Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 96/12 12/752 PLANSTRATEGI FOR SØNDRE LAND KOMMUNE ORIENTERING OM OPPSTART PLANARBEIDET 97/12 11/1349 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 98/12 11/237 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - STATUS FOR OMSTILLINGSARBEIDET 99/12 11/237 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - KONTORPLASSER M.M 100/12 12/349 KOMPETANSEPLAN FOR PEDAGOGISK PERSONALE OG LEDERE I GRUNNSKOLEN 101/12 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 102/12 12/745 DELEGERINGSBESTEMMELSER FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN 103/12 12/395 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG - GBNR. 85/24 104/12 12/424 FORSLAG TIL VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN /12 12/287 FORSLAG PÅ VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN /12 12/204 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL VALG SOM MEDDOMMER I JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN /12 12/618 FORSLAG PÅ VALG AV FORLIKSRÅDMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/612 FORSLAG PÅ VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/57 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 96/12 PLANSTRATEGI FOR SØNDRE LAND KOMMUNE ORIENTERING OM OPPSTART PLANARBEIDET Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: 111 Arkivsaksnr.: 12/752 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar til etterretning opplegget for å utarbeide en planstrategi for Søndre Land kommune. Bakgrunn: I revisjonen av plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 ble det tatt inn en ny bestemmelse om kommunal planstrategi. Bestemmelsen innebærer at kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal vedta en kommunal planstrategi. Vurdering: Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planer kommunen skal arbeide med i kommende valgperiode for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et virkemiddel for å styrke den politiske styringen ved at kommunstyret tidlig i valgperioden kan legge føringer for administrasjonens prioritering av planoppgaver. Planstrategien skal bygge på en analyse av utviklingstrekk de senere årene, og en vurdering av de utfordringer kommunen står overfor. Denne analysen kan blant annet omfatte: Demografisk utvikling Levekår og folkehelse Næringsliv og sysselsetting Miljø og klima Transport og infrastrukturbygging Statlige reformer og andre forhold som påvirker kommunal tjenesteyting Planstrategien skal ikke være en plan. Den er således ikke en arena for å vedta mål og strategier, men en anledning til å drøfte prioritering av planoppgaver på bakgrunn av de utfordringer kommunen står overfor. Side 3 av 48

4 Sak 96/12 Prosessen med å utarbeide planstrategi Som nevnt er det i plan- og bygningsloven stilt krav om at kommunestyret skal vedta planstrategien innen ett år etter konstituering. For Søndre Land kommune sitt vedkommende betyr det at forslaget til planstrategien må behandles av kommunestyrets i møtet 15. oktober Forslag til kommunal planstrategi skal ligge ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Forslaget til planstrategi må følgelig behandles av formannskapet før 15. september (dvs i møte 12. september) Tidsplanen er med andre ord stram. Arbeidet med strategien må derfor organiseres på en slik måte at prosessen kan gjennomføres raskt og effektivt. Rådmannen tar sikte på å nedsette en administrativ arbeidsgruppe som får oppgave å utarbeide en analyse av utviklingstrekk og utfordringer, og å foreta en gjennomgang av statusen for gjeldende kommunale planer. Det tas sikte på at denne analysen og administrasjonens vurdering av planbehov, legges fram for kommunstyret 18. juni. Kommunestyret vil da få anledning til å legge premissene for det videre arbeidet med planstrategien. Side 4 av 48

5 Sak 97/12 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet tar til etterretning orienteringen om prosessen med å vurdere aktuelle tomtealternativer for ny barnehage i Fluberg / Odnes. 2. Formannskapet ber om at den ledige tomten etter rivingen av prestgårdsloven i Fluberg tas med i vurderingen av aktuelle tomtealternativer for ny barnehage. 3. Utredningen av tomtealternativene skal gjøres innenfor en ramme på kr Utgiftene finansieres innenfor rammen av revidert investeringsbudsjett som legges fram i forbindelse med behandling av tertialrapporten per 30. april. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 38/12 Behandling: Det ble utdelt kart over de aktuelle tomtene hvor også vann- og avløpsledningene er avmerket. Videre ble det utdelt følgende uttalelser: Foreldrerepresentantene ved Fluberg barnehage, avdelingene Husmus og Skogmus, datert Rektor ved Odnes skole, datert Fluberg Vel ved Roger Vestrum, datert Innledningsvis presiserte rådmannen at de alternative plasseringene som er presentert i saksframlegget ikke dreier seg om konkrete tomteareal, men geografisk plassering. Valg av konkret tomteareal må ses i sammenheng med aktuell reguleringsplan for området. Ordfører Terje Odden fremmet forslag om at alternativet Fluberg 1 vedtas som plassering. Side 5 av 48

6 Sak 97/12 Ole Christian Dalby fremmet forslag om å velge alternativ ett annet alternativ til Odnes 1 og 2, nemlig å vurdere en plassering sørvest for Odnes skole. Erik Bjørnsveen fremmet forslag å utrede flere alternativer, dvs. både Fluberg 1 og Odnes 2, samt endringsforslaget fra Dalby (dvs. både i tilknytning til og i nærheten av Odnes skole). Videre fremmet Bjørnsveen forslag om at formannskapet får seg forelagt en framdriftsplan for etablering av en ny barnehage i Fluberg/Odnes. Det ble omforent enighet om å slutte seg til forslaget fra Erik Bjørnsveen, og det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternativer vedr. lokalisering av utbygging av ny barnehage i Fluberg/Odnes: a) Innenfor det eksisterende arealet for Odnes skole/helsehuset. b) Egen tomt i nærheten av Odnes skole (sørvest for Odnes skole) c) Fluberg 1 (ved Friluftsbarnehagen) 2. Rådmannen bes om å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet snarest mulig. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 10/12 Behandling: Saksprotokoll fra behandlingen i formannskapets møte den ble utdelt i møtet. Det ble utdelt nye kart hvor de aktuelle alternativene iht formannskapets innstilling er avmerket. Videre ble følgende uttalelser utdelt: Fellesbrev fra SU Odnes barnehage og Odnes vel, datert (det ble gjort oppmerksom på at denne uttalelsen beklageligvis ikke ble med i formannskapets behandling ) Foreldrerepresentanter fra Fluberg barnhage, avdelingene Husmus og Skogmus, datert Side 6 av 48

7 Sak 97/12 Rektor på Odnes skole, datert Fluberg vel, datert Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet forslag om kun å utrede alternativ b) fra formannskapets innstilling (egen tomt i nærheten av Odnes skole). Forslaget ble senere trukket, og Evensen støttet da innstillingen fra formannskapet. Varaordfører Rune Selj (H) opplyste at han hadde vært i kontakt med samferdselskontoret i fylket, og at det i gjeldende planer ikke inngår noen forslag på noen gang- og sykkelveg i Flubergområdet, men at dette måtte komme som innspill i neste rullering. Representant Ina Lindalen (AP) ba om pause i forhandlingene for å gjennomføre gruppemøte, noe som ble innvilget. Etter gruppemøte, gjorde representanten Ina Lindalen (AP) oppmerksom på at Arbeiderpartiet støtter innstillingen fra formannskapet. Deretter ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternativer vedr. lokalisering av utbygging av ny barnehage i Fluberg/Odnes: a) Innenfor det eksisterende arealet for Odnes skole/helsehuset. b) Egen tomt i nærheten av Odnes skole (sørvest for Odnes skole) c) Fluberg 1 (ved Friluftsbarnehagen) 2. Rådmannen bes om å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet snarest mulig. Vedlegg: Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 12. mars at det skal utredes tre alternativer for plassering av ny barnehage i Fluberg / Odnes. Side 7 av 48

8 Sak 97/12 Vurdering: I samråd med den regionale innkjøpsenheten har administrasjonen funnet fram til et aktuelt firma for å gjøre vurderingen. Det er satt i gang et arbeid med å utforme en oppdragsbeskrivelse. Denne beskrivelsen vil danne grunnlag for et pristilbud fra rådgivningsfirmaet. Utredningen vil forhåpentligvis foreligge innen 1. juli, og skal etter planen kunne legges fram for formannskapet i midten av august. Etter kommunestyrebehandlingen i mars er det kommet fram ytterligere ett alternativ til plassering. Det dreier seg om den ledige tomten etter prestgårdslåven i Fluberg. Dette alternativet vurderes som såpass interessant at det er grunn til å se nærmere på det. Beliggenheten på nedsiden av fylkesvei 34 vil gjøre påkoblingen til vann og avløp enklere samtidig som tilkomsten til barnehagen kan være mer gunstig sammenlignet med plasseringen på oversiden av fylkesveien. Hvis det er mulig å få en tilstrekkelig god utredning av fire alternativer innenfor en ramme på kr bør derfor Prestgårdslåven tas med som ett av alternativene. På investeringsbudsjettet for 2011 var det avsatt kr til prosjektering ny barnehage. Denne bevilgningen ble ikke benyttet i Beløpet ble ikke med i det vedtatte investeringsbudsjettet for Rådmannen vil til behandlingen av tertialrapporten for første tertial 2012 fremme forslag om at det avsettes kr i revidert investeringsbudsjett 2012 til vurdering av tomtealternativer for ny barnehage. Side 8 av 48

9 Sak 98/12 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - STATUS FOR OMSTILLINGSARBEIDET Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/237 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 4/12 Behandling: Rådmannen gjorde nærmere for bakgrunnen for saken, samt hovedmålsettingen og forutsetninger som er lagt til grunn. Videre korrigerte rådmannen saksframstillingen relatert til spørsmålet om prosedyren for den interne tilsettingsprosessen hvor det med bakgrunn i juridisk rådgivning fra KS vil bli foretatt innplasseringer istedenfor intern konkurranse (grunnet at en befinner seg i en nedbemanningssituasjon). Rådmannen påpekte også de utfordringer som kommunen har knyttet til forventninger om kommunens tjenestetilbud både fra innbyggerne i kommunen og fra sentrale myndigheter/politikere. Til sist foretok rådmannen en oppsummering av de anbefalingene som foreligger, jfr. innstillingen fra formannskapet. Representanten Jon Odden (AP) redegjorde nærmere for bakgrunn for Arbeiderpartiets endringsforslag som ble vedtatt i formannskapet vedr. gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret. Flere av Arbeiderpartiets øvrige representanter ba om innlegg for å underbygge formannskapets flertallsinnstilling. Bygdelistas og flere av Felleslistens representanter ga også uttrykk sin støtte til formannskapets flertallsinnstilling og begrunnelse for å gjenoppbygge Vestsida skole til et oppvekstsenter. Side 9 av 48

10 Sak 98/12 I den påfølgende debatten fremkom det bl.a. følgende kommentarer/innspill: At det i det videre gjennomføringsarbeidet i de aktuelle delprosjektene bør vurderes om det kan finnes andre tiltak som kan gi reduserte utgifter/økte inntekter utover det som fremgår av forprosjektrapporten dette for om mulig finne andre tiltak enn stillingsreduksjoner. Andre forestående utfordringer som kommunen står overfor, bl.a. relatert til bortfall av vertskommunetilskuddet, konsekvenser av samhandlingsreformen, samt kommunens befolkningssammensetting og den høye andelen av eldre. Det er derfor viktig at kommunen sørger for å skaffe seg tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å kunne møte de framtidige utfordringene. Det ble fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling, pkt. 3: Forslag fra representanten Eva Røise (SV): At det i mandatet for delprosjekt 3 om skoleutredningen, innarbeides at spørsmålet om gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter også skal utredes om en delvis oppbygging et barnehagetilbud, SFO og skoletilbud for klassetrinn 1 4. At det i mandatet for delprosjekt 5 om barnehageutredningen også må innarbeides avklaringer knyttet kommunestyrets tidligere vedtak om utbygging av en ny barnehage i Fluberg/Odnes området i privat regi gir kommunen styring med valg av utbygger, lokalisering, at barnehagen drives i samsvar med lover og forskrifter, hensynet til de ansatte og selve driften/det økonomiske grunnlaget. Videre at det innarbeides i mandatet at åpningstiden i barnehagene må søkes opprettholdt. At kuttene i årsverk ikke må iverksettes før omorganiseringsprosjektet er gjennomført. Ordføreren foreslo at forslagene relatert til delprosjekt 3 om utredning av skoletilbudet og delprosjekt 5 utredning om barnehagestrukturen er å betrakte som en del av mandatet for disse delprosjektene, og at det anses som unødvendig å foreta avstemming av tilleggsforslagene. Det fremkom ingen innsigelser til ordførerens forslag. Når det gjelder forslag om at kuttene ikke må iverksettes før omorganiseringsprosjektet er gjennomført, mente ordføreren at dette kunne virke begrensende for målsettingen, og henviste dessuten til innstillingens pkt. 7 om at formannskapet skal holdes forløpende orientert om framdriften. Representanten Eva Røise sa seg enig i dette, og forslaget ble ikke realitetsbehandlet. Kommunestyrerepresentanten og varaordfører Rune Selj (H) fremmet forslag om å opprettholde rådmannens opprinnelige innstilling mht innstillingens pkt. 3 (jfr. formannskapssak 1/12) som også er i samsvar med styringsgruppens forslag. Dette innebærer at det foretas en grundigere vurdering av samlede konsekvenser innen det tas endelig stilling til skolestrukturen. Side 10 av 48

11 Sak 98/12 Forslaget oppnådde 3 stemmer, og ble dermed forkastet. Representanten Gerd Myklebust Wang (Felleslista/KrF) fremmet tilleggsforslag vedr. delprosjekt 3 om at det i mandatet innarbeides en tilføyelse om konsekvensvurdering av spørsmålet om gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet da forslaget ble sett i sammenheng med endringsforslaget fra Rune Selj som ble nedstemt. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble tatt opp til avstemming først, og ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer. Innstillingens øvrig punkter ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret fatter følgende vedtak: 1. Søndre Land kommune gjennomfører i perioden et omstillingsprogram i samsvar med de prinsippene og med de produktivitetsmål som anbefales av Arneson Consulting i forprosjektrapport datert , jf. vedlegg Etter gjennomført omstillingsprogram skal kommunens samlete bemanning være redusert med 39 årsverk som følge av de gjennomførte tiltakene og med en netto produktivitetsgevinst på minimum 23 mill. kr. regnet i lønns- og prisnivået for Omstillingsprogrammet gjennomføres i et hovedprosjekt med 10 delprosjekter slik disse foreslås i notat nr. 5 av prosjektskisser for 10 delprosjekter, jf. vedlegg 3 med følgende endringer relatert til delprosjektene 3, 5 og 7: I delprosjekt 3 legges det til grunn at kommunestyrets tidligere vedtak om gjenoppbygging av Vestsida skole til et oppvekstsenter opprettholdes innenfor en investeringsramme tilsvarende forsikringssummen. Dette innebærer at mandatet for delprosjektet omarbeides til å omfatte en utredning av hvordan gjennomføre den forutsatte stillingsreduksjonen uten at det foretas endringer i skolestrukturen. I delprosjekt 5 innarbeides det i mandatet et punkt om økonomisk analyse av kostnadene i barnehagene, samt de tillegg som fremgår av vurderingen i saksframlegget. I del prosjekt 7 innarbeides det i mandatet de tillegg som fremgår av vurderingen i saksframlegget. Side 11 av 48

12 Sak 98/12 4. Omstillingsprogrammet gjennomføres av rådmannen i samsvar med prinsippene i hovedavtalen. Det vil si at rådmannen også for gjennomføringsfasen, i hovedprosjektet, knytter til seg ei styringsgruppe bestående av rådmannen selv som leder, et antall kommunale ledere (arbeidsgiverrepresentanter) og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene oppnevnt av disse i fellesskap. Styringsgruppa skal være arbeidsgiverovertallig. Inntil ny styringsgruppe er etablert opprettholdes styringsgruppa fra forprosjektet. 5. Omorganisering, om- og nedbemanning, skjer slik det er beskrevet i vedlegg til notat fra styringsgruppe organisasjonsgjennomgang av innstilling jf. vedlegg 2, og med de supplerende opplysningene som framkommer i vurderingen i saksframlegget. 6. Naturlig avgang forsøkes iverksatt fortløpende og i samsvar med innførte strakstiltak i økonomistyringen. 7. Rådmannen rapporterer fortløpende til formannskapet om status for arbeidet med omstillingsprogrammet. I tillegg informeres organisasjonen gjennom intranettet og ved behov med allmøte. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 70/12 Behandling: Innledningsvis gjorde rådmannen nærmere rede for saken og status framdrift i det pågående omstillingsarbeidet som foregår i de aktuelle delprosjektene. Rådmannen understreket at det er de overordnede målene og kriteriene for den nye avdelingsstrukturen formannskapet er invitert til å gi tilslutning til. Når det gjelder delprosjektet som skal gjennomgå delegeringsreglementet, vil arbeidsgruppen bestå av ordfører, varaordfører og Erik Bjørnsveen som politisk oppnevnte representanter. Fra administrasjonens side, vil rådmannen og kontorsjefen være med, samt to tillitsvalgte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar orienteringen til etterretning og slutter seg til overordna mål og kriterier for avdelingsstruktur. Side 12 av 48

13 Sak 98/12 Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Etter at kommunestyret fattet vedtak om et omstillingsprogram i samsvar med anbefalingene i forprosjektrapport av fra Arneson Consulting, gjennomføres et hovedprosjekt med 10 delprosjekter. Gjennomføringen er i samsvar med forslagene i forprosjektrapporten med en styringsgruppe for hovedprosjektet og prosjektgrupper for delprosjektene. De nye kommunalsjefene var på plass innen i samsvar med framdriftsplanen. Avdelingslederne skulle vært på plass innen , men det har blitt forsinktet. Det viste seg at arbeidet med delprosjektene hadde betydning for avdelingsstrukturen og styringsgruppa kom derfor til at delprosjektene burde gjennomføres først. Disse er stort sett gjennomført innen fristen og den administrative strukturen ble deretter besluttet i styringsgruppa Til tross for forsinkelsen med avdelingsstrukturen var den nye organisasjonen, i samsvar med framdriftsplanen, operativ fra med nye kommunalsjefene og de ansvarsområder som er foreslått i forprosjektrapporten. Tjenestetilbudet for barn og unge skal evalueres før det tas stilling til den endelige plasseringen. Inntil dette blir gjort er dagens tjenesteområde barn og familie plassert under kommunalsjefen for lokalsamfunn. Imidlertid har styringsgruppa utarbeidet overordna mål og kriterier for avdelingsstrukturen basert på bestemte forutsetninger for hvilke oppgaver de to ledernivåene og medarbeiderne skal ivareta: Forutsetninger: - Kommunalsjefene skal ha et overordna ansvar for utviklingen i kommunen - Avdelingslederne skal ha et helhetlig ansvar for driften - Ansatte skal være myndigjorde medarbeidere med et selvstendig ansvar for sine ansvarsområder Overordnede mål: 1. Ny avdelingsstruktur/understruktur skal legge til rette for at avdelingslederne kan utøve helhetlig lederansvar og fokus på ledelse 2. Ny administrativ organisasjonsmodell skal legge til rette for resultatorientert ledelse og effektiv økonomisk drift 3. Det skal innføres nye navn/betegnelser på lederroller/organisatoriske enheter i Søndre Land kommune for å signalisere en endring i ledelsesmodell og innhold Side 13 av 48

14 Sak 98/12 Konsekvensen av de mål som er anført overfor er en profesjonalisering av lederansvaret og færre ledere i Søndre Land kommune og dermed en økonomisk innsparing Kriterier: 1. Økonomiske hensyn og intensjoner i anbefalt organisasjonsmodell 2. Ledelse og kontroll (kontrollspenn) 3. Effektiv arbeidsflyt og klare ansvarsforhold/styringslinjer Etter beslutninga i styringsgruppa ser nå den nye organisasjonen slik ut: Side 14 av 48

15 Side 15 av 48 Sak 98/12

16 Side 16 av 48 Sak 98/12

17 Sak 98/12 Vurdering: I den gamle organisasjonen var det 43 ledere som hadde et helhetsansvar for fag, personell og økonomi og 48 når en tar med mog-lederne som har hatt personal- og økonomiansvar. I den nye organisasjonen er det i alt 26 ledere med et helhetlig lederansvar og tar en med moglederne, som fortsatt vil ha personal- og økonomiansvar, er det 31 ledere. Endelig antall ledere vil en først få når tjenestetilbudet for barn og unge blir innplassert i organisasjonen. Det understrekes at reduksjonen i antall ledere ikke er det samme som reduksjon i antall årsverk. Denne oversikten vil en måtte komme tilbake til. Forskjellen er likevel at den nye organisasjone har betydelig færre ledere enn den gamle. Det er viktig å slå fast at ingen av nåværende avdelingsledere vil miste stilling i kommunen. For arbeidet videre er det skissert følgende prosess: 1. For den ene hovedgruppen blir stillingen definert som vesentlig den samme som i dag. 2. For den andre hovedgruppen blir stillingen definert som ikke vesentlig den samme som i dag og det vil bli gitt tilbud om stilling med endret innhold. I hovedsak vil forskjellen være at stillingen ikke lenger er tillagt personal- og økonomiansvar, men kun fagansvar. Side 17 av 48

18 Sak 98/12 3. For noen få områder vil det bli sammenslåinger. Her skal det gjennomføres kartleggingssamtaler for å konkludere med innplassering. 4. Kriterier vedtatt i samråd med tillitsvalgte skal ligge til grunn for kartleggingssamtalene. 5. Ledelsen arbeider med å lage beskrivelser/ lederavtaler for stillingene så raskt som mulig. 6. Det første som vil skje er å gjennomføre samtaler med alle berørte ledere i tillegg til de formelle kartleggingssamtalene. 7. Deretter vil den enkelte få brev om henholdsvis direkte innplassering i stilling eller endring av stilling. Det regnes med at delprosjekt 10 om organisering av tjenestene for barn og unge vil være ferdig i løpet av mai og at innplasseringen av disse tjenestene kan skje umiddelbart etterpå. I løpet av juni planlegges det å starte opp en opplæringsplan for de nye avdelingslederne. Det betyr at de nye avdelingslederne vil kunne være i full drift fra Dette er imidlertid et lite gunstig tidspunkt p.g.a. ferieavviklingen, så det er mer sannsynlig at datoen kan bli Denne datoen passer dessuten med rapportering for 2. tertial. Side 18 av 48

19 Sak 99/12 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - KONTORPLASSER M.M Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/237 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet ber rådmannen få gjennomført en forstudie/ et forprosjekt for å se på hvilke muligheter som ligger i en mer effektiv utnytting av rådhuset ved en rehabilitering. Vedlegg: Sak til kommunestyret (utrykt) Bakgrunn: I forprosjektrapporten av fra Arneson Consulting, som kommunestyret la til grunn for vedtak om et omstillingsprogram, er det foreslått ny administrativ organisering. Arbeidet i hovedprosjektet pågår for fullt, 8 av de 10 delprosjektene er gjennomført og en ny administrativ organisering er vedtatt, jf. orientering i sak til kommunestyret I den nye organiseringen er den kommunale virksomheten fordelt på fire kommunalsjefer. Dette innebærer en viss grad av nye samarbeidskonstellasjoner. For å legge forholdene best mulig til rette for en god samhandling både innad hos den enkelte kommunaslsjef og mellom kommunalsjefene, vil det være aktuelt å se nærmere på en hensiktsmessig kontorplassering. Dagens kontorer er dessuten relativt store og lite fleksible. I forprosjektrapporten ble det foreslått å slå sammen hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Rapporten fra delprosjekt 4 om helse- og omsorgstjenestene slutter seg til dette forslaget, men det understrekes at dette ikke kan gjennomføres før tjenestene kan samlokaliseres. I tillegg har kommunen fra før et krav om å skaffe bedre fasiliteter for menighetskontoret. Dessuten har barnevernet ønske om en plassering der en i større grad kan unngå at deres målgruppe må gå gjennom hele rådhuset. Ungdommens hus er også en sak der det har vært diskutert om det kunne finnes løsninger i rådhuset. Side 19 av 48

20 Sak 99/12 Som grunnlag for arbeid med fjernvarmeanlegg i Hov er det utarbeidet Varmeplan for Hov som ble behandlet i kommunestyret Her er rådhuset pekt på som et sentralt bygg for planlegging av et slikt prosjekt. Rådhuset, som ble tatt i bruk i 1964, har etter hvert fått et stort behov for rehabilitering, særlig gjelder det oppvarming og ventilasjon. Vurdering: Som det går fram av ovenstående er det flere grunner til å se på hvilke muligheter som ligger i en rehabilitering av rådhuset. Det legges til grunn for en slik mulighetsstudie at en rehabilitering av rådhuset vil gi plass til både flere funksjoner og medarbeidere. I en skisse som ble laget for noen år siden ble det antydet at det kunne bli plass til 30 % flere med en mer effektiv utnytting av arealene i bygget. Dette betyr at behovet for eksterne lokaler kan sløyfes og kostnaden pr medarbeider reduseres. På denne bakgrunn foreslår rådmannen at det blir gjort en forstudie som belyser hvilke muligheter som ligger i en rehabilitering av rådhuset. Det er avsatt i investeringsbudsjettet for inneværende år til prosjekttering av formålet. Rådmannen mener arbeidet må starte med forstudie/ forprosjekt før en går videre med planlegging og prosjektering. Side 20 av 48

21 Sak 100/12 KOMPETANSEPLAN FOR PEDAGOGISK PERSONALE OG LEDERE I GRUNNSKOLEN Saksbehandler: Fred Sørensen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 12/349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar vedlagte kompetanseplan for årene til etterretning 2. Kommunal utgift for 5 deltakere på leseveilederkurs for høsten 2012 er på kr Grunnskolens budsjett styrkes med samme beløp og dekkes av tidligere opparbeidet fond. Vedlegg: Handlingsprogram kompetansetiltak Bakgrunn: Å øke læringsutbytte for elevene har vært det store tema i skoleutviklingen de siste årene. I læreplanen (L06) Kunnskapsløftet blir det satt klarere mål for hva som skal læres på de forskjellige trinnene og i fagene. Forskningen viser at læreren har stor betydning for elevenes utvikling. Den gode lærer må være faglig oppdatert for å kunne skape engasjement hos elevene og det igjen gir økt læring. Dette er både myndighetene, KS og lærerorganisasjonene enige om og har inngått en intensjonsavtale som går ut på at staten dekker 50 % av vikarutgiftene, kommunen 25 % og den enkelte lærer de siste 25 %. De tre siste årene har hovedfokuset på kompetanseheving vært å øke leseferdigheten som igjen er nøkkelen for alle fag. Her har lærere og skoleledere fra alle skolene i Toten- og Landkommunene samarbeidet. Resultatene på de nasjonale prøvene i lesing viser at satsingen har gitt resultater. Side 21 av 48

22 Sak 100/12 Leseprosjektet avsluttes våren 2013, men det er ønskelig at lærere blir enda bedre leseveiledere. Dette er et 30 poengs studie som går over ett år. Skolene må ha kompetanse som kan være veiledere for nye og andre lærere. Nå er turen kommet til regning/matematikk. Her er det forbedringspotensiale. Planen legger opp til at 3 lærere fordelt på hver av skolene gis et videreutdanningstilbud i regning på 30 studiepoeng. Vurdering: Kommunen står overfor store omstillinger. Det er derfor viktig å ha personale som kan gjøre de rette tingene for å utvikle den enkelte elev ut fra de forutsetninger den har. Det er, som nevnt, etablert et spleiselag der staten dekker 50 % av vikarutgiftene, kommunen 25 % og den enkelte lærer de siste 25 %. Utgiftene for kommunen blir på kr i 2012 og tilsvarende beløp i Grunnskolen/ den enkelte skoles budsjett styrkes med samme beløp som dekkes av tidligere opparbeidet fond. Statens samlede andel for 5 deltakere er kr for høsten Side 22 av 48

23 Sak 101/12 OPPTUR SØNDRE LAND - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 101/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet innvilger inntil kr ,- til Opptur Søndre Land for å avklare overordnede mål og konkrete fysiske tiltak av handelssentrumet Hov. Beløpet innvilges fra det kommunale næringsfondet som da reduseres fra kr til kr ,18. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Hov som handelssentrum har et sterkt behov for å styrkes og forskjønnes. Det er over flere år forsøkt å gjøre en større stedsutviklingsprosess, men som av ulike grunner har stoppet opp. Opptur Søndre Land har med bakgrunn i dette satt opp delprosjektet C5 Stedsutvikling Hov hvor det langsiktige resultatet for delprosjektet er: Å bidra til økt aktivitet, trivsel og omsetning i Hov og en styrket handelstandsforening. Det skal være i gangsatt et godt forankret stedsutviklingsprosjekt der mange aktører samarbeider om felles mål for positiv utvikling av Hov. For året 2012 er det er avsatt kr i søkbare midler for Hov handelsstand, hvor disse midlene skal benyttes til aktiviteter/prosjekter som skaper synlige løft for Hov. Disse midlene har blitt svært godt motatt, men signalene som nå gis fra flere hold er at det er behov for å utrede og avklare de mer overordnede mål og konkrete fysiske tiltak som er tenkt gjennomført. Side 23 av 48

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer