Årsrapport. Rygge Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Rygge Kommune"

Transkript

1 Årsrapport Rygge Kommune

2 04 Innhold Fakta om Rygge kommune Rygge er en 74 km2 stor jordbrukskommune med mer enn innbyggere. Kystlinjen er på hele 34 km som først og fremst kan by på landlige omgivelser i et variert kultur- og herregårdslandskap som bukter seg vennlig fra svabergene ved kysten til de skogkledde områdene rundt Vansjø. Det er først og fremst i den nordlige delen av kommunen, som en fortsettelse av bebyggelsen i Moss, at størstedelen av befolkningen bor. I nord-øst ligger Vansjø, et naturparadis med 200 km strandlinje. Det er betydelig turisttrafikk langs denne fjordstrekningen om sommeren med Larkollen, en av Oslofjordens idyller, med hvitmalte sommerhus, svaberg, sandstrender og åpne kulturlandskap, som et naturlig midtpunkt. Fakta om Rygge kommune 2 Rådmann 3 Økonomisk og finansiell analyse 4 Rådmannsfunksjonen 8 Levekår 12 Oppvekst og kultur 20 Tekniske tjenester 34 Kart over kommune 38 Et viktig kulturminne i Rygge kommune er Værne kloster som opprinnelig var en kongsgård, men i 1190 ble gården omgjort av kong Sverre til et johannitterkloster. Dette er det eneste johannitterklosteret som ble oppført i Norge. Gården ligger i et særpreget herregårdslandskap. Rygges hovedkirke er en middelalderkirke fra 1140, bygd i stein. Kirken er en av Østfolds største, den rikest utstyrte og best bevarte steinkirken fra middelalderen. I 1872 ble det funnet en gullspore på Rød gård fra tallet. Dette funnet går for å være et av de fineste gullfunnene fra vikingtiden. Gullsporen er et av klenodiene i Universitetets oldsaksamling og pryder Rygges kommunevåpen. Melkekvarts som er et mineral i kvartsgruppa er Rygge kommunes kommunestein. Kubjelle er Rygge kommunes kommuneblomst. I Norge finnes kubjelle bare i Oslofjordområdet med tyngdepunkt fra Eløya til Sletter langs Østfoldkysten. Den har altså en sjelden utbredelse i Norge. Næringslivet i kommunen er preget av landbruk, småindustri, handel og privat/offentlig tjenesteyting. Konsentrasjonen av handel og næringsvirksomhet ligger i området Årvold/Varnaveien. Rygge flystasjon er kommunens største arbeidsplass etter kommunen. Moss Lufthavn Rygge er under etablering og forventes åpnet i Rygge kommune har en visjon som lyder som følger; Rygge skal være en selvstendig, landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle. Kommunestyret er politisk sammensatt slik: Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig folkeparti Senterpartiet Sosialistisk venstreparti 6 representanter 7 representanter 8 representanter 1 representant 1 representant 4 representanter Rygge kommunes ordfører er Aud-Kristin Løken fra Høyre. 2 Rygge Kommune Årsrapport

3 Rådmannens kommentar av felles modning og bearbeiding og en porsjon romslighet. For sterkt tidspress reduserer mulighetene for gode beslutninger. ØKONOMI Rygge kommune har i flere år hatt for høye driftskostnader og klart i overkant av det som er mulig å kompensere gjennom effektivisering alene. Når kommunen likevel har vist regnskapsresultater i balanse, beror det på bruk av finansielle reserver. Etter inndekking av underskuddet i er det få slike reserver til gode etter Rådmann Espen A Brustad År representerer nok et år med høyt tempo i planlegging og drift av tjenester, omfattende investeringer hovedsakelig innen undervisningssektoren, fortsatt stort trykk på ressurser avsatt til forvaltningsoppgaver samtidig med en administrativ overgang til ny organisasjonsmodell. LEDELSE I daglig ledelse av en stor og kompleks organisasjon inngår foruten å sette overordnede mål og søke disse akseptert i organisasjonen, å finne og bruke strategiske midler i den hensikt å strekke seg mot målene. Strategiske verktøy er tilgjengelige økonomiske ressurser og den betydelige kompetanse som våre ansatte representerer. Åpen og ærlig kommunikasjon med respekt i dialog er en forutsetning for å oppnå varige løsninger og dermed reell fremdrift Det er flere årsaker til pres i driftsøkonomien. Staten har reelt sett strammet kraftig inn på kommuneøkonomien samtidig som flere borgere melder seg på i kravet om lovbestemte rettigheter/tjenester. For øvrig har kommunen de seneste år gjennomført betydelige lånefinansierte investeringer. Driftsmessig er å nevne en sterk opptrapping av tariffbestemte pensjonsutgifter på kommunens hånd som følge av manglende aksjeutbytte i livselskapene. ORGANISASJON Kommuneadministrasjonen arbeider nå i henhold til en ny organisasjonsstruktur som kun består av 2 ledernivåer som har sin åpenbare styrke ved å bringe beslutninger/myndighet så nær borgeren som mulig. Overordnet ledelse søkes begrenset til strategiske funksjoner som målfokusering, planlegging, rapportering, ledersamtaler, kontroll og tilrettelegging for interne nettverk. Den nødvendige implementering av ny struktur ble i hovedsak gjennomført i Evaluering vil bli foretatt etter 2 års drift i ny struktur. Espen A Brustad rådmann over tid. Gode formelle beslutninger kommer ofte som resultat Kirsten Osborg Rygge Kommune Årsrapport 3

4 ØKONOMISK OG FINANSIELL ANALYSE DRIFTSREGNSKAPET Regnskapsmessig merforbruk for utgjorde 17,5 mill kr (regnskapsunderskuddet). Dette var nær opp til det estimerte underskuddet for som fremkom i økonomisk rapport behandlet i formannskapet Netto driftsresultatet, som er regnskapsresultatet før avsetninger til- og bruk av fond, utgjorde -14,9 mill kr (-9,1 mill kr i 2003 og -5,4 mill kr i 2002). Rygge kommune har ikke underskudd fra tidligere år som må dekkes inn i fremtidige budsjetter, men vil også for måtte dekke inn underskuddet med fondsmidler. Dette har svekket kommunens likvide stilling, og dermed økonomisk handlefrihet. Til sammen utgjorde i omsetningen eller sum anvendelse av midler 610,6 mill kr, hvorav 80,4 mill kr til investeringsformål. Som nedenstående tabell viser, ble det i driften brukt 12 mill kr netto mer enn budsjettert i. En vesentlig årsak til regnskapsunderskuddet, ligger i forholdet mellom bruk av vikar/ekstrahjelp mv og lønnsrefusjoner (herunder sykepenger). Differansen her utgjør om lag 7 mill kr. Utgifter knyttet til pensjonsordningen ble ca 5,5 mill kr høyere enn budsjettert. Skatteinntektene ble ca 2,6 mill kr lavere enn budsjettert. Refusjonsberettiget moms (mva) ble ca 2 mill kr lavere enn budsjettert i forbindelse med momsrefusjonsordningen. Enkelte tjenesteområder har pådratt seg merutgifter av ulike årsaker. Disse er omtalt senere i årsrapporten. Hovedtall fra driftsregnskapet (tall avrundet og i millioner kr): Regnskap 04 Budsjett 04 Avvik Tall i hele millioner kr Driftsinntekter 491,9 478,9 13,0 - Driftsutgifter 499,1 474,1-25,0 = Brutto driftsresultat -7,2 4, Finansinntekter 8,8 8,9-0,1 - Finansutgifter 29,9 29,0-0,9 + Avskrivninger (motpost) 13,3 17,7-4,4 = Netto driftsresultat -14,9 2,4-17,3 + Bruk av fond 3,5 0,1 3,4 - Avsetning til fond 6,1 2,5-3,6 Resultat -17,5 0-17,5 Årvold nærigsområde Foto: Y. Trandem Investeringsregnskapet Brutto investeringsutgifter mill. kr Brutto investeringsutg. 29,7 32,5 46,6 47,4 95,9 80,4 Investeringsutgiftene ved regnskapsavslutningen pr vil ofte ikke samstemme med budsjettet for årets investeringer. Dette fordi byggeprosjektenestrekker seg over flere år. Det utarbeides derfor byggeregnskap for hvert investeringsprosjekt, uavhengig av året investeringen er ført inn i budsjettet. Investeringsregnskapet for viser en underdekning på 6,5 mill kr. Dette er investeringer som er forutsatt dekket opp i I hovedsak er det utbyggingen ved Vang- og Øreåsen skoler som utgjorde investeringsprosjektene i.tilbygg på Vang skole ble påbegynt i 2003 og ble sluttført høsten/vinteren. Investeringsrammen er 33,5 mill kr. Utbygging av Øreåsen skole ble påbegynt høsten 2003 og nybygget ble i hovedsak ferdigstilt ved årsskiftet /2005. Skolen skal fra 2005 også kunne ta over 5. klassene fra Solli skole slik at Solli blir en 1-4 skole. Investeringsrammen for Øreåsen skole var kr 35 mill kr. Kommunen har ikke hatt driftsoverskudd til egenfinansiering av investeringer de senere årene. Investeringene er derfor i all hovedsak finansiert ved låneopptak. 4 Rygge Kommune Årsrapport

5 FINANSIELLE NØKKELTALL Indikator Rygge Våler Råde Moss Gj.snitt Landsgj.snitt Østfold utenom Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,5 0,3 5,5-1,6 0,8 1,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,8 0,2 1,2-0,5 0,6 2,2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 171,1 161,9 161,7 93,7 156,6 159 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 17, ,8 13,7 23,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (driftsinntekter fratrukket driftsutgifter) skal blant annet dekke kommunens netto rente- og avdragsutgifter i tillegg til eventuelle avsetninger og egenfinansiering av investeringer. I brutto driftsresultat gis avskrivninger (beregnet kostnad av verdiforringelse på anleggsmidler) resultateffekt slik at resultatet enklere kan sammenlignes med det resultatorienterte regnskapssystemet som primært benyttes i det private næringsliv. Brutto driftsresultatet utgjør 7,2 mill kr eller 1,5% av driftsinntektene. For årene 1999 til 2003 var denne indikatoren 5,6%, 0,4%, -0,5%, 3,1 og i ,7%. Østfoldgjennomsnittet lå på 0,8% og landsgjennomsnittet på 1,2% i. Netto driftsresultat Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til netto renter og avdrag, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør ligge over 3% (ca 15 mill kr) for at ikke kommunens verdier skal forringes. Dette fordi avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapet, og ikke avskrivninger som i private regnskap. 3% netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat virksomhet. I var netto driftsresultat i Rygge kommune 2,8%. Dette er urovekkende fordi også fordi målet om stabilt tjenestetilbud er avhengig av en viss buffer for å takle svingninger i kommunens inntekter fra år til år. For årene 1999 til 2003 utgjorde denne indikatoren 3,2%, 0,7%, 0,5%, 1,2% og i %. Østfoldgjennomsnittet lå på 0,6% og landsgjennomsnittet på 2,2% i. Langsiktig gjeld Brutto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene er for Rygge 171,1%, noe som er høyere enn både Østfold- og landsgjennomsnittet. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre, -såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret Kommunens brutto langsiktige gjeld var ved årsskiftet 843 mill kr. Reglene for føring av pensjonsforpliktelser betyr imidlertid at 419 mill kr er ført som langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsene er økt med 45 mill kr siste år. Videreformidlingslånene utgjør ca 28 mill kr. Når vi også trekker fra videreformidlingslånene, har kommunen en egen langsiktig lånegjeld på om lag 396 mill kr. Arbeidskapital Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapital i % av driftsinntektene var 17,1% i. Tilsvarende tall for Østfoldkommunene i gjennomsnitt var 13,7% og for landet 23,7%. Elverksfondet på ca 50 mill kr og stor beholdning av ubrukte lånemidler, er viktige årsaker til at kommunen har hatt tilstrekkelig likviditet. Nøkkeltall i % av eksterne driftsinntekter i Rygge Endr. arb. Kap. (1000 kr) Arb.kapital 29,7% 7,0 32,9% -2,3 AK driftsdel (mill kr) 18,2% -24,2 17,1% -0,155 Den store reduksjonen i 2003 skyldes i stor grad reduksjon i beholdningen av ubrukte lånemidler og bruk av fondsmidler. Siste års endring i arbeidskapital er ikke vesentlig stor. Arbeidskapitalens driftsdel (arbeidskapital redusert med ubrukte lånemidler, kapital- og bundne driftsfond) er imidlertid på minussiden. Denne indikatoren er redusert jevnlig fra 1996 da den var positivt 28,4 mill kr til den ved utgangen av 2003 var minus 24,2 mill kr. Ved utgangen av var arbeidskapitalens driftsdel minus kr Den positive endringen skyldes i hovedsak en forskriftsendring i som førte til omklassifisering av ca 35 mill kr av kapitalfondet til disposisjonsfond (det som kunne vært teoretisk maks utbytte fra Rygge Elverk AS fra 1997 til salgstidspunktet). Rygge Kommune Årsrapport 5

6 Frie inntekter Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Hadde Rygge kommune fått like mye i frie inntekter pr innbygger som gjennomsnittskommunen, ville kommunen årlig mottatt 34,3 mill kr mer enn i dag. Netto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket formidlingslån (videreutlån fra Husbanken) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger utgjorde i kr Dette er lavere enn både Østfold- og landsgjennomsnittet. For å redusere risikoen for store svingninger i netto renteutgifter over tid er 36% av lånene ved årsskiftet sikret med rentebinding ut over 5 år, 13% er bundet på mellomlang sikt og 51% av kommunens egne lån var lån med flytende rente. Reglementet for finansforvaltning bestemmer at minst 1/3 av låneporteføljen skal ha fastrente og minst 1/3 skal ha flytende rente, dette for å redusere risikoen for store svingninger. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter (renter og avdrag) utgjorde 21 mill kr i (7,3 mill kr i 2003). Netto rente- og avdragsutgifter i forhold til driftsinntektene (kapitalutgiftsgraden) utgjør 4,3%. Dette måltallet bør som en tommelfingerregel ikke overstige 7%. Om lag halvparten av renteinntektene i 2003 (9 mill kr) var renteinntekter fra Rygge Tomteselskap AS. Disse inntektene vil ikke komme i årene fremover da de siste næringstomtene på Årvoll allerede er regnskapsført. I tillegg ligger forklaringen i i at renteinntektene gikk ned med mer enn 9 mill kr og at renteutgiftene økte med ca 3 mill kr. - Utviklingen i netto låneportefølje i kr og i % av driftsinntektene i Rygge kommune Netto lånegjeld (brutto gjeld minus formidlingstlån og pensjonsforpliktelser) ble økt fra 319 mill kr i 2003 til ca 396 mill kr i. Dette utgjør 80% av driftsinntektene i. Dette måltallet bør ikke i en sunn kommune ligge over 50%. Utviklingen i netto renter og avdrag i Rygge kommune i 1000 kr og i % av driftsinntektene - Fordeling mellom låneporteføljens flytende del og fastrentedel (ekskl videreutlån). 6 Rygge Kommune Årsrapport

7 BALANSEREGNSKAPET MED NØKKELTALL Saldo Saldo Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr,maskiner og transportmidler Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne invest.fond Regnskapsmessig mindreforbruk - Regnskapsmessig merforbruk ( ) ( ) Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet ( ) ( ) Likviditetsreserve ( ) ( ) Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån - - Formidlingslån (Husbanken) Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekreditt - - Annen kortsiktig gjeld Premieavvik - - Sum EK og gjeld En regelendring i 1992 førte til en dobbel føring av feriepengeutbetalinger i kommunene. I Rygge utgjorde dette mer enn 11 mill kr. Dette ble lånt fra likviditetsreserven og er ikke innløst. Det er regnskapsmessig avskrevet eldre sosial-lån på til sammen ca kr i. Rygge kommunes totale fondsmidler utgjorde ved årsskiftet 68,8 mill kr. Dette er en nedgang på om lag 2 mill kr. Fondsbeholdningen synliggjør i hvilken grad kommunen har avsatt midler til fremtidige drifts- eller kapitalformål samtidig som en solid fondsbeholdning gir større handlefrihet hvis uforutsette utgifter skulle oppstå. En forskriftsendring i fører til at ca 35 mill kr er omklassifisert fra kapital- til disposisjonsfond i. Dette betyr at kommunen må dekke det regnskapsmessige merforbruket i på 17,5 mill kr fra disposisjonsfondet. Fondsoversikt hele 1000 kr R 1999 R 2000 R 2001 R 2002 R 2003 R Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Sum fonds Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 4,8% 4,1% 3,9% 3,5% 0,4% 14% Rygge kommune benytter renteinntektene fra fondene (med unntak av vann- /avløpsfond) i kommunens drift. Dette er uheldig da dette isolert sett reduserer realverdien av fondene og gjør det svært vanskelig å benytte fondene til for eksempel egenfinansiering av investeringer som alternativ til lån. Ledig likviditet beregnet for driftsformål er hovedsakelig plassert i bankinnskudd i kommunens samarbeidsbank. Dette er i tråd med kommunens finansreglement. Det er ikke foretatt avsetninger til langsiktige finansielle aktiva som f eks aksjefond. Imidlertid er 10 mill kr plassert i en obligasjon med 5 års løpetid, jfr aksjer og andeler i balansen. Obligasjonen kan om ønskelig løses inn med få dagers varsel. Rygge Kommune Årsrapport 7

8 RÅDMANNSFUNKSJONEN Styringsorga: Politisk leder: Adm. leder : Formannskapet Ordfører Aud-Kristin Løken (H) Rådmann Espen Brustad TJENESTETILBUD OPPFØLGING AV MÅL OG TILTAK Strategisk ledergruppe og sentrale stabs-/støtteenheter skal bistå kommunens politiske ledelse og kommunens egne tjenesteenheter slik at kommunens overordnede mål nås. Sykefravær Sykefraværet i kommunen har vært høyt, men det har nå sunket etter langvarig og målbevist arbeid, ikke minst fra enhetsledere. Som diagrammet nedenfor viser, har kurven sunket fra 12,7% i første kvartal til 8,1% i 4. kvartal. Målet er å opprettholde intensiteten i arbeidet, slik at den gode utvikling fortsetter. Mål for drift av kommunen: Rygge kommune skal ha et nøkternt men stabilt tjenestetilbud som preges av kvalitet, service og tilgjengelighet. Rådmannen er etter kommuneloven den øverste for den samlede kommunale administrasjon. Hovedoppgaven består i å påse at de saker som blir fremlagt til behandling i folkevalgte styringsorganer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Kommunens strategiske ledergruppe har i bestått av rådmannen, personal- og organisasjonssjef (stedfortredende rådmann), plan- og utviklingssjef og økonomisjef. Kommunens strategiske ledergruppe, kommunens rådgivere og 25 enhetsledere utgjør lederforumet i kommunen. Tjenestetilbudet i Rygge kommune har til tross for svært stramme rammer, samlet sett vært tilfredsstillende og stabilt med redusert kvalitet. Personal og organisasjon Enhet for personal- og organisasjon omfatter også merkantile fellestjenester, arkiv og servicetorg. Enheten skal være et serviceorgan for rådmannen og kommunens tjenesteenheter og ha et ansvar for videreutvikling av kommunens personalpolitikk. Servicetorget skal være et serviceorgan for kommunens innbyggere og brukere av kommunale tjenester. Servicetorg/sentralbord er overført kulturenheten fom Personal- og organisasjonsenheten skal medvirke til å gjøre kommunen til en god og utviklende arbeidsplass med fokus på kvalitet, service og samarbeid. Rygge kommune skal knytte til seg tilstrekkelig personell med riktig kompetanse for å kunne levere prioriterte tjenester med riktig kvalitet Det ble sendt inn 43 skademeldings- skjemaer mot 49 året før. Av disse resulterte 8 i kortere sykefravær. Medarbeiderundersøkelse Samtidig som sykefraværsarbeidet har hatt stor fokus i, har de fleste enheter og avdelinger (til sammen 24) gjennomført medarbeiderunderøkelser. Undersøkelsen fokuserer på flere områder, men trivselsaspektet er sentral i undersøkelsen. Det er i all hovedsak høy grad av trivsel på arbeidsplassene. Gjennomsnitt 4,5 (1 er lavest - 6 høyest score). Alle resultatene er presentert og gjennomgått for de ansatte på de respektive arbeidsplasser, og tiltak er satt inn der det har vært nødvendig. Lederutvikling er et viktig verktøy i arbeidet for å oppnå kommunens personalpolitiske mål. I er det arbeidet med tilpasning av nåværende styringsmodell. Ekholt skolene har fått felles leder. PPT, barnevern og helsesøstertjenesten er slått sammen til en ny enhet med en leder. Antall årsverk / ansatte i kommunen År Antall årsverk Antall ansatte Rygge Kommune Årsrapport Markering av ny E6 frem til Halmstad. Foto: Jon-Ivar Fjeld.

9 HMS HMS systemet (helse, miljø og sikkerhet) i Rygge kommune er fornyet og forenklet. Systemet er gjort lett tilgjengelig gjennom kommunens intranett. I tillegg er opplæring til verneombud og enhetsledere blitt prioritert også i. Rådmannens HMS kalender danner basis for HMS aktiviteten i enhetene. Rapportering fra enhetene vitner om god HMS aktivitet og klart økende fra De prioriterte HMS aktivitetene for har vært: Vernerunder: HMS-runden (fra HMS heftet) Sykefraværs oppfølging Medarbeidersamtaler HMS-rapport for driftsåret Plan- og utvikling Enhet for plan og utvikling har lagt til rette for politiske beslutninger gjennom utredninger og planarbeid. Enhetens arbeid retter seg i første rekke mot rådmannen, men også mot enhetene, politikere og mot innbyggere direkte. Overordnet rapportering, beregninger og saksbehandling, tilsyn og oppfølging av tiltak innenfor f.eks skole, barnehage og pleieog omsorg, er en viktig del av enhetens oppgaver. Saksbehandling til utvalgene og en del tilsyn og kontrolloppgaver ligger også i enhet for plan- og utvikling. I er Plan for utvikling av Mosseregionen ferdigstilt. Det er startet opp et planarbeid for Halmstadområdet, som skal ta høyde for bolig- og næringsutvikling, bl.a i lys av forventet etablering av sivil flyplass. Systematikken for virksomhets-planlegging er videreutviklet, og sett i sammenheng med utvikling av helhetig kvalitetssystem og system for balansert målstyring. Enheten har deltatt i en ulike utredninger om bl.a sykehjem, skolestruktur, beslutningssystemer i skolesektoren, barnehageorganisering med mer. Kommunen har nå en faglig svært kompetent IKT-enhet som har løftet kommunens IKT-systemer opp på et moderne nivå der sikkerhet og stabilitet preger systemene. Det har i vært stor fokus på det regionale samarbeidet der vi er i ferd med å bygge opp felles IKT-teknisk infrastruktur. Det regionale bredbåndsnettet (Vansjønettet) er nå etablert (fiberkabel mellom Moss, Rygge og Råde, og radioforbindelse mellom Rygge og Våler) mellom kommunene i Mosseregionen. Det videre arbeid vil ha fokus på etablering av en ringløsning (som siker at det finnes en alternativ fremføringsvei), eierskap/organisering, utredning av tjenester på nettet som TV-signaler, Internett, IP-telefoni mv. Videre arbeides det med å knytte sammen de regionale nettene i Østfold. Vansjønettet vil være livsnerven i det regionale samarbeidet, og vil muliggjøre samarbeid på svært mange områder. Nettet gir også store muligheter til å levere bredbåndsbaserte tjenester til andre offentlige enheter, til næringsliv og til befolkningen. Økonomi Enhet for økonomi omfatter finansforvaltning, økonomistyring/regnskap, skatteinnkreving og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Økonomistyring og finansforvaltning En flat organisasjonsmodell stiller store krav til både utvikling, styring og kontroll. Det er lagt ned mye arbeid i kontroll, veiledning og bidrag til utvikling og læring, slik at ledelse og nøkkelpersoner får en god helhetsforståelse for økonomistyring. I økonomiplanarbeidet og i arbeidet med helhetlige styringssystemer er det arbeidet videre med utvikling av styrings- og rapporteringssystemene. Et balansert målstyringssystem søker å få bedre balanse mellom fortid og fremtid, kortsiktige og langsiktige mål og mellom økonomiske og ikke-økonomiske mål. Skatteinnkreving Rygge kommune kan vise til meget gode resultater når det gjelder regnskapskontroll og skatteinnfordring. En sammenligning med tall på landsbasis og blant øvrige Østfoldkommuner, plasserer Rygge blant de beste. Det er utarbeidet egen årsrapportering på skatteoppkreversiden. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Sentral drifting av ca 800 brukere gjennom kommunenettet er etablert. Det som gjenstår er sluttføring av fiberkabelforbindelsen til Larkollen skole/rørvik, samt avklaring vedrørende de kommunale barnehagene. Fugletårnet i Kurefjorden Foto:K.Trandem Rygge Kommune Årsrapport 9

10 HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE Personal og org. BRUKERE Følge opp IA-avtalen Gjennomføres fortløpende Utarbeide HMS rapport Gjennomført Utvikle kvalitetssystem Arbeidet etter plan, ferdig våren 05 Ajourholde personalpolitiske reglement Kontinuerlig arbeid Videre utvikle publikumsrettede oppgaver ved servicetorget Kontinuerlig System for felles fraværsmarkering ikke innført MEDARBEIDERE Større kunnskap om hverandres arbeid for å kunne overlappe Bruke presonalressursene riktig Kontinuerlig arbeid Er vurdert og endringer gjennomført RESSUSRUTNYTTELSE Vurdere organisering av enheten Gjennomført Plan og utvikling Utvikle god dialog med formannskapet om planlegging. Ikke gjennomført. Bruken av nettverk er ikke ferdig definert. Avklare forventninger og arbeidsdeling mellom staber og Gjennomført. Rydding og delegering videreført. Tydeliggjøre innholdet i kommunens ulike nettverk enheter gjennom møter med alle enhetsledere. Initiere utviklingsoppgaver i nettverkene og i forhold til enhetene. Ikke gjennomført. God dialog med eget utvalg for Halmstad. Delvis gjennomført, se over. Ulike oppgaver i forhold til enhetene er gjennomført. Økonomi og IKT BRUKERE Gjennomføre brukerundersøkelser Ikke gjennomført. Utarbeide opplæringspakke for nye interne brukere på IKT-området Åpne tilgang til regnskapssystemet for enhetslederne og gjennomføre tilstrekkelig opplæring mtp kontroll og rapportering Åpne regional Internettside for kemner/kommunekassene MEDARBEIDERE Kartlegge medarbeidertilfredshet Tilstrekkelig opplæring i nye systemer/moduler RESSURSUTNYTTELSE Økonomisystemene skal ut på anbud. Dette skal gjøres sammen med regionens øvrige kommuner i. Det er avholdt kurs innen grunnleggende IKT og kontorstøttesystemer i hht innmeldt behov. Regnskapsoversikter sendes ut månedlig og opplæring/veiledning er foretatt både som fellesopplæring og etter individuelle behov. Gjennomført. Det er inngått en regional, og nærmest altomfattende samarbeidsavtale innenfor skatteoppkreverområdet. Gjennomført for skatt og IKT med meget god tilbakemelding. Gjennomført fortløpende. Ikke gjennomført, men planlagt i 2005 sammen med Follokommunene. Larkollen Foto: Yngvar Trandem 10 Rygge Kommune Årsrapport

11 RESSURSINNSATS Nøkkeltall drift Enhet Årsverk Nto dr utg regnskap Budsjett- avvik Politisk ledelse Pers. og org. *) 14, Plan og utvikling 5, Økonomi og IKT 17, Sum 38, *)Inkl rådmannen I tabellen inngår ikke overføring til Kirkelig Fellesråd med kr 6,2 mill kr. Avviket under politisk ledelse skyldes bl annet en ikke-budsjettert inntekt på fra Hafslund og ca i andre refusjonsinntekter, samt ca i merforbruk på poster for politisk godtgjøring. Det positive nettoavviket under felleskommunale utgifter/stabs- og støtteenhetene på til sammen kr skyldes bl annet en inntektsføring knyttet til pensjonsordningen i KLP. RESSURSUTNYTTELSE Nøkkeltall Saker Antall Kommunestyret Formannskapet Arb.mil.utv Landbruksnemnd Skatteutv Hovedutvalg for levekår Hovedutvalg oppvekst/ Kultur Hovedutvalg for teknisk Fast utvalg for plansaker Netto driftsutgifter pr innbygger i administrasjon, styring og fellesutgifter: Rygge Råde Våler Moss Gj.snitt Gj.snitt Østfold Landet Kilde: SSB s KOSTRA-tall (KOmmuneSTatRApportering) for kommunesektoren. Vardegarden fra Danmark på besøk 17. mai. Foto: Y. Trandem Rygge Kommune Årsrapport 11

12 Levekår Styringsorgan: Leder: Rådmannens representant: Hovedutvalg for levekår (HL) Tor Arne Fagerbakk (H) Rolf J.Klokkerud TJENESTETILBUD - OPPFØLGING AV MÅL OG TILTAK Formål for tjenestene er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene, bidra til økt likeverd og forbygge sosiale problemer, fremme folkehelse og trivsel og gode miljømessige forhold og forbygge og behandle sykdom Året bød på store utfordringer med trange økonomiske rammer i forhold til økende etterspørsel av tjenester, oppgaver som har krevd samarbeid om fordeling av ressurser innenfor områdene. Kort liggetid og utskriving av meget omsorgskrevende og behandlingstrengende pasienter har medført økt press spesielt på sykehjemsplasser og hjemmetjeneste. Det ble i perioder kjøpt inntil seks sykehjemsplasser utenfor kommunen. Fellestjenester pleie- og omsorg har kanskje den minst forutsigbare driften. Gjennom året er det fattet vedtak og tildelt tjenester/tiltak til nye brukere med til dels omfattende behov. Det gjelder i første rekke barn og unge med atferdsproblemer/funksjonshemminger. Ved Kurefjorden Foto: Y.Trandem Ryggeheimen sykehjem Gir tjenester i institusjon med fokus på å ivareta grunnleggende behov og rett til medbestemmelse Handlingsmål Opprette brukerutvalg Gjennomføre brukerundersøkelse Bedre tjenester til alvorlig syke og døende pasienter Tilpasset hjelp til demente pasienter Samarbeide med andre enheter om pasienter med omfattende behov Iverksette fraværreduserende tiltak Delta i prosjektet Flink med folk Samarbeide med utdanningsinstitusjonene Kartlegge medarbeidertilfredshet Resurssutnyttelse Iverksette nytt turnusprogram Forståelse for økonomisk situasjon hos medarbeidere og brukere Utvikle effektive metoder og verktøy som forenkler hverdagen Gi alle ansatte opplæring i Gerica Måloppnåelse Det er opprettet brukerutvalg med representant fra beboerne Gjennomført i 2003, ny høsten2005 Yngre kreftpasienter har fått sykehjemsopphold Igangsatt trivsel og trygghets fremmende tiltak. Personalet er sammen med beboerne hele tiden. Gjør bruk av metodene r eminisens og validering Samarbeider om felles pasienter med hjemmebaserte tjenester, Eskelund omsorgsbolig og rehabiliteringsenheten Tiltak iverksatt, sykefravær redusert Deltatt i to prosjekt Samarbeider med Malakoff vgs. HIØ Gjennomført medarbeiderundersøkelse Elektronisk basert turnusprogram innført Personalet utviser forståelse, samarbeider, hjelper hverandre, strekker seg langt. Beboerne forlanger ikke mye, klager lite, de er stort sett fornøyde med oppholdet Tatt i bruk elektronisk basert turnusprogram. Lagt om rutiner i avdelingene, som utnytter resursene mer effektivt Renholderne utfører en del hotellfunksjoner Resepsjonspersonalet gjør andre oppgaver når det trengs Kartlegging av behov og opplæring igangsatt 12 Rygge Kommune Årsrapport

13 Hjemmetjenesten Gir differensierte tjenester og tiltak etter lov om helse- og sosialtjenester slik at eldre, funksjonshemmede og flere får oppleve trygghet og får nødvendig hjelp i egen bolig. Handlingsmål Måloppnåelse Bedre informasjon om tjenestens innhold tilbrukere og pårørende Etablert sereviceerklæringer Utarbeidet nytt opplæringsprogram for å sikre lik forståelse av tjeneste tilbudet hos alle ansatte. Gjennomføre brukerundersøkelse Jobbet målrettet med resultatene av brukerundersøkelsen i 2003 i et nettverkssamarbeid med Askim i regi av KS og Flink med folk Bedre kreftomsorgen Brukt sykehuset som samarbeidspartner i opplæring av ukjent utstyr og behandling. Oppnådd trygghet i hjemmesituasjonen hos pasientgruppen. Være i stand til å ivareta brukere som ønsker å dø hjemme Enheten innehar kompetanse til å imøtekomme en brukers ønske om å dø hjemme. Svært få benytter seg av tilbudet fult ut. Fokus på årsaker til høyt sykefravær. Hver enkel arbeidstaker følges opp på best mulig måte. Tilbakevendende tema på personalmøter Delta i fylkesmannens prosjektet Flink med folk Prosjektet er gjennomført og avsluttet. Kontakten med nettverket fra Askim opprettholdes. Økt fokus på tverrfaglig samarbeid Hjemmesykepleien er med i en prosjektgruppe som har fokus på rus/psykiatri problematikk og en arbeidsgruppe innenfor habilitering/ rehabilitering Kartlegge medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse er gjennomført Medarbeidersamtalene har hatt fokus på arbeidstakers opplevelse av egen arbeidsplass. Resurssutnyttelse Klare, definerte ansvarsområder Godt ivaretatt. Regelmessig bruk av fagprogrammet Gerica Etablert hjemmemapper til de fleste brukere. som et arbeidsredskap Det har vært kontinuerlig opplæring i bruk av programmet Kjøpe/ lære nytt turnusprogram. Elektronisk turnusprogram tatt i bruk. God informasjon om nye vedtak, praktiske utfordringer og enhetens økonomiske situasjon. Sender månedlige rapporter til overordnet. Tas opp kontinuerlig i medbestemmelsesmøtene. Fast tema på alle personalmøter. Røedsstranda Foto:Y. Trandem Rygge Kommune Årsrapport 13

14 Psykiatritjeneste Gir individuelt tilpasset tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Gir lavterskeltilbud som samtaler individuelt eller i grupper, behandlingsoppfølging og dagtilbud. Psykiatritjenesten har stort press på kapasiteten. Det er økt Utarbeidet individuell plan der det er nødvendig og der bruke- ønsker det Etablert brukermedvirkningsgruppe. Mer aktiv brukermedvirkning enn tidligere, spesiell i forhold til dagsenteret og arrangementer knyttet til dette. Etablert samarbeidsmøter med sosialtjeneste, helsesøstertjeneste, ruskonsulent, spesialist-helsetjenesten. Handlingsmål Kartlegging av den enkelte bruker og ren utarbeide mål og tiltaksplaner Være bevisst brukerens medvirkning og medbestemmelsesrett Faste møter med brukernes representanter Faste individuelle samtaler leder/medarbeider, utover medarbeidersamtalen, med spesiell vektlegging på det psykososiale miljø Kontinuerlig veiledning Stillings- og rollebeskrivelser for den enkelte medarbeider Videreutviklings-/kompetanse plan for hver av de ansatte Samarbeid med høyskolen Ressursutnyttelse Forståelse for kommunens økonomiske situasjon hos medarbeidere og brukere Rett medarbeider på rett sted Påpeke brukerens egne mestringsmuligheter Klart definerte tjeneste- og ansvarsområder innenfor enheten møtepunkter. Klarere grenser mellom arbeidsområder: Kontor, omsorgsboliger og dagsenter antall personer, spesielt unge, med sammensatte problemer rus/psykiatri med rett/krav på tjenester i egen kommune. Arbeidet med å etablere boenheter for personer som tilbakeføres fra spesialisthelsetjenesten er startet. Måloppnåelse Tiltak gjennomført med oppfølging av leder og bruk av ekstern veileder. Tiltak gjennomført med veileder fra DPS Moss Foreløpig framkommer dette i kompetanseplanen der hver enkelt medarbeider er omtalt Fagutviklingsgruppe etablert, internundervisning iverksatt Tjenesten har vært praksissted for studenter fra grunn- og videreutdanning. En stadig evaluering av brukernes behov for tjeneste, med fokus på brukerens egen mestringsevne, og bruk av kortsiktige mål har økt utskrivningsfrekvensen og skapt større effektivitet. har fått arbeidsoppgaver i samsvar med spesialområde/kompetanseområde Rettet fokus mer mot ressurser og samarbeid. Gjennomført arrangement og utflukter i aktivt samarbeid med brukerne. Mer delt organisering av de ulike tiltakene, men med faste Hvert arbeidsområde har fått egen gruppeleder med eget ansvars- og myndighetsområde. Rørvika Foto: Y. Trandem 14 Rygge Kommune Årsrapport

15 Eskelund omsorgsbolig Gir heldøgns omsorg, veiledning og tilrettelegging for mennesker med senil demens og som har behov for omfattende tjenester. Handlingsmål Måloppnåelse Øke trivsel og trygghet ved å fullføre terapeutisk hage (sanse hage)er ferdigstilt Gjennomføre brukerundersøkelse Er gjennomført Bedre tjenester til utagerende og voldelige demente. Har benyttet oss av kompetansen til ansatte i bo-tjenesten internt i kommunen Samarbeide med andre enheter om brukere med spesielle behov. Samarbeidet med andre enheter Fraværsreduserende tiltak Iverksatt sosiale tiltak Stillings-/rollebeskrivelser Stillingsbeskrivelser foreligger. Ekstraoppgaver er fordelt Individuelle samtaler Gjennomført medarbeiderundersøkelse Videreutvikle kompetanse Opplæringstiltak er igangsatt Resurssutnyttelse Forståelse for den økonomiske situasjon hos medarbeidere Forståelse for den økonomiske situasjonen har vært et fast og brukere/pårørende. innslag på alle med bestemmelsesmøter, samt at status har vært presentert på personalmøtene. Sparetiltak iverksatt. Økt samarbeid med pårørende og frivillige organisasjoner Samarbeidsavtale med Rygge Rotary, trivselsgruppe bestående av beboeres pårørende. Avviklet arrangement i form av lotteri, loppemarkeder etc. Festningen Rehabiliteringtjenesten Har som overordnet oppgave å drive forebygging, helsefremming, trening og tilrettelegging medvirke til økt livskvalitet og mestring i alle livsfaser og arenaer Handlingsmål Utarbeide prosedyrer for enheten Utarbeide rehabiliteringsplaner Utarbeide individuelle planer Bassengtreningstilbud Bevegelsesgrupper i skolen Helhetlig satsing på helsefremming i skolen Boligtilpassing/planlegging av nybygg Vurdering/tildeling av tekniske hjelpemidler og montering Fysioterapi til hjemmeboende og institusjonsbrukere Godt arbeidsmiljø Kursing internt og eksternt i henhold til kompetanseplan Kursing i Gerica Resursutnyttelse Forståelse for økonomisk situasjon hos medarbeidere og brukere Igangsette gruppetiltak Samarbeide med andre enheter Rehabiliteringsavdelingen har hatt fullt driftsår. Det har vært høy aktivitet både i bruk av de tre døgnplassene i eldresenteret og i tiltakene som er gitt hjemme hos brukerne. Måloppnåelse Foto: Y. Trandem Gjennomført for institusjonsplassene og for resten av virksomheten Iverksatt Iverksatt Igangsatt Igangsatt Iverksatt i samarbeid med helsestasjon/ skolehelsetjeneste, personell og foreldre i skoler og barnehager Gjennomføres kontinuerlig Gjennomføres kontinuerlig Gjennomføres kontinuerlig Medarbeiderundersøkelse gjennomført med godt resultat Igangsatt Gjennomført får kunnskap om den økonomiske situasjon ved jevnlig informasjon Delvis gjennomført Gjennomføres kontinuerlig, Rygge Kommune Årsrapport 15

16 Botjenester 1 (Bredsandkroken, Myraveien, Øreåsen serviceleilighet) Gir tjenester basert på individuelle behov til mennesker med psykisk utviklingshemming. Handlingsmål Gjennomgang av enkeltvedtak Etablere samarbeid med andre enheter internt og eksternt Innføre ansvarsgruppemøter i hele enheten Gjennomgang og oppdatering av brukermapper Mer aktiv bruk av Habiliteringstjenesten Videre oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidliv (IA avtale) intensjoner Kartlegge medarbeidertilfredshet Aktiv bruk av medarbeidersamtaler Stimulere og motivere til kurs/utdanning Ressursutnyttelse Utvikle metoder/verktøy som forenkler kommunikasjon avdelingene i mellom Skape forståelse for den økonomiske situasjonen Samarbeidsmøter mellom avdelingene i enheten Måloppnåelse Funksjons og behovskartlegging av alle brukere, er startet opp. Etablert samarbeid internt/eksternt Ansvarsgruppemøter avholdes Flere brukermapper er oppdatert og gjennomgått Flere saker har blitt henvist til Habiliteringstjenesten Fokus på sykmeldte Gjennomført medarbeiderundersøkelser Gjennomføring for medarbeidersamtaler ble satt i system på høsten. Noen permisjoner er gitt til kurs for ansatte Økt felles kunnskap og bedre utnyttelse tilgjengelige ressurser (ny turnus) Økonomi har vært et fast innslag på alle medbestemmelses møter, samt at status har vært presentert regelmessig på personalmøter Gjennomført. Evje Golfbane Foto: YT 16 Rygge Kommune Årsrapport

17 Botjenester 2 (Eskelund 1, Eskelund 4, Halmstad serviceleilighet) Gir tjenester basert på individuelle behov til mennesker med psykisk utviklingshemming Etablert faste ansvarsgruppemøter to ganger i året hvor repre- Handlingsmål Gjennomgang av alle enkeltvedtak. Faste samarbeidsmøter med aktuelle enheter. Ett samarbeidsmøte mellom hvert ansvarsgruppemøte. Minst to ansvarsgruppemøter for den enkelte beboer årlig. sentanter fra aktuelle samarbeidsparter deltar Oppdatering og gjennomgang av brukermapper. Samarbeid med habiliteringstjenesten. Videre oppfølging av IA- avtalen Samarbeid utdanningsinstitusjonene. Veiledning ved behov i samarbeid med habiliteringstjenesten. Kartlegge medarbeidertilfredshet. Ressursutnyttelse Iverksette nytt turnusprogram. Forståelse for bemanningssituasjon bolig/ dagsenter. Opplæring for alle i Gerica. Måloppnåelse Enkeltvedtak er delvis gjennomgått Samarbeidsmøter er satt i system. Brukermappene er evaluert. Samarbeid er etablert med fokus på veiledning og opplæring av ansatte Tiltak iverksatt med fokus på psykososialt arbeidsmiljø Tar imot studenter og lærlinger Samarbeid er etablert med fokus på veiledning og opplæring av ansatte Gjennomført medarbeiderundersøkelser Elektronisk turnusprogram er delvis iverksatt Fortløpende dialog. Opplæring er gitt. Ny avdeling (Roth) gjenstår. Fellestjeneste pleie-og omsorg Ivaretar forvaltning/saksbehandling for omsorgsenhetene etter sosial- og helsetjenesteloven, har ansvar for støttekontaktordning og brukerstyrt personlig assistanse, drift av Løvstad dagsenter/skole, tiltak for funksjonshemmede, tildeling av tilrettelagte boliger, ansvar for drift av Ryggeheimen kjøkken og vaskeri og kontorfunksjon for omsorgsenhetene. Paradisbukta Foto: Y. Trandem Handlingsmål Måloppnåelse Tilbakeføring av undervisning - og omsorgstlibud til kommunen Er under arbeid Gjennomføre brukerundersøkelse Ikke gjennomført i Utvikle tjenester til økende grupper av barn og ungdom og Under helkontinuerlig arbeide avhengig av hjelpebehov i den deres pårørende. enkelte sak Evaluere dagens hjelp til brukerne Gjennomført,enkeltvedtak er vurdert og tjenestetilbud justert Samarbeide med andre enheter om brukere med særlige eller Fortløpende samarbeide både på prinsipielt og individuelt plan omfattende behov Iverksette lavkostnads tiltak for skolering Gjennomføres, kurs og intern opplæring Delta i prosjektet Flink med folk Deltar i deler av prosjektet Samarbeide med utdanningsinstitusjoner Fortløpende videregående (læringer) og høyskole Kartlegge medarbeidertilfredshet Gjennomført Resurssutnyttelse Forståelse for økonomisk situasjon hos medarbeidere og brukere Delvis forståelse innarbeidet men diff. mellom faglige ønsker/ brukeres følte behov og reell økonomisk mulighet Utvikle metoder og verktøy som gir maksimal utnyttelse av Fortløpende utviklingsprosess innenfor spesielle fagområder løpende tilbud (eks.demente) Rygge Kommune Årsrapport 17

18 Kurativ helsevern og samfunnsmedisin Yter allmennlegetjeneste til kommunens innbyggere og har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver som lege helsestasjon, sykehjem, etc. HANDLINGSMÅL Fortsatt god tilgjengelighet og kvalitet på tjenesten Opprettholde og videreutvikle kompetanse Resurssutnyttelse Rett bruk ut fra et faglig og praktisk ståsted Har videre ansvar for miljørettet helsevern i hht. lov om helsetjenester. MÅLOPPNÅELSE Alle innbyggere tildelt fastlege, tilgjengeligheten vurderes til å være god Ansatte deltatt på nødvendige kompetanseoppbyggende tiltak Gjennomført Sosialtjenesten HANDLINGSMÅL Satse videre på forebygging blant barn og unge. Tettere samarbeid med psykiatrien og lokale poliklinikker i sosialmedisin og psykiatri. Utvide samarbeide til arbeidsmarkedsetaten. Styrke tiltaksarbeidet Ferdigstille boligsosial handlingsplan og fremme for politisk behandling Lønnspolitiske tiltak som kan konkurrere med nabokommunene. Gi rom for betydelig videre og etterutdanning som kan demme opp for utbrenning. Gi mulighet for oppdateringer innen feltet og gi rom og arenaer for gruppearbeider og tiltaksarbeide utenfor kontorene. MÅLOPPNÅELSE Reduksjon med en _ stilling har redusert mulighetene for å satse på forebyggende arbeid. Det er innledet samarbeide med kulturtjenesten. Vi har i løpet av året hatt et godt samarbeid både med psykiatrien og sosialmedisin. Jobbet med felles løsninger for å bedre forståelsen for hverandres utfordringer i arbeidsmarkedet. Tiltaksarbeidet er installert på Lille Rygge, det kommet godt i gang med en ny stilling fra Boligsosial handlingsplan er ferdigstilt og vedtatt politisk. Gjennomført tilpasset lønnsløft i forbindelse med lønnsforhandlinger To har deltatt og gjennomført et 30 studiepoengs videreutdanning i dualproblematikk. Har gjennomført flere seminarer blant annet LØFT som har gitt positive resultater. Etablert gruppe for økt samarbeid over sektorgrenser Ressursutnyttelse For å opprettholde dagens nivå må det tilføres ressurser på tiltakssiden. Skal vi holde unna blir det viktig at vi kan gjøre noe med saksmengden. Justere opp nivået på sosialhjelpen slik at den møter dagens Nye normer ble vedtatt i juni. grunnleggende behov. Sosialkontoret har søkt å løse sine oppgaver etter lovens intensjon om hjelp til selvhjelp. Dette er realisert gjennom ulike virkemidler som økonomiske sosialhjelp (utbetalt 8,2 mill), gjeldsrådgivning er avsluttet for 38 klienter, ca. 50 personer fikk tilbud gjennom ulikt tiltaksarbeid og 12 personer fikk innvilget startlån. Det er ikke tilført nye ressurser på tiltaksiden Nye normer har gitt innsparinger på antall saker. 18 Rygge Kommune Årsrapport Sletter Foto: Y. Trandem

19 RESURSINNSATS Nøkkeltall drift i hele 1000 Enhet Årsverk Netto driftsutg. Avvik ift. budsjett Ryggeheimen 57, (197 utskrivninger) Hjemmebaserte tjenester 44, Ca 450 Psykiatrisk hjemmetjenester 9, Eskelund omsorgsbolig 16, beboere Rygge rehabilitering 11, pasienter på døgnopphold Botjenester 1 40, Botjenester 2 26, Fellestjenester pleie og omsorg 27, Miljørettet og kurativ helsetjenester Sosialtjenesten 18, Sum Beskrivelse av avvik Tjenester innfor pleie- og omsorg har avvik totalt på om lag kr. 6 mill. Gjennomgående skyldes avvikene på lønnsposter: Merutgifter på om lag kr. 3 mill, finnes på poster for pensjon og arbeidsgiveravgift hvor hovedbegrunnelsen er pleie- og omsorgsområdets andel av KLP, etterregulering som ikke var budsjettert. Innenfor denne summen ligger også merutgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift for vikarbruk. Underdekning for lønnsoppgjøret varierer fra enhet til enhet, men er beregnet til om lag kr. 0,3 mill. Hjemmetjenesten og Fellestjeneste PO (Tiltak for funksjonshemmede) har store avvik. Knapphet på institusjonsplasser har medført at pleie- og omsorgstjenester i hjemmene var mer omfattende og krevende enn forutsatt. Netto avvik er på om lag kr. 1,4 mill, når lønn sees i sammenheng med sykelønnsrefusjonen. Avvik ihht enkeltvedtak til BPA- ordningen (brukerstyrte personlig assistent), omsorgslønn og avlastning er på om lag kr 1,3 mill. Sosialtjenesten har økt aktivitet som dekkes opp av tilsvarende merinntekter. Legevaktordningen og legetjenesten har et mindreforbuk ift budsjett. RESURSUTNYTTELSE Netto driftsutgifter pr innbygger, pleie- og omsorgtjenester Rygge Råde Våler Moss Gj.sn.Østfold Gj.snitt landet Netto driftsutgifter til sos.tjenesten pr. innb år Rygge Råde Våler Moss Gj.sn.Østfold Gj.snitt landet Netto driftsutgift pr innbygger, pleie- og omsorgstjenester Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år +, Rygge ,2 80,6 66,4 64,1 Andel innbyggere 80 år+ som mottar hjemmetjenester Rygge Råde Våler Moss Gj.sn Østfold Gj.snitt landet 39,8 28,8 58,2 34,5 38,4 37,2 Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass i sykehjem Rygge Råde Våler Moss Gj.sn Østfold Gj.snitt landet Brutto driftsutgifter pr plass i sykehjem Rygge Legeårsverk pr innb. Rygge Råde Våler Moss Gj.sn Østfold Gj.snitt landet 7,0 7,9 6,6 7,42 7,2 7,4 Foto: Ivar Andersen Rygge Kommune Årsrapport 19

20 Oppvekst og kultur Styringsorgan: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Leder: Kåre Dahl (Frp) Rådmannens representant: Erik V. Pedersen TJENESTETILBUD - OPPFØLGING AV MÅL OG TILTAK BARNEHAGER Barnehagetjenestens hovedoppgave er å gi barn under opplæringspliktig alder et pedagogisk tilbud tilpasset familiens behov. Barnehagetilbudet i Rygge kommune omfattet ved utgangen av året 3 kommunale og 6 private barnehager, samt 4 private familiebarnehager. Det er 1076 barn i aldersgruppen 0 6 år i Rygge. Av disse er 164 under 1 år, og 912 over. Det gis barnehagetilbud til 614 barn. Av disse har 471 heltidsplass, 462 barn er over tre år, hvorav 367 har heltidsplass og 95 deltid, 152 barn er under 3 år, hvorav 104 har heltidsplass og 48 deltid. I Rygge kommune ble det gjennomført felles hovedopptak i. Styrere/enhetsledere i alle barnehager har et utstrakt samarbeid, og har blant annet utarbeidet felles planer for personal og kompetanseutvikling, praktisk samarbeid om markedsføring og satsingsområder. Nye forskrifter om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager har medført nye og utvidede oppgaver for kommunens barnehagemyndighet i. som kontinuerlig er i gang ved den enkelte skole, er det opprettet nettverk mellom skolene som videreutvikler og sprer ny kompetanse innen fagområdene norsk, matematikk, IKT, skolebibliotek, elevrådkontakter, spesialpedagoger, SFO-ledere og skolesekretærer. Deler av den nye skolereformen Kunnskapsløftet som innføres i sin helhet i 2005/2006, er allerede iverksatt i. Dette er de nasjonale kvalitets- og kunnskapsmålingene Elevinspektørene og Nasjonale prøver. Resultatene publiseres i en felles dataportal Skoleporten Utbyggingsprosjektet ved Vang skole er avsluttet. Det gjenstår noe ombygging/rehabilitering ved Øreåsen skole. Kommunestyrets vedtak om stykkprisfinansiering pr elev medførte at premissene for beregning av skolenes budsjett måtte endres. Konsekvensene av endringene medførte at enkelte skoler måtte redusere bemanning mens andre fikk tilført ekstra ressurser. Omlegging av beregningssystem skjedde midt i året og påførte skolene omfattende ekstraarbeid. Vedtaket korresponderte med Stortingets vedtak om å oppheve begrepet klasse og erstatte det med gruppe uten å angi maksimumantall i gruppene. Budsjettjusteringer i løpet av året har medført en nedbemanning ved skolene tilsvarende fire årsverk. Arbeidet med å utforme et driftstyrereglement som har til hensikt å styrke foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen, er ferdigstilt, men ikke politisk behandlet inneværende år. GRUNNSKOLE Grunnskoletjenestens hovedoppgave er å gi innbyggere mellom 6 og 15 år opplæring både faglig og sosialt etter. I tillegg skal kommunen gi opplæring til andre grupper av befolkningen som etter lovverket har krav på grunnskoleopplæring. Kommunen har utover ordinær opplæringsplikt, pålegg om å ha skolefritidsordninger for elever fra klasse og for elever med spesielle hjelpebehov opp til 7.klasse. Skolene hadde et utstrakt samarbeid med hverandre og andre samarbeidsparter som feks pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsetjenesten og barnevernstjenesten for å oppfylle lovens mål om å gi alle elever et likeverdig opplæringstilbud/gode oppvekstvilkår. I 2003 var alle skolene med i KS- effektiviseringsnettverk. Skolene gjennomførte en brukerundersøkelse hvor elever og foreldre deltok. Resultatene for kommunen viste at skolene i kommunen lå svært nær opp til landsgjennomsnittet på alle målte områder. Tre områder hadde imidlertid klare forbedringspotensial; elevmedvirkning, skolenes uteområder og 7.klassenes leseferdighet. Skolene har brukt måleresultatene for å korrigere sine egne utviklingsplaner og satsningsområder i. To skoler valgte å delta i KS-effektiviseringsnettverk Fase II. Disse skolene har arbeidet med kvalitetsutvikling gjennom en metodikk kalt relasjonskompetanse. For å videreføre deler av omfattende kvalitetsutviklingsprogram Larkollen Foto:Y. Trandem 20 Rygge Kommune Årsrapport

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer