1. Sammendrag Arbeidsprosessen Arbeidsgruppa Rammer for arbeidet Rehabilitering... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5"

Transkript

1 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe Sammendrag Arbeidsprosessen Arbeidsgruppa Rammer for arbeidet Rehabilitering Faser i et pasientforløp Pasientgruppa Diagnoser Pasienter med artrose Pasienter med lokaliserte muskel- og skjelettplager Pasienter med generaliserte smerter / somatiseringstilstander Forekomst, funksjonssvikt og pasientvolum Funksjonssvikt Sykemeldte Uførepensjonerte Henvisningsrater og henvisningsvolum fra primærhelsetjenesten Kostnader Ulike forløp/behov innen pasientgruppa Pasienter med artrose Pasienter med lokaliserte muskel- og skjelettplager Pasienter med generaliserte smerter/somatiseringstilstander Utviklingstrender Status dagens tilbud i Helse Nord Hva fins i Finnmark Hva fins i Troms Hva fins i Nordland Kapasitet Flaskehalser Ventetid... 16

2 5.5 Kvaliteten på dagens tilbud Hva må til for å få en god tiltakskjede for disse pasientene i Helse Nord Primærhelsetjenesten Utredning Behandling Spesialisthelsetjenesten Utredning Operasjon Rehabilitering Forslag om differensiert rehabiliteringstilbud på fem nivåer Oppfølgingsplan med klar målsetting Dimensjonering av tilbudet Spesielle utfordringer Konklusjoner Vedlegg 1...Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 1. Sammendrag Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsak til kroniske lidelser i befolkningen. De fleste muskelog skjelettlidelser har godartet naturlig forløp og er ofte selvbegrensende ved egnet egenomsorg. Likevel er langvarige muskel- og skjelettlidelser den fremste årsak til langvarig sykefravær og uførepensjon. Pasienter med langvarige muskel- og skjelettlidelser er en stor og uensartet gruppe. Forekomsten er økende, og det samme er forbruk av helsetjenester og utbetalinger fra NAV. I 2004 utgjorde det ca 40 milliarder på landsbasis 1. Datainnsamlingen for dette arbeidet har vært krevende. Det foreligger lite dokumentasjon på området, bl.a når det gjelder epidemiologi, tilbud, pasientstrøm, forskning og samlet dokumentasjon av behandlingsaktivitet innenfor Helse Nord. Mange tall er hentet fra landsomfattende undersøkelser eller andre områder i Norge og mye av tallmaterialet blir dermed estimater. Vi mener likevel at tallene kan gi et riktig inntrykk av situasjonen i Helse Nord for denne pasientgruppen. Vi fant 4 store utfordringer: Manglende forskning: Det trengs økt kunnskap om årsakene til muskel- og skjelettplager, hva som kan gjøres for å forebygge og hva som er riktig og nyttig behandling. Manglende felles retningslinjer for diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen og for håndtering av pasientstrømmen. Lite samarbeid mellom og innad i 1. og 2.linjetjenesten. Utilstrekkelig tverretatlig samarbeid mellom helse og NAV Konkrete forslag til en bedre helsetjeneste for personer med muskel - og skjelettlidelser sees under Pkt.8: Konklusjoner. 1 Plager flest, koster mest muskel-skjelettlidelser i Norge. Rapport fra Nasjonalt ryggnettverk

4 2. Arbeidsprosessen 2.1 Arbeidsgruppa Arbeidsgruppa har bestått av Sissi Karlstrøm, fysioterapeut Nakke-rygg-poliklinikken på UNN, Christoph Schäfer, lege i spesialisering ved Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering UNN Unni Ringberg, fastlege/praksiskoordinator i Tromsø, Vegar Fossmo, fysioterapeut og daglig leder ved Finnmark opptreningssenter og Line Hansen, ergoterapeut ved Nordtun HelseRehab. For å ivareta pasientfokuset, ble brukerrepresentant Geir Kårbøl oppnevnt. Han har deltatt på ett heldagsmøte og for øvrig gitt innspill til denne rapporten. Gruppa har ikke hatt leder eller sekretær. Christoph Schäfer og Sissi Karlstrøm har derfor koordinert arbeidet og redigert rapporten. 2.2 Rammer for arbeidet ble det arrangert et oppstartmøte i Tromsø hvor 3 av oss deltok. Etter har vi hatt 5 heldagsmøter i Tromsø, og vi har også samarbeidet via mail. En deltager trakk seg etter orienteringsmøtet, og Line Hansen kom i hans plass. Gruppa har tre representanter fra Troms, en fra Finnmark og en fra Nordland. Det har vært nyttig med god geografisk spredning. Fra april til august 2007 har Christoph og Sissi jobbet med ferdigstilling av rapporten. Vi har opplevd dette som en stor og krevende oppgave. Ingen har vært frikjøpt til å jobbe spesielt med dette. Arbeidet har trukket ut i tid, både på grunn av dets omfang, men også på grunn av sykdom og at flere av deltagerne har hatt problemer med å sette av tid til arbeid og møter. For framtidige prosjekter av lignende art bør etter vår mening iallfall noen medlemmer av Arbeidsgruppa frikjøpes for å kunne gjøre et slikt arbeid kvalitativt bedre og mer tidsavgrenset.i tillegg bør noen som har oversikt over administrative forhold være med, alternativt bør det gjøres et administrativt forarbeid for eks. for å samle inn nødvendig data som f.eks aktivitetstall fra aktuelle avdelinger osv. 4

5 3. Mandat Mandatet for arbeidet med beskrivelse av pasientforløp ble gitt som informasjon på oppstartmøtet Sammenfattet har vi forstått mandatet slik: Formålet med dette arbeidet er å kartlegge tilbudet til pasientgruppen i Helse Nord, dvs. diagnostisering/behandling og rehabilitering for personer med langvarige lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Rapporten skal gi oversikt over kapasitet i forhold til behov. I tillegg anbefalinger om hva som kan gjøres for at det totale tilbudet i regionen skal stå i forhold til pasientgruppens behov på ulike nivåer og i ulike faser i sine forløp. 3.1 Rehabilitering I følge St. medl. 21 defineres rehabilitering som «tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» For de ulike tilstander er det nødvendig med klare kriterier for når rehabilitering skal iverksettes, hvordan den skal gjennomføres og når avsluttes. Dette kommer vi tilbake til. 3.2 Faser i et pasientforløp Innen rehabilitering er det vanlig å peke på forløp for de ulike diagnosegruppene. For denne gruppen er det karakteristisk at den ikke har et lineært forløp. Den akutte fasen kan gå over i en kronisk fase som igjen kan avløses av en akutt fase. For noen pasienter vil også helbredelse av den kroniske eller akutte fasen være mulig. Det er vanlig at funksjonsnivået svinger mye fra dag til dag og over tid. Både funksjonshemmingens omfang og tilstandens kompleksitet kan variere mye mellom forskjellige pasienter, men også over tid hos den enkelte pasient. 5

6 4. Pasientgruppa Muskel-skjelettlidelser utgjør den største diagnosegruppen når man ser på statistikk over langvarig sykefravær og uførepensjon, og folks egen beskrivelse av helseproblemer. For den store majoriteten av kroniske muskel-skjelettlidelser, finner man sjelden fysiologiske eller morfologiske endring som kan forklare smertene. I Norge vil primærlegene i 2/3 deler av tilfellene bruke en symptomdiagnose der diagnosen er basert på pasientens egne utsagn om smerter og plager, og ikke på objektive funn. (NOU 1999) 4.1 Diagnoser Under begrepet muskel- og skjelettlidelser inngår et stort antall forskjellige tilstander. Arbeidsgruppa har valgt å lage tre hovedgrupper med sammenlignbare tilstander. De tre gruppene er: artroser, lokaliserte muskelskelettlidelser og generaliserte smerter/ somatiseringstilstander. Hoved- og undergruppene med tilsvarende ICD og ICPC-diagnosekoder Hovedgruppe Undergruppe ICD10- kode Lokaliserte muskelskjelettsmerter M51 Tekst ICPCkode Rygg M48.0 Spinalstenose L86 Andre lidelser i mellomvirvelskiven M53 Andre rygglidelser L84, L86 M54 Ryggsmerte L02, L03 Nakke M50 Lidelser i cervicalskive L83 M54.2 Nakkesmerter L01,L83 Skulder M75 Skulderlidelser L08 Senerelaterte plager M76 Entesopatier L93 underextremitet M77 Andre entesopatier L87 Bekkenløsning M25.9 Uspes.leddtilstand L99 Artrose M16 Coxartrose L89 M17 Gonartrose L90 Generaliserte smerter/somatisering Generaliserte muskelsmerter Psykosomatiske lidelser M79 Firbomyalgi Myalgi L86 L18 L19 F45 Somatoforme lidelser P75 ICD-10 diagnoser sier sjelden noe om intensiteten av pasientens plager eller vedkommendes funksjonstap/arbeidsevne. Vanligvis vil funksjonstilstand telle mer i forhold til rehabiliteringsprosessen enn den konkrete diagnosen. Vi mangler verktøy for vurdering av funksjon. Det refereres i mange sammenhenger til at kjernesett av ICF-kategorier er under utarbeidelse også for de aktuelle diagnosegruppene. Arbeidsgruppa stiller seg tvilende til om disse vil kunne fungere som funksjonsvurderingsverktøy. 6

7 4.1.1 Pasienter med artrose Artrose er en hyppig tilstand hos eldre mennesker og er den hyppigst forekommende leddsykdom etter 60 års alderen. Det er estimert at ca. 10 % av den voksne befolkningen har symptomgivende artrose, og artrose er en hyppig grunn til uføretrygd 2. Vi har valgt å begrense oss til de største ledd som medfører mest funksjonsbegrensning, og som er mest aktuelt å behandle i spesialisthelsetjenesten Pasienter med lokaliserte muskel- og skjelettplager Dette er tilstander med funksjonstap og smerter avgrenset til konkrete deler av bevegelsesapparatet (skulder, arm, hofte, bein, rygg, nakke eller brystkasse). Hvis vi utelukker metabolsk, nevrologisk og inflammatorisk sykdom, vil de fleste tilstandene være belastningslidelser eller degenerative lidelser, eller de kan skyldes skade. Vanligvis krever ikke diss plagene avansert rehabilitering. Etter gjennomgått utredning vil ofte enkle tiltak som behandling(medisinsk, kirurgisk/fysikalsk) og tilrettelegging medføre at det meste av funksjon gjenvinnes. I tilfeller med usikker genese og diagnose og der behandling ikke fører frem, må de henvises til spesialisthelsetjenesten 3. Felles for gruppen er at dette rammer personer fra yrkesaktiv til høy alder, og plagene kan bli kronisk ved for sen, utilstrekkelig eller feil behandling. For noen tilstander finnes det veldefinerte og avgrensede behandlingstilbud. For andre tilstander er behandlingen mer komplisert og/eller usikker Pasienter med generaliserte smerter / somatiseringstilstander Disse har ofte ukjent eller usikker genese. Det som en gang startet akutt med lokaliserte smerter, kan utvikle seg til en mer omfattende smertetilstand, ofte ledsaget av tretthet, søvnforstyrrelser, konsentrasjonssvikt og andre ukarakteristiske symptomer fra en rekke organsystemer. Generaliserte smertetilstander som f.eks fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom og kronisk smertesyndrom er forbundet med redusert livskvalitet, funksjonssvikt og høy grad av uførhet. I forhold til dysfunsjonell mestring og kronisk smerte, må somatisering vurderes som mulig hovedårsak eller medvirkende årsak til plagene Vår erfaring er at somatiseringslidelser er en stemoderlig behandlet tilstand. Tilstanden blir sjelden diagnostisert som dette og seiler derfor ofte under andre diagnoser (under muskel- og skjelettplager) og får dermed ikke riktig behandling. F45 koden i ICD-10 dekker de mest alvorlige tilfellene. Disse behandles oftest i psykiatrien. 2 Plager flest, koster mest muskel-skjelettlidelser i Norge. Rapport fra Nasjonalt ryggnettverk Lærebok i rehabilitering. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering 2004 (red.wekre og Vardeberg) 7

8 4.2 Forekomst, funksjonssvikt og pasientvolum Forekomsten av sykdommer og plager i muskelskjelettsystemet er svært høy. Det er den vanligste grunn til sykefravær og en vesentlig årsak til uførepensjon. Sykdommene medfører mye lidelse og tap av viktige funksjoner for de rammede. Og sykdommene medfører ofte store økonomiske kostnader for den enkelte og for samfunnet. Det finnes ikke gode data for forekomst, funksjonssvikt, pasientvolum verken i primær- eller spesialisthelsetjenesten, og heller ikke kostnader for denne pasientgruppa. Vi har hentet tall fra forskjellige kilder og har forsøkt å beregne hvordan forholdene er i Nord-Norge. Alle beregninger som er gjort, er av disse grunner svært omtrentlige. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) gir en pekepinn på insidens. For perioden ble det rapportert at ca 8 % hadde plager i muskel- og skjelettsystemet av minst 15 dagers varighet den siste måneden 4. For samme periode fant en også i HUNT at: Kroniske muskel- og skjelettplager som var definert som smerter/ubehag i minst 3 måneder det siste året, forekom hos totalt 45 % av deltakerne 5. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir 27 % av personer bosatt i Nord- Norge at de har sykdom i skjelett- og muskelsystemet. Basert på disse prosenttallene, har vi anslått hvor mange personer i Nord- Norge som har hhv. langvarige symptomer og sykdom i muskelskjelett systemet. Personer i Nord-Norge med langvarige symptomer/sykdommer i MSS* Antall personer Nord-Norge Nord Norge; 10 % av Norge Befolkning Symptomer i MSS over tre mndr Ca % i løpet av 1 år Sykdom i MSS Ca % * MSS: Muskel- og skjelettsystemet Funksjonssvikt Symptomer fra muskel- og skjelettsystemet er den hyppigste årsak til sykemeldinger i Norge. Vi har ikke funnet oversikter som sier noe om disse tilstandenes påvirkning av ADL funksjon (funksjonene for dagliglivets gjøremål). Men antall sykemeldte og uføretrygdede pga disse lidelsene illustrerer den jobbrelaterte funksjonssvikten. Diagnosen sier i liten grad noe om graden av funksjonssvikt. 4 Hagen K, Svebak S, Zwart JA. Incidence of musculoskeletal complaints in a large adult Norwegian county population. The HUNT Study. Spine 2006 Aug 15; 31 (18) : Svebak S, Hagen K, Zwart JA, Prevalence of chronic musculoskeletal pain in adult Norwegian county population. Ralation with age ande gender. The HUNT study, J Musk Pain 2006;14:21-8 8

9 4.2.2 Sykemeldte I følge Statistisk sentralbyrå var legemeldt sykefravær for arbeidstakere i Norge i gjennomsnitt 5,7 % i Vi har på bakgrunn av dette estimert at det til en hver tid var ca sykemeldte arbeidstakere i Nord Norge i 2005 for alle diagnoser. Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå har vi estimert at det til enhver tid var ca 6600 sykemeldte i Nord-Norge pga muskel- og skjelettlidelser i 2005, dvs. 48 % av alle sykemeldte. Se også tabellen under. 9

10 Sykemeldte i Nord-Norge med alle diagnoser, og pga muskel-skjelettlidelser Antall personer Nord- Norge Nord Norge; 10 % av Norge Norge Ca % * *** Arbeidsstyrken Ca % ** Sykemeldte totalt % av syke-meldte totalt **** *Antar at arbeidsstyrken i Nord-Norge er 10 % av arbeidsstyrken i Norge ** Antar at gjennomsnittlig sykemeldingsprosent i Nord-Norge er lik den i hele Norge. *** Tabell: 03780: Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og alder: Kvinner og menn, år i 2006: Menn: , Kvinner Kilde: SSB **** Sykemeldte med varighet ut over 16 dager Sykemeldte i Nord-Norge med varighet ut over 16 dager i 3. kvartal 2006 Nord-Norge Prosent (*Beregnet av vår gruppe) 3. kvartal alle diagnoser kvartal MSS % (*) av alle sykemeldte (9939/20739) Uførepensjonerte Totalt antall (inkludert tidsbegrenset og varig uførepensjon) i Norge med muskel- og skjelettsykdommer var (33,3 % av alle uførepensjonerte) per , Av disse var (39,9 %) i Nord-Norge. Se også tabellen: Norge Antall Nord-Norge Antall Norge Prosent av alle uføre Nord-Norge Prosent av alle uføre Uførepensjon ,2 % 39,7 % Tidsbegrenset ,6 % 44,0 % uførestønad Henvisningsrater og henvisningsvolum fra primærhelsetjenesten Vi vet svært lite om henvisningsrater og pasientvolumet for muskel- og skjelettlidelser. På grunnlag av to forskjellige kilder har vi følgende estimater på pasientvolum og henvisningrater: Iflg Green, New England Journal of Medicine i 2001, blir ca 13 % av de som kontakter fastlegen henvist videre til spesialisthelsetjenesten. SSB har hver innbygger 2,2 konsultasjoner hos fastlege per år (legevakt unntatt). For Nord-Norge betyr det at det er ca 1 million konsultasjoner hos fastlegene per år. Dersom ca 16 % av disse utjøres av plager i muskelskjelettsystemet 6, utgjør dette konsultasjoner med symptomer fra muskelskjelettsystemet per år i Nord-Norge. Det er usikkert hvor mange av disse som henvises 6 Summen av lokale smerter og betennelser, ryggproblemer, generelle smerter, ledd- og giktsykdommer utgjør ca 16 % av pasientkontaktene (beregnet av vår gruppe) 10

11 videre til spesialisthelsetjenesten. Hvis 13 % skulle bli henvist videre, ville det utgjøre personer. Tilbudet til denne gruppen i spesialisthelsetjenesten har vært dårlig. Det er derfor rimelig å anta at det er langt færre enn 13 % henvises Kostnader De samlede kostnader i Norge for muskel- og skjelettlidelser ligger mellom 37 og 44 milliarder kroner per år. Dette inkluderer offentlige utgifter til sykepenger, attføring og uførepensjon pluss utgifter til sykehusopphold, behandling og lignende samt utgifter til sykemeldinger i arbeidsgiverperioden 8. En kan anta at kostnadene for Nord-Norge er på minst 10 % av dette beløpet. 4.3 Ulike forløp/behov innen pasientgruppa Pasienter med artrose Dette er ofte eldre pasienter som ikke er i jobb og som i tillegg har andre kompliserende lidelser. Personer med småleddsartrose gis konservativ behandling i primærhelsetjenesten i form av informasjon, lindrende og aktiviserende behandling. Personer med artrose i knær, hofter og skuldre kan ha nytte av operativ behandling med påfølgende postoperativ rehabilitering Pasienter med lokaliserte muskel- og skjelettplager Mange pasienter med lokaliserte muskelskelettplager vil oppleve en akutt begynnelse av lidelsen som er selvbegrensende og relativt kortvarig. En mindre del vil dog oppleve langvarige plager med tendens til kronifisering og derav vil en del etter hvert utvikle mer utbredte plager. Det betyr at det er viktig ikke å overbehandle i akuttfasen, samtidig må en være oppmerksom på de pasienter som står i fare for å utvikle kroniske plager Pasienter med generaliserte smerter/somatiseringstilstander Pasienter med utbredte smerter har dårligere prognose enn de med mer lokaliserte plager på grunn av høyer smerteopplevelse, mer omfattende funksjonsvikt både i forholdt til dagligliv og yrkesliv. Et mer sammensatt sykdomsbilde, krever en mer omfattende og tverrfaglig utredning og behandling. 4.4 Utviklingstrender Levealderen i Norge øker. Innbyggerne beveger seg mindre, både i jobbsammenheng og på fritida, og de øker i vekt. Hva dette vil bety for utviklingen av lidelser i muskelskjelettsystem er usikkert. Men det er rimelig å anta at de aldersrelaterte tilstandene øker, som f.eks artroser pga økt levealder. Mennesker som beveger seg lite, får oftere smerter i muskel- og skjelettsystemet. En viktig del av 7 Et annet estimat for antall henvisninger i Nord-Norge kan beregmes søol: Antall allmennpraktikere i Nord-norge er 440. Det kan antas at de i gjennomsnitt har pasienter 3 dager i uka, 15 konsultasjoner pr dag, 44 uker i året. Det blir konsultasjoner pr år. 16 % med lidelser i muskel-skjelettsystemet utgjør konsultasjoner i året, dvs personer. En henvisningsrate på 13 % vil overføre 8320 personer til spesialisthelsetjenesten. 8 Ihlebæk C, Lærum E: Plager flest koster mest. Muskel og skjelettlidelser i Norge. Rapport nr 1. nasjonalt ryggnettverk, sept

12 behandlingen av muskelskjelettplager er aktivitet og trening. Det er derfor også rimelig å anta at forekomsten av bløtdelslidelser vil øke. Ut fra vår erfaring er det et økende antall unge med langvarige muskel- og skjelettlidelser som stressnakke, hodepine osv. Det rapporteres at rekruttene ved 1. gangs militærtjeneste er mer overvektig og i dårligere fysisk form enn tidligere. Vi ser at mange sykemeldes pga. plager i muskel- og skjelettsystemet og at bl.a følelsesmessige reaksjoner på livshendelser som for eksempel skilsmisser, arbeidskonflikter, dødsfall, stress i hverdagen o.l er årsak til dette. Som utløsende og vedlikeholdende faktor for muskel- og skjellettplager oppgir mange økt usikkerhet og stressnivå i arbeidslivet. Det er rimelig å tenke seg at store og hyppige omorganiseringer, konkurranseutsetting osv gjør at arbeidsplassene oppleves som utrygge. 5. Status dagens tilbud i Helse Nord Kilde: Helseforetakenes og rehab-institusjonenes intranett og internett sider 12

13 5.1 Hva fins i Finnmark Opptreningssenteret i Finnmark, Alta Spesialistpoliklinikken i Alta Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest. Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes. Kir.avd Spesialistlegesenteret i Karasjok Utredning/legedekning Allmennlege og ortoped tilgjenglig to dager pr. uke Ortoped 6 dager i måneden (fra Hammerfest) Ortopedi (skal bli ortopedisk senter i Finnmark). Fysikalsk medisin (ikke poliklinikk, målgruppe ikke prioritert) Tilgang ortoped Andre spesialister? Operasjoner Artroskopisk kirugi i lokalbedøvelse 3 dager i måneden Hofte-og kneleddsproteser Artroskopisk kirurgi i kne-, skulder- og ankelledd. Rehabilitering Kompleks Enkel Opptrening Oppfølging Yrkesrettert rehabilitering Opptreningssenteret: Hovedsakelig muskelskjellettlidelser (70%) Samarbeidsavtale med Helse Finnmark om mottak av ortopedisk opererte pasienter Fysioterapiavd gir tilbud til inneliggende pas og noe poliklinisk bla. ryggbehandling Smerteskole Lærings-og mestringssenter For tiden ubemannet Røntgen Konv. Rø. (bilder tolkes av radiolog i Hammerfest) Konv. rtg, CT og ultralyd. Konv. Rø, CT, ultralyd, MR Konv. Rø (bilder tolkes v radiolog i Hammerfest) 13

14 5.2 Hva fins i Troms UNN Tromsø UNN Narvik UNN Harstad Nord Norges kurbad Tromsø Salangen Opptreningssenter Utredning/ Legedekning Ortopedi, nevrokirurgi, håndkirurgi, reumatologi og fysikalsk medisin ortopedi ortopedi Spesialister i fys. Med., reumatologi og ortopedi allmennmedisiner Operasjoner Protesekirurgi, ryggoperasjoer, artroskopi, håndkirurgi Protesekirurgi, artroskopi Protesekirurgi, artroskopi Rehabilitering Kompleks Enkel Opptrening Oppfølging Yrkesrettet rehab Rehab tilbud for rygg og nakkepasienter i gruppe og individuell 70 døgnplasser 3 dagplasser individuell opptrening etter ortoped. operasjoner og for muskelskelettlidelser gruppebehandling for fibromyalgi, nakkeplager og arbeidsrettet rehabilitering 33 plasser ortopediske operasjoner, muskelskjelett generell, rygglidelser Smerteskole Gruppebeh for kroniske smertepasienter Lærings-og mestringssenter Foreløpig ikke tilbud til denne gruppen Røntgen Konv rø, CT, MR, ultralyd ledd, Szintigrafi Konv. Rø, CT MR Konv. Rø CT MR 14

15 5.3 Hva fins i Nordland Utredning/legedekning Operasjoner Rehabilitering Kompleks Enkel Opptrening Oppfølging Yrkesrettet rehab Helgelandssykehuset Sømna/rehab Sandessjøen (6 pl+ dagplasser) Fys/med poliklinikk, Sandnessjøen Protesekirurgi, artroskopi Rehab tilbud til ortopediske- og ryggpasienter.6døgnpl Fys/med poliklinikk har tilbud til akutte og kroniske nakke-, rygg-, skulderplager (Sandnessjøen) Rehab tilbud til ortopediske pas (Sømna) Poliklinikk Sandnessjøen Nordlandssykehuse t Bodø Fys.med, ortoped, nevrolog, revmatolog Protesekirurgi, artroskopi Fys.med har Rehab tilbud for pas. med smertetilstander i muskel og skjellett. Døgn- og dagtilbud og poliklinisk Smerteskole Tverrfaglig smertepost Lærings-og mestringstilbud Røntgen Røntgenavd på alle tre sykehus Mestringskurs for pas med kron muskelskelettlidelser (20-25 kurs i året, 6 deltagere pr kurs Konvensjonell rtg. Ct, MR Nordlandssykehuset Lofoten Nordlandssykehuset Vesterålen Nordtun Helse Rehab Valnesfjord Helsesportsenter Ortopedisk avd ortopedi Spesialist i samf.med, indre med.og fys.med Protesekirurgi, artroskopi Fys.avd som har opptrenings tilbud til pas. etter ortopediske inngrep Protesekirurgi, Artroskopi Lødingen rehab.senter:pas med ortopediske diagnoser Konv. Rø, CT, MR Konv. Rø og CT? Rehab tilbud til pas. etter protesekirurgi, artroskopi og pas. med rygg problematikk (55 døgnplasser, ortopediske pas. utgjør ca. 50% på årsbasis) Tilbud om arbeidsrettet rehab. 15

16 5.4 Kapasitet Det er svært vanskelig å beskrive over- eller underkapasitet da vi ikke kjenner nøyaktig antall pasienter som har behov for utredning, behandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Det finnes heller ikke god nok dokumentasjon for hvilken behandling som har effekt. Tilbudet for pasienter med kroniske muskelskelettlidelser anses dog som svært underdimensjonert. Vi mener at de fleste av disse pasienter med uspesifiserte plager burde utredes ved fysikalsk medisinske poliklinikker/ avdelinger, så lenge det ikke er aktuelt med kirurgiske inngrep. Mange pasienter havner i dag hos feil spesialist og gjerne hos flere. Både nevrokirurger, ortopeder og revmatologer og delvis også nevrologer utreder i dag pasienter som egentlig ligger utenfor deres målgrupper og hvor de ofte ikke har tilstrekkelig behandlingstilbud. En bedre samordnet spesialisthelsetjeneste vil i større grad kanalisere rett pasient til rett spesialitet og pasienten vil bli raskere ferdig utredet Flaskehalser Vi har for dårlige datagrunnlag til å kunne si noe om dette. Dette burde være gjenstand for systemanalyser så vel innad i helsevesenet og mellom helsevesen og NAV. Ventetid på radiologiske undersøkelser, spesielt MR, spiller trolig en rolle. Vi har dessverre ingen oversikt over dette. Vi er usikker på om dette i hovedsak er et kapasitetsproblem eller mest et prioriteringsproblem. Det er kjent at en del radiologiske undersøkelser bestilles uten kritisk vurdering av indikasjon Ventetid Vi mangler gode data også på dette området. Det er lang ventetid for mange tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Vår erfaring er at i mange tilfeller kan lang ventetid bidra til å stoppe tilfriskningsprosesser og føre til økende kronifisering. Vi gir under en kort oversikt over ventetid til utredning eller innleggelse hentet fra per for de antatt største diagnosegruppene i kategorien for muskelskjelettsystemet. 16

17 Ventetid til utredning eller innleggelse Kategori Utredning Poliklinisk behandling/ dagkirurgi/ innleggelse gjennomsnitt median gjennomsnitt median Hofteleddsartrose 8,8 uker 9 uker 9,3 uker 6 uker protese Kneleddsartrose 9,3 uker 8 uker 10 uker 6,5 uker protese Skulderbehandling 11 uker 8,8 uker Nakkekirurgi 12 uker 14 uker Ryggkirurgi 11uker 11,9 uker Vi har slått sammen noen av kategoriene som brukes på Skulderbehandling består av skulderartrosikopi og skulderoperasjon (åpen); stabiliserende, ruptur, protese. Nakkekirurgi består av nakke cervicale prolaps og nakkekrurugi, annen. Ryggkirurgi består av Rygg:fiksasjon og Rygg Operasjon Spinal stenose og Rygg prolaps. Det er beregnet gjenomsnittlig og median ventetid for sykehusene i Nord-Norge for artrosekategoriene. For de sammenslåtte kategoriene er det bare beregnet gjennomsnittlig ventetid. Gjennomsnittstall gir delvis et skjevt bilde av ventetid. For eksempel er aktuell ventetid på UNN for hofteproteser f. eks. er 26 uker for å komme til vurdering, og så 48 uker for operasjon=1,5 år. (kilde Nordlys ) Det finnes ingen oversikt over ventetider for polikliniske undersøkelser for utredning/konservativ behandling av plager i muskel- og skjelettsystemet. Vi har ikke hatt ressurser til å kartlegge hver enkelt helseinstitusjons ventetider. Det kan nevnes at ventetiden for vurdering ved nakke- rygg poliklinikken ved UNN er 3-6 måneder. 5.5 Kvaliteten på dagens tilbud Begrepet kvalitet er vanskelig. Det finnes i dag ikke anerkjente kvalitetsindikatorer som kan legges til grunn for vurdering av kvalitet Vi vet svært lite om den samlede kvaliteten på dagens tilbud. Vi har ingen grunn til å tvile på at den enkelte utøver gjør så godt han/hun kan, men vår erfaring er at ikke alle aktører er oppdatert på nye undersøkelses- og behandlingsprinsipper. Dagens tilbud mangler i stor grad samhandling mellom fagpersoner, enheter, nivå (forskjellige enheter) og styring av pasientstrømmen til riktig instans. Vi har et inntrykk av at det ofte mangler et helhetlig syn på pasientens problemstiling og at det foretas delvurderinger av tilstanden (ekskludering av sykdom eller operasjonsindikasjon) uten at dette fører fram til en løsning for pasientens problemer For konservativ behandling er det dokumentert at tverrfaglige tilbud som bygger på kognitiv intervensjon og aktivitet er bedre enn passiv behandling. Vi vet det er flere rehabiliteringsinstitusjoner som bygger sine behandlingsprogram på dette, men vi er usikker på kvaliteten og det foreligger lite/ingen dokumentasjon på kvalitet og resultater. Når det gjelder kvaliteten på operativ behandling, har Norge et nasjonalt register for alle typer proteser, korsbåndskader, ryggoperasjoner og hoftefrakturbehandling. Det registreres primær- og 17

18 revisjonsoperasjoner for å lære mer om kvaliteten av de enkelte protesetypene og operasjonsmetodene. 18

19 6. Hva må til for å få en god tiltakskjede for disse pasientene i Helse Nord De fleste pasientene med denne type plager behandles i primærhelsetjenesten, og en mindre andel henvises til spesialisthelsetjenesten. Denne pasientgruppa må prioriteres høyere enn det gjøres i dag. Det er viktig at muskel- og skjelettlidelser blir diagnostisert på et tidlig tidspunkt og håndtert etter gjeldende retningslinjer der dette finnes. Vår erfaring er at sjansene for at tilstanden blir langvarig, øker jo lengre tid som går fra symptomdebut til tiltak iverksettes. Dermed blir utfordringen å få rett pasient på rett sted på rett tid Dette krever godt samarbeid mellom 1. og 2.linjetjenesten med felles retningslinjer for hva som er god undersøkelse og behandling for denne pasientgruppen og riktig tidspunkt for eventuell henvisning. Vedlagte flytskjema vedlegg 1 fremstiller hvordan vi tenker oss et godt pasientforløp. Vi utdyper hvert punkt og kommer med forslag til forbedringer. 6.1 Primærhelsetjenesten Utredning Det er viktig at muskel/skjelettlidelser blir diagnostisert på et tidlig tidspunkt og håndtert etter gjeldende retningslinjer der det finnes. Dette må skje innen rammen av en god konsultasjon / samtale der nødvendig kartlegging utføres og informasjon gis. En viktig forutsetning for dette er at fysioterapeuter/kiropraktorer organiserer tilbudet sitt slik at ventetida for behandling er minimal. Det finnes internasjonale retningslinjer for undersøkelse og behandling for lave korsryggsmerter (akutte og langvarige) og bekkenløsning. Det er viktig med mulighet for tverrfaglig samarbeid; god kommunikasjon før, under og etter behandling mellom fastlege, bedriftshelsetjeneste og fysioterapeut/kiropraktor. Forslag til forbedringer: 1. Unngå unødvendige utredninger. 2. Større kompetanse i alle ledd og økt tverrfaglighet 3. Strukturert samarbeid mellom lege og fysioterapeut/kiropraktor. 4. Kriterier for undersøkelse og behandling og henvisning til spesialisthelsetjenesten, 5. Bedre informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten og til primærhelsetjenesten begge veier ang. faglige forhold og organisering av tjenesten. 6. Forpliktende samarbeid med NAV. 19

20 6.1.2 Behandling All behandling krever aktiv deltakelse fra pasienten og skal omfatte rådgivning, informasjon og egenaktivitet. Behandling kan innbefatte medikamentell behandling, kognitiv intervensjon, forskjellige former for fysioterapi og kiropraktikk. De viktigste behandlere er leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Ergoterapeuter, bedriftshelsetjeneste og NAV er viktige aktører for å forhindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tilrettelegging og tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø, kan være effektive tiltak. Det er viktig å ha godt samarbeid mellom behandlerne, NAV og arbeidsgivere Det er fortsatt begrenset kunnskap om hvilken behandling som er mest effektiv. Nyere studier viser at aktive tiltak kombinert med kognitiv tilnærming gir best effekt. Det bør i hovedsak henvises til behandlingsformer som viser dokumentert effekt. Behandlerer må bli flinkere til å være kritisk til langvarig behandlingsserier, både for å unngå passivisering, sykeliggjøring, kronifisering og å skape avhengighet til behandling/behandler. Alle trenger ikke behandling. God informasjon om plagene og gode forslag til egenomsorg/egenaktivitet kan for flere gi nok trygghet og være tilstrekkelig. Forslag til forbedringer: 1. Unngå passiviserende og langvarige behandlingstilbud som ikke har dokumentert effekt. 2. Strukturert samarbeid mellom fagfolk og etater. 3. Organisere fysioterapitjenesten slik at ventetiden minimaliseres. 4. Etablere gruppebehandlingstilbud i primærhelsetjeneste med hovedvekt på info, kognitiv intervensjon og aktivitet. 5. Klare retningslinjer for når pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten 6.2 Spesialisthelsetjenesten Utredning Vår erfaring er at de fleste pasientene i denne gruppen konsulterer minst 2-3 forskjellige spesialister før endelig diagnose stilles og utredningen avsluttes. Dette tar lang tid og holder pasienten på vent i en uavklart situasjon. For å unngå dette er det viktig at diagnose stilles raskt og at utredning begrenses til det nødvendige og også i avsluttes. Det er nødvendig at pasienten får en forståelse av diagnosen og hva dette innebærer slik at han kan ta eget ansvar i den videre prosess i forhold til aktivitet, tiltak og evt behandling. Forslag til forbedringer 1. Det organiseres en egen seksjon på de større sykehusene (for eksempel tverrfaglig senter) og et koordinerende tilbud på de mindre sykehusene for undersøkelse og behandling for denne pasientgruppen. 20

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015 2025 Utkast med innarbeidede høringsinnspill Februar 2015 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Fra handling til samhandling 2014 2019

Fra handling til samhandling 2014 2019 Fra handling til samhandling 2014 2019 Helse Nords diabetesplan Evaluering og revisjon av handlingsplan for diabetes 2008 2013 Rapport fra Helse Nords fagråd for diabetes 2013 Forord Helse Nords handlingsplan

Detaljer

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Utkast med høringsinnspill, juni 2015 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag.

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE Vedtatt 1998 Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG... 6 1.1. Hovedinntrykk - sammendrag...6 1.2. Forslag til tiltak....6 1.2.1. Organisering...6 1.2.2.

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader

Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader HØRINGSSVAR TIL HELSE NORDS RAPPORT: BEHANDLINGSTILBUDET TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE NORD.... 1 KORT HISTORIKK

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker»

Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker» Norsk psykiatrisk forening Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker» 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Olaru Radian-Alexandru design/ombrekning:

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer