Rapport Nærværsprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Nærværsprosjektet"

Transkript

1 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden Eva Heggstad Aas Prosjektleder Desember 2010

2 1 Innhold 2 SAMMENDRAG GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN MÅLREALISERING PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING Skjematisk oppstilling av prosjektorganiseringen Kort info om hver deltakende enhet KOSTNADER OG FINANSIERING VIKTIGE ERFARINGER Fra prosjektleders ståsted Fra arbeidsgruppenes ståsted: AVSLUTNING VEDLEGG Overordnet prosjektplan for Nærværsprosjektet Delprosjekt 1: TETT PÅ Delprosjekt 2: TILLITSPROSJEKTET Steinkjer sykehjem Enhet barn og familie Delprosjekt 3: TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING Vårtun barnehage Aktivitørtjenesten Delprosjekt 4: ELEKTRONISKE VERKTØY

3 2 SAMMENDRAG Steinkjer kommune har i mange år hatt fokus på tiltak for å redusere sykefraværet. Mange prosjekt og tiltak er gjennomført ute i noen tjenesteenheter. Det er gjort mye godt arbeid, og mange har klart å få økt nærværet på egen enhet. Kommunens totale måling for 2009 viste imidlertid at fraværet var på god tur oppover fra året før, og det ble vedtatt at sykefravær og nærværsarbeid skulle være fokusområde i Dette arbeidet ble organisert som et prosjekt, og Eva Heggstad Aas ble ansatt prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektperioden har vært fra Invitasjon til deltakelse i to delprosjekt gikk ut til enhetene før fellesferien, og resulterte i at det ble oppstart av 6 arbeidsgrupper i 4 ulike delprosjekt i løpet av august/september. En enhet tok kontakt og hadde planer om igangsettelse av eget opplegg. Dette stemte godt overens med prosjektet for øvrig, og ble koplet på som eget prosjekt. Alle arbeidsgruppene har hatt utspring og forankring på eget tjenestested / egen enhet. Plasstillitsvalgte, verneombud og representant fra NAV arbeidslivssenter har vært med i alle gruppene gjennom hele perioden. Enhetsleder har vært ansvarlig for framdriften i gruppene, men har ikke hatt møtelederrolle på møtene. Sekretærrolle ble anbefalt. Dette ut ifra en tankegang om å ansvarliggjøre medlemmene i arbeidsgruppa like mye uavhengig av rolle ellers i arbeidshverdagen. Dette ble også vurdert å være viktig for forankringa av prosjektarbeidet hos medarbeiderne ute på enhetene, slik at det ble dannet et eierforhold til arbeidet. De forskjellige arbeidsgruppene har hatt fra 2-4 møter. De fleste har i tillegg informert om arbeidet på personalmøter og skapt diskusjoner rundt temaene med resten av kollegiet på arbeidsplassen. Arbeidsgruppene har møtt utfordringer knyttet til det å greie å finne ressurser og tid til å møtes, det har også vært noe sykefravær i en av gruppene. Ingen av arbeidsgruppene har kommet veldig langt innen den korte tidsrammen som ble satt til rådighet, men alle gir i sine rapporter tilbakemelding om at de har startet en positiv prosess, og at dette er arbeid som er nødt til å pågå over lang tid. Alle gir også tilbakemelding om at de ønsker fortsatt deltakelse i prosjektet dersom dette videreføres. Primo november ble alle medlemmene i arbeidsgruppene invitert til en felles ide- og erfaringssamling. Hensikten var å gi alle muligheten til å møtes å dele erfaringer. Det ble dessverre litt for kort innkalling så det førte til at mange ikke kunne komme. Evalueringen viste at det var viktig at slike samlinger ble planlagt i god tid før selve gjennomføringen. Prosjektleder har vært koordinator for alle arbeidsgrupper og deltatt på alle oppstartsmøter og noen personalmøter. Prosjektleder har blitt invitert en god del rundt i organisasjonen for å orientere om prosjektet i tillegg til at det er orientert både i Lønns- og personalforum og i Arbeidsmiljøutvalget. 3 GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN Prosjektleder har bevisst jobbet for å fundamentere prosjektet godt i ledernivåene, og samtidig for å få et tett samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte ute på enhetene. Dette ut ifra filosofien om at den kjenner best hvor skoen trykker den som har den på. 3

4 På overordna nivå er alle beslutnings og milepælpunkter gjennomført ifht den tidsplanen som ble satt opp i prosjektplanen. I arbeidsgruppene er det variasjoner på hvor langt de har kommet i arbeidet, men alle har hatt 2-4 møter, og har startet i gang en prosess. De arbeidsgruppene som har størst utfordringer med å komme godt i gang er de som er organisert langt fra hverandre og sin leder, samt de som jobber turnus. 4 MÅLREALISERING Nærværsprosjektet er igangsatt i henhold til kommunens vedtatte Handlingsplan for økt tilstedeværelse , Økonomiplan samt Kommuneplan for Steinkjer Nærværsprosjektet er i tråd med kommunens IA-arbeid, og har hatt fokus på utfordringer, tiltak og resultat som igjen skal være et bidrag til å øke ansattes nærvær. Overordna hovedmål for prosjektperioden har vært: Prosjektet skal bidra til å øke nærværet i Steinkjer kommune. Målsettingen er å komme opp til en nærværsprosent på 91,2 for 2010 og at dette skal fortsette opp til 91,6 for Overordna delmål for prosjektperioden har vært: Ved prosjektslutt skal det være utprøvd og etablert minst 3 tiltak/rutiner som i en normalsituasjon vil øke nærværet i kommunen. Tiltakene gjør at lederne ikke trenger å bruke så mye tid på oppfølging av sykmeldte og får dermed mer tid til å være tilstede for dem som er på jobb. Nærværsprosjektet skal bidra til at ledernes arbeid med nærværet i egen enhet / avdeling tydeliggjøres og systematiseres. Innarbeide begrepet nærvær i organisasjonen, da dette er mer positivt ladet enn fravær. Måloppnåelse: Denne sluttrapporten for nærværsprosjektet ferdigstilles før siste rapportering kan kjøres når hele desember er over, og vi får se de endelige resultatene for totalt nærvær i Rapporteringene viser likevel at både første, andre og tredje kvartal i 2010 har høyere nærværstall sammenlignet med samme perioder i Dette er en utvikling som følger den nasjonale utviklingen. Staten har i 2010 satset stort på arbeid innen IA-området, og har gitt arbeidslivssenterene i NAV gode muligheter for å bistå kommunene til å bli bedre. Steinkjer kommune har også fått god veiledning og hjelp på flere områder av NAV-arbeidslivssenter i prosjektperioden. Dette vurderes å ha bidratt til at prosesser er startet på det enkelte arbeidssted og løsningsorientert partssammensatt samarbeid er igangsatt. Dette igjen vurderes å være godt forebyggende arbeid som man kan se på økningen i de totale nærværstallene. Resultater: Nærværsprosjektet kan si å ha kommet fra til følgende resultater/tiltak som i en normalsituasjon øker nærværet: 4

5 Prosjektet har bidratt til en kultur der nærvær har blitt et begrep i organisasjonen Det er startet prosesser flere steder i organisasjonen samtidig for å finne ut hvordan ønsker vi å ha det her på vår arbeidsplass og hva er gode nærværsfaktorer for oss? Ledernes arbeid med nærvær i egen enhet er tydeliggjort og systematisert kvalitativt arbeid er utført gjennom at ledere, tillitsvalgte og verneombud har laget arenaer for samarbeid fram mot felles mål (økt ansvarliggjøring av ansatte - medarbeiderskap) Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om - og fokus på alle partenes roller, ansvar og plikter knyttet til tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte gjør at det blir lettere for partene å se og foreslå løsninger Prosjektet har bidratt til forbedring i utnyttelsen av de systemene og de elektroniske verktøyene kommunen allerede har og bruker knyttet til effektivisering av fraværsrapportering og kvalitetssikring av arbeidet Prosjektet har bidratt til økt fokus på de tette båndene mellom nærvær og økonomi i organisasjonen, samt bidratt til en bedre forståelse for sammenhengen mellom disse faktorene og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre Prosjektet har åpnet for økt egenmeldingsdager i de arbeidsgruppene som har jobbet med det delprosjektet. Det gjenstår noe praktisk avklaring av prosedyrer, samt at det har i prosjektperioden ikke vært noen naturlig anledning til å prøve ut ordningen i praksis. Målsettingen om å legge igjen minst 3 rutiner vurderes å være innfridd, men prosjektperioden har vært for kort til at disse har hatt tid til å bli godt innarbeidet. Arbeidet framover blir å fortsette jobbinga slik at det som er påbegynt implementeres i hverdagsjobbinga på alle nivå i hele organisasjonen. 5 PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING Prosjektet er oppbygd med styringsgruppe, arbeidsutvalg til styringsgruppa og delprosjektene har hatt arbeidsgrupper ute på enhetene. Nærværsprosjektet har bestått av 4 delprosjekt som igjen har hatt en til to arbeidsgrupper hver. Til sammen 6 aktive arbeidsgrupper har jobbet i prosjektperioden. Alle arbeidsgruppene har vært partssammensatt og NAV arbeidslivssenter har vært deltaker i dem alle. Prosjektleder har hatt en igangsetter-rolle for arbeidsgruppene, og har fungert som koordinator på overordna nivå. Det er jobbet bevisst med informasjonsspredning til hele organisasjonen om hva som skjer i prosjektet. Dette har skjedd gjennom orientering i ulike fora og via eget område på kommunens intranettside. For mer utfyllende informasjon om organisering og ressursdisponering henvises det til prosjektets prosjektplan som ligger som vedlegg 9.1 til denne rapporten. 5

6 5.1 Skjematisk oppstilling av prosjektorganiseringen Fig.1 STYRINGSGRUPPE ARBEIDSUTVALG FOR STYRINGSGRUPPA PROSJEKTLEDER TETT PÅ TILLITSPROSJEKTET TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING ELEKTRONISKE VERKTØY Hjemme tjenesten sør, sentrum2 Steinkjer sykehjem Enhet barn og familie Vårtun barnehage Aktivitetstjenesten Økonomienheten Personaltjenesten 5.2 Kort info om hver deltakende enhet Sentrum 2 er en del av Hjemmetjenesten Sør i avdeling for bistand og omsorg. Seksjonen har ca 30 ansatte fordelt på ca 20 årsverk. Av de ansatte er det 1 mann og resten kvinner. De er delt i to turnusgrupper. Den ene består av hjemmehjelpere i åpen omsorg. Den andre består av sykepleiere, fagarbeidere og assistenter som jobber med pleie, omsorg og praktisk bistand for beboere på eldresenteret. De fleste ansatte er mellom 40 og 50 år. Steinkjer sykehjem er en del av tjenesteenhet sykehjem i avdeling for bistand og omsorg. Seksjonen har ulike pasientgrupper fra demente, psykogeriatri med utagering og ulike somatiske lidelser. To sengeposter har stengte dører. Dette er krevende pasientgrupper som fordrer kompetanse og godt sammensatt arbeidsmiljø. Det er en stor arbeidsplass med 63 årsverk som utgjør 92 personer med en gjennomsnittsalder på ca år. Av de ansatte er kun en mannlig ansatt utenom tilsynslegene. Ansatte går turnus. Enhet barn og familie er en del av avdeling for helse og rehabilitering og omhandler fysio og ergoterapitjenesten for barn, helsestasjons og skolehelsetjenesten og PPT. Enheten har 48 ansatte fordelt på 33,28 årsverk. Av de ansatte er 6 menn (hvorav 5 er leger med stillingsprosenter fra 9-22%) og resten kvinner. Gjennomsnittsalderen er 43,1 år. Vårtun barnehage er en kommunal barnehage organisert i avdeling for skole og barnehage. Enheten har 10 ansatte fordelt på 7,9 årsverk. Enheten har 1 lærling. Av de ansatte er det 1 mann og resten kvinner. Lærlingen er også kvinne. Gjennomsnittsalderen (inkl lærlingen) er 47, 4. 6

7 Aktivitetstjenesten gir tjenester rundt omkring på eldresentra og sykeheimer i kommunen, og jobber mye selvstendig og alene. Tjenesten består av 10 ansatte fordelt på 4,79 årsverk hvorav 9 er aktivitører og 1 er assistent (i 12 %). Gruppen består av bare kvinner. Gjennomsnittsalderen er 47,8 år. Enhet økonomi og personaltjenesten er støttetjenester for alle avdelinger og enheter i Steinkjer kommune, og er de som administrerer fraværsregistreringene og utarbeider utviklingsrapporter på området. 6 KOSTNADER OG FINANSIERING Prosjektleder ansatt på ledige lønnsmidler hos rådmannen ut Delprosjektene og arbeidsgruppene er gjennomført hovedsakelig innen enhetenes egne budsjettrammer. Det er i noen tilfeller søkt NAV arbeidslivssenter om tilretteleggingstilskudd på gruppenivå til forebyggende arbeid. Innvilget tilskudd er benyttet slik at det har vært mulig å gjennomføre personalmøter med informasjon om prosjektet. 7 VIKTIGE ERFARINGER 7.1 Fra prosjektleders ståsted I løpet av den korte tiden prosjektet har vært i drift har det vært gøy å registrere at det er en positiv holdning, et ønske og en voksende vilje i hele organisasjonen for at vi sammen skal jobbe med de utfordringene de kjenner på i sin arbeidshverdag på de tjenestestedene som har deltatt i et delprosjekt. Fokuset har vært lokale nærværsfaktorer på det enkelte tjenestested, og jeg velger å se på prosjektets hovedmål nemlig at det totale nærværet øker i organisasjonen som en positiv bivirkning av denne jobbinga. Jeg har i løpet av prosjektperioden blitt veldig klar over at nærværsarbeid handler om systematisk og strukturert IA- og HMS-arbeid. Gjennom hele prosjektperioden har jeg som prosjektleder hatt et godt og utviklingsorientert samarbeid med hovedverneombudet, HMS-koordinator og kontaktperson fra NAV arbeidslivssenter. Jeg opplever også at styringsgruppa har vært bra engasjert i det arbeidet som gjøres, og det har betydd veldig mye for meg som prosjektleder. Gjennom prosjektperioden har jeg blitt invitert rundt på både personalmøter og medlemsmøter til noen fagorganisasjoner for å orientere og informere om det arbeidet som gjøres. Jeg har også orientert om prosjektet på ulike møtearenaer. Hele veien opplever jeg at prosjektets vinkling, oppbygging og fokus har aksept. Utfordringene dukker opp først når det handler om praktisk gjennomføring av arbeidsgruppemøter. Det kommer tydelig fram i alle arbeidsgruppene at yrkesstoltheten er stor blant kommunens ansatte. Kommunens medarbeidere strekker seg langt for å utføre faget sitt på best mulig måte innenfor knappe rammer. Utviklingsarbeid er ressurskrevende, og i en travel hverdag vil det lett bli nedprioritert til fordel for tjenesteytingsoppgaver opp mot kommunens innbyggere. Det har i perioden oppstått utfordringer i enkelte arbeidsgrupper knyttet til å få til deltakelse i 7

8 arbeidsgruppene innenfor rammene som stillingsstørrelser og turnuser setter. Medarbeiderne velger tjenesteyting som førsteprioritet innenfor egen arbeidstid. Jeg tolker prioriteringen som at vi har faglig stolte og dyktige medarbeidere i Steinkjer kommune som er tydelig på at de først og fremst er til stede for å utøve de fagoppgavene de er ansatt for å gjøre. Det har ikke vært avsatt penger i prosjektet til for eksempel innleie for at enkeltansatte skal kunne gå på møter og drive med utviklingsarbeid. Jeg synes det er viktig å huske at for å kunne gi gode fagtjenester er utviklingsarbeid for å styrke seg selv som tjenesteutøver og tjenesteenhet viktig. Det at man skaper seg en kultur hvor man leter etter løsninger sammen for det man har blitt enige om å prioritere tid og ressurser til er god investering i arbeidsstokken. Alle arbeidsgrupper har med stor smidighet og kreativitet funnet løsninger for å drive prosjektarbeidet videre. Dette vil jeg takke ledere og medarbeidere på de deltakende tjenestestedene for. 7.2 Fra arbeidsgruppenes ståsted: Arbeidsgruppene gir tilbakemelding om at de opplever arbeidet nyttig, og at de ønsker å bli med videre dersom prosjektet blir videreført. En av prosjektgruppene skriver i sin rapport : Vi føler at dersom bare vår tankegang og bevissthet rundt tilrettelegging snur, vil tiltakene komme naturlig. Det har kommet fram i prosjektperioden at flere enhetsledere føler på at utviklingsarbeid tar tid og krefter både hos ansatte og seg selv i en hverdag med ressursknapphet og høye krav til kvalitet på tjenestene. Deltakerne i de arbeidsgruppene som har turnusarbeid og små stillinger på flere arbeidssteder har tydelig gitt tilbakemelding om at det hadde vært lettere å fått gjennomført prosjektarbeid dersom det hadde vært avsatt ressurser til det i form av muligheter for innleie og betaling for timer ut over egen stillingsstørrelse. 8 AVSLUTNING Som prosjektleder ønsker jeg at prosjektet videreføres. Jeg har stor tro på at den kursen som er staket ut denne prosjektperioden er riktig. Jeg har også stor tro på at vi gir oss litt mer tid til å forankre arbeidet i hele organisasjonen gjennom at vi lar organisasjonen bestemme temaene innenfor gitte rammer, innsatsnivået og litt på tempoet. Dette mener jeg vil være veldig viktig for utviklinga av medarbeidernes tro på at arbeidsgiver mener alvor med denne satsninga. Prosjektleders forslag til videre satsningsområder: Systematisere og strukturere nærværsarbeidet som en naturlig del av kommunenes IA-arbeid Holdningsskapende arbeid. Langtidsfrisk perspektiv Ledelsesutøvelse nok tid, rom og kompetanse? Steinkjer kommune ønsker å ha modige og trygge ledere. Medarbeiderskap. Steinkjer kommune ønsker å ha myndiggjorte og samarbeidende ansatte. Partsamarbeidet fortsetter. Forebyggende fokus helsefremmende arbeidsmiljø. 8

9 9 VEDLEGG 9.1 Overordnet prosjektplan for Nærværsprosjektet 1. Mål og rammer BAKGRUNN: Steinkjer kommune er en IA-bedrift, og arbeider systematisk og aktivt for å redusere fraværet. Kommunen har i mange år hatt fokus på tiltak for å redusere sykefraværet, men uten å lykkes godt nok. Nærværsprosjektet er i tråd med kommunens IA-arbeid, og skal ha fokus på utfordringer, tiltak og resultat og derigjennom bidra til å øke ansattes nærvær. Nærværsprosjektet er igangsatt i henhold til kommunens vedtatte Handlingsplan for økt tilstedeværelse , Økonomiplan samt Kommuneplan for Steinkjer PROSJEKTMÅL: Hovedmål: Prosjektet skal bidra til å øke nærværet i Steinkjer kommune. Målsettingen er å komme opp til en nærværsprosent på 91,2 for 2010 og at dette skal fortsette opp til 91,6 for Delmål: Ved prosjektslutt skal det være utprøvd og etablert minst 3 tiltak/rutiner som i en normalsituasjon vil øke nærværet i kommunen. Tiltakene gjør at lederne ikke trenger å bruke så mye tid på oppfølging av sykmeldte og får dermed mer tid til å være tilstede for dem som er på jobb. Nærværsprosjektet skal bidra til at ledernes arbeid med nærværet i egen enhet / avdeling tydeliggjøres og systematiseres. Innarbeide begrepet nærvær i organisasjonen, da dette er mer positivt ladet enn fravær. RAMMER: Prosjektet løper fra medio juni til og med Prosjektleder tilsettes i 100% stilling i denne perioden. Prosjektet kan evt forlenges med 1-2 mnd i 2011 dersom det er ledige midler etter kvalitetskommuneprogrammet som kan frigis til bruk. Økonomiske rammer for drifting av delprosjektene finnes innenfor enhetenes egne budsjett eller hos NAV gjennom søknad om tilskudd til dekking av utgifter. 2. Omfang og begrensing Prosjektet løper fra medio juni til og med Prosjektet kan eventuelt forlenges 1 til 2 måneder inn i 2011 dersom det er ledige midler etter kvalitetskommuneprogrammet som frigis til prosjektet. 3. Organisering Prosjektledelse: Prosjektansvarlig : Prosjektleder : Personalleder Karsten Saugestad Eva Heggstad Aas Arbeidsutvalg til styringsgruppa: Prosjektleder (leder og referent) Eva Heggstad Aas HMS-koordinator Anne Utgaard NAV-arbeidslivssenter Lindis Semb Hovedverneombud Solvår Øksnes 9

10 Styringsgruppe : Personalleder (leder) Karsten Saugestad Prosjektleder ( sekretær ) - Eva Heggstad Aas HMS-koordinator Anne Utgaard Hovedverneombud Solvår Øksnes Arbeidstakerrepresentant fra LO Rolf Bosnes Arbeidstakerrepresentant fra Unio Hilde Waaseth Nicolaisen Avdelingsleder for bistand og omsorg Iren Hovstein Haugen Avdelingsleder for kommunaltekniske tjenester Roald Steinmo Rådmann Torunn Austheim Øvrige roller: Prosjektleder danner arbeidsgrupper etter behov og blir koordinator for disse. Tjenesteenhetslederne driver arbeidsgruppene og rapporterer inn til prosjektleder. NAV-arbeidslivssenter vil være aktiv samarbeidspartner både i prosjektgruppa og i de ulike arbeidsgruppene. 4. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler Beslutningspunkter: Beslutning Tidsplan for gjennomføring Reelt gjennomføringstidspunkt Oppstartsmøte m/ og 14.juni 2010 prosjektansvarlig Utvelgelse av tiltak, prioritering I løpet av uke 27 Fokusområder valgt og invitasjon til deltakelse i delprosjekt lagt på intranett uke 27 Oppstartsmøte styringsgruppa Uke 34 Avholdt uke 34 Halvtidsevaluering Uke 41 Avholdes uke 41 Ad-hoc Uke Avslutningsmøte styringsgruppa Uke 49 Oppfølging: Prosjektleder har rollen som pådriver, og sørger for progresjon i prosjektet. Milepæler: Tiltak Tidsplan for gjennomføring Reelt gjennomføringstidspunkt Utvelgelse av tiltak Uke 27 Fokusområder valgt til uke 27. Prosjektplan ferdig Uke 27 Utkast ferdig uke 27, godkjent i oppstartsmøte i styringsgruppa uke 34, revideres i styringsgruppa ved halvtidsevaluering uke 41 Styringsgruppemøte Uke 34 Oppstartsmøte holdt uke 34 Oppstart tiltakene Uke 33 Uke 33 1 arbeidsgruppe Uke 38 2 arbeidsgrupper Uke 38 1 arbeidsgruppe Uke 39 1 arbeidsgruppe Halvtidsevaluering Uke 41 Styringsgruppa møte uke 41 Arbeidsgruppene fokuserer på konklusjoner Sluttrapport ferdig

11 5. Risikoanalyse Kritiske sukessfaktorer: Økonomi Tid Det er ikke satt av egne midler til gjennomføring av delprosjektene. Det forutsettes dekt innenfor enhetenes budsjett. Prosjektperioden er fra Innenfor denne perioden avvikles ferien. Tiltakene/delprosjektene må spisses i forhold til dette. Forankring i organisasjonen PL sørger for å samarbeide tett med ansattegruppen og være oppmerksom på å la ideene få vokse seg utover i organisasjonen og ikke omvendt PL sørger for at informasjon om utviklingen i de ulike delprosjektene pløyes tilbake til alle nivå i organisasjonen og organisasjonene bla gjennom referater til alle avdelingsledere og organisasjoner, nyheter og info på kommunens hjemmeside og medieomtale. Kvalitetssikring: Prosjektleder lar ansatte og ledere på de utvalgte tjenestestedene og tillitsvalgte få mulighet til å komme med forslag til hva de tror kan være nyttige nærværstiltak på egen arbeidsplass. Lederne er ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene/delprosjektene på eget tjenestested. Prosjektleder er igangsetter, pådriver og koordinator for alle tiltakene/delprosjektene, og har tett dialog med arbeidsgruppene gjennom hele prosjektperioden. NAV Arbeidslivssenter vil få en aktivt deltakende rolle i arbeidsgruppene knyttet til delprosjektene Tett på, Tillitsprosjektet og Tilrettelegging og oppfølging, og vil derigjennom være behjelpelig med rådgivning på tiltak fra deres system. Prosjektleder sørger for åpen dialog om prosessen til prosjektgruppa og styringsgruppa. Prosjektleder sørger for at halv- og heltidsevalueringsmøter blir gjennomført med styringsgruppa. 6. Gjennomføring Prosjektet vil iverksette ulike tiltak som rettes mot den enkelte ansatte, mot lederne og mot arbeidsmiljøet/- kulturen. Hovedaktiviteter: Prosjektleder bistår enhetslederne med å sette i gang prosesser på egne enheter knyttet til Nærværsprosjektets delprosjekt, og koordinerer gjennomføringen av disse. Lederne er ansvarlige for hvert sitt delprosjekt. Prosjektleder arbeider aktivt med nye vinklinger, metoder og tiltak for at nærværet skal øke i Steinkjer kommune. Dette gjennom å samarbeide med enhetslederne om å skape prosesser som gir eierskap og entusiasme hos hver enkelt ansatt knyttet til eget arbeid og arbeidsplass. Avslutningsvis skal prosjektleder skrive en rapport hvor alle tiltak og aktiviteter som er gjennomført i prosjektet beskrives og evalueres. Det skal her gis en vurdering av effekten av det enkelte tiltak/ den enkelte aktivitet. Rapporten foreligger innen Tids- og ressursplaner: Hele prosjektperioden går fra medio juni og ut Dette er à jour pr : 11

12 Delprosjekt-navn Tiltak Tjenestested Ansvarlig Periode Ressurser TETT PÅ Skape prosedyrer for tett og tidlig dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver der det er fare for sykemelding Steinkjer eldresenter Hilde Jensen, Enhetsleder hjemmetjenesten sør Medio august primo desember Dekkes økonomisk fortrinnsvis av eget budsjett. NAV arbeidslivssenter stiller med peronal-ressurser til prosjektgruppe og arbeids-grupper. TILLITSPROSJEKT Skape prosedyrer for samhandling og prøve ut bruk av egen-meldingsdager i hele arbeidsgiverperioden Enhet barn og familie Steinkjer sykehjem Enhetsleder Marianne Vollen Enhetsleder Astrid Grut Medio august primo desember Dekkes økonomisk fortrinnsvis av eget budsjett. NAV arbeidslivssenter stiller med peronal-ressurser til prosjektgruppe og arbeids-grupper. TILRETTELEGGING Forberedelse på at aktiv sykemelding forsvinner som tiltak Utredning av konsekvenser Aktivitetstjenesten aktivitørene Vårtun barnehage Enhetsleder Turid Eian Enhetsleder Tove Helbostad Medio august primo desember Dekkes økonomisk fortrinnsvis av eget budsjett. NAV arbeidslivssenter stiller med peronal-ressurser til prosjektgruppe og arbeids-grupper. OPPFØLGINGS- VERKTØY Utrede mulighetene for å ta i bruk elektroniske verktøy som kan strukturere og forenkle ledernes oppfølging av den sykemeldte gjennom feks påminnelser i outlook (arbeidsflyt Agresso) Personal og økonomitjenestene Personalleder Karsten Saugestad og avdelingsleder Øystein Larsen Medio august primo desember Steinkjer den Eva Heggstad Aas Prosjektleder for Nærværsprosjektet 12

13 9.2 Delprosjekt 1: TETT PÅ Hjemmetjenesten sør, sentrum 2 TETT PÅ PROSJEKTPLAN Prosjektet er et delprosjekt av Steinkjer kommunes nærværsprosjekt Hovedmål: ØKT NÆRVÆR GJENNOM TETT OG TYDELIG DIALOG MELLOM ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKER Delmål: DIALOG OM HELSEPLAGER OG FUNKSJON SKAL FORTRINNSVIS FOREGÅ PÅ ARBEIDSPLASSEN ANSATTE OG LEDELSE HAR EN BEVISST HOLDNING TIL ANSVAR OG RETTIGHETER VED REDUSERT FUNKSJONSEVNE ØKT BRUK AV GRADERT SYKEFRAVÆR, SOM EN TILPASNING TIL AVVIKLING AV ORDNINGEN MED AKTIV SYKEMELDING Arbeidsmål: Tilføre grunnlagsinformasjon for ledere og ansatte for å klargjøre ansvar og rettigheter ved redusert arbeidsevne Utarbeide rutiner for tidligst mulig dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved redusert arbeidsevne, for å redusere omfang og varighet av sykefravær Skape en mulighetskultur med fokus på funksjon å kunne gå på jobb til tross for helseplager Kompetanseheving i forhold til lederrollen, slik at trygghet og kunnskap sikrer en god dialog og aktiv bruk av virkemidler Utprøving av arbeidsevne bruk av alternative metoder til aktiv sykemelding Prosjektgruppa består av: Eva Heggstad Aas: Overordnet prosjektleder i forhold til Steinkjer kommunes nærværsprosjekt. Forankring her ivaretas fortrinnsvis gjennom dialog med tjenesteenhetsleder Hilde Jensen, tjenesteenhetsleder (Prosjektleder / sekretær): Ansvar for fremdrift og koordinering av arbeid. Ansvar for dokumentasjon og møteinnkallelse Marthe Persgård, seksjonsleder: Ansvar for praktisk gjennomføring på seksjonen Lindis Semb, NAV arbeidslivssenter: Praktisk bistand, prosessveileder. Kompetanseheving og informasjon til ansatte og leder Aud Ramberg, bedriftshelsetjenesten: Lederstøtte. Styrking av langtidsfriske medarbeidere. Veiledning på system og individnivå. Anne Beth Hallstrøm, Tillitsvalgt NSF: Pådriver for prosess, viktig rolle i forhold til legitimering av felles prosjekt. Ressursperson i forhold til ivaretakelse ansattes interesser Bente Klepp, Tillitsvalgt Fagforbundet: Pådriver for prosess, viktig rolle i forhold til legitimering av felles prosjekt. Ressursperson i forhold til ivaretakelse ansattes interesser Gerd Sund, Verneombud: Pådriver for prosess, viktig rolle i forhold til legitimering av felles prosjekt. Ressursperson i forhold til ivaretakelse arbeidsfellesskapets interesser 13

14 Organisering og gjennomføring av prosjektet: Prosjektgruppa skal ha faste møter for å ivareta styringen av prosjektet, men ressursbruken skal hovedsakelig legges til arbeid i personalgruppen og opp mot ledelse. Det er et overordnet mål at prosjektet skal bidra til at ansatte og ledelse ut fra en felles forståelse og økt kompetanse skal skape eller videreutvikle et arbeidsmiljø som bruker dialog som et aktivt virkemiddel for å øke nærvær. Den praktiske delen av prosjektet skal organiseres som arbeidsgrupper, som legger fram forslag til retningslinjer, som videre drøftes og godkjennes av prosjektgruppa Det er avholdt to møter i prosjektgruppa, hvor hovedmål, delmål, organisering og rolleavklaring er blitt drøftet og nedfelt i prosjektplan Videre møteplan for prosjektgruppa: 26/ Planlegging av informasjonsmøte og tiltak i forhold til lederstøtte Desember 2010 Evaluering av gjennomførte tiltak, videre planlegging Februar 2011 Evaluering av gjennomførte tiltak, videre planlegging Juni 2011 Sluttevaluering av prosjektet, tiltak i forhold til videre implementering Tidsperspektiv på prosjektet: Steinkjer kommunes overordnede nærværsprosjekt ha varighet til 31/ Prosjektet deles inn i to faser: 1. Arbeidsfase tom 31/ Implementeringsfase/praktisk oppfølging av arbeidsmetoder Januar juni De to fasene har ikke en skarpt skille, men går noe over i hverandre. 1. Arbeidsfase Arbeidsmål Tiltak Ansvar Dato gjennomføring Kommentar Tilføre grunnlagsinform asjon for ledere og ansatte for å klargjøre ansvar og rettigheter ved redusert arbeidsevne Skape en mulighets-kultur med fokus på funksjon å kunne gå på jobb til tross for helseplager Informasjonsmøte med ansatte og prosjektgruppa Tema: Prosjektet tett på - Hva handler det om? Mulighetskulturen fokus på funksjon Ansattes og ledelsens rolle ved redusert arbeidsevne Steinkjer kommunes egenmeldingsrutiner IA-avtalen Informasjon om bedriftshelsetjenesten Utarbeide forslag til rutiner for tidligst mulig dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved redusert arbeidsevne, for å redusere omfang og varighet av sykefravær Marthe kaller inn Marthe / Anne Beth / Bente Aud Lindis Hilde Lindis Aud Marthe / Anne Beth / Bente 5/ kl Fokus på: Tillit og Informasjon Formål: Skape forutsigbarhet 14

15 Kompetansehevi ng i forhold til lederrollen, slik at trygghet og kunnskap sikrer en god dialog og aktiv bruk av virkemidler Veiledningssamtaler v/ Friskgården Info og veiledning fra NAV Arbeidslivssenter for seksjonsledere og tillitsvalgte (Hele Hjemmetjenesten Sør) Januar februar 2011 Utprøving av arbeidsevne bruk av alternative metoder til aktiv sykemelding Aktiv bruk av tilrettelegging og bruk av tilretteleggingstilskudd: Fokus på både muligheter og begrensninger Økt bruk av gradert sykemelding Alle Vår Implementeringsfase Arbeidsmål Tiltak Ansvar Dato oppstart /gjennomføring Kommentar Det etableres kjente og aksepterte rutiner for dialog i forbindelse med funksjonsnedsettelse som påvirker arbeidsevne Rutiner behandles og vedtas Marthe / Bente / Anne Beth Personalmøte Febr Ansatte og ledelse ved Sentrum 2 har en felles forståelse og motivasjon for tilrettelegging. Erfaringsutveksling med ansatte og tillitsvalgte Lindis Personalmøte Febr Bruk av praktiske virkemidler blir en del av den daglige drift Kompetanseheving for ansatte og ledelse Marthe / Hilde / Tillitsvalgte i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Januar 2011 Gradert sykemelding er hovedregel gjennom bruk av tilrettelegging Fokus på muligheter i arbeidsmiljøet. Fortløpende dialog mellom seksjonsleder og ansatte Marthe / Hilde / Tillitsvalgte Våren

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

PROSJEKTET "REDUSR STØYEN I BARNEHAGEN" EVALUERINGSRAPPORT. Nes kommune, Etat for skole og barnehager

PROSJEKTET REDUSR STØYEN I BARNEHAGEN EVALUERINGSRAPPORT. Nes kommune, Etat for skole og barnehager PROSJEKTET "REDUSR STØYEN I BARNEHAGEN" EVALUERINGSRAPPORT Nes kommune, Etat for skole og barnehager 1 1, c Prosjektslutt: Mai 2008 Evalueringsrapport: September 2008 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer