Ithn RAMMETILLATELSE - DYVEKES BRU. JT [111. kilili Inn I lai C L: (111.1keiler h2gilin2.1o tru. ; 2,1.1 VilLu idr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ithn RAMMETILLATELSE - DYVEKES BRU. JT [111. kilili Inn I lai C L: (111.1keiler h2gilin2.1o tru. ; 2,1.1 VilLu idr"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten E3YDELGAMLE OSLO l'-ff Tegn 3 AS Poslboks 6380 Sluppen 7492 TRONDHEIM JUL 2014 I iki 4- _: Li ', -- 2 (1 13P5.AUnd%edhtmenklv Ithn B8 aneniass DAAFKES Etendom: Tiltakshm er mmlehoen snon ee taaml Adres4e: Stflall ards eate OSLO Soker. leen 3 AS Adresse: Ponboks 63MI Slunnen Entakstsne: Mur sumemur Tdmksan: VesemIte terrenet mwren RAMMETILLATELSE - DYVEKES BRU JT [111. kilili Inn I lai C L: (111.1keiler h2gilin2.1o tru. ; 2,1.1 VilLu idr Soknaden omfatier etablering aa skalepark på Dyvekes bro og i området nordost for broen. Det etableres kuhert under broen som forbinder skatepark med eksisterende skatebotal pa broens son ealside. 1 medhold av plan- og bygningslovens 20-1 a og d godkjennes soknaden, moluill Plan- og bygningsetalen den med kompletterende dokumentasjon senest av medhold aa pbl gis det diapensasjon fra: Regulert formål beplanlel offerillig plass Regulerl formål offentlig kjorebane PbI vedrorende aa sland nabogrense Fra alstandsbesiemmelsene i vegloaen. Det foreligger merknader til soknaden. Plan- og bygningsetaten behandler denne sak ener mynchehei tildelt etaten i Byradens sak as I B. Soknaden Tiltaket befinner seg pa og ed Ds ekes bro, i knsset Bispegata St.1-lahards gate og o criembane erkets sporomrader mot Loda len. Dy ekes hro beseir to brostykker. loorav kun det ene er i bruk. IhItaket befinner seg i Bydel Ganne Oslo. ": 11,,..mdis-anna SIS Bel-mieh2eninnevin 112I SH ILInkpr.1;1.1,11 kunje -mikr.:1 2- III Iri hktak. :. I2 0-1

2 Saksnr: Side 2 av 14 Søknaden omfatter etablering av skatepark på Dyvekes hro og områdel nordøst for broen. Det etableres kuivert under broen som forbinder skafepark med eksisterende skarebowl på broens sørvestside. Det oppføres en toalettbygning I tilknytning til anlegget. Toaletthygning er på tegninger oppgirt å være ca. 53trt2. Tiltakel har blitt diskutert i forhåndskonferanse av med PBEs saksnummer Byggetiltaket medfører dispensasjoner fra følgende: Regulen formål heplantet offentlig plass Regulert formål offendig kjørebane Pbl vedrørende avstand nabogrense Fra avstandsbestemmelsene i vegloven Gjeldende plangrunnlag Elendommen er regulen dl of fenflig kjørebane/veigrunn, samt beplantet of fentlig plass, gjennom reguleringsplan S-444, vedtatt Deler av arealet på eiendommene er under ornregulering gjennom PBEs sak Tiltaket vurderes å neke komme i konfultt med eventuell ny regulering. I henhold til vedtatt Kommunedelplan for Alna miljøpark av , foreligger det torslag om gjenåpning av Alndelva i området ten inntil planlagt skateanlegg og kulvert. Forslaget er i pianen inntegnet som en prinsipptrase unntatt juridisk binding. Urtalelser fra annen myndighet Del foreligger uttalelser fra Riksandkvaren, Eiendoms- og byfornyetsesefaten (EBY), Vann- og AvIrmsetaten (VAV), Norsk instilutt for kultunninneforskning (NIKU), Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten (HYM) og Jernbaneverket. Riksaottkvaren har I brev 2V uttalt seg til tiltaket. Riksantikvaren gir dispensasjon fra kulturrninneloven 11første ledd for graving i torbindelse med elablering av skateanlegg og arn f1. Tillarelsen gjelder til Det stilles som vilkår at det foretas en arkeologisk overvåkning av gravearbeidene gjennomført av NIKU. Gravearbeider i forbindelse med tiltaket skal begrenses til den angine gravedybde og graveareal som er oppgitt. Det anføres videre at sikkerhetsgjerde/muren som må ramme inn deler av anlegget ikke vil virke utilbørlig skjemmende på det amomatisk fredete byanlegget St. Halvards gate/stromsveien, og at hensynet til universell utforming i defte tilfellet veier tungt i antikvarens vurdering. Riksantikvaren ber tiltakshaver vurdena en materialbruk som sikrer a barrierevirkningene av muren/sikkerhetsgjerde minimeres og gjør tiltakene mest mulig transparente, samtidig som den bør være av en slik kdralker at det ikke innbys til taggingtgraff16. Def anføres videre al den nærliggende Minneparken ligger vesendig lavere i terrenget enn liltaksområdel og er omkranset av store trær. Det vuoteres eerfor at dltaket- tkke vil virke inn på og forstyrre defte vesentlig grad. Tiltaket vurderes videre å være positivt for nærmiljøets barn og unge og ef vildig sarnfunnsmessig tiltak. Riksamikvaren påpeker avshaningsvis at det dersom ved gjennomføring av tiltaket skulle fremkomme automatisk fredete kulfurminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses i den grad de kan berøre kulturminnene, jf. kmi. 8 andre ledd. Riksantikvaren avgjør i så fall snarest mulig, og senesf innen 3 uker, om tillaket kan fortsette og vilkårene For dette. Det foreligger tillatelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaæn til etablering av skatepark med filhørende konstruksjoner, installasjoner og utstyr på gnribnr. 233/174. Det tremgår av vedlagt plankart at avtalen

3 Saksna Side 3 av 14 også omhandler omsøkt brostykke over sporområdene, arealet der kulvert skal plasseres, samt eks)sterettde skatebowl på broens nordvestside Det fremgår videre av avtalen at grulmeier med 6 maneders skriftlig varsel kan kreve kontraktsobjektet flyttel eller beskyttelsestiltak iverksatt, dersom grunneier ønsker å gjennomføre noe som gjør det nødvendig å beskyde eller flytte kontraktsobjektet. ann- op avløpsetaten har i brev av anbefalt tillatelse med de forutsetningene som går frem av VAVs brev. Norsk institutt for kulturminneforsknintt har i brev av unalt seg til tiltaket, NIKIJ viser tïl at man ikke har noen myndighet når det gjelder krav til arkeologiske undersøkelser, men gjennomfører slike på vegne av Riksantikvaren etter dennes vedtak. Uttalelsen er videre en arkeologisk orientering om ttmrådea Det opplyses om at det er lite sannsynlig at grunne fundamenter i området vil medføre konflikt med automatisk fredete kulturlag. Bydel Gamle Oslo har vedlak av anmodet om at PBE gir dispensasjon fra plangrunnlaget slik at Gamlebyen Sport og Frirld km utvide stu tilbud i henhold til søknaden. Det bes videre om at det i tillatelsen settes vilkår om at det må inngås en skjdtselsplan med bydelen iht tidligere vedtak i BU-sak 36/2013. Bymiliøetatea har i brev av uttah seg til tittaket BYM ser positivt pa det foreslåtte tiltaket, som vil medføre en aktivisering av et lite brukt område, blant annet ved gjenbruk av el nedlagt brostykke. Prosjektet vil forsterke skatettlbudet Oslo og bidra til at det lokale fritinstilbudel for barn og unge blir vesentlig bedre. Etablering av skatepark på det nedlagt brostykket vil i tillegg åpne for allmenn ferdsel over dette På bakgrunn av begrunnelsen for dispensasjonene som gis i søknaden, seu i sammenheng med tiltakets mange positive ringvirkninger, godkjenner som etterspurt BYM avtalen. Del tas forbehold om at uttalelsen fra Alnaelvas Venner tas til etterretning, og det minnes jtr, denne om at en Remhdig åpning av Alnaelva i området kan vise seg å ville kreve rivning av brostykket (eller evt, en potensielt kostbar modifisering av brokonstruksjonen). Det er en prøttisk malserning å gjenåpne rørlagte elve- og bekkestrekninger, jfr. Byøkologisk program Vtdere forutsettes hele Alnaelva gjenåpnet innen 2020, jfr. KDP Alna Miljøpark. BYM vil også anbefale at det legges Itmengerfor detaltutformingen av anlegget som styrer denne mot en utforming i retning av åbeplantet offenthig plass», jf. eksisterende regulering. Jernbaneverket har i brev av unalt seg til deler av tiltakei. Det vises til mottatre tegninger for sikringsskjermer mot jernbanen på Dyvekes bro, og anføres at tegningene godkjennem Del minnes videre om at oppsynsmann Holterhuset må kontaktes for å godkjenne utførelsen av arbeidene, og at denne vil gi Iminger om utførelse av skjermene og evt. sikkerbetsmann under arbeidene eller andre føringer. Protester/bemerkninger Det foreligger tre merknader til tiltaket. St. Halvards gate 23 AS, datert : De anfores at parkanlegg grenser til deres eiendom, og at man ofte er plaget med tagginglgraffili, spesielt endevegg mot grøntarealet. Det hes derfor om ytterligere opplysninger om hvilke planer som foreligger for parkanlegget mot St. Halvards gate 23, og hvitke konsekvenser dene vil ha for mulighet dl å rierne graffiti og generelt vedlikehold av bygningen. Det stilles også spørsmålstegn ved hvorvidt tiltaket vil medføre mer tagging. Der anfores avslutningsvis at man i mgangspunktet er veldig positive til at områdel rundt Dyvekes bro blir oppgradert og benyttet av allmennheten. Ansvarlie søkers kommentar:

4 Saksnr: Side 4 av 11 Ansvarlig søker opplyser om at det ikke er planlagt byggverk, anlegg eller andre olfåk i nærheten av den omtalte endeveggen. Det anføres at oppgradering av parken ventelig vil føre til økt aktivitet i området, Inen hvorvidt derfe kan medrøre mer ragging er vanskelig å vurdere. Det opplyses om at forhindring av eventuelle lovbradd vanskelig kan styres i en byggesak. men at økt aktivitet i el område erfaringsmessig vil føre til økt sosial kontroll. St. Halvards gate 25 A-C AS, datert : Det anføres at man stiller seg positive til tiltaket, men at man bar noen kommentarer angående støydemping. Det opplyses om at området allerede er utfordret med støy fra jernbane og veinett, særlig fra Dyvekes vel og mororvei I Lodalen. Skaring vurderes å medrøre vesendig støy når dethoppes på ramper etc. Det bes derfor om at det vurderes støydempende tiltak for anlegget, særlig på Dyvekes bro. Langsiden på St. Halvards gare 25 vender direkte mot broen, og på denne siden er det halkonger og soverom Man ser for seg at en støydempende vegg mellom bygget og skateanlegget vil virke positivt på dette_ Det bes videre om at der vurderes bruk av støydernpende materialer i utformingen av anlegget tor øvrig, sa vel som stoydempende beplanting. Ansvatli søkers kornwe-mr: Ansvarlig søker anfører at området allerede er støyutsatt. Skating vil medføre noe mer støy, blant annet impulsstøy ved hopp og landinger, Størstedelen av anlegget vil Imidlertlil bestå av forholdsvis massive konstruksjoner som støyer mindre enn tradisjonelle ramper i treverk. Det anføres avslutningsvis at aktivitet på brua er vurdert å ikke generere støy som emirer situdsjonen i området, gitt det eksjsterende støybildet. Alnaelvas venner, datert : Vi er nettopp blio oppmerksomme på at det foreligger en byggesak her. Vi har tidligere vært i kontakt med Bymiljøetaten etter avisoppslag, men fikk til svar at etaten ikke hadde noen planer her. Som det fremgår av dokument i saken, var Bymiljøetatens rolle en misforståelse, idet det er Eiendorns - og byfornyelsesetaten (EBY) som har inngått en betinyet avtale med Gamlebyen Sport og Fritid (GSF)om sistnevnte.s rett til å etablere skampark med tilhørende konstraksjoner, installasjoner og utstyr på ynr. 233 bnr Alnaelvas Venner er i uwangspunktet poshh,e hi tiltaket, og er etlige i det som star i mulighetsstudien tilknyuet KDP Atna Miljøpark: «Skateparken ved Dyvekes bru gir mangfold og liv til området.» Imidlertid savner vi miljøparkaspektet i de dokumentene som fore1igger. Vi kan vanskelig se at det er grutmlaglbr å hevde at «del omsakte nitaket fimer ikke Pia represenierc haen formirm interessekonflikt» (s. 4 i Tegn 3s dispensosjonssøknad av 13. mars 2014). Der er jo meningen at Alna skal gjenåpnes i detce området Jj. at KDP Alna Miljepark, vedtatt av bystyret 6. mars 2013, foraesetter at hele Alna skal gjenågnes og miljøpppgraderes innen Crunrwr varslet innsigelse fro Jernbaneverket ble traseen for Alna unntatt rettsvirkning langs Dyvekes vei og fra Dyvekes bro til vannspeilet i Middelalderparken, slik at Jernbaneverket kunne trekke sin mnslgefse. deue partiet viser vedtaa plankarl derfor en prinsipptrase for Alna unntatt juridisk binding Samtidig er det tatt inn i 19 i reguleringsbestemmelsene ut «ROS-analyse og forslag til avbøtende tiltak knynet til gjenapning av Alna langs Dyvekes vei og fra Dyvekes bro til vannspeilet i Middelaldernarken skal forelegges Jernbaneverker til uttalelse». I retningstinje 16 (Delområde 10 Kwerner Lodalen)heter det videre i bystyrevemoket: «Som grunnrag for endelig vedtak for gjenåpning av e3vestrelminy lanys Dyvekes vei og videre til vannspeilm i Middelolderparken skal det foreligge dokumentasjon av tiltaket på prosjekteringsnivå.» Under arbeidet med KDP Alna Miljøpark engasjerte Plan- og bygningsmaten Civitas t'ddgiyergrhppe AS med samarbeidende konsulenter til å gjennomføre en mulighetsstudie for Wenåpning av Alna med

5 Saksnr: Side 5 av 14 tilhørende parkarealer for områdene Bryn og Lodalen/Garnlebyen. MuUghemstudien (TV 26. januar 2009 lanserte to alternativer for gjenåpniny av Alna ved Dyvekes bro (s. 43ff), ett alternativ på sørøstsiden av jernbunesporene og eu alternativ på nordvestsiden av sporene vedlayte plankart fra studien). Studien forkastet en løsning med å føre Alna over jernbanesporene på den nedlagte delen av Dyvekes bro med følgende begrunnelse (s, 45). «En løsning som baseres på purnping av så store vannsnasser er ikke ønskelig. Løsningen er også uønsket fra Byantikvarens side, sorn arbeider for riving av gumle Dyvekes bro.» 1 KDP Alna Miljøpark gjengis de to alternativene, samlidig som det understrekes at den vanskehyste delen å gjenåpne er strekningen langs Dyvekes vei mot Gantlebyen (s. 72). Daværende uklarhet knyttet il endelig tras5 for Follobanen og Jernbaneverkets betenkeligheter gjorde at man her endte opp med en prinsipptrase for gjenåpning av Alna. Gjenåpningsalternativet nordvest for sporornrådet vil berøre eksisterende skatepark og antakelig også deler av GSFs planlagre kulvert under de to Dyveke-broena Gjenapningsalternatryer sørøsr for sporområder lorutserrer ar Alna fremføres mellom jernbanesporene og sørøstre brokar for de to Dyvekebroene. Avstanden mellom nærmeste spor og brokaret for nye Dyvekes bro er arnakelig tilswekkelig 5tor til ai det er unødvendig med spesielle tiltak her, men avsranden mellom nærmeste spor og stfrøstre brokar for gamle Dyvekes bro er i day altfor liten til at Alna kan gjenåpnes. Der vå trolig ikke vtere mulig li fjerne eller legge orn det jernhanesporet som ligger nærmest brokaret. Vi har derfor, i likhet med Byantikvaren, sett for oss at gamle Dyvekes bro rives. Skal gamle Dyvekes bro bli stående, forutseuer det ar sørøstre brokar trekkes ca. 10 m lengre mot sørøst, noe som vi1 gi store kostnader knyttet til forlengelse av broa. Dersom den vesrre delen av gamle Dyvekes bro beholdes for å kunne brakes som skawareal, må brou fa ny fundamentering mellom jernbanesporene. Alnuelvas Venner og Oslo Elvefbrum har gjennom drøyt tre ar vært i kominuerlig dialog med Jernbaneverket om gjenåpniny av Alne fra Dyvekes bro til vannspeiret 1Middelulderparken. For partier fra Saxegaarden til vannspeiler er traseen for Alna på det nærmeste på plass. Jernbareverker har påtatt seg å bekoste en dykket løsning for Alna under utgående sper for østfoldbanen i Klypen, dersom Jernbaneverltet ikke lykkes med å senke dette sporet tilstrekkelig il ar Alna kan åpnes ikke bare over tre, men over alle de lire planlayte jernhartesporene i Klypen. Jernbaneverket har varslet at de vil innkalle oss til et møte om traseen for Alna når deres ingentører har sett nærmere på muligheten far å senke sporet for utgående fastroldbane ytterligere. Jernbaneverket har becit om at vi deue møtet også går grundigere inn i problematikken knyttet til fremføring av Alna fra partiet ovenfor Dyvekes bro og ned til Saxegaarden. Stik vi ser det, vil den beste løsningen ved Dyvekes bro være å gjenåpne Alna på sørøstsiden av sporene. Velges denne løsningen, får gjenåpningen ingen konsekvenser for den delen ay skateparkanlegget som ligger / planlegges lagt på nordvestsiden av jernbanesporene. Løsningen vil imidlerad kunne få konsekvenser for bruken av gamle Dyvekes bro tir skateaktiviterer. Dersom Plan- og byyninaseraten innvilger søknaden om rummetillatelse, noe vi anbefaler, er det viktig å være klar over at dette begrenser mulighetsrommet for hvor Alna kan gjenåpnes ved Dyvekes bro, ider en åpning langs nordvestsiden av sporornrådet antakelrg ikke vil were mulig uten betydeltge innyrep i skateardegyet, Det er også viktig at GSF blir gjort oppmerksom på at hele eller deler av gamle Dyvekes bro vil kunne bli revet allerede om 5-6 år om bystyrets vedtak om å åpne Alna innen 232O skal kunne realiseres. If, 5 13 i avralen mellom EBY og GSF om seks måneders skriftlig varsel i sti rilfelle. Dermed vil GSF kunne ta stilliny ril hvor mye midler de vit investere i skateanleggene på brom Dersom hele eller deler ov gamle Dyvekes bro tenkes beholdt etter gjenapningen av Alna, bør det også vurderes hvorvidt nyfundamenteringen av brou bør foretas allerede før skateanleggene etubleres på bron Ansvarlie søkers kommentar:

6 Saksnr: Side 6 av 14 Ansvarlig søker viser til at vedlagt kartskisse fra Alnaelvas venner viser at foreslått elv ikke er lagt inn på omradet som nå tas bruk til skatepark. Det anføres at det øktignok er nærtøring ved punkt 3 i kartet, men at man ikke kan se at omsøkt tiltak er til hinder tor frennidig etablering av Alnaelva. Det opplyses videre at mesteparten av tiltaket ligger mye høyere i terrenget enn der elveløpet er pianiaguaktuelt, ug de lavereliggende delene av skateparken tar i bruk områder i kulvert under den forholdsvis tette brokonstruksjonen på Dyvekes bro; et sted som slitedes ikke er spesielr aktueit for elvearming. Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Tiltakshaver ønsker å etablere skatepark i forbindelse med eksisterende "skatebowl'' sørøst for Dyvekes bru. Dette ønsker man å gjøre ved å bygge en kulvert under Dyvekes bru, samt opparbeide områdene på motsatt side av broen til park- og tritidsformål (ghnr. 233/174 og 250/45). I tillegg har GSF (Gamlebyen Sport og Frittd) skatfet seg bruksrett på brolegemet over spordmrådene som ikke lenger er i bruk, jamfor avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetacen. Brua vil bli integrert som en del av skateparken. Området sum skal videreutvikles fremstår i dag som et ilie attraktivt rescareal mellom SL Hal vards gate og sporområdene mot Lodalen. Det søkes om folgende dispensasjoner: Fra regutert formål beptantet offentlig plass Fra regulert formål offentlig kjørebane Fra plit vedrørende aystand nahogrense Fra avstandsbestemmelsene i vegloven Plan- og bygningsetatens vurdering Plan- og bygningsetaten kommentar til uctalelser fra andre myndi_gheter: Plan- og bygningsetaten vil be om estetisk redegjørelse for detaljutforming av tiltaket for å sikre at merknader fra Riksandkvaren og Bymiljøetaten vedwrende uftorming av park og gjerdetmur i størst mulig grad blir ivaretaw Videre vil det blir stilt vilkår om at det inngås en skjøtselsplan med Bydel Gamle Oslo. Vedrørende Jernbaneverkets uttalelse vurderer etaten at denne ikke er uttommende for tillaket, men kun herører deler av tittaket direlete knyttet cil stkring av Dyvekes bro. Skatepark og kulvert er ikke nevnt i Jembaneverkets uttalelse. Tiltaket for øvrig ligger nærmere enn 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, og er således i strid med jernbaneloven 10, Etaten vurderer dertor at uttalelse ikke er tilstrekkelig for tiltaket som helhet, men viser til SAK/VSA K hvor det går frem at kommunen ikke har samordningsplikt med Jernbaneverket. Det anses derfor at forholdet til avstandsbestemrnelsene i jernbaneloven 10 og Jernbaneverkets eiendom for øvrig er ec privatrettslig anliggende som er forutsact avidart for at tillaket kan gjednomtøres. Nabomerknader fra St. Halvards gate 23 og 25 Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket ikke vil være til hinder for vedlikehold av St. Halvards gate 23. Etaten kan ikke se at dltaket i seg selv vil bidra til en potenstell økning i lovbrudd i området, og anser at dette uansett er et forhold som faller uten for det kommunen skal vurdere i den enkeite hyggesak. På generelt grunnlag er etaten imidlertid enig med ansvarlig søker i at økt aktivitet i området kan føre til større sosial kontroll, Vedrørende støynivå forutsetter Plan- og bygningseraten at gjeldende hyggteknisk forskritt vedrørende krav til lyd og vibrasjoner ligger til grunn for prosjektering og gjennumføring av tiltaket. Merknad fra Alnaelvas venner Plan- og bygningsetaten viser til at prinsipptrase for mulig gjenapning av Alna ikke er juridisk bindende, og al det således er vanskelig å nekte nye tiltak i området uten at det nedlegges midlefjcbg forbud mot

7 Saksnr: Side 7 av 14 En mulig åpning av Alna i dette området er imidleitid en viktig målsetning med KDP Alna miljøpark, og maten ser det som svært viktig og relevant at nye tthak ikke vil være tjt hinder for en gjenåpning på et senere tidspunkt. i dette tiltellet plasseres skatepark med tilhorende konstruksjoner og anlegg i sin helhet på areal som eies og forvahes ait Oslo kommune og Jernbaneverket. Basert på innsendt informasjon om de ulike alternativene kan det, på et senere tidspunkt, oppstå en situasjon der eksisterende skatebowl, ny kulvert, eller eksisterende Dyvekes bro kan komme i konflikt med en ettentuell gjenåpning. Eksisterende skatebowl er ikke et tema i denne byggesaken, men dersom det velges en gjenåpning på nordsiden av jmnbanesporene kan dette komme til å berøre planlagt kulvert. Basert på innsendt tiltak og ansvarlig søkers redegjørelse fremstår imidlertid dette som mindre sannsynlig, da kulvert ligger i et området som antas å være lite aktuelt for elveåpning. Uansett er dette kommunal grunn, og jf. avtalen mellom tiltakshaver og EBY, vil det for kommunen være åpning for å kreve eventuelle tiltak fjernet med seks måneders varsel. Dersom kulvert derfor skulle komme i konflikt med en planlagt gjenåpning på nordvessiden av broen, vil muligheten for gjenåpning derfor likevel være sikret dersom deue er ønskelig fra Oslo kommunes side. Vedrørende mulig gjenåpning på broens sørøstside har ansvarlig søker pr, telefon informert etaten om at man er klar over problemstillingen knyttet til mulig riving av broen, og at man derfor begrenser omfanget av installasjoner og investefinger knyttet til denne delen av prosjekten Ettersom brostykket forvaltes og drifees av Osto kommune, med Jernbaneverket som grulmeier, er det uansen etatens vurdering at en mulig gjenåpning sikres gjennom disse forhold. Basen på ovennevnte er det etatens vutdertug at gteunomføring av tataket ikke er til hinder for en mulig tremtidig gjenåpning av Alna, og at det er tiltakshaver som løper en eventuell risiko ved å iverksette et tiltak som på et senere tidspunkt må fjernes dersom de privatrettslige anliggende med grunneiere tilsier dette. Naturgine omgivelser kulturminner, blånrønnstruktur klimatilpasninger (f.eks flonærast Naturmangfoldloven (nml) 7 fastslår at prinsippene i 8-12 skal legges dl grann som retningstinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er ikke registrert spesielle nalurtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i miii 8-12 anses dermed som ivarptatt i denne saken. Tillakets plassering i forhold al terreng og behæggelsesstrukfur Tiltaket tilpasses eksisterende terreng og trappes gradvis nedover mot jernbanesporene. Kulvert plasseres under den retativt tette brokonstruksjonen på Dyvekes bra Plan- og bygningsetaten har ingen merknaden Tiltakeis visuelle kvaiiter i seg selv og 1 forhold te omgivelsene Tiltaket blir liggende på et relativt synlig sted i det offentlig rom, og det er derfor svært viktig at gierder, skjermer, konstruksjoner, anlegg og bygninger utføres med høy kvalitet i materialitet og utforming. Sikkerhetsgjerde/mur som rammer inn deler av anlegget må ikke virke utilhøritg skjernmende og bør vurderes og gjøres mest mulig med transparente slik at barrierevirkningene minimeres, samgclig som de bør være av en slik karakter at de ikke innbyr til Gggtng/graffiti, jf. Riksantikvarens uttalelse. Videre bør de deler av anlegget som plasseres på areal regulert til beplantet offentlig plass få en detaljutforming som har sammenheng med regulert formål, jf. Bymiljtietatens uttaleise. Plan- og bygningsetaten ber derfor om at det til søknad om igangseaingstillatelse innsendes en estetisk redegjørelse, og eventuelt detaljtegningeautomhusplan som viser hvordan dilakene er tenkt utført. Etaten vil endelig godkjenne tiltakets utforming til IG. Universell utforming Plan- og bygningsetaten ser der som en positiv og viktig kvalitet ved tiltaket at gjeldende krav til universell utforming er ivarmatt. Dispensasjon

8 Saltsnr: I9 Suie 8 av 14 Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven, reguleringsplan og vegloven, ug er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Plan og bygningsloven 19-2 åpner fur al det kan gis dispensasjon dersom ikka hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesendig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samtet vurdering. Det er søkt om dispensasjon fra følgende: Regulert formål beplarget of fentlig plass Regulert formål of fentlig kjørebane Phl vedrørende avstand nabogrense Fra avstandshestemme!sene vegloven Bergantet offentlig plass: Deler av tillaket befinner seg på areal regulert til beplantet offentlig plass, og omhandler etablering av ramper og utombusanlegg, samt oppføring av tnaleubygg. Området er i dag opparbeidet som et grøntområde med enkelte Irær, men spesiell øvrig heplantning. Ansvarlig søker viser til a til tross for m skateanlegget blir å regne som en of fentlig plass, er det vurdert at tiltaket ikke er i tråd med reguleringsformålets målsetning om beplantet offentlig plass. Det anføres videre at hensynet bak bestemmelsen er todelt Forst og fremst skal plassen være en åpen og oftentlig del av byen. I tette bymiljoer representerer of fentlige plasser arenaer for uteopphold og rekreasjon samodig som åpninger i rettbebyggelsen bidrar til lysinnslipp, utsikt og visuelie bruddi hygningsmiljøet. Dernest skal kravel til beplantning sikre at plassen får el gront preg slik at arealet kan inngå i byens grønnstruktur. Det vises videre til at fonnen visuelle kvaliteter, kan grønne områder ha viktige funksjoner for biologisk mangfold, overvannshåndtering og rekreasjon. Langs St. lialvards gate representerer den offentlige plassen en avslutning av hebyggelsen mot sporområdene, samt en forbindelse mot Minneparken i vest. Som begrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anfører ansvarlig søker at dispensasjonsforholdene i novedsak oppstår som følge elv at plangrunniaget for området er meget gernmelb Reguleringsplan 3444 er fra 1952 og bygger på helt andre torutseminger enn dagens situasjon. Det anføres videre at dispensasjonen fra formal beplantet offentlig plass kun er av formell karakter, og det heydes at det kan disletteres om forholdet i det he/e tatt ndoser dispensasjon, all den tid store deler av skateparken vil være beplanter Ved ferdigstillelse vil også anlegget fremstå som en offentlig plass med parkkvaliteter som er tilgjengelig tor hele byens befolkning. Det opplyses at sanillige tiltak innenfor formålet er nødvendige for å etablere skateparken. Kulverten under Dyvekes bru anføres å ikke eller i liten grad påvirke omgivelsene, og påvirker heller ikke mulighetene til planlagt bruk av arealene i horisontalplanet over. Ansvarlig søker hevder videre at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vises blant annet til at tiltaket vil innebære bygging av et unikt fritids- og idrensanlegg i Gamlehyen som er universe/t utformet, og som har en toalettbygning. Det anføres også at områdel langs St, Halvards gate vil opparbeides mer som en tradisjonell lekeplass slik at anlegget blir attraktivt ogsa for de som ikke skater Videre vises def tii al tiltaket htdrar til en arena for npen, ikke-kommersiell og lokalt forankret aktivitet, og kan fungere som en molvekt til de formelle byrommene som utvikles som følge av utbyggingen av Bjørvika/Sørenga. Det anhares også at området i dag er itte brukt, og dets begrensede størrelse gjor at Middelalderparken, Minneparken og Oslo Ladegård f remstår som bedre alternativer hav gjelder meopphold, lek, aktivitet og parkliv. Ulempen ved å innvilge dispensasjon anfores å først og fremst knytte seg til at man titke får g4ennomført en reguleringsplanprosess. Der hevdes at tiltaket imidlernd er dokumentert tilstrekkelig til at Plan- og bygningsetaten kan fatte vedtak på tilstrekkelig grunnlag, selv uten formell planprosess. Foruten tormkrayene i pb1. anføres det at det er vanskelig å se at tiltaket kan ha noen

9 Saksn Side 9 av 14 uleoper av belydning, verken for naboer, otfentlige myndigheter, tilstøtende trafikksystemer eller andre torhold. Hensynet bak forrnålsbestemrnelser er å slyre arealbruken i kommunen og gi formsigbarher i forhold til videreutvikling og bnik av eiendommer og eksisterende bygningsmasse Hensynet bak formål beplantet offentlig plass er å sikre et offentlig tilgjengelig område med et grøntpreg. Sely om deler av regulert areal opparbeides til skatepark bevares likevel i hovedsak plassens grøntpreg. Videre vil området også etter at tiltaket er gjennumført være offentlig tilgjengelig i tråd med forventet bruk av områdel Under forutsetning av at Bymiljøetaten merknad vedrørende detaljurforming i retning av bepianto offentlig plass biir ivaretatt, vurderer elaten at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at det kan etableres ny skatenark som er utvidelse av eksisterende skarebowl. Området er i dag lite brukr og tiltaket vil bidra til å skape et attraktivt, universelt utformet og åpent hyrom, som kan være en motvekt til de mer formaliserte byrommene i utvildingsurrtrådet Bjørvika/Sørenga. Videre vil tiltaket bidra til å skape et positivr og tiltrengt tritidstilbud for barn og unge, både i bydelen og i byen for øvrig. Opparbeidelsen av parkområdet for øvrig medfører at arealet også vil bli altraktivt for de som ikke skater, og etahleringen av et toalettbygg bidrar til å lasilitere for en økt bruk av arealet som park. Plan- og bygningsetaten kanikke se at der foreligger noen åpenbare ulemper ved å innvilge dispensasjon. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan og hygningsloven 19-2 er opptylt, og søknaden om dispensasion Onvilges. Offentli kiørebane/vei -unn Deler av planlagt skatepark befi nner seg på areal iegulert til offentlig kjorebane. Dette omfatter den delen av Dyvekes hro som ikke er i bruk, samt i krysset BispegatalSt. Halvards gale og langs St. Halvards gate. Videre er kulvert plassert under eksisterende broer. Ansvarlig søker anfører at hensynet hak bestemmelser knyttet til veiformål er å sikre nødvendig areal til fremføring av 1rafikk, herunder kjørende, gående og syklende. Veiareal knytter seg opp mot overordnete veisysterner og binder ulike deler av byen sammen. Dyvekes bro fungerer som forbindelse mellom Gamlebyen i vest og Ladalen-ornrådet i ost. Mot øst forbinder Dyvekes vel også sentrum av Oslo med riksvei 190, samt EGog Ele Som hegrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anfører ansvarlig søker at dispensasjonsforholdene i hovedsak oppstår som tølge av at plangrunnlaget tor området er megel gammelt. Reguleringsplan S-444 er fra 19112og bygger på helt andre forutsetninger enn dagens simasjon, Det vises til at eksempelvis Dyvekes bro-forbindelsen er avsatt med bredde på hele 33 meter, mens dagens brotorbindelse kun benytter ca. 12 meters bredde på strekningen. Det påpekes også at omsøkt areal på broen ikke er i bruk, og at kulverts plassering i liten eller ingen grad påvirker omgivelsene, og heller ikke mulighetene til planlagt bruk av arealene i horisontalplanet over, Ansvarlig søker hevder videre at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene Det vises blant annet til at tiltaket vil innebære bygging av et unikr og idrettsanlegg i Gamlebyen som er universelt urformet, og som har en toalettbygning. Det anføres ogsa at området langs St. Halvards gate vil opparbeides mer som en tradisjonell lekeplass slik at anlegget blir attraktio også for de som ikke skater. Videre vises det til at tiltaket bidrar til en arena for åpen, ikkekommersiell og 1okalt forankret aktivitet, og kan fungere som en motvekt til de formelle byrommene som utvikles som følge av mbyggingen av Bjørvika/Sørenga. Det anføres også at området i dag er lite bmkt, og dets begrensede størreise gjør at Middelalderparken, Minneparken og Oslo Ladegård fremstår som bedre

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer