Virksomhetsoverdragelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsoverdragelse"

Transkript

1 Virksomhetsoverdragelse Advokat/partner Christopher Hansteen mob: Advokatfullmektig Tor-Børge Bendiksen e-post: mob: Arbeidsmiljøloven kapittel 16 Anvendelsesområde aml 16-1 Rettsvirkninger aml Informasjon og drøftelse aml Opphav; EØS-avtalen og rådsdirektiv 77/187 EØF 1

2 Forarbeider Ot.prp. nr. 71 ( ) Ot.prp. nr. 79 ( ) NOU 2004:5 (Arbeidslivslovutvalget) Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp nr. 24 ( ) Ot.prp.nr.54( ) Europadommene Nyttige nettsider: og 2

3 EU-dommenes vekt Det følger av EØS-avtalens artikkel 6 at bestemmelsene i direktivet skal fortolkes i overensstemmelse med de rettsavgjørelser som EF-domstolen har truffet før avtalen ble undertegnet, altså før 2. mai Men også senere avgjørelser vil være sentrale rettskilderfor forståelsen av direktivet. I og med at arbeidsmiljøloven kap. XII A er utformet med sikte på å implementere direktivet i norsk rett, vil disse rettsavgjørelsene få direkte betydning for hva som er norsk rett på dette området. (Rt s. 1960). Høyesterettspraksis Rt s. 623 (PPD) Rt s (Østvang Fritid) Rt s (Eidesund) Rt s. 977 (Nemko) Rt s. 989 (Vest Ro Slakteri) Rt s (Miljøtransport) Rt s. 248 (Olderdalen Ambulanse) Rt s. 71 (SAS) Rt s 330 (Bardufoss Flyservice) Rt s (Gate Gourmet) Rt s. 983 (Songa Services) Rt s. 718 (Kirkens bymisjon) 3

4 Annen rettspraksis Arbeidsretten For eksempel ARD 2001 s. 1 (Hakon), ARD 2004 s 163 (APTS), ARD 2008 s. 113 (StatoilHydro), ARD 2008 s. 189 (D&FGroup AS) og ARD 2011 s. 25 (ASCO) Underrettspraksis fra alminnelige domstoler For eks. LG /Gulating(Eltel networks) og LB /Borgarting (Oslo kommune) Når kommer reglene til anvendelse? Arbeidsmiljøloven 16-1 (1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhettil en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføringav en selvstendig enhetsom beholder sin identitetetter overføringen (2) 16-2 og 16-4 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo. 4

5 AML 16-1 AML 16-1 oppstiller 3 vilkår: 1.Selvstendig økonomisk enhet 2.Krav til overføringsform 3.Beholder sin identitet virksomhet eller del av virksomhet.. selvstendig enhet Kravet til selvstendig enhet En samling ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om en hoved-eller bivirksomhet(direktiv 2001/23/EF art. 1 nr. 1 bokstav b). Offentlige og private foretak som driver økonomisk virksomhet, enten målet er økonomisk gevinst eller ikke. Overføring av administrative funksjoner mellom offentlige forvaltningsmyndigheter er ikke overdragelse. 5

6 SÜZEN (C-13/95) «en forudsætning at overførslen vedrører en økonomisk enhed, der er organiseret på en stabil måde, og hvis aktiviteter ikke er begrænset til udførelsen af en nærmere bestemt enterprise(dom af , sag C48/94 Rygaard, Sml. I s. 2745, præmis 20).» SECURICOR(C-232/04 og C-233/04) «Begrebedenhed omfatter således en organiseret helhed af personer og aktiver der gør det mulig at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. (avsnitt 32).» 6

7 SCHMIDT (C-392/92) «Den omstændighed, at den pågældende aktivitet før overførselenble varetaget af en enkelt ansat, er heller ikke tilstraækkeligtil at afskære anvendelsen af direktivets bestemmelser, idet direktivets anvendelse ikke afhænger af antallet af arbjdstakere, der er ansat i den del af virksomheden, der er genstand for overførslen.» (avsnitt 15) «overføring.. til annen arbeidsgiver» Overføring ved avtale, arv, skifte, gave, forvaltningsvedtak, panthavers bruk Rt 1995 s. 270 Overføring til annet rettssubjekt «innenfor rammen av kontraktsforhold Omfatter overføring innen konsern Overføring innen samme rettssubjekt omfattes ikke. Eks: Overføring av en avdeling til en annen avdeling Aksjeoverdragelse omfattes ikke 7

8 ABLER/SODEXHO (C-340/01)/trepartsforhold «Det er således ikke en forudsætning for, at direktiv 77/187 finder anvendelse, at der består et direkte kontraktsforhold mellem overdrageren og erhververen, og overdragelsen vil kunne finde sted via en tredjemand, for eksempel ejeren eller lejeren (jf. bl.a. dom af , forenede sager (C-171/94 og C-172/94, Merckxog Neuhuys, Sml. I s. 1253, præmis 28-30, Süzen-dommen, præmis 12, og dom af , sag C- 51/00, Temco, Sml. I s. 1969, præmis 31). (avsnitt 39).» 8

9 9

10 BARDUFOSS FLYSERVICE (54) Temco-dommen må etter min oppfatning forstås slik at en underentreprise etablerer et indirekte kontraktsforhold mellom den bakenforliggende oppdragsgiveren og underleverandøren som produserer tjenesten. Dette indirekte kontraktsforholdet er tilstrekkelig til at virksomheten i underleverandørleddet også anses overført når oppdragsgiveren overfører sin kontrakt til ny leverandør som ledd i kontraktsforhold. «beholder sin identitet etter overføringen» En helhetsvurdering - momenter: Videreføring av aktivitet Hvilken type virksomhet det er snakk om Overføring av fysiske aktiva Overføring av immaterielle aktiva Overføring av ansatte Overføring av kundekrets Eventuell driftsstans Momentlisten er ikke uttømmende. 10

11 Identitetsvurderingen Tre basiskriterier: Videreføring av aktivitet Overtakelse av kundekrets Kontinuerlig drift Rt s. 71 (SAS) Når jeg i dette tilfellet er kommet til at identiteten i bakketjenestene er i behold etter overføringen til SASkonsortiet, har jeg for det første lagt vekt på at tjenestenes art fullt ut er den samme. Den virksomhet SAS-konsortiet overtok, besto i å betjene Braathens fly og flypassasjerer med de tjenester som de hadde behov for på flyplassene, og dissetjenestene hadde etter overtakelsen det samme innhold og ble utført på samme måte som av Braathens. (avsnitt 89). 11

12 Typen virksomhet Kapitalkrevende virksomhet Liikenne C-172/199 (Buss) Arbeidskraftintensiv virksomhet Süzen C-13/95 (Rengjøring) Mellomformer Olderdalen Rt (Ambulanse) Mellomformer Rt s. 248 (Olderdalen Ambulanse) Mens identiteten til en produksjonsbedrift i stor grad kan være knyttet til lokaliseringen, til aktiva i form av fast eiendom og produksjonsutstyr og til goodwill som følge av kundekrets, varemerker osv., vil en tjenesteytende virksomhet i større grad være preget av selve ytelsen og dermed også av de personer som utøver virksomheten. Både rengjøring og vakthold vil kunne utføres uten at arbeidsgiveren i nevneverdig grad har egne driftsmidler involvert i virksomheten.» 12

13 Mellomformer Rt s. 71 (SAS) Som det fremgår av min gjennomgang av EF-domstolens praksis, har domstolen i tilfeller hvor en virksomhet i hovedsak har vært karakterisert av en innsatsfaktor, ved identitetsbedømmelsen ofte lagt avgjørende vekt på denne. Etter min mening kan imidlertid groundhandling -tjenester på en flyplass ikke karakteriseres ved noen enkeltfaktorer. Spørsmålet om virksomhetens identitet er i behold etter overføringen, må da avgjøres ut fra en samlet bedømmelse av alle de faktorer som etter EF-domstolens praksis er relevante. (avsnitt 86). (jfogså Rt 2010 s. 330 (Bardufoss) Süzen (C-13/95) overføring av ansatte i arbeidskraftintensive virksomheter I visse brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstakere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed, og en sådan enhed vil kunne oppretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hitidigeaktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne oppgave... (avsnitt21) 13

14 Totaldommen TOTAL vedlikeholdskontrakt AOP Produksjonsansatte Vedlikeholds ansatte søsterselskaper TEAM Delt Oppfyllelse Vedlikeholds ansatte AE Bardufoss flyservice (76) Jeg legger her til at EFTA-domstolen i sak E-2/04(Total-dommen) avsnitt 48 i tilknytning til spørsmålet om tjenesten var en annen fordi det var andre som utførte dem, har uttalt: «Det avgjørende er om de samme oppgavene fortsatt vil bli utført. En annen løsning ville gjøre anvendelsen av Direktivet avhengig av hvordan erververen organiserte sitt arbeid.» (77) Etter min oppfatning er uttalelsen også relevant for foreliggende sak, idet det ikke er blitt påvist at ny tilretteleggelse og driftsmåte har endret på at det er de samme oppgavene som utføres. 14

15 Rettsvirkninger overføring av rett/plikt 16-2 (1)-(3) Lønns- og arbeidsvilkår (1) Arbeidsavtalen overføres (2) Tariffavtalen overføres i utg. pkt. (3) Begrenset vern av pensjonsrettigheter Rettsvirkninger hvilke arbeidsforhold overføres? Krav om tilstrekkelig tilknytning Sak 186/83 (Botzen) Om den overførte delen danner rammen om arbeidsforholdet sett fra et organisatorisk synspunkt 15

16 Problemstilling hvilke ansatte overdras? Rettsvirkninger - Reservasjons- og valgrett Lovfestet reservasjonsrett i 16-3; kan motsette seg overføring Ulovfestet valgrett; Kan samtidig velge å fastholde arbeidsforholdet med overdrager Rt (Nemko), Rt (Vest-Ro Slakteri), Rt (Diakonhjemmet), Rt (Miljøtransport) 16

17 Informasjon og drøftelse 16-5 og 16-6 pålegger tidligere og ny arbeidsgiver plikter Informere og drøfte med tillitsvalgte så tidlig som mulig Informasjon og drøftelse Tillitsvalgte og berørte ansatte skal ha informasjon om a) grunnen til overdragelsen, b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, d) endringer i tariffavtaleforhold e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, f) reservasjons-og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter Planlegges det tiltak overfor arbeidstakerne, skal partene drøfte gjennomføring med sikte på en avtale. 17

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse

Identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse Identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse I hvilken grad vektlegges overføring av ansatte? Kandidatnummer: 426 Veileder: Einar Engh Leveringsfrist: 02.05.2007 Til sammen 15626 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Med hilsen 31%) l. til de arbeidstakeme som nå er ansatt ved Mosjøen Havn KF.

Med hilsen 31%) l. til de arbeidstakeme som nå er ansatt ved Mosjøen Havn KF. E E Dokid: 16007383 (16/331-21) SPØRSMÅL OM I VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - E. HELGELAND HAVN ms Trond Nygård Fra: Kurt Jessen Johansson Sendt: 22. oktober 2015 18:22 Til:

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

H R-1999-51-A - Rt-1999-977

H R-1999-51-A - Rt-1999-977 HK-1999-J1-A - Kt-1999-9/ / nui'l: 2l:U6 Side 1 av 11 H R-1999-51-A - Rt-1999-977 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-06-30 DOKNR/PUBLISERT: HR-1999-51-A - Rt-1999-977 STIKKORD:

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse en analyse av arbeidsmiljøloven 73 A første ledd

Virksomhetsoverdragelse en analyse av arbeidsmiljøloven 73 A første ledd Virksomhetsoverdragelse en analyse av arbeidsmiljøloven 73 A første ledd Kandidatnr: 409 Veileder: Ole Christian Hyggen, rådgiver i lovavdelingen JD Leveringsfrist: 26. April 2004 Til sammen 17965 ord

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom, I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget til prøve)

Detaljer

Betydningen av overføring av ansatte for identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse

Betydningen av overføring av ansatte for identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse Betydningen av overføring av ansatte for identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 557 Leveringsfrist: 25.04.2010 Til sammen 13302 ord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom, Bardufoss Flyservice AS (advokat Kjell Heggvoll til prøve) mot Jostein Holmebukt

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - OVERFØRING AV ANSATTE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - OVERFØRING AV ANSATTE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - OVERFØRING AV ANSATTE Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 568 Leveringsfrist: 26.04.2010 Til sammen 15439 ord 25.04.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Kongsberg-kollokvien 16. juni 2017 Tron Løkken Sundet Innledning Tariffavtalens stilling Avgrensning: Arbeidstakernivå Overdragelsens betydning for

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - BETYDNINGEN AV OMGÅELSESHENSIKT VED VURDERINGEN AV OM VIRKSOMHETEN HAR BEHOLDT SIN IDENTITET ETTER AML 16-1

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - BETYDNINGEN AV OMGÅELSESHENSIKT VED VURDERINGEN AV OM VIRKSOMHETEN HAR BEHOLDT SIN IDENTITET ETTER AML 16-1 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - BETYDNINGEN AV OMGÅELSESHENSIKT VED VURDERINGEN AV OM VIRKSOMHETEN HAR BEHOLDT SIN IDENTITET ETTER AML 16-1 Kandidatnummer: 617 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17985 ord 25.11.2008

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2004

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2004 DOMSTOLENS DOM 10. desember 2004 (Virksomhetsoverdragelser - Rådsdirektiv 77/187/EØF overdragelsestidspunktet innvendinger mot overføring av ansettelsesforhold) I sak E-2/04, ANMODNING til EFTA-domstolen

Detaljer

Eierseksjonsloven forslag til endringer

Eierseksjonsloven forslag til endringer Eierseksjonsloven forslag til endringer Finn Stormfelt, advokat, NBBL h.v. Revisjon av eierseksjonsloven Et utvalg la frem forslag til endringer i eierseksjonsloven 29.8.2014. Høringsfristen 15.12.2014.

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 19 desember 1996 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 19 desember 1996 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 19 desember 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overdragelse av foretak) I sak E-2/96, ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen

Detaljer

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF ETABLERING AV TJENESTESENTER Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF TJENESTESENTER I REGI AV NORSK HELSENETT 1. Forutsettes gjennomført som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/96

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/96 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/96 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Inderøy

Detaljer

Arbeidstakers reservasjons- og valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Arbeidstakers reservasjons- og valgrett ved virksomhetsoverdragelse Arbeidstakers reservasjons- og valgrett ved virksomhetsoverdragelse Kandidatnummer: 640 Leveringsfrist: 27. april 2009 Til sammen 17 729 ord 21.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Introduksjon

Detaljer

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Kongsbergkollokviet 217 1217 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 1 Hva er den dispositive bakgrunnsretten ved reell overdragelse av virksomhet anno 217 betydning?

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04 E-2/04/21 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Gulating lagmannsrett

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse i utvikling

Virksomhetsoverdragelse i utvikling stein evju [52 64] arbeidsrett vol 3 nr 1 2006 Virksomhetsoverdragelse i utvikling Høyesteretts dom 31. januar 2006 professor stein evju Artikkelen redegjør for og diskuterer Høyesteretts dom i «SAS Braathens-saken».

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mars 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mars 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mars 1997 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overdragelse av del av en bedrift) I sak E-3/96 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Kjetil Edvardsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Kjetil Edvardsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. desember 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom, Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen til prøve) mot A (advokat Kjetil

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

ADVOKATFIRMAET H ORT. Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella (H) Vi skal i notatet her kort kommentere noen rettslige sider av forslaget.

ADVOKATFIRMAET H ORT. Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella (H) Vi skal i notatet her kort kommentere noen rettslige sider av forslaget. ADVOKATFIRMAET H ORT Notat Til: Vestnes Energi as Kopi: Fra: Dato: Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella (H) 24. mai 2012 OVERDRAGELSE AV KOMMUNAL VIRKSOMHET 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Vi viser

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom [Avgivende virksomhet] og Sykehusinnkjøp HF INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 2. VIRKSOMHETEN... 2 3. PRO & CONTRA... 5 4. OVERTAKELSE OG OVERTAKELSESDATO... 6 5. FORSIKRINGER...

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016)

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016) Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 2015 2017 (sist endret 12. februar 2016) 1. Innledning Kulturdepartementet (departementet) tar sikte på at Den norske kirke skal

Detaljer

Arbeidstakernes rett til informasjon og drøftinger ved virksomhetsoverdragelser

Arbeidstakernes rett til informasjon og drøftinger ved virksomhetsoverdragelser Arbeidstakernes rett til informasjon og drøftinger ved virksomhetsoverdragelser Kandidatnr: 199 Veileder: Lornts Natrud Nagelhus Leveringsfrist: 25. april 2003 Til sammen 17977 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat Forslag om endring av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Høringsnotat Forslag om endring av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Direktiv 2001/23/EF om

Detaljer

Tilsattes tilhørighet og vern ved overdragelse av del av virksomhet

Tilsattes tilhørighet og vern ved overdragelse av del av virksomhet Tilsattes tilhørighet og vern ved overdragelse av del av virksomhet Kriterier for avgjørelse av tilsattes tilhørighet Kandidatnummer: 695 Leveringsfrist: 25.04.15 Antall ord:17 997 Veileder: Bernard Johann

Detaljer

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF Rapport til Luster kommune Organisasjonsform for Lustrabadet KF Utført av KS-Konsulent as på oppdrag fra Luster kommune April 2014 1 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn og grunnlag for vurderingen...

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning.

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning. REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN 1.1 Innledning Saksforløpet Forskriften(e) gyldig i sin helhet Klart, sakskostnader for alle

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT. i sak E-3/96. Revidert

RETTSMØTERAPPORT. i sak E-3/96. Revidert RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/96 Revidert ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra

Detaljer

H R-1999-52-A - Rt-1999-989

H R-1999-52-A - Rt-1999-989 ritt 1777-3L-fj - ni i ri ib ivl,11 : 13:uD biae 1 av o H R-1999-52-A - Rt-1999-989 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-06-30 DOKNR/PUBLISERT: HR-1999-52-A - Rt-1999-989 STIKKORD:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT HR-2011-02393-A, (sak nr. 2011/539), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT HR-2011-02393-A, (sak nr. 2011/539), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02393-A, (sak nr. 2011/539), sivil sak, anke over dom, Gate Gourmet Norway AS (advokat Lars Holo) mot Nguyen Thi Ha Inge Andre Østhagen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom, (advokat Arild Dommersnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom, (advokat Arild Dommersnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom, Songa Services AS Stena Drilling AS Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem skal lede og hvordan skal det organiseres? Informasjon

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Side 2 av 11 (10) I Braathens omfattet forretningsenheten for bakketjenester også avising («de-icing») av fly. I SAS-konsernet omfattet derimot forret

Side 2 av 11 (10) I Braathens omfattet forretningsenheten for bakketjenester også avising («de-icing») av fly. I SAS-konsernet omfattet derimot forret Side 1 av 11 HR-2006-174-A - Rt-2006-71 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2006-01-31 Publisert HR-2006-174-A - Rt-2006-71 Stikkord Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Sammendrag Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv.

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. HR-nettverk Akershus og Østfold Adv. Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Ny Likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Erververs mulighet til å tilpasse virksomhetsoverdragelser

Erververs mulighet til å tilpasse virksomhetsoverdragelser Erververs mulighet til å tilpasse virksomhetsoverdragelser En redegjørelse for begrepet virksomhetsoverdragelse, og analyse av erververs innflytelse på definisjonen Kandidatnummer: 772 Leveringsfrist:

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/95

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/95 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/95 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Gulating

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom < Avgivende HF > og Pasientreiser HF INNHOLD 1. BAKGRUNN OG PARTER...2 2. OVERTAKELSE OG OVERFØRINGSDATO...2 3. VIRKSOMHETEN...2 4. PRO & CONTRA...4 5. DIVERSE

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommune- og fylkessammenslåinger. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommune- og fylkessammenslåinger. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommune- og fylkessammenslåinger Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Aktuelle arbeidsrettslige tema ved kommunesammenslåing; Sammenslåingsprosessen hvem

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

ARBEIDSTAKERS RESERVASJONSRETT OG VALGRETT VED VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

ARBEIDSTAKERS RESERVASJONSRETT OG VALGRETT VED VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ARBEIDSTAKERS RESERVASJONSRETT OG VALGRETT VED VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 585 Leveringsfrist: 25.11.2009 Til sammen 16010 ord 16.11.2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse

Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse I hvilke utstrekning blir erverver bundet av tariffbestemmelser som overdrager var bundet av? Kandidatnummer: 699 Leveringsfrist: 25. april 2016 Antall

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 18. desember 2014 * (Direktiv 2001/23/EF Virksomhetsoverdragelse Tariffavtaler Frihet til å opprette og drive egen virksomhet)

DOMSTOLENS DOM 18. desember 2014 * (Direktiv 2001/23/EF Virksomhetsoverdragelse Tariffavtaler Frihet til å opprette og drive egen virksomhet) DOMSTOLENS DOM 18. desember 2014 * (Direktiv 2001/23/EF Virksomhetsoverdragelse Tariffavtaler Frihet til å opprette og drive egen virksomhet) I sak E-10/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel

Detaljer

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd.

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Fra: Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. HSØ RHF Dato: 19.februar 2016 Sak: Virksomhetsoverdragelse DEL

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/95

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/95 RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/95 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Stavanger

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Utfordringsrett juridiske utfordringer

Utfordringsrett juridiske utfordringer Utfordringsrett juridiske utfordringer Advokatene Alex Borch, Jan Fougner og Andreas Wahl Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Sammendrag 1.1 Sammendrag 1.1.1 Oversikt over danske regler om utfordringsrett

Detaljer

Virksomhetsoverføring erververs undersøkelsesrett og -plikt kjøpsrett og arbeidsrett

Virksomhetsoverføring erververs undersøkelsesrett og -plikt kjøpsrett og arbeidsrett Virksomhetsoverføring erververs undersøkelsesrett og -plikt kjøpsrett og arbeidsrett Av Einar Østerdahl Poulsson 1 Innledning... 93 2 Begrepsbruk... 95 3 Opplysinger om ansatte... 98 4 Opplysningsplikt

Detaljer

HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000)

HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000) nk-luuu-di -n - Kt-GUUU-1U4/ (49J-2000) nl11': 9:U4 Side I av IU HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-12-21 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-53-B -

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

Nr. 29/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/14/EF. av 11. mars 2002

Nr. 29/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/14/EF. av 11. mars 2002 Nr. 29/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/14/EF 2004/EØS/29/27 av 11. mars 2002 om fastsettelse av en generell ramme for informasjon til og konsultasjon

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Oslo 19. mai 2015 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene og Hege Torvbråten, KS Forhandling Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem

Detaljer

OPPGJØRSFORMER. Salg på kredin. UTGANGSPUNKTET: Pølse / Penger ytelse mot ytelse. Sikkerhet for kredinen:

OPPGJØRSFORMER. Salg på kredin. UTGANGSPUNKTET: Pølse / Penger ytelse mot ytelse. Sikkerhet for kredinen: OPPGJØRSFORMER Advoka6orening UTGANGSPUNKTET: Pølse / Penger ytelse mot ytelse Advoka6orening 03.11.15 2 Salg på kredin Sikkerhet for kredinen: 1. Pant i aksjer 2. Kausjon 3. Pant i selskapets eiendeler

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT Haugesund Kommune Rådmannen Notat Vår ref. Saksnr 2010/1662 Løpenr. 11807/2010 Arkivkode A10 Saksbehandler Stål Alfredsen Tlf. 52743034 Vår dato 07.04.2010 Til: Høringsinstanser PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14 E-10/14-21 RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol («ODA») fra Eidsivating

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves.

SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves. Arbeidsdepartementet Postboks 8019 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12-00018 BM424 30.01.2012 SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet Rettferdighet Fordelingsrettferdighet Samhandlingsrettferdighet Prosedyrerettferdighet Gjenopprettingsrettferdighet Fase II: Personlige motsetninger, blokkeringer, sabotasje (4-6) Fase I: Sakskonflikt

Detaljer

Bakgrunnen for oppdraget fremgår blant av forslaget til statsbudsjett for 2014 (Prop. 1 S (2013-2014) hvor det blant annet heter følgende:

Bakgrunnen for oppdraget fremgår blant av forslaget til statsbudsjett for 2014 (Prop. 1 S (2013-2014) hvor det blant annet heter følgende: E3F=11--IFZ NOTAT Til: Kulturdepartementet Fra: Advokatfirmaet BA-HR DA Saksansvartig advokat: Tarjei Thorkildsen Dato: Osto, 27. februar 2014 Virksomhetsoverdragelseav prestene i Den norske Kirke 1. Innledning

Detaljer

PROTOKOLL. Monika Strømmen Jensen Innkjøpssjef Mette Bjørgen HR-Rådgiver Bjarne Vejle Personalrådgiver

PROTOKOLL. Monika Strømmen Jensen Innkjøpssjef Mette Bjørgen HR-Rådgiver Bjarne Vejle Personalrådgiver PROTOKOLL År 2016, 31. oktober ble det avholdt drøftingsmøte mellom St. Olavs Hospital og NSF, Fagforbundet, NITO, Delta, Akademikerforbundet, Samfunnsviterne og HVO vedrørende virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Forespørsel om avklaring vedrørende krav om pensjonsordning i forbindelse med konkurranseutsetting

Forespørsel om avklaring vedrørende krav om pensjonsordning i forbindelse med konkurranseutsetting Eigersund kommune John Øyvind Auestad Postboks 580 4379 Eigersund Deres referanse Vår referanse Dato 200503953 19.06.06 Forespørsel om avklaring vedrørende krav om pensjonsordning i forbindelse med konkurranseutsetting

Detaljer

Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør?

Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? - Hva er likelønn? - Er lønnsoppgjørene egnet til å løse likelønnsutfordringene? -Må likelønnsspørsmålet overlates til arbeidslivets parter

Detaljer

Introduksjonsundervisning for JUR1511

Introduksjonsundervisning for JUR1511 Prof. Stein Evju s. 1 Introduksjonsundervisning for JUR1511 Fredag 21. september, 10.15 12.00 Torsdag 27. september, 10.15 12.00 Fredag 28. september, 10.15 12.00 Finne DB Domus Bibliotheca klikk her Auditorium

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser

Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser PricewaterhouseCoopers DA Karenslyst allé 12 0245 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200300098-3 12.02.2003 Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser 1. INNLEDNING Vi viser til Deres

Detaljer

Arbeidsgivers informasjons- og drøftelsesplikt ved masseoppsigelser etter arbeidsmiljøloven 15-2.

Arbeidsgivers informasjons- og drøftelsesplikt ved masseoppsigelser etter arbeidsmiljøloven 15-2. Arbeidsgivers informasjons- og drøftelsesplikt ved masseoppsigelser etter arbeidsmiljøloven 15-2. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 719 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15

Detaljer

TARIFFAVTALERS STILLING VED FUSJON

TARIFFAVTALERS STILLING VED FUSJON TARIFFAVTALERS STILLING VED FUSJON Kandidatnummer: 402 Veileder: Stein Evju Leveringsfrist: 27.11.2006 Til sammen 15880 ord 21.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 1 1.1 Presentasjon av tema og problemstilling

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 25 september 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overføring av trygderettigheter)

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 25 september 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overføring av trygderettigheter) RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 25 september 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overføring av trygderettigheter) I sak E-3/95, ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer