4 RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING 26"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 INNHOLD 1 VISJON, VERDIGRUNNLAG, OPPDRAG OG MÅL Mål for Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Føringer fra Utdanningsdirektoratet Virksomhetens mål, jf senterets strategiske kart/satsningsområder Kort presentasjon av virksomheten Organisasjonskart Samlet årsverkforbruk fordelt på tjenestekodene (kap 230) Arbeidsprofil, arbeidsmåter, organisering m.m Spesielle forhold i STRATEGISKE FØRINGER M.V Tidlig innsats Bedre gjennomføring i videregående opplæring Kompetanseutvikling i PP-tjenesten Forskningsbasert kunnskap Statped - et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre Statped en synlig aktør i opplæringssektoren Senterets øvrige mål fra strategisk kart RESULTATRAPPORTERING INDIVIDBASERTE TJENESTER Utredning (11) Utredninger fordelt på kjønn, i % Tall for kjønn for årene 2008 og 2009, foreligger ikke. Dette gjelder denne tabellen og de påfølgende tabeller knyttet til fordeling på kjønn Rådgiving / Veiledning (12) Opplæring (13 og 14) Helårsopplæring uten delt tilbud (13) Helårselever uten delt tilbud fordelt på kjønn, i % pr Helårselever med delt opplæringstilbud (13) Helårselever med delt opplæringstilbud fordelt på kjønn, i %, pr Deltidsopplæring (14) Botilbud (15 og 16) Botilbud - helårsbasis (15) Botilbud helårsbasis fordelt på kjønn, i % (15), telledato Botilbud - deltidsbasis(16) Botilbud deltidsbasis fordelt på kjønn, i % (16), telledato Kurs for brukere (17) Kurs for foreldre og foresatte (del av 18) Tegnspråkopplæring for foreldre (del av 18) RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING Ekstern kompetanseutvikling (21) Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter (21) Skoleutvikling og kompetanseformidling (22) Individuavhengig rådgivning / veiledning (23) Kunnskapsformidling (24) Kurs og konferanser Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v Fagbibliotek Faglige publikasjoner Film, DVD Informasjonsarbeid Læremiddelarbeid (25) Internasjonalt samarbeid (26) Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling (29) INTERN KOMPETANSEUTVIKLING 31 2

3 5.1 Interne opplæringstiltak (31) Etterutdanning (32) Videreutdanning (33) Studiereiser (34) Antall fagansatte som er i gang med (ikke fullført) master- og doktorgrad pr Antall ansatte med fullført masterutdanning pr 31. desember Antall ansatte med fullført doktorgrad pr 31. desember SØKNADSBEHANDLING Søknader registrert mottatt (91-94) Innvilgelse og avslag om opplæringsplass Klage på avslag om inntak (enkeltvedtak) ANDRE FORHOLD Sykefravær ØKONOMI Virksomhetens regnskap OPPSUMMERING 38 3

4 1 Visjon, verdigrunnlag, oppdrag og mål 1.1 Mål for 2010 I henhold til tildelingsbrev for 2010 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet skal Statped arbeide etter følgende mål: å yte spesialpedagogiske tjenester av god kvalitet til rett tid på individ- og systemnivå, særlig på områder der det ikke kan forventes at kommunene har kompetanse. å sikre skole- og miljøtilbud for hørselshemmede elever i grunnskole og videregående opplæring, og etter avtale med oppdragsgiver. å sørge for mest mulig lik tilgang på tjenester i alle landsdeler. å utvikle, produsere og distribuere særskilt tilrettelagte læremidler. 1.2 Visjon Statpeds visjon Likeverd og mestring. 1.3 Verdigrunnlag Statpeds verdigrunnlag: Tilgjengelighet - God tilgjengelighet til informasjon, tjenester og til faglig samarbeid. Respekt - Respekt for brukere, samarbeidsparter og medarbeidere gjennom likeverd, tillit, dialog, åpenhet og forutsigbarhet. Kvalitet - Høy kvalitet på faglig kompetanse, kommunikasjons- og beslutningsprosesser og tjenester. 1.4 Virksomhetsidé Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) er et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre styrt av Utdanningsdirektoratet. Kompetansesentrene gir tjenester til kommunene i deres arbeid med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring i forhold til barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Kompetansesentrene er aktører i feltet mellom praksis og forskning, og samarbeider med nasjonale og internasjonale fagmiljø. Sentrene utvikler kompetanse og dokumenterer, formidler og implementerer praksis- og forskningsbasert kunnskap. 1.5 Føringer fra Utdanningsdirektoratet I tildelingsbrevet for 2010 har direktoratet gitt følgende strategiske føringer for perioden (dette er de samme som for årene 2008 og 2009): Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 4

5 Tidlig innsats Statped skal prioritere tidlig innsats i tjenesteytingen, og innenfor kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Bedre gjennomføring i videregående opplæring Statped skal delta i arbeidet for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring med spesiell vekt på elever og lærlinger med særskilte opplæringsbehov i grunnopplæringen. Kompetanseheving i PP-tjenesten Statped skal bistå kommunene i deres arbeid med kompetansehevingstiltak for ansatte i PPtjenesten. Forskningsbasert kunnskap Statped skal i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljøer styrke innsatsen på utvikling av forskningsbasert kunnskap, for å øke kvaliteten på tjenestene. Statped et nasjonalt nettverk Statped skal være et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre. Det skal legges til rette for samarbeid og samhandling slik at kompetanse og kunnskap kan utvikles og deles innenfor nettverk og evt. bistand i brukersaker. Statped en synlig aktør i opplæringssektoren Statped skal inneha kompetanse og kunnskap av høg kvalitet og være en tydelig og synlig aktør innenfor opplæringssektoren. Statped skal tilføre kunnskap og være deltager på ulike arenaer/fora hvor opplæring av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov er på dagsordenen. 1.6 Virksomhetens mål, jf senterets strategiske kart/satsningsområder 2010 Signo kompetansesenter, som het AKS fram til sommeren 2010, har for tredje år på rad anvendt det strategiske styringsverktøyet Balansert målstyring (BMS). Senteret finner dette verktøyet svært anvendelig, om enn i en noe tilpasset form. Tabellen under viser tall for måloppnåelse for 2009 og Som man ser er antall tiltak og styringsparametre (tilfeldigvis) omtrent likt, og det samme gjelder prosentvis måloppnåelse. Under finnes også fjorårets strategiske kart som viser antall og hvilke satsningsområder senteret hadde i Hvert av disse områdene hadde sitt respektive målkort. Et slik tilfeldig valgt målkort er lagt ved under det strategiske kartet, for å gi et visuelt eksempel på hvordan verktøyet brukes. Som teksten i det vedlagte målkortet vil vise, er det tatt hensyn til de strategiske føringer i arbeidet med målsetninger og tiltak. På eksempelkortet er det særlig føringen om synlighet som er fokusert. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 5

6 Strategisk kart 2010 Eksempel på målkort Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 6

7 Presentasjon av virksomheten og kort om Kort presentasjon av virksomheten Signo kompetansesenter eies av stiftelsen Signo og er en del av Statped. Senteret ble opprettet i 1948 og har hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og døvblinde som målgrupper. Stiftelsen Signo har inngått avtale om drift av Signo kompetansesenter med Utdanningsdirektoratet (2006) Senterets formål: Signo kompetansesenter er et kompetansesenter med skolevirksomhet og skal i samsvar med stiftelsens 2 første avsnitt i stiftelsens statutter medvirke til at barn, unge og voksne som er: får Hørselshemmede med ulike funksjonshemninger. Hørselshemmede med særlige behov Døvblinde Tilpasset opplæring Verdige oppvekst og levekår Språklig- kulturelle tilbud Signo kompetansesenter har et landsdekkende virkeområde, og gir tjenester både ved senteret og eksternt, samt utfører forsknings og utviklingsarbeid. Stiftelsen Signo er en diakonal stiftelse. Skolevirksomheten ved Signo kompetansesenter har ikke utvidet kristen formålsparagraf. Den faglige virksomheten ved Signo kompetansesenter består av tre enheter: (1) En grunn- og videregående skole som gir både heltids-, deltidstilbud. Skolen tilbyr internat til heltidselever og deltidselever utenfor Vestfold. (2) En avdeling for voksenopplæring som tilbyr regulær voksenopplæring, primært til beboere og brukere ved andre av Signos virksomheter i Andebu, samt deltidsopplæring til voksne bosatt i andre deler av landet. (3) En utadrettet avdeling som tilbyr konsultasjon, rådgivning, pedagogisk støtte og utredninger over hele landet, samt interne og eksterne kurs. I tillegg til de tre fagenhetene har Signo kompetansesenter en administrasjonsavdeling med en tung IT-komponent som selger tjenester til andre virksomheter i Signo og Statped. Senteret hadde i 2010 ca 72 årsverk med statlig finansiering og 10 årsverk med oppdragsfinansiering. Brutto omsetning var på ca 59 millioner kroner hvorav ca 10 millioner kom fra oppdragsfinansiert aktivitet. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 7

8 Virksomhetens organisasjon og tjenesteprofil Organisasjonskart Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 8

9 1.7.2 Samlet årsverkforbruk fordelt på tjenestekodene (kap 230) Dette årsverksregnskapet viser gjennomsnittet av forbrukte årsverk gjennom hele ordinære midler 2010 oppdragsmidler Tjenesteområde m.m. Årsverk %-andel Årsverk %-andel 11 Utredning 1,8 12 Rådgivning / veiledning 4,5 13 Helårsopplæring 20,8 14 Deltidsopplæring 10,0 15 Bo- og fritidstilbud helårsbasis 16,4 16 Bo- og fritidstilbud deltidsbasis 4,1 17 Kurs for brukere 1,2 17 Kurs for foreldre / foresatte 1,3 19 Andre individbaserte tjenester 1,0 0,3 3,0 Sum [1] individbaserte tjenester (FABRIS) 61,1 0,3 3,0 21 Ekstern kompetanseutvikling 3,5 0,1 1,0 22 Skoleutvikling og kompetanseformidling 4,3 0,8 8,0 23 Individuavhengig rådgivning / veiledning 0,6 24 Kunnskapsformidling 2,0 0,1 1,0 25 Læremiddelarbeid - 26 Internasjonalt samarbeid 0,3 29 Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 0,5 Sum [2] kompetanseutvikling og Kunnskapsformidling (FABRIS) 11,2 1,0 10,0 Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 9

10 2010 ordinære midler 2010 oppdragsmidler Tjenesteområde m.m. Årsverk %-andel Årsverk %-andel 31 Interne kompetanseutviklingstiltak 0,8 1,1 32 Etterutdanning 0,2 0,3 33 Videreutdanning 0,2 0,3 34 Studiereiser 0,1 0,2 Sum [3] intern kompetanseutvikling eget personale (NB! Ikke FABRIS) 41 Lederstillinger 411 direktør 1,0 1,4 412 avdelingsledere og rektor 4,0 5,6 413 undervisningsinspektør 1,8 2,5 414 elevhjemsleder 1,0 1,4 42 Stabs- og støttefunksjoner 421 arkiv 0,5 0,7 422 kontor, sentralbord m.m. 1,7 2,4 423 økonomi 1,0 1,4 424 personal 1,3 1,8 425 IT 1,5 2,0 3,5 35,0 426 Arbeidslivstolking m.m. 429 Andre stabsfunksjoner 0,8 1,1 0,2 2,0 43 Servicefunksjoner 431 Kjøkken- / kantinedrift 0,4 0,6 432 Renhold 1,4 1,9 433 Innkvartering 0,5 0,7 434 Transport 0,2 0,3 439 Andre servicefunksjoner Sum [4] ledelses-, støtte- og servicefunksjoner (NB! Ikke FABRIS) SUM TOTALT 17,1 23,6 3,7 37,0 Områder for rapportering (FABRIS) uten at dette inngår i årsverkrapporteringen. NB! Kun for statistisk registrering på antall 91 Søknad om individbaserte tjenester 92 Søknad om kompetansetiltak 93 Søknad overført til annet senter 94 Søknad avslått NB! apporteres annet sted i årsrapporten Kommentar: Vi tar forbehold om avvik i forhold til intensjonene bak den enkelte tabell. Det skyldes at Signo kompetansesenter ikke er tilknyttet Fabris. Alle henvisninger til Fabris i ledetekster og annet, kan derfor fra vår side, være oppfattet annerledes enn tenkt. Våre basistall som ligger til grunn for rapporteringen i tabellene er 72.3 årsverk med statlig finansiering og 10 årsverk finansiert gjennom ulike oppdrag. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 10

11 1.8 Arbeidsprofil, arbeidsmåter, organisering m.m. Signo kompetansesenter er en del av stiftelsen Signo som er en diakonal stiftelse. Stiftelsens visjon er: Signo sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres premisser, ut fra en diakonal basis. Vi tilstreber at alt vårt arbeid skal preges av vår visjon og spesielt vårt menneskesyn og vår etikk. Signo ser mennesket som en udelelig enhet av ånd, sjel og legeme. Det fremhever menneskets absolutte verdi og likeverdighet uavhengig av kjønn, hudfarge, personlig utrustning, funksjonsdyktighet, kulturell bakgrunn eller alder. Det gir oss en grunnleggende respekt for forskjelligheter. Ethvert menneske får dermed en unik ukrenkelig verdi, det gis rettigheter, muligheter, ansvar, makt, myndighet og funksjon. Vi forventer at våre medarbeidere har respekt for forskjellighet og har evne til å kombinere faglig kunnskap med ydmykhet og undring i møtet med den enkelte bruker. Begrepet kommunikasjon står sentralt i alt vårt arbeid. Felles for alle våre brukere er at de opplever kommunikasjonshindringer i møte med omverdenen - mange har også kommunikasjonshemninger i tegnspråklige miljøer. Kommunikasjon er vårt hovedfag. Det innebærer at våre medarbeidere i tillegg til å kunne tegnspråk også må ha bred kunnskap om andre kommunikasjonsformer og fremfor alt ha vilje til å forstå. Når det gjelder skoledrift ønsker vi å utvikle elevenes fellesskap i en kultur. Elevene opplever gruppetilhørighet og solidaritet og samler erfaringer i samspill med hverandre. De er en del av en tradisjon med holdninger og verdier, og et levende språkmiljø. Å ha medelever/medmennesker som betyr noe, og en kultur som er tilgjengelig, er grunnlaget for AKS. Våre skoler kan for en stor del av elevene ikke bruke tradisjonelle måleinstrumenter og karaktersett for å vurdere suksess/vellykkethet. Kvaliteten i vårt arbeid må ofte ses i forhold til vår evne til å reflektere over praksis. Samtidig tar vi inn enkelte elever som skal vurderes på tradisjonell måte. Dette gir utfordringer i det daglige arbeidet, men byr også på en spennende arbeidssituasjon for lærere og andre i skoleavdelingene. En reflekterende skole er en basisforutsetning for reell brukermedvirkning. De som har ansvar og skal ta valg (elever, foreldre) må også ta del i beslutningene. Når det gjelder utredning, rådgivning og konsultasjon rettes innsatsen mot systemet rundt brukeren; tjenestene er i hovedsak individbaserte, systemrettede. I vår tilnærming til brukere tilstreber vi tverrfaglighet og helhetssyn. Vi legger vekt på de funksjonelle aspekter i funksjonshemningen. Et overordnet mål for oss er å skape forståelse for brukernes ressurser, muligheter, begrensninger og behov. Vi erfarer at kommunene som oppdragsgivere, oppfatter Signo kompetansesenter som et unikt kompetansemiljø som evner å se helheten og de komplekse behovene flerfunksjonshemmede har. Signo kompetansesenter legger stor vekt på å framstå som et kompetanseutviklende og -formidlende senter. Vi har en god utvikling på dette området, men ønsker en fortsatt styrking av innsatsen. Signo kompetansesenter har tilgang til et enestående samlet kompetansemiljø innen både stiftelsen Signo og i det Statlige Spesialpedagogiske Støttesystemet. Arbeid i team internt i Signo kompetansesenter, på tvers av virksomhetene i stiftelsen Signo og sentrene i det statlig spesialpedagogiske støttesystemet er viktig for å kunne dra nytte av denne kompetansen. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 11

12 Sommerleir et etterlengtet tilbud Lørdag den 24. juli brakte det løs med AKS sommerleir. Fjorårets suksess skulle gjentas, med dobbelt så mange deltakere. 20 campere og 20 ledsagere innlosjerte seg på idylliske Strand leirsted på Østerøya i Sandefjord for en uke. Camperne og ledsagerne, både nye og gamle ansikter, kom fra forskjellige kanter av Norge og hadde ulik bakgrunn. Men en ting hadde de felles: tegnspråk og ønsket om en gøyal uke! Dager fulle av spennende aktiviteter som; Høyt og Lavt aktivitetspark med test av høydeskrekk dinglende i tauer i grønneste skauen, rundtur over Vestfold med en DC3-Dakota, dagstur på Telemarks, Tusenfryd, Bø Sommarland, Thor Hushovd og Grand Prix i Sandefjord sentrum og Hvalfangstmuseet. Rolige kvelder med bading, krabbefiske og samling ved leirbålet. Med værgudene på vår side var det bemerkelsesverdig mye glede samlet på et sted. Kommunikasjonen på tegnspråk på kryss og tvers mellom alle sammen, gjorde at alle kunne delta på sine premisser. For meg som døv og innleid ledsager var dette superflott! Siste kvelden var det duket for avslutning av leiren, også med et brak; det var pyntet opp til afrikansk fest! Her var det høye og kraftige dunk i form av trommespill og føtter og armer som sprellet og danset. Fredag morgen var det farvel av det litt vemodige slaget, selv om alle tilsynelatende var slitne. Vi sees heldigvis til neste år! Hilsen Hilde Gjermundrød, psykologstudent og ledsager på sommerleiren 1.9 Spesielle forhold i 2010 I en omorganiseringstid Som vi kan lese i årsrapporten for 2009, er det gjennom Midtlyngutvalgets utredning og rapport, foreslått store endringer tilbudene til barn og unge som trenger en såkalt tilpasset opplæring, herunder medregnet Statped. Året 2010 passerte uten at noen politiske beslutninger ble fattet. Det er ikke til å legge skjul på at en situasjon der alle venter på endringer, setter sitt preg på personale, virksomheter og samarbeidsforhold. Dette har vi også sett i Statped. Spesielt har Midtlyngutvalgets tanker om et regionalisert Statped med fire eller fem store sentre i stedet for dagens femten, fått gode vekstvilkår. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 12

13 Endringer i Signo? Som et resultat av fjorårets strategiarbeid i stiftelsen, er de første endringer i organisering av tjenester besluttet. IKT-tjenestene i stiftelsen skal samles i en felles avdeling direkte under hovedkontoret i stiftelsen. Det skal videre formaliseres et tettere samarbeid på lønns-, regnskaps- og personalområdet. På sikt skal sammenslåinger også på disse områdene, vurderes Voksenopplæring til hørselshemmede med ulike funksjonshemninger? Finansiering av voksenopplæring for våre målgrupper er ved utgangen av 2010, fortsatt et uavklart område. Utdanningsdirektoratet sikret driften ut skoleåret 2010/2011 (og resten av 2011). Det foregår fortsatt samtaler mellom alle berørte parter, direktoratet, bostedskommuner og vertskommunen Andebu. Kunnskapsutvikling og prosjekter Signo kompetansesenter avsluttet i 2010 to prosjekter med tema hørselshemning og autisme. Et prosjekt om barn med autisme hvor vi har studert samhandling og kommunikasjon hos barn med autisme. På oppdrag fra Nasjonal enhet for autisme har AKS gjennomført et kunnskapsutviklingsprosjekt om barn med autisme som har fått Cochleaimplantat. Begge prosjektene er avsluttet og rapportene er tilgjengelig ved henvendelse til senteret. Skolen er moro! Elev ved voksenopplæringen, Asbjørn Bakka, er tydelig begeistret. Nå får han virkelig briljert med sine geografikunnskaper. Drag and drop og alle fylkene i landet havner på rett plass i sine landsdeler. Så byer i ulike fylker alt rett her og. Lærer Unn Anita Bolsø er ikke mindre begeistret. Smartboard er nettopp det en smart tavle. Dette hjelpemiddelet, som senteret har tatt i bruk, ser ut til å være som skreddersydd for elever som trenger litt plass rundt seg, og som av og til kan plundre litt med å formidle hva de tenker. Det finnes mange gode læringsprogrammer som vi nå virkelig kan begynne å bruke som for eksempel geografiprogrammet som Asbjørn viste oss nå. Som vi ser er det lett for Asbjørn å vise hva han kan, og like lett for ham å vise hva han er mer usikker på og trenger min støtte til, forteller læreren, mens eleven småtripper for å få fortsette med geografitimen. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 13

14 2 Strategiske føringer m.v. 2.1 Tidlig innsats (jfr. tildelingsbrevet m.m.) Statped skal prioritere tidlig innsats i tjenesteytingen, og innenfor kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Tidlig innsats er et satsingsområde i alle faser av opplæringa, fra førskolealder til voksne. Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når problemet oppstår eller avdekkes. Utført i 2010 AKS deltok i prosessen med å utarbeide og implementere Enhetlig og helhetlig plan for habilitering av barn 0 6 år. AKS har fortsatt et spesielt ansvar for området ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Senteret gir jevnlig opplæring på dette området gjennom kurs til nettverk knyttet til enkeltbrukere og gjennom åpne fagdager og ved forelesninger. Senteret har i 2010 hatt en liten økning i henvendelser som kategoriseres som hastesaker eller straks-saker. henvendelsene omfatter både helt små/nyfødte og eldre barn av innvandrere som ikke tidligere har fått relevant bistand i forhold til sine funksjonshemninger. Spesielt den siste gruppen ser ut til å øke. Vi har beholdt organiseringen fra 2009 der vi tenker en straks-funksjon framfor et straks-team. Dette gjør at vi blir mer fleksible og kan utnytte kompetansen bedre og er mer tilpasningsdyktige i forhold til akutte behov. Mål for straks-tiltak: Iverksette tjenester innen to uker etter mottatt henvendelse. 2.2 Bedre gjennomføring i videregående opplæring Statped skal delta i arbeidet for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring med spesiell vekt på elever og lærlinger med særskilte opplæringsbehov i grunnopplæringen. Årsakene til frafall i videregående opplæring er mange og sammensatte, og det er forskjeller både mellom fyker og programfag. Utført i 2010 Signo kompetansesenter med sin spesielle elevgruppe, opplever sjelden eller aldri frafall i skolen i den vanlige forståelsen av begrepet. Utfordringen for AKS og elevene er mer knyttet til valg av veien videre. Med en gruppe elever som ikke på egen hånd, er i stand til å ta valg for framtida og som også opplever mange stengte veier, er nettverkets innsats og elevenes muligheter for medbestemmelse svært avgjørende. Signo kompetansesenter har i løpet av året videreutviklet sine tilpassede programfag for videre gående elever for på en enda bedre måte å kunne se sammenheng mellom opplæring og reelle muligheter for videre karriere. 2.3 Kompetanseutvikling i PP-tjenesten Statped skal bistå kommunene i deres arbeid med kompetanseutviklingstiltak for ansatte i PPtjenesten. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 14

15 Styrking av kompetansen i PP-tjenesten vil bl.a. bidra til at de opplæringsansvarlige instansene lokalt, og de ansatte i barnehagen og skolen, kan få bedre forutsetninger til selv å ta hånd om de som har behov for spesialpedagogiske tiltak. Kompetansesentrene skal dokumentere sitt arbeid med å imøtekomme behov fra PP-tjenesten om kompetanseheving. Utført i 2010 I alle brukersaker, samarbeider Signo kompetansesenter med lokal PP-tjeneste. Det er en hovedsak for Signo kompetansesenter i møte med det lokale nettverket, å ansvarliggjøre PPT i deres rolle. Det søkes også så langt som mulig å inkludere PPT i det direkte faglige arbeidet med brukeren. Men det viser seg av kapasitetsgrunner, ofte å være vanskelig. Bortsett fra i de største kommunene, er barn i vår målgruppe sjeldent forekommende. Det betyr at kompetansen i PPT ofte er borte når et nytt barn fødes eller flytter til kommunen. Erfaringer gjennom årene som kompetansesenter, har vist at behovet for tilførsel av kompetanse til PPT primært, må knyttes til enkelttilfeller. PPT-personale innbys til våre kurs og fagdager på senteret og disse tilbudene benyttes i stor grad. 2.4 Forskningsbasert kunnskap Statped skal i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljøer styrke innsatsen på utvikling av forskningsbasert kunnskap, for å øke kvaliteten på tjenestene. Kompetansesentrene skal dokumentere sitt arbeid på utvikling av forskningsbasert kunnskap i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljø. Utført i 2010 Signo kompetansesenter er pr dd. ikke involvert i forskningsarbeider. Vi startet imidlertid på slutten av 2010 forberedelser med tanke på oppstart av et doktorgradsarbeid. Målet er å kunne starte opp høsten Statped - et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre. Det skal legges til rette for samarbeid og samhandling slik at kompetanse og kunnskap kan utvikles og deles innenfor nettverkt og ved behov gi bistand i brukersaker. Kompetansesentrene skal dokumentere sitt arbeid på samhandling internt i nettverket om kompetanse- og kunnskapsutvikling og samarbeid i brukersaker. Utført i 2010 I tillegg til kompetanseutvikling og -spredning omtalt over, deltar Signo kompetansesenter i Statpeds kommunikasjonsteam. Senteret har i 2010 tatt i bruk Statpeds intranett Sint. På grunn av uavklarte juridiske forhold knyttet til at Signo kompetansesenter er eid av en ideell stiftelse og ikke av staten, er intranettet ikke tatt i bruk i fullskala som på ved de øvrige Statpedsentrene. Av samme årsak, er ikke saksbehandlingsprogrammet Fabris som er implementert i de statlig eide sentrene, tatt i bruk av Signo kompetansesenter. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 15

16 2.6 Statped en synlig aktør i opplæringssektoren Statped skal inneha kompetanse og kunnskap av høg kvalitet og være en tydelig og synlig aktør innenfor opplæringssektoren. Statped skal tilføre kunnskap og være deltager på ulike arenaer/fora hvor opplæring av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov er på dagsordenen. Kompetansesentrene skal dokumentere aktiv og samordnet bruk av Statped.no og Statped-magasinet, deltagelse i media, faglige konferanser, faglige publikasjoner og utgivelse av veilednings- og informasjonsmateriell. Utført i 2010 Signo kompetansesenter gjennomfører en rekke kurs og fagdager med emner som er spesielt relevante for fagpersoner som jobber med vår målgruppe. Deltakelsen kan sies å være bred. Lærer, førskolelærere, annet personale og PP-rådgivere finnes alltid på deltakerlistene. I tillegg har vi ofte besøk fra våre nordiske samarbeidspartnere. Signo kompetansesenter deltar jevnlig i nordisk samarbeid innen målgruppen, blant annet som en aktiv deltaker i nettverket Pro Communicatio Nordica (PCN). Signo kompetansesenter har avsatt ressurser til kommunikasjonsrådgiver. Det gir seg utslag i sterkere deltakelse i kommunikasjonsteam og andre fora i Statped. Senteret har gjennom året vært representert med artikler og innspill i Statpedinterne sammenhenger og i eksterne tidsskrifter som Spesialpedagogikk. 2.7 Senterets øvrige mål fra strategisk kart Her omtales innsats på senterets satsningsområder (mål fra strategisk kart som det ikke rapport på annet sted, jf bl.a. kap 1.6) Arbeidet rundt senterets satsningsområder foregår gjennom en prosess som starter i løpet av august/september året før det aktuelle året. Ledergruppen starter arbeidet med å definere satsningsområder, form, tidsplan, plan for involvering av medarbeidere og så videre. Deretter inviteres ansatte til å delta i arbeidet gjennom ad-hoc grupper som justerer og operasjonaliserer satsningsområdene. Til slutt utarbeides et helhetlig BMS planverk, som inkluderer det strategiske kartet og tilhørende målkort. Helheten vedtas og inkluderes som et sentralt element i senterets årsplan. Gjennom året arbeider den enkelte kortansvarlige med sine tiltak. På siste ledermøte i hver måned gjennomgås og oppdateres målkortene. Mål som er nådd gis grønt lys, mål som går inn i siste måned før forfall gis gult lys, og mål som går ut på datoen eller ikke kan nås, gis rødt. Deretter samles endringene i en BMS-oppdatering som kommenteres og kunngjøres på SiNT. Ved årets slutt samles resultatene slik det er vist under 1.6 over. I forhold til resultatoppnåelse for 2010 kan det sies at dette ikke vurderes å ha vært optimalt. Senteret hadde en score på 72% i 2010 mot 71% i Sett i lys av at 2009 var et innkjøringssår, preget av noen barnesykdommer, burde score i 2010 vært noe høyere. At vi ikke lykkes med dette, skyldes flere faktorer. Noen av disse er eksterne, og derved ikke mulig å gjøre noe med (som økonomiske begrensninger). Andre skyldes interne forhold, som valg av mål (sammensatte og ambisiøse) og målformulering (uklare og vanskelig målbare). Disse forholdene er tatt hensyn til i planverket for Detaljer fra 2010 ligger i dokumentsenteret i Sint og på link: pr%2017%20des.pdf Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 16

17 3 Resultatrapportering individbaserte tjenester Signo kompetansesenter er ikke bruker av Fabris (som de statlig eide sentrene er). Senterets rapportering bygger derfor på andre forutsetninger og andre typer grunndata enn hva som er tilfelle for andre sentre. Rapporteringen er imidlertid så langt som råd er, gjort på samme måte som foregående år og skal således være sammenlignbare med tidligere rapportering. 3.1 Utredning (11) Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus 5 2 Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 4 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 1 Sør-Trøndelag 2 Nord-Trøndelag 1 1 Nordland Troms 1 Finnmark Ikke registrert Sum Sum Sum Kommentar: Utredninger fordelt på kjønn, i % Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Tall for kjønn for årene 2008 og 2009, foreligger ikke. Dette gjelder denne tabellen og de påfølgende tabeller knyttet til fordeling på kjønn. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 17

18 3.2 Rådgiving / Veiledning (12) Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke registrert Sum Sum Sum Kommentar: Som det framgår av tallene, har det vært en økning i individbaserte oppdrag fra 2009 til I tillegg kan det sies at oppdragene viser en tendens til å bli stadig mer komplekse. Flere saker der kompliserte forhold i nettverket kommer i tillegg til utfordringene som ligger i barnets sammensatte funksjonshemninger, synes å være trenden. Dette gjør naturlig nok, hver sak mer utfordrende og mer tidkrevende. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 18

19 3.3 Opplæring (13 og 14) Helårsopplæring uten delt tilbud (13) Tabellene omfatter elever som har fått helårsopplæring, (= opplæring i skolene / barnehagene i mer enn 12 uker i året og som medfører rammetrekk eller direkte betaling for kommunene). Det er to telledatoer, 1.3. og Det telles antall personer. Elever som slutter før eller begynner etter den aktuelle dato telles ikke. I tillegg oppgis det samlede antallet dager disse elevene har fått opplæring ved senterskolen. Elever som har delt opplæringstilbud, er ikke medregnet i disse tallene. Tabellen for skoletilbudet omfatter både internatelever og elever som bor hjemme. Fylke Antall elever pr Antall elever pr Totalt antall dager FS GS VG VO FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold 1 95 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 1 95 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 1 95 Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: Helårselever uten delt tilbud fordelt på kjønn, i % pr Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 19

20 3.3.3 Helårselever med delt opplæringstilbud (13) Enkelte helårselever (dvs. de som har et tilbud på mer enn 12 uker ved senterskolen) har et delt skoletilbud; dvs. at de har et fast planlagt opplegg hvor skoletilbudet er delt mellom virksomhetens skole /barnehage og bostedskolen/hjemmebarnehagen. Slike elever føres i tabellen under (de inngår IKKE i tabell 4.3.1). Vårhalvåret (telledato: ) Høsthalvåret (telledato: ) FS GS FS GS Fylke Antall barn Antall dager i senterets barnehage, Antall elever Antall dager i senterets skole, vår Antall barn Antall dager i senterets barnehage, Antall elever Antall dager i senterets skole, høst vår høst Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: Helårselever med delt opplæringstilbud fordelt på kjønn, i %, pr Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 20

21 3.3.5 Deltidsopplæring (14) Tabellene omfatter elever som får deltidsopplæring, dvs. elever som får et ordinært opplæringstilbud i skole/barnehage (ikke elevkurs!) i opp til 12 uker av året. Dette er opplæring gitt av skole / barnehage, men på deltidsbasis begrenset oppad til 12 uker pr. skoleår. Tabellen for skoletilbudet omfatter både internatelever og elever som bor hjemme. Fylke Antall deltidselever som har fått opplæring Totalt antall dager med deltidsopplæring 2010 SUM 2010 SUM FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uspes. 10 Sum Sum Sum Kommentar: Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 21

22 3.4 Botilbud (15 og 16) Botilbud - helårsbasis (15) Tabellen over botilbud omfatter kun elever som har bodd i internat. Fylke Antall elever pr Antall elever pr Totalt antall overnattingsdøgn FS GS VG VO FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold 1 99 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 1 66 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: medregnet er en elev med delt opplæring, med 76 overnattingsdøgn Botilbud helårsbasis fordelt på kjønn, i % (15), telledato Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 22

23 3.4.3 Botilbud - deltidsbasis(16) Fylke Antall deltidselever som har fått botilbud Totalt antall overnattingsdøgn i forbindelse med deltidsopplæring 2010 SUM 2010 SUM FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 1 29 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: Botilbud deltidsbasis fordelt på kjønn, i % (16), telledato Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 23

24 3.5 Kurs for brukere (17) Fylke Antall brukere Totalt antall kursdager som har fått kurs i 2010 FS GS VG VO SUM FS GS VG VO SUM Østfold (8) 1 (7) 1 (12) 3 (27) Akershus Oslo Hedmark 2 5 (31) 5 (31) Oppland (7) 1 (10) 1 (12) 3 (29) Buskerud 1 1 (18) 1 (18) Vestfold (100) 3 (40) 2 (21) 9 (161) Telemark 4 4 (69) 4 (69) Aust-Agder Vest-Agder (19) 1 (12) 4 (31) Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 1 1 (15) 1 (15) Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 1 1 (15) 1 (15) Nord-Trøndelag 2 2 (44) 2 (44) Nordland Troms 1 2 (12) 2 (12) Finnmark Ikke registrert Sum (127) 18 (199) 9 (126) - 35 ( 452) Sum (69) (141) (61) (10) (281) Sum Kommentar: Her foreligger ikke sammenlignbare tall lenger tilbake enn Tidligere ble individbaserte kurs ført sammen med øvrige individbaserte tjenester. Tallene i parentes tilsvarer tidligere års tall for totalt antall deltakerdager. Tallene foran parentesene angir Totalt antall kursdager. 3.6 Kurs for foreldre og foresatte (del av 18) Vårt samlede kurstilbud er organisert slik at foreldre og foresatte får dekket sin etterspørsel ut over tegnspråkopplæring, gjennom kurs arrangert med utgangspunkt i individbaserte tjenester og gjennom deltakelse på kurs og fagdager på senteret. I forbindelse med etablering av tilbudet Hør mitt språk som en samlet hørselsektor står bak, vurderes behovet for egne kurs i lytte/taletrening/språkutviklig, NMT (norsk med tegnstøtte) og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) fortløpende og vil bli arrangert når behovet er tilstede. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 24

25 3.7 Tegnspråkopplæring for foreldre (del av 18) Fylke Antall foreldre som har Antall kursdager deltatt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland 5 50 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke registrert SUM Kommentar: I tallene er medregnet fire Ål-uker, med i alt 60 deltakere. Et antall av foreldrenes førti opplæringsuker, er etter opplæringsplanen, lagt til Ål kurssenter. Foreldrene som får sitt tilbud ved Signo kompetansesenter, har de siste fire årene, etter eget ønske, fått lagt også disse ukene til Andebu. Motivet for den løsningen er behovet for spesiell tilrettelegging av fysiske rammer og kunnskap om og forståelse for flerfunksjonshemmede barns spesielle behov pedagogiske behov. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 25

26 4 Resultatrapportering Ekstern kompetanseutvikling og kompetansespredning (Fabris område 2 tabellene kan utvides med flere linjer årsverk er rapport under tabell 2.2.2) 4.1 Ekstern kompetanseutvikling (21) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) ikke forskning, dette føres i tabell 5.2 Prosjektet Hørselshemning og autisme Kommunikasjon med hørselshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) - uttrykk og samhandling. Dette prosjektet ble avsluttet i Det foreligger rapport fra prosjektet. Denne er tilgjengelig ved henvendelse til senteret. Prosjektet Noen som oss CHARGE-syndrom. Veiledning og brukerhistorier Prosjektet er toårig og støttes av Extra-stiftelsen. Prosjektet er forlenget med 6 måneder og avsluttes i juni Målet er å utgi et veiledningshefte og en samling av brukerfortellinger. Prosjektet Ta meg med Et prosjekt om funksjonshemmede barns søsken Et toårig prosjekt, støttet av Extra-stiftelsen. Prosjektet er forlenget til sommeren Prosjektet har to hovedelementer, samlinger for søsken og intervjuer med et antall søsken i ulike aldere. Det utarbeides en sluttrapport som vil foreligge i Prosjektet CI og flerfunksjonshemning Kartlegging av utvikling over år for disse barna Et oppfølgingsprosjekt som tar sikte på å følge opp og kartlegge utviklingen hos de barna som deltok i tilsvarende prosjekt avsluttet i Ble startet opp i desember 2010 Prosjektet Fremmed fugl Kartlegging av situasjonen for hørselshemmede, flerfunksjonshemmede flyktninger og asylsøkere Et forprosjekt som gjennomføres i samarbeid med NTNU og som er delfinansiert av Helsedirektoratet Varighet 2 år Avsluttet ,5 år Avsluttes ,5 år Avsluttes år Avsluttes år Avsluttes 2011 og forventes å føre til et hovedprosjekt som bygger på funnene i forprosjektet 4.2 Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter (21) Forskningsprosjekt (tittel) Signo kompetansesenter deltar pr dd ikke i forskningsprosjekter Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 26

27 4.3 Skoleutvikling og kompetanseformidling (22) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Varighet Tiltak på dette området inngår i de øvrige tabellene under kapittel Individuavhengig rådgivning / veiledning (23) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Den alt overveiende del av vår rådgivning og veiledning tar utgangspunkt i enkeltpersoner etter søknad fra kommuner. Men i løpet av året gis det også bistand til barnehager, skoler, fagpersoner og studenter uten at tjenesten er knyttet opp mot søknad på enkeltindivider. Dette dreier seg oftest om problemstillinger knyttet til elever med funksjonshemninger / multifunksjonshemninger der det er tvil om vedkommende faller inn i målgruppen til Signo kompetansesenter. Henvendelser som gjelder barn med Down syndrom med uklar hørselsstatus er en gruppe som øker i omfang Varighet Det er totalt anvendt i størrelsesorden 25% av et årsverk på denne type henvendelser 4.5 Kunnskapsformidling (24) Kurs og konferanser Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter selger i løpet av året i størrelsesorden 12 tegnspråkkurs på nivå fra grunnkurs til videregående kurs 6 og i tillegg spesielle temakurs. Disse kursene annonseres i dagspressen og på nett og kommer i tillegg til intern opplæring den ordinære opplæringen i Se mitt språk Representanter fra Signo kompetansesenter har i løpet av året bidratt ved ca 19 eksterne kurs og konferanser. De viktigste områdene har vært hørselshemning og autisme, CI og flerfunksjonshemninger og alternativ og supplerende kommunikasjon. Disse temaene stemmer godt overens med føringer gitt i vårt tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet med tanke på at vi skal ha et spesielt ansvar for området hørselshemning og autisme og med det ansvaret vi påtok oss i forhold til alternativ og supplerende kommunikasjon, i arbeidet med Enhetlig og helhetlig plan for habilitering 0 6 år Kursvarighet 12 uker (60 dager) 42 dager Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v. Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter gjennomførte høsten 2009, i samarbeid med NTNU og Møller kompetansesenter, en 15 stp studiemodul som inngår i et masterstudie ved NTNU. Avslutning av studiet med eksamen, sensur og karaktersetting, var lagt til januar og februar For øvrig er en ny omgang med tilsvarende modul planlagt gjennomført med start i august Varighet 2 måneder (+ 5 måneder i 2009) Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 27

28 4.5.3 Fagbibliotek Omtale Biblioteket ved Signo kompetansesenter holder faglig høy standard og er oppdatert både kunnskapsmessig og i forhold til litteratur innenfor senterets virkeområde. Biblioteker er referansebibliotek i nordisk sammenheng gjennom Stiftelse PCN (Pro communicatio Nordica), en sammenslutning av nordiske fagmiljøer som betjener tilnærmet samme brukergrupper som stiftelsen Signo. Biblioteket har også en viktig rolle i senterets arbeid med studenter Faglige publikasjoner Oversikt over faglige publikasjoner (forfatter og tittel) Ikke medregnet film, DVD (se tabell 5.5.5) Master i audiopedagogikk, Barn med CI og autismespekterforstyrrelser. Hvordan kan lyd bli meningsfull? Master i helsefremmende arbeid, Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? "Bringe tilbake på en fornuftig vei - makt i rådgivningen av døve med flere funksjonshemninger". Makt og moral - på kryss og tvers. Jeg vil slappe av protest i rådgivningssamtalen mellom lærer og en døv, utviklingshemmet elev. Når snøballen begynner å rulle Hørselshemning og autismespekterforstyrrelser - Hvordan gi hørselshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser mulighet for medvirkning og mestring i kommunikasjonsprosessene? Publikasjonssted NTNU Høyskolen i Vestfold Rådgivernytt og Dansk tidsskrift for spesialundervisning Skolepsykologi Spesialpedagogikk Artikkelsamling om taushetsplikt i forskning ved NESH (Spesialpedagogikk våren 2011) Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 28

29 4.5.5 Film, DVD Tittel og tema Signo kompetansesenter anvender film kun til internt bruk. Men til gjengjeld er dette et hyppig brukt medium i utrednings- og analysearbeidet vårt. Videoopptak nyttes også jevnlig i sammenheng med tegnspråkopplæring. Spesielt foreldregruppene, men også andre kursdeltakere, bruker videoopptak som øvingsmedium. Sekvenser tas opp, brennes på DVD og distribueres til kursdeltakerne Informasjonsarbeid Omtale Senteret har deltatt aktivt i to av Statpeds kommunikasjonsorganer, Rom for læring og SiNT, i tillegg til å delta i den overgripende kommunikasjonsgruppa. Dette oppleves som svært positivt, både ved å kunne bidra til Statpeds utvikling og for senterets kommunikasjonsarbeid i seg selv. Senteret har også i 2010 hatt et fokus på kommunikasjonsarbeid. Dette har medført at vi har forbedret våre elektroniske formidlingskanaler (signo.no, statped.no og SiNT), men vi har fortsatt en vei å gå. Blant annet har ikke senteret sett på bruk av sosiale medier. Vi har publisert i både norske og nordiske fagtidsskrifter, vi har holdt forelesninger på ulike fagsamlinger, og vi har endret navn og fornyet og forbedret vår grafiske profil. I tillegg har det vært et fokus på intern kommunikasjon, blant annet ved etablering av et informasjonsskjermsystem for intern informasjon. 4.6 Læremiddelarbeid (25) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter har ingen egen produksjon av læremidler. 4.7 Internasjonalt samarbeid (26) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter har som en del av Stiftelsen Signo, gjennom en tjueårs -periode samarbeidet med beslektede organisasjoner og virksomheter i de øvrige nordiske landene. I 2010 avsluttet vi et prosjekt på området hørselshemning og autismespekterforstyrrelser. I dette arbeidet var kolleger fra Senter for Døve i Danmark og fra Ressurscenter Hör i Sverige involvert som refleksjonspartnere. Ved en nordisk fagkonferanse på Island i regi av PCN (Pro communicatio Nordica) i mai/juni, bidro Signo kompetansesenter i samarbeid med svenske kolleger, med en forelesning der bl. a. resultater fra det nevnte prosjektet ble presentert. Signo kompetansesenter er representert både i styret og i arbeidsgruppen i PCN og møter gjennom det, jevnlig fagpersoner fra de øvrige nordiske landene. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 29

30 4.8 Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling (29) Omtale AKS får mange henvendelser om bistand fra fagpersoner i barnehager og skoler uten at det ender i ordinær søknad. Mange av henvendelsene dreier seg om barn som ikke følger en normal språkutvikling og der personale og foreldre ønsker enten informasjon om alternative språkformer eller mer bevisst har et ønske om hjelp i forhold til NMT og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette gjelder svært ofte barn uten en diagnose som peker på hørselsnedsettelse i tillegg til de oppdagede funksjonshemningene. Bistandsbehovet dreier seg om kurs og konsultasjoner og da spesielt i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon ( ASK) og om NMT og andre former for tilpasset tegnspråk. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 30

31 5 Intern kompetanseutvikling 5.1 Interne opplæringstiltak (31) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Tegnspråkopplæring Det gis jevnlig opplæring i tegnspråk til ansatte. Nyansatte får grunnopplæring og øvrig personale har tilbud om ulike former for etterfyll. Det kan være deltakelse på videregående kurs, individuell, hjelp, tegnspråkkafé oa. Fagforum Fagforum kan stå som samlebegrep på ulike interne kompetansehevingstiltak. Det er Avdeling for utadrettede tjenester som eier disse tiltakene. De enkelte arrangementene har gjennom året, ulik form forelesning av eksterne fagpersoner, forelesning av egne krefter, fagdebatter, oa. Støttefag Det gjennomføres jevnlig intern opplæring i nødvendige administrative dataprogram, Organisasjon Opplæring av verneombud innenfor HMS, Inkluderende arbeidsliv, Introduksjon / opplæring av nyansatte Ved behov er det gjennomført nødvendig opplæring av nyansatte i relevante fagtemaer og andre nødvendige emner Lederopplæring Ledergruppa i Signo kompetansesenter har i 2010, med støtte fra HSH, gjennomført lederopplæring med vekt på endringsledelse. 5.2 Etterutdanning (32) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) I løpet av året har ansatte ved Signo kompetansesenter deltatt i ulike etterutdanningstiltak: Døvblindpedagogikk, skolastiske fag, øvrige relevante emner. 5.3 Videreutdanning (33) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) I løpet av 2010, har to ansatte ved Signo kompetansesenter, avsluttet sine masterarbeider, den ene innenfor spesialpedagogikk og den andre innenfor helsefremmende arbeid. Omfang i tid 0,2 årsverk En ansatt har gjennomført del to (15 stp) i temaet ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) En ansatt har gjennomført to studiemoduler i audiopedagogiske emner NTNU Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 31

signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012

signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012 2 SIGNO KOMPETANSESENTER/SIGNO SKOLE OG KOMPETANSESENTER 2012 2012 har vært året da pålagte og planlagte endringer har trått i kraft. Som

Detaljer

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter Årsrapport 2011 Årsrapport 2014 II SIGNO KOMPETANSESENTER 2014 Forord Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

SIGNO KOMPETANSESENTER 2011

SIGNO KOMPETANSESENTER 2011 Årsrapport 2011 SIGNO KOMPETANSESENTER 2011 Signo kompetansesenter har lagt bak seg et år preget av mye og grundig arbeid med målgruppene, men også av den pågående omorganiseringsprosessen iverksatt etter

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Hvorfor finnes Statped?

Hvorfor finnes Statped? Hvorfor finnes Statped? Statped skal etter søknad og avtale bistå kommunen/fylkeskommunen i spesialpedagogiske saker hvor: kommunen eller fylkeskommunen ikke kan forventes å ha kompetanse eller har behov

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Bakgrunn for omstillingen i Statped

Bakgrunn for omstillingen i Statped Bakgrunn for omstillingen i Statped NOU 2009: 18 Rett til læring (Midtlyngutvalget) Meld. St. 18 (2010/2011) Læring og fellesskap Målbilde for Statped (som viser vei fram til 2016) 2 Organisering Statped

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Samfunnsoppdrag og visjon

Samfunnsoppdrag og visjon Organisering Statped ligger under Utdanningsdirektoratet, som igjen ligger under Kunnskapsdepartementet. Direktør for Statped er Tone Mørk. Statped har ca. 850 medarbeidere. Samfunnsoppdrag og visjon Statped

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Bakgrunn for omstilling av Statped

Bakgrunn for omstilling av Statped Bakgrunn for omstilling av Statped likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner («tettere på») mer enhetlig oppfatning av hvem som er brukere av Statped mer enhetlig strategi

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Kva. Statped Vest. kan tilby regionen? Steinar Sandstad. Statped Vest. 6. februar 2009

Kva. Statped Vest. kan tilby regionen? Steinar Sandstad. Statped Vest. 6. februar 2009 Kva Statped Vest kan tilby regionen? Steinar Sandstad Statped Vest 6. februar 2009 Statped Vest er eit statleg spesialpedagogisk kompetansesenter frå 1. august 2006 - gjennom samanslåing av kompetansesentra

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende NOU2009:18 Rett til læring. Det vises til høringsbrev av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

«Inkludering lønner seg»

«Inkludering lønner seg» «Inkludering lønner seg» Målbilde for Statped 2017 2022 «Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Høringssvar - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk

Høringssvar - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk Avdeling for lærerutdanning Saksbehandler: Håvard Ulstein Tlf: +47 55585887 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår dato: 03.11.2014 Vår ref: 2014/3239 Deres dato: Deres ref: 14/3600 Høringssvar

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren Nearegionen 2011-2013 Nearegionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Klæbu, Selbu og Tydal. Regionen samarbeider om skole og barnehage. Oppsummering av

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen TABELL 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen Tiltak 01 Driftsutgifter. en dekker administrasjon av sensur og klagebehandling ved sentralt gitt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. 21 Særskilte

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vi er godt kjent og har et godt omdømme

Vi er godt kjent og har et godt omdømme Vi er godt kjent og har et godt omdømme Utdanningsdirketoratets føringer for 2010 er knyttet til kommunikasjon i bred forstand. Statpeds kommunikasjonsstrategi 2009-2011 legges til grunn med hovedelementene

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vetland skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5 Elevenes

Detaljer

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL Vi gir veiledning både til personale i grunnskole og videregående skole der en eller flere av elevene har diagnose innenfor autismespekteret. Vi tilbyr også bistand til andre

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

PS14/4Referatsaker. Side153

PS14/4Referatsaker. Side153 PS14/4Referatsaker Side153 Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.01.2014 2982/2014 2012/3801 023 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Komitè for levekår

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Kultur for læring. «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!»

Kultur for læring. «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» Alf Prøysen, «Visa om livet» fra «Jinter je har møtt» Foto Johan Brun - Hedmarksmuseets fotoarkiv

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: RHABU er en regional kompetansetjeneste innen

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer