Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1

2 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob e-post : TELEMARK SAU OG GEIT Innhald: Kontoradresse og innhald side 2 Innkalling 3 Program 4 Helsing frå leiaren 5 Melding frå styret driftsåret 2009 o Tillitsvalte i TSG 6 o Lokallagsoversikt 7 o Årsmøtereferat o Liste over styresaker i o Rovvilt 14 o Dyrskuen i Seljord 18 o Haustsamling 19 o Opplæring/ Klyppekurs 20 o Kommunikasjon / Informasjon 20 o Avlsarbeid o Regionrådet for sauavl 21 o Avlskontakt lokalt 22 o Kåring / Kåringsstatistikk 22 o Værmønstring i Seljord 25 o Organisering av geiteavlen o Resultatregnskap o Balanse 28 o Strategi 29 o Forslag til tiltak og aktivitetsplan Årsmelding frå gjeterhundlaget 31 Status NM- Gjeterhund Eigne notatar 35 Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 2

3 Til medlemmar lokallag, fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer, samt nemnder og utval ÅRSMØTE Det kallast med dette inn til årsmøte i Telemark Sau- og Geit fredag 5. og laurdag 6. mars 2010 på Skinnarbu Hotell I samsvar med vedtektene skal lokallaga velje ein utsending pr. påbegynt 10. medlem. Leiar eller representant for følgjande nemnder/utval blir i tillegg beden om å møte - Telemark Gjetarhundlag - Dyrsku'-nemnda/Sterke-Nils-tunet - Valkomiteen Det blir også invitera gjestar som tidlegare år. - Telemark fylkeskommune, landbruk - Fylkesmannen i Telemark v/ landbruksavdelinga - Telemark Bondelag - Telemark Bonde og Småbrukarlag Årsmøte er ope for alle medlemmer av TSG, men berre utsendingane har stemmerett. Me håpar mange nyttar seg av denne moglegheita til å kome saman til fagprat og mykje moro. Av omsyn til servering ber vi om at og dei som berre skal delta på dagmøte melder seg på innan fristen. Vi ber dykk snarast melde på deltakarar til sekretæren - tlf Siste frist for påmelding setjast til Årsmelding for TSG vert sendt til påmeldte utsendingar. Meld frå til skrivaren om laget treng fleir eksemplar Du får 2 lunsjar, frukost, middag, overnatting, fagleg påfyll,kultur og inspirasjon!!!! For kr : Kr 1190,- pr. person i dobbeltrom. Kr 200,- i enkeltromstillegg. Møtedeltakarane betalar i resepsjonen før avreise. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 3

4 Program Fredag Kl Kl Oppmøte, innkvartering og Lunsj Framtidsretta sauavl v/ Bjørn Høyland, leiar av Avlsrådet for sau i NSG Avlskonferansen Vegen framover er avslutta. Kva skal me leve etter? Korleis vert det med kåringane, værutstillingane, den møteplassen sauavlen skaper.. Korleis skal me drive avlsarbeidet på sau dei neste 10 åra? Kl Framfor jordbrukstingingane v/ Olav Ulleren, departementsråd i Landbruks-og matdepartementet Departementets arbeid med ny landbruks-og matmelding Kva for signal ynskjer me, i Telemark sau og geit, å sende med Ulleren inn til byen? Kl Landbruksforvaltninga si oppgåve angåande rovvilt v/ Morten Johannessen, avdelingsdirektør miljøvern Fylkesmannen i Telemark Kl MIDDAG Laurdag Kl 9.00 Årsmøte - saksliste: Opning ved leiar i TSG, Gunnar Haugo Sak 1: Opprop, godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Sak 2: Val av 2 representantar til, saman med møteleiaren, å underskrive protokollen Sak 3: Årsmelding Sak 4: Rekneskap og revisorrapport Sak 5: Arbeidsplan 2010 Sak 6: Budsjett 2010 Sak 7: Val: - Leiar (for eitt år) - 2 styremedlem (for to år) - Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene for eitt år) - 3 varamedlem til styret (for eitt år) - Utsendingar og varautsendingar til NSG sitt landsmøte - 1 ny representant i valnemnd (for tre år) - leiar for valnemnd (for eitt år) - møteleiar for årsmøte i 2011 Sak 8: Godtgjersler til styret Sak 9: Handsaming av innkomne saker og uttaler Kl Avslutning med lunsj og vel heim. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 4

5 Kjære småfehaldarar i Telemark, godt nyttår! Ja, så har me lagt jubileumsåret bak oss og ser fram mot eit nytt år, og eit nytt tiår for saue- og geitenæringa i Telemark. Når ein tenkjer ti år fram i tid kjennast det uendeleg langt fram, men ein må tenkje langsiktig når ein skal ta framtidige val. Og det er det no heldigvis enno mange som gjer her i fylket. Det blir då framleis bygd nye driftsbygningar og det er ungdommar som vil satse i næringa. Ein skulle sjølvsagt hatt mange fleir. Men at det er nokon er då betre enn ingen. I eit fylke som Telemark med lite dyrka mark og mykje utmarksbeite burde sauen og geita vore endå meir prioritera når det gjeld å få tilskot til utbygging. I område som framleis slit med alt for store rovdyrtap kan ein skjøne at det ikkje er lett å tenkje langsiktig. Det er synd at mange slike sauehaldarar må gje seg på grunn av at nokon synast det er slik stas med rovdyr i naturen. Som leiar i Telemark sau og geit må eg få koma med nokre hjartesukk for laget vårt. I samband med jubileumsåret synast eg sjølv at me fekk til mange fine markeringar: slik som årsmøtet, dyrskuen og haustsamlinga. Mange var flinke til å møte opp og bidrog positivt i alle samanhengar. Men at det berre møtte tri lokallagsleiarar på haustsamlinga fekk oss i styret til å gruble over kva som var galt. Var det verkeleg så få det passa for denne helga? Eller var ikkje programmet interessant nok? Eller er det heilt daudt i mange lokallag? Ja, dette var nokre av spørsmåla me stilte oss i etterkant. Me vart da heldigvis ein gjeng på godt og vel tjuge som var samla i Morgedal. Og eg trur alle syntes me hadde ei interessant og triveleg samling både på Morgedal og på gardsbesøka me var på. Det er no å vone at mange finn vegen til Skinnarbu og at alle lokallag møter med minst dei utsendingane de har. Det er på årsmøta me legg fram arbeidsplan for komande år, og det er her det kan koma med saker og innspel både til fylkeslag og vidare til sentralstyret i NSG. Vel møtt alle saman til årsmøtet 2010! Beste helsing Gunnar Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 5

6 Tillitsvalgte i Telemark Sau og Geit 2009 Leiar: Gunnar Haugo 3864 RAULAND Mob / e-post: Representantskapet i NSG Dyrskuen Vara til Telemark landbruksselskap Nestleiar : Erik H Haatveit 3848 MORGEDAL Mob: / e-post Representantskapet I Telemark Landbruksselskap Mette Aarø, Gamle Sørlandske, 3766 SANNIDAL Mob: / e-post Tone Edland 3895 EDLAND Mob : / e-post Medlem av styret NSG og fagråd for geit Kasserar John Li Livegen 3800 BØ Mob / e-post Rovviltutvalet Avlskontakt for sau Varamedlemmer Hege Gonsholt Tormod Høiseth Helge Halvorsen Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 6

7 LOKALLAG OG ANTALL MEDLEMMER I alt 15 lokallag er tilslutta TSG. Tabellen gjev oversikt over lag og medlemmer i 2009 Medlemmer Antall LOKALLAG LEDER ADRESSE 2009 utsendingar Byrte Sau og Geit Knut Utistog 3880 Dalen 11 2 Midt-Telemark Sau og Geit Astrid Klovholt Vrangfossvegen Lunde 30 4 Vestmar Sau og Geit Per Heldal 3760 Neslandsvatn 26 3 Flatdal Sau og Geit Gunleik Mæland 3841 Flatdal 24 3 Fyresdal Sau og Geit Knut Johan Hvistendahl Slåttekåsveien Ulefoss 18 2 Aust-Telemark Sau og Geit Svein Arvid Tørre Resjemvegen Bø 37 4 Grenland Sau og Geit Tormod Høiseth 3748 Siljan 21 3 Hjartdal Sau og Geit Harald T Løkslid 3690 Hjartdal 17 2 Kviteseid Sau og Geit Linn Hopland 3850 Kviteseid 19 2 Lårdal Sau og Geit Ingrid Marthe Fæhn 3880 Dalen Betten 28 3 Nissedal Sau og Geit Olav Borstad 4860 Treungen 3 1 Tinn Sau og Geit Ronny Sterten 3650 Tinn Austbygd 40 5 Tuddal Sau og Geit Sigrid Dahl 3697 Tuddal 11 2 Vinje og Rauland Sau- og Tone Edland 3895 Edland Geit 57 6 Åmotsdal Sau og geit Bjørn Åsmund Groven 3841 Flatdal 8 1 Totalt antall medlemmar År Hovudmedlem Husstandsmedlem Totalt Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 7

8 Årsmøtereferat Årsmøtet i Telemark sau-og geit vart halde mars 2009 på Morgedal Hotel. Jubileumsårsmøte vart opna av leiaren, Gunnar Haugo. Sak 1. Opprop, godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Møteleiar var Aslak Snartland 46 frammøtte frå 12 lokallag 41 med stemmerett 5 frammøtte utan stemmerett. Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjend. Sak 2. Underskriving av årsmøtereferat Til å underskrive årsmøtereferatet vart Barbro Stordalen og Gunleik Mæland Sak 3. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder/utval Leiar av TSG, Gunnar Haugo presentera årsmelding frå Fylkeslaget i saman med John Li og Tone Edland.( enkelt rapportar). Arne Loftsgarden la fram rapporten frå Gjeterhundlaget. Dette kom fram i ordskifte undervegs: Styret vart takka for fin årsmelding og godt arbeid. Ynskje om å få inn resultatet frå kåringa i neste års årsmelding. Ove Ommundsen takka for invitasjon og dela nokre tankar om rovvilt Ny dyreveldsferdsloven: NSG har arbeidd med lova, og har fått inn mykje av dei synspunkta som er hevda. Ved uenighet omkring gaupejakt ( kvote og geografisk uttak) er det mulig å ta dette direkte opp med den Regionale Rovviltutvalet. NSG og fylkeslag har stort sett eit særs stort engasjement omkring temaet rovvilt. Det er satt opp skotpremie i Vinje og Rauland når det gjeld felling av gaupe. ( eks på at det blir gjort noko i forhold til ploblemet) NSG har søkt om eit generelt løyve til uttak av bjørn på vårsnø. For å nå fram med synspunkt ang rovvilt er det viktig å legge press på politikarane. Må arbeidast både på lang og kort sikt. Lokallag bør organisere jakt, gjerne i samarbeid med lokale elgjaktlag. Ommundsen oppfordra oss om å jobbe med rovdyr, men ikkje grave oss ned i ploblematikken. Det er mange andre utfordringar også. Veldig satsing på nyetablering på sau og geit elles i landet,men ikkje i Telemark. Bør tas kontakt med aktuelle landbrukskontor for å få opp framtidstru og engasjement. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder og utval vart teken opp til votering og vart samrøystes vedteken. Ingvar Sundvor helsa årsmøtet med det som han hadde skrive til årsmeldinga. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 8

9 Sak 4. Rekneskap og revisorrapport. Kasserar, John Li orientera om framlagt rekneskap og revisorrapport. Ynskje om budsjett saman med rekneskapstal Merke solidaritetskonto tydlegare. Bør framgå om det har vore bruk av solidaritetskontoen i årsmeldinga. Framlagd rekneskap vart samrøystes godkjend utan merknadar. Sak 5. Arbeidsplan Gunnar Haugo presentera styret sitt framlegg til Strategiplan/arbeidsplan. Rovvilt inn som eit punkt på arbeidsplanen- Lokallag prøvar å utarbeide eit jaktkort for gaupejakt i den enkelte kommune. ( Utarbeide kart mm) Kva står TSG for? Tankekors o Kva for mål har me, og på kva for tid når me dei. Hjelpe til med kompetanseheving innafor småfehaldet innspill til lokallag Kompetansebevis ( Dyrevelferd) KSL HMS ( Landbrukets HMS teneste) Arbeide for å auke antall saubønder med tilslutning til saukontrollen. Framlegg til arbeidsplan for styret vart vedteken. Sak 6. Budsjett Jon Li la fram forslag til budsjett. Konto 5101 kr ,- blir omdisponert til lokallags-satsing Telemark sau og geit må sjå seg om etter sponsorer. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 9

10 Sak 7. Val. Knut Johan Hvistendal la fram valnemnda si innstilling: Framlegg til styre: Leiar Gunnar Haugo, Vinje og Rauland Gjenvalg 1 år 37 stemmer( 3 blanke) Styremedlem Erik H Håtveit, Kviteseid Sau og Geit Ny 2 år " Mona Aarø, Vestmar sau og geit Ny 2 år (Styremedlem som ikke var på val: John Li og Tone Edland) Leiar for eitt år blir Gunnar Haugo Nestleiar (velgast mellom styremedlemmene): Opp til styret å peike ut nestleiar Varamedlemmer til styret (veljast for eitt år): 1. Varamedlem Hege Gonsholt 2. Varamedlem Tormod Høiseth 3. Varamedlem Helge Halvorsen Utsendingar og varautsendingar til NSG sitt landsmøte Gunnar Haugo og Tone Edland Revisorar: Øystein Høgetveit, Vinje og Sigrid Nykos, for to år. Valnemnd: Knut Johan Hvistendal medlem for 1 år, (eitt år att og leiar for neste år) Åste Kristin Kiil, Bamble 2 år Olav Rui, Vinje 3. år Sak 8. Godtgjersle til styret Valnemnda overlet til årsmøtet å avgjere godtgjersler. Gjeldande satsar for leiar og kasserar vart vedtekne i 1997, frå 2006 vart det innført godtgjersle / utgiftsdekning på kr 1000,- for dei andre styremedlemmene. Årsmøtet fatta slikt vedtak: Samrøystes Godtgjersle til leiar og kasserar blir vidareført. Det same gjeld godtgjersle til andre styremedlem kr 1000,- pr år Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 10

11 Sak 9. Innkomne saker: / handsaming av uttalar Kjøtproduksjon på kje Styret får fullmakt til å utarbeide ei uttale der ein ser med bekymring på småfenæringa i fylket. Me må sette inn tiltak som sikrar rekruttering til næringa. Gå imot oppslaget i VTB ang. dårleg dyrehold. Kurs i dyrevelferd er i gang fleire stader i fylket. Jubileumsmiddag Dag 2 av Telemark sau og geit sitt årsmøte vart innleia med Sigurd Espeland frå Mattilsynet som snakka om situasjonen i Telemark, og landet forøvrig, når det gjeld fotråte og blåtunge. o Dette er sjukdommar som me som småfehaldarar må forhalde oss til, og som me har nytte av å lære om. Helsing til årsmøtet frå Heidi Hylland, Tine, i anledning 60- års jubileet. Oppfordring om at TSG gjorde som geita. Gikk opp på dei høgaste punkta, og fikk eit overblikk over terrenget og situasjonen. Hege Heisholt, frå Telemark Gjeterhundlag, orientera om planane for NM i bruk av gjeterhund i Her fekk me ein god gjennomgang av planane så langt, og ei oppmoding om å stille opp som dugnadshjelp, før under og etter arrangementet. Jubileumsårsmøtet vart avslutta med eit tankevekkande foredrag av Anne Gerd Samuelsen. Arbeidslyst Kva fremmer og kva hemmer? Ref Torhild F Sisjord Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 11

12 Liste over styresaker behandla i 2009: Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat o Planlegging av årsmøte. o Årsmelding o Jubileumsmarkering gjennom 2009 o TSG`s engasjement og arbeid med NM i Gjeterhund 2010 o Fotråte o Ullinnsamling o Aktuelle kurs i 2009 o Evaluering Høstsamling /Tur o Referatsaker: o Representasjon på landsmøte o Høring : Ny lov om dyrevelferd Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat. o Planlegging av årsmøte. o Årsmelding o Planlegging av tur til Irland. Møter rep. For turoperatør. o Referatsaker o Rovviltmøte landbruksorganisasjonane i region 2 o Drøftingsmøte framfor jordbrukstingingane Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat. o Planlegging av årsmøte. o Gjennomgang av årsmelding o Behandling av innkomne forslag til Telemark Sau og Geit sin hedersdiplom o Egenevaluering av styrets arbeid Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møtes referat. o Konstituering av styret o Evaluering av årsmøte og oppfyljing av saker oversendt frå møtet o Plan for marknadsføring av Irland-tur og fordeling av ansvar utover det Magnusreiser tek seg av. o Dyrskuen 2009 o Fordeling av arbeid mellom styret og Sekretær. o Eventuelt o Budsjett og Årsmelding frå Region Øst (vedlagt) o Landsmøte i NSG ( Referat) Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste samt gjennomgang av forrige møte sitt referat o Oppsetting av møteplan for 2009 med bakgrunn i handlingsplan og behov. o Prosjekt sau i Telemark. Er dette noko som kan engasjere TSG Dersom svaret på spørsmålet er ja, sette ned ei arbeidsgruppe. o Marknadsføringsplan for TSG. Ynskjer å bli meir synleg for medlemmar og andre. Heimeside for TSG o Dyrskuen 2009 / Jubileumsmarkering o Avtale vedrørende sekretærordninga. o Eventuelt / referatsaker Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av førre møte`s referat. o Dyrskuen 2009 / Jubileumsmarkering o Klyppekurs og kurs i klauvstell??? Går gjennom opplegget for kurset. o Haustsamling o Saukontrollen i rovdyrdebatten. o Scandlynx Værringleiarane er kalla inn til møte kl o Avlsarbeid i TSG o Saklista til avlsrådsmøte 1-2 juli o Fotråte Situasjonen i Telemark Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av forrige møte sitt referat o Dyrskuen 2009/Jubileumsmarkering o Klyppekurs o Haustsamling o Avlsarbeid i TSG Kåring / værmønstring Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. o o Godkjenning av førre møtes referat. Dyrskuen 2009 / Jubileumsmarkering Avlsarbeid i TSG Kåring / Værutstilling Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av førre møte`s referat. o Evaluering og opprydding etter Dyrskuen o Avlsarbeid i TSG Kåring / Værutstilling o Haustsamling Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 12

13 Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av forrige møte sitt referat o Planlegging av Haustsamlinga o Avlsarbeid i TSG o Evaluering av kåringa o Planlegging av værmønstringa Styremøte o Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av førre møte`s referat. o Evaluering av Haustsamlinga o Planlegging av årsmøtet 2010 o Vegen vidare for Telemark Sau og Geit. Handlingsplan for 2010 o Rekneskapsrapport o Egenevaluering av styrets arbeid i 2009 o NM- i gjetarhund 2010 o NNMARKA o Intra.nsg.no o Referatsaker o Telemark Bondelag sitt leiarmøte o Eventuelt Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 13

14 Rovvilt Interessekonfliktar Beitedyr sau Telemark sau og geit har til ei kvar tid fokus og søkelys mot rovviltsituasjonen i fylket. Det er få utmarksområder som ikkje utnyttes til husdyrbeiting. Regionen har 9 % av sauen i Norge, og vinterfôra sau utgjør omtrent sau og lam på utmarksbeite. Buskerud er klart det største sauefylket i regionen med over 50 % av sauen. Det har i perioden vært en nedgang på søyer, ett år og eldre, og 282 bruk med sau i regionen. Nedgangen har skjedd i samtlige fylker i regionen, men den prosentvise nedgangen av dyr har vært størst i Aust-Agder med hele 22 prosent og minst i Vestfold (6 %). Rovvilt er, i enkelte områder den største trusselen mot småfehaldet. Rovviltnemda i region 2 har i 2009 revidert forvaltningsplanen for gaupe, bjørn, jerv og kongeørn. Den er å finne på og vel rovviltnemda i region 2. eller Figuren viser nedgangen i antall vinterfora sau i Telemark frå år 2000 til og med 2009 Figuren viser nedgangen i antall bruk i Telemark frå år 2000 til og med Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 14

15 Resultat av kvotejakt på Gaupe i region 2 i 2009 I alt 27 gauper av ein kvote på 28 ble felt eller belastet kvoten under årets jakt. Elleve gauper ble felt eller belastet kvoten i Buskerud, ni i Telemark, fire i Aust-Agder og tre i Vestfold. Dette er den høgaste avskytningen i regionen i nyere tid. I 2008 ble det felt 22 gauper. Sju av gaupene var årsunger, resten voksne dyr der tolv var hanner og åtte hoer. Kvoten var begrenset til åtte hogauper eldre enn ett år og alle ble felt. Tre av gaupene er irregulær avgang som er belastet kvoten. Tre dyr ble tatt i gaupebås, en i Telemark og to i Buskerud, resten under ordinær jakt. Rovvilterstatningar i Telemark 2009 Erstatningsoppgjøret for tap av sau til fredet rovvilt er på det meste ferdig, Voksne sauer sluppet 8757 Sau tapt til rovvilt 271 3,10 % Sauer tapt andre årsaker 56 0,5 % Sum tapte sau 327 3,70% Lam sluppet Lam tapt til rovvilt % Lam tapt andre årsaker 184 1,2 % Sum tapte lam ,20% Sau erstattet gaupe Lam erstattet gaupe Lam erstattet kongeørn Sau erstattet fredet rovvilt Lam erstattet fredet rovvilt For sammenligningens skyld: 2006: Erstattet 160 sauer og 1369 lam; kr , : Erstattet 225 sauer og 1548 lam; kr , : Erstatta 166 sau og 1268 lam : kr , : Erstatta 164 sau og 1277 lam : Kr ,- Kilde: Fylkesmannen i Telemark ( ) Sau erstattet gaupe 142 Lam erstattet gaupe 1207 Lam erstattet kongeørn 4 Sau erstattet fredet rovvilt 21 Lam erstattet fredet rovvilt 66 Totalt erstattet sau 164 Totalt erstattet lam 1277 Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 15

16 Haustsamlinga i Telemark Sau og Geit vedtok å sende ei uttale vedrørande fastsetting av kvote for jakta 2010 Rovviltnemda v/lars Bjådal 3840 Seljord Hjartdal Fellingsløyve Gaupe Telemark sau og geit arrangerte tillitsmannssamling november. Møtet ser med stor uro på tapsutviklinga i enkelte områder. I tillegg til det økonomiske tapet, har me tap av avlsmessig framgang, avtakande interesse for drift og store psykiske påkjenningar for den råka bonden. For mange kan utvegen verte å avvikle sauholdet, med dei konsekvensar det har for miljø, kulturlandskap og næringar som er avhengig av aktiv drift. Telemark sau og geit krev at kvota sikrast dei områda som har beitedyr og store tap. Med helsing Gunnar Haugo (s) Leiar Torhild F Sisjord Sekretær Kvote for felling av gaupe Region Rovviltnemnda i region 2 fastsetter en kvote for jakt på i alt 28 gauper, hvorav 24 fra jaktstart. Innen kvoten kan det maksimalt felles ti hunndyr som er ett år eller eldre. Vedtaket er fattet i medhold av forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 11, jf. 7, jf. lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9. Nærmere vilkår for vedtaket: 1. Det henstilles om å unngå jakt på familiegrupper (hunngaupe med unger) eller der flere dyr går i lag, i første del av jaktperioden. 2. Det fastsettes sju jaktområder med følgende avgrensning: Jaktområde 1: Aust-Agder fylke og Fyresdal, Nissedal, Drangedal og Kragerø Jaktområde 2 a: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommuner i Buskerud Jaktområde 2 b: Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner i Buskerud Jaktområde 2 c: Modum, Krødsherad, Sigdal, Ringerike, Hole og Lier kommuner, og Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner øst og nord for Drammensvassdraget, Jaktområde 2 d: Tinn, Seljord, Hjartdal, Notodden, Bø og Sauherad Jaktområde 2 e: Vinje, Tokke og Kviteseid Jaktområde 2 f: Vestfold fylke, Nome, Bamble, Skien, Porsgrunn og Siljan og Kongsberg, Røyken og Hurum, samt Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner i Buskerud sør for Drammensvassdraget Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 16

17 3. Kvoten fordeles på jaktområdene slik: Jaktområde 1: 4 dyr Jaktområde 2 a: 4 dyr Jaktområde 2 b: 3 dyr Jaktområde 2 c: 4 dyr Jaktområde 2 d: 3 dyr Jaktområde 2 e: 4 dyr Jaktområde 2 f: 2 dyr Tilleggskvote 4 dyr. Sekretariatet gis i samråd med Rovviltnemndas leder fullmakt til å fordele tilleggskvoten på 4 dyr. Sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder kan ved tildeling av tilleggsdyr foreta endringer av jaktområdene. 4. Jaktområdeinndelingen kan endres og gjenstående kvote omfordeles etter nærmere vurdering av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder. 5. Rapportering og informasjonsplikt: Informasjonsplikt: Jeger/Fangstmann plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen om gaupejakt hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14, og fangstmann før hvert tilsyn med gaupebås. Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal straks og innen 30 minutter meldes til respektive Fylkesmann. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 17

18 Dyrskuen i Seljord 2009 Til saman 18 geiter frå fire buskapar i Vinje stilte på geiteutstillinga på dyrsku`n søndag. Det er noko færre enn tidlegare år, men utstillinga samla mange folk både ved bedømminga og premieutdeling. Grunna utbrot av blåtunge i Agder tidlegare på året var det restriksjonar for dei dyra som skulle stillast ut. Dyra måtte behandlast med insektmiddel og mjølka haldast vekk frå levering ei veke. Dette må ta noko av skulda for den litt låge deltakinga. Dyrskuprisen for beste geit gjekk til Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge i Arabygdi. Domarane meinte geita 8017 Kora var den flottaste. Ho vart omtala som ei høgreist fin unggeit med god rygg og gode bein samt godt festa jur. Av dei 18 stilte geitene vart 10 kalla fram og premierte. Alle eigarar mottok fin deltakardiplom og premierte geiter fekk sløyfer og sylvskeier. Eit populært innslag under geiteutstillinga er kjeoppvisinga. I år hadde ungar frå Haukeli og Edland lært opp tre kje og ein vaksen bukk til å utføre mange morosame triks. Kjea balansera, hoppa over hinder og gjekk gjennom tunnel. Den vaksne bukken trakk ei vogn med Margit Flothyl (11) som kusk. Denne oppvisinga samla mange tilskodarar, og er flott reklame for geitehaldet i Telemark. Mange takk til Tone Edland og Anette Lie som er trenarar og støtteapparat! Elles hadde TSG som tidlegare år stand på Sterke Nils tunet. Det vart servera heilstekt lam som Nortura gav i samband med TSG sitt 60-års jubileum samt spekemat frå Fatland og brau. Elles var det sal av skinn og diverse genserar, luer og bøkar. Eit årvisst, populært innslag er saueklypping i Husdyrhallen. I år fikk ungane ta med seg ull og reiste til 4H sin stand på Sterke Nils tunet for å tove. På denne måten får både ung og gamal eit innblikk i noko av verdikjeda. Klypparane våre i år var Bjørguv Bratland og Sven Reiersen- Takk til dykk begge. Nsg var også representert på standen under delar av Dyrskuen. TSG vil arbeide for at både geiteutstilling, kjeoppvisning og stand på Sterke Nils tunet blir gjennomført på ein god måte også framover. Me vil oppfordre alle geitehaldarar og medlemmer elles til å støtte opp om desse tiltaka! Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 18

19 Haustsamling Tradisjonen tro arrangerte TSG haustsamling/tillitsmannssamling november Det er alltid vanskeleg å finne program som kan fange interessa hjå mange, da dette er ei open samling for alle medlemmer. Styret valte i år å legge samlinga over to netter. Det for å ha eit sterkt fokus på det sosiale og den frie praten. I tillegg er det ytra ynskje om å ikkje nytte fredagen. Mange saubønder har fast arbeid, og det er ikkje alltid råd å få frigjort dagen. Totalt var det 28 påmeldte. Vil alltid ønske god oppslutning, og dette må vel seiast å være midt på treet. Styret ynskjer innspel til korleis denne skal gjennomførast/planleggast slik at flest mulig medlemmar ynskjer å delta. Møte meinte innkalling bør gå til alle medlemmar, noko sytet ikkje er ueinige i. Det er eit kostnadsspørsmål. Ein organisasjon som ikkje klarar å få medlemmane engasjert er lite framtidsretta. Innkalling ut til alle vil bli prioritert i framtida. Fagleg påfyll vart også etterlyst. Telemark sau og geit bør bli meir synleg i rovdyrdebatten. Det var interesse for å få til kurs i eigarinseminering på sau hausten På programmet fredag ettermiddag var organisasjon og rovdyr/beite ved Øyrehagen frå NSG. Han meldte forfall rett før samlinga. Det var da vanskeleg å skaffe erstatning. Gunnar Haugo orientera om aktivitetane som TSG har hatt så langt i år. Laurdag var det utflukt på programmet. Buss frå VTB og privatsjåfør Torgersen med kurs for Telespinn AS i Svartdal. Eit nystarta spinneri med nokre flittige damer, med tru på ull som ressurs, har fått til noko som er vanskeleg å tru at er sant. Ei interessant etablering som me ynskjer lukke til. Neste stopp var Nortura sitt visningsbruk i Langlim. Fjøset til Håvard og Unn Kristin Jønnardalen. Eit hall med fôring med rundball ute, og stor liggeplass inne. Laus innreiing frå Knarrhult. oennardalen-gaard-article html Siste gardsbesøk denne dagen var hjå Jan Øygarden i Øyfjell. Litt utradisjonell geitebonde med sans for mekanikk. Ca 150 mjølkegeiter med rundballeforing og foringsvogn for utlegging av kraftfôr. Samlinga vart avslutta med julebufe`på laurdagskveld. Styret takkar for eit triveleg lag. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 19

20 Klyppekurs Telemark Sau og Geit har nok ein gong arrangert kurs i saueklypping. Tidlegare kurs har vore arrangert i samarbeid med andre. Det være seg BSF i Telemark eller andre fylkeslag av NSG. TSG har registrera ei interesse for denne type kurs,og me ynskte å tilby dette i vårt område. For å klare å arrangere kurs er det viktig å ha nokon som tek seg av administrasjon, og har den heile og fulle oversikten. Det være seg over arrangementet og økonomien. Styret har bestemt at denne type arbeid skal godtgjørast med kr 3000,-. Årets kurs vart halde i Fyresdal hjå Aslak Snartland og Gunhild Agnes Svalastog oktober Kurset var fullteikna med 8 deltakarar. Me hadde glede av å ha sertifisert klippeinstruktør: Sven Reiersen som hovudansvarleg mens vår eigen Gunnar Haugo var hjelpeinstruktør. Deltagerne fikk økt kunnskap om ull og ullsortering, hygiene og smitteforebygging, klippeteknikk og ikke minst trening i handtering av sau og klippemaskin! Evalueringa viste at dette var eit vellukka kurs med eit fagleg bra opplegg og særdeles bra opphald og servering. Kommunikasjon / informasjon Det er gjennom året gjort eit forsøk på å halde kontakt med lokallaga. Pr i dag har TSG e-post adresse til 13 av dei 15 lokallaga. Det er ynskjeleg at også dei siste 2 laga vert med på denne lista. Det er ikkje nødvendig at leiaren er denne personen. Lokallaget kan oppnemne ein annan kontaktperson. Dersom lokallaga gjer eit arbeid med å hente inn e-post adresser til medlemmane sine, vil meir informasjon gå ut til alle, og ikkje berre leiar/kontaktperson. Styret ser på kommunikasjon mellom lokallag og fylkeslag som litt mangelfull pr i dag. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 20

21 I samband med klyppekurset vart det utarbeidd ein folder som vart forsøkt distribuera til lokallag: Det via e-post og på Dyrskuen. I tillegg vart invitasjon lagt ut på Kva skjer? på Nortura sine medlemssider. Invitasjon til haustsamling vart sendt delvis i brev og delvis i e-post, der denne var kjent. Alle lokallag og beitelag med tilknyting til fylke fikk invitasjon. Folderen for Irlandsturen vart sendt i adressert post til alle medlemmane. Men dessverre vart det ikkje nok påmeldte til denne turen, og den måtte avlysast. Telemark sau og geit tok på våren kontakt med NSG med tanke på å få oppretta eigen heimeside. Da NSG hadde planer om å endre oppsette på desse sidene, vart me sett litt på vent. I starten av november kom informasjon vedrørende det nye intranettet til NSG INNMARKA adressa er intra.nsg.no.pr.idag er sida passordbelagt og ikkje open for alle. Berre sekretariat og sentrale tillitsvalte. Det er sett begrensningar på rettane til publiseringsprogrammet CorePublish for dei ulike brukargruppene. Alle fylkeslaga har for eksempel leserettar til alt innhald, men har enda berre rett til å publisere innhald i kategorien "Om Intranettet" og det som ligg under eige fylkeslag. På lik linje vil dei i multimediaarkivet berre sjå/ha tilgang til mappene (kategoriane) som ligg under sitt eige fylkeslag. På same måte er det sett begrensningar på rettar for dei andre brukargruppene. Rettane vil enkelt kunne utvidast etter som behovet melder seg. På Representantskapsmøtet i oktober 2009 ble det lagt fram et foreløpig dokument med tittelen Kommunikasjonsstrategisk tenkning i Norsk Sau og Geit ". Dette dokumentet skal danne grunnlaget for en ferdig utarbeidet kommunikasjonsplan for NSG innen utgangen av Saksbehandler: Anne-Cath. Grimstad Vedtak på representantskapsmøte 22. oktober 2009: Representantskapet i NSG nedsetter en arbeidsgruppe på 7 navngitte personer som skal ferdigstille en kommunikasjonsstrategisk plan for NSG i løpet av Dokumentet Kommunikasjonsstrategisk tenkning i NSG legges til grunn for det videre arbeidet. Gruppa skal i tillegg samordne de kommunikasjonsbehov som ligger i organisasjonens øvrige strategier og fagspesifikke handlingsplaner. NSGs kommunikasjonsstrategisk plan skal skissere hovedprinsippene for organisasjonens interne og eksterne kommunikasjonsvirksomhet i årene framover, og også omfatte tiltak/grep for å løse NSGs viktigste utfordringer på området. Foreslåtte gruppemedlemmer: Magnhild Nymo (leder), Pål Kjorstad (f.l. Oppland), Inga Rørlien (f.l. Hordaland), Torhild F. Sisjord f.sekr. Telemark), Lars Erik Wallin, Anne-Cath. Grimstad og Arne Flatebø. Avlsarbeidet. 1. Regionrådet for sauavl. Avlsregion Øst består av fylka Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. Leder i regionutvalget er Sven Reiersen. Terje Bakken er engasjert som regionkonsulent og sekretær for regionutvalget i 35 % stilling. For Telemark er Torhild F Sisjord valt med John Li som vara. Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 21

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag. Pr. 31.12.2010 er det 43

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Årsmelding Telemark sau og geit

Årsmelding Telemark sau og geit Årsmelding Telemark sau og geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Telemark sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Årsmelding/ Jubileumsårsmelding 2008 Telemark Sau og Geit

Årsmelding/ Jubileumsårsmelding 2008 Telemark Sau og Geit Årsmelding/ Jubileumsårsmelding 2008 Telemark Sau og Geit Dei seier livet er pust i sivet, å skjøna gåta er inga råd. Men alt det beste - det kan vi skrive kan ikkje kjøpast - det må vi få. Lett og tungt,

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Pål Kjorstad Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Representantskapi NSG Regionutvalg/avlsråd Rovviltansvarleg Oppland Prosjektsleder

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2011 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2011 Telemark Sau og Geit Foto. Torhild F Sisjord Årsmelding 2011 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. Sak 1.14. Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. Navne opprop. 23 Stemmeberetige. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Årsmelding Telemark sau og geit

Årsmelding Telemark sau og geit 2014 Årsmelding Telemark sau og geit Aktivitetsveke for born i haustferien. Dyrskuplassen i Seljord Foto: Torhild F Sisjord ÅRSMØTE I TELEMARK SAU OG GEIT Telemark Sau og Geit 6-7 mars 2015 på Morgedal

Detaljer

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøtet vart åpna med eit seminar om utmarksbeitet. Tema på seminaret var Utmarksbeite i framtida der Yngve Rekdal frå Skog

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

39/14 14/00098-4 Arbeidsplan Telemark Bondelag 2014 - gjennomgang av arbeidsplanen

39/14 14/00098-4 Arbeidsplan Telemark Bondelag 2014 - gjennomgang av arbeidsplanen 1 av 8 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 01.10.2014 Vår dato: 03.10.2014 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/00011 Som medlemmer

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl 10.00

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer