4 RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING 26

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING 26"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 INNHOLD 1 VISJON, VERDIGRUNNLAG, OPPDRAG OG MÅL Mål for Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Føringer fra Utdanningsdirektoratet Virksomhetens mål, jf senterets strategiske kart/satsningsområder Kort presentasjon av virksomheten Organisasjonskart Samlet årsverkforbruk fordelt på tjenestekodene (kap 230) Arbeidsprofil, arbeidsmåter, organisering m.m Spesielle forhold i STRATEGISKE FØRINGER M.V Tidlig innsats Bedre gjennomføring i videregående opplæring Kompetanseutvikling i PP-tjenesten Forskningsbasert kunnskap Statped - et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre Statped en synlig aktør i opplæringssektoren Senterets øvrige mål fra strategisk kart RESULTATRAPPORTERING INDIVIDBASERTE TJENESTER Utredning (11) Utredninger fordelt på kjønn, i % Tall for kjønn for årene 2008 og 2009, foreligger ikke. Dette gjelder denne tabellen og de påfølgende tabeller knyttet til fordeling på kjønn Rådgiving / Veiledning (12) Opplæring (13 og 14) Helårsopplæring uten delt tilbud (13) Helårselever uten delt tilbud fordelt på kjønn, i % pr Helårselever med delt opplæringstilbud (13) Helårselever med delt opplæringstilbud fordelt på kjønn, i %, pr Deltidsopplæring (14) Botilbud (15 og 16) Botilbud - helårsbasis (15) Botilbud helårsbasis fordelt på kjønn, i % (15), telledato Botilbud - deltidsbasis(16) Botilbud deltidsbasis fordelt på kjønn, i % (16), telledato Kurs for brukere (17) Kurs for foreldre og foresatte (del av 18) Tegnspråkopplæring for foreldre (del av 18) RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING Ekstern kompetanseutvikling (21) Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter (21) Skoleutvikling og kompetanseformidling (22) Individuavhengig rådgivning / veiledning (23) Kunnskapsformidling (24) Kurs og konferanser Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v Fagbibliotek Faglige publikasjoner Film, DVD Informasjonsarbeid Læremiddelarbeid (25) Internasjonalt samarbeid (26) Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling (29) INTERN KOMPETANSEUTVIKLING 31 2

3 5.1 Interne opplæringstiltak (31) Etterutdanning (32) Videreutdanning (33) Studiereiser (34) Antall fagansatte som er i gang med (ikke fullført) master- og doktorgrad pr Antall ansatte med fullført masterutdanning pr 31. desember Antall ansatte med fullført doktorgrad pr 31. desember SØKNADSBEHANDLING Søknader registrert mottatt (91-94) Innvilgelse og avslag om opplæringsplass Klage på avslag om inntak (enkeltvedtak) ANDRE FORHOLD Sykefravær ØKONOMI Virksomhetens regnskap OPPSUMMERING 38 3

4 1 Visjon, verdigrunnlag, oppdrag og mål 1.1 Mål for 2010 I henhold til tildelingsbrev for 2010 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet skal Statped arbeide etter følgende mål: å yte spesialpedagogiske tjenester av god kvalitet til rett tid på individ- og systemnivå, særlig på områder der det ikke kan forventes at kommunene har kompetanse. å sikre skole- og miljøtilbud for hørselshemmede elever i grunnskole og videregående opplæring, og etter avtale med oppdragsgiver. å sørge for mest mulig lik tilgang på tjenester i alle landsdeler. å utvikle, produsere og distribuere særskilt tilrettelagte læremidler. 1.2 Visjon Statpeds visjon Likeverd og mestring. 1.3 Verdigrunnlag Statpeds verdigrunnlag: Tilgjengelighet - God tilgjengelighet til informasjon, tjenester og til faglig samarbeid. Respekt - Respekt for brukere, samarbeidsparter og medarbeidere gjennom likeverd, tillit, dialog, åpenhet og forutsigbarhet. Kvalitet - Høy kvalitet på faglig kompetanse, kommunikasjons- og beslutningsprosesser og tjenester. 1.4 Virksomhetsidé Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) er et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre styrt av Utdanningsdirektoratet. Kompetansesentrene gir tjenester til kommunene i deres arbeid med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring i forhold til barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Kompetansesentrene er aktører i feltet mellom praksis og forskning, og samarbeider med nasjonale og internasjonale fagmiljø. Sentrene utvikler kompetanse og dokumenterer, formidler og implementerer praksis- og forskningsbasert kunnskap. 1.5 Føringer fra Utdanningsdirektoratet I tildelingsbrevet for 2010 har direktoratet gitt følgende strategiske føringer for perioden (dette er de samme som for årene 2008 og 2009): Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 4

5 Tidlig innsats Statped skal prioritere tidlig innsats i tjenesteytingen, og innenfor kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Bedre gjennomføring i videregående opplæring Statped skal delta i arbeidet for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring med spesiell vekt på elever og lærlinger med særskilte opplæringsbehov i grunnopplæringen. Kompetanseheving i PP-tjenesten Statped skal bistå kommunene i deres arbeid med kompetansehevingstiltak for ansatte i PPtjenesten. Forskningsbasert kunnskap Statped skal i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljøer styrke innsatsen på utvikling av forskningsbasert kunnskap, for å øke kvaliteten på tjenestene. Statped et nasjonalt nettverk Statped skal være et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre. Det skal legges til rette for samarbeid og samhandling slik at kompetanse og kunnskap kan utvikles og deles innenfor nettverk og evt. bistand i brukersaker. Statped en synlig aktør i opplæringssektoren Statped skal inneha kompetanse og kunnskap av høg kvalitet og være en tydelig og synlig aktør innenfor opplæringssektoren. Statped skal tilføre kunnskap og være deltager på ulike arenaer/fora hvor opplæring av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov er på dagsordenen. 1.6 Virksomhetens mål, jf senterets strategiske kart/satsningsområder 2010 Signo kompetansesenter, som het AKS fram til sommeren 2010, har for tredje år på rad anvendt det strategiske styringsverktøyet Balansert målstyring (BMS). Senteret finner dette verktøyet svært anvendelig, om enn i en noe tilpasset form. Tabellen under viser tall for måloppnåelse for 2009 og Som man ser er antall tiltak og styringsparametre (tilfeldigvis) omtrent likt, og det samme gjelder prosentvis måloppnåelse. Under finnes også fjorårets strategiske kart som viser antall og hvilke satsningsområder senteret hadde i Hvert av disse områdene hadde sitt respektive målkort. Et slik tilfeldig valgt målkort er lagt ved under det strategiske kartet, for å gi et visuelt eksempel på hvordan verktøyet brukes. Som teksten i det vedlagte målkortet vil vise, er det tatt hensyn til de strategiske føringer i arbeidet med målsetninger og tiltak. På eksempelkortet er det særlig føringen om synlighet som er fokusert. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 5

6 Strategisk kart 2010 Eksempel på målkort Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 6

7 Presentasjon av virksomheten og kort om Kort presentasjon av virksomheten Signo kompetansesenter eies av stiftelsen Signo og er en del av Statped. Senteret ble opprettet i 1948 og har hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og døvblinde som målgrupper. Stiftelsen Signo har inngått avtale om drift av Signo kompetansesenter med Utdanningsdirektoratet (2006) Senterets formål: Signo kompetansesenter er et kompetansesenter med skolevirksomhet og skal i samsvar med stiftelsens 2 første avsnitt i stiftelsens statutter medvirke til at barn, unge og voksne som er: får Hørselshemmede med ulike funksjonshemninger. Hørselshemmede med særlige behov Døvblinde Tilpasset opplæring Verdige oppvekst og levekår Språklig- kulturelle tilbud Signo kompetansesenter har et landsdekkende virkeområde, og gir tjenester både ved senteret og eksternt, samt utfører forsknings og utviklingsarbeid. Stiftelsen Signo er en diakonal stiftelse. Skolevirksomheten ved Signo kompetansesenter har ikke utvidet kristen formålsparagraf. Den faglige virksomheten ved Signo kompetansesenter består av tre enheter: (1) En grunn- og videregående skole som gir både heltids-, deltidstilbud. Skolen tilbyr internat til heltidselever og deltidselever utenfor Vestfold. (2) En avdeling for voksenopplæring som tilbyr regulær voksenopplæring, primært til beboere og brukere ved andre av Signos virksomheter i Andebu, samt deltidsopplæring til voksne bosatt i andre deler av landet. (3) En utadrettet avdeling som tilbyr konsultasjon, rådgivning, pedagogisk støtte og utredninger over hele landet, samt interne og eksterne kurs. I tillegg til de tre fagenhetene har Signo kompetansesenter en administrasjonsavdeling med en tung IT-komponent som selger tjenester til andre virksomheter i Signo og Statped. Senteret hadde i 2010 ca 72 årsverk med statlig finansiering og 10 årsverk med oppdragsfinansiering. Brutto omsetning var på ca 59 millioner kroner hvorav ca 10 millioner kom fra oppdragsfinansiert aktivitet. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 7

8 Virksomhetens organisasjon og tjenesteprofil Organisasjonskart Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 8

9 1.7.2 Samlet årsverkforbruk fordelt på tjenestekodene (kap 230) Dette årsverksregnskapet viser gjennomsnittet av forbrukte årsverk gjennom hele ordinære midler 2010 oppdragsmidler Tjenesteområde m.m. Årsverk %-andel Årsverk %-andel 11 Utredning 1,8 12 Rådgivning / veiledning 4,5 13 Helårsopplæring 20,8 14 Deltidsopplæring 10,0 15 Bo- og fritidstilbud helårsbasis 16,4 16 Bo- og fritidstilbud deltidsbasis 4,1 17 Kurs for brukere 1,2 17 Kurs for foreldre / foresatte 1,3 19 Andre individbaserte tjenester 1,0 0,3 3,0 Sum [1] individbaserte tjenester (FABRIS) 61,1 0,3 3,0 21 Ekstern kompetanseutvikling 3,5 0,1 1,0 22 Skoleutvikling og kompetanseformidling 4,3 0,8 8,0 23 Individuavhengig rådgivning / veiledning 0,6 24 Kunnskapsformidling 2,0 0,1 1,0 25 Læremiddelarbeid - 26 Internasjonalt samarbeid 0,3 29 Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 0,5 Sum [2] kompetanseutvikling og Kunnskapsformidling (FABRIS) 11,2 1,0 10,0 Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 9

10 2010 ordinære midler 2010 oppdragsmidler Tjenesteområde m.m. Årsverk %-andel Årsverk %-andel 31 Interne kompetanseutviklingstiltak 0,8 1,1 32 Etterutdanning 0,2 0,3 33 Videreutdanning 0,2 0,3 34 Studiereiser 0,1 0,2 Sum [3] intern kompetanseutvikling eget personale (NB! Ikke FABRIS) 41 Lederstillinger 411 direktør 1,0 1,4 412 avdelingsledere og rektor 4,0 5,6 413 undervisningsinspektør 1,8 2,5 414 elevhjemsleder 1,0 1,4 42 Stabs- og støttefunksjoner 421 arkiv 0,5 0,7 422 kontor, sentralbord m.m. 1,7 2,4 423 økonomi 1,0 1,4 424 personal 1,3 1,8 425 IT 1,5 2,0 3,5 35,0 426 Arbeidslivstolking m.m. 429 Andre stabsfunksjoner 0,8 1,1 0,2 2,0 43 Servicefunksjoner 431 Kjøkken- / kantinedrift 0,4 0,6 432 Renhold 1,4 1,9 433 Innkvartering 0,5 0,7 434 Transport 0,2 0,3 439 Andre servicefunksjoner Sum [4] ledelses-, støtte- og servicefunksjoner (NB! Ikke FABRIS) SUM TOTALT 17,1 23,6 3,7 37,0 Områder for rapportering (FABRIS) uten at dette inngår i årsverkrapporteringen. NB! Kun for statistisk registrering på antall 91 Søknad om individbaserte tjenester 92 Søknad om kompetansetiltak 93 Søknad overført til annet senter 94 Søknad avslått NB! apporteres annet sted i årsrapporten Kommentar: Vi tar forbehold om avvik i forhold til intensjonene bak den enkelte tabell. Det skyldes at Signo kompetansesenter ikke er tilknyttet Fabris. Alle henvisninger til Fabris i ledetekster og annet, kan derfor fra vår side, være oppfattet annerledes enn tenkt. Våre basistall som ligger til grunn for rapporteringen i tabellene er 72.3 årsverk med statlig finansiering og 10 årsverk finansiert gjennom ulike oppdrag. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 10

11 1.8 Arbeidsprofil, arbeidsmåter, organisering m.m. Signo kompetansesenter er en del av stiftelsen Signo som er en diakonal stiftelse. Stiftelsens visjon er: Signo sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres premisser, ut fra en diakonal basis. Vi tilstreber at alt vårt arbeid skal preges av vår visjon og spesielt vårt menneskesyn og vår etikk. Signo ser mennesket som en udelelig enhet av ånd, sjel og legeme. Det fremhever menneskets absolutte verdi og likeverdighet uavhengig av kjønn, hudfarge, personlig utrustning, funksjonsdyktighet, kulturell bakgrunn eller alder. Det gir oss en grunnleggende respekt for forskjelligheter. Ethvert menneske får dermed en unik ukrenkelig verdi, det gis rettigheter, muligheter, ansvar, makt, myndighet og funksjon. Vi forventer at våre medarbeidere har respekt for forskjellighet og har evne til å kombinere faglig kunnskap med ydmykhet og undring i møtet med den enkelte bruker. Begrepet kommunikasjon står sentralt i alt vårt arbeid. Felles for alle våre brukere er at de opplever kommunikasjonshindringer i møte med omverdenen - mange har også kommunikasjonshemninger i tegnspråklige miljøer. Kommunikasjon er vårt hovedfag. Det innebærer at våre medarbeidere i tillegg til å kunne tegnspråk også må ha bred kunnskap om andre kommunikasjonsformer og fremfor alt ha vilje til å forstå. Når det gjelder skoledrift ønsker vi å utvikle elevenes fellesskap i en kultur. Elevene opplever gruppetilhørighet og solidaritet og samler erfaringer i samspill med hverandre. De er en del av en tradisjon med holdninger og verdier, og et levende språkmiljø. Å ha medelever/medmennesker som betyr noe, og en kultur som er tilgjengelig, er grunnlaget for AKS. Våre skoler kan for en stor del av elevene ikke bruke tradisjonelle måleinstrumenter og karaktersett for å vurdere suksess/vellykkethet. Kvaliteten i vårt arbeid må ofte ses i forhold til vår evne til å reflektere over praksis. Samtidig tar vi inn enkelte elever som skal vurderes på tradisjonell måte. Dette gir utfordringer i det daglige arbeidet, men byr også på en spennende arbeidssituasjon for lærere og andre i skoleavdelingene. En reflekterende skole er en basisforutsetning for reell brukermedvirkning. De som har ansvar og skal ta valg (elever, foreldre) må også ta del i beslutningene. Når det gjelder utredning, rådgivning og konsultasjon rettes innsatsen mot systemet rundt brukeren; tjenestene er i hovedsak individbaserte, systemrettede. I vår tilnærming til brukere tilstreber vi tverrfaglighet og helhetssyn. Vi legger vekt på de funksjonelle aspekter i funksjonshemningen. Et overordnet mål for oss er å skape forståelse for brukernes ressurser, muligheter, begrensninger og behov. Vi erfarer at kommunene som oppdragsgivere, oppfatter Signo kompetansesenter som et unikt kompetansemiljø som evner å se helheten og de komplekse behovene flerfunksjonshemmede har. Signo kompetansesenter legger stor vekt på å framstå som et kompetanseutviklende og -formidlende senter. Vi har en god utvikling på dette området, men ønsker en fortsatt styrking av innsatsen. Signo kompetansesenter har tilgang til et enestående samlet kompetansemiljø innen både stiftelsen Signo og i det Statlige Spesialpedagogiske Støttesystemet. Arbeid i team internt i Signo kompetansesenter, på tvers av virksomhetene i stiftelsen Signo og sentrene i det statlig spesialpedagogiske støttesystemet er viktig for å kunne dra nytte av denne kompetansen. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 11

12 Sommerleir et etterlengtet tilbud Lørdag den 24. juli brakte det løs med AKS sommerleir. Fjorårets suksess skulle gjentas, med dobbelt så mange deltakere. 20 campere og 20 ledsagere innlosjerte seg på idylliske Strand leirsted på Østerøya i Sandefjord for en uke. Camperne og ledsagerne, både nye og gamle ansikter, kom fra forskjellige kanter av Norge og hadde ulik bakgrunn. Men en ting hadde de felles: tegnspråk og ønsket om en gøyal uke! Dager fulle av spennende aktiviteter som; Høyt og Lavt aktivitetspark med test av høydeskrekk dinglende i tauer i grønneste skauen, rundtur over Vestfold med en DC3-Dakota, dagstur på Telemarks, Tusenfryd, Bø Sommarland, Thor Hushovd og Grand Prix i Sandefjord sentrum og Hvalfangstmuseet. Rolige kvelder med bading, krabbefiske og samling ved leirbålet. Med værgudene på vår side var det bemerkelsesverdig mye glede samlet på et sted. Kommunikasjonen på tegnspråk på kryss og tvers mellom alle sammen, gjorde at alle kunne delta på sine premisser. For meg som døv og innleid ledsager var dette superflott! Siste kvelden var det duket for avslutning av leiren, også med et brak; det var pyntet opp til afrikansk fest! Her var det høye og kraftige dunk i form av trommespill og føtter og armer som sprellet og danset. Fredag morgen var det farvel av det litt vemodige slaget, selv om alle tilsynelatende var slitne. Vi sees heldigvis til neste år! Hilsen Hilde Gjermundrød, psykologstudent og ledsager på sommerleiren 1.9 Spesielle forhold i 2010 I en omorganiseringstid Som vi kan lese i årsrapporten for 2009, er det gjennom Midtlyngutvalgets utredning og rapport, foreslått store endringer tilbudene til barn og unge som trenger en såkalt tilpasset opplæring, herunder medregnet Statped. Året 2010 passerte uten at noen politiske beslutninger ble fattet. Det er ikke til å legge skjul på at en situasjon der alle venter på endringer, setter sitt preg på personale, virksomheter og samarbeidsforhold. Dette har vi også sett i Statped. Spesielt har Midtlyngutvalgets tanker om et regionalisert Statped med fire eller fem store sentre i stedet for dagens femten, fått gode vekstvilkår. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 12

13 Endringer i Signo? Som et resultat av fjorårets strategiarbeid i stiftelsen, er de første endringer i organisering av tjenester besluttet. IKT-tjenestene i stiftelsen skal samles i en felles avdeling direkte under hovedkontoret i stiftelsen. Det skal videre formaliseres et tettere samarbeid på lønns-, regnskaps- og personalområdet. På sikt skal sammenslåinger også på disse områdene, vurderes Voksenopplæring til hørselshemmede med ulike funksjonshemninger? Finansiering av voksenopplæring for våre målgrupper er ved utgangen av 2010, fortsatt et uavklart område. Utdanningsdirektoratet sikret driften ut skoleåret 2010/2011 (og resten av 2011). Det foregår fortsatt samtaler mellom alle berørte parter, direktoratet, bostedskommuner og vertskommunen Andebu. Kunnskapsutvikling og prosjekter Signo kompetansesenter avsluttet i 2010 to prosjekter med tema hørselshemning og autisme. Et prosjekt om barn med autisme hvor vi har studert samhandling og kommunikasjon hos barn med autisme. På oppdrag fra Nasjonal enhet for autisme har AKS gjennomført et kunnskapsutviklingsprosjekt om barn med autisme som har fått Cochleaimplantat. Begge prosjektene er avsluttet og rapportene er tilgjengelig ved henvendelse til senteret. Skolen er moro! Elev ved voksenopplæringen, Asbjørn Bakka, er tydelig begeistret. Nå får han virkelig briljert med sine geografikunnskaper. Drag and drop og alle fylkene i landet havner på rett plass i sine landsdeler. Så byer i ulike fylker alt rett her og. Lærer Unn Anita Bolsø er ikke mindre begeistret. Smartboard er nettopp det en smart tavle. Dette hjelpemiddelet, som senteret har tatt i bruk, ser ut til å være som skreddersydd for elever som trenger litt plass rundt seg, og som av og til kan plundre litt med å formidle hva de tenker. Det finnes mange gode læringsprogrammer som vi nå virkelig kan begynne å bruke som for eksempel geografiprogrammet som Asbjørn viste oss nå. Som vi ser er det lett for Asbjørn å vise hva han kan, og like lett for ham å vise hva han er mer usikker på og trenger min støtte til, forteller læreren, mens eleven småtripper for å få fortsette med geografitimen. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 13

14 2 Strategiske føringer m.v. 2.1 Tidlig innsats (jfr. tildelingsbrevet m.m.) Statped skal prioritere tidlig innsats i tjenesteytingen, og innenfor kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Tidlig innsats er et satsingsområde i alle faser av opplæringa, fra førskolealder til voksne. Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når problemet oppstår eller avdekkes. Utført i 2010 AKS deltok i prosessen med å utarbeide og implementere Enhetlig og helhetlig plan for habilitering av barn 0 6 år. AKS har fortsatt et spesielt ansvar for området ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Senteret gir jevnlig opplæring på dette området gjennom kurs til nettverk knyttet til enkeltbrukere og gjennom åpne fagdager og ved forelesninger. Senteret har i 2010 hatt en liten økning i henvendelser som kategoriseres som hastesaker eller straks-saker. henvendelsene omfatter både helt små/nyfødte og eldre barn av innvandrere som ikke tidligere har fått relevant bistand i forhold til sine funksjonshemninger. Spesielt den siste gruppen ser ut til å øke. Vi har beholdt organiseringen fra 2009 der vi tenker en straks-funksjon framfor et straks-team. Dette gjør at vi blir mer fleksible og kan utnytte kompetansen bedre og er mer tilpasningsdyktige i forhold til akutte behov. Mål for straks-tiltak: Iverksette tjenester innen to uker etter mottatt henvendelse. 2.2 Bedre gjennomføring i videregående opplæring Statped skal delta i arbeidet for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring med spesiell vekt på elever og lærlinger med særskilte opplæringsbehov i grunnopplæringen. Årsakene til frafall i videregående opplæring er mange og sammensatte, og det er forskjeller både mellom fyker og programfag. Utført i 2010 Signo kompetansesenter med sin spesielle elevgruppe, opplever sjelden eller aldri frafall i skolen i den vanlige forståelsen av begrepet. Utfordringen for AKS og elevene er mer knyttet til valg av veien videre. Med en gruppe elever som ikke på egen hånd, er i stand til å ta valg for framtida og som også opplever mange stengte veier, er nettverkets innsats og elevenes muligheter for medbestemmelse svært avgjørende. Signo kompetansesenter har i løpet av året videreutviklet sine tilpassede programfag for videre gående elever for på en enda bedre måte å kunne se sammenheng mellom opplæring og reelle muligheter for videre karriere. 2.3 Kompetanseutvikling i PP-tjenesten Statped skal bistå kommunene i deres arbeid med kompetanseutviklingstiltak for ansatte i PPtjenesten. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 14

15 Styrking av kompetansen i PP-tjenesten vil bl.a. bidra til at de opplæringsansvarlige instansene lokalt, og de ansatte i barnehagen og skolen, kan få bedre forutsetninger til selv å ta hånd om de som har behov for spesialpedagogiske tiltak. Kompetansesentrene skal dokumentere sitt arbeid med å imøtekomme behov fra PP-tjenesten om kompetanseheving. Utført i 2010 I alle brukersaker, samarbeider Signo kompetansesenter med lokal PP-tjeneste. Det er en hovedsak for Signo kompetansesenter i møte med det lokale nettverket, å ansvarliggjøre PPT i deres rolle. Det søkes også så langt som mulig å inkludere PPT i det direkte faglige arbeidet med brukeren. Men det viser seg av kapasitetsgrunner, ofte å være vanskelig. Bortsett fra i de største kommunene, er barn i vår målgruppe sjeldent forekommende. Det betyr at kompetansen i PPT ofte er borte når et nytt barn fødes eller flytter til kommunen. Erfaringer gjennom årene som kompetansesenter, har vist at behovet for tilførsel av kompetanse til PPT primært, må knyttes til enkelttilfeller. PPT-personale innbys til våre kurs og fagdager på senteret og disse tilbudene benyttes i stor grad. 2.4 Forskningsbasert kunnskap Statped skal i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljøer styrke innsatsen på utvikling av forskningsbasert kunnskap, for å øke kvaliteten på tjenestene. Kompetansesentrene skal dokumentere sitt arbeid på utvikling av forskningsbasert kunnskap i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljø. Utført i 2010 Signo kompetansesenter er pr dd. ikke involvert i forskningsarbeider. Vi startet imidlertid på slutten av 2010 forberedelser med tanke på oppstart av et doktorgradsarbeid. Målet er å kunne starte opp høsten Statped - et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre. Det skal legges til rette for samarbeid og samhandling slik at kompetanse og kunnskap kan utvikles og deles innenfor nettverkt og ved behov gi bistand i brukersaker. Kompetansesentrene skal dokumentere sitt arbeid på samhandling internt i nettverket om kompetanse- og kunnskapsutvikling og samarbeid i brukersaker. Utført i 2010 I tillegg til kompetanseutvikling og -spredning omtalt over, deltar Signo kompetansesenter i Statpeds kommunikasjonsteam. Senteret har i 2010 tatt i bruk Statpeds intranett Sint. På grunn av uavklarte juridiske forhold knyttet til at Signo kompetansesenter er eid av en ideell stiftelse og ikke av staten, er intranettet ikke tatt i bruk i fullskala som på ved de øvrige Statpedsentrene. Av samme årsak, er ikke saksbehandlingsprogrammet Fabris som er implementert i de statlig eide sentrene, tatt i bruk av Signo kompetansesenter. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 15

16 2.6 Statped en synlig aktør i opplæringssektoren Statped skal inneha kompetanse og kunnskap av høg kvalitet og være en tydelig og synlig aktør innenfor opplæringssektoren. Statped skal tilføre kunnskap og være deltager på ulike arenaer/fora hvor opplæring av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov er på dagsordenen. Kompetansesentrene skal dokumentere aktiv og samordnet bruk av Statped.no og Statped-magasinet, deltagelse i media, faglige konferanser, faglige publikasjoner og utgivelse av veilednings- og informasjonsmateriell. Utført i 2010 Signo kompetansesenter gjennomfører en rekke kurs og fagdager med emner som er spesielt relevante for fagpersoner som jobber med vår målgruppe. Deltakelsen kan sies å være bred. Lærer, førskolelærere, annet personale og PP-rådgivere finnes alltid på deltakerlistene. I tillegg har vi ofte besøk fra våre nordiske samarbeidspartnere. Signo kompetansesenter deltar jevnlig i nordisk samarbeid innen målgruppen, blant annet som en aktiv deltaker i nettverket Pro Communicatio Nordica (PCN). Signo kompetansesenter har avsatt ressurser til kommunikasjonsrådgiver. Det gir seg utslag i sterkere deltakelse i kommunikasjonsteam og andre fora i Statped. Senteret har gjennom året vært representert med artikler og innspill i Statpedinterne sammenhenger og i eksterne tidsskrifter som Spesialpedagogikk. 2.7 Senterets øvrige mål fra strategisk kart Her omtales innsats på senterets satsningsområder (mål fra strategisk kart som det ikke rapport på annet sted, jf bl.a. kap 1.6) Arbeidet rundt senterets satsningsområder foregår gjennom en prosess som starter i løpet av august/september året før det aktuelle året. Ledergruppen starter arbeidet med å definere satsningsområder, form, tidsplan, plan for involvering av medarbeidere og så videre. Deretter inviteres ansatte til å delta i arbeidet gjennom ad-hoc grupper som justerer og operasjonaliserer satsningsområdene. Til slutt utarbeides et helhetlig BMS planverk, som inkluderer det strategiske kartet og tilhørende målkort. Helheten vedtas og inkluderes som et sentralt element i senterets årsplan. Gjennom året arbeider den enkelte kortansvarlige med sine tiltak. På siste ledermøte i hver måned gjennomgås og oppdateres målkortene. Mål som er nådd gis grønt lys, mål som går inn i siste måned før forfall gis gult lys, og mål som går ut på datoen eller ikke kan nås, gis rødt. Deretter samles endringene i en BMS-oppdatering som kommenteres og kunngjøres på SiNT. Ved årets slutt samles resultatene slik det er vist under 1.6 over. I forhold til resultatoppnåelse for 2010 kan det sies at dette ikke vurderes å ha vært optimalt. Senteret hadde en score på 72% i 2010 mot 71% i Sett i lys av at 2009 var et innkjøringssår, preget av noen barnesykdommer, burde score i 2010 vært noe høyere. At vi ikke lykkes med dette, skyldes flere faktorer. Noen av disse er eksterne, og derved ikke mulig å gjøre noe med (som økonomiske begrensninger). Andre skyldes interne forhold, som valg av mål (sammensatte og ambisiøse) og målformulering (uklare og vanskelig målbare). Disse forholdene er tatt hensyn til i planverket for Detaljer fra 2010 ligger i dokumentsenteret i Sint og på link: pr%2017%20des.pdf Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 16

17 3 Resultatrapportering individbaserte tjenester Signo kompetansesenter er ikke bruker av Fabris (som de statlig eide sentrene er). Senterets rapportering bygger derfor på andre forutsetninger og andre typer grunndata enn hva som er tilfelle for andre sentre. Rapporteringen er imidlertid så langt som råd er, gjort på samme måte som foregående år og skal således være sammenlignbare med tidligere rapportering. 3.1 Utredning (11) Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus 5 2 Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 4 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 1 Sør-Trøndelag 2 Nord-Trøndelag 1 1 Nordland Troms 1 Finnmark Ikke registrert Sum Sum Sum Kommentar: Utredninger fordelt på kjønn, i % Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Tall for kjønn for årene 2008 og 2009, foreligger ikke. Dette gjelder denne tabellen og de påfølgende tabeller knyttet til fordeling på kjønn. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 17

18 3.2 Rådgiving / Veiledning (12) Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke registrert Sum Sum Sum Kommentar: Som det framgår av tallene, har det vært en økning i individbaserte oppdrag fra 2009 til I tillegg kan det sies at oppdragene viser en tendens til å bli stadig mer komplekse. Flere saker der kompliserte forhold i nettverket kommer i tillegg til utfordringene som ligger i barnets sammensatte funksjonshemninger, synes å være trenden. Dette gjør naturlig nok, hver sak mer utfordrende og mer tidkrevende. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 18

19 3.3 Opplæring (13 og 14) Helårsopplæring uten delt tilbud (13) Tabellene omfatter elever som har fått helårsopplæring, (= opplæring i skolene / barnehagene i mer enn 12 uker i året og som medfører rammetrekk eller direkte betaling for kommunene). Det er to telledatoer, 1.3. og Det telles antall personer. Elever som slutter før eller begynner etter den aktuelle dato telles ikke. I tillegg oppgis det samlede antallet dager disse elevene har fått opplæring ved senterskolen. Elever som har delt opplæringstilbud, er ikke medregnet i disse tallene. Tabellen for skoletilbudet omfatter både internatelever og elever som bor hjemme. Fylke Antall elever pr Antall elever pr Totalt antall dager FS GS VG VO FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold 1 95 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 1 95 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 1 95 Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: Helårselever uten delt tilbud fordelt på kjønn, i % pr Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 19

20 3.3.3 Helårselever med delt opplæringstilbud (13) Enkelte helårselever (dvs. de som har et tilbud på mer enn 12 uker ved senterskolen) har et delt skoletilbud; dvs. at de har et fast planlagt opplegg hvor skoletilbudet er delt mellom virksomhetens skole /barnehage og bostedskolen/hjemmebarnehagen. Slike elever føres i tabellen under (de inngår IKKE i tabell 4.3.1). Vårhalvåret (telledato: ) Høsthalvåret (telledato: ) FS GS FS GS Fylke Antall barn Antall dager i senterets barnehage, Antall elever Antall dager i senterets skole, vår Antall barn Antall dager i senterets barnehage, Antall elever Antall dager i senterets skole, høst vår høst Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: Helårselever med delt opplæringstilbud fordelt på kjønn, i %, pr Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 20

21 3.3.5 Deltidsopplæring (14) Tabellene omfatter elever som får deltidsopplæring, dvs. elever som får et ordinært opplæringstilbud i skole/barnehage (ikke elevkurs!) i opp til 12 uker av året. Dette er opplæring gitt av skole / barnehage, men på deltidsbasis begrenset oppad til 12 uker pr. skoleår. Tabellen for skoletilbudet omfatter både internatelever og elever som bor hjemme. Fylke Antall deltidselever som har fått opplæring Totalt antall dager med deltidsopplæring 2010 SUM 2010 SUM FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uspes. 10 Sum Sum Sum Kommentar: Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 21

22 3.4 Botilbud (15 og 16) Botilbud - helårsbasis (15) Tabellen over botilbud omfatter kun elever som har bodd i internat. Fylke Antall elever pr Antall elever pr Totalt antall overnattingsdøgn FS GS VG VO FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold 1 99 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 1 66 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: medregnet er en elev med delt opplæring, med 76 overnattingsdøgn Botilbud helårsbasis fordelt på kjønn, i % (15), telledato Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 22

23 3.4.3 Botilbud - deltidsbasis(16) Fylke Antall deltidselever som har fått botilbud Totalt antall overnattingsdøgn i forbindelse med deltidsopplæring 2010 SUM 2010 SUM FS GS VG VO FS GS VG VO Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 1 29 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Sum Sum Kommentar: Botilbud deltidsbasis fordelt på kjønn, i % (16), telledato Kjønn FS GS VG VO SUM % Jenter / kvinner % Gutter / menn Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 23

24 3.5 Kurs for brukere (17) Fylke Antall brukere Totalt antall kursdager som har fått kurs i 2010 FS GS VG VO SUM FS GS VG VO SUM Østfold (8) 1 (7) 1 (12) 3 (27) Akershus Oslo Hedmark 2 5 (31) 5 (31) Oppland (7) 1 (10) 1 (12) 3 (29) Buskerud 1 1 (18) 1 (18) Vestfold (100) 3 (40) 2 (21) 9 (161) Telemark 4 4 (69) 4 (69) Aust-Agder Vest-Agder (19) 1 (12) 4 (31) Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 1 1 (15) 1 (15) Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 1 1 (15) 1 (15) Nord-Trøndelag 2 2 (44) 2 (44) Nordland Troms 1 2 (12) 2 (12) Finnmark Ikke registrert Sum (127) 18 (199) 9 (126) - 35 ( 452) Sum (69) (141) (61) (10) (281) Sum Kommentar: Her foreligger ikke sammenlignbare tall lenger tilbake enn Tidligere ble individbaserte kurs ført sammen med øvrige individbaserte tjenester. Tallene i parentes tilsvarer tidligere års tall for totalt antall deltakerdager. Tallene foran parentesene angir Totalt antall kursdager. 3.6 Kurs for foreldre og foresatte (del av 18) Vårt samlede kurstilbud er organisert slik at foreldre og foresatte får dekket sin etterspørsel ut over tegnspråkopplæring, gjennom kurs arrangert med utgangspunkt i individbaserte tjenester og gjennom deltakelse på kurs og fagdager på senteret. I forbindelse med etablering av tilbudet Hør mitt språk som en samlet hørselsektor står bak, vurderes behovet for egne kurs i lytte/taletrening/språkutviklig, NMT (norsk med tegnstøtte) og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) fortløpende og vil bli arrangert når behovet er tilstede. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 24

25 3.7 Tegnspråkopplæring for foreldre (del av 18) Fylke Antall foreldre som har Antall kursdager deltatt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland 5 50 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke registrert SUM Kommentar: I tallene er medregnet fire Ål-uker, med i alt 60 deltakere. Et antall av foreldrenes førti opplæringsuker, er etter opplæringsplanen, lagt til Ål kurssenter. Foreldrene som får sitt tilbud ved Signo kompetansesenter, har de siste fire årene, etter eget ønske, fått lagt også disse ukene til Andebu. Motivet for den løsningen er behovet for spesiell tilrettelegging av fysiske rammer og kunnskap om og forståelse for flerfunksjonshemmede barns spesielle behov pedagogiske behov. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 25

26 4 Resultatrapportering Ekstern kompetanseutvikling og kompetansespredning (Fabris område 2 tabellene kan utvides med flere linjer årsverk er rapport under tabell 2.2.2) 4.1 Ekstern kompetanseutvikling (21) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) ikke forskning, dette føres i tabell 5.2 Prosjektet Hørselshemning og autisme Kommunikasjon med hørselshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) - uttrykk og samhandling. Dette prosjektet ble avsluttet i Det foreligger rapport fra prosjektet. Denne er tilgjengelig ved henvendelse til senteret. Prosjektet Noen som oss CHARGE-syndrom. Veiledning og brukerhistorier Prosjektet er toårig og støttes av Extra-stiftelsen. Prosjektet er forlenget med 6 måneder og avsluttes i juni Målet er å utgi et veiledningshefte og en samling av brukerfortellinger. Prosjektet Ta meg med Et prosjekt om funksjonshemmede barns søsken Et toårig prosjekt, støttet av Extra-stiftelsen. Prosjektet er forlenget til sommeren Prosjektet har to hovedelementer, samlinger for søsken og intervjuer med et antall søsken i ulike aldere. Det utarbeides en sluttrapport som vil foreligge i Prosjektet CI og flerfunksjonshemning Kartlegging av utvikling over år for disse barna Et oppfølgingsprosjekt som tar sikte på å følge opp og kartlegge utviklingen hos de barna som deltok i tilsvarende prosjekt avsluttet i Ble startet opp i desember 2010 Prosjektet Fremmed fugl Kartlegging av situasjonen for hørselshemmede, flerfunksjonshemmede flyktninger og asylsøkere Et forprosjekt som gjennomføres i samarbeid med NTNU og som er delfinansiert av Helsedirektoratet Varighet 2 år Avsluttet ,5 år Avsluttes ,5 år Avsluttes år Avsluttes år Avsluttes 2011 og forventes å føre til et hovedprosjekt som bygger på funnene i forprosjektet 4.2 Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter (21) Forskningsprosjekt (tittel) Signo kompetansesenter deltar pr dd ikke i forskningsprosjekter Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 26

27 4.3 Skoleutvikling og kompetanseformidling (22) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Varighet Tiltak på dette området inngår i de øvrige tabellene under kapittel Individuavhengig rådgivning / veiledning (23) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Den alt overveiende del av vår rådgivning og veiledning tar utgangspunkt i enkeltpersoner etter søknad fra kommuner. Men i løpet av året gis det også bistand til barnehager, skoler, fagpersoner og studenter uten at tjenesten er knyttet opp mot søknad på enkeltindivider. Dette dreier seg oftest om problemstillinger knyttet til elever med funksjonshemninger / multifunksjonshemninger der det er tvil om vedkommende faller inn i målgruppen til Signo kompetansesenter. Henvendelser som gjelder barn med Down syndrom med uklar hørselsstatus er en gruppe som øker i omfang Varighet Det er totalt anvendt i størrelsesorden 25% av et årsverk på denne type henvendelser 4.5 Kunnskapsformidling (24) Kurs og konferanser Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter selger i løpet av året i størrelsesorden 12 tegnspråkkurs på nivå fra grunnkurs til videregående kurs 6 og i tillegg spesielle temakurs. Disse kursene annonseres i dagspressen og på nett og kommer i tillegg til intern opplæring den ordinære opplæringen i Se mitt språk Representanter fra Signo kompetansesenter har i løpet av året bidratt ved ca 19 eksterne kurs og konferanser. De viktigste områdene har vært hørselshemning og autisme, CI og flerfunksjonshemninger og alternativ og supplerende kommunikasjon. Disse temaene stemmer godt overens med føringer gitt i vårt tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet med tanke på at vi skal ha et spesielt ansvar for området hørselshemning og autisme og med det ansvaret vi påtok oss i forhold til alternativ og supplerende kommunikasjon, i arbeidet med Enhetlig og helhetlig plan for habilitering 0 6 år Kursvarighet 12 uker (60 dager) 42 dager Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v. Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter gjennomførte høsten 2009, i samarbeid med NTNU og Møller kompetansesenter, en 15 stp studiemodul som inngår i et masterstudie ved NTNU. Avslutning av studiet med eksamen, sensur og karaktersetting, var lagt til januar og februar For øvrig er en ny omgang med tilsvarende modul planlagt gjennomført med start i august Varighet 2 måneder (+ 5 måneder i 2009) Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 27

28 4.5.3 Fagbibliotek Omtale Biblioteket ved Signo kompetansesenter holder faglig høy standard og er oppdatert både kunnskapsmessig og i forhold til litteratur innenfor senterets virkeområde. Biblioteker er referansebibliotek i nordisk sammenheng gjennom Stiftelse PCN (Pro communicatio Nordica), en sammenslutning av nordiske fagmiljøer som betjener tilnærmet samme brukergrupper som stiftelsen Signo. Biblioteket har også en viktig rolle i senterets arbeid med studenter Faglige publikasjoner Oversikt over faglige publikasjoner (forfatter og tittel) Ikke medregnet film, DVD (se tabell 5.5.5) Master i audiopedagogikk, Barn med CI og autismespekterforstyrrelser. Hvordan kan lyd bli meningsfull? Master i helsefremmende arbeid, Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? "Bringe tilbake på en fornuftig vei - makt i rådgivningen av døve med flere funksjonshemninger". Makt og moral - på kryss og tvers. Jeg vil slappe av protest i rådgivningssamtalen mellom lærer og en døv, utviklingshemmet elev. Når snøballen begynner å rulle Hørselshemning og autismespekterforstyrrelser - Hvordan gi hørselshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser mulighet for medvirkning og mestring i kommunikasjonsprosessene? Publikasjonssted NTNU Høyskolen i Vestfold Rådgivernytt og Dansk tidsskrift for spesialundervisning Skolepsykologi Spesialpedagogikk Artikkelsamling om taushetsplikt i forskning ved NESH (Spesialpedagogikk våren 2011) Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 28

29 4.5.5 Film, DVD Tittel og tema Signo kompetansesenter anvender film kun til internt bruk. Men til gjengjeld er dette et hyppig brukt medium i utrednings- og analysearbeidet vårt. Videoopptak nyttes også jevnlig i sammenheng med tegnspråkopplæring. Spesielt foreldregruppene, men også andre kursdeltakere, bruker videoopptak som øvingsmedium. Sekvenser tas opp, brennes på DVD og distribueres til kursdeltakerne Informasjonsarbeid Omtale Senteret har deltatt aktivt i to av Statpeds kommunikasjonsorganer, Rom for læring og SiNT, i tillegg til å delta i den overgripende kommunikasjonsgruppa. Dette oppleves som svært positivt, både ved å kunne bidra til Statpeds utvikling og for senterets kommunikasjonsarbeid i seg selv. Senteret har også i 2010 hatt et fokus på kommunikasjonsarbeid. Dette har medført at vi har forbedret våre elektroniske formidlingskanaler (signo.no, statped.no og SiNT), men vi har fortsatt en vei å gå. Blant annet har ikke senteret sett på bruk av sosiale medier. Vi har publisert i både norske og nordiske fagtidsskrifter, vi har holdt forelesninger på ulike fagsamlinger, og vi har endret navn og fornyet og forbedret vår grafiske profil. I tillegg har det vært et fokus på intern kommunikasjon, blant annet ved etablering av et informasjonsskjermsystem for intern informasjon. 4.6 Læremiddelarbeid (25) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter har ingen egen produksjon av læremidler. 4.7 Internasjonalt samarbeid (26) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Signo kompetansesenter har som en del av Stiftelsen Signo, gjennom en tjueårs -periode samarbeidet med beslektede organisasjoner og virksomheter i de øvrige nordiske landene. I 2010 avsluttet vi et prosjekt på området hørselshemning og autismespekterforstyrrelser. I dette arbeidet var kolleger fra Senter for Døve i Danmark og fra Ressurscenter Hör i Sverige involvert som refleksjonspartnere. Ved en nordisk fagkonferanse på Island i regi av PCN (Pro communicatio Nordica) i mai/juni, bidro Signo kompetansesenter i samarbeid med svenske kolleger, med en forelesning der bl. a. resultater fra det nevnte prosjektet ble presentert. Signo kompetansesenter er representert både i styret og i arbeidsgruppen i PCN og møter gjennom det, jevnlig fagpersoner fra de øvrige nordiske landene. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 29

30 4.8 Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling (29) Omtale AKS får mange henvendelser om bistand fra fagpersoner i barnehager og skoler uten at det ender i ordinær søknad. Mange av henvendelsene dreier seg om barn som ikke følger en normal språkutvikling og der personale og foreldre ønsker enten informasjon om alternative språkformer eller mer bevisst har et ønske om hjelp i forhold til NMT og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette gjelder svært ofte barn uten en diagnose som peker på hørselsnedsettelse i tillegg til de oppdagede funksjonshemningene. Bistandsbehovet dreier seg om kurs og konsultasjoner og da spesielt i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon ( ASK) og om NMT og andre former for tilpasset tegnspråk. Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 30

31 5 Intern kompetanseutvikling 5.1 Interne opplæringstiltak (31) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) Tegnspråkopplæring Det gis jevnlig opplæring i tegnspråk til ansatte. Nyansatte får grunnopplæring og øvrig personale har tilbud om ulike former for etterfyll. Det kan være deltakelse på videregående kurs, individuell, hjelp, tegnspråkkafé oa. Fagforum Fagforum kan stå som samlebegrep på ulike interne kompetansehevingstiltak. Det er Avdeling for utadrettede tjenester som eier disse tiltakene. De enkelte arrangementene har gjennom året, ulik form forelesning av eksterne fagpersoner, forelesning av egne krefter, fagdebatter, oa. Støttefag Det gjennomføres jevnlig intern opplæring i nødvendige administrative dataprogram, Organisasjon Opplæring av verneombud innenfor HMS, Inkluderende arbeidsliv, Introduksjon / opplæring av nyansatte Ved behov er det gjennomført nødvendig opplæring av nyansatte i relevante fagtemaer og andre nødvendige emner Lederopplæring Ledergruppa i Signo kompetansesenter har i 2010, med støtte fra HSH, gjennomført lederopplæring med vekt på endringsledelse. 5.2 Etterutdanning (32) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) I løpet av året har ansatte ved Signo kompetansesenter deltatt i ulike etterutdanningstiltak: Døvblindpedagogikk, skolastiske fag, øvrige relevante emner. 5.3 Videreutdanning (33) Noen særlige tiltak (ikke uttømmende) I løpet av 2010, har to ansatte ved Signo kompetansesenter, avsluttet sine masterarbeider, den ene innenfor spesialpedagogikk og den andre innenfor helsefremmende arbeid. Omfang i tid 0,2 årsverk En ansatt har gjennomført del to (15 stp) i temaet ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) En ansatt har gjennomført to studiemoduler i audiopedagogiske emner NTNU Signo kompetansesenter Årsrapport 2010 Side 31

SIGNO KOMPETANSESENTER 2011

SIGNO KOMPETANSESENTER 2011 Årsrapport 2011 SIGNO KOMPETANSESENTER 2011 Signo kompetansesenter har lagt bak seg et år preget av mye og grundig arbeid med målgruppene, men også av den pågående omorganiseringsprosessen iverksatt etter

Detaljer

signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012

signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012 2 SIGNO KOMPETANSESENTER/SIGNO SKOLE OG KOMPETANSESENTER 2012 2012 har vært året da pålagte og planlagte endringer har trått i kraft. Som

Detaljer

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter Årsrapport 2011 Årsrapport 2014 II SIGNO KOMPETANSESENTER 2014 Forord Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen

Detaljer

1 FORORD TIL ÅRSPLAN FOR SIGNO KOMPETANSESENTER 2012-2014 4

1 FORORD TIL ÅRSPLAN FOR SIGNO KOMPETANSESENTER 2012-2014 4 Årsplan 2012-2014 INNHOLD 1 FORORD TIL ÅRSPLAN FOR SIGNO KOMPETANSESENTER 2012-2014 4 2 UTDANNINGSDIREKTORATETS OPPDRAG TIL STATPED 6 2.1 Virksomhetside... 6 2.2 Visjon... 6 2.3 Verdier... 6 2.4 Mål og

Detaljer

1 UTDANNINGSDIREKTORATETS OPPDRAG TIL STATPED 3 Innledning... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Verdier... 3 1.4 Resultatmål...

1 UTDANNINGSDIREKTORATETS OPPDRAG TIL STATPED 3 Innledning... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Verdier... 3 1.4 Resultatmål... Virksomhetsplan for 2012 INNHOLD 1 UTDANNINGSDIREKTORATETS OPPDRAG TIL STATPED 3 Innledning... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Verdier... 3 1.4 Resultatmål... 4 2 UTDANNINGSDIREKTORATETS FØRINGER

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Statped. IKKE ENIG MED STATPED I ALT Side 4. STATPED ER PÅ VEI TIL Å BLI TYDELIG, SYNLIG OG FORUTSIGBAR Side 16. SÅ LANGT HAR STATPED INNFRIDD Side 22

Statped. IKKE ENIG MED STATPED I ALT Side 4. STATPED ER PÅ VEI TIL Å BLI TYDELIG, SYNLIG OG FORUTSIGBAR Side 16. SÅ LANGT HAR STATPED INNFRIDD Side 22 Statped ÅRSRAPPORT 2013 IKKE ENIG MED STATPED I ALT Side 4 STATPED ER PÅ VEI TIL Å BLI TYDELIG, SYNLIG OG FORUTSIGBAR Side 16 SÅ LANGT HAR STATPED INNFRIDD Side 22 TIDLIG INNSATS GIR MER ENN EN GOD START

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra første fase

Kunnskapsdepartementet Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra første fase Kunnskapsdepartementet Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra første fase Dato: 2008-10-27 Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra første fase 2 2 Strategi

Detaljer

Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland.

Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland. Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland. Konsekvenser for Bodø kommune ved avvikling av Spesialpedagogisk senter i Nordland (SSN) og Logopedisk senter i Nordland

Detaljer

Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014

Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Elevene ved Signo grunn- og videregående skole AS, er engasjert i skoledemokratiet, og deltar i styringen av skolen. På bildet er elevrådet og skolens

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsrapport 2013 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhold Innhold... 1 1. Senterleders beretning... 2 2. Introduksjon til virksomheten... 6 Formål og oppgaver for virksomheten... 6

Detaljer

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole 2 Innhold 1. Bakgrunn... 5 2. Metodisk tilnærming...

Detaljer

BASISTENKNING. en kommunikasjon om verdier og retning

BASISTENKNING. en kommunikasjon om verdier og retning BASISTENKNING en kommunikasjon om verdier og retning INNHOLD Introduksjon side 3 Innledning side 4 Virksomhetsidé side 6 Å sikre tilbud faglig profesjonalitet som grunnlag side 7 Tilbudene ved Signo side

Detaljer

Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene HEIDI HAUKELIEN, INGVILD VARDHEIM OG CHRISTINE HVITSAND

Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene HEIDI HAUKELIEN, INGVILD VARDHEIM OG CHRISTINE HVITSAND Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene HEIDI HAUKELIEN, INGVILD VARDHEIM OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 363 2015 Tittel: Undertittel: Kraftsentre for

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2013 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2013 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

RÅDGIVNING INNHOLD. 14.1 Innledning... 4. 14.2 Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet - Statped... 4. 14.2.1 Statpeds mål...

RÅDGIVNING INNHOLD. 14.1 Innledning... 4. 14.2 Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet - Statped... 4. 14.2.1 Statpeds mål... 14 RÅDGIVNING Forfatter: Live Jetlund, AKS, februar 2005 INNHOLD 14.1 Innledning... 4 14.2 Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet - Statped... 4 14.2.1 Statpeds mål... 5 14.3 Rådgivning... 5 14.3.1

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2008-2009 2 Innhold forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Lærere og ledere i grunnskolen

Detaljer

Sektorplan oppvekst og utdanning

Sektorplan oppvekst og utdanning Aurskog-Høland Sektorplan oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22.09.14 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 5 1.3 BRUK AV INDIKATORER FOR

Detaljer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2011 / 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 3 3.1 Henvendelser... 3 3.2 Informasjon...

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Søsken og kompetansesenteret

Søsken og kompetansesenteret Søsken og kompetansesenteret Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? HØGSKOLEN I VESTFOLD Master i helsefremmende

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2012 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2012. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Årsrapport 2003. for. Senter for atferdsforskning

Årsrapport 2003. for. Senter for atferdsforskning Årsrapport 2003 for Senter for atferdsforskning 1 VISJON OG MÅL 1 1.1 Visjon...1 1.2 Mål...1 1.2.1 Senterets mål og satsingsområder... 1 1.3 Oversikt over formålskodene...2 2 PRESENTASJON AV SENTERET OG

Detaljer

Rådgivningstjeneste. Utredning om behov for rådgivningstjeneste for personer med nedsatt hørsel i Vestfold. 10. juni 2014 Gunnar Horn

Rådgivningstjeneste. Utredning om behov for rådgivningstjeneste for personer med nedsatt hørsel i Vestfold. 10. juni 2014 Gunnar Horn Rådgivningstjeneste Utredning om behov for rådgivningstjeneste for personer med nedsatt hørsel i Vestfold 10. juni 2014 Gunnar Horn 2 av 22 Innhold 1 Bakgrunn og dagens tilbud... 4 1.1 Aktørenes relasjon

Detaljer