Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune"

Transkript

1 Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune Formål med rutinebeskrivelsen Rutinebeskrivelse Prosedyrebeskrivelse flytskjema Prosedyrebeskrivelse Barneansvarlige Vedlegg Kartlegging når foreldre mottar helsehjelp Samtykke til å gi informasjon Samtykke til oppfølging av mitt barn Melding til Barneverntjenesten Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet S ide

3 1. Innledning Regjeringen arbeider med en nasjonal satsing for barn med psykisk syke, rusmiddelavhengige, somatisk syke og skadede foreldre. Det er et samarbeid mellom Barneog likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Våren 2009 fremmet regjeringen et forslag om lovendring for å styrke rettstilingen til barn som er pårørende. Denne ble vedtatt i Stortinget i juni 2009 og trådte i kraft fra Lovendringen gjelder helsepersonelloven 10a, Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende, og innebærer at helsepersonell får plikt til å bidra med informasjon og nødvendig oppfølging av barna. Spesialisthelsetjenesten skal også ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn (spesialisthelsetjenesteloven 3-7a). Bakgrunn for endringene i lovverket er blant annet den omfattende forskningen som har dokumentert de alvorlige konsekvensene det kan ha for barn å leve med foreldre som er alvorlig syke. Sørlandet sykehus HF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å opprette og drive et Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Fagmiljøene på Sørlandet har i en årrekke har vært opptatt av temaet. Helse og omsorgsdepartementet bevilget i 2009 midler til Helse Nord for å bidra til implementering av lovendringen for barn som pårørende. Et prosjekt som var etablert høsten 2008, er derfor utvidet. I Helseregion Nord pågår det tre store satsinger som berører dette området: Barn i Nord, Små i Nord og Modellkommuneforsøket. 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune I mars 2009 hadde Sørlandet sykehus HF en idédugnad og erfaringsutveksling med Klinikk Hammerfest og Hammerfest kommune, i forhold til barn med foreldre som har psykiske problemer og rusavhengighet. I etterkant av dette etablerte Hammerfest kommune, Hammerfest familievernkontor og Klinikk Hammerfest et samarbeid for å påbegynne arbeidet med å imøtekomme lovendringene. I november 2010 ble representanter fra Hammerfest kommune invitert til å delta på opplæringen i Barn som pårørende i regi av Helse Nord. I løpet av denne perioden ble arbeidet som startet i 2009 gjenopptatt og en styrings- og en arbeidsgruppe opprettet for å jobbe med teamet. Styringsgruppen har bestått av en større gruppe representanter fra de ulike sektorene i kommunene og Hammerfest familievernkontor, for å sikre kvalitet og samhandling. Styringsgruppen har hatt ansvar for forankring og etablering av 3 S ide

4 rutinebeskrivelsen i Hammerfest kommune. Arbeidsgruppen har vært tverrfaglig sammensatt og jobbet frem rutinebeskrivelsen. 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen Med hensyn til lovendringer er det behov for en rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune som sikrer barns rettigheter som pårørende. Med bakgrunn i lovendringen er all helsepersonell forpliktet til å ivareta barn som pårørende. Ivaretakingen av disse barna kan derfor sees på som en felles oppgave, der ingen kan fraskrive seg ansvaret, uansett stilling, faglige bakgrunn og kjennskap til teamet. Sentralt er samhandling på tvers av tjenester og nivåer. En viktig forutseting for at den enkelte ansatte skal kunne bidra til å ivareta barn som pårørende er at arbeidet har en god forankring i ledelse. Dette innebærer blant annet opplæring og fokus på temaet barn som pårørende i virksomhetene/tjenestene. Det skal være lav terskel for å undersøke hvilke behov barn som pårørende har for informasjon og oppfølging. Barn trenger ikke utvise symptomer før lovens plikt blir gjeldende. Alle som er i kontakt med barn har ansvar for å se- og ivareta barnet på ulike nivåer, samt følge opp barnet der det er behov. Primært skal foreldre/omsorgspersoner selv informere og sørge for at barna får nødvendig oppfølging. Kommunen skal hjelpe foreldrene å ta vare på barna. Tilbud om hjelp skal også gis de foreldre som fremstår som mestrende. 2. Rutinebeskrivelse Rutinebeskrivelsen skal sikre at Hammerfest kommune etterkommer lovverk og fokuserer på barn som pårørende. I et samarbeid med Hammerfest familievernkontor ønsker man å bruke felles rutiner. Beskrivelsen setter ingen grenser for omfang av hjelp, men er rettledende og et minimumskrav. De ulike virksomhetene/tjenestene må utover rutinebeskrivelsen følge egne rutiner og retningslinjer. Rutinebeskrivelsen henvender seg til helsepersonell i Hammerfest kommune som kommer i kontakt med brukere/omsorgspersoner som har barn som pårørende og i direkte kontakt med barna. Lovendringen gjelder helsepersonell, men alle kommunale virksomheter, slik som skole og PPT må likevel være kjent med rutinene i sin kommune. Rutinebeskrivelsen er i forhold til barn som pårørende, med bakgrunn i lovhjemmelen. Det vil si at dette er barn av foreldre/foresatte. Det er likevel viktig å ha et familieperspektiv, hvor man ser helheten, slik som barn som kan være berørt av sine søskens sykdom/tilstand. 4 S ide

5 2.1 Prosedyrebeskrivelse flytskjema a) Har ikke omsorg for mindreårige barn b) Mottar hjelp 1.1 Bekymringsmelding til Barneverntjenesten ved alvorlige hendelser Avslutt 1. Registrering og kartlegging Samtale med bruker/pasient Avdekking av forhold hos barnet 1.2 Informasjon til foresatte/barn/familie om hvordan tilstanden/sykdommen kan påvirke barnet 1.3 Samtykke til å gi informasjon til andre som er i kontakt med barnet 1.4 Samtykke til oppfølging/henvisning av barnet til aktuell instans 2. Involverte instanser gir tilbakemelding til foresatte og henviser om at saken følges opp i den aktuelle tjenesten 3.1 Behov for samordnende og koordinerte tiltak utløser rettighet til en koordinator og individuell plan 3. Tiltak utformes og iverksettes i samarbeid med foresatte/barn/andre i familien Videre oppfølging i den aktuelle instansen 5 S ide

6 2.2 Prosedyrebeskrivelse Figur Innebærer Rutine Vedlegg 1. Registrering og kartlegging Lovendringen forplikter helsepersonell til å avklare om pasienten har mindreårige barn Registrering med kartleggingsskjema Registrering av barn i foreldrenes eller barnets journal. Her må rutiner sikres. Kommune kan dra nytte av å benytte allerede etablerte journalsystemer, slik som IPLOS til å registrere mindreårige barn. 3.1 Kartlegging av barn når foreldre mottar helsehjelp All helsepersonell i kommunen skal kunne gjennomføre den første kartleggingen/samtalen. Kartlegging skal skrives inn i eget skjema og registreres hos den virksomheten som gjennomfører samtalen i journalen til den det gjelder. 1.1 Bekymringsmelding til Barneverntjenesten ved alvorlige hendelser Dersom offentlige instanser har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet. Innsending av bekymringsmelding til Barneverntjenesten. Videre kartlegging avventes! 3.4 Melding til barnevern tjenesten 1.2 Informasjon til foresatte/ barn/ familie om hvordan tilstanden/ sykdommen kan påvirke barnet Lovendringen forplikter all helsepersonell til å samtale med bruker/pasient om barnets informasjonseller oppfølgingsbehov og tilby barnet og Samtalen gjøres fortrinnsvis i form av veiledning til foreldre i hvordan de kan informere sine barn. Samtalen kan også gjøres sammen med foreldre og barn 6 S ide

7 andre informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at samtalen gjøres bare med barnet, dersom foreldre ønsker dette. 1.3 Samtykke til å gi informasjon til andre som er i kontakt med barnet For at involverte instanser i barnets hverdag skal kunne ta hensyn til barnet og dets behov, er det viktig at de informeres om situasjonen. Samtykke innhentes til å gi informasjon til barnehage, skole, PPT, fastlege, helsesøstertjenesten og andre. 3.2 Samtykke til å gi informasjon 1.4 Samtykke til oppfølging/ henvisning av barnet til aktuell instans I henhold til loven skal helsepersonell innhente samtykke til å foreta oppfølging som anses som hensiktsmessig. Samtykke til oppfølging innhentes. 3.3 Samtykke til oppfølging 2. Involverte instanser gir tilbakemelding til foresatte og henviser om at saken følges opp i den aktuelle tjenesten Det må sikres oppfølging av barnet eller foreldre/foresatte. Eventuell henvisning sendes. Tilbakemelding på mottatt henvisning sendes foresatte og henviser. Egne rutiner benyttes. 3.5 Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet 3. Tiltak utformes og iverksettes i samarbeid med foresatte/ barn og andre i familien Tiltak kan gjelde både i forhold til barnet og foreldre eller begge deler. Tjenesten/e som er involvert har eget ansvar for iverksetting av tiltak og oppfølging av disse. 3.1 Behov for samordnende og koordinerte tiltak utløser rettighet til en koordinator og individuell plan Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Ved rett til individuell plan sendes det egen søknad på dette til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Søknadsskjema på intra- /internett. 7 S ide

8 2.3 Barneansvarlige Jf. spesialisthelsetjenesteloven 3-7 a, barneansvarlig personell, skal spesialist - helsetjenesten i nødvendig utstrekning ha personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av de mindreårige barna. Disse skal systematisere arbeid med barna og heve kvaliteten på arbeidet, herunder samarbeide med foreldrene og andre tjenester. Selv om kommunene ikke er bundet av en slik lovhjemmel, er det kommet frem til at Hammerfest kommune vil organisere arbeidet med barn som pårørende på en lignende måte, med kontaktpersoner, herunder koordinator og barneansvarlige. I Hammerfest kommune skal arbeidet med barn som pårørende organiseres med én barneansvarlig koordinator for hele kommunen. Koordinatoren skal; Holde kontakt med barneansvarlige i virksomhetene. Holde kontakt med koordinatorer innen spesialisthelsetjenesten. Være ressursperson og pådriver i kommunens arbeid. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og barnehage, skole og oppvekst. Innhente opplysninger for statistikk. Ved hver virksomhet i helse- og omsorgstjenesten skal det være en eller flere kontaktpersoner, ofte kalt barneansvarlige. De barneansvarlige skal; Inneha god kjennskap til lovbestemmelsene og oppdatert kunnskap om barn som pårørende. Være kontaktperson på sitt arbeidested opp mot barneansvarlig koordinator i kommunen og andre samarbeidspartnere. Systematisere og fokusere på arbeidet med barn som pårørende i egen virksomhet. Bidra til opplæring av kollegaer (interne/eksterne kurs, materiell og litteratur). Være en ressurs i møte med barn som pårørende, men ikke overta oppfølgingen. Være med på evaluering av de tiltak som gjøres i forhold til barn som pårørende innenfor sin virksomhet og i sammenheng med andre tjenester. At man i Hammerfest kommune har valgt å benytte en organisering med barneansvarlig personell, må ikke begrense den plikten helsepersonell har i henhold til helsepersonelloven 10 a, hvor alt helsepersonell er forpliktet til å ivareta barn som pårørende. Koordinator Koordinator spesialisthelsetj. Barneansvarlig i avdelingene Barneansvarlig hjemmesykepleie Barneansvarlig helsestasjon Barneansvarlig rus-/ psykiatritjeneste Barneansvarlig Barneansvarlig 8 S ide

9 3. Vedlegg 3.1 Kartlegging av barn når foreldre mottar helsehjelp Samtykke til å gi informasjon Samtykke til oppfølging av mitt barn Melding til Barneverntjenesten Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet 17 9 S ide

10 Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven Kartlegging når foreldre mottar helsehjelp I juni 2006 vedtok Stortinget endringer i helsepersonelloven 10a og spesialisthelsetjenesteloven 3-7a. Helsepersonelloven 10a pålegger helsepersonell til å bidra med informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn til pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Loven trådte i kraft Formålet med kartleggingen er å sikre barn som pårørendes rettigheter i henhold til lovverket. 1. Informasjon om pasient/bruker Navn: Fødselsnummer: Sivilstatus: Kjønn: Adresse: Nasjonalitet: E-post Har du barn? Ja Nei Antall barn: Venter du barn, når? Annet: 2. Informasjon om andre omsorgspersoner i husstanden Er det andre omsorgspersoner i husstanden? Ja Nei Navn: Fødselsnummer: Sivilstatus: Kjønn: Adresse: Nasjonalitet: E-post Relasjon til barnet: Andre: 3. Informasjon om barnet/barna Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse 10 S ide

11 4. Informasjon om barnet (Det skal fylles ut et skjema for hvert barn) Navn: Fødselsnummer: Nasjonalitet: Kjønn (sett x) Jente Gutt Adresse: E-post: Skole/barnehage: Kontaktperson på skolen/barnehagen: Hvem bor barnet sammen med? Relasjon til barnet (Sett x): Far: Mor: Annet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: Hvem har den formelle omsorgen for barnet? Har barnet nære voksenpersoner foruten foreldre/foresatte? (Noter ned navn, adresse, tlf nr. og beskriv hvilken relasjon den voksne har til barnet) Hvem har ansvaret for barnet dersom du/dere kommer i en situasjon hvor dere ikke kan ivareta barnet? Noter ned navn, adresse, tlf nr. og beskriv hvilken relasjon den voksne har til barnet) 5. Barnet kjennskap til foresattes tilstand/ sykdom 5.1 Er barnet informert om foresattes sykdom? Ja Nei 5.2 Hvis nei, vil du/dere informere barnet om dette? Ja Nei 5.3 Hvis ja, hvordan tror du/dere det er best å informere barnet om dette? Har dere behov for hjelp til dette? Ja Nei 6. Er barnets hverdag påvirket av din tilstand/sykdom? Hvordan påvirket din tilstand/sykdom hverdagslivet og forholdet til barnet? Hvordan går det på skolen/barnehagen? Er skolen/barnehagen informert om situasjonen og er det inngått samarbeid/tiltak? Har barnet kontakt med hjelpeapparatet? Barneverntjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste Helsesøstertjeneste Andre (hvem) 11 S ide

12 Mottar barnet hjelp? (noter ned hvilken hjelp, omfang, hvem som er ansvarlig for tjenesten) Er du bekymret for barnet? Nei Ja Hvis ja, beskriv nærmere Ønsker du hjelp? Nei Ja Hvis ja, hvilken hjelp er ønskelig 7. Andre opplysninger som du ønsker å formidle Kartleggingen ble gjennomført av: Navn: Stilling: Arbeidssted: Sted/dato Signatur til kartlegger 12 S ide

13 3.2 Samtykke til å gi informasjon Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven 13 Noen ganger kan barnet/ungdommen ha vist reaksjoner uten at f. eks læreren vet om endringer i hjemmesituasjonen. Det er viktig at personer som følger opp barnet informeres om endringer i livssituasjoner som kan påvirke barnas hverdag, slik at støtte og hjelp kan gis på en best mulig måte. Samtykke gjelder: (ett skjema for hvert barn) Navn: Adresse: Fødselsnummer.: Tlf: Jeg samtykker til at følgende instans videreformidler informasjon om situasjonen jeg og mitt/mine barn er i, til de instanser eller de personer som jeg her gir tillatelse til: Instans (sett x og før på navnet til instansen) Barnehage Skole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Helsesøstertjenesten Barneverntjenesten Rus- og psykiatritjenesten Hjemmetjeneste Fastlege Familievernkontoret BUP VVP Andre Jeg /vi samtykker til at følgende informasjon kan gis (sett x) Alt som ansees som nødvendig Begrenset informasjon, følgende kan videreformidles: Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Sted/dato Sted/dato Underskrift til foresatte Underskrift til foresatte Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles, vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette, er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger, er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet til meg Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke. Lovbestemmelser om taushetsplikt: forvaltningsloven 13 til 13e, 13 S ide

14 pasientrettighetsloven 3-6, helsepersonelloven kapittel , sosialtjenesteloven 8-8, opplæringsloven 5-4 og 15-4, folketrygdlovens 21-9, og Samtykke til oppfølging av mitt barn Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven 13 Samtykke gjelder (ett skjema for hvert barn) Navn: Adresse: Fødselsnummer: Jeg samtykker til at følgende instans videreformidler informasjon om situasjonen jeg og mitt/mine barn er i, til de instanser eller de personer som jeg her gir tillatelse til, slik at mitt/mine barn kan få nødvendig oppfølging/henvisning. Skriv inn hvilke instanser som skal kontaktes Beskriv hvilken hjelp som er ønskelig Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Sted/dato Sted/dato Underskrift til foresatte Underskrift til foresatte Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles, vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette, er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger, er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet til meg Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke. Lovbestemmelser om taushetsplikt: forvaltningsloven 13 til 13e, pasientrettighetsloven 3-6, helsepersonelloven kapittel , sosialtjenesteloven 8-8, opplæringsloven 5-4 og 15-4, folketrygdloven 21-9, og S ide

15 3.4 Melding til Barneverntjenesten Offentlige myndigheter og organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige har meldeplikt til barneverntjenesten, uten hinder av forvaltningsmessig taushetsplikt, såfremt det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige atferdsvansker. Også yrkesutøvere i medhold av blant annet helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, familievernkontorloven, meklingsmenn i ekteskapssaker og opplæringsloven har meldeplikt. Barneverntjenesten plikter dessuten å yte hjelp til familier som har krav på hjelpetiltak etter barnevernloven. Slike hjelpetiltak kan være råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem eller økonomisk støtte for barnet. Barneverntjenesten er forpliktet til å gi tilbakemelding til offentlig melder om barnevernets videre behandling av meldingen. 1. Informasjon om barnet Navn: Fødselsnummer.: Adresse: Skole/ barnehage: 2. Informasjon om foreldre/foresatte Relasjon til barnet (sett x): Far: Mor: Annet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: Relasjon til barnet (sett x): Far: Mor: Annet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: 3. Informasjon om søsken (navn og alder) Unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven 13 og Forvaltningslovens 13 flg 4. Hvor bor barnet/barna hvem har den daglige omsorgen? 5. Informasjon om nasjonalitet Hvilken nasjonalitet har foreldre og barnet/barna? Hva er morsmålet til foreldre/foresatte? Hva er morsmålet til barnet/barna? Er det behov for å bruke tolk? Hvis ja, på hvilket språk 6. Informasjon om melder (kryss av): Privat melder Offentlig melder Privat melder ønsker å være anonym (Kun private meldere kan være anonyme, men anonymiteten kan oppheves av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker). Navn på instans og melder: Adresse: Kontaktperson: E-post: Årsak til ønske om anonymitet: 15 S ide

16 7. Beskriv hva som ligger til grunn for bekymringen Bakgrunnsinformasjon. Konkret bekymring. Situasjoner og observasjoner. Hvem har observert og når ble det observert? 8. Informasjon om familien mottar hjelpetjenester Mottar familien hjelpetjenester? Ja Nei Hvis ja, beskriv nærmere (hva og fra hvem): 9. Foreldrenes/foresattes kjennskap til meldingen Offentlige meldere må informere foreldre om at melding sendes. (Unntak for å informere foresatte om bekymring eller kontakt med barneverntjenesten gjelder kun ved mistanke om overgrep eller alvorlig mishandling). Er foreldre/foresatte orientert om at meldingen sendes? Ja Nei Hvis nei, hva er årsaken til dette? Hvis ja, er de kjent med innholdet i meldingen? Sted/dato Signatur melder Vedlegg: Bekymringsmelding skal sendes til: Barneverntjenesten i Hammerfest kommune Tlf: / Fax: Storgata 17, kommunehuset 16 S ide

17 3.5 Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet Dette er en beskrivelse av ulike tjenestetilbud og tiltak innenfor kommunen. Oversikten er ment å være veiledende i arbeidet med barn som pårørende og tiltak vil kunne omfatte både barn og voksne. Henvisning til de ulike tjenestene gjøres på vanlig måte, med nærmere beskrivelser på kommunens intranett og internettside Det gjøres oppmerksom på at kontaktinformasjon blir jevnlig oppdatert. Kommunens nettsider bør derfor sjekkes før en tar kontakt. Nettsidene gir også en mer utfyllende informasjonsoversikt. Utover denne oversikten vil det også kunne finnes andre tilbud innenfor Hammerfest kommune, i spesialisthelsetjenesten og i private foretak. Sektor for helse og omsorg, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, tlf Legetjenesten: Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Legetjenesten gjelder alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hammerfest kommune har tre legesentra: Bryggen legesenter, Strandgata 52, 3. etasje Skarven legesenter, Strandgata 52, 4. etasje Allmed legesenter, Breidablikk i Rypefjord Ekspedisjon/Timebestilling Bryggen legesenter : Øyeblikkelig hjelp: Skarven legesenter: Øyeblikkelig hjelp: Allmed legesenter: Øyeblikkelig hjelp: Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor legesentraenes åpningstider kontaktes Legevakten ved Klinikk Hammerfest, tlf Nødnummer er 113. Tjenesten for funksjonshemmede: Målgruppen for tjenesten er personer som på grunn av utviklingshemming og funksjonshemming har behov for praktisk hjelp og bistand i dagliglivet. Det tilbys avlastning for foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn grunnet egen funksjonshemming og for foreldre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for sine barn. Støttekontakttjenesten: Formålet er å gi barn, unge og voksne med spesielle behov mulighet til å realisere egne ønsker, drømmer og behov gjennom en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Støttekontakttjenester brukes i behandlende, forebyggende og helsefremmende arbeid blant mennesker i alle aldersgrupper. Støttekontakttjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger: individuell støttekontakt, deltakelse i aktivitetsgruppe, individuelle tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. For noen vil det være aktuelt å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Virksomhetsleder: Jan-Rune Mortensen: Tlf: / Fritid med bistand /støttekontakttjenesten Svein Georg Vaagland tlf / e-post 17 S ide

18 Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten leverer praktisk bistand, personlig assistanse og hjemmesykepleie hele døgnet. Tjenesten leverer flere tjenestetyper som skal sikre at de som har behov for assistanse, og samtidig ønsker å bo hjemme, skal ha en så enkel og praktisk hverdag som mulig. Ergo- og fysioterapitjenesten: Formål med tjenesten er å bistå med tjenester innen ergoterapi, fysioterapi, syn og hørsel, samt hjelpemidler til innbyggerne i Hammerfest Kommune. Dette inkluderer ergoterapi, fysioterapi, hjelpemidler og bistand ved tilpassning av bolig og hjelpemidler. Vi vil forholde oss til barn som pårørende i forhold til avtaler, koordinering av tjenestene og ved individuell plan for bruker. Tlf: Virksomhetsleder: Turid Forberg Løkke Strandgata 52, 5. etg (Strandparken) Tlf: sekretær FAX: Virksomhetsleder: Turid Lien Tlf: / Storgata 3, Sanitetsbadet Rus- og psykiatritjenesten: Formålet med vår virksomhet er å kunne kartlegge hvorvidt Tlf: (Dagsenteret) vår bruker/pasient har tatt hensyn til at de har barn, og om Virksomhetsleder: barnet/-a er informert om foresattes sykdom eller problem. Per-Gunnar Arnesen Vår oppgave vil da være å veilede de til selv å kunne ta dette Tlf opp med barnet/-a eller om de ønsker hjelp av oss eller andre Barneansvarlig: til dette. Linda Kristensen tlf Strandgata Sektor for kultur og samfunn: Fungerende kommunalsjef Elisabeth Paulsen, tlf Hammerfest Voksenopplæringssenter, Innvandrertjenesten og Nordlys bofellesskap Målet for Voksenopplæringa, Nordlys bofellesskap og innvandrertjenesten er å hjelpe den enkelte til å mestre et nytt og et meningsfylt liv. Hammerfest Voksenopplæringssenter: Voksenopplæringa tilbyr norskopplæring for innvandrere på ulike språklige nivå for å kvalifisere dem til samfunn og arbeidsliv fra de er 16 år, grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne og undervisning for afasirammende. Voksenopplæringssenteret har ca. 160 deltakere på dagtid og kveldstid. Innvandrertjenesten: Tjenesten bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak i samarbeid med IMDI Nord og flyktningemottak. Innvandrertjenesten gir veiledning og oppfølging av bosatte flyktninger i bosettingsfasen. Tjenesten har ansvar for introduksjonsordningen i kommunen og tilbyr introduksjons-program til nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har rett og plikt til ordningen i henhold til introduksjonsloven. Innvandrertjenesten er også en tjeneste som gir råd og veiledning til innvandrere generelt. Tjenesten utvikler mål og strategier når det gjelder bosetting av flyktninger, integrering og introduksjonsordning. Administrasjon: Rektor: Inspektør: Fagleder Merete Nilsen Tlf.: Strandgata 18 S ide

19 Bofellesskapet Nordlys: Målsetningen med arbeidet med de mindreårige i Hammerfest er god integrering. Dette sikres ved å skape et best mulig bo-, fritids-, og skoletilbud som er individuelt tilpasset, og å tilrettelegge for at de mindreårige, gjennom råd og veiledning, skal bli selvhjulpet og slik få et selvstendig liv og mestre en ny hverdag. Ungdommen skal lære å administrere sitt eget hjem og å bli økonomisk selvhjulpne. De skal lære hensiktsmessige sosiale ferdigheter og utvikle sin sosiale kompetanse, og de skal oppnå en forståelse for det samfunn og det system som de lever i. Bofellesskapet Nordlys er et frivillig hjelpetiltak etter Barnevernloven. Alle mindreårige får tilbud om plass i bofellesskapet, som totalt har kapasitet til 8 ungdommer. Ved fylte 18 år må ungdommen samtykke til ettervern som kan tilbys til fylte 20 år, og i særskilte tilfeller til fylte 23 år. Etter en periode i bofellesskap får ungdommen tilbud om å flytte til treningsleilighet. Alle ungdommer under 18 år får tildelt en verge som skal ivareta de juridiske og økonomiske rettighetene, samt å følge med at det gis et tilstrekkelig bra tilbud Tlf: /46 eller Sektor for barn og unge: Kommunalsjef Grethe Nissen, tlf Skole, SFO og oppvekstssenter: Opplæringsloven med tilhørende forskrifter inneholder bestemmelser som gjelder alle offentlige grunnskoler i Norge. Av opplæringsloven går det frem at barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende opplæring. Barneloven understreker foresattes ansvar når det gjelder å sørge for at barna får utdanning. I Hammerfestskolen arbeides det målrettet for å realisere læreplanens mål og intensjoner. Elevenes læring og trivsel har førsteprioritet. En grunnleggende ide for Hammerfestskolens virksomhet er å gi best mulig vilkår for mest mulig læring og utvikling til alle elever. Barnehage: Sektor for barn og unge har som mål å kunne tilby alle barn under skolepliktig alder en plass i barnehage. Barnehagelovens sier at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Videre står det i at barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Sektor for barn og unge arbeider målrettet med å realisere barnehagelovens mål og intensjoner. Barn med spesielle behov har fortrinnsrett til barnehageplass. Skolefaglig ansvarlig: Arve Paulsen Tlf: / e-post: Storgata 17, 2.etage Barnehage faglig ansvarlig: Unn Wenche Slettvoll Tlf: / e-post: Storgata 17, 2.etage 19 S ide

20 Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste som har som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre hverdag i hjem, barnehage og skole. Hovedmålet med virksomheten er å gi hjelp og støtte i forhold til personer med spesifikke opplæringsbehov, samt gi råd og veiledning til barnehager og skoler på området spesialundervisning og tilpasset opplæring. PPT skal være en sentral hjelpeinstans for skoler og barnehager i deres utviklingsarbeid. Skjema for henvisning finnes på kommunens hjemmeside. Barneverntjenesten : Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Tjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, få nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Helsesøstertjenesten : Helsesøstertjenesten er den mest sentrale part av helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Jordmødre og leger er også delaktig, men ikke i like stor grad. Formål med helsesøstertjenesten er å forebygge sykdom, skade og lyte, samt fremme helse. Psykisk og sosial helse er like viktig som fysisk helse. Helsestasjonen / skolehelsetjenesten er et bredt lavterskeltilbud, som gjelder for alle i målgruppene. Hensikten er å gi tidlig hjelp, og også å fange opp hvem som skal henvises til andre hjelpeinstanser. Målgruppene er først og fremst barn 0 20 år og deres foreldre. For øvrig vil helsesøster også være å treffe på de største skolene en gang per uke: Hammerfest videregående skole (tirsdager) Breilia skole (torsdager) Fjordtun skole (onsdager og torsdager) Reindalen skole (tirsdager) Baksalen skole (tirsdager) Elvetun skole (mandager) Fuglenes skole (tirsdager) Fagleder: Tlf: Ekspedisjon: Storgata 17, 2 etasje Fagleder: Tlf: e-post Storgata 17, 1. etasje Helsesøstertjenesten: tlf e-post: ne.no 5. og 6. etasje i Strandgata 52 Helsesøster kan treffes enten ved å ringe helsestasjonen eller ved å ringe til skolen å be om å få snakke med helsesøster. Hammerfest familievernkontor : Familievernkontoret tilbyr parterapi for gifte, samboende, særboende og likekjønnede. Bakgrunn for samtalene kan være problemer i parforholdet eller forhold i forbindelse med samlivsbrudd. Familievernkontoret tilbyr familieterapi når det er konflikter mellom foreldre og barn, eller mellom flere generasjoner. Utgangspunktet er at foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling. I samtaler kan nybakte foreldre eller foreldre, barn Hammerfest familievernkontor: Tlf: e-post: 20 S ide

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer