ÅRSRAPPORT Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap."

Transkript

1 Innhold ÅRSRAPPORT 2008 Sammendrag.. side 1 Videregående opplæring.. side 5 Regional utvikling.. side 21 Samferdsel. side 33 Administrasjon og sentrale tjenester. side 39 Fylkeskommunens ansatte. side 45 Fylkeskommunens økonomi.. side 47 Sammenligninger med andre fylkeskommuner... side 55 Folkevalgte organer. side 58 Forord Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. Årsberetningen er en kortfattet redegjørelse for virksomheten gjennom ett år, med vekt på økonomiske forhold. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen skal godkjennes av fylkestinget. Årsrapporten er en fyldigere rapport om hele fylkeskommunens virksomhet. Det legges vekt på å rapportere i forhold til oppsatte mål. Årsrapporten kan fylkestinget ta til orientering. Buskerudtinget en nyskapning i 2008 Mandag 19. mai 2008 var en merkedag i Buskerud. Da møttes fylkets fremste politikere for første gang til nyskapningen Buskerudtinget. Buskerudtinget består av fylkets stortingsrepresentanter, fylkesutvalget og ordførerne i de 21 kommunene. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Buskerud. Målet er å få til et samarbeid om viktige saker som har stor betydning for befolkningen i Buskerud. Buskerudtinget møtes to ganger i året. Temaet på den første samlingen var Nasjonal Transportplan. På den andre samlingen 20. oktober var temaet sykehusstruktur og omstillingsprogrammet for Helse Sør Øst. Sammendrag Videregående opplæring Færre ungdommer slutter i videregående opplæring i Buskerud enn i de andre fylkene på Østlandet. Det viser rapporten Bortvalg og kompetanse. Den måler hvor mange som har gjennomført videregående opplæring fem år etter at de gikk ut av grunnskolen. * 1

2 De fleste fikk ønskene oppfylt Ni av ti søkere fikk oppfylt sitt første ønske om plass ved en videregående skole i Buskerud. Så mange som 88,1 % av søkerne fikk oppfylt ønsket om både skole- og utdanningsprogram i Dette er flere enn i de foregående fire årene. Rekordmange lærekontrakter For femte år på rad er det satt rekord i antall inngåtte lærekontrakter. Nærmere 1000 ungdommer inngikk lærekontrakter i Like mange avla sine fagprøver i løpet av året. Over 1100 faglige ledere og medlemmer av prøvenemnder var på kurs for å heve kompetansen. Bærbar pc for alle elever i Vg1 og Vg2 ble innført i alle utdanningsprogram i de videregående skolene fra høsten Skolene har utviklet sine egne IKT planer som skal ivareta kompetanseutvikling og støttefunksjoner til lærerne. Kompetanseløftet i Buskerud Lærere i ulike fag er med i nettverk der de kan samarbeide og utveksle erfaringer innenfor sine fagområder. Kompetanseløftet har tatt utgangspunkt i læreplananalyse, faglig etterutdanning, fagdidaktikk (herunder pedagogisk bruk av IKT) og prosjekt til fordypning. Nytt skolebygg En ny hverdag møtte elever og lærere ved Røyken videregående skole høsten De kunne ta i bruk et nytt tilbygg, samtidig som betydelige ombygninger i det gamle bygget var ferdige. Bedre inneklima Det er gjort store investeringer for å bedre inneklimaet i skolebygg. To undervisningssteder ved Kongsberg videregående skole er rehabilitert. Det gjelder undervisningsstedene Tinius Olsen og Flåtaløkka. Også kjøkkenavdelingen ved Rosthaug videregående skole avd. Buskerud er utbedret. Språkfag en utfordring Fra 2008/09 har det vært fokus på å få flere elever til å velge språkfag. Skolene har arbeidet med ulike lokale tiltak for å motivere elever til å velge fordypning i programfag språk, men det har hittil gitt få synlige resultater. Flere skoler har fordypning i engelsk, men kun én skole har klart å sette i gang en liten gruppe i fordypning spansk nivå III. Nye samarbeidsavtaler Fylkeskommunen inngikk ny avtale med NAV om ungdom i og utenfor videregående opplæring. Drammen Billakkering AS og Buskerud fylkeskommune, ved Åssiden videregående skole har inngått samarbeidsavtale om skoletilbud i Vg2 Bilskade, lakk og karosseri. Det er inngått avtale med Berskaughallen AS om bygging av en flerbrukshall på Åssiden i Drammen. Åssiden videregående skole vil bruke hallen på dagtid. * Rapport (13/2008) Bortvalg og kompetanse fra NIFU STEP (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Utvikling Miljø og klima Hensynet til klima og miljø er forsterket i alle plansaker og i stedutviklingsprosjekter i samarbeid med kommunene. Fylkeskommunen deltar i forprosjektet for etablering av Buskerudbyen fra Prosjektet tar opp areal, transport og klima. Fylkeskommunen støtter miljøfyrtårnvirksomhet i kommuner og næringsliv gjennom informasjon, rådgivning og økonomiske bidrag. Stedsutvikling Alle kommunene er invitert til samarbeid om stedsutviklingsprosjekter. 12 kommuner med til sammen 23 prosjekter er registrert. Kultur er en viktig del av arbeidet med stedsutvikling, og involvering av kulturinstitusjoner er en del av fylkeskommunens satsing på området. Kulturnæringer 2

3 Det satses tungt på kulturnæringer. En aktiv styringsgruppe, med god representasjon fra næringene, har sett nærmere på hva som skal til for å øke verdiskapingen på dette området. Fylkeskommunen er blitt medlem i Forum for kultur og næringsliv. Reiseliv Gjennom Team Reiseliv pågår samarbeid om å følge opp felles prosjekter som Innovativ fjellturisme, skilting og tilrettelegging langs veiene. Buskerud skal være Norges beste fylke innen tilrettelegging for skilting og vegserviceanlegg for turister. Kommunale skiltplaner er laget, og pilotprosjekt på utsiktsrydding er igangsatt. Pilotprosjekt om turistvennlig reiserute er under utarbeiding. Pilotprosjekt om fylkesskilting er også under utarbeiding. Innovasjon VRI - Virkemidler for regional innovasjon - er kommet godt i gang. Arbeidet i VRI innenfor helse og lys, teknologi og reiseliv, skal bidra til økt innovasjon innen forskning og utvikling i Buskerud. Et hovedprosjekt om FoU-strategier* i Buskerud er startet opp med bred forankring i hele fylket. * Forskning og utvikling. Kommuneregionsamarbeidet Fylkeskommunens arbeid med regionalutvikling skjer blant annet gjennom tett politisk samarbeid med fylkets fem kommuneregioner. Gjennom tildeling av økonomiske midler til et aktivt partnerskap bidrar fylkeskommunen til utvikling i hele fylket. I 2008 ble partnerskapsarbeidet evaluert på nytt. Det er enighet om ytterligere å styrke de store regionalutviklingsprosjektene. Internasjonalt arbeid Fylkeskommunens internasjonale arbeid retter seg mot europeiske regionale organisasjoner, som fjellorganisasjonen Euromontana og Assembly of European Regions (AER). I tillegg har fylkesutvalget bevilget midler til samarbeid med Pärnu fylke i Estland og Obrenovac kommune i Serbia. Det samarbeides om prosjekter innen utdanning, likestilling, ungdomsutveksling, helse/sosial osv. Fjellregionsamarbeidet Fjellet er en viktig del av ressursgrunnlaget for områdene som deltar i Fjellregionsamarbeidet. De fleste av kommunene i området har nedgang i folketallet. Det er igangsatt et forprosjekt for å hjelpe disse kommunene. Det er også søkt EU om støtte til et internasjonalt prosjekt med samme tema. Den kulturelle skolesekken Over Buskerud-elever fikk oppleve kunst av en eller annen art i løpet av skoleåret 2007/ ulike produksjoner innen musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst oppsøkte skolene i fylket. 14 kommuner har meldt inn prosjekter der målet er å ruste opp arenaer som formidler kunst og kultur på fylkets grunnskoler. Kulturkortet Ved utgangen av 2008 hadde ungdommer i Buskerud skaffet seg kulturkortet. Det gir dem tilgang til en rekke kulturtilbud for en femtilapp. Kulturkortet er et kulturpolitisk tiltak for å gi ungdom mellom 16 og 20 år bedre tilgang til kulturopplevelser. 47 arrangører var tilknyttet ordningen i Spillemidler til idrettsanlegg Buskerud fikk 30 millioner kroner i spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet i Buskerud. Folkehelse Buskerud fylkeskommune har som mål å fremme folkehelsen til befolkningen i fylket. Arbeidet foregår gjennom partnerskap der målet er å skape gode nettverk og kompetansebygging i kommunene. Det er gjennomført tverrfaglig videreutdanning i folkehelsearbeid som et samarbeid med Høgskolen i Buskerud. 15 kommuner har etablert frisklivsentraler, hvorav én er interkommunal. Regional filmsatsing Fylkeskommunen engasjerer seg i regional filmsatsing, og har igangsatt en prosess mot filmmiljøet i fylket for kartlegging og involvering. Museer 3

4 Det er seks konsoliderte museer i Buskerud. Blant årets innsatsområder var byggeprosjektet i Veien kulturminnepark og utvikling av Hringariki som opplevelsessenter på Ringerike. Museene har tilbud til Den kulturelle skolesekken, tilpasset elever på ulike alderstrinn. Buskerud fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud utgjør til sammen Drammensbiblioteket på Papirbredden. Det er vedtatt å endre bokbusstilbudet, og samtidig styrke det regionale utviklingsarbeidet innenfor biblioteksektoren. Samferdsel Buskerud fylkeskommune har inngått avtale med Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) om kjøp av kollektivtrafikk og skoleskyss. VKT eies av Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. Flere passasjerer Det var 2 % flere passasjerer på bussene i Buskerud i 2008 enn året før. Nettbuss Drammen hadde en økning på 3 % og Hallingbussen 24 %, mens for de andre områdene var det en liten nedgang. Busselskapene i Buskerud fraktet til sammen over elleve millioner passasjerer i Sitteplass for skolebarn Høsten 2008 satte busselskapene inn ekstrabusser på flere avganger for at grunnskolebarn skal slippe å stå når bussen kjører fortere enn 60 km/t. I 2008 kostet dette ca. 1,5 mill kr. Årseffekten på ca. 3 mill. kr er lagt inn i budsjettet for Kundetilfredshet En måling ved årsskiftet 2007/08 viste en nedgang i kundetilfredshet fra 71 til 68 poeng på en skala fra 1 til 100. Nettbuss Drammen AS gjennomførte senere en egen måling som viser en forbedring fra 68 til 73. Transporttilbud for funksjonshemmede (TT) I 2008 fikk funksjonshemmede tilbud om dør-til-dør-transport med taxi. Dette er 300 flere enn i Antall TT-turer er stabilt på ca Egenbetalingen på 40 kr per reise er ikke endret i perioden. Trygt hjem for en 50-lapp Drosjetilbudet for ungdom ble utvidet fra juli til å gjelde strekningene Hønefoss Nakkerud og Hønefoss Ringmoen/Hallingby. Fra før var tilbudet etablert på strekningene Gol Ål og Gol Nesbyen. Tilbudet Kongsberg Hvittingfoss og Kongsberg Lampeland ble gjenopprettet fra oktober. Administrasjon Økonomisk styring Tertialrapporter og årsregnskap viser at det har vært god styring av fylkesøkonomien i Sektorene og virksomhetene har hatt god kontroll på kostnadene. Innkjøp De nye rammeavtalene har gitt meget gode betingelser og har gjort hverdagen enklere for innkjøpsansvarlige. Den nye avtalen på kontor- og datarekvisita gir mulighet til over 50 % besparelse ved riktig handel. Informasjon Ni videregående skoler og Arbeidsinstituttet har i løpet av de to siste årene fått hjemmesider på samme plattform som fylkeskommunen. Sidene er utviklet i samarbeid mellom skolene og informasjonsseksjonen. Det er planer for ytterligere utvidelser i IKT Fylkestingets vedtak om å tilby alle elever i VG1 bærbar pc høsten 2008, er fulgt opp. Det samme 4

5 gjelder de elever som startet i VGI høsten 2007 som ikke fikk pc da. Lærlinger Fortsatt har fylkeskommunen flere tilgjengelige læreplasser enn det er søkere. I 2008 var det 15 lærlinger innenfor IKT-fag og kontorfag. Det er samme antall som året før. Dokumentasjon og saksbehandling Det er innført nytt sak-/arkivsystem i sentraladministrasjonen, Fylkesbiblioteket i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående skoler og i tannhelseforetaket. Det er arrangert flere fagdager, og gjennomført opplæring av arkivpersonell og saksbehandlere. Ansatte Antall ansatte i fylkeskommunen gikk ned med 15 fra 2007 til Ved årsskiftet var det ansatte fordelt på årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre klasser i videregående skole. Sykefravær Samlet var sykefraværet i 2008 på 6,5 %. Det vil si en økning på 0,1 prosentpoeng. Sykefraværet er nå høyest i aldersgruppen år. Overtallighet Grunnet overtallighet i skolesektoren fikk 27 personer støtte til videreutdanning ( %) i Seks personer er overført til nytt arbeidssted. To av de overtallige gikk av med AFP. Likestilling Av de fast ansatte i fylkeskommunen er det 57 % kvinner. I toppledergruppa er det to kvinner og tre menn. Av 173 topp- og mellomledere er 43 % kvinner. I ledergrupper der det er få kvinner, oppfordres kvinner til å søke. Tannhelse Tannhelsetjenesten i Buskerud er et fylkeskommunalt foretak. Tjenesten skal gi fri tannbehandling til barn og unge, til psykisk utviklingshemmede og til eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie. Foretaket lager egen årsrapport Sammendrag slutt Videregående opplæring Mål og resultater 1.0 Utdanning: Gi et skoletilbud og tilbud om læreplass som best mulig ivaretar søkernes ønsker og evner og arbeidslivets behov i alle deler av Buskerud. er: Klassetallet gikk ned fra 467 i skoleåret 2007/08 til 452 klasser i skoleåret 2008/09. Elevtallet sank fra til elever per Det var 990 ledige plasser i videregående skoler i Buskerud per , hvilket er langt over målsettingen om maksimalt 600 ledige plasser. 5

6 91,1 % av elevene i Buskerud fikk oppfylt sitt primære programønske, og 88,1 % av søkerne fikk oppfylt både sitt primære program- og skoleønske. Begge tall er høyere enn i 2007/08. Tabell: Nøkkeltall elever måltall Elever per klasse gjennomsnitt 18,3 18,6 18,5 18,4 18,4 >18,5 Andel elever inntatt på primært 87,6 % 88,2 % 88,6 % 90,7 % 91,1 % >88 % programønske Ledige plasser per <600 Ledig kapasitet i % 6,4 % 5,6 % 7,5 % 10,3 % 10,6 % <7 % Rettsvoksne med ventetid mer enn <120 mnd. Andel elever som har fått oppfylt sitt 73,7 % 70,5 % 78,2 % 87,8 % 88,1 % >78 % primære program- og skoleønske: kilde SSB 2) Andel lærlinger som har fått oppfylt 54,2 % 59,2 % 54,5 % 84,9 % >55 % førsteønske: kilde SSB 2) Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater) samt innhentet OPUS-statistikk (voksne). 1 ) per ) SSB KOSTRA følger skoleår. Tall for 2008 klart først i For femte år på rad er det satt rekord i antall inngåtte lærekontrakter. Arbeidslivet er opptatt av den muligheten fagopplæring gir for å rekruttere fagarbeidere med etterspurt kompetanse. Over 270 voksne har avlagt fag- og svenneprøve som praksiskandidat. Tabell: Nøkkeltall fagopplæring måltall Antall inngåtte lærekontrakter Antall inngåtte opplæringskontrakter Antall søkere til læreplass uten læreplass eller annet tilbud Antall elever i alternative VK Antall fag- og svenneprøver Kilde: Lokal VIGO Søkernes ønsker er balansert med arbeidslivets behov i alle deler av fylket. De videregående skolene tilstreber å gi tilbud innen prosjekt til fordypning som kan gi rekruttering til lærefag i nærområdet. Lærebedrifter er kurset for å gi lærlinger og lærekandidater opplæring i tråd med Kunnskapsløftets læreplaner. Det har vært samlinger og møter med opplæringskontorene, og avholdt ti kurs (Bedriftens ABC) for 150 representanter i lærebedrifter. Rådgivingstjenesten og Karrieresentrene er videreutviklet for å gi sosialpedagogisk støtte og oppdatert karriereveiledning. Det skal ansettes regionale nettverksrådgivere. De skal jobbe i forhold til det 13-årige skoleløpet og bygge nettverk mellom skolenivåene og mellom skole og arbeidsliv. Samarbeidet rundt faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen er viktig for å bevisstgjøre elevene i sitt valg av utdanning og yrke. Videreutdanning av karriereveilederne er inne i siste utdanningsmodul. Hallingdal karrieresenter startet september 2008, og har en klar profil mot næringslivet. Nettverksrådgiveren for Hallingdal er tilknyttet senteret en dag per uke. Høyere utdanning Det arbeides for at flere i Buskerud skal velge høyere utdanning. Sammen med utviklingsavdelingen er det iverksatt et forprosjekt for å få utarbeidet en plan for livslang læring. Dette involverer også voksenopplæringsfeltet. Karrieresentrene vil bli en part i utviklingen av dette arbeidet. Miljø og teknologi 6

7 Kongsberg videregående skole er i gang med å utvikle en miljø- og teknologiprofil. Det innebærer tverrfaglig samarbeid. Miljøfokus er integrert i fellesfagenes lokale læreplaner. Skolen har økende kontakt med lokalt næringsliv og gjør en betydelig innsats for å utvikle faget Teknologi og forskningslære. Skolens lokale læreplaner legger premissene for samarbeidet med bedriftene. Miljøog teknologiprofilen innebærer også miljøfyrtårnsertifisering av skolen. Erfaringer herfra kan ha overføringsverdi når andre skoler i fylket skal starte samme arbeid. Språkfag sliter Fra 2008/09 har det vært fokus på å få flere elever til å velge språkfag. Skolene har arbeidet med ulike lokale tiltak for å motivere elever til å velge fordypning i programfag språk, men det har hittil gitt få synlige resultater. Flere skoler har fordypning i engelsk, men kun en skole har klart å sette i gang en liten gruppe i fordypning spansk nivå III. 2.0 Organisasjon: Utdanningssektoren i Buskerud skal utvikles til en lærende organisasjon gjennom etterlevelse av felles mål, systematiske gode rutiner og erfaringsdeling. er: Arbeidet med et helhetlig kvalitetssystem startet våren Håndtering av avvik, etter nasjonale tilsyn med opplæringen, har inngått i arbeidet. Kvaliteten på fag- og svenneprøven er avhengig av prøvenemndas kompetanse i faget og i vurdering. Fire kursdager er holdt for til sammen 220 prøvenemndsmedlemmer. Opplæringskontorene Utviklingsdialoger med ni av opplæringskontorene i Buskerud er gjennomført. De videregående skolene har i 2008 arbeidet mye med å kvalitetssikre rutiner for vurdering underveis, kriterier for vurdering og gjennomføring av lokalgitt eksamen. Formålet har vært å skape felles læringsstøttende vurdering for å heve elevenes læringsutbytte. Kulturkortet på skolene Utdanningsavdelingen har samarbeidet med utviklingsavdelingen når det gjelder innføring av Kulturkortet. Skolene har vært en viktig arena for å introdusere tilbudet til elevene, og utdanningsavdelingen har vært aktivt med på å involvere skolene. Utviklingsdialoger Fylkesutdanningssjefen sluttførte våren 2008 utviklingsdialoger med de siste videregående skolene i Buskerud. ene fra Læringslabbens elev- og personalundersøkelser og skolenes oppfølging lå til grunn for samtalene. Det ble lagt vekt på elevmedvirkning, arbeid med læreplaner, læreplanmål og vurderinger. Dialogen rundt personalundersøkelsen hadde fokus på organisatoriske forutsetninger herunder utviklingsorientering og læringstrykk. Samtidig ble det gjennomført samtaler med skolemiljøutvalgene. Skolene har senere arbeidet videre med å følge opp resultatene av elev- og personalundersøkelsen. Personalundersøkelsen viste at tre skoler kunne karakteriseres som lærende skoler på grunnlag av undersøkelsen i De fleste skolene har nå en positiv utvikling. Alternative arenaer For de fleste elever i videregående trinn1 foregår opplæring i faget prosjekt til fordypning på skolene. Men i deler av programfagene og prosjekt til fordypning Vg2 skjer opplæringen på alternative arenaer, primært i bedrifter og offentlig arbeidsliv. En økende andel skoleelever har Arbeidsinstituttet i Buskerud som opplæringsarena. Bedrifter og offentlige institusjoner er også arenaer for elever ved de videregående skolene. En arbeidsgruppe har jobbet med nye retningslinjer for skolenes elevoppdrag utenfor skolen. Det arbeides nå med et Newtonrom i Drammen. Det vil fungere som alternativ opplæringsarena innenfor 7

8 realfag, og vil kunne betjene grunnskoler og videregående skoler. Som alternative opplæringsarenaer støttes Devotek lab og forskningsbussen på Kongsberg. Avtale med NAV Det ble inngått ny samarbeidsavtale med NAV om ungdom i og utenfor videregående opplæring. Aktuelle underavtaler skal blant annet knyttes til Arbeidsinstituttet i Buskerud og karrieresentrene. 3.0 Læring: Elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes læringsmotivasjon skal være bedre enn resultatene i elevundersøkelsen for er: I årsplanen for Kompetanseløftet var tilpasset opplæring, læreplanarbeid og vurdering prioriterte områder under begrepet reformkompetanse. De tre områdene henger nøye sammen. Igangsatte tiltak fra tidligere år ble videreført som planlagt. Å øke elevens motivasjon for læring var felles mål for områdene. Skolene har gjennom året arbeidet med de tre områdene på ulike måter og med ulikt omfang. Bedre læringsutbytte For å bedre elevenes resultater og styrke motivasjonen for tilstedeværelse og læring, har flere skoler arbeidet med tiltak rettet mot læreren som leder, motivator og tilrettelegger. To skoler startet opp pilotprosjektet Læringsmiljø og pedagogisk analyse, som skal bidra til bedre sosialt- og skolefaglig læringsutbytte hos elevene. I prosjektet deltar 100 lærere, 400 elever og Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT). Kontaktlærerprosjektet er videreført i samarbeid med PPOT. Kontaktlærere ved de videregående skolene Åssiden, St. Hallvard, Ringerike og Ål har deltatt med varierende erfaringer. I samarbeid med elevene har flere skoler videreutviklet sin bruk av kontaktlærertimene med klassene. Nettverk Gjennom arbeidet med Kompetanseløftet er det utviklet en nettverksmodell som har lagt til rette for samarbeid og utveksling av erfaring mellom lærere. Samarbeidet gjelder læreplananalyse, faglig etterutdanning, fagdidaktikk (herunder pedagogisk IKT) og prosjekt til fordypning. Høsten 2008 tilrettela flere skoler for ytterligere utvikling av arbeids- og undervisningsformer gjennom prøveplaner, endringer i timeplanlegging, samarbeid om vurdering osv. Kompetanseheving er viktig for å kvalitetssikre arbeidet innen rådgivertjenesten. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud er det igangsatt et kurs i karriererådgiving for rådgivere i videregående opplæring. Det arbeides med å få på plass et tilsvarende studium i sosialpedagogisk rådgiving. Elektronisk karriereplan Buskerud fylke er ett av tre fylker som er med i det nasjonale forsøket med å utvikle og prøve ut individuell elektronisk karriereplan/utviklingsplan. Ved skolestart 2008 startet Eiker videregående skole og fem ungdomsskoler i Nedre og Øvre Eiker opp arbeidet med en slik plan. Begrunne karakterer I skoleåret 2007/08 utprøvde alle skolene en mer læringsstøttende vurderingspraksis. Dette arbeidet ble nært knyttet til det lokale læreplanarbeidet. Høsten 2008 ble det fulgt opp med krav om skriftlig begrunnelse på terminkarakteren med utgangspunkt i vurdering underveis og veiledning knyttet til karakterene. Skolene meldte om ulike forutsetninger for å kunne oppfylle kravet etter høsten 2008, og kravet ble noe moderert. Elevmedvirkning Skolene har i varierende grad arbeidet for mer elevmedvirkning i klasserommet i planlegging, valg av arbeidsmåter og evaluering. Felles for mange skoler var elevenes interesse i å bestemme arbeidsmåter og evaluering, og i mindre grad å være med i planleggingen. Skolene har gjennomført elevsamtaler med fokus på vurdering og utbytte av opplæringen. 8

9 Digital eksamen St. Hallvard videregående skole, Eiker videregående skole, Kongsberg videregående skole og Gol videregående skole gjennomførte digital eksamen i engelsk på trinn 1 første gang våren Bærbare pc-er Ved hjelp av bærbare elev-pc-er var resultatet med digital eksamen vellykket. I tråd med fylkestingets vedtak ble det innført bærbar pc for alle elever i Vg1 og Vg2 i alle utdanningsprogram fra skolestart høsten IKT-planer Fylkeskommunen har utviklet en fireårig strategiplan for bruk av aktiv digital undervisning Alle skoler har nå egne IKT- planer med krav til bruk av IKT i undervisningen, og med plan for støtte og kompetanseutvikling. Undersøkelsen blant elever og lærere i januar 2008 viste at skolene er godt i gang med å ta i bruk IKT. Oppfølgingssamtalene med skolene i november synliggjorde at lærerne og elevene i større grad enn forrige år bruker IKT mer aktivt i undervisningen. Den store IKT-konferansen på Kongsberg og IKT- forum på tvers av skolene har vært viktige tiltak for å fremme god pedagogisk bruk. Buskerud fylkeskommune har hatt nest størst økning i landet når det gjelder bruk av læringsplattformen It s learning. I 2008 var Buskerud blant de fylkeskommuner som hadde flest i den felles fylkeskommunale portalen Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for gratis digitale læremidler. Oppfølging av lærlinger 60 % av lærekontraktene er tegnet med opplæringskontorer som har rutiner for oppfølging av underveisvurdering. Over 400 lærekontrakter er fulgt opp fra fagopplæringsseksjonen med besøk og oppfølging av veiledning, vurdering og dokumentasjon. Det er gjennomført kompetansehevingstiltak for 864 deltakere gjennom 42 ulike tiltak i Indikatorer: Kort utdrag fra Utdanningsdirektoratets nasjonale elevundersøkelse Indikator fra den nasjonale Elevundersøkelsen (tilfredshetsskala 1-5 der 5 er best resultat) Buskerud gj.snitt 2007 Buskerud gj.snitt 2008 Måltall Trives du godt på skolen 4,16 4,09 4,2 Trives du sammen med lærerne dine 3,78 3,72 3,9 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene 3,23 3,15 3,5 Hvordan er oppgavene du får på skolen 2,59 2,56 2,9 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet 3,67 3,62 3,9 Hvor ofte bruker du pc/data til arbeid på skolen 4,14 4,46 4,5 Hvor ofte bruker du pc/data til skolearbeid hjemme 4,18 4,39 4,5 Er det mulig for deg å bruke pc/data/internett på 4,24 4,36 4,5 skolen når du trenger det Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med 2,69 2,56 3,0 på å bestemme hvordan dere skal arbeide i fagene Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå 3,43 3,43 3,8 de ulike karakterene Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal 3,27 3,19 3,5 bli bedre i fagene Gjør tilbakemeldingene du får underveis i 3,22 3,21 3,5 undervisningen/opplæringen at du blir bedre i fagene Hvor mange elevsamtaler har du hatt med din 2,56 2,46 3,5 kontaktlærer dette skoleåret Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen 2,96 2,97 3,3 3.1: Buskerud skal oppnå bedre resultater i videregående opplæring enn landssnittet for andel bestått, gjennomstrømning og frafall. er: 9

10 Bortvalg og kompetanse Buskerud har den høyeste gjennomføringen og dermed det laveste bortfallet blant ungdommer på Østlandet fem år etter at de gikk ut av grunnskolen. Det viser rapporten (13/08) Bortvalg og kompetanse fra NIFU STEP. Bygningsmessige forhold Skolebygg tilpasses for å kunne organisere opplæringen mer fleksibelt og redusere drifts- og vedlikeholdskostnader. På Lier videregående skole er det innredet hovslagerverksted i den gamle låven på Jensvoll for å kunne tilby Vg2 heste- og hovslagerfaget akseptable undervisningsforhold etter nye læreplaner. Dette er delvis utført av vaktmesterskolen som er lokalisert på Lier videregående skole, men er en avdeling under OPUS Drammen. På Åssiden videregående skole er det satt i gang totalrenovering av Hus F. Det medfører at Vg1 restaurant- og matfag og Vg2 matfag får lokaler som tilfredsstiller kravene i de nye læreplanene. Nytt tilbygg på Røyken videregående skole åpnet høsten Byggingen foregikk samtidig med betydelige ombygginger i eksisterende bygg. Det er gjort flere investeringer i skolebygg for å bedre inneklimaet. Kongsberg videregående skole ved undervisningsstedene Tinius Olsen Flåtaløkka er rehabilitert. Kjøkkenavdelingen på Rosthaug videregående skole, avdeling Buskerud, er utbedret. Tilsyn med maskiner og verkstedutstyr Med unntak av Ål videregående skole har Arbeidstilsynet i 2008 besøkt alle skolene med yrkesfaglige programområder. De har undersøkt skoleverkstedene, og sett på skolenes rutiner og prosedyrer for bruk av arbeidsutstyr og kontrollert at det er etter gjeldende forskrifter. Hovedkonklusjonen er at skolene må bli bevisste på krav etter forskrift om internkontroll. Alt utstyret er i ferd med å bli oppgradert i forhold til verneinnretninger og teksting på flere språk. Satsing mot frafall Fylkestinget bevilget i 2008 midler for å få ned frafallet i videregående opplæring. Det ble satt i verk ti tiltak ved fem videregående skoler, Karrieresenteret i Drammen og Arbeidsinstituttet, avdeling Drammen. Tiltakene er i hovedsak rettet mot minoritetsspråklige elever og elever med mål om kompetanse på lavere nivå. Tabell: er og gjennomstrømning KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) Buskerud Landssnitt Måltall er Andel elever som har sluttet i løpet av året alle årstrinn, målt i antall kurs 3,9 3,9 4,1 4,6 3,7 Andel beståtte kurs VKII 81,7-68,2 70,3 82,0 Andel beståtte fag- og svenneprøver 93,3 92,4 91,9 93,6 93,5 Gjennomstrømning Andel elever og lærlinger bestått vgo i løpet av normert tid 57,9 58, ,0 Andel elever og lærlinger bestått vgo i løpet av 5 år 68,8 70,7 70,0 Kilde: KOSTRA Gjennomstrømningstall for 2007 publiseres senere. SSB valgte i 2006 å ikke publisere andel elever bestått på de ulike årstrinn pga usikker datakvalitet for alle fylkeskommunene. Fra 2007 har Statistisk sentralbyrå lagt om beregningsmåten for andel bestått VKII. Tallet for 2007 kan dermed ikke sammenlignes med resultat 2005 og måltall Tall for 2008 kommer i Buskerud er litt svakere enn landssnittet når det gjelder andel beståtte kurs VKII og andel beståtte fag-/svenneprøver. Samtidig er gjennomstrømmingen noe bedre enn foregående år. Tallene viser at det må arbeides aktivt med å heve kvaliteten i opplæringen. Elevene og lærlingenes motivasjon må økes for å yte den innsats som kreves for å bestå opplæringen. Tabell: Egne resultattall skole %-andel Res Res Res Res Måltall 10

11 2004/ / / / Fravær 6,17 7,85 8,16 8,41 < 7,5 Avbrudd skole 5,36 5,53 5,04 5,26 < 5,0 Ikke bestått ett eller flere 14,82 10,77 10,45 10,99 < 10 fag Ikke-vurdering 7,88 6,89 7,87 7,33 < 7,5 Kilde: Extenstall rapportert fra de videregående skolene. Det bemerkes at tallene kan være beheftet med noe usikkerhet. Andel elever med ikke vurdering er litt forbedret. De øvrige tallene viser en tilbakegang, og årsakene er flere. Tabellen over viser tydelig at det er en gjensidig utfordring for skolen, elevene og deres foresatte dersom man skal lykkes med å redusere frafall, og øke andelen som fullfører og består opplæringen. St. Hallvard videregående skole gjennomførte høsten 2008 et opplegg der alle elever som var fraværende på dager med prøver, måtte ta prøvene senere. Skolen meldte om en nedgang i antall elever som ikke fikk vurdering fra 116 til 57 etter første termin høsten Lier videregående skole, Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole og Kongsberg videregående skole meldte om nedgang i antall avbrudd etter første termin sammenliknet med samme termin de to foregående år. Noen skoler har blant annet gjennomført et mottaks- og kartleggingsopplegg for nye Vg1 elever rett etter skolestart. Tabell: Egne resultattall fagopplæring Fagopplæring Antall brutte lærekontrakter Antall brutte opplæringskontrakter Antall deltakerdager på instruktørkurs 1) Antall lærekandidater med bestått kompetanseprøve Kilde: Lokal VIGO 1) Antall deltakere frem til Antall hevinger øker noe, det samme gjør antall løpende lærekontrakter. 20 av hevingene skyldes overføring av lærekontrakter fra Kongsbergindustriens opplæringskontor AS. En tredjedel av lærlingene går rett inn i nytt læreforhold etter heving. Antall hevede opplæringskontrakter er fortsatt for høye. Tabell: Nøkkeltall knyttet til videregående opplæring i utvalgte fylker 2007 publisert i Buskerud 2007 Landssnitt 2007 (ekskl Oslo) Snitt Østlandet (ekskl Oslo) Netto driftsutgift per innbygger år til vgo Andel netto driftsutgifter til vgo av 63,5 % 62,5 % 64,7 % samlede netto driftsutgift i % Økonomisk belastning per elev ved å drive videregående opplæring skole Økonomisk belastning per lærling ved å drive fagopplæring i arbeidslivet Korrigert brutto driftsutgifter per elev i vgo (inkluderer gjesteelevsoppgjør m.m) Korrigert brutto driftsutgifter per lærling i vgo (inkl ref fra andre fk) Elever per lærerårsverk 9,3 8,6 8,8 Kilde: SSB KOSTRA Etter KRD s utgiftsfordelingsnøkkel skal Buskerud være et 10 % mer lettdrevet fylke enn landsgjennomsnitt. 11

12 Målt etter utgifter per elev og utgifter per lærling/lærekandidat, er Buskerud blant de mest kostnadseffektive fylkene i landet for videregående opplæring Elevinntak Per 4. juli var det totalt søkere søkere til skoler i Buskerud der av disse hadde opplæringsrett. 892 søkere hadde læreplass som sitt første ønske. 648 av primærsøkere til Vg1 var 17 år eller eldre. Klassetallet gikk ned fra 467 i skoleåret 2007/08 til 452 klasser i skoleåret 2008/09. Elevtallet per 1.oktober sank fra til Det var 990 ledige plasser i videregående skoler i Buskerud per 1.oktober. 91,1 % av elevene i Buskerud fikk oppfylt sitt primært søkte programområde, mens 88,1 % av søkerne fikk oppfylt både primært søkte programområde og skole. Begge tall er høyere enn i 2007/08. Det var 118 ungdommer ved Arbeidsinstituttet i Buskerud per 31.desember. 53 elever ved de videregående skolene får hele eller deler av opplæringen ved Arbeidsinstituttet. 783 elever med opplæringsrett i Buskerud er elever ved private videregående skoler i skoleåret 2008/09. Av disse er 597 elever ved private videregående skoler i Buskerud. 317 elever søkte ulike former for særskilt inntak, 295 ble tatt inn. Av søkere til Vg1 ble 118 tatt inn til et særskilt prioritert utdanningsprogram. Det utgjør 3,1 %, det samme som til skoleåret 2007/ søkte ordinært inntak med behov for spesialundervisning. Det er fattet 416 enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående skoler i Buskerud per 31.desember. Kjøp og salg av skoleplasser For skoleåret 2008/09 betaler Buskerud fylkeskommune for 87 skoleplasser i andre fylker, og mottar refusjon for 226 plasser av andre fylker. Buskerud fylkeskommune har avtaler med Oppland og Vestfold. Inkludert i tallene er 115 elever fra Jevnaker i Oppland som er elever i skolene i Ringerike, og to elever fra Ringerike og Hole som går på Hadeland videregående skole i Oppland. 82 elever fra Sande og Svelvik i Vestfold går på skoler i Drammensregionen, og 49 elever fra Drammensregionen går på Sande videregående skole i Vestfold. Tabellen under viser prosentvis fordeling av elever i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram ved skoler i Buskerud (elever ved arbeidsinstituttene, og delkurselever er ikke med). skoleåret 2007/08 skoleåret 2008/09 antall elever andel i % antall elever andel i % Studieforberedende * , ,2 Yrkesfaglig , ,8 Totalt * studiespesialisering, idrettsfag og musikk/dans/drama Elevtall og plasser er vist i tabellen under. Beskrivelse 2006/ / /09 Elevplasser i egne skoler (kapasitet) Elever i egne vg. skoler per Lærlinger/lærekandidater per Sum elever/lærlinger/lærekandidater Særskilt inntatte elever Indiv. inntak min.språklige elever

13 Elever i private skoler * Buskerudelever i andre fylker** * Elever fra andre fylker** * Ikke sikre tall pga. at rapportering til Utdanningsdirektoratet ikke var kvalitetssikret. ** Rettselever i off. skole som det refunderes for. Har ikke samme type tallgrunnlag for 2006/07. Dekningsgrad - utvikling fra skoleåret 2006/07 til 2008/ / / /09 Antall ledige % plassutnyttelse Antall ledige % plass- Antall ledige % Skole/region Kapasitet plasser utnyttelse Kapasitet plasser utn Kapasitet plasser Gol vgs , , Ål vgs , , Hallingdalsregionen , , Kongsberg vgs , , Numedal vgs , , Kongsberg/Numedalsreg , , Hønefoss vgs , , Ringerike vgs , , Ringeriksregionen , , Eiker vgs , , Rosthaug vgs , , Midtfylkereg , , Drammen vgs , , St.Halvard vgs , , Røyken vgs , , Lier vgs , , Åssiden vgs , , Drammensreg , , Sum fylket , , Tilbudene på skolene har de siste tre årene vært endret ved overgangen fra studieretninger til programområder som følge av Kunnskapsløftet. Dette har hatt følger for dimensjoneringen på skolene og tilpasningen til elevenes ønsker. Dette sammen med et politisk ønske om å ha brede utdanningstilbud på utkantskolene er hovedårsaken til at målsettingen om maksimalt 600 ledige plasser ikke er nådd. Eksamen Vurdering og vurderingskompetanse har fortsatt høy prioritet i eksamenskontorets arbeid med virksomhetene. Kompetanseløftet har enda tydeligere enn i Reform-94 understreket at vurdering må sees som et middel i opplæringen. Eksamenskontoret har i den anledning fokusert på underveisvurderingen som et viktig virkemiddel. Eksamenskontoret har utarbeidet et veiledningshefte til sensorene i muntlig eksamen. De har hatt ansvar for å utarbeide nettstedet Dette er et verktøy som kan brukes til underveisvurdering og dokumentasjon for alle læreplaner i videregående opplæring, både i skole og i bedrift. Nettstedet skal brukes i forbindelse med underveisvurdering og dokumentasjon i faget prosjekt til fordypning. 13

14 Eksamenskontoret utarbeidet retningslinjer, maler og eksempeloppgaver for praktisk eksamen for alle programområder. Evaluering har blitt gjennomført i etterkant av eksamen for å videreutvikle materialet. Eksamenskontoret har ansvaret for gjennomføring av digital eksamen i Buskerud. I 2008 var fire skoler med i et forsøk i regi av Utdanningsdirektoratet ved hjelp av det nasjonale verktøyet PGS (Prøvegjennomføringssystem). Gjennomføringen gikk bra. Privatister Oversikt som gir et bilde av volum ved lokal gitt eksamen. I tillegg er det mange som er oppe til sentralgitt eksamen VÅREN HØSTEN Antall privatister Antall eksamener Antall skriftlig Antall muntlig Antall muntlige partier Praksiskandidater 2008 VÅREN HØSTEN Antall praksiskandidater tverrfaglig prøve Klager Eksamenskontoret har ansvaret for klagebehandlingen for standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og realkompetansevurdering. Klager kommer fra elever, privatister, praksiskandidater og voksne fra OPUS. I 2008 var det 117 klager på standpunkt og muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen. 40 klager ble returnert fordi det ikke var klage på formelle feil. 77 saker ble behandlet i klagenemnda. Våren 2008 kom det 73 klager på skriftlig eksamen, fem klager på muntlig eksamen og 37 klager fra andre fylker på skriftlig eksamen. Høsten 2008 kom det 26 klager på skriftlig eksamen, en klage på muntlig eksamen og fem klager fra andre fylker på skriftlig eksamen. Voksenopplæring Fylkeskommunens fire opplærings- og utviklingssentre (OPUS), hadde følgende aktivitet for voksne med rett til videregående opplæring: Realkompetansevurdering og ventetid for opplæring av voksne. Rettsvoksne Tert 1/08 Tert 2/08 Tert 3/08 Antall realkompetansevurderte i (personer) Antall rettsvoksne med ventetid på opplæring i mer enn 12 mnd Kilde: Realdok OPUS Ventetiden gjelder voksne i Drammensområdet. Årsaken ligger i deres livssituasjon som styrer valg av tid for igangsetting av realkompetansevurdering og opplæring. Opplæring for voksne med rett til videregående opplæring. Fagområde Tert 1/08 Tert 2/08 Tert 3/08 Antall rettsvoksne i opplæring i allmennfag/studiespes Antall rettsvoksne i opplæring i div. yrkesfag Antall rettsvoksne i opplæring i helsefag

15 Sum Kilde: Realdok OPUS Voksenopplæringen i OPUS var stigende i 2. tertial og fallende i 3. tertial. Ved OPUS Hallingdal er opplæring i allmenne fag i hovedsak gitt som nettundervisning i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Nedgangen i antall voksne med opplæring i helsefag skyldes en kombinasjon av redusert etterspørsel i deler av fylket, og sluttføring av opplæring for en del deltakere. Nedgangen i opplæringen i diverse yrkesfag skyldes at OPUS-ene skal tilby voksne realkompetansevurdering og restopplæring i forhold til læreplanene. Utover informasjon og eventuell realkompetansevurdering har ikke OPUS lenger ansvar for de som velger å gå opp som praksiskandidat. Aldersgrensen for voksenretten ble hevet til 25 år fra 1. august. Dersom det er plass i allerede oppstartede undervisningsgrupper, får også voksne uten rett tilbud gjennom OPUS. Buskerud fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har inngått en samarbeidsavtale som innebærer regelmessige møter på fylkesnivå og regionalt nivå. Begge forplikter seg til å bidra med sin kompetanse i etablerte karrieresentre. Håndbok i realkompetansevurdering er godkjent av hovedutvalget for utdanningssektoren, og er tatt i bruk ved alle OPUS. Håndboken oppdateres når det skjer endringer i lov og forskrift. Hjelpetjenester I alle regionene har Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjeneste (PPOT) en utadrettet arbeidsmåte med kontorer ute på virksomhetene, skolene og Arbeidsinstituttet. Det er et klart mål å redusere enkelthenvisninger og bidra til å styrke tilpasset opplæring. Dette gjøres ved tiltak innenfor drift, kompetanseutvikling og prosjekter. Det har vært arbeidet mye med å følge opp tilsynet med spesialundervisning. Kravet om ny sakkyndig vurdering av den fylkeskommunale PP- tjenesten har skapt kapasitetsutfordringer. Drift Tilmeldinger på individnivå viste at tilpasningsvansker og psykososiale vansker var hyppige årsaker. Fagvansker og tildels språkvansker var også vanlige tilmeldingsårsaker. Tilrettelegging av opplæringen i form av delkompetanse øker på de yrkesfaglige linjene. Utvikling Som et ledd i arbeidet med tilpasset opplæring er innsøkingsrutinene endret for elever som søker ordinært inntak og samtidig har behov for tilrettelegging. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med PP- rådgivere og skolenes ansvarlige for spesialundervisning i en egen konferanse i oktober Innenfor rammen av Kompetanseløftet har tjenesten i 2008 videreført Kontaktlærerprosjektet med målsetning å styrke kontaktlærerfunksjonen. For 2009 skal PPOT ta del i Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP-modellen), og har høsten 2008 forberedt seg til det. Kompetansehevingstiltaket ved veiledning/rådgivning i regi av Unik Utvei, fortsetter ut dette året. Tall fra Oppfølgingstjenesten viser følgende: Tilmeldingsårsak Antall ungdommer 2007/08 Ikke-søkere Nei-takkere Avbrytere Andre grunner Antall ungdommer 2006/07 Til sammen

16 Avbruddstallene for høsten 2008 er på 178. En sammenlikning av 2006/07 og 2007/08 viser en økning i ikke-søkere og de som takker nei, mens det er en nedgang i avbrudd. Elev- og lærlingombudet Elev- og lærlingombudet har arrangert kurs for samtlige elevtillitsvalgte høsten Elevråd og elevrådsstyrer som ønsket ytterligere skolering og veiledning, har fått det. Ombudet har videre fulgt opp elevrådenes aktivitet. Ombudet samarbeider med fagopplæringsseksjonen om henvendelser fra lærlinger. Det er etablert et godt samarbeid med ungdomstillitsvalgte i ulike arbeidstakerorganisasjoner i fylket. Ombudet mottok 29 henvendelser til oppfølging i 2008 mot 63 i Tallet må sees i sammenheng med at ombudet i perioder var syk. Andre områder ombudet har vært involvert i: Informasjon om og utvikling av ordningen med elev- og lærlingombud. Oppfølging av skolemiljøutvalg. Ulike prosjekter og arrangementer i utdanningsavdelingens regi, blant annet prosjekt for utvikling av kontaktlærerrollen og relasjonen mellom kontaktlærer og elev. Deltakelse i internasjonalt ungdomsarbeid AER (Assembly og European Regions) og BSSSC (Baltic Ssea states Ssub-regional Cooperation.) Fagskolen Tinius Olsen Studenttall per inkludert deltidsstudenter og fire studenter fra HiAk (Høgskolen i Akershus) Klasse Ant stud. Kvinner Menn Kommentarer 1. klasser Anlegg Bilteknikk Bygg Drift & sikkerhet 6 6 Elkraft Maskinteknikk 8 8 Mekatronikk Nettklasse 9 9 Tverrfaglig, fellesmoduler, fire års løp Kreftomsorg Deltid over to år, fordelt på to klasser. Undervisningssted Hønefoss Totalt 1. år klasser Anlegg 8 8 Automatisering Bilteknikk Bygg Drift & sikkerhet 8 8 Elkraft Maskinteknikk Mekatronikk Totalt 2. år Antall klasser opprettholdes ved sammenslåinger i felles moduler/fag. Dimensjonering av skolens tilbud 16

17 Det er en fordel at skolen er bredt dimensjonert. Å opprettholde bredden i en tid med stramt arbeidsmarked er likevel krevende. Det er stort behov for kompetanseheving i bedriftene. Godkjenning av nye tilbud Styret godkjente å søke om nye tilbud. Det gjelder Veiledning for helse- og sosialpersonell, Eldreomsorg, Rehabilitering og Elektronikk. Ingen av søknadene er ferdig behandlet. Nettbasert tilbud Det er startet opp nettbasert kurs med ti studenter. Kurset startet med fellesfag og felles grunnlagsfag. Skolen tok i bruk web konferanseverktøyet Meetcon i studiet, og det har fungert meget bra. Markedsføring og profilering I en tid med stramt arbeidsmarked har skolen hatt fokus på markedsføring og profilering. Skolen har fått ny hjemmeside Fagskolen Tinius Olsen har tatt initiativ til et samarbeid mellom de seks fagskolene på Østlandet. Skolene får mer igjen for markedsføring enn det skolene ville fått hver for seg. De har utarbeidet en egen brosjyre, har eget nettsted, har samarbeidet på messer og hatt felles annonsering i lokalpressen over hele Østlandet. Kontakt med regionalt næringsliv og regionale virksomheter Fagskolen er ikke godt nok kjent hos de som er naturlige brukere av fagskolen. Derfor er det også i 2008 jobbet mye med å få til et bedre samarbeid med næringsliv og offentlig virksomheter. Det er nødvendig for å bli den regionale samarbeidspartneren fagskolen skal være. Fagskolen skal gi den kompetansen som næringsliv og det offentlig etterspør, og derfor er det viktig at fagskolen samspiller med disse. Det har vært avholdt møter med kommuner i Buskerud angående helsefagtilbud. En ny partnerskapsavtale ble inngått i fjor. I avtalen med FMC på Kongsberg er det gjort et forsøk med å ansette en student i bedriften. Hvis evalueringen viser seg å være positiv, skal ordningen utvides. En av målsettingene er å berede grunnlaget for gode hovedprosjekter for studentene. Bedriftene Volvo Aero Norge, KDA, Bøhmer og Optimera har bidratt i utstyrsanskaffelse. Gjennom studentenes hovedprosjekter viser fagskolen seg som en regional utviklingspartner. Det er et tett samarbeid med mange lokale og regionale bedrifter, og de bidrar mye for å få gjennomført prosjektene - prosjekter som tilfører bedriftene kunnskap og teknologi. Fagskolen Tinius Olsen er en foregangsskole på dette området. Det har vært avholdt to kurs for Kongsberg Maritime i forbindelse med nye krav til bedriftens instruktører som driver opplæring i world wide. Instruktørene må sertifiseres, og kursene er godkjent for sertifisering av Det norske Veritas og vil fortsette i For å kunne tilby kurs av lengre varighet for operatører i bedriften er det også startet forhandlinger med Volvo Aero Norge. Ringerike folkehøyskole Skolen har i 2008 hatt følgende godkjent elevtall: Kurstype Våren 2008 Høsten 2008 Årselever Hovedkurs ,50 Kortkurs Helsedans ,07 Kortkurs Helsesport ,12 Kortkurs Seniordans ,33 Pedagogisk fortellernettverk 10-0,24 Kortkurs Aktivitetsseminar 118-3,13 Sum 122,39 Dette er en økning i elevtallet fra 2007 med 8,34 %. Skolens maksimale elevtall er 132 årselever. 17

18 Skolen har utviklet fire nye linjetilbud, tre av disse ble igangsatt. Følgende linjetilbud har vært gjennomført: Musikk og Teater, Global Solidaritet, Idrett, Kunst (ny), Design & Fashion (ny) og Fortellerkunst (ny). Linjene har gjennomført studieturer til Paris, London, Alpene, Kenya og India. Ringerike kommune vedtok å støtte drift av svømmehallen med ca kr per år i en femårsperiode. Dette resulterte i at svømmehallen åpnet igjen for publikum 7. januar 2008 etter å ha vært stengt hele høsten. Fylkeskommunen bidro med 1,6 mill. kr til å pusse opp svømmehallen. Den ble stengt på nytt høsten 2008 for å gjennomføre oppussingen, og den nye svømmehallen kunne åpne igjen 3. november. Ungt Entreprenørskap I 2008 har 552 elever i videregående skoler drevet ungdomsbedrift (UB) som en del av undervisningen. De har vært fordelt på 66 ungdomsbedrifter ved 11 ulike skoler. Dette er omtrent like mange som i av ungdomsbedriftene deltok på felles fylkesmesse for Buskerud, Telemark og Vestfold i Skien 12. mars. Circle of life UB, Drammen videregående skole, ble kåret til Beste UB De lanserte en miljøvennlig bærepose som et alternativ til dagens plastposer. Sammen med fire andre ungdomsbedrifter deltok de på Nasjonal Messe i april, hvor bedriften vant prisen for beste forretningsplan. Rohin Kumar, Drammen videregående skole ble kåret til beste selger blant 500 deltakere i NM. Circle of life UB inngikk videre en avtale med ICA om salg av posene i alle kjedens butikker i Drammensregionen. De ble profilert gjennom intervju på Nitimen, HSH`s årskonferanse og presentasjon i Næringsdepartementet. Enterprise without Borders, et opplegg for internasjonal handel mellom ungdomsbedrifter, ble lansert på Europeisk nivå i Fire ungdomsbedrifter ved Drammen videregående skole har startet utprøving av konseptet. I samarbeid med ENOVA har Ungt Entrepenørskap Buskerud gjennomført Gründercamp en 24 timers ideutviklingskonkurranse med fokus på energi og miljø. 40 elever fra fem skoler deltok. Seks elever fra Rosthaug videregående skole utgjorde vinnergruppen. Undervisning i sosiale og medisinske institusjoner Lerberg skole- og kompetansesenter Senteret ble etablert som resultat av en flerårig samarbeidsprosess mellom Sykehuset Buskerud HF, Bufetat og Buskerud fylkeskommune. Senteret er organisert som en avdeling av Drammen videregående skole og med hovedbase samlokalisert med BUPA Behandlingsenhet for barn på Lerberg i Hokksund. Senteret ivaretar fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i institusjoner innen helse- og barnevern. Tilsvarende opplæringsansvar på videregående nivå ivaretas av de ordinære videregående skolene, og organiseres fra utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Senteret driver direkte opplæring i institusjoner i nedre Buskerud, og ivaretar samarbeidsavtaler med kommuner/skoler om tilsvarende opplæring i Hallingdal, Hol, Modum og på Ringerike. Opplæringstilbudet drives innenfor en ramme på 26,5 mill. kr. Skolelokalene eies av Sykehuset Buskerud HF. Senteret leier en halvpart av hovedbygningen på Lerberg. Skolelokalene fungerer godt i forhold til elevenes og de tilsattes behov. At skolen er samlet på ett sted, gir stor fleksibilitet og god utnytting av personalressurser. 18

19 Senteret gir grunnskoleopplæring til elever i helse- og barneverninstitusjoner i nedre Buskerud. Opplæringen gis til elever i korttids- og langtidsinstitusjoner, hvor elever tas inn og skrives ut uavhengig av skoleåret. Tett samarbeid med og veiledning av elevenes hjemskoler er derfor vesentlig. Det samme er hyppige møter med institusjonene, PPOT og andre samarbeidspartnere. Skolen gir opplæring i mindre grupper, men mange elever har behov for å få opplæring alene. Det utarbeides individuell opplæringsplan for alle elever. Fengselsundervisningen Buskerud fylkeskommune har fengselsundervisning ved Hønefoss videregående skole, avd. Ringerike fengsel, Rosthaug videregående skole, avd. Hassel fengsel og Drammen videregående skole, avd. Drammen kretsfengsel. Undervisningen er helt statlig finansiert med et budsjett på 11,5 mill. kr. Dette inkluderer et tilbud i ettervern ved kriminalomsorgen i Drammen. Høsten 2008 startet fylkeskommunen arbeidet med en ny plan for fengselsundervisningen i Buskerud. Nasjonale føringer legger vekt på at utdanningene skal bli mer yrkesfaglige, slik at de innsatte raskere kommer i jobb etter endt soning. Innenfor opplæringen blir det viktig å kartlegge den enkelte innsattes kompetanse og å gi rådgiving og veiledning. Dette krever at utdanningsinstitusjonen har rådgivingstjeneste. Slik tjeneste er nå etablert ved alle de tre enhetene som driver fengselsundervisning i Buskerud. Drammen fengsel har 54 plasser. Her får de innsatte i all hovedsak undervisning på programmet for studiespesialisering da undervisningslokalene er mest egnet for det. I tillegg kan de innsatte ta grunnskolefag, IT kurs og kurs innen estetiske fag. Det gis også spesielle tilbud for fremmedspråklige. Ringerike fengsel har 160 plasser. Her får de innsatte tilbud i studiespesialiserende program, i Teknikk og industriell produksjon, i Bygg- og anleggsteknikk, i Design og håndverk og innen Restaurant og matfag. De har også elever på høyskolenivå og opplæring for fremmedspråklige. På Hassel har elevene fri soning, og skolens basisvirksomhet er å føre Hasselelevene fram til studiekompetanse. Skolen skreddersyr dessuten opplegg innen yrkesfagene ved utplassering på samarbeidsskoler. Fiskeanlegget i Hovet Driftsåret 2008 har vært et godt år for fiskeanlegget, som eies og drives av Buskerud fylkeskommune, ved Ål vidaregåande skole. Høsten 2007 ble det kjøpt inn og produsert om lag 100 liter rogn, og klekkingen startet allerede i desember Regnskapet viser et overskudd på kr. Samarbeidet med grunneierne om rognfiske fungerer godt, men det kan bli en utfordring å rekruttere yngre krefter når de som nå er aktive, ønsker å slutte. Det er en god dialog med representanter for grunneierne på Hardangervidda øst, som blir nytt leveringsområde for anlegget fra høsten Overlevingsprosenten etter klekkingen var meget god, og det har ikke vært uhell eller andre hendelser knyttet til produksjonen. Til tross for gode leveranser av yngel og en-somrig fisk, står nå svært mye ettårig fisk i anlegget. Denne kan selges i 2009, som ettårig eller to-somrig fisk. Det står også noe toårig og eldre stamfisk i anlegget. Dette representerer en reserve/sikkerhet for rognproduksjonen, og er samtidig aktuelt utsettingsmateriell til nye kunder, eksempelvis reiseliv. Dette må utvikles videre i Etter tidligere års uhell er prisleiet justert slik at prisen nå påvirker etterspørselen etter fisk. Sykdomstilstanden i anlegget er som før. Det har ikke vært utbrudd av meldepliktige sykdommer, og det er et godt samarbeid med tilsynsveterinær. Som tidligere år er fisken i anlegget til tider plaget av soppangrep, og det er benyttet vanlig salt til rutinemessig, forebyggende behandling. Det presiseres at soppangrepene ikke skyldes forhold i anlegget, men er en generell utfordring innen alt fiskeoppdrett i 19

20 ferskvann. Veterinærhøgskolen er opptatt av problemstillingen, men har ikke funnet noen god forebyggende behandling ut over den nevnte saltbehandling. Økonomien i anlegget er sunn. Slik regnskapet føres i dag, vil noen utgifter i anlegget føres i skolens regnskap, uten at det knyttes til anleggets drift. Dette gjelder oppgaver som regnskapsføring, annen administrasjon, vaktmestertjenester med mer. Gjennom hele året er det arbeidet med å organisere anlegget i nytt selskap og få inn nye eiere. Regnskap for utdanningssektoren Regnskap for utdanningssektoren (mill. kr) Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Lønn 899,5 912,3 948,1-35,8 Øvrige driftsutgifter 521,6 505,5 520,7-15,2 Sum driftsutgifter 1 421, , ,8-51,0 Sum driftsinntekter -371,0-294,7-377,6 82,9 Netto driftsresultat 1 050, , ,2 31,9 Etter 2. tertial rapporterte utdanningssektoren et forventet redusert forbruk i 2008 på 21,3 mill. kr. et ble et redusert forbruk på 31,9 mill. kr. - 2,8 % av nettobudsjettet. I resultatet ligger et meddratt overskudd fra 2007 på 22,4 mill. kr. I resultatet for 2007 var ekstra pensjonskostnader regnskapsført med ca. 6 mill. kr, mens tilsvarende kostnader i 2008 bare var kr. I 2008 har sektoren videreført og gjennomført betydelige satsinger innenfor et bredt spekter av tiltak; Kunnskapsløftet for elevene, Kompetanseløftet for det pedagogiske personalet, pc-ordning for alle elevene, realfagsatsing, prosjekt leksehjelp og frafallsprosjektet. Av flere årsaker har sektoren ikke brukt opp 2,8 % av den tildelte budsjettrammen. Virksomhetene vet at de beholder eventuelle overskudd og dette resulterer i god og nøktern økonomistyring. Mange virksomheter sparer over år for å kunne gjennomføre større satsinger både av bygningsmessig, utstyrsmessig og personalmessig art. PPOT har kapasitetsutfordringer som følge av ubesatte stillinger og langtidsfravær. Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personale, noe som har redusert forbruket med om lag 0,9 mill. kr i 2008, og gitt forsinkelser i tjenesteproduksjonen. Arbeidstilsynet har i 2008 startet en gjennomgang av sikkerheten ved skolene. Så langt har dette resultert i pålegg om utbedringer som skal gjennomføres i 2009 innenfor en kostnadsramme på 3-5 mill. kr. Noen skoler har fått midler til tiltak som ligger i virksomhetenes driftsresultat for De siste årene har antall elever med behov for tilrettelagt opplæring økt betydelig. Bare de siste fem årene har dette resultert i økte kostnader på om lag 25 mill. kr. NAV har sagt opp avtalen med Arbeidsinstituttet Buskerud (AiB). Dette har resultert i en inntektssvikt på om lag 0,7 mill. kr i 2008, noe som gir et underskudd på ca. 0,25 mill. kr. Underskuddet ble ikke større grunnet en ekstratildeling på kr. Forhandlinger pågår med NAV for å avklare behov og mer forutsigbarhet rundt økonomien. Driften må tilpasses med mindre det skjer endringer. Fagskolen Tinius Olsen har et negativt driftsresultat på om lag 0,9 mill. kr. Skolen finansieres i sin helhet av statsmidler. Underskuddet er ført som en fordring i sektorens regnskap i 2008 for ikke å innvirke på fylkeskommunens regnskap, og må dekkes i Store investeringer i nettbaserte undervisningsløsninger er årsaken til underskuddet. For tredje år på rad sprekker tilskuddsbudsjettet i fagopplæringsseksjonen som følge av flere lærekontrakter og økte satser. Tilskuddsbudsjettet er under sterkt press også i

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Videregående opplæring skoleåret 12/13 Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen februar 2014 Innhold 1. OPPSUMMERING...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer