Virksomhetsoverdragelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsoverdragelse"

Transkript

1 Virksomhetsoverdragelse Advokat/partner Christopher Hansteen mob: Advokatfullmektig Tor-Børge Bendiksen e-post: mob: Arbeidsmiljøloven kapittel 16 Anvendelsesområde aml 16-1 Rettsvirkninger aml Informasjon og drøftelse aml Opphav; EØS-avtalen og rådsdirektiv 77/187 EØF 1

2 Forarbeider Ot.prp. nr. 71 ( ) Ot.prp. nr. 79 ( ) NOU 2004:5 (Arbeidslivslovutvalget) Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp nr. 24 ( ) Ot.prp.nr.54( ) Europadommene Nyttige nettsider: og 2

3 EU-dommenes vekt Det følger av EØS-avtalens artikkel 6 at bestemmelsene i direktivet skal fortolkes i overensstemmelse med de rettsavgjørelser som EF-domstolen har truffet før avtalen ble undertegnet, altså før 2. mai Men også senere avgjørelser vil være sentrale rettskilderfor forståelsen av direktivet. I og med at arbeidsmiljøloven kap. XII A er utformet med sikte på å implementere direktivet i norsk rett, vil disse rettsavgjørelsene få direkte betydning for hva som er norsk rett på dette området. (Rt s. 1960). Høyesterettspraksis Rt s. 623 (PPD) Rt s (Østvang Fritid) Rt s (Eidesund) Rt s. 977 (Nemko) Rt s. 989 (Vest Ro Slakteri) Rt s (Miljøtransport) Rt s. 248 (Olderdalen Ambulanse) Rt s. 71 (SAS) Rt s 330 (Bardufoss Flyservice) Rt s (Gate Gourmet) Rt s. 983 (Songa Services) Rt s. 718 (Kirkens bymisjon) 3

4 Annen rettspraksis Arbeidsretten For eksempel ARD 2001 s. 1 (Hakon), ARD 2004 s 163 (APTS), ARD 2008 s. 113 (StatoilHydro), ARD 2008 s. 189 (D&FGroup AS) og ARD 2011 s. 25 (ASCO) Underrettspraksis fra alminnelige domstoler For eks. LG /Gulating(Eltel networks) og LB /Borgarting (Oslo kommune) Når kommer reglene til anvendelse? Arbeidsmiljøloven 16-1 (1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhettil en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføringav en selvstendig enhetsom beholder sin identitetetter overføringen (2) 16-2 og 16-4 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo. 4

5 AML 16-1 AML 16-1 oppstiller 3 vilkår: 1.Selvstendig økonomisk enhet 2.Krav til overføringsform 3.Beholder sin identitet virksomhet eller del av virksomhet.. selvstendig enhet Kravet til selvstendig enhet En samling ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om en hoved-eller bivirksomhet(direktiv 2001/23/EF art. 1 nr. 1 bokstav b). Offentlige og private foretak som driver økonomisk virksomhet, enten målet er økonomisk gevinst eller ikke. Overføring av administrative funksjoner mellom offentlige forvaltningsmyndigheter er ikke overdragelse. 5

6 SÜZEN (C-13/95) «en forudsætning at overførslen vedrører en økonomisk enhed, der er organiseret på en stabil måde, og hvis aktiviteter ikke er begrænset til udførelsen af en nærmere bestemt enterprise(dom af , sag C48/94 Rygaard, Sml. I s. 2745, præmis 20).» SECURICOR(C-232/04 og C-233/04) «Begrebedenhed omfatter således en organiseret helhed af personer og aktiver der gør det mulig at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. (avsnitt 32).» 6

7 SCHMIDT (C-392/92) «Den omstændighed, at den pågældende aktivitet før overførselenble varetaget af en enkelt ansat, er heller ikke tilstraækkeligtil at afskære anvendelsen af direktivets bestemmelser, idet direktivets anvendelse ikke afhænger af antallet af arbjdstakere, der er ansat i den del af virksomheden, der er genstand for overførslen.» (avsnitt 15) «overføring.. til annen arbeidsgiver» Overføring ved avtale, arv, skifte, gave, forvaltningsvedtak, panthavers bruk Rt 1995 s. 270 Overføring til annet rettssubjekt «innenfor rammen av kontraktsforhold Omfatter overføring innen konsern Overføring innen samme rettssubjekt omfattes ikke. Eks: Overføring av en avdeling til en annen avdeling Aksjeoverdragelse omfattes ikke 7

8 ABLER/SODEXHO (C-340/01)/trepartsforhold «Det er således ikke en forudsætning for, at direktiv 77/187 finder anvendelse, at der består et direkte kontraktsforhold mellem overdrageren og erhververen, og overdragelsen vil kunne finde sted via en tredjemand, for eksempel ejeren eller lejeren (jf. bl.a. dom af , forenede sager (C-171/94 og C-172/94, Merckxog Neuhuys, Sml. I s. 1253, præmis 28-30, Süzen-dommen, præmis 12, og dom af , sag C- 51/00, Temco, Sml. I s. 1969, præmis 31). (avsnitt 39).» 8

9 9

10 BARDUFOSS FLYSERVICE (54) Temco-dommen må etter min oppfatning forstås slik at en underentreprise etablerer et indirekte kontraktsforhold mellom den bakenforliggende oppdragsgiveren og underleverandøren som produserer tjenesten. Dette indirekte kontraktsforholdet er tilstrekkelig til at virksomheten i underleverandørleddet også anses overført når oppdragsgiveren overfører sin kontrakt til ny leverandør som ledd i kontraktsforhold. «beholder sin identitet etter overføringen» En helhetsvurdering - momenter: Videreføring av aktivitet Hvilken type virksomhet det er snakk om Overføring av fysiske aktiva Overføring av immaterielle aktiva Overføring av ansatte Overføring av kundekrets Eventuell driftsstans Momentlisten er ikke uttømmende. 10

11 Identitetsvurderingen Tre basiskriterier: Videreføring av aktivitet Overtakelse av kundekrets Kontinuerlig drift Rt s. 71 (SAS) Når jeg i dette tilfellet er kommet til at identiteten i bakketjenestene er i behold etter overføringen til SASkonsortiet, har jeg for det første lagt vekt på at tjenestenes art fullt ut er den samme. Den virksomhet SAS-konsortiet overtok, besto i å betjene Braathens fly og flypassasjerer med de tjenester som de hadde behov for på flyplassene, og dissetjenestene hadde etter overtakelsen det samme innhold og ble utført på samme måte som av Braathens. (avsnitt 89). 11

12 Typen virksomhet Kapitalkrevende virksomhet Liikenne C-172/199 (Buss) Arbeidskraftintensiv virksomhet Süzen C-13/95 (Rengjøring) Mellomformer Olderdalen Rt (Ambulanse) Mellomformer Rt s. 248 (Olderdalen Ambulanse) Mens identiteten til en produksjonsbedrift i stor grad kan være knyttet til lokaliseringen, til aktiva i form av fast eiendom og produksjonsutstyr og til goodwill som følge av kundekrets, varemerker osv., vil en tjenesteytende virksomhet i større grad være preget av selve ytelsen og dermed også av de personer som utøver virksomheten. Både rengjøring og vakthold vil kunne utføres uten at arbeidsgiveren i nevneverdig grad har egne driftsmidler involvert i virksomheten.» 12

13 Mellomformer Rt s. 71 (SAS) Som det fremgår av min gjennomgang av EF-domstolens praksis, har domstolen i tilfeller hvor en virksomhet i hovedsak har vært karakterisert av en innsatsfaktor, ved identitetsbedømmelsen ofte lagt avgjørende vekt på denne. Etter min mening kan imidlertid groundhandling -tjenester på en flyplass ikke karakteriseres ved noen enkeltfaktorer. Spørsmålet om virksomhetens identitet er i behold etter overføringen, må da avgjøres ut fra en samlet bedømmelse av alle de faktorer som etter EF-domstolens praksis er relevante. (avsnitt 86). (jfogså Rt 2010 s. 330 (Bardufoss) Süzen (C-13/95) overføring av ansatte i arbeidskraftintensive virksomheter I visse brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstakere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed, og en sådan enhed vil kunne oppretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hitidigeaktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne oppgave... (avsnitt21) 13

14 Totaldommen TOTAL vedlikeholdskontrakt AOP Produksjonsansatte Vedlikeholds ansatte søsterselskaper TEAM Delt Oppfyllelse Vedlikeholds ansatte AE Bardufoss flyservice (76) Jeg legger her til at EFTA-domstolen i sak E-2/04(Total-dommen) avsnitt 48 i tilknytning til spørsmålet om tjenesten var en annen fordi det var andre som utførte dem, har uttalt: «Det avgjørende er om de samme oppgavene fortsatt vil bli utført. En annen løsning ville gjøre anvendelsen av Direktivet avhengig av hvordan erververen organiserte sitt arbeid.» (77) Etter min oppfatning er uttalelsen også relevant for foreliggende sak, idet det ikke er blitt påvist at ny tilretteleggelse og driftsmåte har endret på at det er de samme oppgavene som utføres. 14

15 Rettsvirkninger overføring av rett/plikt 16-2 (1)-(3) Lønns- og arbeidsvilkår (1) Arbeidsavtalen overføres (2) Tariffavtalen overføres i utg. pkt. (3) Begrenset vern av pensjonsrettigheter Rettsvirkninger hvilke arbeidsforhold overføres? Krav om tilstrekkelig tilknytning Sak 186/83 (Botzen) Om den overførte delen danner rammen om arbeidsforholdet sett fra et organisatorisk synspunkt 15

16 Problemstilling hvilke ansatte overdras? Rettsvirkninger - Reservasjons- og valgrett Lovfestet reservasjonsrett i 16-3; kan motsette seg overføring Ulovfestet valgrett; Kan samtidig velge å fastholde arbeidsforholdet med overdrager Rt (Nemko), Rt (Vest-Ro Slakteri), Rt (Diakonhjemmet), Rt (Miljøtransport) 16

17 Informasjon og drøftelse 16-5 og 16-6 pålegger tidligere og ny arbeidsgiver plikter Informere og drøfte med tillitsvalgte så tidlig som mulig Informasjon og drøftelse Tillitsvalgte og berørte ansatte skal ha informasjon om a) grunnen til overdragelsen, b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, d) endringer i tariffavtaleforhold e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, f) reservasjons-og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter Planlegges det tiltak overfor arbeidstakerne, skal partene drøfte gjennomføring med sikte på en avtale. 17

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04 E-2/04/21 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Gulating lagmannsrett

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse i utvikling

Virksomhetsoverdragelse i utvikling stein evju [52 64] arbeidsrett vol 3 nr 1 2006 Virksomhetsoverdragelse i utvikling Høyesteretts dom 31. januar 2006 professor stein evju Artikkelen redegjør for og diskuterer Høyesteretts dom i «SAS Braathens-saken».

Detaljer

Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet +

Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet + Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet + Av Martin Jetlund* Innholdsoversikt 1 Innledning... 296 1.1 Emnet... 296 1.2 Disposisjon... 298 2 Rettslige utgangspunkter... 299 2.1

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 25 september 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overføring av trygderettigheter)

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 25 september 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overføring av trygderettigheter) RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 25 september 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overføring av trygderettigheter) I sak E-3/95, ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/95

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/95 RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/95 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Stavanger

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å KONTROLLERE OG OVERVÅKE SINE ANSATTE

ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å KONTROLLERE OG OVERVÅKE SINE ANSATTE Complex nr. 3/2004... Stefan Jørstad ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å KONTROLLERE OG OVERVÅKE SINE ANSATTE MED HOVEDVEKT PÅ GRUNNVILKÅRENE FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I ARBEIDSLIVET... Institutt for

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Arbeidsdepartementet. Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet

Arbeidsdepartementet. Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet Arbeidsdepartementet Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Representativ søksmålsadgang

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 2: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 2: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 2/2006 ARBEIDSRETT SAS og Braathens-dommen; overdragelse av virksomhet Høyesteretts

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer