgangspunktet planlegges etter hvor stor og hvilken biltrafikk man ønsker. Det må aksepteres noe kø og forsinkelse for biltrafikken. Det er et poeng i seg selv at hastigheten for biltrafikk blir moderat, slik at kollektivtrafikk får høyere hastighet og dermed ett konkurransefortrinn. For å bedre miljøforholdene er det ønskelig med redusert biltrafikk i sentrum, og at økning i biltrafikk i gater/veger bare bør skje i områder som tåler det med hensyn på omliggende bebyggelse. Det er en målsetning at antall støyutsatte boliger reduseres. Anbefalt strategi Tiltak og løsninger knyttet til veg- og gatenettet er sett i sammenheng med befolknings- og arealutviklingen. Videre er det skilt mellom tiltak frem mot år 2030 og tiltak etter år 2030, uten at årstallene bør tolkes kategorisk, da behov for de ulike tiltakene påvirkes av når forskjellige utviklingsområder realiseres. Det er estimert kostnader for de høyest prioriterte tiltakene. Den anbefalte strategien viser hvilke prioriteringer man mener det er riktig å gjøre for å løse de trafikale utfordringene som befolkningsveksten medfører. Side 8

9 Prinsipiell skisse av anbefalt strategi, der kollektivtraseer er vist med blått, hovedtraseer for gang- og sykkel er vist med grønt og hovedveger og -gater er vist med rødt. Anbefalt kollektivnett består av rene kollektivtraseer, 4 felts veg med kollektivfelt og kollektivtrafikk i blandet trafikk. Det anbefales at rv. 22 opparbeides med kollektivfelt før Ved en utbygging av Kjellerområdet anbefales det etablert en egen kollektivtrase uavhengig av rv. 22, da beregningene viser potensiale for stor biltrafikk her. I tillegg til at Storgata anbefales som den viktigste kollektivgata gjennom Lillestrøm sentrum, foreslås også kollektivtrase i blandet trafikk i Kjellergata. Bakgrunnen for dette er at ut fra fremtidig kollektivbehov anses det ikke som tilstrekkelig med bare en kollektivakse mellom Kjeller og Lillestrøm. Samtidig får man en bedre flatedekning med flere traseer. Det anbefales også en styrking av kollektivforbindelser mot Nesa og Rælingen, mot Fetsund samt mot Strømmen. Hovedtrase mellom Lillestrøm og Strømmen anbefales lagt via Brogata og Nedre Rælingsvei/Rælingsveien. Anbefalt hovednett for sykkel og gange innebærer etablering av høystandard sykkelveger med fortau. Disse suppleres med lokale tiltak, som for eksempel sykkelfelt og fortau i sentrum, turveger og andre gang- og sykkelveger. Det er foreslått sykkelekspressveg langs jernbanen mellom Åråsen og Strømmen, en ny forbindelse fra Nesa til sentrum, gang- og sykkelforbindelse i Brandvoldgate/Henrik Wergelands gate og ny forbindelse gjennom Kjeller. Videre er det lagt inn flere nye krysningspunkter av både Nitelva og jernbanen. Det forutsettes også en standardheving for noen eksisterende traseer. Side 9

10 Hovedvegnettet for bil viser rv. 159 og rv. 22 som fortsatt hovedfartsårer for biltrafikk, der rv. 159 er viktigst i et regionalt perspektiv og gis et noe tydeligere skille mellom gjennomkjøringstrafikk og lokaltrafikk. Rv. 22 mellom rv. 159 og Hvam har en viktig funksjon for lokaltrafikk, denne blir enda viktigere ved en utbygging av Kjellerområdet. Frem mot 2030 anbefales rv. 22 utvidet med kollektivfelt, mens på sikt anbefales det at den fremstår som en urban bygate. Det anbefales en ny forbindelse mellom rv. 120 og Rolf Olsens vei. Dette gir en tydelig rollefordeling for gjennomkjøringstrafikken og kan avlaste rv. 22 gjennom Kjeller for noe gjennomkjøringstrafikk. I tillegg etableres en ny lokal hovedtrase for bil i Lillestrøm sentrum, som forhindrer konflikter mellom kollektivtrafikk og bil og bidrar til tilgjengelighet til sentrum. Av andre nye tiltak er det også vist en mulig ny forbindelse mellom Kjeller og Strømmen som må ses i sammenheng med en fremtidig utbygging av området. Totalt sett vurderes det foreslåtte vegnettet til å svare godt på prosjektets effektmål. Handlingsplan år 2030 Den foreslåtte strategien inneholder totalt 48 tiltak frem mot år 2050, der 24 av disse er anbefalt utført før år Listene nedenfor viser de høyest prioriterte tiltakene for hver trafikantgruppe i perioden frem mot Kollektivtiltak Prioritet Tiltak Navn/kommentar 1 K18 Kollektivfelt rv. 22 Hvam Kjeller (Storgata) 2 K2 Kollektivgate i Storgata 3 K1 Gateterminal 4 K4 Kollektivgate sentrum øst 5 K19 4-felt med kollektivfelt fra Storgata til Sørumsgata Gang- og sykkeltiltak Prioritet Tiltak Navn/kommentar 1 GS2 Sykkelgate Brandvoldgata Henrik Wergelandsgate 2 GS22 Sykkelveg med fortau Vestbygata (deler) 3 GS1 Sykkelekspressveg 4 GS11 G/S-forbindelse fra rv. 22 til Nebbursvollen 5 GS12 Sykkelveg med fortau rv. 22 Hvam Aleksander Kiellands gate Biltiltak Prioritet Tiltak Navn/kommentar 1 B3 Rv. 159/Isakveien 2 B1 Lokal hovedveg i Lillestrøm sentrum 3 B6 Ny trase for rv. 120 mot Skedsmokrysset 4 B4 Ny Nordbyvei For de prioriterte tiltakene er det utarbeidet et grovt kostnadsestimat med en nøyaktighet på +/-60 %. Side 10

11 2030 Strategi og tiltak frem mot 2030 og Kollektivtraseer er vist med blått, hovedtraseer for gang- og sykkel er vist med grønt og hovedveger og gater er vist med rødt. Side 11

12 Anbefalinger for videre arbeid Arbeidet er utført innenfor en kort tidsperiode, og rapporten er å betrakte som et innspill til det videre arbeidet med å vurdere de tiltak som skal til for å løse den fremtidige veksten i persontransporten. I tillegg til å være innspill til Nasjonal transportplan, fylkeskommunens samferdselsplan og Skedsmos kommuneplan, er dette arbeidet innspill til videre diskusjoner og detaljeringer av veg- og gatebruken innenfor planområdet. Følgende anbefalinger bør legges til grunn for videre arbeid: De overordnete vegene rundt Lillestrøm utvikles med god fremkommelighet for kollektivtransport. Det etableres få, men tydelige kollektivgater fra det overordnete vegnettet til Lillestrøm stasjon. Det opparbeides et differensiert sykkelvegnett fra omgivelsene og internt i Lillestrøm som dimensjoneres for fremtidig sykkelandel. Det etableres nye forbindelser som bryter barrierene elva og jernbanen lager for gående og syklende. For å gi god fremkommelighet for busser og gode forhold for gående og syklende i sentrum, etableres det en ny sentrumsring som betjener sentrum på en god måte for varelevering og biler til funksjonene i sentrum. Alle tiltak skal utvikles ut fra stedskvaliteter og byutvikling. Anbefalt strategi synliggjør muligheter, samtidig som det avdekker hva det må jobbes videre med i etterfølgende faser. Noen av tiltakene er utredet tidligere, mens andre tiltak krever nye utredninger. Noen tiltak anses som krevende å gjennomføre, og må blant annet vurderes mer detaljert og ses i sammenheng med fremtidig arealutvikling og mulig transformasjon av enkelte områder som i dag ikke er vurdert som utviklingsområder. Rapporten synliggjør kommende utredningsbehov. Det er skilt mellom generelle utredninger og spesifikke vurderinger av foreslåtte tiltak og områder. Videre utredningsbehov omfatter behov for detaljert trafikkmodell for vurdering av kapasitet i gatenettet, samt ATP-modell for vurdering av effekten av gang-, sykkel- og kollektivtiltak. Det er også behov for å se på en strategi for utvikling av parkeringstilbudet, samt en plan for å øke attraktiviteten for å gå. Det bør gjennomføres undersøkelser for å få bedre og oppdatert kunnskap om dagens reisevaner. Det er flere viktige områder, strekninger eller korridorer som må utredes videre og ses i sammenheng i det videre arbeidet. For de sørøstre deler av planområdet, med fokus på sammenheng mellom Fetsund, Vigernes, Nesa og Rælingen, må det vurderes videre om Sørumsgata eller rv. 159 skal være hovedtrase for buss fra øst og om ny bussbru via Nesa eller Nedre Rælingsvei skal være hovedtrase for buss fra sør. Det må også jobbes videre med utredning av fremtidig løsning for rv. 159 og behov for større tiltak for løse konflikter mellom gjennomkjøringstrafikk og lokaltrafikk på denne strekningen. Løsningene som velges for området kan blant annet ha betydning for bussbetjening av Nesa/Vigernes, bussgate i Solheimsgata og gateterminal i sentrum. Når det gjelder sørvestre deler av planområdet (Strømmen og Skjetten) må det må vurderes om Nedre Rælingsvei / Rælingsveien eller Jonas Lies gate / Strømsveien skal være hovedtrase for buss mot Strømmen. Trase for ny Nordbyvei må vurderes i forhold til videre arealutvikling av området. Av andre forhold som er diskutert avslutningsvis i arbeidet er hovedtrase for bil gjennom sentrum, og hvor tett på sentrum denne skal ligge. Behov for midlertidige løsninger, med for eksempel todelt gjennomføring av en vestre og østre del er også diskutert og må vurderes nærmere. Det må utføres videre utredninger av ny forbindelse mot Skedsmokorset, samt om det ut fra fremtidig utvikling av Kjeller er behov for en ny tverrforbindelse mellom Kjeller og Strømmen og Skjetten. Det må forventes at det også vil være behov for supplerende utredninger og vurderinger utover det som er nevnt her. Side 12

13 I det videre arbeidet bør det legges opp til tilstrekkelig tid til medvirkning med berørte aktører og bearbeiding av transportsystemet som helhet. Det er viktig at de forskjellige tiltakene ses i sammenheng, slik at det sikres et robust veg- og gatenett med godt samspill mellom de ulike trafikantgruppene. Veg- og gatebruksplanen har fokus på det overordnete vegsystemet i planområdet og svarer ikke på detaljer vedrørende bruken av veg- og gatenettet. Det er ikke utarbeidet en biltrafikkprognose som kan benyttes til å dimensjonere vegnettet, siden trafikkberegningsmodellen ikke klarer å oppfylle målsetningen om 0-vekst i biltrafikken. Det gis derfor heller ikke svar på detaljer om traseer, kryss, utforming og fremtidig trafikkavvikling. Rapporten gir ikke svar på fremtidige lokalmiljøutfordringer som følge av støy- og luftforurensning, men det er også stor usikkerhet i hvilken kjøretøyteknologi som foreligger i fremtiden. Rapporten ser ikke på regionale konsekvenser av areal- og transportutviklingen, men vurderer hvordan hovedfartsårene i og gjennom Lillestrøm bør håndteres med hensyn til både regional og lokal trafikk. Videre detaljering av strategien vil skje gjennom kommende prosjekter. Side 13

14 INNHOLD Side FORORD... 4 SAMMENDRAG INNLEDNING DAGENS SITUASJON OMRÅDEBESKRIVELSE AREALBRUK OG DEMOGRAFI Arealbruk Demografi Attraksjoner og målpunkt REISEMIDDELFORDELING KOLLEKTIVTRAFIKK GANGTRAFIKK SYKKELTRAFIKK BILTRAFIKK OFFENTLIG PARKERING Bilparkering Sykkelparkering TRAFIKKSIKKERHET MILJØ AKTUELLE RETNINGSLINJER, PLANER OG NORMER STATLIGE RETNINGSLINJER OG NASJONALE PLANER Statlige retningslinjer om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Nasjonal transportplan / Bymiljøavtaler FYLKESKOMMUNALE PLANER Oslopakke 3: Grunnlag for langsiktige prioriteringer (GLP) Plansamarbeidet KOMMUNALE PLANER OG STRATEGIER Strategiske dokumenter Gjeldende planer og forslag til kommuneplanens arealdel Andre studier/analyser ANDRE PLANER OG UTREDNINGER Rælingen kommune: Arealdel til kommuneplan Trafikkplan nordøst (Ruter, 2013) Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo området (Statens vegvesen, 2011a) Transportvekst og kapasitet (Statens vegvesen, 2011b) KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen og Bypakke Nedre Glomma KVU for kollektivtransport Groruddalen Lørenskog og Skedsmo Kommunedelplan for kryssing av Glomma Plan for nytt løp i Hagantunnelen, rv OVERORDNETE VURDERINGER AREALUTVIKLING OG BEFOLKNINGSVEKST alternativ år Referansealternativ år Oppsummering av forutsatte prognoser TRAFIKKBEREGNINGER I RTM Dagens situasjon år alternativ år Referansealternativ år Oppsummering av beregninger Regneeksempel med 0-vekst i biltrafikk USIKKERHETER OG OVERORDNETE PROBLEMSTILLINGER Usikkerheter Overordnete problemstillinger Side 14

15 5 MÅL, PRIORITERING OG UTFORDRINGER OVERORDNETE MÅL PRIORITERING AV TRAFIKANTGRUPPENE MÅL OG UTFORDRINGER Byutvikling og bærekraft Kollektivtrafikk Sykkeltrafikk Gangtrafikk Biltrafikk Miljø VURDERING AV TILTAK OG LØSNINGER METODE VURDERTE LØSNINGER HOVEDNETT FOR KOLLEKTIVTRASEER Høystandard kollektivtilbud Flatedekning Behov for antall traseer og kollektivfelt Tidligere beregninger trase Lillestrøm Kjeller Sterke akser kontra flatedekning Kollektivtiltak mellom Kjeller og Hvam Kollektivtiltak mellom Kjeller og Lillestrøm Kollektivtiltak for buss fra øst Kollektivtiltak mellom Lillestrøm og Strømmen Kollektivtiltak for buss fra sør (Nesa/Fjerdinby) Kollektivtiltak mellom Hvam og Lillestrøm Kollektivtiltak ved Lillestrøm stasjon/lillestrøm terminal Anbefalt hovednett for kollektivtrafikken HOVEDNETT FOR GANG- OG SYKKELTRAFIKK Generelt om syklister Generelt om gående Høystandard tilbud for gående og syklister Gang- og sykkeltiltak Åråsen Lillestrøm Strømmen Gang- og sykkeltiltak langs rv Gang- og sykkeltiltak Hvam Skjetten Lillestrøm Gang- og sykkeltiltak Kjeller Lillestrøm Gang- og sykkeltiltak Vestbygata Andre sentrale gang- og sykkeltraseer Hovedsykkelrute E Gang- og sykkelforbindelser som krysser jernbane Gang- og sykkelforbindelser som krysser Nitelva HOVEDNETT FOR BILTRAFIKK Rv Rv Ny forbindelse Kirkeveien Rolf Olsens vei / ny trase for rv Hovedvegnett Lillestrøm sentrum Nordbyveien Ny forbindelse Kjeller - Strømmen Sagdalen Strømmen Rælingsveien/Nedre Rælingsvei OFFENTLIG PARKERING Side 15

16 7 ANBEFALT STRATEGI FOR VEG- OG GATEBRUKSPLAN SAMLET STRATEGI HANDLINGSPLAN FOR 2030/2050 MED PRIORITERING AV TILTAK TILTAKSBESKRIVELSE Kollektivtiltak Gang- og sykkeltiltak Biltiltak MÅLOPPNÅELSE Kollektivtrafikk Gang- og sykkeltrafikk Biltrafikk Offentlig parkering Byutvikling og bærekraft Miljø Samlet vurdering av måloppnåelse ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID REFERANSER VEDLEGG VEDLEGG 1: DATA FOR DAGENS BUSSTRAFIKK VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER TILTAK FRA TIDLIGERE ARBEIDER VEDLEGG 3: KOSTNADSBEREGNINGER OG FORESLÅTTE TVERRSNITT Side 16

17 1 INNLEDNING Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en strategisk plan som ser på hvilke grep som må gjøres på det overordnete veg- og gatenettet for å bidra til en bærekraftig byutvikling, med tilstrekkelig mobilitet for alle trafikantgrupper. Strategien tar utgangspunkt i den veksten det legges opp til for Lillestrøm gjennom Plansamarbeidet 1, i tillegg til Skedsmos kommunes tanker om vekst og arealutvikling. Veg- og gatebruksplanen har en tidshorisont frem mot 2050, mens prioriterte tiltak er utarbeidet med en tidshorisont frem til De høyest prioriterte tiltakene er kostnadsberegnet. Planen viser hvilke tiltak man mener skal til for å løse de trafikale utfordringene befolkningsveksten medfører og hvilke prioriteringer man mener det er riktig å gjøre på kort og lang sikt. Veg- og gatebruksplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens vegvesen og Skedsmo kommune. I forbindelse med arbeidet er det gjort en gjennomgang av relevant materiell og data. Det foreligger allerede en rekke utredninger, strategier og analyser som omhandler både areal- og transportutvikling i planområdet, blant de viktigste er «Byutvikling og urban strategi», «Samferdselsanalyse. Skedsmo mot 2030» og gjeldende kommuneplan. I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Effektmål (for det bygde prosjektet) En avklart rollefordeling for veg- og gatenettet. Prioritert kapasitet og attraktivitet for gående, syklende og kollektivreisende. Tilpasset ønsket byutvikling. Samordnet areal og transportutvikling. Sikker og universell utforming. Godt lokalmiljø. Resultatmål (for denne planfasen) Plan for helhetlig og fremtidsrettet transportsystem i Lillestrøm som oppfyller effektmålene. En plan/rapport med prinsipper og kartfestet plan for anbefalt veg- og gatenett. Den skal inneholde strategier og tiltak på kort og lang sikt. 1 Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide et forslag til en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Se nærmere omtale i kapittel Side 17

18 Planområdet er vist i figuren nedenfor. Planområdet omfatter Lillestrøm, Kjeller, Hvam og Sagdalen, samt viktige innfartsårer til Lillestrøm. Figur 1: Planområdet. Veg- og gatebruksplanen har fokus på det overordnete vegsystemet i planområdet og svarer ikke på detaljer vedrørende bruken av veg- og gatenettet. Det er ikke utarbeidet en biltrafikkprognose som kan benyttes til å dimensjonere vegnettet, siden trafikkberegningsmodellen ikke klarer å oppfylle målsetningen om 0-vekst i biltrafikken. Det gis derfor heller ikke svar på detaljer om traseer, kryss, utforming og fremtidig trafikkavvikling. Rapporten gir ikke svar på fremtidige lokalmiljøutfordringer som følge av støy- og luftforurensning, men det er også stor usikkerhet i hvilken kjøretøyteknologi som foreligger i fremtiden. Rapporten ser ikke på regionale konsekvenser av areal- og transportutviklingen, men vurderer hvordan hovedfartsårene i og gjennom Lillestrøm bør håndteres med hensyn til både regional og lokal trafikk. Videre detaljering av strategien vil skje gjennom kommende prosjekter. Side 18

19 2 DAGENS SITUASJON I følgende kapittel presenteres dagens arealbruk, demografi og trafikksituasjon i Lillestrøm. Dette er benyttet som grunnlag for vurderingene. 2.1 Områdebeskrivelse Skedsmo kommune er Norges 14. største kommune, og har stor vekst. Målt i antall nye innbyggere hadde kommunen i 2013 den 12. største veksten i landet. Kommunen har i overkant av innbyggere (SSB, 2014), herav ca i Lillestrøm. Det er et variert næringsliv i kommunen, med ca arbeidsplasser. Lillestrøm har et av landets største forsknings- og teknologimiljøer, med ca ansatte med 450 doktorgrader, og ca studenter. Skedsmo kommune er også Norges største kongress- og messekommune, med Norges Varemesse i Lillestrøm og Exporama på Hellerudsletta. Lillestrøm har vokst frem rundt stasjonen og industrivirksomhet. Etter 1990 og utbyggingen av Gardermobanen og Romeriksporten har det vært en stor vekst i området, og stedet har utviklet seg med en mer og mer urban karakter. I dag har Lillestrøm en godt utbygd gatestruktur. Gatestrukturen er bygd etter byplanen som ble utarbeidet og godkjent i Med opparbeidelsen og utbyggingen av Adolph Tiedemans gate i 2004 ble gatebildet slik som planlagt for om lag 60 år siden. Byplanen fra 1947 har gitt Lillestrøm en karakteristisk kvartalsstruktur som domineres av to nord-sørgående akser gjennom sentrum: Storgata/ Adolph Tidemands gate og Solheimsgata/Alexander Kiellands gate. Disse brytes tilnærmet regelmessig med tverrgater. I figur 2 vises planområdet med stedsnavn. Figur 2: Planområdet med stedsnavn og by- og tettstedsstruktur. Side 19

20 2.2 Arealbruk og demografi Arealbruk Lillestrøm er bysenteret i Skedsmo og fikk bystatus i Lillestrøm har en tydelig avgrenset og tettbebygd bykjerne med sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt. Rundt bykjernen finner vi også tette byområder, men med mindre grad av offentlige tjenestetilbud. Figur 3: Overordnet arealbruk for dagens situasjon Demografi Fra 1997 til 2014 har det vært en befolkningsvekst i Skedsmo kommune med om lag personer, som tilsvarer om lag 40 %. Dette gir en gjennomsnittlig vekst på 2 % per år. Reell årlig vekst har variert mellom 1,2 % og 3,5 % per år. Aldersgruppen «0-17 år» har relativt sett vokst noe mer enn aldersgruppen «18 år eller eldre». Veksten har vært størst i perioden fra 2005 til Fra 2010 til 2014 har det vært en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,8 % per år. Figur 4 viser befolkningsutviklingen i Skedsmo kommune. Data for bosatte og arbeidsplasser for dagens situasjon er hentet fra trafikkberegningsmodellen RTM23+ som henter sine data fra SSB. Dataene som beskriver dagens situasjon i RTM23+ gjelder for år Dataene fra RTM23+ er i utgangspunktet på grunnkretsnivå. I det påfølgende er dataene slått sammen i 13 storsoner for Skedsmo kommune, storsoneinndelingen er vist i figur 5. Storsoner benyttes for å gjøre fremstillingene mer oversiktlige. Side 20

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer