STYREMØTE. Helse Førde HF , Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Førde HF , Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt: Fredag 30. september 2011 kl. 09:00 Går til: Styremedlemmer Jorunn Ringstad, nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Wenche Kristin Røkenes Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes Styremøtet er ope for publikum og presse. Møtet startar med miniseminar om forsking, kl. 09:00 10:30 i auditoriet, Førde sentralsjukehus. Etter styremøte vert det eit felles møte mellom styret og Brukarutvalet i Førdegården (Naustdalsv. 5). Sakliste Underlag 053/2011 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 054/2011 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Vedlagt 055/2011 A Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF Vedlagt 056/2011 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt 057/2011 A Rapportering frå verksemda per august 2011 Vedlagt 058/2011 A Styringsdokument - rapportering 2. tertial 2011 Vedlagt 059/2011 A Risikostyring rapportering 2. tertial Vedlagt 060/2011 Eventuelt Skriv og meldingar Førde, 23. september 2011 Helse Førde HF (sign.) Clara Øberg Styreleiar Vedlagt 2

3 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Berit Irene Haarklau Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Arkivsak 2011/2115/ Styresak 054/2011 A Styremøte Forslag til vedtak Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF vert godkjent. 3

4 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: , kl Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara Øberg Jorunn Ringstad Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Wenche Kristin Røkenes Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes Styreleiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem/ tilsetterepr. Medlem/ tilsetterepr. Medlem/ tilsetterepr. Medlem/ tilsetterepr. Forfall frå styret Reidun K. Halland Medlem Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, administrerande direktør (unntatt sak 050/2011 A) Vidar Vie, viseadm. direktør (unntatt sak 050/2011 A) Tore Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk (unntatt sak 050/2011 A) Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk (unntatt sak 050/2011 A) Hans Johan Breidablik, fagdirektør (unntatt sak 050/2011 A) Arne Eithun, kommunikasjonssjef (unntatt sak 050/2011 A) Tom Hansen, økonomidirektør (unntatt sak 050/2011 A) Arne Skjelten, HR-direktør (unntatt sak 050/2011 A) Berit Irene Haarklau, referent Andre deltakarar Tova Kjæmpenes, prosjektleiar (sak 048/2011 O) 4

5 Sakliste 046/2011 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 047/2011 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF /2011 O Administrerande direktør si orientering 049/2011 A Rapportering frå verksemda per juli /2011 A Arbeidsgjevartilhøve u.off 23, første ledd 051/2011 Eventuelt Skriv og meldingar Møtet starta med fagleg orientering ved Førde BUP sine nye lokale i Prestebøen 8, kl Avdelingssjef Liv Åse Dybdal orienterte om tema: Status for fagfeltet BUP i Helse Førde. 046/2011 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering: Styreleiar Clara Øberg ønska styret, publikum og presse velkommen til dagens styremøte ved Førde sentralsjukehus. Styreleiar orienterte om følgjande: Dagsorden: - Møtet hadde først ein open del, og ein lukka del til slutt - Styremedlem Reidun K. Halland hadde meldt forfall Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 047/2011 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte

6 048/2011 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1. Omstillingsarbeidet - status Førebels program for omstillingsarbeidet - Programeigar = Adm. direktør - Programstyre = Føretaksleiinga - Programkontor = Programleiar A.M. Øvsthus - Programstab = Kommunikasjon, HR, Fag, Areal, Økonomi, Internservice, IKT - Prosjekt ortopedi - Prosjekt føde - Prosjekt indremedisin - Ulike samhandlingsprosjekt Førebels plan for programmet hausten 2011 og våren 2012 gjennomføring av Helse Førde 2010 Status for endring av det ortopediske tilbodet Det vert jobba fortløpande med omstillingsarbeidet. Styret blir løpande orientert om prosjektet undervegs. 2. Samhandlingstreff i Helse Vest Helse Vest arrangerer samlingar saman med fylkesmannen (fylkeslegen) august i Bergen september i Førde, der styret Helse Førde HF også blir invitert - 6. oktober i Haugesund oktober i Stavanger Helse Førde presenterer to prosjekt i samlinga. 3. Nettbasert tiltak for læring les og lær - Les og lær uønska hendingar, tilsyn med meir - Saker i Synergi Prosjektleiar Tova Kjæmpenes orienterte om: 4. Statusrapport felles EPJ Helse Førde 2011 Status fase 1: gjennomført i høve plan og budsjett Status fase 2: innføring av Dips BUP og talegjenkjenning for radiologi Status talegjenkjenning, somatikk fase 1 Status talegjenkjenning, radiologi fase 2 Helse Førde pilot for nasjonal nynorsk talegjenkjenning min 17 legar skal delta Adm. direktør Bolstad orienterte om: 5. Fødestove ved Lærdal sjukehus - Protokollen frå føretaksmøtet 4. mai Eit trygt fødetilbod 6

7 Status: Prosessen omkring rekruttering er ikkje avklara enno. Adm. direktør vil ta kontakt med eigar Helse Vest for avklaring. 6. Ny HR-direktør Arne Skjelten starta i stillinga 1. august, og han vart presentert. 7. Ny utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven startar i stillinga 10. oktober. Styremedlem Schønberg etterspør status i Helse Førde ang. Nasjonale forløpslinjer for behandling av kreft. Adm. direktør Bolstad bekrefta at dette vert ei orientering/ sak i neste styremøte. 8. Helse 2020 Strategi for helseregionen - planen vart vedteken i styret i Helse Vest RHF 22. juni dokumentet vart utsendt som skriv og melding til dagens styremøte 9. Regional plan for psykisk helse, Helse Vest planen vart vedteken i styret i Helse Vest RHF 22. juni dokumentet vart utsendt som skriv og melding til dagens styremøte Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering. 049/2011 A Rapportering frå verksemda per juli 2011 Oppsummering: Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Samla ventetid for pasientar som har fått behandling er på veg ned, og er i juli under målsetninga på 65 dagar. Epikrisetidene held seg bra, men i somatikken berre litt over 80%. Ein god del senger vert fortsatt brukt til ferdigbehandla pasientar. Talet på rapporterte korridorpasientar er svært lavt i juli. Det har vore ein liten auke i talet på fristbrot, slik at dette treng kontinuerleg overvåking framover. Aktivitet Aktiviteten i perioden var på same nivå som førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 11,4 % høgare enn måltalet (168 poeng). Akkumulert ligg produksjonen 43 DRG poeng bak budsjettet (0,3 %). Vi ligg 1,4 % bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (203 poeng). Dagkirurgi/dagopphald er på same nivå som fjoråret, noko som er 1,5 % svakare enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 1,0 % mindre enn fjoråret (615 konsultasjonar). Vi har 297 heildøgnsopphald mindre enn førre året (2,8 %). 7

8 Økonomi Resultatet for Helse Førde samla til og med juli månad syner eit negativt avvik på 6,5 mill. Perioderesultatet var 2,5 mill. kroner betre enn budsjett for månaden. Inntektene var 2,1 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane var 0,4 mill lågare enn budsjett. Bokført resultat etter sju månader er negativt med 30 mill., noko som er 6,5 mill. svakare enn budsjett. Akkumulert er inntektene 3,5 mill. høgare enn budsjett og kostnadane er 10 mill. høgare enn budsjett. Prognosen for 2011 er betra med 5 mill. til eit avvik på 20 mill. Det vert arbeidd vidare med å kvalitetssikre prognosen i september, og å finne tiltak som kan betre prognosen ytterlegare. Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde vart på 6,5 % i juni (i juni 2010 var sjukefråværet 6,3 %). Brutto månadsverk i juli var Dette er 28 færre enn same periode førre året. Netto månadsverk i juli var Dette er 27 færre enn same periode førre året. Del heiltid har auka med om lag 2% gjennom dei siste 2 månadar til 65,5%. Bruk av deltid har lagt på om lag 32% det siste året, medan tilkallingshjelp er redusert frå 5% til om lag 3% gjennom sommaren. Deltidsstillingar utgjorde 31,2 % i juli. Del heiltid var 65,5 % og tilkallingshjelp utgjorde 3,2 % av brutto månadsverk i juli. Fagdirektør Breidablik orienterte om kvalitet, herunder: - ventetider for behandla pasientar - tal behandla pasientar - ventande pasientar - langtidsventande - fristbrot behandling - ungdomsgarantien (< 23 år psyk/rus) - korridorpasientar - ferdigbehandla (utskrivingsklare) pasientar - epikrisetider psykiatri og somatikk - stryking frå planlagde operasjonar - andel kontrollar poliklinikk Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar. Styret drøfta rapporteringa. Styremedlem Larsen etterspør ein oversikt, som viser trender i fordeling nyhenvisning. Adm. direktør sitt framlegg til vedtak: Rapportering frå verksemda per juli 2011 vert teken til vitande. Endringsframlegg frå styreleiar Øberg: Styret ser behovet for straks å starte rekrutteringsarbeidet til rusposten på Eid. Dette vert å ta opp med Helse Vest. 8

9 Votering: Adm. direktør sitt framlegg til vedtak med styreleiar Øberg sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Rapportering frå verksemda per juli 2011 vert teken til vitande. Styret ser behovet for straks å starte rekrutteringsarbeidet til rusposten på Eid. Dette vert å ta opp med Helse Vest. 050/2011 A Arbeidsgjevartilhøve u.off 23, første ledd Oppsummering: Styreleiar Øberg orienterte innleiingsvis, og styret drøfta saka. Vedtak (samrøystes): Administrerande direktør si løn blir regulert med 4,2 %, med verknad frå Det vert ny vurdering ved årsskifte. 051/2011 Eventuelt Styret hadde ein kort gjennomgang av utsende dokument til Skriv og meldingar. 9

10 Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Protokoll frå føretaksmøte i Helse Førde HF 31. mai 2011 Notat til styret i Helse Vest RHF vedr. Omstillingsutfordring Helse Førde, datert Brev frå Helse Vest vedr. Frist Fødestove ved Lærdal sjukehus, datert Brev frå Helse Vest vedr. Oppfølging av ventetider og fristbrot i Helse Vest, datert Svarbrev frå Helse Førde vedr. Oppfølging av ventetider og fristbrot i Helse Vest, datert Brev frå Helse Møre og Romsdal vedr. Nyremedisinsk tilbod i sjukehusa på Sunnmøre, datert Brev frå Helse Vest vedr. Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter høring, datert Brev frå Advokatfirmaet Harris vedr. Fremtiden for Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Advokatfirmaet Harris vedr. Styret i Helse Førde sitt vedtak av 17. juni fremtiden for Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Helsetilsynet vedr. Avslutning av påleggssak, datert Vedtak i Kommunestyret i Selje kommune vedr. Nordfjord sjukehus støtte til tilsette Brev frå Vågsøy Senterparti til Helse Vest vedr. spørsmål til Regjeringa den , datert Brev frå Helse Vest til Vågsøy Senterparti vedr. Spørsmål rundt Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Advokatfirmaet Harris vedr. Helse Førde HF sitt vedtak av 17. juni 2011 anmodning om utsatt iverksettelse, datert Regional plan for psykisk helse, Helse Vest (vedtatt av styret Helse Vest RHF, juni 2011) Helse 2020 Strategi for helseregionen (vedtatt av styret Helse Vest RHF, juni 2011) Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet: 1. Referat frå møte i Kvalitetsutvalet

11 Ref. Berit Irene Haarklau Clara Øberg Styreleiar Jorunn Ringstad Nestleiar Reidun K. Halland (sett) Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Wenche Kristin Røkenes Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes 11

12 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Berit Irene Haarklau Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF Arkivsak 2011/2116/ Styresak 055/2011 A Styremøte Forslag til vedtak Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF vert godkjent. 12

13 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Berit Irene Haarklau Administrerande direktør si orientering Arkivsak 2011/161/ Styresak 056/2011 O Styremøte Forslag til vedtak Styret tek meldingane til orientering. 1. Forløpslinjer for behandling kreft i Helse Førde status * orientering i møtet 2. Info frå Pasienthotellet * orientering i møtet 13

14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/134/ Styresak 057/2011 A Styremøte Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per august 2011 vert teken til vitande. 14

15 Oppsummering/ samandrag Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Samla ventetid for pasientar som har fått behandling er i august er gått noko opp etter å ha lege lavt i sommarmånadane. Epikrisetidene held seg stabilt over 80%. Talet på rapporterte korridorpasientar er svært lavt i august, og vi nærmar oss målet om ingen korridorpasientar. Aktivitet Akkumulert ligg produksjonen 164 DRG poeng bak budsjettet (1,0 %). Dagkirurgi/dagopphald er 4,8 % færre enn fjoråret (314 opphald). Poliklinisk aktivitet er 1,8 % lågare enn fjoråret. Vi har 577 heildøgnsopphald mindre enn førre året (4,8%). Økonomi Perioderesultatet var 6,0 mill. kroner svakare enn budsjett for månaden. Inntektene var 3,4 mill. kroner lågare enn budsjett og kostnadane var 2,6 mill høgare enn budsjett. Bokført resultat etter åtte månader er negativt med 39,1 millionar, noko som er 12,4 millionar svakare enn budsjett. Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 550 mill. Per 1. september var det trekt opp 441 mill. Ein meinar at det er risiko for avvik mot budsjett på 20 mill. i Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde er på nivå med fjoråret (6,6 % i juli). Brutto månadsverk er 21 færre enn same periode førre året. Netto månadsverk er 16 færre enn same periode førre året. KVALITET Ventande/Ventetider Gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar ligg samla sett på 81 dagar i august. Det har som venta vore ein oppgang her sidan sommarmånadane, og ein er igjen klart over målsetninga om 65 dagar for denne parameteren. Talet på behandla pasientar ligg noko over august i fjor, og med noko større andel ikkje-prioriterte pasientar. Samla tal ventande er noko lavare enn fjoråret for prioriterte pasientgrupper. Talet på langtidsventande har igjen hatt ein lett auke til 148 som tilsvarar 2%. Her må det inn tiltak framover hausten. Samla utvikling krev ekstra tiltak. Epikrisetider På dette området ser det no ut som om ein har stabilisert seg på ei god måloppnåing, og greier å halde deette samla sett over 80% både innanfor psykisk helsevern og somatikk. August har 84% i somatisk del og 81% i det psykiske helsevernet. 15

16 Korridorpasientar Eit arbeid har vore i gang med tanke på å unngå korridorpasientar i Helse Førde ved å nytte ledig kapasitet i andre avdelingar og på pasienthotellet. Så langt er utviklinga svært positiv på dette området med svært lite korridorpasientar i august og ingen innanfor psykisk helsevern. Fristbrot Etter å ha kome ned i 0% fristbrot tidlegare i 2011, er det no ein klar aukande tendens igjen. Dette gjaldt også for august med 3% fristbrot (85 stk.) på ventelista, og 9% (109 stk.) for dei som starta behandling. Avvik på ventelisteoppfølginga ved NSH har forsterka utfordringa vår i haust grunna 93 nye rettigheitspasientar som i løpet av kort tid skal ha undersøking. For ungdomsgarantien er tala utfordrande med samla sett 18%, sjølv om det er tale om få pasientar. Stryking av planlagde operasjonar Helse Førde har over tid klart å ligge under måltalet på max 5% strykingar frå planlagde operasjonar, og dette gjeld også for august med 4%. Området ligg stabilt og resultatet må seiast å være svært bra. AKTIVTET Somatikk Akkumulert Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Aktivitet per august 2011 vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, (A) (135) (477) DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, (B) (28) 428 (77) SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (164) (554) DRG-poeng pasienter beh andre region (11) Sum drg-poeng eigne pasientar (147) (440) Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) Antall Dagkirurgi/dagbehandling (359) (314) Antall sykehusopphold (1 357) (577) Antall polikliniske konsultasjoner (816) (1 256) Perioden Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 5,9 % lågare enn måltalet. Produksjonen i perioden var 116 poeng mindre enn budsjett. I høve fjoråret var produksjonen i perioden 4,8 % lågare (92 poeng). Det er behandla pasientar i perioden, noko som er 5,8 % færre enn førre året. Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 164 DRG poeng bak budsjettet (1,0 %). Vi ligg 3,3 % bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (554 poeng), og har ein nedgang på 2,4 % frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald er 4,8 % færre enn fjoråret (314 opphald). Poliklinisk aktivitet er 1,8 % lågare enn fjoråret (1.256 konsultasjonar). Vi har 577 heildøgnsopphald mindre enn førre året (4,8%). Psykiatri BUP 16

17 UPH har hatt ein reduksjon i tal senger frå 2010 til 2011, det er difor venta at ein skal ligge på 55 % av aktiviteten i fjor. UPH har større reduksjon i liggedøgn enn føresett i plan. Vi har ingen grunn til å tru at det er andre høve enn tilfeldig variasjon. I vårt fylke er det nokre få pasientar som genererer mange liggedøgn, og endringar her vil difor slå tydeleg ut i statistikken. BUP har nedgang i poliklinisk aktivitet og ligg etter plan, men ligg litt over resultatet på same tid i fjor. Det er FBUP som har utfordringa. Årsakene til avviket er samansette. Turnover og kompetanse-samansettinga er ei utfordring. FBUP er no på plass i nye lokalar, og avdelinga skal være konsolidert i løpet av kort tid. FBUP vil truleg ikkje kunne ta att aktivitetsnedgangen frå i vår. VOP 17

18 PHV har som mål å redusere liggedøgn gjennom kortare liggetid og auka dagtilbod. Vi har difor redusert tal senger ved DPS'a. At ein ligg omlag på nivå med i fjor skuldast høgare beleggsprosent, noko som reduserer fleksibiliteten og aukar risikoen for korridorpasientar. NPS har redusert tal senger frå august, og vil få lågare tal liggedøgn enn plan utover hausten. PHV har samla auka tal polikliniske konsultasjonar hittil i år i høve same periode i fjor. PSK og NPS har hatt ein reduksjon samstundes som ISP har hatt auke. Årsaka til endringar på avdelingsnivå er fleire og tilfeldige, blant anna tal terapeutar tilgjengeleg. Dagbehandling har størst omfang ved NPS, litt ved ISP og ikkje tilbod ved PSK. Ved NPS ser vi ein reduksjon i høve nivået i fjor. ØKONOMI Perioden Perioderesultatet var 6,0 mill. kroner svakare enn budsjett for månaden: Inntektene var 3,4 mill. kroner lågare enn budsjett og kostnadane var 2,6 mill høgare enn budsjett. Hittil Bokført resultat etter åtte månader er negativt med 39,1 millionar, noko som er 12,4 millionar svakare enn budsjett. 18

19 Inntektene hittil i år er 0,3 mill. høgare enn budsjett. Kostnadssida hittil i år syner eit negativt avvik mot periodisert budsjett på 12,7 mill. kroner. - lønskostnadane syner eit meirforbruk på 10,3 mill. kroner. - varekostnader har eit meirforbruk på 7,0 mill. kroner. - mindreforbruk på andre driftskostnadar utgjer 2,8 mill. kroner. - finanskostnader syner eit mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Prognose Føretaket har arbeidd med kvalitetssikring av prognosen for 2011 for å førebu arbeidet med budsjett for Arbeidet syner at ein prognose med risiko for avvik mot budsjett på 20 mill. er vårt beste estimat for resultatet av drifta i Risikoen er i hovudsak knytt til lønsområdet, og det er mindre risiko for avvik på andre område i vår drift. Om lag halvparten av avviket skuldast dyrare lønsoppgjer enn føresett. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 550 mill. Per 1. september var det trekt opp 441 mill. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i Helse Førde vart på 6,6 % i juli. I juli 2010 var sjukefråværet 6,4 %. Tal for august kan rapporterast på i neste styremøte. Månadsverk Brutto månadsverk i august var Dette er 21 færre enn same periode førre året. Netto månadsverk i august var Dette er 16 færre enn same periode førre året. Bruk av deltid Del heiltid var 62% i august. Bruk av deltid var 30%, medan tilkallingshjelp låg på 8% i august. Samla sett er dette same nivå som same månad førre året. 19

20 TILSYN I HELSE FØRDE Helseføretaka skal, ut frå pålegg i Styringsdokument for Helse Førde HF 2011, rapportere månadleg til styra og Helse Vest RHF på status i tilsynssaker (systemrevisjonar og enkelthendingar) frå Helsetilsynet, og på status i tilsynssaker frå andre myndigheitsorgan. Den første tabellen her viser oversikt over alle systemtilsyn/systemrevisjonar frå Helsetilsynet som er under handsaming i Helse Førde per d.d., eller som er avslutta etter siste rapport. Tala viser til saksnummeret i sak/arkivsystemet, for at det skal vere lett å finne att sakene. Systemrevisjonar og andre tilsynssaker frå Helsetilsynet som gjeld system i avdelingar Namn på avdeling Emne for tilsynet Har rapporten dokumentert avvik? Ligg det føre plan for lukking av avvik? Styrebehandling av oppfølging av tilsynet Kort skildring av prosessen med HT for å avslutte saka Sak avslutta dato Førde BUP og revmato - logisk pol.kl. UPH Psyk. klinikk FSS Ort.avd. FSS Psyk.pol Førde og Florø Psykiatr. Klinikk Med seksj. NSH Prioritering av tilvisingar og ventetider Tilhøva ved UPH i høve m.a. kvalifisert e legar Tverrfagleg spesialiser t rusbehandlin g Beh. av skrøpeleg e eldre med hoftebrot Rusbehandlin g Korridorpasientar Venteliste r og prioriterin g Ja, desse: BUP: ventetid og info til pas. Revma.pol: Info til pas. Ja, drifta stettar ikkje krav til forsvarleg verksemd Er ikkje gjennomfør t Er ikkje gjennomfør t Er ikkje gjennomfør t Ja, for stor bruk av korridorpas. HF har meldt avvik Sendt svarbrev til HT i mars- 11. Ja, status til HT om bemanning og planar innan Sendt inn dokument i saka Sendt inn dokument i saka Styret i Helse Vest vert orientert kvar månad Styret i Helse Vest vert orientert kvar månad 10/2040. HT har gitt frist til til å dokumentere at nye rutinar fungerer 07/1673 HF har sendt brev til HV innan fristen. Er ikkje avslutta Er ikkje avslutta Ingen 11/1030 Er ikkje avslutta Ingen 11/1531 Er ikkje avslutta Nei Ingen 11/1707 Er ikkje avslutta Skal sende rapport kvar 3. månad Ja. Styret i Helse Førde vert orientert kvar månad Tlf styremøte 11/368 Er ikkje avslutta Svarfrist Kommentarar / status for tilsyna Tilsyn gjennom -ført i nov Svart sist Saka vart oppretta i 2007 Meldt tilsyn i sept 2011 Meldt tilsyn i sept 2011 Meldt tilsyn i sept 2011 Saka vart oppretta i febr

21 Tabellen under viser ei oversikt over tal tilsyn frå Helsetilsynet ut frå enkelthendingar. Her skal det bare rapporterast aggregert informasjon, ikkje enkelthendingar. Tilsyn frå Helsetilsynet ut frå enkelthendingar Namn på verksemd Helse Førde Helse Førde Helse Førde Skildring av prosess for handtering av sakene Ansvarleg avd.følgjer opp sakene Ansv.avd. følgjer opp sakene Ansvarleg avdeling følgjer opp sakene Er det lagt til rette for å fange opp gjentakande avvik? Ja, i kvar enkelt avd. Ja, i kvar enkelt avd. Ja, i kvar enkelt avd. Styret si involvering i oppfølging av tilsyn frå enkelthendingar Månadleg rapport Månadleg rapport Månadleg rapport Kommentar / status / saksnummer 1 sak frå 2009 er ikkje avslutta: gjeld tilsyn med ein tilsett. 3 saker frå 2010 er ikkje avslutta: 2 gjeld tilsyn med ei avdeling, 1 gjeld klage i høve teieplikt. 8 saker frå 2011 er ikkje avsl.: 4 gjeld klage på behandling 3 gjeld 3-3 saker pas.skade 1 gjeld tilsyn med ein tilsett. Saksnummer: 09/1706, 10/356, 10/2635, 10/2009, 11/1231, 11/1767, 11/1803, 11/1559, 11/586, 11/1533, 11/7, 11/833. Vi skal også rapportere på status i tilsynssaker frå andre myndigheitsorgan. Tabellen under viser oversikt over dei tilsyna som vi har under handsaming, dei som er avslutta etter førre rapport, eller som er meldt skal komme. Tilsyn frå andre tilsyns- og klageorgan Tilsynsmyndigheit Dato for brev Kva saka gjeld Arbeidstilsynet Arbeidstid for fast tilsette og vikarar i heile Helse Førde. Gjeld også heile Helse Vest. 11/920 Arbeidstilsynet Utført tilsyn Organisering med bedriftshelseteneste 10/2251 Godkjent gyldig plan til Arbeidstilsynet Ambulansestasjonar, landsdekkande kampanje Føre var 11/1349 DSB (dir. for samf.sikkerhet og beredskap) Statens legemiddelverk HMS, Medisinskteknisk utstyr, elektro på FSS og NSH 10/1052 og 11/ Tilvirking av blod og blodkomponenter 11/900 Kommentar/status Felles svar er sendt frå Helse Vest. Er ikkje avslutta Er avslutta Er gjennomført 17. august Er sendt svar febr.11, nytt tilsyn gjennomført sept. 11 Gjeld alle blodbankane i HFD, tilsyn Sendt plan- lukking av avvik 21

22 Sunnfjord energi Florø sjukehus Gjeld straumførande utstyr som t.d. heis, MTU, kompressoranlegg, nødlysanlegg m.m. 11/ Er ikkje avslutta Gjennomført Er avdekka fleire avvik, har sendt svar, er ikkje avslutta. Mattilsynet Nordfjord sjukehus. 06/454 Gitt vedtak om pålegg, avvika er lukka. Saka er avslutta. Branntilsyn Lærdal sjukehus 06/85. Fleire avvik er påvist. Sendt foreløpig svar Er ikkje avslutta. Statens strålevern Nukleærmedisinsk verksemd 09/1078, gjeld kvalifisert legeressurs Blodbanken FSS, NSH, LSH. 11/900. Tilsyn i mai. Påvist 7 avvik Statens legemiddelverk Arbeidstilsynet Svelgen og Bremanger ambulansestasjon. 11/1616 Godkjenning til HF gitt. Sendt svar Er ikkje avslutta. Er meldt tilsyn august 11 Vedlegg: Klinikkvise verksemdsrapportar 22

23 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: august 2011 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Hittil i år Avvik vs. plan I fjor Avvik vs. i fjor Estimat Plan Avvik vs. plan I fjor Avvik vs. i fjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen (686) (386) (986) (503) region, dag /døgn DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, poliklinikk DRG-poeng pasienter tilhørende andre (11) 319 (28) (56) 474 (69) regioner - fakturering av gjestepasienter SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (391) (360) (585) (533) Poeng fristbrot Totale poeng (391) (360) (585) (533) Antall Dagkirurgi/dagbehandling (6) Antall sykehusopphold (460) (465) (550) (734) Antall polikliniske konsultasjoner (139) Til no har i år har klinikken behandla 1,4 % fleire pasientar enn det ein hadde budsjettert med. Det er behandla 460 (6,9 %) færre heildøgnpasientar, men stadig fleire får behandling som dagpasientar. Etter åtte månaders drift er tal DRG-poeng 391 færre enn planen. Det meste av denne reduksjonen skuldast færre heildøgnpasientar. Året Fødselstal: Seksjonar Førde Sentralsjukehus Nordfjord Sjukehus Fødestova Lærdal sum Fødselstalet etter åtte månader er mindre enn fjoråret, men om lag som tala for Forsterka fødestove i Lærdal har vore stengt sidan juni. 23

24 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne Periode Hittil i år Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Gjestepasienter Polikniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Dei bokførte nettokostnadane er 14,9 mill kr større enn budsjettet etter åtte månaders drift. Inntekter I august er inntektene 1 mill kr lågare enn budsjettet. Etter åtte månader er inntektene 5,2 mill kr mindre enn budsjettet. Hovudårsaka er at klinikken har færre DRG-poeng enn venta. Kostnader. I august er kostnadane 6,1 mill kr større enn budsjettert. Samla etter åtte månaders drift, er kostnadane 9,6 mill kr over budsjettet. Hovudårsaka er større lønskostander, større kostnader til leige av lokale til ambulanse, bilkostnader mv. Årsprognose for 2011 Kirurgisk klinikk har endra prognosen frå førre rapportering, frå ei overskriding av budsjettramma på årsbasis med 14,2 mill kr til 21,3 mill kr. I august har vi auka opp avviket på inntektsida med 6,8 mill kr, fordi klinikken ikkje vil ta inn att etterslepet på DRG-poeng. Totalt vil klinikken tape 585 poeng samanlikna mot budsjettet for Pasientbehandlinga er lagt om frå innlagt til meir behandling på dagtid. I tillegg er prognosen på lønsområde auka med omlag 2 mill kr. Samla vil klinikken kome ut med ein nettokostnad på 360,1 mill kr, mot budsjett mill kr. 24

25 i 2011 Innsparingstiltak/aktivitetsauke - krev aktiv prosess Budsjett 2011 Prognose 2011 Avvik 2011 Raskare tilbake - opp til tidlegare nivå Auka drg-produksjon- fleire legar tilbake i jobb Nye avtaleprisar kneproteser Nedtak av stillingar i 2011 på KK Generell kostnadsreduksjon i kir klinikk Omlegging Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke drift sengepostar lokalsjukehusa i frå budsjett Kirurgisk klinikk har i budsjettet lagt inn tiltak på ca. 12 mill. kr som krev ein aktiv prosess. Så langt i år ser det ut som vi skal greie å oppnå ca 7 mill kr av dette. Etter dei siste vedtak om strukturendringar ved lokalsjukehusa vert fokus framover å gjennomføre desse, det gjer at dei tidlegare skisserte tiltaka ved lokalsjukehusa fell bort. PERSONELL BRUTTO / NETTO MÅNADSVERK Brutto månadsverk er 712 i august, 4 færre enn same månad i fjor. I august er det framleis innslag av ferievikarar. Netto månadsverk er 593, 8 månadsverk mindre enn august i fjor. 25

26 PERSONELL BRUK AV DELTID 8,6% 65,6% Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er per august 25,8 % deltid, 8,6 % er tilkallingshjelp og 65,6 % utgjer faste stillingar. PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Siste sikre registrering av sjukefråvær (per juli) var 6,8 % - noko som er høgare enn dei siste månadane. Sjukefråværet har gjennom året vore ca 1,3 % høgare enn fjoråret. 26

27 KVALITET EPIKRISETID Samla for kirurgisk klinikk ligg epikrisetida på 83% ved utgangen av august. KORRIDORPASIENTAR AKKUMULERT Avdeling Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS sum Tabellen viser at tal korridorpasientar er kraftig redusert frå tilsvarande månader i fjor. Det har ikkje vore registrert korridorpasientar dei tre siste månadane i klinikken. Samarbeid med pasienthotel og andre avdelingar har gjort dette mogeleg. FRISTBROT Antal fristbrot Tal pr Kvinneklinikken 2 ØNH Kjeve 0 Auge 2 Ortopedi 15 Kirurgi 45 Sum Kirurgisk klinikk 64 Tala som framgår av tabellen for august, er ikkje kvalitetssikra frå avdelingane ved rapporteringstidspunktet. 27

28 VENTELISTE Gjennom sommaren har den gjennomsnittlege ventetida gått noko opp; til 111 dagar, 67 dagar for dei prioriterte, og 135 dagar for dei uprioriterte pasientane. VENTETID I KALENDERDAGAR Utvikling i ventetid for ventande v/ periodeslutt der pasienten har rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i KIRURGISK KLINIKK (100315) per 2011-aug. Somatikk, alle omsorgsnivå Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent % % % % % % 28

29 BRUK AV TRYGG KIRURGI 29

30 Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: August 2011 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK - HELSE FØRDE Aktivitet pr. August 2011 Faktisk Plan DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, inkludert biologiske legemiddel DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk Hittil i år Avvik vs. plan I fjor Avvik vs. i fjor Estimat Plan Avvik vs. plan I fjor Avvik vs. i fjor 6 654, ,4-98, ,2-72, , ,2-150, ,7-27, , ,7 223,7 970,8 323, , ,2 250, ,0 357,2 Året DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 65,9 73,2-7,3 85,8-19,9 111,8 111,8-127,1-15,3 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 8 015, ,3 117, ,7 231, , ,2 100, ,9 314,4 DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C 244,3 171,6 72,7 156,7 87,6 262,0 262,0-214,3 47,7 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) 8 193, ,7 197, ,6 338, , ,4 100, ,1 377,3 Antall Dagbehandling Antall sykehusopphold / heildøgnsopph Antall polikliniske konsultasjoner Av desse H-resept - drg poeng 809,9 712,5 97,3 686,4 123,5 916,0 916,0-882,4 33,6 Tab.1 DRG-poeng (A+B) hittil syner 117 fleire poeng enn måltal. Sett i høve til i fjor, har vi så langt oppnådd 231 fleire DRG-poeng. Etter drift i 8 månader har poliklinisk verksemd gjennomført 2403 fleire konsultasjonar enn måltal. Talet på heildøgnsopphald syner 92 færre enn måltal og 258 færre enn i fjor på same tid. Dette er mellom anna eit resultat av endring frå døgn til dag-behandling på hjartepasientar. 30

31 ØKONOMI Denne Periode Hittil i år Medisinsk klinikk Avvik Avvik Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Gjestepasienter Polikniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Tab.3 (utan interne postar) Resultat Driftsresultat hittil syner meirutgifter på 6,6 mill.kr. mot budsjett. Inntekter Sum inntekter syner at det så langt har vore meirinntekter på 5,3 mill. kroner mot budsjett. ISF refusjon eigne pasientar syner i same periode balanse mot budsjett. Kostnader Brutto utgifter for Medisinsk klinikk syner hittil i år eit meirforbruk på 12 mill. kr. mot budsjett. Dette handlar hovudsakleg om løn og høgkostmedisin. Prognose Underkapasitet ved HUS for hjartepasientar kan medføre auka kostnader for medisinsk klinikk. Det er difor usikkerhet til utgifter knytt til bruk av Feiringklinikken og høgkostmedisin. 31

32 Status på vedtekne tiltak. TILTAK 2011 PR. AUGUST 2011 Innsparingstiltak / aktivitetsendringar Innsparing laboratorie-rekvisita, Radiologi FSS Medisinsk Klinikk Budsjett 2011 Prognose 2011 Avvik i progn Ansvarleg for tiltaket Avd.sjef rad Smerte-team, Tverrfagleg poliklinikk Avd.sjef ANRR Omlegging drift av sengepostar LSH- NSH Rehabilitering, Opptrapning jfr. nasjonale føringar Rekruttering av geriater, mogeleg realisering i 2012 Redusert innleige medisinsk personell LSH Avd.sjef med Avd.sjef ANRR Avd.sjef med Seksjonsl. med Betre varelogistikk BHJM Avd.sjef LMS Sum vedtekne tiltak Tab.4 som går på ei omlegging til felles sengepostar i LSH og i NSH, syner i tabellen eit prognose-avvik. Vidare er det i arbeid prosessar knytt til tiltak på i alt 3,5 mill.kr. etter revidert årsprognose. Effekter for å lukke prognoseavvik pr juli Budsjett Prognose Ansvarleg for tiltaket Auke aktivitet ved medisinsk sengepost FSS Avd.sjef Med. Auke aktivitet ved medisinsk sengepost, NSH Avd.sjef Med Auke aktivitet ANRR Avd.sjef ANRR Auke aktivitet ved kreftavdeling Auke aktivitet ved hud poliklinikk, Avd.sjef Kreft Avd.sjef HUD Effekt av anbod for lab.rekvisita, og realistisk innsparing av Avd.sjef Patologi forbruksmateriell Sum

33 PERSONELL Brutto og netto månadsverk, utvikling over tid. Fig Brutto og netto månadsverk utvikling over tid Brutto månedsverk Netto månedsverk Antall ansatte Periodetalet for brutto månadsverk syner at ferieavvikling i år i høve i fjor har forbrukt fleire månadsverk i både juli og august, men samstundes har klinikken redusert innleige frå firma med 2 mill. kr. i høve i fjor per august. Fig.2 Klinikken har i 2010 nytta i underkant av 60 % heiltidstilsette, 37 % deltidstilsette, og 5 % tilkallingshjelp. Tilhøva hittil i 2011 er om lag dei same som i fjor. Under sommarferieavviklinga, er det større behov for tilkallingshjelp. Dette var også tilfellet i fjor. Dette skuldast at både heiltids- og deltidstilsette avviklar sommarferie. 33

34 SJUKEFRÅVER Sjukefråvær utvikling over tid. Fig.3 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sjukefråvær Sykdom 4,65 5,45 6,44 6,36 6,39 7,35 7,59 6,09 7,72 7,73 7,28 5,95 5,72 2,30 Frå april i år har sjukefråveret gått ned og er i juli i år 5,7 %. KVALITET EPIKRISETID Fig.4 34

35 Epikrisetida var for medisinsk klinikk 88 % i august, og har hatt ei positiv utvikling det siste året. Korridorpasientar. KORRIDORPASIENTAR August-2011 Denne Per Denne Per i fjor Avvik i År i Fjor Hittil i år Hittil fjor Avvik hitt vs i fjor Barn sengepost Førde Kreft sengepost / palliativ eining Medisinsk sengepost Førde Medisinsk sengepost Lærdal Medisinsk sengepost Nordfjord Nevro/revma/rehab Førde Sum Tab.5 Tal korridorpasientar hittil per august syner 91 færre enn på same tid i fjor. I perioden har vi redusert med 80 % i høve i fjor. VENTELISTE - FRISTBROT. Venteliste gjennomsnittleg ventetid (dagar) ved periodeslutt. Fig.5 35

36 Venteliste - langtidsventande Tab.6 Ventelister - Fristbrot Antal fristbrot Tal pr Nevrologi 0 Hud 0 Medisin 6 Radiologi 0 Sum Medisinsk klinikk 6 Fristbrota medisin er grunna i ventelistesaka på Nordfjord sjukehus. Alle har fått time, og ventelista vert følgt særskilt opp for desse pasientane. 36

37 Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: August 2011 AKTIVITET: Akkumulert hittil i år Året Aktivitet 2010 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar Utskrivne pasientar døgn Beleggsprosent 78,2 80,0 78,2 80,0 Poliklinisk dagbehandling Polikliniske kons. m/refusjon Her av RUS Liggedagar Polikliniske kons. m/refusjon Barne- og ungdomspsykiatri: Liggedagar Utskrivne pasientar døgn Beleggsprosent 44,0 80,8 44,0 80,8 Polikliniske kons. m/refusjon PHV har reduksjon i liggedøgn i høve det ein la opp til i budsjett. I detalj er det PSK som ligg etter plan, men likevel høgare enn til same tid i fjor. PSK klarar truleg ikkje å ta igjen det opparbeidde etterslepet. Noko av bakgrunnen til det, er forseinkinga i auken på post 6. NPS ligg nær plan men lågare enn i fjor. NPS har redusert tal senger frå august og vil få ytterlegare reduksjon i tal liggedøgn. ISP ligg over plan, men lågare enn i fjor, noko som skuldast planlagt nedtak av senger. PHV har høgare poliklinisk aktivitet enn planlagt, og her er det ISP som har auka aktiviteten; NPS og PSK ligg omlag på plan. 37

38 UPH har større reduksjon i liggedøgn enn føresett i plan. Vi har ingen grunn til å tru at det er andre forhold enn tilfeldig variasjon. I vårt fylke er det få pasientar som genererer mange liggedøgn og endringar her vil difor slå tydeleg ut i statistikken. BUP har nedgang i poliklinisk aktivitet og ligg etter plan, men ligg litt over resultatet på same tid i fjor. Det er FBUP som har utfordringa. Årsaka til avviket er samansett. Det blir vist til tidlegare orientering om korleis avdelinga jobbar med desse utfordringane. ØKONOMI: Denne periode (x1000) Hittil i år (x1000) Psykisk helsevern Avvik Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger Avvik budsjett Gjestepasienter Polikniske inntekter Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Inntekter: PHV har lågare polikliniske inntekter hittil enn budsjettert, avviket er det i hovudsak PSK som står for. Det er ikkje sannsynleg å rekne med auke i dei polikliniske inntektene siste del av budsjettåret. Øyremerka tilskott og andre driftsinntekter ligg under budsjett, noko av dette er tilfeldige avvik. Forskings- og prosjektmidlar varierer naturleg etter kor stor grad ein når fram med søknadar. Kostnader: PHV har på sikt utfordringar på lønnsområde, sjølv om ein i august har balanse eller positivt avvik i alle avdelingar. ISP, PSK og BUP har akkumulert negativt avvik hittil, men vi reknar med balanse ved utgangen av året. Varekjøp og andre driftskostnadar har positivt avvik hittil. 38

39 Risikoområde/årsprognose: Prognosejustering Manglande oppnåing av tiltak i budsjett Nye oppgåvar LAR 713 Avvik på lønnsområdet og andre driftskostnadar 792 Sum auke i nettokostnader 658 Det har vore ulike tiltak som har bidrege til at ein no har redusert avviket i årsprognosen frå 3,7 mill kr. til kr. Av enkelttiltak kan nemnast at NPS slått saman to sengepostar til ein og redusert tal senger. Alle avdelingar har hatt lågare aktivitet i ferietida og klart seg med færre ferievikarar. STATUS PÅ TILTAK TAL I KR i budsjett Psykisk Helsevern Budsjett Prognose Avvik Reduksjon kjøp av gjestepasientplassar RUS Auke sengetal RUS Tronvik Auke poliklinisk refusjon Redusert personell familiehuset Reduksjon personell / senger DPS Kutt i vikar og ekstrahjelp ved DPS Redusert kapasitet ferie Diverse kutt i varekjøp, reise, kurs og Reduksjon turnuslegar Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke Auke i sengetal RUS Tronvik har vi oppnådd seinare enn planlagt, men no er det tilsett i alle stillingar knytt til opptrappinga. Auka poliklinisk refusjon er eit av elementa som vil inngå i den omstillinga som er i gong i BUP. For å få full fokus rundt ein heilskapleg plan har vi valt å ikkje innføre endringar parallelt med omstillingsarbeidet. Medarbeidarar: Brutto månadsverk og tal tilsette aukar i juli, årsaka er ferievikarar som kjem i tillegg. Vi ser at netto månadsverk har det lågaste nivå hittil. 39

40 Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Prosentdel tilkalling aukar i august som følgje av at ein betalar ut mykje av løna til ferievikarane denne månaden. Sjukefråværet er svakt fallande fram mot sommaren, men ligg litt over fråværet på same tid i fjor. Tal fråværsdagsverk er 464 i juli i år, mot 501 i juli i fjor. Årsaka til høgare sjukefråværsprosent er at ein har nytta færre månadsverk i juli i år mot same tid i fjor. 40

41 KVALITET Epikrisetid % innlegging Korridorpasientar denne månaden Det var ingen korridorpasientar i august. 41

42 Ventetid for ventande ved periodens slutt Auken i ventetid og ventande i august er primært knytt til låg aktivitet i ferien. Tal ventande er gått ned, noko som er positivt. Klinikkleiinga vil følgje utviklinga utover hausten. 42

43 Fristbrot FBUP har seks nye fristbrot i august. Flytting til dei nye lokala førte til mellombels kapasitetsnedgang, noko som diverre har ført til fristbrot og lengre ventetider. Dette etterslepet gjer avdelinga sårbar for nye fristbrot i tida som kjem. Det er stort fokus på denne problemstillinga, og på sikt reknar vi med at omstillingsprosjektet i BUP vil gje betre balanse mellom pasienttilstrøyming, kompetanse og behandlarkapasitet. Avdelingsleiar har invitiert til samarbeid seksjonane i mellom for å avhjelpe situasjonen. PSK har eit nytt fristbrot i august, men behandlinga har starta no. Forkortingar av institusjonsnamn nytta i dokumentet Psykisk helsevern - PHV Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Ungdomsavdeling for psykisk helsevern UPH Førde BUP FBUP Nordfjord BUP NBUP Sogndal BUP SBUP Distriktspsykiatrisk senter - DPS Legemiddel assistert rehabilitering - LAR 43

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl. 09.00 11.05 Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 20. juni 2008, kl. 09.00 11.00, 13.00 13.30 Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4 Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 12.12.2012, kl. 15:00 18:40 Møtestad: Quality Hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, Sogndal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 29.08.2013, kl. 10:00 12:00 Møtestad: Indre Sogn psykiatrisenter, Rutlin, Sogndal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: Desember 2009 AKTIVITET ioden Akkumulert Aktivitet pr. desember 2009 Faktisk Plan vs. vs. I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan i fjor vs. plan i fjor DRG-poeng

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 27.03.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 30. april 2009, kl. 10.30 14.30 Stad: Lærdal sjukehus, møterom kantina Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 10.03.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per februar 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 10.03.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per februar 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: HF Dato: 10.03.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per februar 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 011/2016 Styremøte 18.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 27.01.2012, kl. 09.00 14.20 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 29. mai 2008, kl. 09.00 12.10 Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4 Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per desember 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 004/2015 A Styremøte 22.01.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per desember 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 004/2015 A Styremøte 22.01. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per desember 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 004/2015 A Styremøte 22.01.2015

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 6 6 400008 - Basisramme - 97

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen.

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen. Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta Myndighet Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Riksrevisjonen 22.02.2011 Gjeld alle føretak. Undersøking om nasjonale rammeavtalar

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 01.03.2012, kl. 10.00 14.30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 4 Aktivitet... 7 5 Bemanning... 10 6 prosess... 11 Medisinsk Klinikk Side 2 1 Samandrag Medisinsk klinikk

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Tabell for rapportering av risiko

Tabell for rapportering av risiko Tabell for rapportering av risiko Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Pasientane skal få tilgang til spesialisthelseteneste ihht. lov og forskrift

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer