Årsrapport. Rygge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Rygge Kommune"

Transkript

1 Årsrapport Rygge Kommune

2 04 Innhold Fakta om Rygge kommune Rygge er en 74 km2 stor jordbrukskommune med mer enn innbyggere. Kystlinjen er på hele 34 km som først og fremst kan by på landlige omgivelser i et variert kultur- og herregårdslandskap som bukter seg vennlig fra svabergene ved kysten til de skogkledde områdene rundt Vansjø. Det er først og fremst i den nordlige delen av kommunen, som en fortsettelse av bebyggelsen i Moss, at størstedelen av befolkningen bor. I nord-øst ligger Vansjø, et naturparadis med 200 km strandlinje. Det er betydelig turisttrafikk langs denne fjordstrekningen om sommeren med Larkollen, en av Oslofjordens idyller, med hvitmalte sommerhus, svaberg, sandstrender og åpne kulturlandskap, som et naturlig midtpunkt. Fakta om Rygge kommune 2 Rådmann 3 Økonomisk og finansiell analyse 4 Rådmannsfunksjonen 8 Levekår 12 Oppvekst og kultur 20 Tekniske tjenester 34 Kart over kommune 38 Et viktig kulturminne i Rygge kommune er Værne kloster som opprinnelig var en kongsgård, men i 1190 ble gården omgjort av kong Sverre til et johannitterkloster. Dette er det eneste johannitterklosteret som ble oppført i Norge. Gården ligger i et særpreget herregårdslandskap. Rygges hovedkirke er en middelalderkirke fra 1140, bygd i stein. Kirken er en av Østfolds største, den rikest utstyrte og best bevarte steinkirken fra middelalderen. I 1872 ble det funnet en gullspore på Rød gård fra tallet. Dette funnet går for å være et av de fineste gullfunnene fra vikingtiden. Gullsporen er et av klenodiene i Universitetets oldsaksamling og pryder Rygges kommunevåpen. Melkekvarts som er et mineral i kvartsgruppa er Rygge kommunes kommunestein. Kubjelle er Rygge kommunes kommuneblomst. I Norge finnes kubjelle bare i Oslofjordområdet med tyngdepunkt fra Eløya til Sletter langs Østfoldkysten. Den har altså en sjelden utbredelse i Norge. Næringslivet i kommunen er preget av landbruk, småindustri, handel og privat/offentlig tjenesteyting. Konsentrasjonen av handel og næringsvirksomhet ligger i området Årvold/Varnaveien. Rygge flystasjon er kommunens største arbeidsplass etter kommunen. Moss Lufthavn Rygge er under etablering og forventes åpnet i Rygge kommune har en visjon som lyder som følger; Rygge skal være en selvstendig, landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle. Kommunestyret er politisk sammensatt slik: Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig folkeparti Senterpartiet Sosialistisk venstreparti 6 representanter 7 representanter 8 representanter 1 representant 1 representant 4 representanter Rygge kommunes ordfører er Aud-Kristin Løken fra Høyre. 2 Rygge Kommune Årsrapport

3 Rådmannens kommentar av felles modning og bearbeiding og en porsjon romslighet. For sterkt tidspress reduserer mulighetene for gode beslutninger. ØKONOMI Rygge kommune har i flere år hatt for høye driftskostnader og klart i overkant av det som er mulig å kompensere gjennom effektivisering alene. Når kommunen likevel har vist regnskapsresultater i balanse, beror det på bruk av finansielle reserver. Etter inndekking av underskuddet i er det få slike reserver til gode etter Rådmann Espen A Brustad År representerer nok et år med høyt tempo i planlegging og drift av tjenester, omfattende investeringer hovedsakelig innen undervisningssektoren, fortsatt stort trykk på ressurser avsatt til forvaltningsoppgaver samtidig med en administrativ overgang til ny organisasjonsmodell. LEDELSE I daglig ledelse av en stor og kompleks organisasjon inngår foruten å sette overordnede mål og søke disse akseptert i organisasjonen, å finne og bruke strategiske midler i den hensikt å strekke seg mot målene. Strategiske verktøy er tilgjengelige økonomiske ressurser og den betydelige kompetanse som våre ansatte representerer. Åpen og ærlig kommunikasjon med respekt i dialog er en forutsetning for å oppnå varige løsninger og dermed reell fremdrift Det er flere årsaker til pres i driftsøkonomien. Staten har reelt sett strammet kraftig inn på kommuneøkonomien samtidig som flere borgere melder seg på i kravet om lovbestemte rettigheter/tjenester. For øvrig har kommunen de seneste år gjennomført betydelige lånefinansierte investeringer. Driftsmessig er å nevne en sterk opptrapping av tariffbestemte pensjonsutgifter på kommunens hånd som følge av manglende aksjeutbytte i livselskapene. ORGANISASJON Kommuneadministrasjonen arbeider nå i henhold til en ny organisasjonsstruktur som kun består av 2 ledernivåer som har sin åpenbare styrke ved å bringe beslutninger/myndighet så nær borgeren som mulig. Overordnet ledelse søkes begrenset til strategiske funksjoner som målfokusering, planlegging, rapportering, ledersamtaler, kontroll og tilrettelegging for interne nettverk. Den nødvendige implementering av ny struktur ble i hovedsak gjennomført i Evaluering vil bli foretatt etter 2 års drift i ny struktur. Espen A Brustad rådmann over tid. Gode formelle beslutninger kommer ofte som resultat Kirsten Osborg Rygge Kommune Årsrapport 3

4 ØKONOMISK OG FINANSIELL ANALYSE DRIFTSREGNSKAPET Regnskapsmessig merforbruk for utgjorde 17,5 mill kr (regnskapsunderskuddet). Dette var nær opp til det estimerte underskuddet for som fremkom i økonomisk rapport behandlet i formannskapet Netto driftsresultatet, som er regnskapsresultatet før avsetninger til- og bruk av fond, utgjorde -14,9 mill kr (-9,1 mill kr i 2003 og -5,4 mill kr i 2002). Rygge kommune har ikke underskudd fra tidligere år som må dekkes inn i fremtidige budsjetter, men vil også for måtte dekke inn underskuddet med fondsmidler. Dette har svekket kommunens likvide stilling, og dermed økonomisk handlefrihet. Til sammen utgjorde i omsetningen eller sum anvendelse av midler 610,6 mill kr, hvorav 80,4 mill kr til investeringsformål. Som nedenstående tabell viser, ble det i driften brukt 12 mill kr netto mer enn budsjettert i. En vesentlig årsak til regnskapsunderskuddet, ligger i forholdet mellom bruk av vikar/ekstrahjelp mv og lønnsrefusjoner (herunder sykepenger). Differansen her utgjør om lag 7 mill kr. Utgifter knyttet til pensjonsordningen ble ca 5,5 mill kr høyere enn budsjettert. Skatteinntektene ble ca 2,6 mill kr lavere enn budsjettert. Refusjonsberettiget moms (mva) ble ca 2 mill kr lavere enn budsjettert i forbindelse med momsrefusjonsordningen. Enkelte tjenesteområder har pådratt seg merutgifter av ulike årsaker. Disse er omtalt senere i årsrapporten. Hovedtall fra driftsregnskapet (tall avrundet og i millioner kr): Regnskap 04 Budsjett 04 Avvik Tall i hele millioner kr Driftsinntekter 491,9 478,9 13,0 - Driftsutgifter 499,1 474,1-25,0 = Brutto driftsresultat -7,2 4, Finansinntekter 8,8 8,9-0,1 - Finansutgifter 29,9 29,0-0,9 + Avskrivninger (motpost) 13,3 17,7-4,4 = Netto driftsresultat -14,9 2,4-17,3 + Bruk av fond 3,5 0,1 3,4 - Avsetning til fond 6,1 2,5-3,6 Resultat -17,5 0-17,5 Årvold nærigsområde Foto: Y. Trandem Investeringsregnskapet Brutto investeringsutgifter mill. kr Brutto investeringsutg. 29,7 32,5 46,6 47,4 95,9 80,4 Investeringsutgiftene ved regnskapsavslutningen pr vil ofte ikke samstemme med budsjettet for årets investeringer. Dette fordi byggeprosjektenestrekker seg over flere år. Det utarbeides derfor byggeregnskap for hvert investeringsprosjekt, uavhengig av året investeringen er ført inn i budsjettet. Investeringsregnskapet for viser en underdekning på 6,5 mill kr. Dette er investeringer som er forutsatt dekket opp i I hovedsak er det utbyggingen ved Vang- og Øreåsen skoler som utgjorde investeringsprosjektene i.tilbygg på Vang skole ble påbegynt i 2003 og ble sluttført høsten/vinteren. Investeringsrammen er 33,5 mill kr. Utbygging av Øreåsen skole ble påbegynt høsten 2003 og nybygget ble i hovedsak ferdigstilt ved årsskiftet /2005. Skolen skal fra 2005 også kunne ta over 5. klassene fra Solli skole slik at Solli blir en 1-4 skole. Investeringsrammen for Øreåsen skole var kr 35 mill kr. Kommunen har ikke hatt driftsoverskudd til egenfinansiering av investeringer de senere årene. Investeringene er derfor i all hovedsak finansiert ved låneopptak. 4 Rygge Kommune Årsrapport

5 FINANSIELLE NØKKELTALL Indikator Rygge Våler Råde Moss Gj.snitt Landsgj.snitt Østfold utenom Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,5 0,3 5,5-1,6 0,8 1,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,8 0,2 1,2-0,5 0,6 2,2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 171,1 161,9 161,7 93,7 156,6 159 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 17, ,8 13,7 23,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (driftsinntekter fratrukket driftsutgifter) skal blant annet dekke kommunens netto rente- og avdragsutgifter i tillegg til eventuelle avsetninger og egenfinansiering av investeringer. I brutto driftsresultat gis avskrivninger (beregnet kostnad av verdiforringelse på anleggsmidler) resultateffekt slik at resultatet enklere kan sammenlignes med det resultatorienterte regnskapssystemet som primært benyttes i det private næringsliv. Brutto driftsresultatet utgjør 7,2 mill kr eller 1,5% av driftsinntektene. For årene 1999 til 2003 var denne indikatoren 5,6%, 0,4%, -0,5%, 3,1 og i ,7%. Østfoldgjennomsnittet lå på 0,8% og landsgjennomsnittet på 1,2% i. Netto driftsresultat Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til netto renter og avdrag, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør ligge over 3% (ca 15 mill kr) for at ikke kommunens verdier skal forringes. Dette fordi avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapet, og ikke avskrivninger som i private regnskap. 3% netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat virksomhet. I var netto driftsresultat i Rygge kommune 2,8%. Dette er urovekkende fordi også fordi målet om stabilt tjenestetilbud er avhengig av en viss buffer for å takle svingninger i kommunens inntekter fra år til år. For årene 1999 til 2003 utgjorde denne indikatoren 3,2%, 0,7%, 0,5%, 1,2% og i %. Østfoldgjennomsnittet lå på 0,6% og landsgjennomsnittet på 2,2% i. Langsiktig gjeld Brutto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene er for Rygge 171,1%, noe som er høyere enn både Østfold- og landsgjennomsnittet. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre, -såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret Kommunens brutto langsiktige gjeld var ved årsskiftet 843 mill kr. Reglene for føring av pensjonsforpliktelser betyr imidlertid at 419 mill kr er ført som langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsene er økt med 45 mill kr siste år. Videreformidlingslånene utgjør ca 28 mill kr. Når vi også trekker fra videreformidlingslånene, har kommunen en egen langsiktig lånegjeld på om lag 396 mill kr. Arbeidskapital Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapital i % av driftsinntektene var 17,1% i. Tilsvarende tall for Østfoldkommunene i gjennomsnitt var 13,7% og for landet 23,7%. Elverksfondet på ca 50 mill kr og stor beholdning av ubrukte lånemidler, er viktige årsaker til at kommunen har hatt tilstrekkelig likviditet. Nøkkeltall i % av eksterne driftsinntekter i Rygge Endr. arb. Kap. (1000 kr) Arb.kapital 29,7% 7,0 32,9% -2,3 AK driftsdel (mill kr) 18,2% -24,2 17,1% -0,155 Den store reduksjonen i 2003 skyldes i stor grad reduksjon i beholdningen av ubrukte lånemidler og bruk av fondsmidler. Siste års endring i arbeidskapital er ikke vesentlig stor. Arbeidskapitalens driftsdel (arbeidskapital redusert med ubrukte lånemidler, kapital- og bundne driftsfond) er imidlertid på minussiden. Denne indikatoren er redusert jevnlig fra 1996 da den var positivt 28,4 mill kr til den ved utgangen av 2003 var minus 24,2 mill kr. Ved utgangen av var arbeidskapitalens driftsdel minus kr Den positive endringen skyldes i hovedsak en forskriftsendring i som førte til omklassifisering av ca 35 mill kr av kapitalfondet til disposisjonsfond (det som kunne vært teoretisk maks utbytte fra Rygge Elverk AS fra 1997 til salgstidspunktet). Rygge Kommune Årsrapport 5

6 Frie inntekter Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Hadde Rygge kommune fått like mye i frie inntekter pr innbygger som gjennomsnittskommunen, ville kommunen årlig mottatt 34,3 mill kr mer enn i dag. Netto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket formidlingslån (videreutlån fra Husbanken) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger utgjorde i kr Dette er lavere enn både Østfold- og landsgjennomsnittet. For å redusere risikoen for store svingninger i netto renteutgifter over tid er 36% av lånene ved årsskiftet sikret med rentebinding ut over 5 år, 13% er bundet på mellomlang sikt og 51% av kommunens egne lån var lån med flytende rente. Reglementet for finansforvaltning bestemmer at minst 1/3 av låneporteføljen skal ha fastrente og minst 1/3 skal ha flytende rente, dette for å redusere risikoen for store svingninger. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter (renter og avdrag) utgjorde 21 mill kr i (7,3 mill kr i 2003). Netto rente- og avdragsutgifter i forhold til driftsinntektene (kapitalutgiftsgraden) utgjør 4,3%. Dette måltallet bør som en tommelfingerregel ikke overstige 7%. Om lag halvparten av renteinntektene i 2003 (9 mill kr) var renteinntekter fra Rygge Tomteselskap AS. Disse inntektene vil ikke komme i årene fremover da de siste næringstomtene på Årvoll allerede er regnskapsført. I tillegg ligger forklaringen i i at renteinntektene gikk ned med mer enn 9 mill kr og at renteutgiftene økte med ca 3 mill kr. - Utviklingen i netto låneportefølje i kr og i % av driftsinntektene i Rygge kommune Netto lånegjeld (brutto gjeld minus formidlingstlån og pensjonsforpliktelser) ble økt fra 319 mill kr i 2003 til ca 396 mill kr i. Dette utgjør 80% av driftsinntektene i. Dette måltallet bør ikke i en sunn kommune ligge over 50%. Utviklingen i netto renter og avdrag i Rygge kommune i 1000 kr og i % av driftsinntektene - Fordeling mellom låneporteføljens flytende del og fastrentedel (ekskl videreutlån). 6 Rygge Kommune Årsrapport

7 BALANSEREGNSKAPET MED NØKKELTALL Saldo Saldo Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr,maskiner og transportmidler Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne invest.fond Regnskapsmessig mindreforbruk - Regnskapsmessig merforbruk ( ) ( ) Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet ( ) ( ) Likviditetsreserve ( ) ( ) Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån - - Formidlingslån (Husbanken) Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekreditt - - Annen kortsiktig gjeld Premieavvik - - Sum EK og gjeld En regelendring i 1992 førte til en dobbel føring av feriepengeutbetalinger i kommunene. I Rygge utgjorde dette mer enn 11 mill kr. Dette ble lånt fra likviditetsreserven og er ikke innløst. Det er regnskapsmessig avskrevet eldre sosial-lån på til sammen ca kr i. Rygge kommunes totale fondsmidler utgjorde ved årsskiftet 68,8 mill kr. Dette er en nedgang på om lag 2 mill kr. Fondsbeholdningen synliggjør i hvilken grad kommunen har avsatt midler til fremtidige drifts- eller kapitalformål samtidig som en solid fondsbeholdning gir større handlefrihet hvis uforutsette utgifter skulle oppstå. En forskriftsendring i fører til at ca 35 mill kr er omklassifisert fra kapital- til disposisjonsfond i. Dette betyr at kommunen må dekke det regnskapsmessige merforbruket i på 17,5 mill kr fra disposisjonsfondet. Fondsoversikt hele 1000 kr R 1999 R 2000 R 2001 R 2002 R 2003 R Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Sum fonds Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 4,8% 4,1% 3,9% 3,5% 0,4% 14% Rygge kommune benytter renteinntektene fra fondene (med unntak av vann- /avløpsfond) i kommunens drift. Dette er uheldig da dette isolert sett reduserer realverdien av fondene og gjør det svært vanskelig å benytte fondene til for eksempel egenfinansiering av investeringer som alternativ til lån. Ledig likviditet beregnet for driftsformål er hovedsakelig plassert i bankinnskudd i kommunens samarbeidsbank. Dette er i tråd med kommunens finansreglement. Det er ikke foretatt avsetninger til langsiktige finansielle aktiva som f eks aksjefond. Imidlertid er 10 mill kr plassert i en obligasjon med 5 års løpetid, jfr aksjer og andeler i balansen. Obligasjonen kan om ønskelig løses inn med få dagers varsel. Rygge Kommune Årsrapport 7

8 RÅDMANNSFUNKSJONEN Styringsorga: Politisk leder: Adm. leder : Formannskapet Ordfører Aud-Kristin Løken (H) Rådmann Espen Brustad TJENESTETILBUD OPPFØLGING AV MÅL OG TILTAK Strategisk ledergruppe og sentrale stabs-/støtteenheter skal bistå kommunens politiske ledelse og kommunens egne tjenesteenheter slik at kommunens overordnede mål nås. Sykefravær Sykefraværet i kommunen har vært høyt, men det har nå sunket etter langvarig og målbevist arbeid, ikke minst fra enhetsledere. Som diagrammet nedenfor viser, har kurven sunket fra 12,7% i første kvartal til 8,1% i 4. kvartal. Målet er å opprettholde intensiteten i arbeidet, slik at den gode utvikling fortsetter. Mål for drift av kommunen: Rygge kommune skal ha et nøkternt men stabilt tjenestetilbud som preges av kvalitet, service og tilgjengelighet. Rådmannen er etter kommuneloven den øverste for den samlede kommunale administrasjon. Hovedoppgaven består i å påse at de saker som blir fremlagt til behandling i folkevalgte styringsorganer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Kommunens strategiske ledergruppe har i bestått av rådmannen, personal- og organisasjonssjef (stedfortredende rådmann), plan- og utviklingssjef og økonomisjef. Kommunens strategiske ledergruppe, kommunens rådgivere og 25 enhetsledere utgjør lederforumet i kommunen. Tjenestetilbudet i Rygge kommune har til tross for svært stramme rammer, samlet sett vært tilfredsstillende og stabilt med redusert kvalitet. Personal og organisasjon Enhet for personal- og organisasjon omfatter også merkantile fellestjenester, arkiv og servicetorg. Enheten skal være et serviceorgan for rådmannen og kommunens tjenesteenheter og ha et ansvar for videreutvikling av kommunens personalpolitikk. Servicetorget skal være et serviceorgan for kommunens innbyggere og brukere av kommunale tjenester. Servicetorg/sentralbord er overført kulturenheten fom Personal- og organisasjonsenheten skal medvirke til å gjøre kommunen til en god og utviklende arbeidsplass med fokus på kvalitet, service og samarbeid. Rygge kommune skal knytte til seg tilstrekkelig personell med riktig kompetanse for å kunne levere prioriterte tjenester med riktig kvalitet Det ble sendt inn 43 skademeldings- skjemaer mot 49 året før. Av disse resulterte 8 i kortere sykefravær. Medarbeiderundersøkelse Samtidig som sykefraværsarbeidet har hatt stor fokus i, har de fleste enheter og avdelinger (til sammen 24) gjennomført medarbeiderunderøkelser. Undersøkelsen fokuserer på flere områder, men trivselsaspektet er sentral i undersøkelsen. Det er i all hovedsak høy grad av trivsel på arbeidsplassene. Gjennomsnitt 4,5 (1 er lavest - 6 høyest score). Alle resultatene er presentert og gjennomgått for de ansatte på de respektive arbeidsplasser, og tiltak er satt inn der det har vært nødvendig. Lederutvikling er et viktig verktøy i arbeidet for å oppnå kommunens personalpolitiske mål. I er det arbeidet med tilpasning av nåværende styringsmodell. Ekholt skolene har fått felles leder. PPT, barnevern og helsesøstertjenesten er slått sammen til en ny enhet med en leder. Antall årsverk / ansatte i kommunen År Antall årsverk Antall ansatte Rygge Kommune Årsrapport Markering av ny E6 frem til Halmstad. Foto: Jon-Ivar Fjeld.

9 HMS HMS systemet (helse, miljø og sikkerhet) i Rygge kommune er fornyet og forenklet. Systemet er gjort lett tilgjengelig gjennom kommunens intranett. I tillegg er opplæring til verneombud og enhetsledere blitt prioritert også i. Rådmannens HMS kalender danner basis for HMS aktiviteten i enhetene. Rapportering fra enhetene vitner om god HMS aktivitet og klart økende fra De prioriterte HMS aktivitetene for har vært: Vernerunder: HMS-runden (fra HMS heftet) Sykefraværs oppfølging Medarbeidersamtaler HMS-rapport for driftsåret Plan- og utvikling Enhet for plan og utvikling har lagt til rette for politiske beslutninger gjennom utredninger og planarbeid. Enhetens arbeid retter seg i første rekke mot rådmannen, men også mot enhetene, politikere og mot innbyggere direkte. Overordnet rapportering, beregninger og saksbehandling, tilsyn og oppfølging av tiltak innenfor f.eks skole, barnehage og pleieog omsorg, er en viktig del av enhetens oppgaver. Saksbehandling til utvalgene og en del tilsyn og kontrolloppgaver ligger også i enhet for plan- og utvikling. I er Plan for utvikling av Mosseregionen ferdigstilt. Det er startet opp et planarbeid for Halmstadområdet, som skal ta høyde for bolig- og næringsutvikling, bl.a i lys av forventet etablering av sivil flyplass. Systematikken for virksomhets-planlegging er videreutviklet, og sett i sammenheng med utvikling av helhetig kvalitetssystem og system for balansert målstyring. Enheten har deltatt i en ulike utredninger om bl.a sykehjem, skolestruktur, beslutningssystemer i skolesektoren, barnehageorganisering med mer. Kommunen har nå en faglig svært kompetent IKT-enhet som har løftet kommunens IKT-systemer opp på et moderne nivå der sikkerhet og stabilitet preger systemene. Det har i vært stor fokus på det regionale samarbeidet der vi er i ferd med å bygge opp felles IKT-teknisk infrastruktur. Det regionale bredbåndsnettet (Vansjønettet) er nå etablert (fiberkabel mellom Moss, Rygge og Råde, og radioforbindelse mellom Rygge og Våler) mellom kommunene i Mosseregionen. Det videre arbeid vil ha fokus på etablering av en ringløsning (som siker at det finnes en alternativ fremføringsvei), eierskap/organisering, utredning av tjenester på nettet som TV-signaler, Internett, IP-telefoni mv. Videre arbeides det med å knytte sammen de regionale nettene i Østfold. Vansjønettet vil være livsnerven i det regionale samarbeidet, og vil muliggjøre samarbeid på svært mange områder. Nettet gir også store muligheter til å levere bredbåndsbaserte tjenester til andre offentlige enheter, til næringsliv og til befolkningen. Økonomi Enhet for økonomi omfatter finansforvaltning, økonomistyring/regnskap, skatteinnkreving og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Økonomistyring og finansforvaltning En flat organisasjonsmodell stiller store krav til både utvikling, styring og kontroll. Det er lagt ned mye arbeid i kontroll, veiledning og bidrag til utvikling og læring, slik at ledelse og nøkkelpersoner får en god helhetsforståelse for økonomistyring. I økonomiplanarbeidet og i arbeidet med helhetlige styringssystemer er det arbeidet videre med utvikling av styrings- og rapporteringssystemene. Et balansert målstyringssystem søker å få bedre balanse mellom fortid og fremtid, kortsiktige og langsiktige mål og mellom økonomiske og ikke-økonomiske mål. Skatteinnkreving Rygge kommune kan vise til meget gode resultater når det gjelder regnskapskontroll og skatteinnfordring. En sammenligning med tall på landsbasis og blant øvrige Østfoldkommuner, plasserer Rygge blant de beste. Det er utarbeidet egen årsrapportering på skatteoppkreversiden. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Sentral drifting av ca 800 brukere gjennom kommunenettet er etablert. Det som gjenstår er sluttføring av fiberkabelforbindelsen til Larkollen skole/rørvik, samt avklaring vedrørende de kommunale barnehagene. Fugletårnet i Kurefjorden Foto:K.Trandem Rygge Kommune Årsrapport 9

10 HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE Personal og org. BRUKERE Følge opp IA-avtalen Gjennomføres fortløpende Utarbeide HMS rapport Gjennomført Utvikle kvalitetssystem Arbeidet etter plan, ferdig våren 05 Ajourholde personalpolitiske reglement Kontinuerlig arbeid Videre utvikle publikumsrettede oppgaver ved servicetorget Kontinuerlig System for felles fraværsmarkering ikke innført MEDARBEIDERE Større kunnskap om hverandres arbeid for å kunne overlappe Bruke presonalressursene riktig Kontinuerlig arbeid Er vurdert og endringer gjennomført RESSUSRUTNYTTELSE Vurdere organisering av enheten Gjennomført Plan og utvikling Utvikle god dialog med formannskapet om planlegging. Ikke gjennomført. Bruken av nettverk er ikke ferdig definert. Avklare forventninger og arbeidsdeling mellom staber og Gjennomført. Rydding og delegering videreført. Tydeliggjøre innholdet i kommunens ulike nettverk enheter gjennom møter med alle enhetsledere. Initiere utviklingsoppgaver i nettverkene og i forhold til enhetene. Ikke gjennomført. God dialog med eget utvalg for Halmstad. Delvis gjennomført, se over. Ulike oppgaver i forhold til enhetene er gjennomført. Økonomi og IKT BRUKERE Gjennomføre brukerundersøkelser Ikke gjennomført. Utarbeide opplæringspakke for nye interne brukere på IKT-området Åpne tilgang til regnskapssystemet for enhetslederne og gjennomføre tilstrekkelig opplæring mtp kontroll og rapportering Åpne regional Internettside for kemner/kommunekassene MEDARBEIDERE Kartlegge medarbeidertilfredshet Tilstrekkelig opplæring i nye systemer/moduler RESSURSUTNYTTELSE Økonomisystemene skal ut på anbud. Dette skal gjøres sammen med regionens øvrige kommuner i. Det er avholdt kurs innen grunnleggende IKT og kontorstøttesystemer i hht innmeldt behov. Regnskapsoversikter sendes ut månedlig og opplæring/veiledning er foretatt både som fellesopplæring og etter individuelle behov. Gjennomført. Det er inngått en regional, og nærmest altomfattende samarbeidsavtale innenfor skatteoppkreverområdet. Gjennomført for skatt og IKT med meget god tilbakemelding. Gjennomført fortløpende. Ikke gjennomført, men planlagt i 2005 sammen med Follokommunene. Larkollen Foto: Yngvar Trandem 10 Rygge Kommune Årsrapport

11 RESSURSINNSATS Nøkkeltall drift Enhet Årsverk Nto dr utg regnskap Budsjett- avvik Politisk ledelse Pers. og org. *) 14, Plan og utvikling 5, Økonomi og IKT 17, Sum 38, *)Inkl rådmannen I tabellen inngår ikke overføring til Kirkelig Fellesråd med kr 6,2 mill kr. Avviket under politisk ledelse skyldes bl annet en ikke-budsjettert inntekt på fra Hafslund og ca i andre refusjonsinntekter, samt ca i merforbruk på poster for politisk godtgjøring. Det positive nettoavviket under felleskommunale utgifter/stabs- og støtteenhetene på til sammen kr skyldes bl annet en inntektsføring knyttet til pensjonsordningen i KLP. RESSURSUTNYTTELSE Nøkkeltall Saker Antall Kommunestyret Formannskapet Arb.mil.utv Landbruksnemnd Skatteutv Hovedutvalg for levekår Hovedutvalg oppvekst/ Kultur Hovedutvalg for teknisk Fast utvalg for plansaker Netto driftsutgifter pr innbygger i administrasjon, styring og fellesutgifter: Rygge Råde Våler Moss Gj.snitt Gj.snitt Østfold Landet Kilde: SSB s KOSTRA-tall (KOmmuneSTatRApportering) for kommunesektoren. Vardegarden fra Danmark på besøk 17. mai. Foto: Y. Trandem Rygge Kommune Årsrapport 11

12 Levekår Styringsorgan: Leder: Rådmannens representant: Hovedutvalg for levekår (HL) Tor Arne Fagerbakk (H) Rolf J.Klokkerud TJENESTETILBUD - OPPFØLGING AV MÅL OG TILTAK Formål for tjenestene er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene, bidra til økt likeverd og forbygge sosiale problemer, fremme folkehelse og trivsel og gode miljømessige forhold og forbygge og behandle sykdom Året bød på store utfordringer med trange økonomiske rammer i forhold til økende etterspørsel av tjenester, oppgaver som har krevd samarbeid om fordeling av ressurser innenfor områdene. Kort liggetid og utskriving av meget omsorgskrevende og behandlingstrengende pasienter har medført økt press spesielt på sykehjemsplasser og hjemmetjeneste. Det ble i perioder kjøpt inntil seks sykehjemsplasser utenfor kommunen. Fellestjenester pleie- og omsorg har kanskje den minst forutsigbare driften. Gjennom året er det fattet vedtak og tildelt tjenester/tiltak til nye brukere med til dels omfattende behov. Det gjelder i første rekke barn og unge med atferdsproblemer/funksjonshemminger. Ved Kurefjorden Foto: Y.Trandem Ryggeheimen sykehjem Gir tjenester i institusjon med fokus på å ivareta grunnleggende behov og rett til medbestemmelse Handlingsmål Opprette brukerutvalg Gjennomføre brukerundersøkelse Bedre tjenester til alvorlig syke og døende pasienter Tilpasset hjelp til demente pasienter Samarbeide med andre enheter om pasienter med omfattende behov Iverksette fraværreduserende tiltak Delta i prosjektet Flink med folk Samarbeide med utdanningsinstitusjonene Kartlegge medarbeidertilfredshet Resurssutnyttelse Iverksette nytt turnusprogram Forståelse for økonomisk situasjon hos medarbeidere og brukere Utvikle effektive metoder og verktøy som forenkler hverdagen Gi alle ansatte opplæring i Gerica Måloppnåelse Det er opprettet brukerutvalg med representant fra beboerne Gjennomført i 2003, ny høsten2005 Yngre kreftpasienter har fått sykehjemsopphold Igangsatt trivsel og trygghets fremmende tiltak. Personalet er sammen med beboerne hele tiden. Gjør bruk av metodene r eminisens og validering Samarbeider om felles pasienter med hjemmebaserte tjenester, Eskelund omsorgsbolig og rehabiliteringsenheten Tiltak iverksatt, sykefravær redusert Deltatt i to prosjekt Samarbeider med Malakoff vgs. HIØ Gjennomført medarbeiderundersøkelse Elektronisk basert turnusprogram innført Personalet utviser forståelse, samarbeider, hjelper hverandre, strekker seg langt. Beboerne forlanger ikke mye, klager lite, de er stort sett fornøyde med oppholdet Tatt i bruk elektronisk basert turnusprogram. Lagt om rutiner i avdelingene, som utnytter resursene mer effektivt Renholderne utfører en del hotellfunksjoner Resepsjonspersonalet gjør andre oppgaver når det trengs Kartlegging av behov og opplæring igangsatt 12 Rygge Kommune Årsrapport

13 Hjemmetjenesten Gir differensierte tjenester og tiltak etter lov om helse- og sosialtjenester slik at eldre, funksjonshemmede og flere får oppleve trygghet og får nødvendig hjelp i egen bolig. Handlingsmål Måloppnåelse Bedre informasjon om tjenestens innhold tilbrukere og pårørende Etablert sereviceerklæringer Utarbeidet nytt opplæringsprogram for å sikre lik forståelse av tjeneste tilbudet hos alle ansatte. Gjennomføre brukerundersøkelse Jobbet målrettet med resultatene av brukerundersøkelsen i 2003 i et nettverkssamarbeid med Askim i regi av KS og Flink med folk Bedre kreftomsorgen Brukt sykehuset som samarbeidspartner i opplæring av ukjent utstyr og behandling. Oppnådd trygghet i hjemmesituasjonen hos pasientgruppen. Være i stand til å ivareta brukere som ønsker å dø hjemme Enheten innehar kompetanse til å imøtekomme en brukers ønske om å dø hjemme. Svært få benytter seg av tilbudet fult ut. Fokus på årsaker til høyt sykefravær. Hver enkel arbeidstaker følges opp på best mulig måte. Tilbakevendende tema på personalmøter Delta i fylkesmannens prosjektet Flink med folk Prosjektet er gjennomført og avsluttet. Kontakten med nettverket fra Askim opprettholdes. Økt fokus på tverrfaglig samarbeid Hjemmesykepleien er med i en prosjektgruppe som har fokus på rus/psykiatri problematikk og en arbeidsgruppe innenfor habilitering/ rehabilitering Kartlegge medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse er gjennomført Medarbeidersamtalene har hatt fokus på arbeidstakers opplevelse av egen arbeidsplass. Resurssutnyttelse Klare, definerte ansvarsområder Godt ivaretatt. Regelmessig bruk av fagprogrammet Gerica Etablert hjemmemapper til de fleste brukere. som et arbeidsredskap Det har vært kontinuerlig opplæring i bruk av programmet Kjøpe/ lære nytt turnusprogram. Elektronisk turnusprogram tatt i bruk. God informasjon om nye vedtak, praktiske utfordringer og enhetens økonomiske situasjon. Sender månedlige rapporter til overordnet. Tas opp kontinuerlig i medbestemmelsesmøtene. Fast tema på alle personalmøter. Røedsstranda Foto:Y. Trandem Rygge Kommune Årsrapport 13

14 Psykiatritjeneste Gir individuelt tilpasset tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Gir lavterskeltilbud som samtaler individuelt eller i grupper, behandlingsoppfølging og dagtilbud. Psykiatritjenesten har stort press på kapasiteten. Det er økt Utarbeidet individuell plan der det er nødvendig og der bruke- ønsker det Etablert brukermedvirkningsgruppe. Mer aktiv brukermedvirkning enn tidligere, spesiell i forhold til dagsenteret og arrangementer knyttet til dette. Etablert samarbeidsmøter med sosialtjeneste, helsesøstertjeneste, ruskonsulent, spesialist-helsetjenesten. Handlingsmål Kartlegging av den enkelte bruker og ren utarbeide mål og tiltaksplaner Være bevisst brukerens medvirkning og medbestemmelsesrett Faste møter med brukernes representanter Faste individuelle samtaler leder/medarbeider, utover medarbeidersamtalen, med spesiell vektlegging på det psykososiale miljø Kontinuerlig veiledning Stillings- og rollebeskrivelser for den enkelte medarbeider Videreutviklings-/kompetanse plan for hver av de ansatte Samarbeid med høyskolen Ressursutnyttelse Forståelse for kommunens økonomiske situasjon hos medarbeidere og brukere Rett medarbeider på rett sted Påpeke brukerens egne mestringsmuligheter Klart definerte tjeneste- og ansvarsområder innenfor enheten møtepunkter. Klarere grenser mellom arbeidsområder: Kontor, omsorgsboliger og dagsenter antall personer, spesielt unge, med sammensatte problemer rus/psykiatri med rett/krav på tjenester i egen kommune. Arbeidet med å etablere boenheter for personer som tilbakeføres fra spesialisthelsetjenesten er startet. Måloppnåelse Tiltak gjennomført med oppfølging av leder og bruk av ekstern veileder. Tiltak gjennomført med veileder fra DPS Moss Foreløpig framkommer dette i kompetanseplanen der hver enkelt medarbeider er omtalt Fagutviklingsgruppe etablert, internundervisning iverksatt Tjenesten har vært praksissted for studenter fra grunn- og videreutdanning. En stadig evaluering av brukernes behov for tjeneste, med fokus på brukerens egen mestringsevne, og bruk av kortsiktige mål har økt utskrivningsfrekvensen og skapt større effektivitet. har fått arbeidsoppgaver i samsvar med spesialområde/kompetanseområde Rettet fokus mer mot ressurser og samarbeid. Gjennomført arrangement og utflukter i aktivt samarbeid med brukerne. Mer delt organisering av de ulike tiltakene, men med faste Hvert arbeidsområde har fått egen gruppeleder med eget ansvars- og myndighetsområde. Rørvika Foto: Y. Trandem 14 Rygge Kommune Årsrapport

15 Eskelund omsorgsbolig Gir heldøgns omsorg, veiledning og tilrettelegging for mennesker med senil demens og som har behov for omfattende tjenester. Handlingsmål Måloppnåelse Øke trivsel og trygghet ved å fullføre terapeutisk hage (sanse hage)er ferdigstilt Gjennomføre brukerundersøkelse Er gjennomført Bedre tjenester til utagerende og voldelige demente. Har benyttet oss av kompetansen til ansatte i bo-tjenesten internt i kommunen Samarbeide med andre enheter om brukere med spesielle behov. Samarbeidet med andre enheter Fraværsreduserende tiltak Iverksatt sosiale tiltak Stillings-/rollebeskrivelser Stillingsbeskrivelser foreligger. Ekstraoppgaver er fordelt Individuelle samtaler Gjennomført medarbeiderundersøkelse Videreutvikle kompetanse Opplæringstiltak er igangsatt Resurssutnyttelse Forståelse for den økonomiske situasjon hos medarbeidere Forståelse for den økonomiske situasjonen har vært et fast og brukere/pårørende. innslag på alle med bestemmelsesmøter, samt at status har vært presentert på personalmøtene. Sparetiltak iverksatt. Økt samarbeid med pårørende og frivillige organisasjoner Samarbeidsavtale med Rygge Rotary, trivselsgruppe bestående av beboeres pårørende. Avviklet arrangement i form av lotteri, loppemarkeder etc. Festningen Rehabiliteringtjenesten Har som overordnet oppgave å drive forebygging, helsefremming, trening og tilrettelegging medvirke til økt livskvalitet og mestring i alle livsfaser og arenaer Handlingsmål Utarbeide prosedyrer for enheten Utarbeide rehabiliteringsplaner Utarbeide individuelle planer Bassengtreningstilbud Bevegelsesgrupper i skolen Helhetlig satsing på helsefremming i skolen Boligtilpassing/planlegging av nybygg Vurdering/tildeling av tekniske hjelpemidler og montering Fysioterapi til hjemmeboende og institusjonsbrukere Godt arbeidsmiljø Kursing internt og eksternt i henhold til kompetanseplan Kursing i Gerica Resursutnyttelse Forståelse for økonomisk situasjon hos medarbeidere og brukere Igangsette gruppetiltak Samarbeide med andre enheter Rehabiliteringsavdelingen har hatt fullt driftsår. Det har vært høy aktivitet både i bruk av de tre døgnplassene i eldresenteret og i tiltakene som er gitt hjemme hos brukerne. Måloppnåelse Foto: Y. Trandem Gjennomført for institusjonsplassene og for resten av virksomheten Iverksatt Iverksatt Igangsatt Igangsatt Iverksatt i samarbeid med helsestasjon/ skolehelsetjeneste, personell og foreldre i skoler og barnehager Gjennomføres kontinuerlig Gjennomføres kontinuerlig Gjennomføres kontinuerlig Medarbeiderundersøkelse gjennomført med godt resultat Igangsatt Gjennomført får kunnskap om den økonomiske situasjon ved jevnlig informasjon Delvis gjennomført Gjennomføres kontinuerlig, Rygge Kommune Årsrapport 15

16 Botjenester 1 (Bredsandkroken, Myraveien, Øreåsen serviceleilighet) Gir tjenester basert på individuelle behov til mennesker med psykisk utviklingshemming. Handlingsmål Gjennomgang av enkeltvedtak Etablere samarbeid med andre enheter internt og eksternt Innføre ansvarsgruppemøter i hele enheten Gjennomgang og oppdatering av brukermapper Mer aktiv bruk av Habiliteringstjenesten Videre oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidliv (IA avtale) intensjoner Kartlegge medarbeidertilfredshet Aktiv bruk av medarbeidersamtaler Stimulere og motivere til kurs/utdanning Ressursutnyttelse Utvikle metoder/verktøy som forenkler kommunikasjon avdelingene i mellom Skape forståelse for den økonomiske situasjonen Samarbeidsmøter mellom avdelingene i enheten Måloppnåelse Funksjons og behovskartlegging av alle brukere, er startet opp. Etablert samarbeid internt/eksternt Ansvarsgruppemøter avholdes Flere brukermapper er oppdatert og gjennomgått Flere saker har blitt henvist til Habiliteringstjenesten Fokus på sykmeldte Gjennomført medarbeiderundersøkelser Gjennomføring for medarbeidersamtaler ble satt i system på høsten. Noen permisjoner er gitt til kurs for ansatte Økt felles kunnskap og bedre utnyttelse tilgjengelige ressurser (ny turnus) Økonomi har vært et fast innslag på alle medbestemmelses møter, samt at status har vært presentert regelmessig på personalmøter Gjennomført. Evje Golfbane Foto: YT 16 Rygge Kommune Årsrapport

17 Botjenester 2 (Eskelund 1, Eskelund 4, Halmstad serviceleilighet) Gir tjenester basert på individuelle behov til mennesker med psykisk utviklingshemming Etablert faste ansvarsgruppemøter to ganger i året hvor repre- Handlingsmål Gjennomgang av alle enkeltvedtak. Faste samarbeidsmøter med aktuelle enheter. Ett samarbeidsmøte mellom hvert ansvarsgruppemøte. Minst to ansvarsgruppemøter for den enkelte beboer årlig. sentanter fra aktuelle samarbeidsparter deltar Oppdatering og gjennomgang av brukermapper. Samarbeid med habiliteringstjenesten. Videre oppfølging av IA- avtalen Samarbeid utdanningsinstitusjonene. Veiledning ved behov i samarbeid med habiliteringstjenesten. Kartlegge medarbeidertilfredshet. Ressursutnyttelse Iverksette nytt turnusprogram. Forståelse for bemanningssituasjon bolig/ dagsenter. Opplæring for alle i Gerica. Måloppnåelse Enkeltvedtak er delvis gjennomgått Samarbeidsmøter er satt i system. Brukermappene er evaluert. Samarbeid er etablert med fokus på veiledning og opplæring av ansatte Tiltak iverksatt med fokus på psykososialt arbeidsmiljø Tar imot studenter og lærlinger Samarbeid er etablert med fokus på veiledning og opplæring av ansatte Gjennomført medarbeiderundersøkelser Elektronisk turnusprogram er delvis iverksatt Fortløpende dialog. Opplæring er gitt. Ny avdeling (Roth) gjenstår. Fellestjeneste pleie-og omsorg Ivaretar forvaltning/saksbehandling for omsorgsenhetene etter sosial- og helsetjenesteloven, har ansvar for støttekontaktordning og brukerstyrt personlig assistanse, drift av Løvstad dagsenter/skole, tiltak for funksjonshemmede, tildeling av tilrettelagte boliger, ansvar for drift av Ryggeheimen kjøkken og vaskeri og kontorfunksjon for omsorgsenhetene. Paradisbukta Foto: Y. Trandem Handlingsmål Måloppnåelse Tilbakeføring av undervisning - og omsorgstlibud til kommunen Er under arbeid Gjennomføre brukerundersøkelse Ikke gjennomført i Utvikle tjenester til økende grupper av barn og ungdom og Under helkontinuerlig arbeide avhengig av hjelpebehov i den deres pårørende. enkelte sak Evaluere dagens hjelp til brukerne Gjennomført,enkeltvedtak er vurdert og tjenestetilbud justert Samarbeide med andre enheter om brukere med særlige eller Fortløpende samarbeide både på prinsipielt og individuelt plan omfattende behov Iverksette lavkostnads tiltak for skolering Gjennomføres, kurs og intern opplæring Delta i prosjektet Flink med folk Deltar i deler av prosjektet Samarbeide med utdanningsinstitusjoner Fortløpende videregående (læringer) og høyskole Kartlegge medarbeidertilfredshet Gjennomført Resurssutnyttelse Forståelse for økonomisk situasjon hos medarbeidere og brukere Delvis forståelse innarbeidet men diff. mellom faglige ønsker/ brukeres følte behov og reell økonomisk mulighet Utvikle metoder og verktøy som gir maksimal utnyttelse av Fortløpende utviklingsprosess innenfor spesielle fagområder løpende tilbud (eks.demente) Rygge Kommune Årsrapport 17

18 Kurativ helsevern og samfunnsmedisin Yter allmennlegetjeneste til kommunens innbyggere og har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver som lege helsestasjon, sykehjem, etc. HANDLINGSMÅL Fortsatt god tilgjengelighet og kvalitet på tjenesten Opprettholde og videreutvikle kompetanse Resurssutnyttelse Rett bruk ut fra et faglig og praktisk ståsted Har videre ansvar for miljørettet helsevern i hht. lov om helsetjenester. MÅLOPPNÅELSE Alle innbyggere tildelt fastlege, tilgjengeligheten vurderes til å være god Ansatte deltatt på nødvendige kompetanseoppbyggende tiltak Gjennomført Sosialtjenesten HANDLINGSMÅL Satse videre på forebygging blant barn og unge. Tettere samarbeid med psykiatrien og lokale poliklinikker i sosialmedisin og psykiatri. Utvide samarbeide til arbeidsmarkedsetaten. Styrke tiltaksarbeidet Ferdigstille boligsosial handlingsplan og fremme for politisk behandling Lønnspolitiske tiltak som kan konkurrere med nabokommunene. Gi rom for betydelig videre og etterutdanning som kan demme opp for utbrenning. Gi mulighet for oppdateringer innen feltet og gi rom og arenaer for gruppearbeider og tiltaksarbeide utenfor kontorene. MÅLOPPNÅELSE Reduksjon med en _ stilling har redusert mulighetene for å satse på forebyggende arbeid. Det er innledet samarbeide med kulturtjenesten. Vi har i løpet av året hatt et godt samarbeid både med psykiatrien og sosialmedisin. Jobbet med felles løsninger for å bedre forståelsen for hverandres utfordringer i arbeidsmarkedet. Tiltaksarbeidet er installert på Lille Rygge, det kommet godt i gang med en ny stilling fra Boligsosial handlingsplan er ferdigstilt og vedtatt politisk. Gjennomført tilpasset lønnsløft i forbindelse med lønnsforhandlinger To har deltatt og gjennomført et 30 studiepoengs videreutdanning i dualproblematikk. Har gjennomført flere seminarer blant annet LØFT som har gitt positive resultater. Etablert gruppe for økt samarbeid over sektorgrenser Ressursutnyttelse For å opprettholde dagens nivå må det tilføres ressurser på tiltakssiden. Skal vi holde unna blir det viktig at vi kan gjøre noe med saksmengden. Justere opp nivået på sosialhjelpen slik at den møter dagens Nye normer ble vedtatt i juni. grunnleggende behov. Sosialkontoret har søkt å løse sine oppgaver etter lovens intensjon om hjelp til selvhjelp. Dette er realisert gjennom ulike virkemidler som økonomiske sosialhjelp (utbetalt 8,2 mill), gjeldsrådgivning er avsluttet for 38 klienter, ca. 50 personer fikk tilbud gjennom ulikt tiltaksarbeid og 12 personer fikk innvilget startlån. Det er ikke tilført nye ressurser på tiltaksiden Nye normer har gitt innsparinger på antall saker. 18 Rygge Kommune Årsrapport Sletter Foto: Y. Trandem

19 RESURSINNSATS Nøkkeltall drift i hele 1000 Enhet Årsverk Netto driftsutg. Avvik ift. budsjett Ryggeheimen 57, (197 utskrivninger) Hjemmebaserte tjenester 44, Ca 450 Psykiatrisk hjemmetjenester 9, Eskelund omsorgsbolig 16, beboere Rygge rehabilitering 11, pasienter på døgnopphold Botjenester 1 40, Botjenester 2 26, Fellestjenester pleie og omsorg 27, Miljørettet og kurativ helsetjenester Sosialtjenesten 18, Sum Beskrivelse av avvik Tjenester innfor pleie- og omsorg har avvik totalt på om lag kr. 6 mill. Gjennomgående skyldes avvikene på lønnsposter: Merutgifter på om lag kr. 3 mill, finnes på poster for pensjon og arbeidsgiveravgift hvor hovedbegrunnelsen er pleie- og omsorgsområdets andel av KLP, etterregulering som ikke var budsjettert. Innenfor denne summen ligger også merutgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift for vikarbruk. Underdekning for lønnsoppgjøret varierer fra enhet til enhet, men er beregnet til om lag kr. 0,3 mill. Hjemmetjenesten og Fellestjeneste PO (Tiltak for funksjonshemmede) har store avvik. Knapphet på institusjonsplasser har medført at pleie- og omsorgstjenester i hjemmene var mer omfattende og krevende enn forutsatt. Netto avvik er på om lag kr. 1,4 mill, når lønn sees i sammenheng med sykelønnsrefusjonen. Avvik ihht enkeltvedtak til BPA- ordningen (brukerstyrte personlig assistent), omsorgslønn og avlastning er på om lag kr 1,3 mill. Sosialtjenesten har økt aktivitet som dekkes opp av tilsvarende merinntekter. Legevaktordningen og legetjenesten har et mindreforbuk ift budsjett. RESURSUTNYTTELSE Netto driftsutgifter pr innbygger, pleie- og omsorgtjenester Rygge Råde Våler Moss Gj.sn.Østfold Gj.snitt landet Netto driftsutgifter til sos.tjenesten pr. innb år Rygge Råde Våler Moss Gj.sn.Østfold Gj.snitt landet Netto driftsutgift pr innbygger, pleie- og omsorgstjenester Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år +, Rygge ,2 80,6 66,4 64,1 Andel innbyggere 80 år+ som mottar hjemmetjenester Rygge Råde Våler Moss Gj.sn Østfold Gj.snitt landet 39,8 28,8 58,2 34,5 38,4 37,2 Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass i sykehjem Rygge Råde Våler Moss Gj.sn Østfold Gj.snitt landet Brutto driftsutgifter pr plass i sykehjem Rygge Legeårsverk pr innb. Rygge Råde Våler Moss Gj.sn Østfold Gj.snitt landet 7,0 7,9 6,6 7,42 7,2 7,4 Foto: Ivar Andersen Rygge Kommune Årsrapport 19

20 Oppvekst og kultur Styringsorgan: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Leder: Kåre Dahl (Frp) Rådmannens representant: Erik V. Pedersen TJENESTETILBUD - OPPFØLGING AV MÅL OG TILTAK BARNEHAGER Barnehagetjenestens hovedoppgave er å gi barn under opplæringspliktig alder et pedagogisk tilbud tilpasset familiens behov. Barnehagetilbudet i Rygge kommune omfattet ved utgangen av året 3 kommunale og 6 private barnehager, samt 4 private familiebarnehager. Det er 1076 barn i aldersgruppen 0 6 år i Rygge. Av disse er 164 under 1 år, og 912 over. Det gis barnehagetilbud til 614 barn. Av disse har 471 heltidsplass, 462 barn er over tre år, hvorav 367 har heltidsplass og 95 deltid, 152 barn er under 3 år, hvorav 104 har heltidsplass og 48 deltid. I Rygge kommune ble det gjennomført felles hovedopptak i. Styrere/enhetsledere i alle barnehager har et utstrakt samarbeid, og har blant annet utarbeidet felles planer for personal og kompetanseutvikling, praktisk samarbeid om markedsføring og satsingsområder. Nye forskrifter om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager har medført nye og utvidede oppgaver for kommunens barnehagemyndighet i. som kontinuerlig er i gang ved den enkelte skole, er det opprettet nettverk mellom skolene som videreutvikler og sprer ny kompetanse innen fagområdene norsk, matematikk, IKT, skolebibliotek, elevrådkontakter, spesialpedagoger, SFO-ledere og skolesekretærer. Deler av den nye skolereformen Kunnskapsløftet som innføres i sin helhet i 2005/2006, er allerede iverksatt i. Dette er de nasjonale kvalitets- og kunnskapsmålingene Elevinspektørene og Nasjonale prøver. Resultatene publiseres i en felles dataportal Skoleporten Utbyggingsprosjektet ved Vang skole er avsluttet. Det gjenstår noe ombygging/rehabilitering ved Øreåsen skole. Kommunestyrets vedtak om stykkprisfinansiering pr elev medførte at premissene for beregning av skolenes budsjett måtte endres. Konsekvensene av endringene medførte at enkelte skoler måtte redusere bemanning mens andre fikk tilført ekstra ressurser. Omlegging av beregningssystem skjedde midt i året og påførte skolene omfattende ekstraarbeid. Vedtaket korresponderte med Stortingets vedtak om å oppheve begrepet klasse og erstatte det med gruppe uten å angi maksimumantall i gruppene. Budsjettjusteringer i løpet av året har medført en nedbemanning ved skolene tilsvarende fire årsverk. Arbeidet med å utforme et driftstyrereglement som har til hensikt å styrke foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen, er ferdigstilt, men ikke politisk behandlet inneværende år. GRUNNSKOLE Grunnskoletjenestens hovedoppgave er å gi innbyggere mellom 6 og 15 år opplæring både faglig og sosialt etter. I tillegg skal kommunen gi opplæring til andre grupper av befolkningen som etter lovverket har krav på grunnskoleopplæring. Kommunen har utover ordinær opplæringsplikt, pålegg om å ha skolefritidsordninger for elever fra klasse og for elever med spesielle hjelpebehov opp til 7.klasse. Skolene hadde et utstrakt samarbeid med hverandre og andre samarbeidsparter som feks pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsetjenesten og barnevernstjenesten for å oppfylle lovens mål om å gi alle elever et likeverdig opplæringstilbud/gode oppvekstvilkår. I 2003 var alle skolene med i KS- effektiviseringsnettverk. Skolene gjennomførte en brukerundersøkelse hvor elever og foreldre deltok. Resultatene for kommunen viste at skolene i kommunen lå svært nær opp til landsgjennomsnittet på alle målte områder. Tre områder hadde imidlertid klare forbedringspotensial; elevmedvirkning, skolenes uteområder og 7.klassenes leseferdighet. Skolene har brukt måleresultatene for å korrigere sine egne utviklingsplaner og satsningsområder i. To skoler valgte å delta i KS-effektiviseringsnettverk Fase II. Disse skolene har arbeidet med kvalitetsutvikling gjennom en metodikk kalt relasjonskompetanse. For å videreføre deler av omfattende kvalitetsutviklingsprogram Larkollen Foto:Y. Trandem 20 Rygge Kommune Årsrapport

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer