SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang"

Transkript

1 SPOR Informasjon og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers workshop i Tromsø 40 Unge & Rus nå også for videregående skole 48 Barnevernet i endring

2 Innhold SPOR 1/10 FOREBYGGING 4 Alkoholbruk i svangerskapet Fire av ti kvinner fortsetter å drikke noe alkohol etter at de er blitt gravide. 6 Kampanje: Et alkoholfritt svangerskap 8 Sunnere drikkevaner med Balance Nettbasert program skal hjelpe nordmenn til sunnere drikkevaner. 40 Langsiktig løp for Unge & Rus Unge & Rus nå også for videregående trinn. 42 Elevenes delaktighet er helt essensielt Brundalen vg skole har testet Unge & Rus. 43 Unge & Rus i ny drakt 44 Fritidsklubber og forebyggende arbeid Ungdom & fritid har gjennomført et prosjekt med utprøving av kompetansehevende tiltak for klubbledere i utvalgte fritidsklubber. 46 Systematikk og kvalifisering NOVA har evaluert Ungdom & Fritid sitt prosjekt. Ansvarlig utgiver: Postboks 385, N-8505 Narvik Telefon Telefaks HELSE NORD-SATSING 11 Faglig påfyll innen russektoren Helse Nord har bevilget en million kroner til kompetanseheving innen russektoren. 12 Oppfølging av Handlingsplan Rus 13 Fagråd etablert Helse Nord har etablert et eget Fagråd for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). 14 Motivere til endring Tvil omkring endring er en del av vår natur. Slik er det også for de som søker behandling. 16 Kognitiv terapi; refleksjon og egne valg En kursrekke i kognitiv terapi har samlet rundt 250 deltagere i Alta, Tromsø og Bodø. BEHANDLING 20 Inspirert av Millers workshop Den anerkjente amerikanske psykologen Scott D. Miller har holdt workshop i Tromsø. 22 Prøver ut Millers teorier 23 Behøver å vekkes Seminaret med Scott D. Miller har inspirert. 24 Gir innsatte ny start etter soning Innsatte ved Rusmestringsenheten i Bodø Fengsel får med seg mange verktøy til ny start på livet. Redaksjonen: Virksomhetsleder Vegard A. Schancke (ansvarlig redaktør) Nestleder Marit Andreassen 20 Kommunikasjonsrådgiver Carina Kaljord (redaktør) Seniorrådgiver Kari Fauchald (medredaktør) 26 Færingen utvider og åpner kvinnefløy Færingen Terapeutiske Samfunn i Tromsø øker kapasiteten fra 15 til 18 plasser. 29 Rusbehandling ny nettressurs Kommunetorget.no utvides med nytt menyvalg. 34 Hjelp i labyrinten Med hjelp av sin egen tillitsperson skal rusmiddelavhengige lettere oppnå IP. 36 Fortsatt i etableringsfasen Antall brukere i tillitspersonforsøket øker. 38 Tillitspersonforsøket er det bruk for! AKTUELT FRA FAGFELTET 30 Suksess for samhandling 280 har til nå gjennomført modul 1 i LØFT. 32 Levende veiviser til IP Etter mye arbeid og utallige kurs kan KoRus-Nord nå gi ny inspirasjon gjennom levende veiviser på kommunetorget.no. 39 Ny doktorgrad innen rusbehandling 48 Barnevernet i endring Studien «Det nye barnevernet» viser at økningen i antall familier som får hjelp i hovedsak knyttes til foreldre med relativt stort velferdsbehov. 51 Et spennende samarbeidsprosjekt Rana har deltatt i «Det nye barnevernet». 52 Skaper bedre tjenestetilbud Bodø har også deltatt i «Det nye barnevernet». 53 Ettervern for barnevernsbarn Selv om stadig flere får tilbud om ettervern, er det fremdeles ganske få som får tilbudet. 54 Selvskading og bruk av rusmidler Studier viser at selvskading er et økende problem. 56 Kort om nytt Redaksjonen avsluttet Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS Trykk: Flisa Trykkeri AS Opplag: ISSN: (trykt utgave) ISSN: (elektronisk utgave) Leder: Fra bekymring til handling TIDLIG INTERVENSJON PÅ RUSOMRÅDET er et pri oritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, og Helse direk to - ratet lanserte i fjor høst veilederen «Fra be kymring til handling». Veilederen gir konkrete råd til ansatte som er i posisjon til å se et begynnende rusproblem hos barn, ungdom og voksne. Helsedirektoratet har gitt kompetanse - sentrene innen rusfeltet i oppgave å implementere veilederen i norske kommuner. I Nord-Norge vil KoRus-Nord i samarbeid med blant annet fylkesmennene, kommuner, spesialisthelsetjenesten, rusforum og andre ak tu elle samarbeidspartnere søke å styrke og videreutvikle innsatsen for å forebygge pro - blemutvikling og redusere rusrelaterte skad - er. Satsingen vil omfatte alt fra kompe tan se - hevende tiltak, videreutvikling og opprettel - se av relevante sam arbeidsfora og konkrete prosjekt- og ut viklingsarbeid i utvalgte kommuner/etater. GRAVIDE ER EN AV MANGE MÅLGRUPPER for Tidlig intervensjon-satsingen. Forsknings - arbeidet til Astrid Alvik viser at fire av ti fortsetter å drikke noe alkohol etter at de ble gravide. Selv mindre mengder alkohol under svangerskapet gir økt sannsynlighet for lærevansker og psykiske problemer, og det fødes hvert år barn med alvorlige skader. Helse - direktoratet anbefaler sammen med sentrale forskningsmiljøer totalavhold for gravide noe det klare budskapet i informasjons - kampanjen «Alkoholfritt svangerskap» viser. Kunnskap om skader av alkoholbruk under svangerskapet er helt nødvendig for å unngå at gravide utsetter det ufødte barn for økt sannsynlighet for skader. At alkohol har skadelig effekt på fosteret er kunnskap av noe nyere dato. Det er ikke mer enn år siden gravide under svangerskapskontroll kunne høre at glass vin eller to av og til var helt ok. Vi står dermed overfor minst to store ut - fordringer; den ene er hvordan man på best mulig måte formidler denne kunnskapen til befolkningen generelt og fagfolk spesielt, slik at holdninger og praksis endres. Den andre handler om hvordan budskapet om totalavhold kan formidles uten å skape unødig frykt og «moralsk pekefinger-mentalitet». KORUS-NORD HÅPER MED SATSINGEN innenfor Tidlig intervensjon, å nå mange som til daglig arbeider med barn, unge og voksne. Det er et viktig mål at innsats overfor målgruppen kan settes i verk på et så tidlig tidspunkt som mulig, og dermed unngå unødig problem eller skader. Vi håper at dere hilser satsingen velkommen, og at vi sammen kan utvikle enda bedre tjenester for målgruppen. Kari Fauchald seniorrådgiver KoRus-Nord medredaktør SPOR

3 Astrid Alvik har i sin avhandling om alkoholbruk før, under og etter svangerskapet kommet frem til at fire av ti kvinner fortsetter å drikke noe alkohol etter at de er blitt gravide. Alkoholbruk i svangerskapet Fakta Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er karakterisert ved et spesielt utseende, (spesielt smale lepper og små øyespalter), veksthemming og forstyrrelser i sentralnervesystemet. Barna kan også ha andre medfødte misdannelser, som for eksempel hjertefeil. FAS er særlig assosiert med betydelig alkoholbruk i første tredjedel av svangerskapet. Føtale alkohol effekter (FAE) karakteriseres ved samme problemer med sentral - nervesystemet som ved FAS, men barna er uten medfødte misdannelser og har et normalt utseende. Tekst: Kari Fauchald Lege og forsker Astrid Alvik disputerte i 2007, og gjennom avhandlingen gjennomførte hun en undersøkelse om drikkevanene til Oslokvinner før, under og etter svangerskapet. I min studie fant jeg at en av fire kvinner drakk fem alkoholenheter eller mer minst en gang tidlig i graviditeten. Dersom man sam - men holder dette resultatet med studier som er gjennomført om alkoholskader på barn, betyr det at om lag en av fire barn har en forhøyet risiko for, for eksempel, lærevansker og psy - kiatriske lidelser, sier Alvik. ANBEFALER TOTALAVHOLD. De aller fleste kvinnene reduserte sitt forbruk av alkohol da de ble gravide, men fire av ti drakk fortsatt noe også etter at det ble klart at de var gravide. Seks av ti rapporterte at de hadde drukket fem glass eller mer minst én gang de siste månedene før svan - gerskapet, mens en av fire meldte at de hadde gjort det samme i løpet av de første seks ukene i svangerskapet. Kvinner i mitt utvalg fortalte at til tross for at de planla å bli gravide, så var det først etter at de visste de var gravide at de endret drikkevanene. Dette betyr at mange drakk alkohol i de første seks ukene av svangerskapet, og man - ge drakk fem alkoholenheter eller mer minst en gang. Mitt råd er; planlegger du å bli gravid, så bør du også slutte å drikke alkohol, sier Alvik. Tidligere har mange hatt en oppfatning om at det først og fremst er i det tidlige stadiet av svangerskapet at alkohol kan ha skadelig virkning på fosteret. Når det gjelder fare for misdannelser så er nok det riktig. Imidlertid er det slik at alkohol kan føre til hjerneskader gjen - nom hele svangerskapet. Flere er totalavhold - en de i første del av svangerskapet, men det er like skadelig å drikke alkohol i alle tre trimest - rene. Det betyr at man bør være totalavholden - de gjennom hele svangerskapet, fastslår Alvik. STUDIER VISER AT SELV MINDRE MENGDER ALKOHOL under svangerskapet gir økt sannsynlighet for lærevansker og psykiske problemer. Opp - merk somhetssvikt og hukommelsesproblemer er vanlig, men også rene lærevansker. Barna kan ha vanskeligheter både med forståelse av fagene og en generell språkforståelse. Særlig de siste årene har det blitt gjen nomført forsk ningsprosjekter der ny kunn skap om de skadelige virkningene av alkoholbruk har fremkommet. Det er en stor utford ring å gjøre disse forskningsresultatene kjent, veien fra forsknings resultater til generell kunnskap i befolkningen er ofte lang. I dette tilfelle er det vel også slik, at vi ikke helt vil ta inn dette budskapet, mener Alvik. I befolkningen generelt har det vært en stor endring i kvinners drikkemønster, der flere kvin ner drikker alkohol og vi drikker større kvanta enn tidligere. Når dette kommer samtidig som vi får kunnskap om at alkohol under svangerskapet kan være så skadelig, så er dette en bekymringsfull utvikling, understreker hun. IRREVERSIBLE SKADER. Stort alkoholforbruk under svangerskapet kan føre til store og vedvarende skader for barnet, som alvorlig hjerneskader og misdannelser. Dette er irreversible skader som barnet tar med seg gjennom hele livet. Studier om bruk av illegale rusmidler som heroin under graviditeten viser at barna ofte får alvorlige abstinenser, men i forhold til senskader ser det ikke ut til at de er så alvor lige som ved stort forbruk av alkohol under graviditeten. Ut fra det vi vet i dag ser det ut som at stort alkoholforbruk er mer skadelig for fosteret på lang sikt enn bruk av illegale rusmidler, sier Alvik. DRIKKEPRESS. Etter at jeg begynte å forske på dette feltet, har jeg fått en del direkte tilbakemeldinger fra kvinner som forteller at de har vært utsatt for drikkepress under graviditeten. Mange forteller at de har blitt latterliggjort fordi de har uttrykt et ønske om totalavhold gjen nom svangerskapet. Her tror jeg vi må hjelpe de gravide, og søke å få samme aksept for totalavhold ved graviditet som vi har fått for totalavhold ved bilkjøring. Helsedirektoratet fikk ved sist kampanje kritikk for å ha skremt gravide? Finnes det noen måte å unngå dette på? Dessverre tror jeg ikke det er mulig med en opplysningskampanje angående dette, der ingen gravide blir engstelige. Det jeg synes er viktig å understreke er at alkoholbruk gir en økt sannsynlighet for skader, og at de gravide får kunnskap om at alkohol er farligere enn vi tidligere har trodd, mener Alvik. I TILLEGG TIL OPPLYSNINGSKAMPANJER er det viktig at fagfolk får oppdatert kompetanse og kunnskap, og her er særlig jordmødre og leger en viktig målgruppe. Tidligere var ikke dette temaet en del av undervisningen, og noen steder mangler dette fremdeles. Når man skal gi råd til gravide er det viktig at disse er faglig godt fundert, og at vi som fagfolk tror på det vi skal formidle, avslutter Alvik. Bestill brosjyre Brosjyre om FASD kan lastes ned eller bestilles på: borgestadklinikken.no 4 SPOR 1 10 SPOR

4 Kampanje: Et alkoholfritt svangerskap Bestill brosjyrer Brosjyren «Den beste starten: Alkoholfritt svangerskap» kan lastes ned på: helsedirektoratet.no/gravid En undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet høsten 2009 viser at en av tre mener gravide kan drikke ett glass øl eller vin til middagen. Gjennom kampanjen «Et alkoholfritt svangerskap» ønsker Helsedirektoratet å nå ut til flere med informasjon om farer ved alkoholbruk i svangerskapet. Tekst: Kari Fauchald Foto: Terje Myller Hvert år fødes barn med lettere eller alvorlige skader som skyldes bruk av alkohol under svangerskapet. I tråd med regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, vil Helsedirekto - ratet sette fokus på anbefalingen om totalavhold for gravide. Det har skjedd gjennom en relansering av informasjonskampanjen «Alko - holfritt svangerskap». Målsettingen med kampanjen er at alle kvin - ner skal vite at alkohol kan ha en skadelig virkning på fosteret, og at de kjenner helsemyn dig - hetenes råd om totalavhold gjennom hele svangerskapet. Målgruppen er kvinner mel lom 18 og 40 år og helsepersonell. Jord mødre og leger har en viktig oppgave i å ha en samtale om alkoholbruk hos alle gravide, informere om alkoholens virkninger og motivere til avhold. Kampanjen har vært synlig i relevante fagtidsskrifter, magasiner som retter seg mot målgruppen, flere relevante nettsider, kinoreklame, de største riksavisene og via informasjon på dataskjermer på venteværelser, forteller avdelings direk tør i Helse direktoratet, Jens Gus - lund. I 2005 GJENNOMFØRTE EN EKSPERTGRUPPE nedsatt av Helsedirektoratet en gjen nomgang av relevant litteratur for å vurdere forebygging av ska der på grunn av alkoholbruk i svanger - skapet, samt utredning og be handling av slike skader. Ekspertgruppen mener forskningen er entydig, og oppsummerer følgende; Det finnes ingen sikre nedre grenser for inntak av alkohol i svangerskapet Selv små mengde alkohol kan ha en langvarig negativ innflytelse på atferd og kognitiv utvikling hos barn Problemene varer livet ut Fosteret får samme promille som mor. Alkohol kan påvirke fosterets hjerne under hele svan - ger skapet. I motsetning til hva man trodde tidligere, er fosteret også utsatt i siste del av svan - gerskapet. Alkoholbruk i svangerskapet øker risikoen for at barnet blir født for tidlig. Alko - hol virker også inn på barnets vekst lengde, vekt og hodeomkrets kan være lavere ved fødselen og når barnet vokser opp. På bakgrunn av dette anbefaler ekspertgruppen at gravide bør være totalavholdende under graviditeten. Dersom gravide allerede har druk ket alkohol, bør hun stoppe dette for å minimalisere risiko. Det er et klart og tydelig budskap i denne kampanjen. Har dere fått noen negative reaksjoner på budskapet? Vi hadde noen reaksjoner fra helsepersonell med hensyn til henvendelser fra gravide som vurderte abort etter vår kampanje. Dette var ikke mange, men det er selvfølgelig alvorlig for dem det gjelder. Imidlertid fanget ikke evaluer in gen av kampanjen opp slike problemstillinger. Snarere gir den uttrykk for at kvinner i fertil alder i stor grad var godt fornøyd med kampanjen. 90 prosent synes det er bra at myndighetene informerer om dette og at informasjonen gjennom kampanjen er troverdig, forteller Guslund. Har dere gjort noen endringer i forhold til årets kampanje? Vi har det samme budskapet, men virkemidlene er dempet noe. Det er laget nytt materiell, og brosjyrene er tilgjengelig på flere språk. I tillegg har vi bedre informasjon på våre nettsider sier Guslund. Vet vi noe om drikkepress overfor gravide? Synnovate gjennomførte en befolkningsundersøkelse for oss i 2007, der det blant annet ble stilt spørsmål rundt alkohol og graviditet. 9 % av de kvinnelige respondentene svarte ja på spørsmål om de hadde opplevd drikkepress mens de var gravide. Svarene tydet på at presset var dobbelt så høyt i Oslo (15 %) som i landet for øvrig (6 %), avslutter Guslund. JENS GUSLUND: Evalueringen gir uttrykk for at kvinner i fertil alder i stor grad var godt fornøyd med kampanjen. Hele 90 % mente det er bra at myndighetene informerer om dette og at informasjonen er troverdig, sier Jens Guslund, avdelings direk tør i Helse direktoratet. 6 SPOR 1 10 SPOR

5 Sunnere drikkevaner med Balance på, sier Kjetil Frøyland. Erfaringene fra brukerne er positive. Balance er ikke preget av fokus på hvor elendig alkohol er, men at det er den overdrevne bruken som ikke er bra. En bruker som har testet programmet i flere måneder, gir følgende attest: Jeg er overbevist om at det fungerer, og det burde fungere på veldig mange andre områder, ikke bare drikking. Jeg har redusert alkoholkonsumet, og jeg er mindre trøtt enn før, sier brukeren. En annen bruker sier det slik: Balance er anonymt og har vært veldig greit tilpasset mine behov. Jeg sitter hjemme på kveldene og jobber med disse tingene. Det er på en måte meg og Balance, jeg slipper å stille på et møte nede i byen til spott og spe for alle. HURTIGSJEKK OG TILBAKEMELDING. Balance be - står av to deler, én internettbasert hurtigsjekk av alkoholvanene som tar noen minutter, og én opp følgingsdel som løper daglig i 56 Undersøkelser anslår at alkoholbruk blant ansatte årlig kan koste så mye som utrolige milliarder kroner! Men nå er det håp i sikte for arbeidstakere som vil redusere alkoholforbruket. Det frivillige, nettbaserte programmet Balance er et tilbud som skal hjelpe nordmenn til sunnere drikkevaner. Tekst: Gunnar Lund Foto: AKAN Illustrasjonsfoto: istock.com Programmet ble lansert på høstkonferanse til AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk i Oslo i fjor høst. HURTIGSJEKK AV ALKOHOLVANER. Balance er ikke et «avholdsprogram» som skal få norske arbeidstakere til å slutte å drikke, men et tilbud som skal hjelpe nordmenn til sunnere drikkevaner. Motivasjon, viljestyrke og humør er sen trale elementer i programmet. Vi ønsker ikke å løfte en moralsk pekefinger for å få folk til å slutte å drikke. Alkohol i sosiale jobbsettinger kan være positivt for ar - beidsmiljøet. Det vi ønsker er å tilby ansatte en hurtigsjekk av alkoholvanene, og samtidig gi de som har behov eller som ønsker det, hjelp til å justere vaner som kan være helseskadelige på sikt, sa direktør Kjetil Frøyland i AKAN under lanseringen, og la til at innholdet i Balance er lett tilgjengelig, morsomt og lære rikt. SKREDDERSYDDE LØP. Balance er laget av psykologer og eksperter på alkohol og alkoholvaner, og det er AKAN kompetansesenter som eier og tilbyr programmet til norsk arbeidsliv. Balance bygger på omfattende forskning om alkohol, atferdsendring og positiv psykologi. Programmet skreddersyr individuelle løp for hver enkelt bruker. Programmet bygger på kunnskap om de psykologiske prosesser som oppstår når man forsøker å endre seg, og det gir brukeren aktiv hjelp til å takle disse prosessene. Balance gir dessuten brukerne hjelp til å sette sunne person - lige mål, de får selv velge oppgaver og øvel ser de synes er gøy. Innholdet tilpasses brukernes egne grunner til å drikke, og forebygging av tilbakefall er basert på brukerens egne risikofaktorer, sier Frøyland. BYGGER OPP FORTROLIGHET. Balance et praktisk og fleksibelt internettbasert program. Det kan brukes både på jobb eller fra egen PC hjemme, dersom det er ønskelig. Og programmet tilpasses den enkelte basert på de svar som vedkommende gir på ulike spørsmål. Forskning viser at mange er mer ærlige over for digitale medier enn overfor andre mennesker. Fortrolighet bygges opp gjennom programmet, og deltakerne er på mange måter «i dialog med seg selv», sier Frøyland. POSITIVE ERFARINGER. Programmet er allerede testet ut i et pilotprosjekt, men brukererfaringen er naturlig nok begrenset. Vi kjører nå programmet i bedrifter, og er i dialog med mange flere. Så langt har vi ikke fått negative reaksjoner, selv om dette er en helt ny måte å tenke rusmiddelforebygging 8 SPOR 1 10 SPOR

6 BALANCE: Kjetil Frøyland karakteriserer programmet Balance som en revolusjon innen rusforebygging i Akan Arbeids - livets kompetansesenter for rusog avhengighetsproblematikk. Helse Nord-satsing Faglig påfyll innen russektoren Helse Nord har bevilget en million kroner til kompetanseheving innen russektoren. Pengene brukes nå i en satsing på blant annet to forskningsbaserte metoder: kognitiv terapi og motiverende intervju. Det er ikke tilfeldig at vi satser nettopp på disse metodene, sier rådgiver psykisk helse og rusbehandling, Aina Olsen, i Helse Nord. KoRus-Nord har fått i oppdrag av Helse Nord RHF å iverksette kompetansehevingstiltakene i alle tre fylker. Det innebærer alt fra å engasjere forelesere til den praktiske gjennomførin - gen. For å sikre at dette tilbudet kommer flest mulig ansatte i spesialist helsetjenesten til gode, blir det avholdt kursdager i henholdsvis Alta, Tromsø og Bodø. Så langt må vi si at denne satsingen er svært vellykket, sier Aina Olsen. Til samlingen for Motiverende Intervju i Tromsø var det hele 140 deltakere og i Alta over 100, noe vi er veldig godt fornøyd med. Det er færrest påmeldte i Bodø, rundt 30 stykker, noe som er overraskende få. Vi må finne ut om det er hensiktsmessig å dele Nordland fylke i to, slik at vi holder egne samlinger for Helgeland. Det er både langt og dyrt å reise fra for eksempel Sand nes - sjøen til Bodø, så vi lurer på om dette er år saken til at det ikke er flere påmeldte til samlingen i Bodø, sier Olsen. Tekst: Carina Kaljord Foto: Gunnar Lund AINA OLSEN: Når Handlings - plan Rus skal rulleres, vil kompe - tanseheving være ett av punktene som ligger høyt på prioriteringslista. Vi ønsker jo å ha best mulig kvalifisert personell og skal sikre god kvalitet på behandlingen, og dette er et bidrag til det, sier Aina Olsen i Helse Nord. Fakta Balance Balance er laget for bruk blant ansatte og ledere i norsk arbeidsliv. Balance tilbys virksomheter i norsk arbeidsliv i form av årsabonnement fra og med høsten Balance prøves samtidig ut blant studenter på norske universiteter og høyskoler. Bedriften starter opp med Balance ved å inngå en abonnementsavtale med AKAN kompetansesenter. Her genereres en internettlink som sendes bedriften. Kontaktperson i bedriften videresender linken til alle ansatte, og deretter går programmet av seg selv. AKAN er en ideell organisasjon og ønsker å tilby programmet så billig som mulig. Prisen på årsabonnementet beregnes ut fra antall ansatte i bedriften. Kilde: dager, og deretter mindre intensivt i ytterligere 10 måneder. Når hurtigsjekken er gjennomført får man en tilbakemelding på om alkoholvanene er trygge, eller om det kan være behov for å justere kursen. Brukerne velger selv om de øns ker å delta i oppfølgingsdelen og gjennom den få støtte til å justere alkoholvanene sine. En stor bedrift, med nesten 900 ansatte, brukte intranett til å introdusere Balance og fulgte deretter opp med mer informasjon. Res - ponsen var overveldende. Mer enn 50 prosent av de ansatte fullførte del 1, den internettbaserte hurtigsjekken av alkoholvaner. Hvem som går videre i programmet vet vi foreløping for lite om. Vi regner med at ca 10 prosent av arbeidstakerne i en bedrift kan ha nytte av del 2 oppfølging etter hurtigsjekken. På dette området skal det imidlertid settes i gang forskning for å få mer nyanserte svar. EN REVOLUSJON. Programmet Balance karakteriserer Kjetil Frøyland som en revolusjon i Akan, en helt ny måte å tenke forebygging på. En sjekk av alkoholvanene til ansatte i en bedrift bør i dagens samfunn være like naturlig som en legesjekk, og noe man gjør med jevne mellomrom. Deltakerne oppgir bare alder og kjønn, og kan ikke identifiseres. Bedriften får ikke vite hvem som har tatt testen og får selvfølgelig heller ikke se resultatene. Datatilsynet har gitt konsesjon for bruk av Balance. Alle data behandles konfidensielt og i tråd med norsk lov og regelverk i EU, sier Frøyland. Er det viktig at ledelsen i en bedrift er positiv til å introdusere Balance? Det er viktig at ledelsen informerer, engasjerer og tilpasser budskapet til egen organisasjon. Her handler det mye om å sette programmet inn i en helse- og livsstilstenkning, og gjøre egne ansatte bevisst på det gode liv med sunnere drikkevaner. Det skader heller ikke å prøve testen selv før man sender den ut, avslutter Frøyland. 10 SPOR 1 10 SPOR

7 AT HELSE NORD VALGTE Å SATSE PÅ kognitiv terapi og motiverende intervju er et resultat av en prosess som har pågått i samarbeid med fag - feltet, og en økende kjennskap til nettopp disse metodene. Forskningen viser at dette er virksom meto dikk, og fagfeltet var entydig på at det var disse metodene de ønsket seg, fordi det er disse som har vist seg å ha effekt. Fagfolkene våre vet at skal endring hos en klient oppnås, må viljen til endring komme fra klienten selv. Og begge disse metodene tar sikte på å øke folks motivasjon til endring. Det er også slik at både kognitiv terapi og motiverende intervju går godt sammen og fungerer godt også sammen med andre metoder, sier Olsen. Hva forventer Helse Nord å oppnå med denne satsingen? Å satse på kompetanseheving er en ved - varende prosess. Jeg er først og fremst veldig glad for at vi er kommet i gang med å gi et likt tilbud i hele landsdelen. Når Handlingsplan Rus skal rulleres, vil kompetanseheving være ett av punktene som ligger høyt på prioriteringslista. Vi ønsker jo å ha best mulig kvalifisert personell og skal sikre god kvalitet på behandlingen, og dette er et bidrag til det. Motiverende intervju er en metode mange bruker allerede. Vi håper vår satsing vil bidra til at det ut vikles et felles verktøy og et nettverk som igjen kan føre til at flere fagfolk får interesse for å skolere seg i metoden. Dermed får vi et mer standardisert tilbud. Når det gjelder kognitiv terapi, har denne metoden vært brukt i psykiatrien i mange år. Vi ser at den har bidratt til kortere behandlingstid og at flere får tilbud om behandling. At vi kan tilby behandlingsmetoder som virker, er en trygghet både for pasient og behandler, sier Aina Olsen. Helse Nord-satsing Fagråd etablert Helse Nord har etablert et eget Fagråd for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). FAGRÅDET HAR FØLGENDE MEDLEMMER: Jan Norum, Helse Nord RHF Kjell Dalan, Helse Finnmark HF Ann-Heidi Nebb, UNN HF/KoRus-Nord Knut Østvik, UNN HF Konrad Kummernes, Helgelandssykehuset HF Vibeke Imøy, NLSH HF Aina Irene Olsen, Helse Nord RHF Reidar Høyfødt, UNN HF 2. Fagrådet ledes av fagdirektør. 3. Fagrådet gir råd om faglige og strategiske veivalg innen fagområdet TSB. 4.Med bakgrunn i aktuelle saker for fag - om rådet, og med utgangspunkt i nasjonale og regionale planer og vedtak, setter fagrådet relevante saker på dagsorden. 5. Fagrådet skal være overordnet og samlende for øvrige regional netteverk innen fag - området. 6. Fagrådene kan på forespørsel fra helsefore - takene kunne utrede saker som har interesse for HF-ene i regionen. Bestillingen går via fagdirektør. Oppfølging av Handlingsplan rus Planen «Riktig, nært og helhetlig Handlingsplan for tiltak mot rus middelmisbruk i Helse Nord » er ment å brukes som et styringsverktøy, og må derfor løpende oppdateres og debatteres. Planen må jevnlig rulleres. RULLERINGEN SKAL BESTÅ AV: «Utkvittering» av mål og tiltak Analyse av eventuelle avvik Gjennomgang av endringer i forutsetninger for driften Justering av de langsiktige mål og ambisjoner Beslutning om konkrete kortsiktige mål og tiltak Rulleringen av planen gjennomføres av plangruppen som har stått bak doku mentet. Helse Nord RHF står ansvarlig for å samle plangruppen. Det foreslås at hvert år i desember skal arbeidet ta til. I FAGRÅDET BLE DET FORESLÅTT å innkalle til en ut viklingskonferanse for tverrfaglig, spesialisert behandling (TSB), hvor blant annet brukerorganisasjonene og fagfeltet i Helse Nord møtes for å arbeide med utviklingen av TSB i nord. Konferansen skal arrangeres tidlig vinter På denne konferansen vil en oppdatert plan legges frem. Handlingsplanen kan lastes ned fra FAGRÅDET HAR FØLGENDE MANDAT: 1.Fagrådet skal være rådgivende for Helse Nord RHF, administrasjon og fagdirektør i spørsmål av faglig art, med relevans for be handlings - kjeder på tvers av foretaksgrener, og om oppgavefordeling mellom helsefore takene. DET ER VIKTIG AT ARBEIDET TIL FAGRÅDENE både for psykisk helsevern og TSB samordnes og koordineres. Det ble foreslått at fagrådet for psykisk helsevern oppnevner en representant som kan delta i Fagrådet TSB. En person fra Fagråd TSB, Knut Østvik og/eller Reidar Høyfødt deltar i møter til Fagråd Psykisk helsevern. TSB: Fagrådet for tverr faglig spesialisert behandling (TSB) er etablert. Her er fra det første møtet. Tekst: Carina Kaljord Foto: Jan Norum 12 SPOR 1 10 SPOR

8 Helse Nord-satsing VIRKSOM METODIKK: Stadig flere kjenner til at MI er svært egnet for å øke folks motivasjon til endring, og i tillegg er det mer og mer forskning som sier at dette er en virksom metodikk, sier psykologspesialist Ann Heidi Nebb ved KoRus-Nord. Motivere til endring Tvil omkring endring er en del av menneskets natur. Slik er det også for mennesker som søker behandling. Noen kommer overbevist om at noe må endres, andre kommer motvillig eller tvilende. Fakta Motiverende intervju Ann Heidi Nebb Psykologspesialist ved KoRus Nord Foreleser i kursrekken i Motiverende Intervju Prosjektleder for prosjektet Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). En undersøkelse av om rusbehandling gir resultater ved å systematisere erfaringer med evalueringsinstrumenter for allianse og resultatmål. Tekst og foto: Carina Kaljord Motiverende Intervju har fokus på å hjelpe mennesker med å få til endringer av ulike livsrelaterte problemer det være seg i behandling, rehabilitering eller for å øke deres involvering i ulike hjelpetiltak. Derfor er motiverende intervju svært anvendelig både for fysioterapeuten, legen og for rusbehandleren, forteller psykolog spesialist Ann Heidi Nebb ved KoRus- Nord. Nebb er foreleser på kursrekken som har vært avholdt i Tromsø, Bodø og Alta. NEBB HAR VÆRT OPPTATT AV METODEN SIDEN HUN hadde sin hovedpraksis som psykologistudent ved Stiftelsen Bergensklinikkene i 1995, der me - toden var sentral i behandlingen av rus mid del - avhengighet. Behandlingstilnærmingen har hun siden tatt med seg i sin kliniske virksomhet. Metoden er nyttig for mennesker som ønsker å redusere uhensiktsmessig atferd som for eksempel problematisk bruk av rusmidler eller ved gambling, men også der det er behov for å fremme hensiktsmessig helseatferd som trening, diett eller å overholde anbefalt medi - sinering. Det er ikke tilfeldig at det er nettopp denne metoden vi ønsker å spre på ulike nivåer i Nord-Norge. Flere og flere kjenner nå til at metoden er svært egnet for å øke folks motivasjon til endring, og i tillegg er det mer og mer forskning som sier at dette er en virksom meto dikk, sier Nebb. Hun framhever også at MI er lett å tilpasse til andre aktive behandlingstilnærminger, og synes å styrke effekten av de metodene den kombineres med som for eksempel kognitiv atferdsterapi. MI GIR TERAPEUTENE REDSKAPER til å være der klienten er. Tom Barth ved Stiftelsen Bergens - klinikkene formulerte det slik: «Utgangs punk tet i MI er at det alltid finnes elementer av moti vasjon i et menneske, og at slike elementer kan styrkes gjennom empatisk samtale - metode.» Å se forandring som en prosess som er mulig å påvirke gjennom samtaler, er grunn - leggende innen metoden, forklarer Nebb. MI BLE FØRST BESKREVET SOM EN TILNÆRMING, eller nærmere bestemt en kort intervensjon til mennesker med moderate alkoholproblemer. Første artikkel om dette kom i Etter dette har en funnet stadig nye områder eller problemer der MI er nyttig. Per i dag finnes over 180 kontrollerte studier som gir holdepunkter for at MI er en effektiv tilnærming når en skal arbeide for å øke folks innstilling eller motivasjon til å gjøre endringer i livet. Dette kan være endringer som handler om avhengighet eller andre impulskontrollvansker. Derfor er det kanskje ikke tilfeldig at det slett ikke bare er rusbehandlere som kommer når KoRus-Nord inviterer til kompetanse heving i denne metoden: I Tromsø ble jeg for det første overrasket over det store antall deltakere, 140 stykker, jeg hadde ventet en tredjedel. I tillegg var det gledelig at deltakerne kom fra ulike profesjoner: Leger, sykepleiere og ergoterapeuter for å nevne noen. De representerte både bruker - organisasjoner, spesialisthelsetjeneste, kommunale helse- og sosialtjenester og private foretak. Det betyr at deltakerne er klar over at metoden kan brukes på et bredt spekter av områder, sier Nebb. En viktig fortsettelse av dette seminaret er at deltakerne fortsetter å lære MI gjennom sam taler med sine pasienter eller klienter, og gjennom refleksjon og diskusjon med kollegaer, avslutter hun. Motiverende intervju (MI) er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser Metoden vektlegger hvordan rådgiveren kan bidra til å øke muligheter for endring hos klienten. Motiverende Intervju bygger på rådgiverens forståelse av samtaleprosessen som veien til endring. Rådgiverens rolle er helt sentral: Rådgiveren har en samarbeidende stil og ser på seg selv som en likestilt samarbeidspartner Rådgiveren forsøker å lokke frem pasientens egne tanker og ideer om det aktuelle problemet og forandring av dette. Rådgiveren skal vise respekt for pasientens autonomi, pasientens rettigheter og selvbestemmelse. Den beste motivasjonen for endring finnes hos klienten selv Forståelse for at motivasjon er sammensatt og konfliktfull (ambivalens) 14 SPOR 1 10 SPOR

SPOR. Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 12.

SPOR. Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 12. SPOR Informasjon 2 2 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 12. årgang Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009 Innhold SPOR 2 09 Te ka

Detaljer

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!»

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» SPOR Informasjon 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» 1 1 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Engasjement uten ende

Engasjement uten ende NR. 3/2004 3. ÅRGANG Ulf Jansen, Tyrilikollektivet: Engasjement uten ende Side 10 og 11 kommentar Skavlans makt Media kalles ofte den fjerde statsmakt og fjernsynet er det sterkeste mediet av alle. Når

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ungdom og rus. «er det så farlig da»? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Ungdom og rus. «er det så farlig da»? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2014 Ungdom og rus «er det så farlig da»? Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Ungdom og rus «er det så farlig da»?

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer