Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1

2 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob e-post : TELEMARK SAU OG GEIT Innhald: Kontoradresse og innhald side 2 Innkalling 3 Program 4 Helsing frå leiaren 5 Melding frå styret driftsåret 2009 o Tillitsvalte i TSG 6 o Lokallagsoversikt 7 o Årsmøtereferat o Liste over styresaker i o Rovvilt 14 o Dyrskuen i Seljord 18 o Haustsamling 19 o Opplæring/ Klyppekurs 20 o Kommunikasjon / Informasjon 20 o Avlsarbeid o Regionrådet for sauavl 21 o Avlskontakt lokalt 22 o Kåring / Kåringsstatistikk 22 o Værmønstring i Seljord 25 o Organisering av geiteavlen o Resultatregnskap o Balanse 28 o Strategi 29 o Forslag til tiltak og aktivitetsplan Årsmelding frå gjeterhundlaget 31 Status NM- Gjeterhund Eigne notatar 35 Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 2

3 Til medlemmar lokallag, fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer, samt nemnder og utval ÅRSMØTE Det kallast med dette inn til årsmøte i Telemark Sau- og Geit fredag 5. og laurdag 6. mars 2010 på Skinnarbu Hotell I samsvar med vedtektene skal lokallaga velje ein utsending pr. påbegynt 10. medlem. Leiar eller representant for følgjande nemnder/utval blir i tillegg beden om å møte - Telemark Gjetarhundlag - Dyrsku'-nemnda/Sterke-Nils-tunet - Valkomiteen Det blir også invitera gjestar som tidlegare år. - Telemark fylkeskommune, landbruk - Fylkesmannen i Telemark v/ landbruksavdelinga - Telemark Bondelag - Telemark Bonde og Småbrukarlag Årsmøte er ope for alle medlemmer av TSG, men berre utsendingane har stemmerett. Me håpar mange nyttar seg av denne moglegheita til å kome saman til fagprat og mykje moro. Av omsyn til servering ber vi om at og dei som berre skal delta på dagmøte melder seg på innan fristen. Vi ber dykk snarast melde på deltakarar til sekretæren - tlf Siste frist for påmelding setjast til Årsmelding for TSG vert sendt til påmeldte utsendingar. Meld frå til skrivaren om laget treng fleir eksemplar Du får 2 lunsjar, frukost, middag, overnatting, fagleg påfyll,kultur og inspirasjon!!!! For kr : Kr 1190,- pr. person i dobbeltrom. Kr 200,- i enkeltromstillegg. Møtedeltakarane betalar i resepsjonen før avreise. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 3

4 Program Fredag Kl Kl Oppmøte, innkvartering og Lunsj Framtidsretta sauavl v/ Bjørn Høyland, leiar av Avlsrådet for sau i NSG Avlskonferansen Vegen framover er avslutta. Kva skal me leve etter? Korleis vert det med kåringane, værutstillingane, den møteplassen sauavlen skaper.. Korleis skal me drive avlsarbeidet på sau dei neste 10 åra? Kl Framfor jordbrukstingingane v/ Olav Ulleren, departementsråd i Landbruks-og matdepartementet Departementets arbeid med ny landbruks-og matmelding Kva for signal ynskjer me, i Telemark sau og geit, å sende med Ulleren inn til byen? Kl Landbruksforvaltninga si oppgåve angåande rovvilt v/ Morten Johannessen, avdelingsdirektør miljøvern Fylkesmannen i Telemark Kl MIDDAG Laurdag Kl 9.00 Årsmøte - saksliste: Opning ved leiar i TSG, Gunnar Haugo Sak 1: Opprop, godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Sak 2: Val av 2 representantar til, saman med møteleiaren, å underskrive protokollen Sak 3: Årsmelding Sak 4: Rekneskap og revisorrapport Sak 5: Arbeidsplan 2010 Sak 6: Budsjett 2010 Sak 7: Val: - Leiar (for eitt år) - 2 styremedlem (for to år) - Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene for eitt år) - 3 varamedlem til styret (for eitt år) - Utsendingar og varautsendingar til NSG sitt landsmøte - 1 ny representant i valnemnd (for tre år) - leiar for valnemnd (for eitt år) - møteleiar for årsmøte i 2011 Sak 8: Godtgjersler til styret Sak 9: Handsaming av innkomne saker og uttaler Kl Avslutning med lunsj og vel heim. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 4

5 Kjære småfehaldarar i Telemark, godt nyttår! Ja, så har me lagt jubileumsåret bak oss og ser fram mot eit nytt år, og eit nytt tiår for saue- og geitenæringa i Telemark. Når ein tenkjer ti år fram i tid kjennast det uendeleg langt fram, men ein må tenkje langsiktig når ein skal ta framtidige val. Og det er det no heldigvis enno mange som gjer her i fylket. Det blir då framleis bygd nye driftsbygningar og det er ungdommar som vil satse i næringa. Ein skulle sjølvsagt hatt mange fleir. Men at det er nokon er då betre enn ingen. I eit fylke som Telemark med lite dyrka mark og mykje utmarksbeite burde sauen og geita vore endå meir prioritera når det gjeld å få tilskot til utbygging. I område som framleis slit med alt for store rovdyrtap kan ein skjøne at det ikkje er lett å tenkje langsiktig. Det er synd at mange slike sauehaldarar må gje seg på grunn av at nokon synast det er slik stas med rovdyr i naturen. Som leiar i Telemark sau og geit må eg få koma med nokre hjartesukk for laget vårt. I samband med jubileumsåret synast eg sjølv at me fekk til mange fine markeringar: slik som årsmøtet, dyrskuen og haustsamlinga. Mange var flinke til å møte opp og bidrog positivt i alle samanhengar. Men at det berre møtte tri lokallagsleiarar på haustsamlinga fekk oss i styret til å gruble over kva som var galt. Var det verkeleg så få det passa for denne helga? Eller var ikkje programmet interessant nok? Eller er det heilt daudt i mange lokallag? Ja, dette var nokre av spørsmåla me stilte oss i etterkant. Me vart da heldigvis ein gjeng på godt og vel tjuge som var samla i Morgedal. Og eg trur alle syntes me hadde ei interessant og triveleg samling både på Morgedal og på gardsbesøka me var på. Det er no å vone at mange finn vegen til Skinnarbu og at alle lokallag møter med minst dei utsendingane de har. Det er på årsmøta me legg fram arbeidsplan for komande år, og det er her det kan koma med saker og innspel både til fylkeslag og vidare til sentralstyret i NSG. Vel møtt alle saman til årsmøtet 2010! Beste helsing Gunnar Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 5

6 Tillitsvalgte i Telemark Sau og Geit 2009 Leiar: Gunnar Haugo 3864 RAULAND Mob / e-post: Representantskapet i NSG Dyrskuen Vara til Telemark landbruksselskap Nestleiar : Erik H Haatveit 3848 MORGEDAL Mob: / e-post Representantskapet I Telemark Landbruksselskap Mette Aarø, Gamle Sørlandske, 3766 SANNIDAL Mob: / e-post Tone Edland 3895 EDLAND Mob : / e-post Medlem av styret NSG og fagråd for geit Kasserar John Li Livegen 3800 BØ Mob / e-post Rovviltutvalet Avlskontakt for sau Varamedlemmer Hege Gonsholt Tormod Høiseth Helge Halvorsen Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 6

7 LOKALLAG OG ANTALL MEDLEMMER I alt 15 lokallag er tilslutta TSG. Tabellen gjev oversikt over lag og medlemmer i 2009 Medlemmer Antall LOKALLAG LEDER ADRESSE 2009 utsendingar Byrte Sau og Geit Knut Utistog 3880 Dalen 11 2 Midt-Telemark Sau og Geit Astrid Klovholt Vrangfossvegen Lunde 30 4 Vestmar Sau og Geit Per Heldal 3760 Neslandsvatn 26 3 Flatdal Sau og Geit Gunleik Mæland 3841 Flatdal 24 3 Fyresdal Sau og Geit Knut Johan Hvistendahl Slåttekåsveien Ulefoss 18 2 Aust-Telemark Sau og Geit Svein Arvid Tørre Resjemvegen Bø 37 4 Grenland Sau og Geit Tormod Høiseth 3748 Siljan 21 3 Hjartdal Sau og Geit Harald T Løkslid 3690 Hjartdal 17 2 Kviteseid Sau og Geit Linn Hopland 3850 Kviteseid 19 2 Lårdal Sau og Geit Ingrid Marthe Fæhn 3880 Dalen Betten 28 3 Nissedal Sau og Geit Olav Borstad 4860 Treungen 3 1 Tinn Sau og Geit Ronny Sterten 3650 Tinn Austbygd 40 5 Tuddal Sau og Geit Sigrid Dahl 3697 Tuddal 11 2 Vinje og Rauland Sau- og Tone Edland 3895 Edland Geit 57 6 Åmotsdal Sau og geit Bjørn Åsmund Groven 3841 Flatdal 8 1 Totalt antall medlemmar År Hovudmedlem Husstandsmedlem Totalt Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 7

8 Årsmøtereferat Årsmøtet i Telemark sau-og geit vart halde mars 2009 på Morgedal Hotel. Jubileumsårsmøte vart opna av leiaren, Gunnar Haugo. Sak 1. Opprop, godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Møteleiar var Aslak Snartland 46 frammøtte frå 12 lokallag 41 med stemmerett 5 frammøtte utan stemmerett. Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjend. Sak 2. Underskriving av årsmøtereferat Til å underskrive årsmøtereferatet vart Barbro Stordalen og Gunleik Mæland Sak 3. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder/utval Leiar av TSG, Gunnar Haugo presentera årsmelding frå Fylkeslaget i saman med John Li og Tone Edland.( enkelt rapportar). Arne Loftsgarden la fram rapporten frå Gjeterhundlaget. Dette kom fram i ordskifte undervegs: Styret vart takka for fin årsmelding og godt arbeid. Ynskje om å få inn resultatet frå kåringa i neste års årsmelding. Ove Ommundsen takka for invitasjon og dela nokre tankar om rovvilt Ny dyreveldsferdsloven: NSG har arbeidd med lova, og har fått inn mykje av dei synspunkta som er hevda. Ved uenighet omkring gaupejakt ( kvote og geografisk uttak) er det mulig å ta dette direkte opp med den Regionale Rovviltutvalet. NSG og fylkeslag har stort sett eit særs stort engasjement omkring temaet rovvilt. Det er satt opp skotpremie i Vinje og Rauland når det gjeld felling av gaupe. ( eks på at det blir gjort noko i forhold til ploblemet) NSG har søkt om eit generelt løyve til uttak av bjørn på vårsnø. For å nå fram med synspunkt ang rovvilt er det viktig å legge press på politikarane. Må arbeidast både på lang og kort sikt. Lokallag bør organisere jakt, gjerne i samarbeid med lokale elgjaktlag. Ommundsen oppfordra oss om å jobbe med rovdyr, men ikkje grave oss ned i ploblematikken. Det er mange andre utfordringar også. Veldig satsing på nyetablering på sau og geit elles i landet,men ikkje i Telemark. Bør tas kontakt med aktuelle landbrukskontor for å få opp framtidstru og engasjement. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder og utval vart teken opp til votering og vart samrøystes vedteken. Ingvar Sundvor helsa årsmøtet med det som han hadde skrive til årsmeldinga. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 8

9 Sak 4. Rekneskap og revisorrapport. Kasserar, John Li orientera om framlagt rekneskap og revisorrapport. Ynskje om budsjett saman med rekneskapstal Merke solidaritetskonto tydlegare. Bør framgå om det har vore bruk av solidaritetskontoen i årsmeldinga. Framlagd rekneskap vart samrøystes godkjend utan merknadar. Sak 5. Arbeidsplan Gunnar Haugo presentera styret sitt framlegg til Strategiplan/arbeidsplan. Rovvilt inn som eit punkt på arbeidsplanen- Lokallag prøvar å utarbeide eit jaktkort for gaupejakt i den enkelte kommune. ( Utarbeide kart mm) Kva står TSG for? Tankekors o Kva for mål har me, og på kva for tid når me dei. Hjelpe til med kompetanseheving innafor småfehaldet innspill til lokallag Kompetansebevis ( Dyrevelferd) KSL HMS ( Landbrukets HMS teneste) Arbeide for å auke antall saubønder med tilslutning til saukontrollen. Framlegg til arbeidsplan for styret vart vedteken. Sak 6. Budsjett Jon Li la fram forslag til budsjett. Konto 5101 kr ,- blir omdisponert til lokallags-satsing Telemark sau og geit må sjå seg om etter sponsorer. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 9

10 Sak 7. Val. Knut Johan Hvistendal la fram valnemnda si innstilling: Framlegg til styre: Leiar Gunnar Haugo, Vinje og Rauland Gjenvalg 1 år 37 stemmer( 3 blanke) Styremedlem Erik H Håtveit, Kviteseid Sau og Geit Ny 2 år " Mona Aarø, Vestmar sau og geit Ny 2 år (Styremedlem som ikke var på val: John Li og Tone Edland) Leiar for eitt år blir Gunnar Haugo Nestleiar (velgast mellom styremedlemmene): Opp til styret å peike ut nestleiar Varamedlemmer til styret (veljast for eitt år): 1. Varamedlem Hege Gonsholt 2. Varamedlem Tormod Høiseth 3. Varamedlem Helge Halvorsen Utsendingar og varautsendingar til NSG sitt landsmøte Gunnar Haugo og Tone Edland Revisorar: Øystein Høgetveit, Vinje og Sigrid Nykos, for to år. Valnemnd: Knut Johan Hvistendal medlem for 1 år, (eitt år att og leiar for neste år) Åste Kristin Kiil, Bamble 2 år Olav Rui, Vinje 3. år Sak 8. Godtgjersle til styret Valnemnda overlet til årsmøtet å avgjere godtgjersler. Gjeldande satsar for leiar og kasserar vart vedtekne i 1997, frå 2006 vart det innført godtgjersle / utgiftsdekning på kr 1000,- for dei andre styremedlemmene. Årsmøtet fatta slikt vedtak: Samrøystes Godtgjersle til leiar og kasserar blir vidareført. Det same gjeld godtgjersle til andre styremedlem kr 1000,- pr år Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 10

11 Sak 9. Innkomne saker: / handsaming av uttalar Kjøtproduksjon på kje Styret får fullmakt til å utarbeide ei uttale der ein ser med bekymring på småfenæringa i fylket. Me må sette inn tiltak som sikrar rekruttering til næringa. Gå imot oppslaget i VTB ang. dårleg dyrehold. Kurs i dyrevelferd er i gang fleire stader i fylket. Jubileumsmiddag Dag 2 av Telemark sau og geit sitt årsmøte vart innleia med Sigurd Espeland frå Mattilsynet som snakka om situasjonen i Telemark, og landet forøvrig, når det gjeld fotråte og blåtunge. o Dette er sjukdommar som me som småfehaldarar må forhalde oss til, og som me har nytte av å lære om. Helsing til årsmøtet frå Heidi Hylland, Tine, i anledning 60- års jubileet. Oppfordring om at TSG gjorde som geita. Gikk opp på dei høgaste punkta, og fikk eit overblikk over terrenget og situasjonen. Hege Heisholt, frå Telemark Gjeterhundlag, orientera om planane for NM i bruk av gjeterhund i Her fekk me ein god gjennomgang av planane så langt, og ei oppmoding om å stille opp som dugnadshjelp, før under og etter arrangementet. Jubileumsårsmøtet vart avslutta med eit tankevekkande foredrag av Anne Gerd Samuelsen. Arbeidslyst Kva fremmer og kva hemmer? Ref Torhild F Sisjord Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 11

12 Liste over styresaker behandla i 2009: Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat o Planlegging av årsmøte. o Årsmelding o Jubileumsmarkering gjennom 2009 o TSG`s engasjement og arbeid med NM i Gjeterhund 2010 o Fotråte o Ullinnsamling o Aktuelle kurs i 2009 o Evaluering Høstsamling /Tur o Referatsaker: o Representasjon på landsmøte o Høring : Ny lov om dyrevelferd Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat. o Planlegging av årsmøte. o Årsmelding o Planlegging av tur til Irland. Møter rep. For turoperatør. o Referatsaker o Rovviltmøte landbruksorganisasjonane i region 2 o Drøftingsmøte framfor jordbrukstingingane Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat. o Planlegging av årsmøte. o Gjennomgang av årsmelding o Behandling av innkomne forslag til Telemark Sau og Geit sin hedersdiplom o Egenevaluering av styrets arbeid Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat. o Konstituering av styret o Evaluering av årsmøte og oppfyljing av saker oversendt frå møtet o Plan for marknadsføring av Irland-tur og fordeling av ansvar utover det Magnusreiser tek seg av. o Dyrskuen 2009 o Fordeling av arbeid mellom styret og Sekretær. o Eventuelt o Budsjett og Årsmelding frå Region Øst (vedlagt) o Landsmøte i NSG ( Referat) Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møte sitt referat o Oppsetting av møteplan for 2009 med bakgrunn i handlingsplan og behov. o Prosjekt sau i Telemark. Er dette noko som kan engasjere TSG Dersom svaret på spørsmålet er ja, sette ned ei arbeidsgruppe. o Marknadsføringsplan for TSG. Ynskjer å bli meir synleg for medlemmar og andre. Heimeside for TSG o Dyrskuen 2009 / Jubileumsmarkering o Avtale vedrørende sekretærordninga. o Eventuelt / referatsaker Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av førre møte`s referat. o Dyrskuen 2009 / Jubileumsmarkering o Klyppekurs og kurs i klauvstell??? Går gjennom opplegget for kurset. o Haustsamling o Saukontrollen i rovdyrdebatten. o Scandlynx Værringleiarane er kalla inn til møte kl o Avlsarbeid i TSG o Saklista til avlsrådsmøte 1-2 juli o Fotråte Situasjonen i Telemark Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av forrige møte sitt referat o Dyrskuen 2009/Jubileumsmarkering o Klyppekurs o Haustsamling o Avlsarbeid i TSG Kåring / værmønstring Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. o o Godkjenning av førre møtes referat. Dyrskuen 2009 / Jubileumsmarkering Avlsarbeid i TSG Kåring / Værutstilling Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av førre møte`s referat. o Evaluering og opprydding etter Dyrskuen o Avlsarbeid i TSG Kåring / Værutstilling o Haustsamling Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 12

13 Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av forrige møte sitt referat o Planlegging av Haustsamlinga o Avlsarbeid i TSG o Evaluering av kåringa o Planlegging av værmønstringa Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av førre møte`s referat. o Evaluering av Haustsamlinga o Planlegging av årsmøtet 2010 o Vegen vidare for Telemark Sau og Geit. Handlingsplan for 2010 o Rekneskapsrapport o Egenevaluering av styrets arbeid i 2009 o NM- i gjetarhund 2010 o NNMARKA o Intra.nsg.no o Referatsaker o Telemark Bondelag sitt leiarmøte o Eventuelt Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 13

14 Rovvilt Interessekonfliktar Beitedyr sau Telemark sau og geit har til ei kvar tid fokus og søkelys mot rovviltsituasjonen i fylket. Det er få utmarksområder som ikkje utnyttes til husdyrbeiting. Regionen har 9 % av sauen i Norge, og vinterfôra sau utgjør omtrent sau og lam på utmarksbeite. Buskerud er klart det største sauefylket i regionen med over 50 % av sauen. Det har i perioden vært en nedgang på søyer, ett år og eldre, og 282 bruk med sau i regionen. Nedgangen har skjedd i samtlige fylker i regionen, men den prosentvise nedgangen av dyr har vært størst i Aust-Agder med hele 22 prosent og minst i Vestfold (6 %). Rovvilt er, i enkelte områder den største trusselen mot småfehaldet. Rovviltnemda i region 2 har i 2009 revidert forvaltningsplanen for gaupe, bjørn, jerv og kongeørn. Den er å finne på og vel rovviltnemda i region 2. eller Figuren viser nedgangen i antall vinterfora sau i Telemark frå år 2000 til og med 2009 Figuren viser nedgangen i antall bruk i Telemark frå år 2000 til og med Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 14

15 Resultat av kvotejakt på Gaupe i region 2 i 2009 I alt 27 gauper av ein kvote på 28 ble felt eller belastet kvoten under årets jakt. Elleve gauper ble felt eller belastet kvoten i Buskerud, ni i Telemark, fire i Aust-Agder og tre i Vestfold. Dette er den høgaste avskytningen i regionen i nyere tid. I 2008 ble det felt 22 gauper. Sju av gaupene var årsunger, resten voksne dyr der tolv var hanner og åtte hoer. Kvoten var begrenset til åtte hogauper eldre enn ett år og alle ble felt. Tre av gaupene er irregulær avgang som er belastet kvoten. Tre dyr ble tatt i gaupebås, en i Telemark og to i Buskerud, resten under ordinær jakt. Rovvilterstatningar i Telemark 2009 Erstatningsoppgjøret for tap av sau til fredet rovvilt er på det meste ferdig, Voksne sauer sluppet 8757 Sau tapt til rovvilt 271 3,10 % Sauer tapt andre årsaker 56 0,5 % Sum tapte sau 327 3,70% Lam sluppet Lam tapt til rovvilt % Lam tapt andre årsaker 184 1,2 % Sum tapte lam ,20% Sau erstattet gaupe Lam erstattet gaupe Lam erstattet kongeørn Sau erstattet fredet rovvilt Lam erstattet fredet rovvilt For sammenligningens skyld: 2006: Erstattet 160 sauer og 1369 lam; kr , : Erstattet 225 sauer og 1548 lam; kr , : Erstatta 166 sau og 1268 lam : kr , : Erstatta 164 sau og 1277 lam : Kr ,- Kilde: Fylkesmannen i Telemark ( ) Sau erstattet gaupe 142 Lam erstattet gaupe 1207 Lam erstattet kongeørn 4 Sau erstattet fredet rovvilt 21 Lam erstattet fredet rovvilt 66 Totalt erstattet sau 164 Totalt erstattet lam 1277 Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 15

16 Haustsamlinga i Telemark Sau og Geit vedtok å sende ei uttale vedrørande fastsetting av kvote for jakta 2010 Rovviltnemda v/lars Bjådal 3840 Seljord Hjartdal Fellingsløyve Gaupe Telemark sau og geit arrangerte tillitsmannssamling november. Møtet ser med stor uro på tapsutviklinga i enkelte områder. I tillegg til det økonomiske tapet, har me tap av avlsmessig framgang, avtakande interesse for drift og store psykiske påkjenningar for den råka bonden. For mange kan utvegen verte å avvikle sauholdet, med dei konsekvensar det har for miljø, kulturlandskap og næringar som er avhengig av aktiv drift. Telemark sau og geit krev at kvota sikrast dei områda som har beitedyr og store tap. Med helsing Gunnar Haugo (s) Leiar Torhild F Sisjord Sekretær Kvote for felling av gaupe Region Rovviltnemnda i region 2 fastsetter en kvote for jakt på i alt 28 gauper, hvorav 24 fra jaktstart. Innen kvoten kan det maksimalt felles ti hunndyr som er ett år eller eldre. Vedtaket er fattet i medhold av forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 11, jf. 7, jf. lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9. Nærmere vilkår for vedtaket: 1. Det henstilles om å unngå jakt på familiegrupper (hunngaupe med unger) eller der flere dyr går i lag, i første del av jaktperioden. 2. Det fastsettes sju jaktområder med følgende avgrensning: Jaktområde 1: Aust-Agder fylke og Fyresdal, Nissedal, Drangedal og Kragerø Jaktområde 2 a: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommuner i Buskerud Jaktområde 2 b: Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner i Buskerud Jaktområde 2 c: Modum, Krødsherad, Sigdal, Ringerike, Hole og Lier kommuner, og Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner øst og nord for Drammensvassdraget, Jaktområde 2 d: Tinn, Seljord, Hjartdal, Notodden, Bø og Sauherad Jaktområde 2 e: Vinje, Tokke og Kviteseid Jaktområde 2 f: Vestfold fylke, Nome, Bamble, Skien, Porsgrunn og Siljan og Kongsberg, Røyken og Hurum, samt Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner i Buskerud sør for Drammensvassdraget Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 16

17 3. Kvoten fordeles på jaktområdene slik: Jaktområde 1: 4 dyr Jaktområde 2 a: 4 dyr Jaktområde 2 b: 3 dyr Jaktområde 2 c: 4 dyr Jaktområde 2 d: 3 dyr Jaktområde 2 e: 4 dyr Jaktområde 2 f: 2 dyr Tilleggskvote 4 dyr. Sekretariatet gis i samråd med Rovviltnemndas leder fullmakt til å fordele tilleggskvoten på 4 dyr. Sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder kan ved tildeling av tilleggsdyr foreta endringer av jaktområdene. 4. Jaktområdeinndelingen kan endres og gjenstående kvote omfordeles etter nærmere vurdering av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder. 5. Rapportering og informasjonsplikt: Informasjonsplikt: Jeger/Fangstmann plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen om gaupejakt hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14, og fangstmann før hvert tilsyn med gaupebås. Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal straks og innen 30 minutter meldes til respektive Fylkesmann. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 17

18 Dyrskuen i Seljord 2009 Til saman 18 geiter frå fire buskapar i Vinje stilte på geiteutstillinga på dyrsku`n søndag. Det er noko færre enn tidlegare år, men utstillinga samla mange folk både ved bedømminga og premieutdeling. Grunna utbrot av blåtunge i Agder tidlegare på året var det restriksjonar for dei dyra som skulle stillast ut. Dyra måtte behandlast med insektmiddel og mjølka haldast vekk frå levering ei veke. Dette må ta noko av skulda for den litt låge deltakinga. Dyrskuprisen for beste geit gjekk til Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge i Arabygdi. Domarane meinte geita 8017 Kora var den flottaste. Ho vart omtala som ei høgreist fin unggeit med god rygg og gode bein samt godt festa jur. Av dei 18 stilte geitene vart 10 kalla fram og premierte. Alle eigarar mottok fin deltakardiplom og premierte geiter fekk sløyfer og sylvskeier. Eit populært innslag under geiteutstillinga er kjeoppvisinga. I år hadde ungar frå Haukeli og Edland lært opp tre kje og ein vaksen bukk til å utføre mange morosame triks. Kjea balansera, hoppa over hinder og gjekk gjennom tunnel. Den vaksne bukken trakk ei vogn med Margit Flothyl (11) som kusk. Denne oppvisinga samla mange tilskodarar, og er flott reklame for geitehaldet i Telemark. Mange takk til Tone Edland og Anette Lie som er trenarar og støtteapparat! Elles hadde TSG som tidlegare år stand på Sterke Nils tunet. Det vart servera heilstekt lam som Nortura gav i samband med TSG sitt 60-års jubileum samt spekemat frå Fatland og brau. Elles var det sal av skinn og diverse genserar, luer og bøkar. Eit årvisst, populært innslag er saueklypping i Husdyrhallen. I år fikk ungane ta med seg ull og reiste til 4H sin stand på Sterke Nils tunet for å tove. På denne måten får både ung og gamal eit innblikk i noko av verdikjeda. Klypparane våre i år var Bjørguv Bratland og Sven Reiersen- Takk til dykk begge. Nsg var også representert på standen under delar av Dyrskuen. TSG vil arbeide for at både geiteutstilling, kjeoppvisning og stand på Sterke Nils tunet blir gjennomført på ein god måte også framover. Me vil oppfordre alle geitehaldarar og medlemmer elles til å støtte opp om desse tiltaka! Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 18

19 Haustsamling Tradisjonen tro arrangerte TSG haustsamling/tillitsmannssamling november Det er alltid vanskeleg å finne program som kan fange interessa hjå mange, da dette er ei open samling for alle medlemmer. Styret valte i år å legge samlinga over to netter. Det for å ha eit sterkt fokus på det sosiale og den frie praten. I tillegg er det ytra ynskje om å ikkje nytte fredagen. Mange saubønder har fast arbeid, og det er ikkje alltid råd å få frigjort dagen. Totalt var det 28 påmeldte. Vil alltid ønske god oppslutning, og dette må vel seiast å være midt på treet. Styret ynskjer innspel til korleis denne skal gjennomførast/planleggast slik at flest mulig medlemmar ynskjer å delta. Møte meinte innkalling bør gå til alle medlemmar, noko sytet ikkje er ueinige i. Det er eit kostnadsspørsmål. Ein organisasjon som ikkje klarar å få medlemmane engasjert er lite framtidsretta. Innkalling ut til alle vil bli prioritert i framtida. Fagleg påfyll vart også etterlyst. Telemark sau og geit bør bli meir synleg i rovdyrdebatten. Det var interesse for å få til kurs i eigarinseminering på sau hausten På programmet fredag ettermiddag var organisasjon og rovdyr/beite ved Øyrehagen frå NSG. Han meldte forfall rett før samlinga. Det var da vanskeleg å skaffe erstatning. Gunnar Haugo orientera om aktivitetane som TSG har hatt så langt i år. Laurdag var det utflukt på programmet. Buss frå VTB og privatsjåfør Torgersen med kurs for Telespinn AS i Svartdal. Eit nystarta spinneri med nokre flittige damer, med tru på ull som ressurs, har fått til noko som er vanskeleg å tru at er sant. Ei interessant etablering som me ynskjer lukke til. Neste stopp var Nortura sitt visningsbruk i Langlim. Fjøset til Håvard og Unn Kristin Jønnardalen. Eit hall med fôring med rundball ute, og stor liggeplass inne. Laus innreiing frå Knarrhult. oennardalen-gaard-article html Siste gardsbesøk denne dagen var hjå Jan Øygarden i Øyfjell. Litt utradisjonell geitebonde med sans for mekanikk. Ca 150 mjølkegeiter med rundballeforing og foringsvogn for utlegging av kraftfôr. Samlinga vart avslutta med julebufe`på laurdagskveld. Styret takkar for eit triveleg lag. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 19

20 Klyppekurs Telemark Sau og Geit har nok ein gong arrangert kurs i saueklypping. Tidlegare kurs har vore arrangert i samarbeid med andre. Det være seg BSF i Telemark eller andre fylkeslag av NSG. TSG har registrera ei interesse for denne type kurs,og me ynskte å tilby dette i vårt område. For å klare å arrangere kurs er det viktig å ha nokon som tek seg av administrasjon, og har den heile og fulle oversikten. Det være seg over arrangementet og økonomien. Styret har bestemt at denne type arbeid skal godtgjørast med kr 3000,-. Årets kurs vart halde i Fyresdal hjå Aslak Snartland og Gunhild Agnes Svalastog oktober Kurset var fullteikna med 8 deltakarar. Me hadde glede av å ha sertifisert klippeinstruktør: Sven Reiersen som hovudansvarleg mens vår eigen Gunnar Haugo var hjelpeinstruktør. Deltagerne fikk økt kunnskap om ull og ullsortering, hygiene og smitteforebygging, klippeteknikk og ikke minst trening i handtering av sau og klippemaskin! Evalueringa viste at dette var eit vellukka kurs med eit fagleg bra opplegg og særdeles bra opphald og servering. Kommunikasjon / informasjon Det er gjennom året gjort eit forsøk på å halde kontakt med lokallaga. Pr i dag har TSG e-post adresse til 13 av dei 15 lokallaga. Det er ynskjeleg at også dei siste 2 laga vert med på denne lista. Det er ikkje nødvendig at leiaren er denne personen. Lokallaget kan oppnemne ein annan kontaktperson. Dersom lokallaga gjer eit arbeid med å hente inn e-post adresser til medlemmane sine, vil meir informasjon gå ut til alle, og ikkje berre leiar/kontaktperson. Styret ser på kommunikasjon mellom lokallag og fylkeslag som litt mangelfull pr i dag. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 20

21 I samband med klyppekurset vart det utarbeidd ein folder som vart forsøkt distribuera til lokallag: Det via e-post og på Dyrskuen. I tillegg vart invitasjon lagt ut på Kva skjer? på Nortura sine medlemssider. Invitasjon til haustsamling vart sendt delvis i brev og delvis i e-post, der denne var kjent. Alle lokallag og beitelag med tilknyting til fylke fikk invitasjon. Folderen for Irlandsturen vart sendt i adressert post til alle medlemmane. Men dessverre vart det ikkje nok påmeldte til denne turen, og den måtte avlysast. Telemark sau og geit tok på våren kontakt med NSG med tanke på å få oppretta eigen heimeside. Da NSG hadde planer om å endre oppsette på desse sidene, vart me sett litt på vent. I starten av november kom informasjon vedrørende det nye intranettet til NSG INNMARKA adressa er intra.nsg.no.pr.idag er sida passordbelagt og ikkje open for alle. Berre sekretariat og sentrale tillitsvalte. Det er sett begrensningar på rettane til publiseringsprogrammet CorePublish for dei ulike brukargruppene. Alle fylkeslaga har for eksempel leserettar til alt innhald, men har enda berre rett til å publisere innhald i kategorien "Om Intranettet" og det som ligg under eige fylkeslag. På lik linje vil dei i multimediaarkivet berre sjå/ha tilgang til mappene (kategoriane) som ligg under sitt eige fylkeslag. På same måte er det sett begrensningar på rettar for dei andre brukargruppene. Rettane vil enkelt kunne utvidast etter som behovet melder seg. På Representantskapsmøtet i oktober 2009 ble det lagt fram et foreløpig dokument med tittelen Kommunikasjonsstrategisk tenkning i Norsk Sau og Geit ". Dette dokumentet skal danne grunnlaget for en ferdig utarbeidet kommunikasjonsplan for NSG innen utgangen av Saksbehandler: Anne-Cath. Grimstad Vedtak på representantskapsmøte 22. oktober 2009: Representantskapet i NSG nedsetter en arbeidsgruppe på 7 navngitte personer som skal ferdigstille en kommunikasjonsstrategisk plan for NSG i løpet av Dokumentet Kommunikasjonsstrategisk tenkning i NSG legges til grunn for det videre arbeidet. Gruppa skal i tillegg samordne de kommunikasjonsbehov som ligger i organisasjonens øvrige strategier og fagspesifikke handlingsplaner. NSGs kommunikasjonsstrategisk plan skal skissere hovedprinsippene for organisasjonens interne og eksterne kommunikasjonsvirksomhet i årene framover, og også omfatte tiltak/grep for å løse NSGs viktigste utfordringer på området. Foreslåtte gruppemedlemmer: Magnhild Nymo (leder), Pål Kjorstad (f.l. Oppland), Inga Rørlien (f.l. Hordaland), Torhild F. Sisjord f.sekr. Telemark), Lars Erik Wallin, Anne-Cath. Grimstad og Arne Flatebø. Avlsarbeidet. 1. Regionrådet for sauavl. Avlsregion Øst består av fylka Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. Leder i regionutvalget er Sven Reiersen. Terje Bakken er engasjert som regionkonsulent og sekretær for regionutvalget i 35 % stilling. For Telemark er Torhild F Sisjord valt med John Li som vara. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 21

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura)

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2008 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi EM-kokker på studietur i sauefjøset 11 Norsk lammekjøtt gir grunnlag for eksport 20 Sau Beste vær

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2013 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen fylker er

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 4/2010 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Populær geitost fra Nordkjosbotn 10 30 år som avløser i Straumfjord avløserring 30 Jobber for småfenæringens

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 2 3 Innhold Sakliste til årsmøtet 2014 s. 4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit s. 5 Årsmøtet 2013 s. 5 Styrets arbeid s. 7 Møter og representasjon s. 8 Profilering og sponsorer s. 9

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit. God Jul!

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit. God Jul! Medlemsblad for Norsk Sau og Geit God Jul! Nr. 6/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Representantskapsmøtet 18.-19. oktober 5 Nytenkning kan redde norsk sauenæring 9 Legger

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer