Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 96/12 12/752 PLANSTRATEGI FOR SØNDRE LAND KOMMUNE ORIENTERING OM OPPSTART PLANARBEIDET 97/12 11/1349 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 98/12 11/237 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - STATUS FOR OMSTILLINGSARBEIDET 99/12 11/237 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - KONTORPLASSER M.M 100/12 12/349 KOMPETANSEPLAN FOR PEDAGOGISK PERSONALE OG LEDERE I GRUNNSKOLEN 101/12 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 102/12 12/745 DELEGERINGSBESTEMMELSER FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN 103/12 12/395 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG - GBNR. 85/24 104/12 12/424 FORSLAG TIL VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN /12 12/287 FORSLAG PÅ VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN /12 12/204 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL VALG SOM MEDDOMMER I JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN /12 12/618 FORSLAG PÅ VALG AV FORLIKSRÅDMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/612 FORSLAG PÅ VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/57 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 96/12 PLANSTRATEGI FOR SØNDRE LAND KOMMUNE ORIENTERING OM OPPSTART PLANARBEIDET Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: 111 Arkivsaksnr.: 12/752 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar til etterretning opplegget for å utarbeide en planstrategi for Søndre Land kommune. Bakgrunn: I revisjonen av plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 ble det tatt inn en ny bestemmelse om kommunal planstrategi. Bestemmelsen innebærer at kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal vedta en kommunal planstrategi. Vurdering: Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planer kommunen skal arbeide med i kommende valgperiode for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et virkemiddel for å styrke den politiske styringen ved at kommunstyret tidlig i valgperioden kan legge føringer for administrasjonens prioritering av planoppgaver. Planstrategien skal bygge på en analyse av utviklingstrekk de senere årene, og en vurdering av de utfordringer kommunen står overfor. Denne analysen kan blant annet omfatte: Demografisk utvikling Levekår og folkehelse Næringsliv og sysselsetting Miljø og klima Transport og infrastrukturbygging Statlige reformer og andre forhold som påvirker kommunal tjenesteyting Planstrategien skal ikke være en plan. Den er således ikke en arena for å vedta mål og strategier, men en anledning til å drøfte prioritering av planoppgaver på bakgrunn av de utfordringer kommunen står overfor. Side 3 av 48

4 Sak 96/12 Prosessen med å utarbeide planstrategi Som nevnt er det i plan- og bygningsloven stilt krav om at kommunestyret skal vedta planstrategien innen ett år etter konstituering. For Søndre Land kommune sitt vedkommende betyr det at forslaget til planstrategien må behandles av kommunestyrets i møtet 15. oktober Forslag til kommunal planstrategi skal ligge ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Forslaget til planstrategi må følgelig behandles av formannskapet før 15. september (dvs i møte 12. september) Tidsplanen er med andre ord stram. Arbeidet med strategien må derfor organiseres på en slik måte at prosessen kan gjennomføres raskt og effektivt. Rådmannen tar sikte på å nedsette en administrativ arbeidsgruppe som får oppgave å utarbeide en analyse av utviklingstrekk og utfordringer, og å foreta en gjennomgang av statusen for gjeldende kommunale planer. Det tas sikte på at denne analysen og administrasjonens vurdering av planbehov, legges fram for kommunstyret 18. juni. Kommunestyret vil da få anledning til å legge premissene for det videre arbeidet med planstrategien. Side 4 av 48

5 Sak 97/12 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet tar til etterretning orienteringen om prosessen med å vurdere aktuelle tomtealternativer for ny barnehage i Fluberg / Odnes. 2. Formannskapet ber om at den ledige tomten etter rivingen av prestgårdsloven i Fluberg tas med i vurderingen av aktuelle tomtealternativer for ny barnehage. 3. Utredningen av tomtealternativene skal gjøres innenfor en ramme på kr Utgiftene finansieres innenfor rammen av revidert investeringsbudsjett som legges fram i forbindelse med behandling av tertialrapporten per 30. april. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 38/12 Behandling: Det ble utdelt kart over de aktuelle tomtene hvor også vann- og avløpsledningene er avmerket. Videre ble det utdelt følgende uttalelser: Foreldrerepresentantene ved Fluberg barnehage, avdelingene Husmus og Skogmus, datert Rektor ved Odnes skole, datert Fluberg Vel ved Roger Vestrum, datert Innledningsvis presiserte rådmannen at de alternative plasseringene som er presentert i saksframlegget ikke dreier seg om konkrete tomteareal, men geografisk plassering. Valg av konkret tomteareal må ses i sammenheng med aktuell reguleringsplan for området. Ordfører Terje Odden fremmet forslag om at alternativet Fluberg 1 vedtas som plassering. Side 5 av 48

6 Sak 97/12 Ole Christian Dalby fremmet forslag om å velge alternativ ett annet alternativ til Odnes 1 og 2, nemlig å vurdere en plassering sørvest for Odnes skole. Erik Bjørnsveen fremmet forslag å utrede flere alternativer, dvs. både Fluberg 1 og Odnes 2, samt endringsforslaget fra Dalby (dvs. både i tilknytning til og i nærheten av Odnes skole). Videre fremmet Bjørnsveen forslag om at formannskapet får seg forelagt en framdriftsplan for etablering av en ny barnehage i Fluberg/Odnes. Det ble omforent enighet om å slutte seg til forslaget fra Erik Bjørnsveen, og det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternativer vedr. lokalisering av utbygging av ny barnehage i Fluberg/Odnes: a) Innenfor det eksisterende arealet for Odnes skole/helsehuset. b) Egen tomt i nærheten av Odnes skole (sørvest for Odnes skole) c) Fluberg 1 (ved Friluftsbarnehagen) 2. Rådmannen bes om å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet snarest mulig. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 10/12 Behandling: Saksprotokoll fra behandlingen i formannskapets møte den ble utdelt i møtet. Det ble utdelt nye kart hvor de aktuelle alternativene iht formannskapets innstilling er avmerket. Videre ble følgende uttalelser utdelt: Fellesbrev fra SU Odnes barnehage og Odnes vel, datert (det ble gjort oppmerksom på at denne uttalelsen beklageligvis ikke ble med i formannskapets behandling ) Foreldrerepresentanter fra Fluberg barnhage, avdelingene Husmus og Skogmus, datert Side 6 av 48

7 Sak 97/12 Rektor på Odnes skole, datert Fluberg vel, datert Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet forslag om kun å utrede alternativ b) fra formannskapets innstilling (egen tomt i nærheten av Odnes skole). Forslaget ble senere trukket, og Evensen støttet da innstillingen fra formannskapet. Varaordfører Rune Selj (H) opplyste at han hadde vært i kontakt med samferdselskontoret i fylket, og at det i gjeldende planer ikke inngår noen forslag på noen gang- og sykkelveg i Flubergområdet, men at dette måtte komme som innspill i neste rullering. Representant Ina Lindalen (AP) ba om pause i forhandlingene for å gjennomføre gruppemøte, noe som ble innvilget. Etter gruppemøte, gjorde representanten Ina Lindalen (AP) oppmerksom på at Arbeiderpartiet støtter innstillingen fra formannskapet. Deretter ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternativer vedr. lokalisering av utbygging av ny barnehage i Fluberg/Odnes: a) Innenfor det eksisterende arealet for Odnes skole/helsehuset. b) Egen tomt i nærheten av Odnes skole (sørvest for Odnes skole) c) Fluberg 1 (ved Friluftsbarnehagen) 2. Rådmannen bes om å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet snarest mulig. Vedlegg: Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 12. mars at det skal utredes tre alternativer for plassering av ny barnehage i Fluberg / Odnes. Side 7 av 48

8 Sak 97/12 Vurdering: I samråd med den regionale innkjøpsenheten har administrasjonen funnet fram til et aktuelt firma for å gjøre vurderingen. Det er satt i gang et arbeid med å utforme en oppdragsbeskrivelse. Denne beskrivelsen vil danne grunnlag for et pristilbud fra rådgivningsfirmaet. Utredningen vil forhåpentligvis foreligge innen 1. juli, og skal etter planen kunne legges fram for formannskapet i midten av august. Etter kommunestyrebehandlingen i mars er det kommet fram ytterligere ett alternativ til plassering. Det dreier seg om den ledige tomten etter prestgårdslåven i Fluberg. Dette alternativet vurderes som såpass interessant at det er grunn til å se nærmere på det. Beliggenheten på nedsiden av fylkesvei 34 vil gjøre påkoblingen til vann og avløp enklere samtidig som tilkomsten til barnehagen kan være mer gunstig sammenlignet med plasseringen på oversiden av fylkesveien. Hvis det er mulig å få en tilstrekkelig god utredning av fire alternativer innenfor en ramme på kr bør derfor Prestgårdslåven tas med som ett av alternativene. På investeringsbudsjettet for 2011 var det avsatt kr til prosjektering ny barnehage. Denne bevilgningen ble ikke benyttet i Beløpet ble ikke med i det vedtatte investeringsbudsjettet for Rådmannen vil til behandlingen av tertialrapporten for første tertial 2012 fremme forslag om at det avsettes kr i revidert investeringsbudsjett 2012 til vurdering av tomtealternativer for ny barnehage. Side 8 av 48

9 Sak 98/12 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - STATUS FOR OMSTILLINGSARBEIDET Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/237 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 4/12 Behandling: Rådmannen gjorde nærmere for bakgrunnen for saken, samt hovedmålsettingen og forutsetninger som er lagt til grunn. Videre korrigerte rådmannen saksframstillingen relatert til spørsmålet om prosedyren for den interne tilsettingsprosessen hvor det med bakgrunn i juridisk rådgivning fra KS vil bli foretatt innplasseringer istedenfor intern konkurranse (grunnet at en befinner seg i en nedbemanningssituasjon). Rådmannen påpekte også de utfordringer som kommunen har knyttet til forventninger om kommunens tjenestetilbud både fra innbyggerne i kommunen og fra sentrale myndigheter/politikere. Til sist foretok rådmannen en oppsummering av de anbefalingene som foreligger, jfr. innstillingen fra formannskapet. Representanten Jon Odden (AP) redegjorde nærmere for bakgrunn for Arbeiderpartiets endringsforslag som ble vedtatt i formannskapet vedr. gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret. Flere av Arbeiderpartiets øvrige representanter ba om innlegg for å underbygge formannskapets flertallsinnstilling. Bygdelistas og flere av Felleslistens representanter ga også uttrykk sin støtte til formannskapets flertallsinnstilling og begrunnelse for å gjenoppbygge Vestsida skole til et oppvekstsenter. Side 9 av 48

10 Sak 98/12 I den påfølgende debatten fremkom det bl.a. følgende kommentarer/innspill: At det i det videre gjennomføringsarbeidet i de aktuelle delprosjektene bør vurderes om det kan finnes andre tiltak som kan gi reduserte utgifter/økte inntekter utover det som fremgår av forprosjektrapporten dette for om mulig finne andre tiltak enn stillingsreduksjoner. Andre forestående utfordringer som kommunen står overfor, bl.a. relatert til bortfall av vertskommunetilskuddet, konsekvenser av samhandlingsreformen, samt kommunens befolkningssammensetting og den høye andelen av eldre. Det er derfor viktig at kommunen sørger for å skaffe seg tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å kunne møte de framtidige utfordringene. Det ble fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling, pkt. 3: Forslag fra representanten Eva Røise (SV): At det i mandatet for delprosjekt 3 om skoleutredningen, innarbeides at spørsmålet om gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter også skal utredes om en delvis oppbygging et barnehagetilbud, SFO og skoletilbud for klassetrinn 1 4. At det i mandatet for delprosjekt 5 om barnehageutredningen også må innarbeides avklaringer knyttet kommunestyrets tidligere vedtak om utbygging av en ny barnehage i Fluberg/Odnes området i privat regi gir kommunen styring med valg av utbygger, lokalisering, at barnehagen drives i samsvar med lover og forskrifter, hensynet til de ansatte og selve driften/det økonomiske grunnlaget. Videre at det innarbeides i mandatet at åpningstiden i barnehagene må søkes opprettholdt. At kuttene i årsverk ikke må iverksettes før omorganiseringsprosjektet er gjennomført. Ordføreren foreslo at forslagene relatert til delprosjekt 3 om utredning av skoletilbudet og delprosjekt 5 utredning om barnehagestrukturen er å betrakte som en del av mandatet for disse delprosjektene, og at det anses som unødvendig å foreta avstemming av tilleggsforslagene. Det fremkom ingen innsigelser til ordførerens forslag. Når det gjelder forslag om at kuttene ikke må iverksettes før omorganiseringsprosjektet er gjennomført, mente ordføreren at dette kunne virke begrensende for målsettingen, og henviste dessuten til innstillingens pkt. 7 om at formannskapet skal holdes forløpende orientert om framdriften. Representanten Eva Røise sa seg enig i dette, og forslaget ble ikke realitetsbehandlet. Kommunestyrerepresentanten og varaordfører Rune Selj (H) fremmet forslag om å opprettholde rådmannens opprinnelige innstilling mht innstillingens pkt. 3 (jfr. formannskapssak 1/12) som også er i samsvar med styringsgruppens forslag. Dette innebærer at det foretas en grundigere vurdering av samlede konsekvenser innen det tas endelig stilling til skolestrukturen. Side 10 av 48

11 Sak 98/12 Forslaget oppnådde 3 stemmer, og ble dermed forkastet. Representanten Gerd Myklebust Wang (Felleslista/KrF) fremmet tilleggsforslag vedr. delprosjekt 3 om at det i mandatet innarbeides en tilføyelse om konsekvensvurdering av spørsmålet om gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet da forslaget ble sett i sammenheng med endringsforslaget fra Rune Selj som ble nedstemt. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble tatt opp til avstemming først, og ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer. Innstillingens øvrig punkter ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret fatter følgende vedtak: 1. Søndre Land kommune gjennomfører i perioden et omstillingsprogram i samsvar med de prinsippene og med de produktivitetsmål som anbefales av Arneson Consulting i forprosjektrapport datert , jf. vedlegg Etter gjennomført omstillingsprogram skal kommunens samlete bemanning være redusert med 39 årsverk som følge av de gjennomførte tiltakene og med en netto produktivitetsgevinst på minimum 23 mill. kr. regnet i lønns- og prisnivået for Omstillingsprogrammet gjennomføres i et hovedprosjekt med 10 delprosjekter slik disse foreslås i notat nr. 5 av prosjektskisser for 10 delprosjekter, jf. vedlegg 3 med følgende endringer relatert til delprosjektene 3, 5 og 7: I delprosjekt 3 legges det til grunn at kommunestyrets tidligere vedtak om gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter opprettholdes innenfor en investeringsramme tilsvarende forsikringssummen. Dette innebærer at mandatet for delprosjektet omarbeides til å omfatte en utredning av hvordan gjennomføre den forutsatte stillingsreduksjonen uten at det foretas endringer i skolestrukturen. I delprosjekt 5 innarbeides det i mandatet et punkt om økonomisk analyse av kostnadene i barnehagene, samt de tillegg som fremgår av vurderingen i saksframlegget. I del prosjekt 7 innarbeides det i mandatet de tillegg som fremgår av vurderingen i saksframlegget. Side 11 av 48

12 Sak 98/12 4. Omstillingsprogrammet gjennomføres av rådmannen i samsvar med prinsippene i hovedavtalen. Det vil si at rådmannen også for gjennomføringsfasen, i hovedprosjektet, knytter til seg ei styringsgruppe bestående av rådmannen selv som leder, et antall kommunale ledere (arbeidsgiverrepresentanter) og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene oppnevnt av disse i fellesskap. Styringsgruppa skal være arbeidsgiverovertallig. Inntil ny styringsgruppe er etablert opprettholdes styringsgruppa fra forprosjektet. 5. Omorganisering, om- og nedbemanning, skjer slik det er beskrevet i vedlegg til notat fra styringsgruppe organisasjonsgjennomgang av innstilling jf. vedlegg 2, og med de supplerende opplysningene som framkommer i vurderingen i saksframlegget. 6. Naturlig avgang forsøkes iverksatt fortløpende og i samsvar med innførte strakstiltak i økonomistyringen. 7. Rådmannen rapporterer fortløpende til formannskapet om status for arbeidet med omstillingsprogrammet. I tillegg informeres organisasjonen gjennom intranettet og ved behov med allmøte. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 70/12 Behandling: Innledningsvis gjorde rådmannen nærmere rede for saken og status framdrift i det pågående omstillingsarbeidet som foregår i de aktuelle delprosjektene. Rådmannen understreket at det er de overordnede målene og kriteriene for den nye avdelingsstrukturen formannskapet er invitert til å gi tilslutning til. Når det gjelder delprosjektet som skal gjennomgå delegeringsreglementet, vil arbeidsgruppen bestå av ordfører, varaordfører og Erik Bjørnsveen som politisk oppnevnte representanter. Fra administrasjonens side, vil rådmannen og kontorsjefen være med, samt to tillitsvalgte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar orienteringen til etterretning og slutter seg til overordna mål og kriterier for avdelingsstruktur. Side 12 av 48

13 Sak 98/12 Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Etter at kommunestyret fattet vedtak om et omstillingsprogram i samsvar med anbefalingene i forprosjektrapport av fra Arneson Consulting, gjennomføres et hovedprosjekt med 10 delprosjekter. Gjennomføringen er i samsvar med forslagene i forprosjektrapporten med en styringsgruppe for hovedprosjektet og prosjektgrupper for delprosjektene. De nye kommunalsjefene var på plass innen i samsvar med framdriftsplanen. Avdelingslederne skulle vært på plass innen , men det har blitt forsinktet. Det viste seg at arbeidet med delprosjektene hadde betydning for avdelingsstrukturen og styringsgruppa kom derfor til at delprosjektene burde gjennomføres først. Disse er stort sett gjennomført innen fristen og den administrative strukturen ble deretter besluttet i styringsgruppa Til tross for forsinkelsen med avdelingsstrukturen var den nye organisasjonen, i samsvar med framdriftsplanen, operativ fra med nye kommunalsjefene og de ansvarsområder som er foreslått i forprosjektrapporten. Tjenestetilbudet for barn og unge skal evalueres før det tas stilling til den endelige plasseringen. Inntil dette blir gjort er dagens tjenesteområde barn og familie plassert under kommunalsjefen for lokalsamfunn. Imidlertid har styringsgruppa utarbeidet overordna mål og kriterier for avdelingsstrukturen basert på bestemte forutsetninger for hvilke oppgaver de to ledernivåene og medarbeiderne skal ivareta: Forutsetninger: - Kommunalsjefene skal ha et overordna ansvar for utviklingen i kommunen - Avdelingslederne skal ha et helhetlig ansvar for driften - Ansatte skal være myndigjorde medarbeidere med et selvstendig ansvar for sine ansvarsområder Overordnede mål: 1. Ny avdelingsstruktur/understruktur skal legge til rette for at avdelingslederne kan utøve helhetlig lederansvar og fokus på ledelse 2. Ny administrativ organisasjonsmodell skal legge til rette for resultatorientert ledelse og effektiv økonomisk drift 3. Det skal innføres nye navn/betegnelser på lederroller/organisatoriske enheter i Søndre Land kommune for å signalisere en endring i ledelsesmodell og innhold Side 13 av 48

14 Sak 98/12 Konsekvensen av de mål som er anført overfor er en profesjonalisering av lederansvaret og færre ledere i Søndre Land kommune og dermed en økonomisk innsparing Kriterier: 1. Økonomiske hensyn og intensjoner i anbefalt organisasjonsmodell 2. Ledelse og kontroll (kontrollspenn) 3. Effektiv arbeidsflyt og klare ansvarsforhold/styringslinjer Etter beslutninga i styringsgruppa ser nå den nye organisasjonen slik ut: Side 14 av 48

15 Side 15 av 48 Sak 98/12

16 Side 16 av 48 Sak 98/12

17 Sak 98/12 Vurdering: I den gamle organisasjonen var det 43 ledere som hadde et helhetsansvar for fag, personell og økonomi og 48 når en tar med mog-lederne som har hatt personal- og økonomiansvar. I den nye organisasjonen er det i alt 26 ledere med et helhetlig lederansvar og tar en med moglederne, som fortsatt vil ha personal- og økonomiansvar, er det 31 ledere. Endelig antall ledere vil en først få når tjenestetilbudet for barn og unge blir innplassert i organisasjonen. Det understrekes at reduksjonen i antall ledere ikke er det samme som reduksjon i antall årsverk. Denne oversikten vil en måtte komme tilbake til. Forskjellen er likevel at den nye organisasjone har betydelig færre ledere enn den gamle. Det er viktig å slå fast at ingen av nåværende avdelingsledere vil miste stilling i kommunen. For arbeidet videre er det skissert følgende prosess: 1. For den ene hovedgruppen blir stillingen definert som vesentlig den samme som i dag. 2. For den andre hovedgruppen blir stillingen definert som ikke vesentlig den samme som i dag og det vil bli gitt tilbud om stilling med endret innhold. I hovedsak vil forskjellen være at stillingen ikke lenger er tillagt personal- og økonomiansvar, men kun fagansvar. Side 17 av 48

18 Sak 98/12 3. For noen få områder vil det bli sammenslåinger. Her skal det gjennomføres kartleggingssamtaler for å konkludere med innplassering. 4. Kriterier vedtatt i samråd med tillitsvalgte skal ligge til grunn for kartleggingssamtalene. 5. Ledelsen arbeider med å lage beskrivelser/ lederavtaler for stillingene så raskt som mulig. 6. Det første som vil skje er å gjennomføre samtaler med alle berørte ledere i tillegg til de formelle kartleggingssamtalene. 7. Deretter vil den enkelte få brev om henholdsvis direkte innplassering i stilling eller endring av stilling. Det regnes med at delprosjekt 10 om organisering av tjenestene for barn og unge vil være ferdig i løpet av mai og at innplasseringen av disse tjenestene kan skje umiddelbart etterpå. I løpet av juni planlegges det å starte opp en opplæringsplan for de nye avdelingslederne. Det betyr at de nye avdelingslederne vil kunne være i full drift fra Dette er imidlertid et lite gunstig tidspunkt p.g.a. ferieavviklingen, så det er mer sannsynlig at datoen kan bli Denne datoen passer dessuten med rapportering for 2. tertial. Side 18 av 48

19 Sak 99/12 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - KONTORPLASSER M.M Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/237 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet ber rådmannen få gjennomført en forstudie/ et forprosjekt for å se på hvilke muligheter som ligger i en mer effektiv utnytting av rådhuset ved en rehabilitering. Vedlegg: Sak til kommunestyret (utrykt) Bakgrunn: I forprosjektrapporten av fra Arneson Consulting, som kommunestyret la til grunn for vedtak om et omstillingsprogram, er det foreslått ny administrativ organisering. Arbeidet i hovedprosjektet pågår for fullt, 8 av de 10 delprosjektene er gjennomført og en ny administrativ organisering er vedtatt, jf. orientering i sak til kommunestyret I den nye organiseringen er den kommunale virksomheten fordelt på fire kommunalsjefer. Dette innebærer en viss grad av nye samarbeidskonstellasjoner. For å legge forholdene best mulig til rette for en god samhandling både innad hos den enkelte kommunaslsjef og mellom kommunalsjefene, vil det være aktuelt å se nærmere på en hensiktsmessig kontorplassering. Dagens kontorer er dessuten relativt store og lite fleksible. I forprosjektrapporten ble det foreslått å slå sammen hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Rapporten fra delprosjekt 4 om helse- og omsorgstjenestene slutter seg til dette forslaget, men det understrekes at dette ikke kan gjennomføres før tjenestene kan samlokaliseres. I tillegg har kommunen fra før et krav om å skaffe bedre fasiliteter for menighetskontoret. Dessuten har barnevernet ønske om en plassering der en i større grad kan unngå at deres målgruppe må gå gjennom hele rådhuset. Ungdommens hus er også en sak der det har vært diskutert om det kunne finnes løsninger i rådhuset. Side 19 av 48

20 Sak 99/12 Som grunnlag for arbeid med fjernvarmeanlegg i Hov er det utarbeidet Varmeplan for Hov som ble behandlet i kommunestyret Her er rådhuset pekt på som et sentralt bygg for planlegging av et slikt prosjekt. Rådhuset, som ble tatt i bruk i 1964, har etter hvert fått et stort behov for rehabilitering, særlig gjelder det oppvarming og ventilasjon. Vurdering: Som det går fram av ovenstående er det flere grunner til å se på hvilke muligheter som ligger i en rehabilitering av rådhuset. Det legges til grunn for en slik mulighetsstudie at en rehabilitering av rådhuset vil gi plass til både flere funksjoner og medarbeidere. I en skisse som ble laget for noen år siden ble det antydet at det kunne bli plass til 30 % flere med en mer effektiv utnytting av arealene i bygget. Dette betyr at behovet for eksterne lokaler kan sløyfes og kostnaden pr medarbeider reduseres. På denne bakgrunn foreslår rådmannen at det blir gjort en forstudie som belyser hvilke muligheter som ligger i en rehabilitering av rådhuset. Det er avsatt i investeringsbudsjettet for inneværende år til prosjekttering av formålet. Rådmannen mener arbeidet må starte med forstudie/ forprosjekt før en går videre med planlegging og prosjektering. Side 20 av 48

21 Sak 100/12 KOMPETANSEPLAN FOR PEDAGOGISK PERSONALE OG LEDERE I GRUNNSKOLEN Saksbehandler: Fred Sørensen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 12/349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar vedlagte kompetanseplan for årene til etterretning 2. Kommunal utgift for 5 deltakere på leseveilederkurs for høsten 2012 er på kr Grunnskolens budsjett styrkes med samme beløp og dekkes av tidligere opparbeidet fond. Vedlegg: Handlingsprogram kompetansetiltak Bakgrunn: Å øke læringsutbytte for elevene har vært det store tema i skoleutviklingen de siste årene. I læreplanen (L06) Kunnskapsløftet blir det satt klarere mål for hva som skal læres på de forskjellige trinnene og i fagene. Forskningen viser at læreren har stor betydning for elevenes utvikling. Den gode lærer må være faglig oppdatert for å kunne skape engasjement hos elevene og det igjen gir økt læring. Dette er både myndighetene, KS og lærerorganisasjonene enige om og har inngått en intensjonsavtale som går ut på at staten dekker 50 % av vikarutgiftene, kommunen 25 % og den enkelte lærer de siste 25 %. De tre siste årene har hovedfokuset på kompetanseheving vært å øke leseferdigheten som igjen er nøkkelen for alle fag. Her har lærere og skoleledere fra alle skolene i Toten- og Landkommunene samarbeidet. Resultatene på de nasjonale prøvene i lesing viser at satsingen har gitt resultater. Side 21 av 48

22 Sak 100/12 Leseprosjektet avsluttes våren 2013, men det er ønskelig at lærere blir enda bedre leseveiledere. Dette er et 30 poengs studie som går over ett år. Skolene må ha kompetanse som kan være veiledere for nye og andre lærere. Nå er turen kommet til regning/matematikk. Her er det forbedringspotensiale. Planen legger opp til at 3 lærere fordelt på hver av skolene gis et videreutdanningstilbud i regning på 30 studiepoeng. Vurdering: Kommunen står overfor store omstillinger. Det er derfor viktig å ha personale som kan gjøre de rette tingene for å utvikle den enkelte elev ut fra de forutsetninger den har. Det er, som nevnt, etablert et spleiselag der staten dekker 50 % av vikarutgiftene, kommunen 25 % og den enkelte lærer de siste 25 %. Utgiftene for kommunen blir på kr i 2012 og tilsvarende beløp i Grunnskolen/ den enkelte skoles budsjett styrkes med samme beløp som dekkes av tidligere opparbeidet fond. Statens samlede andel for 5 deltakere er kr for høsten Side 22 av 48

23 Sak 101/12 OPPTUR SØNDRE LAND - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 101/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet innvilger inntil kr ,- til Opptur Søndre Land for å avklare overordnede mål og konkrete fysiske tiltak av handelssentrumet Hov. Beløpet innvilges fra det kommunale næringsfondet som da reduseres fra kr til kr ,18. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Hov som handelssentrum har et sterkt behov for å styrkes og forskjønnes. Det er over flere år forsøkt å gjøre en større stedsutviklingsprosess, men som av ulike grunner har stoppet opp. Opptur Søndre Land har med bakgrunn i dette satt opp delprosjektet C5 Stedsutvikling Hov hvor det langsiktige resultatet for delprosjektet er: Å bidra til økt aktivitet, trivsel og omsetning i Hov og en styrket handelstandsforening. Det skal være i gangsatt et godt forankret stedsutviklingsprosjekt der mange aktører samarbeider om felles mål for positiv utvikling av Hov. For året 2012 er det er avsatt kr i søkbare midler for Hov handelsstand, hvor disse midlene skal benyttes til aktiviteter/prosjekter som skaper synlige løft for Hov. Disse midlene har blitt svært godt motatt, men signalene som nå gis fra flere hold er at det er behov for å utrede og avklare de mer overordnede mål og konkrete fysiske tiltak som er tenkt gjennomført. Side 23 av 48

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste ble godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 13.00 17.05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 09.00 (NB! Frammøte kl.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 09.00 (NB! Frammøte kl. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 09.00 (NB! Frammøte kl.08:30) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hans Ingwald Gamst. Sakene 135/12 146/12 (inkl. tillegglisten). I tillegg til saklisten, ble følgende saker drøftet:

MØTEPROTOKOLL. Hans Ingwald Gamst. Sakene 135/12 146/12 (inkl. tillegglisten). I tillegg til saklisten, ble følgende saker drøftet: Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 30.04.2009 Tid: kl.12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 30.04.2009 Tid: kl.12.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 30.04.2009 Tid: kl.12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug og Ine Lindalen. Jon Odden og Atle Rune Lynard

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug og Ine Lindalen. Jon Odden og Atle Rune Lynard Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.01.2012 Tid: Kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 27.10.2010 Tid: 09.00 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli gitt en orientering om sak 27/11 ved Helge Øye, konstituert fylkeskultursjef i Oppland fylkeskommune.

MØTEINNKALLING. Det vil bli gitt en orientering om sak 27/11 ved Helge Øye, konstituert fylkeskultursjef i Oppland fylkeskommune. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.05.2011 Tid: Kl. 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:54 Fra saknr.: 117/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder 1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Barbro Loftesnes Medlem AP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A.Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.09.2012 Tid: etter PLA kl. 13:55-15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.06.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ole Kristian Skjelle, Øyvind Lund. Kåre Haug kom til behandlingen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer