Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune"

Transkript

1 Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune Formål med rutinebeskrivelsen Rutinebeskrivelse Prosedyrebeskrivelse flytskjema Prosedyrebeskrivelse Barneansvarlige Vedlegg Kartlegging når foreldre mottar helsehjelp Samtykke til å gi informasjon Samtykke til oppfølging av mitt barn Melding til Barneverntjenesten Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet S ide

3 1. Innledning Regjeringen arbeider med en nasjonal satsing for barn med psykisk syke, rusmiddelavhengige, somatisk syke og skadede foreldre. Det er et samarbeid mellom Barneog likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Våren 2009 fremmet regjeringen et forslag om lovendring for å styrke rettstilingen til barn som er pårørende. Denne ble vedtatt i Stortinget i juni 2009 og trådte i kraft fra Lovendringen gjelder helsepersonelloven 10a, Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende, og innebærer at helsepersonell får plikt til å bidra med informasjon og nødvendig oppfølging av barna. Spesialisthelsetjenesten skal også ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn (spesialisthelsetjenesteloven 3-7a). Bakgrunn for endringene i lovverket er blant annet den omfattende forskningen som har dokumentert de alvorlige konsekvensene det kan ha for barn å leve med foreldre som er alvorlig syke. Sørlandet sykehus HF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å opprette og drive et Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Fagmiljøene på Sørlandet har i en årrekke har vært opptatt av temaet. Helse og omsorgsdepartementet bevilget i 2009 midler til Helse Nord for å bidra til implementering av lovendringen for barn som pårørende. Et prosjekt som var etablert høsten 2008, er derfor utvidet. I Helseregion Nord pågår det tre store satsinger som berører dette området: Barn i Nord, Små i Nord og Modellkommuneforsøket. 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune I mars 2009 hadde Sørlandet sykehus HF en idédugnad og erfaringsutveksling med Klinikk Hammerfest og Hammerfest kommune, i forhold til barn med foreldre som har psykiske problemer og rusavhengighet. I etterkant av dette etablerte Hammerfest kommune, Hammerfest familievernkontor og Klinikk Hammerfest et samarbeid for å påbegynne arbeidet med å imøtekomme lovendringene. I november 2010 ble representanter fra Hammerfest kommune invitert til å delta på opplæringen i Barn som pårørende i regi av Helse Nord. I løpet av denne perioden ble arbeidet som startet i 2009 gjenopptatt og en styrings- og en arbeidsgruppe opprettet for å jobbe med teamet. Styringsgruppen har bestått av en større gruppe representanter fra de ulike sektorene i kommunene og Hammerfest familievernkontor, for å sikre kvalitet og samhandling. Styringsgruppen har hatt ansvar for forankring og etablering av 3 S ide

4 rutinebeskrivelsen i Hammerfest kommune. Arbeidsgruppen har vært tverrfaglig sammensatt og jobbet frem rutinebeskrivelsen. 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen Med hensyn til lovendringer er det behov for en rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune som sikrer barns rettigheter som pårørende. Med bakgrunn i lovendringen er all helsepersonell forpliktet til å ivareta barn som pårørende. Ivaretakingen av disse barna kan derfor sees på som en felles oppgave, der ingen kan fraskrive seg ansvaret, uansett stilling, faglige bakgrunn og kjennskap til teamet. Sentralt er samhandling på tvers av tjenester og nivåer. En viktig forutseting for at den enkelte ansatte skal kunne bidra til å ivareta barn som pårørende er at arbeidet har en god forankring i ledelse. Dette innebærer blant annet opplæring og fokus på temaet barn som pårørende i virksomhetene/tjenestene. Det skal være lav terskel for å undersøke hvilke behov barn som pårørende har for informasjon og oppfølging. Barn trenger ikke utvise symptomer før lovens plikt blir gjeldende. Alle som er i kontakt med barn har ansvar for å se- og ivareta barnet på ulike nivåer, samt følge opp barnet der det er behov. Primært skal foreldre/omsorgspersoner selv informere og sørge for at barna får nødvendig oppfølging. Kommunen skal hjelpe foreldrene å ta vare på barna. Tilbud om hjelp skal også gis de foreldre som fremstår som mestrende. 2. Rutinebeskrivelse Rutinebeskrivelsen skal sikre at Hammerfest kommune etterkommer lovverk og fokuserer på barn som pårørende. I et samarbeid med Hammerfest familievernkontor ønsker man å bruke felles rutiner. Beskrivelsen setter ingen grenser for omfang av hjelp, men er rettledende og et minimumskrav. De ulike virksomhetene/tjenestene må utover rutinebeskrivelsen følge egne rutiner og retningslinjer. Rutinebeskrivelsen henvender seg til helsepersonell i Hammerfest kommune som kommer i kontakt med brukere/omsorgspersoner som har barn som pårørende og i direkte kontakt med barna. Lovendringen gjelder helsepersonell, men alle kommunale virksomheter, slik som skole og PPT må likevel være kjent med rutinene i sin kommune. Rutinebeskrivelsen er i forhold til barn som pårørende, med bakgrunn i lovhjemmelen. Det vil si at dette er barn av foreldre/foresatte. Det er likevel viktig å ha et familieperspektiv, hvor man ser helheten, slik som barn som kan være berørt av sine søskens sykdom/tilstand. 4 S ide

5 2.1 Prosedyrebeskrivelse flytskjema a) Har ikke omsorg for mindreårige barn b) Mottar hjelp 1.1 Bekymringsmelding til Barneverntjenesten ved alvorlige hendelser Avslutt 1. Registrering og kartlegging Samtale med bruker/pasient Avdekking av forhold hos barnet 1.2 Informasjon til foresatte/barn/familie om hvordan tilstanden/sykdommen kan påvirke barnet 1.3 Samtykke til å gi informasjon til andre som er i kontakt med barnet 1.4 Samtykke til oppfølging/henvisning av barnet til aktuell instans 2. Involverte instanser gir tilbakemelding til foresatte og henviser om at saken følges opp i den aktuelle tjenesten 3.1 Behov for samordnende og koordinerte tiltak utløser rettighet til en koordinator og individuell plan 3. Tiltak utformes og iverksettes i samarbeid med foresatte/barn/andre i familien Videre oppfølging i den aktuelle instansen 5 S ide

6 2.2 Prosedyrebeskrivelse Figur Innebærer Rutine Vedlegg 1. Registrering og kartlegging Lovendringen forplikter helsepersonell til å avklare om pasienten har mindreårige barn Registrering med kartleggingsskjema Registrering av barn i foreldrenes eller barnets journal. Her må rutiner sikres. Kommune kan dra nytte av å benytte allerede etablerte journalsystemer, slik som IPLOS til å registrere mindreårige barn. 3.1 Kartlegging av barn når foreldre mottar helsehjelp All helsepersonell i kommunen skal kunne gjennomføre den første kartleggingen/samtalen. Kartlegging skal skrives inn i eget skjema og registreres hos den virksomheten som gjennomfører samtalen i journalen til den det gjelder. 1.1 Bekymringsmelding til Barneverntjenesten ved alvorlige hendelser Dersom offentlige instanser har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet. Innsending av bekymringsmelding til Barneverntjenesten. Videre kartlegging avventes! 3.4 Melding til barnevern tjenesten 1.2 Informasjon til foresatte/ barn/ familie om hvordan tilstanden/ sykdommen kan påvirke barnet Lovendringen forplikter all helsepersonell til å samtale med bruker/pasient om barnets informasjonseller oppfølgingsbehov og tilby barnet og Samtalen gjøres fortrinnsvis i form av veiledning til foreldre i hvordan de kan informere sine barn. Samtalen kan også gjøres sammen med foreldre og barn 6 S ide

7 andre informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at samtalen gjøres bare med barnet, dersom foreldre ønsker dette. 1.3 Samtykke til å gi informasjon til andre som er i kontakt med barnet For at involverte instanser i barnets hverdag skal kunne ta hensyn til barnet og dets behov, er det viktig at de informeres om situasjonen. Samtykke innhentes til å gi informasjon til barnehage, skole, PPT, fastlege, helsesøstertjenesten og andre. 3.2 Samtykke til å gi informasjon 1.4 Samtykke til oppfølging/ henvisning av barnet til aktuell instans I henhold til loven skal helsepersonell innhente samtykke til å foreta oppfølging som anses som hensiktsmessig. Samtykke til oppfølging innhentes. 3.3 Samtykke til oppfølging 2. Involverte instanser gir tilbakemelding til foresatte og henviser om at saken følges opp i den aktuelle tjenesten Det må sikres oppfølging av barnet eller foreldre/foresatte. Eventuell henvisning sendes. Tilbakemelding på mottatt henvisning sendes foresatte og henviser. Egne rutiner benyttes. 3.5 Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet 3. Tiltak utformes og iverksettes i samarbeid med foresatte/ barn og andre i familien Tiltak kan gjelde både i forhold til barnet og foreldre eller begge deler. Tjenesten/e som er involvert har eget ansvar for iverksetting av tiltak og oppfølging av disse. 3.1 Behov for samordnende og koordinerte tiltak utløser rettighet til en koordinator og individuell plan Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Ved rett til individuell plan sendes det egen søknad på dette til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Søknadsskjema på intra- /internett. 7 S ide

8 2.3 Barneansvarlige Jf. spesialisthelsetjenesteloven 3-7 a, barneansvarlig personell, skal spesialist - helsetjenesten i nødvendig utstrekning ha personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av de mindreårige barna. Disse skal systematisere arbeid med barna og heve kvaliteten på arbeidet, herunder samarbeide med foreldrene og andre tjenester. Selv om kommunene ikke er bundet av en slik lovhjemmel, er det kommet frem til at Hammerfest kommune vil organisere arbeidet med barn som pårørende på en lignende måte, med kontaktpersoner, herunder koordinator og barneansvarlige. I Hammerfest kommune skal arbeidet med barn som pårørende organiseres med én barneansvarlig koordinator for hele kommunen. Koordinatoren skal; Holde kontakt med barneansvarlige i virksomhetene. Holde kontakt med koordinatorer innen spesialisthelsetjenesten. Være ressursperson og pådriver i kommunens arbeid. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og barnehage, skole og oppvekst. Innhente opplysninger for statistikk. Ved hver virksomhet i helse- og omsorgstjenesten skal det være en eller flere kontaktpersoner, ofte kalt barneansvarlige. De barneansvarlige skal; Inneha god kjennskap til lovbestemmelsene og oppdatert kunnskap om barn som pårørende. Være kontaktperson på sitt arbeidested opp mot barneansvarlig koordinator i kommunen og andre samarbeidspartnere. Systematisere og fokusere på arbeidet med barn som pårørende i egen virksomhet. Bidra til opplæring av kollegaer (interne/eksterne kurs, materiell og litteratur). Være en ressurs i møte med barn som pårørende, men ikke overta oppfølgingen. Være med på evaluering av de tiltak som gjøres i forhold til barn som pårørende innenfor sin virksomhet og i sammenheng med andre tjenester. At man i Hammerfest kommune har valgt å benytte en organisering med barneansvarlig personell, må ikke begrense den plikten helsepersonell har i henhold til helsepersonelloven 10 a, hvor alt helsepersonell er forpliktet til å ivareta barn som pårørende. Koordinator Koordinator spesialisthelsetj. Barneansvarlig i avdelingene Barneansvarlig hjemmesykepleie Barneansvarlig helsestasjon Barneansvarlig rus-/ psykiatritjeneste Barneansvarlig Barneansvarlig 8 S ide

9 3. Vedlegg 3.1 Kartlegging av barn når foreldre mottar helsehjelp Samtykke til å gi informasjon Samtykke til oppfølging av mitt barn Melding til Barneverntjenesten Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet 17 9 S ide

10 Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven Kartlegging når foreldre mottar helsehjelp I juni 2006 vedtok Stortinget endringer i helsepersonelloven 10a og spesialisthelsetjenesteloven 3-7a. Helsepersonelloven 10a pålegger helsepersonell til å bidra med informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn til pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Loven trådte i kraft Formålet med kartleggingen er å sikre barn som pårørendes rettigheter i henhold til lovverket. 1. Informasjon om pasient/bruker Navn: Fødselsnummer: Sivilstatus: Kjønn: Adresse: Nasjonalitet: E-post Har du barn? Ja Nei Antall barn: Venter du barn, når? Annet: 2. Informasjon om andre omsorgspersoner i husstanden Er det andre omsorgspersoner i husstanden? Ja Nei Navn: Fødselsnummer: Sivilstatus: Kjønn: Adresse: Nasjonalitet: E-post Relasjon til barnet: Andre: 3. Informasjon om barnet/barna Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse Navn på barnet Født Kjønn Bor hos/adresse 10 S ide

11 4. Informasjon om barnet (Det skal fylles ut et skjema for hvert barn) Navn: Fødselsnummer: Nasjonalitet: Kjønn (sett x) Jente Gutt Adresse: E-post: Skole/barnehage: Kontaktperson på skolen/barnehagen: Hvem bor barnet sammen med? Relasjon til barnet (Sett x): Far: Mor: Annet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: Hvem har den formelle omsorgen for barnet? Har barnet nære voksenpersoner foruten foreldre/foresatte? (Noter ned navn, adresse, tlf nr. og beskriv hvilken relasjon den voksne har til barnet) Hvem har ansvaret for barnet dersom du/dere kommer i en situasjon hvor dere ikke kan ivareta barnet? Noter ned navn, adresse, tlf nr. og beskriv hvilken relasjon den voksne har til barnet) 5. Barnet kjennskap til foresattes tilstand/ sykdom 5.1 Er barnet informert om foresattes sykdom? Ja Nei 5.2 Hvis nei, vil du/dere informere barnet om dette? Ja Nei 5.3 Hvis ja, hvordan tror du/dere det er best å informere barnet om dette? Har dere behov for hjelp til dette? Ja Nei 6. Er barnets hverdag påvirket av din tilstand/sykdom? Hvordan påvirket din tilstand/sykdom hverdagslivet og forholdet til barnet? Hvordan går det på skolen/barnehagen? Er skolen/barnehagen informert om situasjonen og er det inngått samarbeid/tiltak? Har barnet kontakt med hjelpeapparatet? Barneverntjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste Helsesøstertjeneste Andre (hvem) 11 S ide

12 Mottar barnet hjelp? (noter ned hvilken hjelp, omfang, hvem som er ansvarlig for tjenesten) Er du bekymret for barnet? Nei Ja Hvis ja, beskriv nærmere Ønsker du hjelp? Nei Ja Hvis ja, hvilken hjelp er ønskelig 7. Andre opplysninger som du ønsker å formidle Kartleggingen ble gjennomført av: Navn: Stilling: Arbeidssted: Sted/dato Signatur til kartlegger 12 S ide

13 3.2 Samtykke til å gi informasjon Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven 13 Noen ganger kan barnet/ungdommen ha vist reaksjoner uten at f. eks læreren vet om endringer i hjemmesituasjonen. Det er viktig at personer som følger opp barnet informeres om endringer i livssituasjoner som kan påvirke barnas hverdag, slik at støtte og hjelp kan gis på en best mulig måte. Samtykke gjelder: (ett skjema for hvert barn) Navn: Adresse: Fødselsnummer.: Tlf: Jeg samtykker til at følgende instans videreformidler informasjon om situasjonen jeg og mitt/mine barn er i, til de instanser eller de personer som jeg her gir tillatelse til: Instans (sett x og før på navnet til instansen) Barnehage Skole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Helsesøstertjenesten Barneverntjenesten Rus- og psykiatritjenesten Hjemmetjeneste Fastlege Familievernkontoret BUP VVP Andre Jeg /vi samtykker til at følgende informasjon kan gis (sett x) Alt som ansees som nødvendig Begrenset informasjon, følgende kan videreformidles: Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Sted/dato Sted/dato Underskrift til foresatte Underskrift til foresatte Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles, vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette, er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger, er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet til meg Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke. Lovbestemmelser om taushetsplikt: forvaltningsloven 13 til 13e, 13 S ide

14 pasientrettighetsloven 3-6, helsepersonelloven kapittel , sosialtjenesteloven 8-8, opplæringsloven 5-4 og 15-4, folketrygdlovens 21-9, og Samtykke til oppfølging av mitt barn Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven 13 Samtykke gjelder (ett skjema for hvert barn) Navn: Adresse: Fødselsnummer: Jeg samtykker til at følgende instans videreformidler informasjon om situasjonen jeg og mitt/mine barn er i, til de instanser eller de personer som jeg her gir tillatelse til, slik at mitt/mine barn kan få nødvendig oppfølging/henvisning. Skriv inn hvilke instanser som skal kontaktes Beskriv hvilken hjelp som er ønskelig Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Sted/dato Sted/dato Underskrift til foresatte Underskrift til foresatte Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles, vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette, er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger, er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet til meg Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke. Lovbestemmelser om taushetsplikt: forvaltningsloven 13 til 13e, pasientrettighetsloven 3-6, helsepersonelloven kapittel , sosialtjenesteloven 8-8, opplæringsloven 5-4 og 15-4, folketrygdloven 21-9, og S ide

15 3.4 Melding til Barneverntjenesten Offentlige myndigheter og organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige har meldeplikt til barneverntjenesten, uten hinder av forvaltningsmessig taushetsplikt, såfremt det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige atferdsvansker. Også yrkesutøvere i medhold av blant annet helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, familievernkontorloven, meklingsmenn i ekteskapssaker og opplæringsloven har meldeplikt. Barneverntjenesten plikter dessuten å yte hjelp til familier som har krav på hjelpetiltak etter barnevernloven. Slike hjelpetiltak kan være råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem eller økonomisk støtte for barnet. Barneverntjenesten er forpliktet til å gi tilbakemelding til offentlig melder om barnevernets videre behandling av meldingen. 1. Informasjon om barnet Navn: Fødselsnummer.: Adresse: Skole/ barnehage: 2. Informasjon om foreldre/foresatte Relasjon til barnet (sett x): Far: Mor: Annet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: Relasjon til barnet (sett x): Far: Mor: Annet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: 3. Informasjon om søsken (navn og alder) Unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven 13 og Forvaltningslovens 13 flg 4. Hvor bor barnet/barna hvem har den daglige omsorgen? 5. Informasjon om nasjonalitet Hvilken nasjonalitet har foreldre og barnet/barna? Hva er morsmålet til foreldre/foresatte? Hva er morsmålet til barnet/barna? Er det behov for å bruke tolk? Hvis ja, på hvilket språk 6. Informasjon om melder (kryss av): Privat melder Offentlig melder Privat melder ønsker å være anonym (Kun private meldere kan være anonyme, men anonymiteten kan oppheves av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker). Navn på instans og melder: Adresse: Kontaktperson: E-post: Årsak til ønske om anonymitet: 15 S ide

16 7. Beskriv hva som ligger til grunn for bekymringen Bakgrunnsinformasjon. Konkret bekymring. Situasjoner og observasjoner. Hvem har observert og når ble det observert? 8. Informasjon om familien mottar hjelpetjenester Mottar familien hjelpetjenester? Ja Nei Hvis ja, beskriv nærmere (hva og fra hvem): 9. Foreldrenes/foresattes kjennskap til meldingen Offentlige meldere må informere foreldre om at melding sendes. (Unntak for å informere foresatte om bekymring eller kontakt med barneverntjenesten gjelder kun ved mistanke om overgrep eller alvorlig mishandling). Er foreldre/foresatte orientert om at meldingen sendes? Ja Nei Hvis nei, hva er årsaken til dette? Hvis ja, er de kjent med innholdet i meldingen? Sted/dato Signatur melder Vedlegg: Bekymringsmelding skal sendes til: Barneverntjenesten i Hammerfest kommune Tlf: / Fax: Storgata 17, kommunehuset 16 S ide

17 3.5 Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet Dette er en beskrivelse av ulike tjenestetilbud og tiltak innenfor kommunen. Oversikten er ment å være veiledende i arbeidet med barn som pårørende og tiltak vil kunne omfatte både barn og voksne. Henvisning til de ulike tjenestene gjøres på vanlig måte, med nærmere beskrivelser på kommunens intranett og internettside Det gjøres oppmerksom på at kontaktinformasjon blir jevnlig oppdatert. Kommunens nettsider bør derfor sjekkes før en tar kontakt. Nettsidene gir også en mer utfyllende informasjonsoversikt. Utover denne oversikten vil det også kunne finnes andre tilbud innenfor Hammerfest kommune, i spesialisthelsetjenesten og i private foretak. Sektor for helse og omsorg, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, tlf Legetjenesten: Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Legetjenesten gjelder alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hammerfest kommune har tre legesentra: Bryggen legesenter, Strandgata 52, 3. etasje Skarven legesenter, Strandgata 52, 4. etasje Allmed legesenter, Breidablikk i Rypefjord Ekspedisjon/Timebestilling Bryggen legesenter : Øyeblikkelig hjelp: Skarven legesenter: Øyeblikkelig hjelp: Allmed legesenter: Øyeblikkelig hjelp: Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor legesentraenes åpningstider kontaktes Legevakten ved Klinikk Hammerfest, tlf Nødnummer er 113. Tjenesten for funksjonshemmede: Målgruppen for tjenesten er personer som på grunn av utviklingshemming og funksjonshemming har behov for praktisk hjelp og bistand i dagliglivet. Det tilbys avlastning for foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn grunnet egen funksjonshemming og for foreldre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for sine barn. Støttekontakttjenesten: Formålet er å gi barn, unge og voksne med spesielle behov mulighet til å realisere egne ønsker, drømmer og behov gjennom en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Støttekontakttjenester brukes i behandlende, forebyggende og helsefremmende arbeid blant mennesker i alle aldersgrupper. Støttekontakttjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger: individuell støttekontakt, deltakelse i aktivitetsgruppe, individuelle tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. For noen vil det være aktuelt å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Virksomhetsleder: Jan-Rune Mortensen: Tlf: / Fritid med bistand /støttekontakttjenesten Svein Georg Vaagland tlf / e-post 17 S ide

18 Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten leverer praktisk bistand, personlig assistanse og hjemmesykepleie hele døgnet. Tjenesten leverer flere tjenestetyper som skal sikre at de som har behov for assistanse, og samtidig ønsker å bo hjemme, skal ha en så enkel og praktisk hverdag som mulig. Ergo- og fysioterapitjenesten: Formål med tjenesten er å bistå med tjenester innen ergoterapi, fysioterapi, syn og hørsel, samt hjelpemidler til innbyggerne i Hammerfest Kommune. Dette inkluderer ergoterapi, fysioterapi, hjelpemidler og bistand ved tilpassning av bolig og hjelpemidler. Vi vil forholde oss til barn som pårørende i forhold til avtaler, koordinering av tjenestene og ved individuell plan for bruker. Tlf: Virksomhetsleder: Turid Forberg Løkke Strandgata 52, 5. etg (Strandparken) Tlf: sekretær FAX: Virksomhetsleder: Turid Lien Tlf: / Storgata 3, Sanitetsbadet Rus- og psykiatritjenesten: Formålet med vår virksomhet er å kunne kartlegge hvorvidt Tlf: (Dagsenteret) vår bruker/pasient har tatt hensyn til at de har barn, og om Virksomhetsleder: barnet/-a er informert om foresattes sykdom eller problem. Per-Gunnar Arnesen Vår oppgave vil da være å veilede de til selv å kunne ta dette Tlf opp med barnet/-a eller om de ønsker hjelp av oss eller andre Barneansvarlig: til dette. Linda Kristensen tlf Strandgata Sektor for kultur og samfunn: Fungerende kommunalsjef Elisabeth Paulsen, tlf Hammerfest Voksenopplæringssenter, Innvandrertjenesten og Nordlys bofellesskap Målet for Voksenopplæringa, Nordlys bofellesskap og innvandrertjenesten er å hjelpe den enkelte til å mestre et nytt og et meningsfylt liv. Hammerfest Voksenopplæringssenter: Voksenopplæringa tilbyr norskopplæring for innvandrere på ulike språklige nivå for å kvalifisere dem til samfunn og arbeidsliv fra de er 16 år, grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne og undervisning for afasirammende. Voksenopplæringssenteret har ca. 160 deltakere på dagtid og kveldstid. Innvandrertjenesten: Tjenesten bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak i samarbeid med IMDI Nord og flyktningemottak. Innvandrertjenesten gir veiledning og oppfølging av bosatte flyktninger i bosettingsfasen. Tjenesten har ansvar for introduksjonsordningen i kommunen og tilbyr introduksjons-program til nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har rett og plikt til ordningen i henhold til introduksjonsloven. Innvandrertjenesten er også en tjeneste som gir råd og veiledning til innvandrere generelt. Tjenesten utvikler mål og strategier når det gjelder bosetting av flyktninger, integrering og introduksjonsordning. Administrasjon: Rektor: Inspektør: Fagleder Merete Nilsen Tlf.: Strandgata 18 S ide

19 Bofellesskapet Nordlys: Målsetningen med arbeidet med de mindreårige i Hammerfest er god integrering. Dette sikres ved å skape et best mulig bo-, fritids-, og skoletilbud som er individuelt tilpasset, og å tilrettelegge for at de mindreårige, gjennom råd og veiledning, skal bli selvhjulpet og slik få et selvstendig liv og mestre en ny hverdag. Ungdommen skal lære å administrere sitt eget hjem og å bli økonomisk selvhjulpne. De skal lære hensiktsmessige sosiale ferdigheter og utvikle sin sosiale kompetanse, og de skal oppnå en forståelse for det samfunn og det system som de lever i. Bofellesskapet Nordlys er et frivillig hjelpetiltak etter Barnevernloven. Alle mindreårige får tilbud om plass i bofellesskapet, som totalt har kapasitet til 8 ungdommer. Ved fylte 18 år må ungdommen samtykke til ettervern som kan tilbys til fylte 20 år, og i særskilte tilfeller til fylte 23 år. Etter en periode i bofellesskap får ungdommen tilbud om å flytte til treningsleilighet. Alle ungdommer under 18 år får tildelt en verge som skal ivareta de juridiske og økonomiske rettighetene, samt å følge med at det gis et tilstrekkelig bra tilbud Tlf: /46 eller Sektor for barn og unge: Kommunalsjef Grethe Nissen, tlf Skole, SFO og oppvekstssenter: Opplæringsloven med tilhørende forskrifter inneholder bestemmelser som gjelder alle offentlige grunnskoler i Norge. Av opplæringsloven går det frem at barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende opplæring. Barneloven understreker foresattes ansvar når det gjelder å sørge for at barna får utdanning. I Hammerfestskolen arbeides det målrettet for å realisere læreplanens mål og intensjoner. Elevenes læring og trivsel har førsteprioritet. En grunnleggende ide for Hammerfestskolens virksomhet er å gi best mulig vilkår for mest mulig læring og utvikling til alle elever. Barnehage: Sektor for barn og unge har som mål å kunne tilby alle barn under skolepliktig alder en plass i barnehage. Barnehagelovens sier at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Videre står det i at barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Sektor for barn og unge arbeider målrettet med å realisere barnehagelovens mål og intensjoner. Barn med spesielle behov har fortrinnsrett til barnehageplass. Skolefaglig ansvarlig: Arve Paulsen Tlf: / e-post: Storgata 17, 2.etage Barnehage faglig ansvarlig: Unn Wenche Slettvoll Tlf: / e-post: Storgata 17, 2.etage 19 S ide

20 Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste som har som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre hverdag i hjem, barnehage og skole. Hovedmålet med virksomheten er å gi hjelp og støtte i forhold til personer med spesifikke opplæringsbehov, samt gi råd og veiledning til barnehager og skoler på området spesialundervisning og tilpasset opplæring. PPT skal være en sentral hjelpeinstans for skoler og barnehager i deres utviklingsarbeid. Skjema for henvisning finnes på kommunens hjemmeside. Barneverntjenesten : Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Tjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, få nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Helsesøstertjenesten : Helsesøstertjenesten er den mest sentrale part av helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Jordmødre og leger er også delaktig, men ikke i like stor grad. Formål med helsesøstertjenesten er å forebygge sykdom, skade og lyte, samt fremme helse. Psykisk og sosial helse er like viktig som fysisk helse. Helsestasjonen / skolehelsetjenesten er et bredt lavterskeltilbud, som gjelder for alle i målgruppene. Hensikten er å gi tidlig hjelp, og også å fange opp hvem som skal henvises til andre hjelpeinstanser. Målgruppene er først og fremst barn 0 20 år og deres foreldre. For øvrig vil helsesøster også være å treffe på de største skolene en gang per uke: Hammerfest videregående skole (tirsdager) Breilia skole (torsdager) Fjordtun skole (onsdager og torsdager) Reindalen skole (tirsdager) Baksalen skole (tirsdager) Elvetun skole (mandager) Fuglenes skole (tirsdager) Fagleder: Tlf: Ekspedisjon: Storgata 17, 2 etasje Fagleder: Tlf: e-post Storgata 17, 1. etasje Helsesøstertjenesten: tlf e-post: ne.no 5. og 6. etasje i Strandgata 52 Helsesøster kan treffes enten ved å ringe helsestasjonen eller ved å ringe til skolen å be om å få snakke med helsesøster. Hammerfest familievernkontor : Familievernkontoret tilbyr parterapi for gifte, samboende, særboende og likekjønnede. Bakgrunn for samtalene kan være problemer i parforholdet eller forhold i forbindelse med samlivsbrudd. Familievernkontoret tilbyr familieterapi når det er konflikter mellom foreldre og barn, eller mellom flere generasjoner. Utgangspunktet er at foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling. I samtaler kan nybakte foreldre eller foreldre, barn Hammerfest familievernkontor: Tlf: e-post: 20 S ide

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13)

HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) *Fornavn: *Etternavn: *Fødsels- og personnummer (11 siffer): Gutt Jente *Skole/Barnehage: *Adresse: *Klasse: Barnet bor

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Sigdal kommune Helse- og omsorgsavdelingen 3350 Prestfoss Unntatt offentlighet jf. offl. 13 første ledd, jf. Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Opplysninger om søker/hjelpetrengende bruk BLOKKBOKSTAVER

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Det ønskes kontakt med Pedagogisk - psykologisk tjeneste vedrørende Sakkyndig vurdering iht opplæringslova

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Adresse: Postnr: Sted: Tlf. jobb: Behov for tolk? Ja Nei Behov for tolk? Ja Nei Personopplysninger for eventuelle andre omsorgspersoner:

Adresse: Postnr: Sted: Tlf. jobb: Behov for tolk? Ja Nei Behov for tolk? Ja Nei Personopplysninger for eventuelle andre omsorgspersoner: Etternavn: HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) HENVISNING AV ENKELTPERSON - BARN/UNGDOM Fornavn: Gutt: Jente: Fødselsnr. (11 siffer): Norsk: Annen nasjonalitet,

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Sigdal kommune Helse- og omsorgsavdelingen 3350 Prestfoss Unntatt offentlighet jf. offl. 13 første ledd, jf. Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Opplysninger om søker/hjelpetrengende bruk BLOKKBOKSTAVER

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole, Ullensaker KOMMUNE Informasjon om tiltak for barn og ungdom Barnehage tlf. 66 10 82 15 Målgruppe: Beskrivelse: Opptak: Spesialundervisning: Barn i alder 0-6 år 11 barnehager har kommunal drift, mens over

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Høstkonferansen i Telemark 2015 Vrådal, 20.10.2015 Eivind Thorsen, fagrådgiver i BarnsBeste BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring

Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 5a jfr. Fvl. 13 Tilmeldingen sendes Ås PPS, postboks 195, 1431

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld?

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Til ledere og koordinatorer i kommuner Dette skrivet er laget for ledere og koordinatorer som har ansvaret for å organisere arbeidet med barn som pårørende i kommuner.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE En beskrivelse av modell for utarbeidelse av Individuell Plan for mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper Utarbeidet av: ReHabiliteringskoordinator, Elin D. W. Johannessen Sider: 3 Vedlegg: 3 Godkjent av: Koordineringsteam for rehabilitering

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PPT-Meløy Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes Besøksadresse: Storhammarn, 8150 Ørnes Tlf. 75 71 07 80, Mob. 90 60 50 89 Fax. 75 71 07 81 HENVISNINGS SKJEMA For

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal?

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? ..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? Erfaringer fra samarbeid rundt barn av psykisk syke foreldre i kommune og spesialisthelsetjeneste v / psyk. sykepleiere Ragnhild Smistad og Nina

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN (navn)

INDIVIDUELL PLAN (navn) Torsken kommune Koordinerende enhet 9380 Gryllefjord INDIVIDUELL PLAN (navn) Her settes det inn bilde eller annet som er personlig relatert til tjenestemottaker. Utarbeidet av: (navn) 1 Individuell plan.

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR [vår 2015] OPPVEKST OG KULTURETATEN HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR Storfjord kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om skolevegring ulike grader... 2 3. Lovgrunnlag... 2 4. Handlingsplan over 2 nivå... 3 Nivå

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer