FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2006 Tidligere EAN NORGE EPD Sjekkpunkt i drift E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 Learn utvidet opplæringstilbud med e-læringskurs Nasjonalt system for e-sporing innen 2010 GS1 Norway aktivt med

2 L E D E R Kunnskap og kompetanse blir bare viktigere og viktigere. Stor utberedelse og høy anvendelse av kunnskap gjør Norge til et kunnskapssamfunn. Endringer i kundekrav, konkurransesituasjon og verdiskapningsprosess gir endringer i kompetansekrav for norske bedrifter. Hastigheten og mengden av endringer i omgivelsene øker, teknolo giutviklingstakten øker, utviklingstakten innen ulike profesjoner øker. Dette stiller store krav til kunnskaps- og kompetanseutvikling både på organisasjonsnivå og individnivå. De organisasjonene som ikke har fokus på kompetanseoppbygging vil få en konkurranseulempe, mens de organisasjonene som ser viktigheten av, og er flink e til å bygge opp rett kompetanse, vil kunne få et konkurransef ortrinn. GS1 Norway vil være en aktiv samarbeidspartner for norsk næringsliv i produksjon og formidling av kunnskap og kompetanse i år ene fremover. D erfor bygger vi i disse dager opp en ny opplærings- og kursvirksomhet. GS1 Norways mål er å gi brukerne av våre standarder, systemer og løsninger merverdi som følge av mer effektiv verdikjede, mer effektiv samhandel med andre og muligheter for full sporbarhet. For å oppnå disse merverdiene har Dagboken 2006 Oktober M T O T F L S November M T O T F L S bedrifter behov for påfyll av kompetanse på ulike nivåer i organisasjonen, på ulike områder i bedriften og kanskje på ulike geografiske steder i Norge. Dette tar vi konsekvensen av og er i ferd med å utvikle et differensiert tilbud som skal tilfredsstille ulike målgrupper. Du kan lese mer om dette i denne utgaven av GS1 FOKUS. Her kan du også lese mer om sporbarhet og anvendelse a v ny teknolo gi (EPC), som er og vil være områder hvor GS1 Norway tilbyr påfyll av kunnskap og kompetanse. Sigmund Berle Jensen Desember M T O T F L S okt ober Executiv e briefing, halvdagsseminar, RFID Innovasjonssenter, Oslo oktober RFID og EPC teknisk k urs (to dager), RFID Innovasjonssenter, Oslo. 25. oktober Innføringskurs i RFID og EPC, RFID Innovasjonssenter, Oslo. 1. november Executiv e briefing, halvdagsseminar, RFID Innovasjonssenter, Oslo. 15. november Innføringskurs GS1 Nor way, Rica Helsfyr H otel, Oslo. 22. november Innføringskurs i RFID og EPC, RFID Innovasjonssenter, Oslo. 2 FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Øk ern 0513 Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvar talsvis GS1 EAN International har sørget for felles standarder for identifik asjon av produkter og parter, samt standarder for elektronisk e meldinger i Europa, Asia, Australia, Afr ika og Sør-Amerika, mens UCC har stått for det samme i Nord-Amerika. De to organisasjonene har nå fusjonert, og tatt navnet GS1 (Global Standards One). Den nye organisasjonen har beholdt slagordet til EAN: The global language of Business. GS1 kan virkelig le ve opp til dette slagordet, ved å være r epresenter t i over hundre land og med over en million br ukere over hele verden. GS1 Nor way Organisasjonen ble stiftet i 1978, og st y- res i dag av Dagligvare Leverandørenes Forening (DLF), Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF), Handels- og S ervicenæringens H ovedorganisasjon (HSH) og Coop Norge. 1. januar 2006 ble EAN NORGE til GS1 Norway. GS1 N orway vil ta vare på alt det gode som er bygget opp i EAN NOR GE, og bygge ut og forbedre det viktige samspillet med vår e brukere. Målet med GS1 Norways arb eid er å gi våre brukere merverdi ved å utvik le standarder, systemer o g løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet o g samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering.

3 G S 1 N O R W A Y Ny avdeling for utvikling, prosjekter og rådgivning GS1 Norway har omorganisert sin tekniske avdeling og delt den i to. Den ene avdelingen skal ta seg av utvikling, prosjekter og rådgivning, mens den andre får ansvar for drift og brukerstøtte. Samtidig er det ansatt to nye medarbeidere på prosjektleder- og rådgiversiden. - Bakgrunnen er de krav og forventninger som stilles til en kunnskaps- og kompetanseleverandør som GS1 Norway. Utviklingen innen tradisjonelle arbeidsområder og ikke minst nye produktområder og bransjeområder, gjør at vi må øke fagkompetansen både i bredde og dybde, samt utvide kapasiteten. I tillegg ønsker vi å forsterke vår rådgiverfunksjon, sier K nut Vala. Han sk al lede den nye avdelingen for utvikling, prosjekter og rådgivning. Arbeidsområder. Hvilke arbeidsområder vil den n ye avdelingen ta fa tt på? - Pr. i dag har vi særlig fokus på sporbarhet, elektronisk forretningsdrift, EPC/RFID og nye bransjer. Dette arbeidet omfatter alt fra utvik ling og v edlikehold av GS1-standardene, innsalg og presentasjoner, opplær ing og bistand ved implementering. Innen sporbarhet er vi for øvrig i gang med et oppdrag sammen med SINTEF som vil munne ut i pilotprosjekter knyttet til Landbr uksdepartementets prosjekt som går på e-sporing, sier Knut Vala. Nye medarbeidere. I den nye avdelingen blir det tre prosjektledere/rådgivere Kjell Arne Myren, Solveig Marie Laake og Evangelos Baxevanis. D e to sistne vnte er nyansatte, og begynte den 4. septemb er. Solveig Laake er 37 år og har både en pedagogisk utdannelse fr a Trondheim Lærerhøgskole, samt en MBA fra Durham Business School. Hun har de siste 12 årene arbeidet med undervisning og i administrative stillinger. Hun har fra 2005 drevet eget konsulen tselskap. Evangelos Baxevanis er 52 år og utdannet cand. real i informatikk v ed Universitetet i Oslo. Han har også en mast ergrad fr a Handelshøyskolen BI. Baxevanis har arbeidet med IT, logistikk og prosjektledelse innenfor flere bransjer og i flere stør re virksomheter, senest i Telenor. Brukerstøtte. Avdelingen for drift og brukerstøtt e skal ledes a v Jan Kopperud, som får med seg Ragnhild Holm og Ann Christin Gillsäter. Den nye avdelingen f or utvikling, pr osjekter og rådgivning. Fra venstre Kjell Arne Myren, Knut Vala, Solveig Marie L aake og Evangelos Baxevanis. 3

4 S P O R I N G GS1s globale sporingsstandard ute til høring GS1 har nå lagt frem sitt forslag til en global sporingsstandard - The Global Traceability Standard, som skal støtte synlighet, kvalitet og trygghet i verdikjeden. Standarden er nå til behandling hos de omkring 140 nasjonale GS1- organsiasjonene før endelig standard utformes. Matsikkerhet står i fokus som aldri før, og GS1 er klart i førersetet når det gjelder etablering av et sterkt etterspur t internasjonalt sporingssystem. Standarden bygger på eksisterende o g velprøvde GS1-standarder. Fordelene er i første rekke at den nye standarden kan brukes og forstås langs hele verdikjeden på tvers av alle bransjer og landegrenser. Den nye sporingsstandarden har allerede fått støtte fra ECR Europe og CIES The Food Business Forum med medlemmer fra 350 næringsmiddelprodusenter i 51 land. Forretningsmessig prosess. GS1 presiserer at et sporingssystem egentlig er en f orretningsmessig prosess hvor trygghet, sikkerhet og sporing inngår. Her er det samtidig betydelige effektiviseringspotensialer og muligheter for kostnadsdempende tiltak dersom produkter må trekkes tilbake fra markedet. - Det har dukket opp en rekke sporingsløsninger på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Problemet er at de ikke støtt er seg på gjeldende felles standarder for identifik asjon av produkter og parter, heter det i utkastet til den nye standarden. Global løsning. GS1 med sitt system har lykkes med å få frem en global løsning basert på krav fra kunder, handel og industri, samt å implementere gjeldende lovkrav. - GS1s sporingsstandard beskriver sporingsprosessen uavhengig av valg av teknolo gier. Den definerer minimumskrav for alle typer virksomheter og korresponderer med standardene i GS1-systemet. Dermed har man et verktøy for unik identifikasjon av enhver sporbar vare, registrering av transaksjoner og rask deling av relevant datakommunikasjon mellom partene, heter det videre. Mer enn sp oring. Mulighet en for å spore materialer og pr o- dukter langs verdikjeden er en integrert del av det forretningsmessige samspillet. Først var det utelukkende fokus på å kunne identifisere og lokalisere usikker mat og fjerne det fra handelen. Senere er systemet også blitt brukt til å gjøre det enk lere f or kundene å finne f or eksempel organisk mat og mat som ikke fremkaller allergier. Det er også blitt et verktøy for å reservere seg mot visse produkter og å verne om varemerker. Sporing av mat er også et middel for å verne seg mot bioterrorisme. Samtidig er det et verktøy som kan nyttes til kvalitetssystemer, risikostyring, informasjonsstyring, logistikkflyt osv. Prosessen. Standarden definerer minimumskrav og forretningsregler som skal følges når man designer og implementerer et sporingssystem. Det er laget en matrise h vor hvert steg i prosessen tydelig fremgår. GS1-standardene som inngår i GS1 Traceability Standard: Global Trade Item Number (GTIN). Global Location Number (GLN). Serial Shipping Container Code (SSCC). GS1-128 Bar Code. Reduced Space Symbology (RSS). Data Matrix. Electronic Produc t Code (EPC). Global Data Dictionary(GDD). GS1 XML and EANCOM e-business messages (Align and Deliver). General GS1 S pecifications. Global Product Classificatuon (GPC). 4

5 C Det starter med planlegging og organisering. Her fastslås hvordan tildele, samle, dele og holde på sporingsdata og hvordan styre forbindelsene mellom input, interne prosesser og output. Deretter utveksler man Master Data. Her handler det om hvordan tildele identifikasjon til partier og fysiske lokasjoner, varer m.m., og hvordan utveksle data med andre. Det tredje punktet i matrisen er registrering av sporingsdata hvordan søke og bruke tidligere prosesser for å kunne iverksette relevante tiltak om det blir nødvendig. Deretter dreier det seg om hvordan man skal reagere på krav om spor ing og oppstarting av sporing. Det siste punktet går på hvordan man skal gjennomføre sporing etter krav fra næringsliv og myndigheter. 5

6 6

7 S P O R I N G Nasjonalt system for e-sporing innen 2010 Det er nå satt i gang et omfattende rammeprosjekt for å sikre en samordning av en nasjonal, elektronisk infrastruktur for utveksling av kritisk informasjon i matkjeden. Prosjektet omfatter all mat og alle ledd i matkjeden. Et system for e- sporing langs hele verdikjeden skal være på plass innen 2010, og ambisjonen er at Norge skal være et foregangsland. Det var Landbruks- og matdepartementet på vegne av Regjeringen som i kjølevannet av flere matkriser besluttet at sporing på matområdet skal være et matpolitisk satsningsområde. Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Mattilsynet og flere næringsorganisasjoner er det vurdert hvilke prinsipielle utfordringer etablering av et eget system for sporing på matområdet innebærer. To millioner i år. Her er det bred enighet om å sette i gang et rammeprosjekt kalt e-sporing, for gradvis utbygging av en nasjonal, elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon i matkjeden. Systemet skal i første omgang omfatte landbasert matproduksjon og omsetning. Rammeprosjektet skal munne ut i konkrete tiltak som oppstart av utbyggingen av en nasjonal, elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon. Landbruks- og matdepartementet skal lede rammeprosjektet, og for 2006 er det bevilget to millioner kroner til prosjektet. Mange mål. Dugnaden mellom næringsaktører og offentlige myndigheter skal bidra til å: Ivareta hensynet til forbrukernes rett til trygg mat. Styrke verdiskapningen i hele matkjeden. Styrke beredskapsevnen hos matbransjen og Mattilsynet. Effektvisere og målrette tilsynsarbeidet. Styrke tilliten til primærnæringene og matbransjen. Landbruks- og matdepartementet på vegne av Regjeringen har satt i gang utredning av et nasjonalt system for e-sporing. Prosjektet skal være ferdig i Forenkle og effektivisere kvalitetssikringen gjennom hele matkjeden. Sikre kostnadseffektive løsninger og unngå dobbeltarbeid. Sikre kvalitet og servicegrad i alle ledd i matkjeden. Standarder og data. Arbeidsgruppen skal vurdere juridiske, organisatoriske, styringsmessige, finansielle og praktiske problemstillinger knyttet til etableringen av en nasjonal, elektronisk infrastruktur. Videre skal man identifisere og definere grunnleggende prinsipper: Behov for felles standarder. Behov for felles grunndataregistre. Behov for felles dataarkitektur. Behov for kommunikasjonsplaner med basis i e-sporingsprosjektet. Konkrete tiltak. I første omgang skal det fremmes forslag til konkrete tiltak og delprosjekter, som raskt kan settes i gang og som raskt kan gi resultater. Her kommer ulike pilotprosjekter inn. Deretter kommer mer tidkrevende prosjekter med større kompleksitet. Tiltak og delprosjekter kan iverksettes fortløpende i den grad dette er mulig. Milepæler. Første milepæl er allerede passert, og dreier seg om konkretisering av felles mål og behov. Dette sikrer matdepartementene et skikkelig grunnlag for å konkretisere matpolitiske målsetninger og ressursbehov knyttet til Statsbudsjettet for neste år. Innen 1. november i år skal nasjonal og europeisk status og løsninger være kartlagt. Her skal man sikre at nasjonale løsninger er i samsvar med tilsvarende planer i andre europeiske land, og at matbransjen og myndighetene har tilstrekkelig oversikt over de praktiske, formelle og tekniske utfordringer som er knyttet til etablering av et nasjonalt sporbarhetssystem. Her vil ulike kompetansemiljøer bli konsultert for å få frem den samlede nasjonale kompetansen på området. En tredje milepæl er å identifisere og foreslå tiltak for å realisere felles mål for myndigheter og bransje. Her skal det sikres at aktørene kan slutte seg til en helhetlig plan innen utgangen av Planen skal sikre at man iverksetter de riktige tiltakene i rett rekkefølge, og at man har avklart hvilke tiltak som aktørene realiserer hver for seg og hvilke tiltak som også krever et fortsatt samarbeid mellom næring og myndigheter i gjennomføringsfasen. 7

8 S P O R I N G Arbeidsgrupp en i e-sporingsprosjektet har møtt GS1 N orway. Her fra venstre utvik lingssjef Knut Vala i GS 1 Norway, Odd Ture Wang som representerer DMF i arb eidsgruppen og adm. dir. S igmund Berle Jensen i GS1 N orway. GS1 Norway vil bidra til å gi arbeidet riktig retning Arbeidsgruppen i e-sporingsprosjektet er nå i gang med å fremskaffe nødvendig fakta og kunnskap hos private, offentlige og halvoffentlige aktører som arbeider med sporing. Likeledes å utarbeide en oversikt over systemer som er etablert for sporbarhet hos disse. I tillegg skal man kartlegge aktørenes og forbrukernes interesser, b ehov og ønsker for et nasjonalt sporbarhetssystem. Videre kartlegge interesse og eventuelt b etingelser hos disse for å delta i et forpliktende samarbeid om et nasjonalt sporbarhetssystem. Viktig faginstans. Gruppen har hatt møte med GS1 N orway, som presenterte sine systemer og hvordan disse kan benyttes i effektiv sporing. - GS1 Norway har kompetanse og erfaring på området både nasjonalt og interna- 8 sjonalt, og vil være en verdifull faglig instans i det videre arbeidet. GS1 Nor way vil kunne bidr a til at vi velger r iktig retning for arbeidet videre, sier Odd Ture Wang. Han representerer Dagligvar ehandelens Miljø- og Emballasjeforum (DMF) i arbeidsgruppen. Til daglig er han kvalitetsdirektør i N orgesgruppen. Mer enn sporing. Wang peker videre på at etablering av et nasjonalt sporingssystem er det viktigste, men i dette bildet ligger det også betydelige potensialer i verdiskapning, forenkling og effektivisering av hele matkjeden, kostnadseffektiv e løsninger og styrket konkurransekraft. - Dette gjør prosjektet attraktivt for alle aktørene, fortsett er Wang. Pilotprosjekter. I møtet med GS1 Norway ble det bl.a. fok usert særlig på tre områder : Igangsetting av pilotpr osjekter, implementering av eksisterende systemer og forholdet til mindre leverandører. Dette ble tatt med tilbake til arbeidsgruppen, som møtes hver fjortende dag. Nå samles inf ormasjon og innspill fra de instanser som arbeider med sporing pr. i dag. GS1-systemet. - Vi er svært positive til prosjektet, og deltar gjerne aktivt i det videre arbeidet. Vi bør absolutt ha mye å tilføre, sa adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway på møtet. Her presenterte han og utviklingssjef Knut Vala GS1-systemet, og hvordan det kan brukes i effektiv sporing i verdikjeden. Systemet har særlig godt fotfeste hos produsent er, distributører, detaljister og transportør er det er velprøvd, og fungerer på tvers a v bransjer og land. GS1 er nå i ferd med å avslutte arb eidet med en in ternasjonal sporingsstandard. Utfordringer. Dette prosjektet kan heve kompetansen og styrke samarbeidet med myndighetene, og forankre den sporbarhetsplattformen som dagligvarebransjen har bygget opp de siste ti årene. Vi har systemene, og vi vil få økt trykk på implementeringen. Samtidig er det utfordringer innen k ompetanse og i forholdet til mindr e virksomheter, sa K nut Vala.

9 S P O R I N G - Vi har allerede et godt utgangspunkt -Veilederen Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje er sammen med GS1s systemer og merkestandarder et godt utgangspunkt for arbeidet med å etablere et nasjonalt sporbarhetssystem for matproduksjon og distribusjon, sier logistikksjef Thomas Weihe i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). DLF er representert i e-sporingsprosjektet ved Ola Hedstein fra Gilde, som sitter i både arbeidsgruppen og styringsgruppen.han rapporterer til DLFs logistikkomité, hvor Weihe representerer administrasjonen. Premissgiver. DLF og DMF (Dagligvarehandelens Miljøog Emballasjeforum) så behovet for å standardisere og samordne eksisterende rutiner for sporbarhet, tilbaketrekking og tilbakekalling a v produkter, og utarbeidet i 2004 et felles sett av anbefalte retningslinjer for norsk dagligvarebransje. Utgangspunktet var ECR Blue Book, som beskriver beste praksis for disse rutinene i et internasjonalt arbeid. Veilederen gir dagligvarebransjen en fortolkning av regelverket i EUs forordning Fo od Law og den norske loven om ma tproduksjon og mattrygghet (Matloven). Veilederen bør være en premissgiver i det videre arbeidet i e-sporingsprosjektet, sier Weihe. Skal være med. - Vi star ter således ikke med blanke ark når Landbruks- og Matdepartementet og er i gang med sitt prosjekt for e-sporing for å effektivisere og trygge sporingen ytterligere. DLF er positive til at myndighetene nå grip er fatt i dette, og presiserer at det er essensielt at hele verdikjeden blir godt kartlagt. Vi ønsker å bidra med ressurser og k ompetanse i fremtidige pilotprosjekter, fortsetter han. Synkronisering. Weihe peker på at man aller ede har verktøy og systemer, utfordringen er å synk ronisere informasjonen og gjør e den enklere tilgjengelig for de ulike aktør ene i verdikjeden. Ferske undersøkelser viser at behovet er størst i de først e leddende i verdikjeden, der kompleksiteten ofte er størst. Men også endret forbruksmønst er og bransjeglidning setter nye krav sier Weihe. Aktivt samspill. En vellykket gjennomføring av e-sporingsprosjektet forutsetter aktivt samspill mellom de ulike aktørene, og utgangspunktet for dette bør absolutt være til stede, avslutter logistikksjef Thomas Weihe i DLF. - Vi har allerede verktøy o g systemer. Utfordringen er å synkroniser e informasjonen og gjøre den tilgjengelig for de ulike aktørene i ver dikjeden, sier logistikksjef Thomas Weihe i DLF. 9

10 S P O R I N G Regionale sporbarhetskurs med stort engasjement Både Norge og utlandet har opplevd matvarekriser. Full sporbarhet står mer enn noen gang i fokus. GS1 lanserer en internasjonal standard for sporing. Myndighetene setter nå i gang et omfattende prosjekt innen e-sporing. GS1 Norway har i løpet av høsten arrangert tre regionale k urs med sporbarhet som t ema. Kursene ble ar rangert i Stavanger, Bergen og Trondheim. Her deltok representanter for ulike matvareprodusen ter og leverandører. Det er merkbar interesse 10 for sporbarhet, og totalt over femti personer deltok på kursene. Engasjement og spørrelyst fra deltagerne var betydelig. Sikrer også full sporing. - GS1-systemet og standardene var ment å skulle bidra til effektivisering og økt lønnsomhet i verdikjeden. Nå viser det seg at systemet også kan sikre full sporbarhet, sa utviklingssjef Knut Vala og avdelingssjef br ukerstøtt e Jan Kopperud i GS1 Norway. De to ledet kurset i Bergen, hvor de tok for seg GS1-systemene og mer king, med vekt på de mulighetene som ligger innen effektiv sporing parallelt med bedre utnyttelse av logistikkpotensialene. EPD-basen og kjederegisteret ved EAN Registrene ble presentert, standard for D-pak og pall, videre norske og europeiske matlover, b este praksis for sporing, tilbak e- trekking og tilbakekalling samt et case fra Coop. Beste praksis. Dagligvarele verandørenes Forening (DLF) og Dagligv arehandelens- Miljø- o g Emballasjeforum (DMF) vil med sin beste praksisguide bidra til økt forbrukersikkerhet.dette skal skje gjennom effektiv e systemer for sporbarhet og krisehåndtering, og gjennom et nært samarbeid mellom partene i verdikjeden. Sporbarhet er muligheten til å sp ore og følge næringsmidler, fôr, matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli, inkludert i et næringsmiddel eller fôr gjennom alle faser av produksjonen, be-

11 S P O R I N G Fra sporbarhetskurset i Bergen fr a venstre Jan Kopp erud i GS1 Norway, Øivind Wie Pedersen fra H ansa Borg Bryggerier, Gjord Berg fra Kaffehuset Friele, Teddy Kjellid fra Amundsen Omega3, Erlend Ragnvaldsen fr a Norgesmøllene, Eli Brakstad fra Bjarne Johnsen, Vidar Andre Bergstø fra Bjarne Johnsen, Camilla Svåsand fra Domst ein Engha v, Erik Dahl fra W. Troye Agenturer, Tonje Lerøy fr a Gourmet, Atle Rivenes fra Norsk Polar, Vegard Steinset fra Gourmet o g Elle E lstad fra Lawson. Eli Brakstad, Transportkoordinator i handelshuset Bjarne Johnsen AS. Nyttig kurs i sporbarhet - Det er viktig å holde seg oppda tert både når det gjelder merking og spor ing. Dett e er svært aktuelle temaer hos oss idet vi impor terer blant annet fisk og sk alldyr og eksporterer krabbe. Der med er det spesielt viktig å følge de lover og regler som gjelder både i Norge o g EU. Kurset ga en god oversikt, og var nyttig både for oppdater ing av kunnskap o g når det gjaldt å få innblikk i nye områder som for eksempel RFID og myndighet enes arbeid med e- sporing. Camilla Svåsand, Koordinator for etik etter og sporing i Domstein Enghav, Haugesund. handlingen og distribusjonen. Sporing skal gjelde for alle ledd i leveransekjeden. Hvert ledd i kjeden sk al kunne spore et ledd bakover og et ledd fremover. Bedriftene skal ha etablert et system og ha prosedyr er for sporing, og pr oduktene sk al være tilstrekkelig merket for å kunne ivar e- ta sporing. - Men hvordan dette skal løses, sier lovverket ingen ting om. Det er opp til hver enkelt bedrift. Det er en utfordring man kan ha all v erdens gode systemer, men intet system er bedre enn det sv akest e ledd, sa Vala. GS1 o g sporbarhet. GS1 har globale identifik asjonssystemer som GTIN, GLN og SSCC. Videre datafangst basert på strekkoder (GS1-128) og RFID, samt elektroniske handelsmeldinger (avansert pakkseddel). GS1 Traceability Guidelines er utvik let for følgende sektorer: Storfekjøtt, frukt og grønt, fisk, bananer og vin. Identifik asjonsstandarder sikrer unik identifik asjon på tvers a v landegrenser og bransjer. Standarder for elektroniske meldinger sikrer effektiv utveksling av informasjon mellom IT-systemene. GS1 har dessuten kompetanse som sikrer utnyttelse av beste praksis når det gjelder informasjon og effektiv implementering. Sporingsnøkkel. Coop Norge har v algt å bruke SSCC-kode som sporingsnøkkel, og dette ble presentert gjennom et case på kurset i Bergen. SSCC kan ses på som personnummeret til pallen, og muliggjør sporing av pallen fra leverandør til butikk. Fokus på sporing gir også en mer effektiv lagerdrift gjennom økt kontroll og effektivitet ved bruk av EDI og strekkodeetiketter. Kravene til sporing i Coop Norge er å: Spore ett ledd tilbake i verdikjeden dvs. til leverandør. Leverandør må ha en batchstyring som viser til SSCC, og leverandør må igjen kunne spore ett ledd tilbake dvs. til underleverandører. I tillegg kommer å spore ett ledd fr em spore interne forflytninger i lageret og spore SSCC til kundeordre på helpall og D-pak. - Det var et nyttig kurs. Det var in teressant å få et innblikk i de ulike områdene innen mer king og spor ing, og utviklingen blant annet illustrert gjennom C oop-caset. RFID og EPC ble det etter min mening dessv erre litt for liten tid til. Det var også nyttig å treffe kursdeltager e fra andre virksomheter, og få hør e hvordan de løste eller planla å løse ting. Elle Elstad, Konsulent i Lawson med sporing som arb eidsfelt. - Det var nyttig å få et innblikk i GS1s systemer og standarder, og det arbeidet som gjøres på sporingssiden. Det er positivt at GS1 har tatt initiativ til en global sporingsstandard, og at man nasjonalt har satt dette på dagsorden. Etter kurset ser man klarere bet ydningen a v å ha fok us to st eder internt i bedriften o g i hele verdikjeden. Så er utfordr ingen å kombinere de to fokusområdene. Her kommer GS1 inn. 11

12 G S 1 N O R W A Y Oppgradert opplæringstilbud og e-læring fra neste år GS1 Norway går nå i gang med å oppgradere sitt kurs- og opplæringstilbud. Samtidig skal det satses for fullt på e-læring slik at tilbudet også blir rimeligere og lettere tilgjengelig for små og mellomstore virksomheter rundt om i landet. Det nye totalkonseptet for opplæring er kalt GS1 Learn. - Bakgrunnen er brukerundersøkelsen fra i fjor hvor det fremkom behov for flere og mer spesifikke kurs enn dagens tilbud. I tillegg gjorde vi egne erfaringer. E-læringstilbudet fra GS1 Learn skal være i full drift fra nyttår, og det skal tilbys fire forskjellige e-læringskurs for nyb egynnere i 2007, sier marketingsjef Inger Trine Langelo. Økte behov. Behovet for spesialkompetanse øker dessuten ved utbredelse av e-handel, sporingssystemer, kompliserte verdikjede- og effektivitetssystemer m.m. GS1 Norway som kompetanseb edrift må gjennom et utvidet opplæringstilbud dekke behovet f or spesialkompetanse. D ette betyr at vi må ha mer skreddersy dde tilbud, og tilpasning til målgrupper, sier marketingsjef Inger Trine Langelo. Eget forretningsområde. Totalkonsept et for opplæring GS1 Learn, skal bidra til økt kjennskap til GS1-systemet, økt implementering og bruk av kjerneproduktene. Opplæring sk al være et eget foreretningsområde, og målet er at GS1 Norway innen 2010 skal være en anerkjent arrangør av kurs og konferanser innen elektronisk forretningsdrift, sporing og GS1-standarder, systemer og løsninger. - Det krever et tilbud med mer faglig bredde og dybde, økt kvalitet og krav til oppdatering, sier Langelo. 12 Totalkonsept. Man ser for seg en opplæringspyramide som hviler på n ybegynnerkurs, som skal gi brukerne en første introduksjon til kjerneproduktene. Dette vil være enkeltstående kurs som tar for seg de ulike standar dene for identifikasjon o g merking av varer, aktører og gods, transportmerking, elektroniske meldinger og klassifiseringsstandarder. En stor del av disse kursene vil kunne tas som e-læring. Neste trinn i pyramiden er videregående kurs og ekspertkurs for fagspesialister. Her er merking av ytteremballasje, EPC/RFID og EDI/XML aktuelle kurstemaer. Det legges opp til en progresjonsplan for de enkelte kursdeltakerne, og det vil anbefales/kreves at ett eller flere av nybegynnerkursene er gjennomført før deltakeren starter på videregående kurs/ekspertkurs. På topp en av opplæringspyramiden er det temakurs for ledere og beslutningstagere. Aktuelle temaer er elektronisk forretningsdrift, verdikjedeeffektivisering og sporbarhet. Også grunndata og EPC/RFID i en mer strategisk sammenheng vil være aktuelt. Kurstilbudet på strategisk nivå vil henge Sertifisering av leverandører I forbindelse med GS1 Learn skal GS1 Nor way også få på plass en anerkjent ser tifiseringsordning for leverandører av progr amvare o g lese- og merkeutstyr. Senere er det også aktuelt å vur dere en tilsvarende ordning for andre aktører og områder. - GS1 UK har en slik sertifiser ingsordning, som vi skal se nærmere på i høst. Det er flere spørsmål som r eiser seg når det gjelder ser tifisering skal det f or eksempel settes krav til firma, utstyr eller personer? Vi har planer om å etabler e en sertifiser ingsordning allerede neste år og foreta viderefør ing og e valuering de påfølgende årene, sier mar ketingsjef Inger Trine Langelo i GS1 Norway. nøye sammen med de øvrige aktivitetene som GS1 Norway har for å bygge opp rundt nettverk/møteplasser i ulike bransjer, som for eksempel nyhetsbrev, frokostseminarer m.m. Mens hovedtyngden av kursene på første trinn vil tilbys som e-læring, vil mer bli lagt opp som k lasseromskurs på annet og tredje trinn i opplæringspyramiden, og det skal trekkes inn aktuelle samarbeidspartnere etter behov. Parallelt med dette tilbys skreddersydde kurs bransjekurs, bedriftsinterne kurs og kurs hos utdanningsinstitusjoner. Kontinuerlig utvikling. Utviklingen av kurstilbudet er allerede i gang. Et nytt nybegynnerkurs innen merking av produkt er (GTIN) for e-læring o g klasser om skal utvikles i år for å være i full drift nest e år. E-læringstilbudet skal være klart fra nyttår, og det skal tilbys fire e-læringsk urs (nyb e- gynnerkurs) i Parallelt vil utviklingen av videregående kurs/ekspertk urs og temakurs samt skreddersy dde kurs gå for fullt. For 2007 og hvert år fremover skal det utgis en kurskatalog, og katalogen vil oppdateres etter hvert som kurstilbudet utvides med nye, ferdigutviklede kurs. Samtidig er det nødvendig med en kontinuerlig evaluering av kurstilbudet, og både oppjustere igangsatte kurs med hensyn til innhold og form, samt utvikle kurs innen nye områder/temaer. Bare på den måten vil målsetningen om hele tiden å tilby et oppdatert og relevant kurstilbud oppnås.

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2010 Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre Bilglassgruppen med stort RFID-potensial l e d e r Er din bedrift ETDBW? I 2001 skrev Michael Hammer

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2011 Suksess for GS1 Smart Centre Møbelprosjektet opp av sofaen SMART Varehandel ny konferanse l e d e r Verdiskapende nettverk Dagboken 2011

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013 Fokus nr 1 P mars P 2013 gs1 the global language of business Moteriktig mer effektiv drift Datafangst langs jernbanelinjen Ny standard for transportinformasjon innhold leder Isonor IT AS EDI Gjort enkelt!

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring

Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring Geir Vevle Master i datateknikk Oppgaven levert: Juli 2006 Hovedveileder: Trond Aalberg, IDI Biveileder(e):

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer