Ithn RAMMETILLATELSE - DYVEKES BRU. JT [111. kilili Inn I lai C L: (111.1keiler h2gilin2.1o tru. ; 2,1.1 VilLu idr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ithn RAMMETILLATELSE - DYVEKES BRU. JT [111. kilili Inn I lai C L: (111.1keiler h2gilin2.1o tru. ; 2,1.1 VilLu idr"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten E3YDELGAMLE OSLO l'-ff Tegn 3 AS Poslboks 6380 Sluppen 7492 TRONDHEIM JUL 2014 I iki 4- _: Li ', -- 2 (1 13P5.AUnd%edhtmenklv Ithn B8 aneniass DAAFKES Etendom: Tiltakshm er mmlehoen snon ee taaml Adres4e: Stflall ards eate OSLO Soker. leen 3 AS Adresse: Ponboks 63MI Slunnen Entakstsne: Mur sumemur Tdmksan: VesemIte terrenet mwren RAMMETILLATELSE - DYVEKES BRU JT [111. kilili Inn I lai C L: (111.1keiler h2gilin2.1o tru. ; 2,1.1 VilLu idr Soknaden omfatier etablering aa skalepark på Dyvekes bro og i området nordost for broen. Det etableres kuhert under broen som forbinder skatepark med eksisterende skatebotal pa broens son ealside. 1 medhold av plan- og bygningslovens 20-1 a og d godkjennes soknaden, moluill Plan- og bygningsetalen den med kompletterende dokumentasjon senest av medhold aa pbl gis det diapensasjon fra: Regulert formål beplanlel offerillig plass Regulerl formål offentlig kjorebane PbI vedrorende aa sland nabogrense Fra alstandsbesiemmelsene i vegloaen. Det foreligger merknader til soknaden. Plan- og bygningsetaten behandler denne sak ener mynchehei tildelt etaten i Byradens sak as I B. Soknaden Tiltaket befinner seg pa og ed Ds ekes bro, i knsset Bispegata St.1-lahards gate og o criembane erkets sporomrader mot Loda len. Dy ekes hro beseir to brostykker. loorav kun det ene er i bruk. IhItaket befinner seg i Bydel Ganne Oslo. ": 11,,..mdis-anna SIS Bel-mieh2eninnevin 112I SH ILInkpr.1;1.1,11 kunje -mikr.:1 2- III Iri hktak. :. I2 0-1

2 Saksnr: Side 2 av 14 Søknaden omfatter etablering av skatepark på Dyvekes hro og områdel nordøst for broen. Det etableres kuivert under broen som forbinder skafepark med eksisterende skarebowl på broens sørvestside. Det oppføres en toalettbygning I tilknytning til anlegget. Toaletthygning er på tegninger oppgirt å være ca. 53trt2. Tiltakel har blitt diskutert i forhåndskonferanse av med PBEs saksnummer Byggetiltaket medfører dispensasjoner fra følgende: Regulen formål heplantet offentlig plass Regulert formål offendig kjørebane Pbl vedrørende avstand nabogrense Fra avstandsbestemmelsene i vegloven Gjeldende plangrunnlag Elendommen er regulen dl of fenflig kjørebane/veigrunn, samt beplantet of fentlig plass, gjennom reguleringsplan S-444, vedtatt Deler av arealet på eiendommene er under ornregulering gjennom PBEs sak Tiltaket vurderes å neke komme i konfultt med eventuell ny regulering. I henhold til vedtatt Kommunedelplan for Alna miljøpark av , foreligger det torslag om gjenåpning av Alndelva i området ten inntil planlagt skateanlegg og kulvert. Forslaget er i pianen inntegnet som en prinsipptrase unntatt juridisk binding. Urtalelser fra annen myndighet Del foreligger uttalelser fra Riksandkvaren, Eiendoms- og byfornyetsesefaten (EBY), Vann- og AvIrmsetaten (VAV), Norsk instilutt for kultunninneforskning (NIKU), Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten (HYM) og Jernbaneverket. Riksaottkvaren har I brev 2V uttalt seg til tiltaket. Riksantikvaren gir dispensasjon fra kulturrninneloven 11første ledd for graving i torbindelse med elablering av skateanlegg og arn f1. Tillarelsen gjelder til Det stilles som vilkår at det foretas en arkeologisk overvåkning av gravearbeidene gjennomført av NIKU. Gravearbeider i forbindelse med tiltaket skal begrenses til den angine gravedybde og graveareal som er oppgitt. Det anføres videre at sikkerhetsgjerde/muren som må ramme inn deler av anlegget ikke vil virke utilbørlig skjemmende på det amomatisk fredete byanlegget St. Halvards gate/stromsveien, og at hensynet til universell utforming i defte tilfellet veier tungt i antikvarens vurdering. Riksantikvaren ber tiltakshaver vurdena en materialbruk som sikrer a barrierevirkningene av muren/sikkerhetsgjerde minimeres og gjør tiltakene mest mulig transparente, samtidig som den bør være av en slik kdralker at det ikke innbys til taggingtgraff16. Def anføres videre al den nærliggende Minneparken ligger vesendig lavere i terrenget enn liltaksområdel og er omkranset av store trær. Det vuoteres eerfor at dltaket- tkke vil virke inn på og forstyrre defte vesentlig grad. Tiltaket vurderes videre å være positivt for nærmiljøets barn og unge og ef vildig sarnfunnsmessig tiltak. Riksamikvaren påpeker avshaningsvis at det dersom ved gjennomføring av tiltaket skulle fremkomme automatisk fredete kulfurminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses i den grad de kan berøre kulturminnene, jf. kmi. 8 andre ledd. Riksantikvaren avgjør i så fall snarest mulig, og senesf innen 3 uker, om tillaket kan fortsette og vilkårene For dette. Det foreligger tillatelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaæn til etablering av skatepark med filhørende konstruksjoner, installasjoner og utstyr på gnribnr. 233/174. Det tremgår av vedlagt plankart at avtalen

3 Saksna Side 3 av 14 også omhandler omsøkt brostykke over sporområdene, arealet der kulvert skal plasseres, samt eks)sterettde skatebowl på broens nordvestside Det fremgår videre av avtalen at grulmeier med 6 maneders skriftlig varsel kan kreve kontraktsobjektet flyttel eller beskyttelsestiltak iverksatt, dersom grunneier ønsker å gjennomføre noe som gjør det nødvendig å beskyde eller flytte kontraktsobjektet. ann- op avløpsetaten har i brev av anbefalt tillatelse med de forutsetningene som går frem av VAVs brev. Norsk institutt for kulturminneforsknintt har i brev av unalt seg til tiltaket, NIKIJ viser tïl at man ikke har noen myndighet når det gjelder krav til arkeologiske undersøkelser, men gjennomfører slike på vegne av Riksantikvaren etter dennes vedtak. Uttalelsen er videre en arkeologisk orientering om ttmrådea Det opplyses om at det er lite sannsynlig at grunne fundamenter i området vil medføre konflikt med automatisk fredete kulturlag. Bydel Gamle Oslo har vedlak av anmodet om at PBE gir dispensasjon fra plangrunnlaget slik at Gamlebyen Sport og Frirld km utvide stu tilbud i henhold til søknaden. Det bes videre om at det i tillatelsen settes vilkår om at det må inngås en skjdtselsplan med bydelen iht tidligere vedtak i BU-sak 36/2013. Bymiliøetatea har i brev av uttah seg til tittaket BYM ser positivt pa det foreslåtte tiltaket, som vil medføre en aktivisering av et lite brukt område, blant annet ved gjenbruk av el nedlagt brostykke. Prosjektet vil forsterke skatettlbudet Oslo og bidra til at det lokale fritinstilbudel for barn og unge blir vesentlig bedre. Etablering av skatepark på det nedlagt brostykket vil i tillegg åpne for allmenn ferdsel over dette På bakgrunn av begrunnelsen for dispensasjonene som gis i søknaden, seu i sammenheng med tiltakets mange positive ringvirkninger, godkjenner som etterspurt BYM avtalen. Del tas forbehold om at uttalelsen fra Alnaelvas Venner tas til etterretning, og det minnes jtr, denne om at en Remhdig åpning av Alnaelva i området kan vise seg å ville kreve rivning av brostykket (eller evt, en potensielt kostbar modifisering av brokonstruksjonen). Det er en prøttisk malserning å gjenåpne rørlagte elve- og bekkestrekninger, jfr. Byøkologisk program Vtdere forutsettes hele Alnaelva gjenåpnet innen 2020, jfr. KDP Alna Miljøpark. BYM vil også anbefale at det legges Itmengerfor detaltutformingen av anlegget som styrer denne mot en utforming i retning av åbeplantet offenthig plass», jf. eksisterende regulering. Jernbaneverket har i brev av unalt seg til deler av tiltakei. Det vises til mottatre tegninger for sikringsskjermer mot jernbanen på Dyvekes bro, og anføres at tegningene godkjennem Del minnes videre om at oppsynsmann Holterhuset må kontaktes for å godkjenne utførelsen av arbeidene, og at denne vil gi Iminger om utførelse av skjermene og evt. sikkerbetsmann under arbeidene eller andre føringer. Protester/bemerkninger Det foreligger tre merknader til tiltaket. St. Halvards gate 23 AS, datert : De anfores at parkanlegg grenser til deres eiendom, og at man ofte er plaget med tagginglgraffili, spesielt endevegg mot grøntarealet. Det hes derfor om ytterligere opplysninger om hvilke planer som foreligger for parkanlegget mot St. Halvards gate 23, og hvitke konsekvenser dene vil ha for mulighet dl å rierne graffiti og generelt vedlikehold av bygningen. Det stilles også spørsmålstegn ved hvorvidt tiltaket vil medføre mer tagging. Der anfores avslutningsvis at man i mgangspunktet er veldig positive til at områdel rundt Dyvekes bro blir oppgradert og benyttet av allmennheten. Ansvarlie søkers kommentar:

4 Saksnr: Side 4 av 11 Ansvarlig søker opplyser om at det ikke er planlagt byggverk, anlegg eller andre olfåk i nærheten av den omtalte endeveggen. Det anføres at oppgradering av parken ventelig vil føre til økt aktivitet i området, Inen hvorvidt derfe kan medrøre mer ragging er vanskelig å vurdere. Det opplyses om at forhindring av eventuelle lovbradd vanskelig kan styres i en byggesak. men at økt aktivitet i el område erfaringsmessig vil føre til økt sosial kontroll. St. Halvards gate 25 A-C AS, datert : Det anføres at man stiller seg positive til tiltaket, men at man bar noen kommentarer angående støydemping. Det opplyses om at området allerede er utfordret med støy fra jernbane og veinett, særlig fra Dyvekes vel og mororvei I Lodalen. Skaring vurderes å medrøre vesendig støy når dethoppes på ramper etc. Det bes derfor om at det vurderes støydempende tiltak for anlegget, særlig på Dyvekes bro. Langsiden på St. Halvards gare 25 vender direkte mot broen, og på denne siden er det halkonger og soverom Man ser for seg at en støydempende vegg mellom bygget og skateanlegget vil virke positivt på dette_ Det bes videre om at der vurderes bruk av støydernpende materialer i utformingen av anlegget tor øvrig, sa vel som stoydempende beplanting. Ansvatli søkers kornwe-mr: Ansvarlig søker anfører at området allerede er støyutsatt. Skating vil medføre noe mer støy, blant annet impulsstøy ved hopp og landinger, Størstedelen av anlegget vil Imidlertlil bestå av forholdsvis massive konstruksjoner som støyer mindre enn tradisjonelle ramper i treverk. Det anføres avslutningsvis at aktivitet på brua er vurdert å ikke generere støy som emirer situdsjonen i området, gitt det eksjsterende støybildet. Alnaelvas venner, datert : Vi er nettopp blio oppmerksomme på at det foreligger en byggesak her. Vi har tidligere vært i kontakt med Bymiljøetaten etter avisoppslag, men fikk til svar at etaten ikke hadde noen planer her. Som det fremgår av dokument i saken, var Bymiljøetatens rolle en misforståelse, idet det er Eiendorns - og byfornyelsesetaten (EBY) som har inngått en betinyet avtale med Gamlebyen Sport og Fritid (GSF)om sistnevnte.s rett til å etablere skampark med tilhørende konstraksjoner, installasjoner og utstyr på ynr. 233 bnr Alnaelvas Venner er i uwangspunktet poshh,e hi tiltaket, og er etlige i det som star i mulighetsstudien tilknyuet KDP Atna Miljøpark: «Skateparken ved Dyvekes bru gir mangfold og liv til området.» Imidlertid savner vi miljøparkaspektet i de dokumentene som fore1igger. Vi kan vanskelig se at det er grutmlaglbr å hevde at «del omsakte nitaket fimer ikke Pia represenierc haen formirm interessekonflikt» (s. 4 i Tegn 3s dispensosjonssøknad av 13. mars 2014). Der er jo meningen at Alna skal gjenåpnes i detce området Jj. at KDP Alna Miljepark, vedtatt av bystyret 6. mars 2013, foraesetter at hele Alna skal gjenågnes og miljøpppgraderes innen Crunrwr varslet innsigelse fro Jernbaneverket ble traseen for Alna unntatt rettsvirkning langs Dyvekes vei og fra Dyvekes bro til vannspeilet i Middelalderparken, slik at Jernbaneverket kunne trekke sin mnslgefse. deue partiet viser vedtaa plankarl derfor en prinsipptrase for Alna unntatt juridisk binding Samtidig er det tatt inn i 19 i reguleringsbestemmelsene ut «ROS-analyse og forslag til avbøtende tiltak knynet til gjenapning av Alna langs Dyvekes vei og fra Dyvekes bro til vannspeilet i Middelaldernarken skal forelegges Jernbaneverker til uttalelse». I retningstinje 16 (Delområde 10 Kwerner Lodalen)heter det videre i bystyrevemoket: «Som grunnrag for endelig vedtak for gjenåpning av e3vestrelminy lanys Dyvekes vei og videre til vannspeilm i Middelolderparken skal det foreligge dokumentasjon av tiltaket på prosjekteringsnivå.» Under arbeidet med KDP Alna Miljøpark engasjerte Plan- og bygningsmaten Civitas t'ddgiyergrhppe AS med samarbeidende konsulenter til å gjennomføre en mulighetsstudie for Wenåpning av Alna med

5 Saksnr: Side 5 av 14 tilhørende parkarealer for områdene Bryn og Lodalen/Garnlebyen. MuUghemstudien (TV 26. januar 2009 lanserte to alternativer for gjenåpniny av Alna ved Dyvekes bro (s. 43ff), ett alternativ på sørøstsiden av jernbunesporene og eu alternativ på nordvestsiden av sporene vedlayte plankart fra studien). Studien forkastet en løsning med å føre Alna over jernbanesporene på den nedlagte delen av Dyvekes bro med følgende begrunnelse (s, 45). «En løsning som baseres på purnping av så store vannsnasser er ikke ønskelig. Løsningen er også uønsket fra Byantikvarens side, sorn arbeider for riving av gumle Dyvekes bro.» 1 KDP Alna Miljøpark gjengis de to alternativene, samlidig som det understrekes at den vanskehyste delen å gjenåpne er strekningen langs Dyvekes vei mot Gantlebyen (s. 72). Daværende uklarhet knyttet il endelig tras5 for Follobanen og Jernbaneverkets betenkeligheter gjorde at man her endte opp med en prinsipptrase for gjenåpning av Alna. Gjenåpningsalternativet nordvest for sporornrådet vil berøre eksisterende skatepark og antakelig også deler av GSFs planlagre kulvert under de to Dyveke-broena Gjenapningsalternatryer sørøsr for sporområder lorutserrer ar Alna fremføres mellom jernbanesporene og sørøstre brokar for de to Dyvekebroene. Avstanden mellom nærmeste spor og brokaret for nye Dyvekes bro er arnakelig tilswekkelig 5tor til ai det er unødvendig med spesielle tiltak her, men avsranden mellom nærmeste spor og stfrøstre brokar for gamle Dyvekes bro er i day altfor liten til at Alna kan gjenåpnes. Der vå trolig ikke vtere mulig li fjerne eller legge orn det jernhanesporet som ligger nærmest brokaret. Vi har derfor, i likhet med Byantikvaren, sett for oss at gamle Dyvekes bro rives. Skal gamle Dyvekes bro bli stående, forutseuer det ar sørøstre brokar trekkes ca. 10 m lengre mot sørøst, noe som vi1 gi store kostnader knyttet til forlengelse av broa. Dersom den vesrre delen av gamle Dyvekes bro beholdes for å kunne brakes som skawareal, må brou fa ny fundamentering mellom jernbanesporene. Alnuelvas Venner og Oslo Elvefbrum har gjennom drøyt tre ar vært i kominuerlig dialog med Jernbaneverket om gjenåpniny av Alne fra Dyvekes bro til vannspeiret 1Middelulderparken. For partier fra Saxegaarden til vannspeiler er traseen for Alna på det nærmeste på plass. Jernbareverker har påtatt seg å bekoste en dykket løsning for Alna under utgående sper for østfoldbanen i Klypen, dersom Jernbaneverltet ikke lykkes med å senke dette sporet tilstrekkelig il ar Alna kan åpnes ikke bare over tre, men over alle de lire planlayte jernhartesporene i Klypen. Jernbaneverket har varslet at de vil innkalle oss til et møte om traseen for Alna når deres ingentører har sett nærmere på muligheten far å senke sporet for utgående fastroldbane ytterligere. Jernbaneverket har becit om at vi deue møtet også går grundigere inn i problematikken knyttet til fremføring av Alna fra partiet ovenfor Dyvekes bro og ned til Saxegaarden. Stik vi ser det, vil den beste løsningen ved Dyvekes bro være å gjenåpne Alna på sørøstsiden av sporene. Velges denne løsningen, får gjenåpningen ingen konsekvenser for den delen ay skateparkanlegget som ligger / planlegges lagt på nordvestsiden av jernbanesporene. Løsningen vil imidlerad kunne få konsekvenser for bruken av gamle Dyvekes bro tir skateaktiviterer. Dersom Plan- og byyninaseraten innvilger søknaden om rummetillatelse, noe vi anbefaler, er det viktig å være klar over at dette begrenser mulighetsrommet for hvor Alna kan gjenåpnes ved Dyvekes bro, ider en åpning langs nordvestsiden av sporornrådet antakelrg ikke vil were mulig uten betydeltge innyrep i skateardegyet, Det er også viktig at GSF blir gjort oppmerksom på at hele eller deler av gamle Dyvekes bro vil kunne bli revet allerede om 5-6 år om bystyrets vedtak om å åpne Alna innen 232O skal kunne realiseres. If, 5 13 i avralen mellom EBY og GSF om seks måneders skriftlig varsel i sti rilfelle. Dermed vil GSF kunne ta stilliny ril hvor mye midler de vit investere i skateanleggene på brom Dersom hele eller deler ov gamle Dyvekes bro tenkes beholdt etter gjenapningen av Alna, bør det også vurderes hvorvidt nyfundamenteringen av brou bør foretas allerede før skateanleggene etubleres på bron Ansvarlie søkers kommentar:

6 Saksnr: Side 6 av 14 Ansvarlig søker viser til at vedlagt kartskisse fra Alnaelvas venner viser at foreslått elv ikke er lagt inn på omradet som nå tas bruk til skatepark. Det anføres at det øktignok er nærtøring ved punkt 3 i kartet, men at man ikke kan se at omsøkt tiltak er til hinder tor frennidig etablering av Alnaelva. Det opplyses videre at mesteparten av tiltaket ligger mye høyere i terrenget enn der elveløpet er pianiaguaktuelt, ug de lavereliggende delene av skateparken tar i bruk områder i kulvert under den forholdsvis tette brokonstruksjonen på Dyvekes bro; et sted som slitedes ikke er spesielr aktueit for elvearming. Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Tiltakshaver ønsker å etablere skatepark i forbindelse med eksisterende "skatebowl'' sørøst for Dyvekes bru. Dette ønsker man å gjøre ved å bygge en kulvert under Dyvekes bru, samt opparbeide områdene på motsatt side av broen til park- og tritidsformål (ghnr. 233/174 og 250/45). I tillegg har GSF (Gamlebyen Sport og Frittd) skatfet seg bruksrett på brolegemet over spordmrådene som ikke lenger er i bruk, jamfor avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetacen. Brua vil bli integrert som en del av skateparken. Området sum skal videreutvikles fremstår i dag som et ilie attraktivt rescareal mellom SL Hal vards gate og sporområdene mot Lodalen. Det søkes om folgende dispensasjoner: Fra regutert formål beptantet offentlig plass Fra regulert formål offentlig kjørebane Fra plit vedrørende aystand nahogrense Fra avstandsbestemmelsene i vegloven Plan- og bygningsetatens vurdering Plan- og bygningsetaten kommentar til uctalelser fra andre myndi_gheter: Plan- og bygningsetaten vil be om estetisk redegjørelse for detaljutforming av tiltaket for å sikre at merknader fra Riksandkvaren og Bymiljøetaten vedwrende uftorming av park og gjerdetmur i størst mulig grad blir ivaretaw Videre vil det blir stilt vilkår om at det inngås en skjøtselsplan med Bydel Gamle Oslo. Vedrørende Jernbaneverkets uttalelse vurderer etaten at denne ikke er uttommende for tillaket, men kun herører deler av tittaket direlete knyttet cil stkring av Dyvekes bro. Skatepark og kulvert er ikke nevnt i Jembaneverkets uttalelse. Tiltaket for øvrig ligger nærmere enn 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, og er således i strid med jernbaneloven 10, Etaten vurderer dertor at uttalelse ikke er tilstrekkelig for tiltaket som helhet, men viser til SAK/VSA K hvor det går frem at kommunen ikke har samordningsplikt med Jernbaneverket. Det anses derfor at forholdet til avstandsbestemrnelsene i jernbaneloven 10 og Jernbaneverkets eiendom for øvrig er ec privatrettslig anliggende som er forutsact avidart for at tillaket kan gjednomtøres. Nabomerknader fra St. Halvards gate 23 og 25 Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket ikke vil være til hinder for vedlikehold av St. Halvards gate 23. Etaten kan ikke se at dltaket i seg selv vil bidra til en potenstell økning i lovbrudd i området, og anser at dette uansett er et forhold som faller uten for det kommunen skal vurdere i den enkeite hyggesak. På generelt grunnlag er etaten imidlertid enig med ansvarlig søker i at økt aktivitet i området kan føre til større sosial kontroll, Vedrørende støynivå forutsetter Plan- og bygningseraten at gjeldende hyggteknisk forskritt vedrørende krav til lyd og vibrasjoner ligger til grunn for prosjektering og gjennumføring av tiltaket. Merknad fra Alnaelvas venner Plan- og bygningsetaten viser til at prinsipptrase for mulig gjenapning av Alna ikke er juridisk bindende, og al det således er vanskelig å nekte nye tiltak i området uten at det nedlegges midlefjcbg forbud mot

7 Saksnr: Side 7 av 14 En mulig åpning av Alna i dette området er imidleitid en viktig målsetning med KDP Alna miljøpark, og maten ser det som svært viktig og relevant at nye tthak ikke vil være tjt hinder for en gjenåpning på et senere tidspunkt. i dette tiltellet plasseres skatepark med tilhorende konstruksjoner og anlegg i sin helhet på areal som eies og forvahes ait Oslo kommune og Jernbaneverket. Basert på innsendt informasjon om de ulike alternativene kan det, på et senere tidspunkt, oppstå en situasjon der eksisterende skatebowl, ny kulvert, eller eksisterende Dyvekes bro kan komme i konflikt med en ettentuell gjenåpning. Eksisterende skatebowl er ikke et tema i denne byggesaken, men dersom det velges en gjenåpning på nordsiden av jmnbanesporene kan dette komme til å berøre planlagt kulvert. Basert på innsendt tiltak og ansvarlig søkers redegjørelse fremstår imidlertid dette som mindre sannsynlig, da kulvert ligger i et området som antas å være lite aktuelt for elveåpning. Uansett er dette kommunal grunn, og jf. avtalen mellom tiltakshaver og EBY, vil det for kommunen være åpning for å kreve eventuelle tiltak fjernet med seks måneders varsel. Dersom kulvert derfor skulle komme i konflikt med en planlagt gjenåpning på nordvessiden av broen, vil muligheten for gjenåpning derfor likevel være sikret dersom deue er ønskelig fra Oslo kommunes side. Vedrørende mulig gjenåpning på broens sørøstside har ansvarlig søker pr, telefon informert etaten om at man er klar over problemstillingen knyttet til mulig riving av broen, og at man derfor begrenser omfanget av installasjoner og investefinger knyttet til denne delen av prosjekten Ettersom brostykket forvaltes og drifees av Osto kommune, med Jernbaneverket som grulmeier, er det uansen etatens vurdering at en mulig gjenåpning sikres gjennom disse forhold. Basen på ovennevnte er det etatens vutdertug at gteunomføring av tataket ikke er til hinder for en mulig tremtidig gjenåpning av Alna, og at det er tiltakshaver som løper en eventuell risiko ved å iverksette et tiltak som på et senere tidspunkt må fjernes dersom de privatrettslige anliggende med grunneiere tilsier dette. Naturgine omgivelser kulturminner, blånrønnstruktur klimatilpasninger (f.eks flonærast Naturmangfoldloven (nml) 7 fastslår at prinsippene i 8-12 skal legges dl grann som retningstinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er ikke registrert spesielle nalurtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i miii 8-12 anses dermed som ivarptatt i denne saken. Tillakets plassering i forhold al terreng og behæggelsesstrukfur Tiltaket tilpasses eksisterende terreng og trappes gradvis nedover mot jernbanesporene. Kulvert plasseres under den retativt tette brokonstruksjonen på Dyvekes bra Plan- og bygningsetaten har ingen merknaden Tiltakeis visuelle kvaiiter i seg selv og 1 forhold te omgivelsene Tiltaket blir liggende på et relativt synlig sted i det offentlig rom, og det er derfor svært viktig at gierder, skjermer, konstruksjoner, anlegg og bygninger utføres med høy kvalitet i materialitet og utforming. Sikkerhetsgjerde/mur som rammer inn deler av anlegget må ikke virke utilhøritg skjernmende og bør vurderes og gjøres mest mulig med transparente slik at barrierevirkningene minimeres, samgclig som de bør være av en slik karakter at de ikke innbyr til Gggtng/graffiti, jf. Riksantikvarens uttalelse. Videre bør de deler av anlegget som plasseres på areal regulert til beplantet offentlig plass få en detaljutforming som har sammenheng med regulert formål, jf. Bymiljtietatens uttaleise. Plan- og bygningsetaten ber derfor om at det til søknad om igangseaingstillatelse innsendes en estetisk redegjørelse, og eventuelt detaljtegningeautomhusplan som viser hvordan dilakene er tenkt utført. Etaten vil endelig godkjenne tiltakets utforming til IG. Universell utforming Plan- og bygningsetaten ser der som en positiv og viktig kvalitet ved tiltaket at gjeldende krav til universell utforming er ivarmatt. Dispensasjon

8 Saltsnr: I9 Suie 8 av 14 Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven, reguleringsplan og vegloven, ug er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Plan og bygningsloven 19-2 åpner fur al det kan gis dispensasjon dersom ikka hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesendig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samtet vurdering. Det er søkt om dispensasjon fra følgende: Regulert formål beplarget of fentlig plass Regulert formål of fentlig kjørebane Phl vedrørende avstand nabogrense Fra avstandshestemme!sene vegloven Bergantet offentlig plass: Deler av tillaket befinner seg på areal regulert til beplantet offentlig plass, og omhandler etablering av ramper og utombusanlegg, samt oppføring av tnaleubygg. Området er i dag opparbeidet som et grøntområde med enkelte Irær, men spesiell øvrig heplantning. Ansvarlig søker viser til a til tross for m skateanlegget blir å regne som en of fentlig plass, er det vurdert at tiltaket ikke er i tråd med reguleringsformålets målsetning om beplantet offentlig plass. Det anføres videre at hensynet bak bestemmelsen er todelt Forst og fremst skal plassen være en åpen og oftentlig del av byen. I tette bymiljoer representerer of fentlige plasser arenaer for uteopphold og rekreasjon samodig som åpninger i rettbebyggelsen bidrar til lysinnslipp, utsikt og visuelie bruddi hygningsmiljøet. Dernest skal kravel til beplantning sikre at plassen får el gront preg slik at arealet kan inngå i byens grønnstruktur. Det vises videre til at fonnen visuelle kvaliteter, kan grønne områder ha viktige funksjoner for biologisk mangfold, overvannshåndtering og rekreasjon. Langs St. lialvards gate representerer den offentlige plassen en avslutning av hebyggelsen mot sporområdene, samt en forbindelse mot Minneparken i vest. Som begrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anfører ansvarlig søker at dispensasjonsforholdene i novedsak oppstår som følge elv at plangrunniaget for området er meget gernmelb Reguleringsplan 3444 er fra 1952 og bygger på helt andre torutseminger enn dagens situasjon. Det anføres videre at dispensasjonen fra formal beplantet offentlig plass kun er av formell karakter, og det heydes at det kan disletteres om forholdet i det he/e tatt ndoser dispensasjon, all den tid store deler av skateparken vil være beplanter Ved ferdigstillelse vil også anlegget fremstå som en offentlig plass med parkkvaliteter som er tilgjengelig tor hele byens befolkning. Det opplyses at sanillige tiltak innenfor formålet er nødvendige for å etablere skateparken. Kulverten under Dyvekes bru anføres å ikke eller i liten grad påvirke omgivelsene, og påvirker heller ikke mulighetene til planlagt bruk av arealene i horisontalplanet over. Ansvarlig søker hevder videre at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vises blant annet til at tiltaket vil innebære bygging av et unikt fritids- og idrensanlegg i Gamlehyen som er universe/t utformet, og som har en toalettbygning. Det anføres også at områdel langs St, Halvards gate vil opparbeides mer som en tradisjonell lekeplass slik at anlegget blir attraktivt ogsa for de som ikke skater Videre vises def tii al tiltaket htdrar til en arena for npen, ikke-kommersiell og lokalt forankret aktivitet, og kan fungere som en molvekt til de formelle byrommene som utvikles som følge av utbyggingen av Bjørvika/Sørenga. Det anhares også at området i dag er itte brukt, og dets begrensede størrelse gjor at Middelalderparken, Minneparken og Oslo Ladegård f remstår som bedre alternativer hav gjelder meopphold, lek, aktivitet og parkliv. Ulempen ved å innvilge dispensasjon anfores å først og fremst knytte seg til at man titke får g4ennomført en reguleringsplanprosess. Der hevdes at tiltaket imidlernd er dokumentert tilstrekkelig til at Plan- og bygningsetaten kan fatte vedtak på tilstrekkelig grunnlag, selv uten formell planprosess. Foruten tormkrayene i pb1. anføres det at det er vanskelig å se at tiltaket kan ha noen

9 Saksn Side 9 av 14 uleoper av belydning, verken for naboer, otfentlige myndigheter, tilstøtende trafikksystemer eller andre torhold. Hensynet bak forrnålsbestemrnelser er å slyre arealbruken i kommunen og gi formsigbarher i forhold til videreutvikling og bnik av eiendommer og eksisterende bygningsmasse Hensynet bak formål beplantet offentlig plass er å sikre et offentlig tilgjengelig område med et grøntpreg. Sely om deler av regulert areal opparbeides til skatepark bevares likevel i hovedsak plassens grøntpreg. Videre vil området også etter at tiltaket er gjennumført være offentlig tilgjengelig i tråd med forventet bruk av områdel Under forutsetning av at Bymiljøetaten merknad vedrørende detaljurforming i retning av bepianto offentlig plass biir ivaretatt, vurderer elaten at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at det kan etableres ny skatenark som er utvidelse av eksisterende skarebowl. Området er i dag lite brukr og tiltaket vil bidra til å skape et attraktivt, universelt utformet og åpent hyrom, som kan være en motvekt til de mer formaliserte byrommene i utvildingsurrtrådet Bjørvika/Sørenga. Videre vil tiltaket bidra til å skape et positivr og tiltrengt tritidstilbud for barn og unge, både i bydelen og i byen for øvrig. Opparbeidelsen av parkområdet for øvrig medfører at arealet også vil bli altraktivt for de som ikke skater, og etahleringen av et toalettbygg bidrar til å lasilitere for en økt bruk av arealet som park. Plan- og bygningsetaten kanikke se at der foreligger noen åpenbare ulemper ved å innvilge dispensasjon. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan og hygningsloven 19-2 er opptylt, og søknaden om dispensasion Onvilges. Offentli kiørebane/vei -unn Deler av planlagt skatepark befi nner seg på areal iegulert til offentlig kjorebane. Dette omfatter den delen av Dyvekes hro som ikke er i bruk, samt i krysset BispegatalSt. Halvards gale og langs St. Halvards gate. Videre er kulvert plassert under eksisterende broer. Ansvarlig søker anfører at hensynet hak bestemmelser knyttet til veiformål er å sikre nødvendig areal til fremføring av 1rafikk, herunder kjørende, gående og syklende. Veiareal knytter seg opp mot overordnete veisysterner og binder ulike deler av byen sammen. Dyvekes bro fungerer som forbindelse mellom Gamlebyen i vest og Ladalen-ornrådet i ost. Mot øst forbinder Dyvekes vel også sentrum av Oslo med riksvei 190, samt EGog Ele Som hegrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anfører ansvarlig søker at dispensasjonsforholdene i hovedsak oppstår som tølge av at plangrunnlaget tor området er megel gammelt. Reguleringsplan S-444 er fra 19112og bygger på helt andre forutsetninger enn dagens simasjon, Det vises til at eksempelvis Dyvekes bro-forbindelsen er avsatt med bredde på hele 33 meter, mens dagens brotorbindelse kun benytter ca. 12 meters bredde på strekningen. Det påpekes også at omsøkt areal på broen ikke er i bruk, og at kulverts plassering i liten eller ingen grad påvirker omgivelsene, og heller ikke mulighetene til planlagt bruk av arealene i horisontalplanet over, Ansvarlig søker hevder videre at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene Det vises blant annet til at tiltaket vil innebære bygging av et unikr og idrettsanlegg i Gamlebyen som er universelt urformet, og som har en toalettbygning. Det anføres ogsa at området langs St. Halvards gate vil opparbeides mer som en tradisjonell lekeplass slik at anlegget blir attraktio også for de som ikke skater. Videre vises det til at tiltaket bidrar til en arena for åpen, ikkekommersiell og 1okalt forankret aktivitet, og kan fungere som en motvekt til de formelle byrommene som utvikles som følge av mbyggingen av Bjørvika/Sørenga. Det anføres også at området i dag er lite bmkt, og dets begrensede størreise gjør at Middelalderparken, Minneparken og Oslo Ladegård fremstår som bedre

10 Saksne Side 10 av 14 alternativer hav gjelder uteopphold, lek, aktivitet og parkliv. Ulempen ved å innvilge dispensasjon anføres å forst og fremst knyue seg til at man :kke får gjennomført en reguleringsplanprosess. Del hevdes at tiltaket imidlertid er dokumentert tilstrekkelig til at Plan- og bygningsmaten kan faae vedtak på tilstrekkelig grunnlag, selv uten formell planprosess. Foruten formkravene pbl. anfores det at det er vanskelig å se at tiltaket kan ha noen ulemper av betydning, verken for naboer, offentlige myndigheter, tilstøtende trafikksystemer eller andre forhold. flensynet bak bestemmelsen er å avsette tilstrekkelig areal til eksisterende og frenninig trafikk, herunder kjørende, gående og syklende. Eksisterende plangrunnlag er fra 1952 og vurderes å være delvis utdaten sett i sammenheng med eksisterende situasjon og planiagt bruk av området. Omsokt del av Dyvekes bro er ikke i bruk som trafikkareal, og regulert veibredde i område for ocrig er jkke samsvar med faktisk behov og opparbeidet litrult,i pågående reguleringssak er eksempelvis omsøkt velareal i krysset Bispegata/St. Halvards gate betydelig redusen i utstrekning. Videre er det ute trolig at regulert ceibredde i Sf. Halvards gate vil bli opparbeider da dette vil medfore riving av en rekke bygg og anlegg. Kulvert plasseres under eksisterende veiareal ng vil ikke påvirke trafikkavviklingen. Videre har Bymiljøetaten samtykket ni tiltaket uten merkuader vedrørende hruken av ventrealet. På dette bakgrunn vurderer etaten at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at det kan etableres ny skatepark som et umidelse av eksisterende skatehowl. Området er i dag iite brukt og tillaket vil bidra å skape et agrakfitc, universelt utformet og åpent byrorn, som kan være en motvekt til de mer formalisene byrommene i utviklingsområdet Bjørvika/Sorenga. Videre vil tiltaket bidra til å skape el positivt og tiltrengt fritidstdbud for bern og unge, både i hydelen og i byen for øvrig. Opparbeidelsen av parkområdet for øvrig medfører at arealet også vil bli attraktivt for de som ikke skater, og etableringen av et loalettbygg bidrar til å fasilitere for en økt bruk av arealet som park Lnempen ved å innvilge dispensasjon er at filtaket vanskeliggior en opparbeidelse av veien i tråd med regulert formål.1 f. vurderingen i avsnittet over er deue imidlertid et lite trolig scenarin, og ettersom kommunen er grunneier ogreller forcalter av det omsokte arealet vil det uansett være mulig kreve installasjonene nernet dersom behovet for veropparbeidelse skulle oppslå. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevme at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven la 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Avstand nabo ense ptd_ skal byggverk ha en avstand til nabogrense som minst svarer til byggverkets halve hoyde og ikke under 4 meter, dersom ikke annet er bestemt i plan. Ansvarlig søker opplyser nm at deler av anlegget har mindre enn 4 meters aystand til eiendomsgrense mot følgende eiendommer: Gnrilanr. 233/183 St. Halvards gale 23: 0 meter - (tnr ihnr. 236/42 Sporområde (Jernbaneverket.): 0 meter - Gnr./bnr. 233/534 Friområde (lernbaneverket): 0 meter Ansvarlig søker anrimer at det generelle aystandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven skal ivareta en rekke hensyn, herunder: - Nahoens fremtidige mulighet til å utnytte egen eiendom Sol- og lysforhold for tilstøtende eiendommer Risiko for brannspredning Mulighet for vedlikehold av byggverk på egen eiendom innenfor tomtegrensen

11 Saksnr Stde li av 14 Det vises videre til at dispensasjonen knytter seg til ultakets plassering i en tett og sammensatt bysituasjon der tomter og bebyggelse kommer tett innpå hverandre. Som hegrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anfører ansvarlig søker at tillakets hygningskonstruksjoner så vidt mulig er trukket bort fra de berørte nabociendommene. Blant annet cr det ingen konstruksjoner av betydning mot St. Halvards gate 23, Videre opplyses det om at overskridelsen av avstand mut sporområdets ciendom skyldes at det etableres skatepark på horen som går over arealet. Videre er det nødvendig å plassere kulverten inntil regulert friområde sør for brua for å kunne kopje det omsøkte tiltaket til eksisterende skatebowl. Hensynet bak bestemmelsen om avstand til nabogrense er å sikre lys og luft mellom hebyggelse, samt av brannvernhensyn, hemnder brannsmittefare. Vi dere skal bestemmelsen sikre nahoens frerntidige mulighet tå å nmytte egen ejendom, samt mulighet for vedlikehold av hyggverk på egen elendom innentor tomtegrensen. Tiltak befinner seg på eksisterende bro, lavt i tenenget eller under bakken, og det blir ingen konstruksjoner av betydning mot St. Halvards gate 23 Tiltakers anses å medføre liten risiko for hrannspredning, men dette fongsettes nansett ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det vurderes videre at tiltaket ikke vil være til hinder fremtidig utnytting av naboeiemlommer og vedlikehold kan formas på eiendom man har bruksrett på, jf. avtale med Oslo kommune v/ EBY. På denne hakgrunn vurderer maten at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig eilsidesatt. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at det kaa etableres ny skatepark som et urvidelse av eksisterende skatebowl. Området er i dag lite brukt og tiltaket vil bidra til å skape et attraktivt, universelt utformer ng åpent byrum, som kan være en motvekt til de mer formatiserte byrommene i mviklingsområdet Bjørvika/Sorenga Videre vil tiltaket hidra til å shape et positivt og tiltrengt fritidstilbud for barn og unge, både i bydelen og i byen for øvrig, Opparbeidetsen av parkorgrådet for øvrig medfører at arealet også vil bli attraktivt for de som ikke skater, og etableringen av el toalettbygg bidrar dl å fasilitere for en økt bruk av arealet som park. Plan- og bygningsmaten kan ikke se at det toreligger noen åpenbare ulemper ved å innvilge dispensasjon, Plan- og bygningsmaten mener etter ovennevnte at vilkarene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon ianvilges. Avstandsbestemmelsene i vegloven Jf. vegloven 29 skal tiltak plasseres 13 meter fra midt regulen vei. Ansvarlig søker opplyser om at mesteparten av tiltaket blir liggende nærmere enn veglovens bestemmelser angir. Deite skyldes at tiltaket oppføres i krysset St. Halvards gate/dyvekes vei/bispegam. Det gis midlertidig dispensasjon fra aystandsbestemmelsene i vegloven 29 slik at byggverket kan plasseres nærmere enn 1S meter fra midt regulen Bispegata, St. Halvards gate og Dyveke5 vei. Dette begrunnes med al veglovens avstandsbestemmelser anses for å være en integrert del av reguleringsplanen der denne ikke sener egne grenser. Plan- og bygniagsetaten kan ikke se al den omsøkte plasseringen er til vesentlig ulempe for trafikk eller kommer i strid med hensyn til trafikksikkerhet, veivedlikehold og miljøet på e1endommene, Tiltaket nolder den avstand til veien som er vanlig i strøket. Plan- og bygningsetaten finner på denne bakgrunn al dispensasjon kan innvilges. Konklusjon Under henvisning til det som for øvrig er anføn under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tafredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.

12 Saksnr: Side 12 av 14 Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for titlatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Data PBE-id Laomansplan L-LP /25 Snitt og fasader toalegbygg A-T-SK /26 Snill AA L-LS /27 Snlo BB L-LS /2H Snitt CC L-LS /29 Konstruksjonsprinsipp toalothygg A-T-SK ,2013 2/30 Konstruksjonstegning 1(20 K-20 L 4, /31 Konstruksjonstegning 1(21 K /32 KonstruksjonstegnIng 1(22 K /33 Konstruksjonstegning 1(23 K-23,I /34 SituasjonspIan L-LP-01 21/2 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse CRB HOLDING AS UF, tkl. 2: Varm- og avløpstekniske installasjoner for toalenhygg og skatepark EINAR OG KAARES, U IT, tkl. 2 S111-og belongarbeider MEKANISKE AS RE1NERTSEN AS TEGN 3 AS PRO, ikl 2: Konstruksjoner, herunder kulvert PRO, tkl. 1: Geoal<hisk prasjektering av skatepark, hounder kulven PRO, tid, 2: Prosjektiving av VA - anlegg tor loalothygg og skatepark SOK, tkl. 2: Ansvarlig søker PRO, tkl. 1: Arkitekturprosjektering av sanitærbygg PRO, tkl. 2: Prosjektering av skatepark Krav om obligatorisk uavhengig kontroll Det er krav orn obligatorisk uavhengig kontroll for PRO/UTF av konstruksjonssikkerhel. Plassering TiItaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt tu grunn for tillatelsen, fgangsettingstillatelse Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsegingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokarnentasjon innsendes:

13 Saksar: 20J Side 13 av 14 1 Resterende søknader ont ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2 Del er stilt krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsreu tor uavhengig kontrollerende må være innsendt og godkjent. 3 Oppdatert gjennomforingsplan. 4 Redegjørelse/detahtegning for utforming av gjerde/rnur/skjerrn rundt anlegget, samt upparbetdelse at parkanlegget tor øvrig Det vises til Riksantikvaren og Bymiljøetatens uttalelser. 5 Avtale om skjteselsplan med Bydel Gamle Oslo. 5. Bekreftelse på at avtale mellom tillakshaver og Oslo kommune v/ EBY er tinglyst, slik avtalen forutsetter. VAVs bekreftelse på at sluttdokumentasjon er mottatt, må legges ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Klageadgang Dette vedtaket kan paklage3 Frist for å klage er satt til tre uker etter mortakelse av dette brevel Se våre nettsider tor mer informastou. Mer om klageadgang finner du her. En tillatelse gjelder i 3 år Tiltaket må være sau i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen hort. Fristen begynner å leme fra vedtakseato. V ed eventuell klage pa vedtaket begynner fristen å løpe tra dato for det endelige vedtaket i klagesakery Forurenset grunn Tiltaksplan er godkent PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for byggeorosjekter Tett by Dette dokurnentet er elektronisk godkjent av: Bjørn Wikon - Soksbehandler Per - Arne Horne - enhetsleder Kopi til: Gamlebyen sport og fritid, St. Hallvards gate 4, 0192 OSLO, Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, Bydel Gamle Oslo, Postboks 9406 Grønland OSLO, ALNAELVAS VENNER, Postboks 6264, 0603 OSLO, Ares Nordie AS, v/ Fred Ytterdahl, Postboks 165, 1471 LØRENSKOG, postrwaresnordic.no Ftggsamtkvaren, Postboks 11196Dep, 0034 OSL 0, St. Halvards gate 25 A-C AS, v/ Lars Toft-Eriksen, St. Halvards gate 25, 0192 OSLO, St. Halvardsgate 23 AS, v/ Mone Nielsen, St. Halvards gate 23, OSLO, Vedlegg

14 Saksne Side 14 av 14 Orientering orn klageadgang

15 Kristin Nygaard Herring Fra: Sendt: 29. juli :34 Kopi: Postmottak ADM Postmottak Bymgjøetaren; Emne: PBE Rammetillatelse - Dyvekes Bru Vedlegg: 1_RammenEatelst 12.pdf Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Papirdokument med eventuelle vedlegg vil bli ettersendt. Med vennlig hilsen Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Vedlegg; l_rammetillatelse.pdf (Hoveddokument)

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200867-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 05.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106607-41 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201016679-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201308821-17 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Simon Løvdal

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 Bergen KOmmune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 26.06.15 SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 I forbindelse med at det søkes om riving av deler

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 29.09.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201107024-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Mariann Dalseth

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Oslo kommune. og bygningsetaten 0319 OSLO. Date:21.05.2015 ARKITEKTER

Oslo kommune. og bygningsetaten 0319 OSLO. Date:21.05.2015 ARKITEKTER Oslo kommune Plan- LORENTZ Postboks KIELLAND 192 og bygningsetaten ARKITEKTER AS Vinderen 0319 OSLO Date:21.05.2015 Deres ref: gípçifsíiâlíisålgèågllârllåefâélzsí Byggeplass: BRENNAVEIEN Saksbeh: Ellen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja GBNR 058/030 - FIREMANNSBOLIG OG TOMANNSBOLIG Rådmannens innstilling: 1. Med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN FOR OPPFØRING AV IDRETTSHALL

KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN FOR OPPFØRING AV IDRETTSHALL Hamar Vest Invest AS Postboks 100 2320 FURNES Vår ref: Arkiv: Gnr./Bnr./Fnr./Snr.: Dato: Geir Haugland Tlf: 62 56 30 10 14/3926(20) L42/ 1/926 25.11.2014 KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS kommune kommune Planog 95 V/ V/ Stig Stig sn0rd@0n1ine.n0 sn0rd@0n1ine.n0 Dato: 19.06.2014 Dato: 19.06.2014 Deres ref: Deres ref: Vår ref Vår ref (saksnr): (saksnr): 201404510-8 201404510-8 Oppgis Oppgis

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Byggeplass: BISPEGATA 12 Eiendom: 234/7/0/0

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Byggeplass: BISPEGATA 12 Eiendom: 234/7/0/0 1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BYDEL GAMLE OSLO saknnr. L, Dato 9 NOV 7[112 Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset 0037 OSLO Sakbeh. Arkivnr.: Avskr.måte 171- r- ")' n Dato: 20.11.2012 Deres ref:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.05.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103296-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ellen Gulbrandsen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201104071-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20150007 Arkivsak: 14/53703 Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 28.9.2015

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1593-23 Arkiv: 16/1123 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 30.09.2013 Klage garasje. Bolig: Rive eksisterende og oppføre ny bolig og garasje + utvidelse

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 4/937 VESTRE ÅSEN 7, ASKØY KOMMUNE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FOR GARASJE OVER 40 M2

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 4/937 VESTRE ÅSEN 7, ASKØY KOMMUNE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FOR GARASJE OVER 40 M2 SØKNAD OM DISPENSASJON - GNR./BNR. 4/937 - ASKØY KOMMUNE 202 Askøy kommune Byggesakssjefen Postboks 323 5323 Kleppestø Utarbeidet av: CASECO Dato: 07.03.202 Vårt prosj. nr: 26.2 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Grupperom mot vest (90 m²) er tilgjengelig for barnehagen hvis ønsket. Døren til grupperom gir adkomst /gjennomgang til personalrom.

Grupperom mot vest (90 m²) er tilgjengelig for barnehagen hvis ønsket. Døren til grupperom gir adkomst /gjennomgang til personalrom. Saksnr: 201402698-6 Side 2 av 5 Gjeldende plangrunnlag Eiendommen er regulert til tomt for kirke gjennom reguleringsplan, S- 880, vedtatt 07.11.1960 og er knyttet til V290563 vedtatt 29.05.1963 Uttalelser

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014034-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Aleksandar

Detaljer

Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur.

Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur. Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Prosjekttjenester AS Storgata 8 3611 KONGSBERG Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark Dette brevet er sendt deg gjennom

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer