Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1

2 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER NØKKELTALL PERSONALRESSURSER KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG WEBTJENESTER WEB PUBLIKASJONER KONTAKT MED MEDIA HØRINGSUTTALELSER KOMPETANSEHEVING I TJENESTEAPPARATET KONSULTASJON OG VEILEDNING Konsultasjon ved løpende henvendelser Langsgående veiledning KONFERANSER, KURS OG UNDERVISNING Arrangering av konferanser Presentasjon på konferanser: Arrangering av kurs/fagdager Undervisningsoppdrag for tjenesteapparatet Undervisning på universitet/høgskoler NETTVERKSBYGGING REGIONALT SAMARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER NASJONALT SAMARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID RAPPORTERING PÅ OPPDRAG I AKTUELLE HANDLINGSPLANER VENDEPUNKT. HANDLINGSPLAN OM VOLD I NÆRE RELASJONER ( ) HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE OG HANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP RAPPORTERING AV ANDRE OPPDRAG I OPPDRAGSBREVET AKTIVITET I FAGTEAMENE FAGTEAM FLYKTNINGHELSE (FF) FAGTEAM SELVMORDSFOREBYGGING (FS) FAGTEAM VOLD OG OVERGREP (FVO) AKTIVITET TILKNYTTET FAGUTVIKLING INTERN KOMPETANSEHEVING BUDSJETT OG REGNSKAP MED KOMMENTARER PROSJEKTER PLANER FOR VEDLEGG TILKNYTTET PKT I OPPDRAGSBREVET

3 1. Organisering og tilknytning RVTS Nord er administrativt forankret i Universitetssykehuset Nord Norge, Rus og spesialpsykiatrisk Klinikk (Rusp-klinikk), ved enheten Fag og utvikling (FoU) sammen med Kompetansesenter Rus-Nord (KoRus-Nord). Senteret er organisert i fagteam over temaområdene Flyktninghelse (FF), Selvmordsforebygging (SF), og Vold og overgrep (FVO). Hvert fagteam har egen team koordinator. I tillegg er det nasjonale undervisningsprogrammet VIVAT organisert ved RVTS Nord, og har sin ledelse her. Alle fagteamene har også fokus på barne- og ungdomstema. Det legges mye vekt på samarbeid på tvers av teamene og fagområdene. Mange av de tilsatte innen FF og FVO har kliniske deltidsstillinger innenfor sine fagområder tilknyttet UNN vold og traumeklinikk. Leder/administrasjon Fagteam flyktninghelse Fagteam selvmordsforebygging Fagteam vold og overgrep VIVAT selvmordsforebygging (nasjonalt ansvar) RVTS Nord skal evaluere sin struktur tilknyttet intern organisering av egen virksomhet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av representanter fra arbeidstakerne og arbeidsgiver, ansatt fra HR - utvikling, KVAM- representant og klinikksjef. Det er utarbeidet eget mandat for dette arbeidet og arbeidet sluttføres våren

4 2. Nøkkeltall og personalressurser 2.1. Nøkkeltall RVTS Nord fikk i oppdragsbrev fra Helsedirektoratet for 2011 tildelt kr ,-. I tillegg er det gitt ekstra midler tilknyttet spesifikke oppdrag og prosjekter. Fullstendig regnskap fremgår i pkt Personalressurser Pr er 14,9 årsverk besatt av i alt 15,4 stillinger. Stillingene var fordelt på følgende måte innenfor senteret. Administrasjon 4,5 stillinger Leder 100 % Fag og utviklingskonsulent (FoU) Psykologspesialist PhD 70 % Konsulent med administrative oppgaver 90 %, Konsulent med ansvar for ekspedisjon, vikar ansatt i 50 % av st. Engasjement fra oktober i 1 år, Konsulent Web / kommunikasjon 100 % st. Fagteam flyktninghelse 3,5 stillinger Psykologspesialist klinisk voksen, koordinator i teamet 70 %, Psykologspesialist, klinisk barn og ungdom 70 % Psykologspesialist klinisk barn og ungdom 70 % Ergoterapeut 70 % Psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog 70 % Psykolog 60 % fra , samarbeidsstilling med TkNN som har vedkommende i 40 %. Fagteam selvmordsforebygging 3,5 stillinger Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, koordinator i teamet 100 % Barnevernspedagog og sosialantropolog 100 % Sosiolog 100 % Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie 50 % Fagteam vold og overgrep 4 stillinger Barnevernspedagog, koordinator i teamet 80 % Psykologspesialist, klinisk voksen 80 % Sykepleier PhD fra , 80 % Lege/psykiater 30 % Psykolog 80 %, under tilsetting, tiltrer medio februar 2012 Psykologspesialist, klinisk barn og ungdom 30 % Psykiatrisk sykepleier 20 %, engasjement I tillegg er det 2,5 stillinger finansiert av VIVAT. Egen rapportering for VIVAT med eget budsjett. 4

5 3. Kommunikasjonsstrategi og webtjenester 3.1. Web RVTS Nord er tilknyttet felles webportal; Vi har tilsatt kommunikasjonsansvarlig fra 1. oktober Han har driftsansvaret for nettstedet, i samråd med intern web - gruppe. Senterleder er ansvarlig redaktør. Tidligere arbeid med nettstedets innhold, både redaksjonelt og layoutmessig er dermed ytterligere profesjonalisert. RVTS Nord inngår i Nasjonal gruppe for web - ansvarlige for alle fem RVTSene og NKVTS. Det er igangsatt utvikling av kompetanseprogram (e- læring), i samarbeid med de øvrige RVTS og NST Pr har det vært besøk på vårt nettsted, hvorav unike besøkende (unike besøkende representerer antall ikke-dupliserte (talt bare én gang) besøkende på webområdet ditt i løpet av en bestemt tidsperiode). Økningen i antall besøk er på hele 81 %, sammenlignet med Totalt antall besøk i 2011 Figur: Antall besøk på fordelt på måneder, Med få unntak er antall besøk høyere i 2011 enn i Nye versus returnerende besøkende I 2010 var 54,66 % nye besøkende, 45,44 % returnerende besøk F M A M J J A S O N D Returnerende Nye Figur: Fordeling nye og returnerende besøkende

6 I 2011 var 58,23 % nye besøkende, 41,77 % returnerende besøk J F M A M J J A S O N D Returnerende Nye Figur: Fordeling nye og returnerende besøkende 2011 Dette betyr at flere hadde fått kjennskap til nettstedet i løpet av 2011, men at de som kjente til det ikke kom tilbake like hyppig som året før. Førstnevnte er bra, sistnevnte ikke like bra Gjennomsnittlig tid på nettstedet Gjennomsnittlig tidsbruk i 2011 var på 3 minutter og 35 sekunder, mot 3 minutter og 10 sekunder året før. Negativt tolket; kan skyldes vanskelig navigering på siden. Men; det ble laget flere undersider på nettstedet, og de sidene som allerede var laget ble forbedret. I tillegg ble nyheter sirkulert, for mer dynamikk i forsidevisning. Vi tror dermed at det rett og slett var mer å lese på nettstedet i Sidevisninger 2010: visninger 2011: visninger En formidabel økning, noe som støtter vår påstand om mer å lese (se forrige avsnitt) Geografisk lokalisering av de besøkende 97,68 % av de besøkende i 2011 var norske. Fordelingen var som følger (viser kun over 70 besøk): 6

7 Tromsø Oslo Bergen Trondheim Bodø Stavanger Narvik Alta Tønsberg Harstad Kristiansand Vadsø Steinkjær Bærum Hemnes Figur: Besøkende på nettstedet, etter poststed. I 2010 utgjorde antall besøk fra vår region 51,3 %, i 2011 var det steget til 52,9 %. Men andelen besøk fra region Nord er ikke tilfredsstillende, mer innsats for å øke denne må til Direkte versus indirekte trafikk til nettstedet Søketrafikk Henvisningstrafikk Direkte trafikk Figur: Direkte og indirekte trafikk på nettsted, De aller fleste som benyttet seg av nettsidene til RVTS Nord kom inn fra andre henvisningsnettsteder (50,36 %). Henvisninger kom fra RVTS` hovedside (47 %), og unn.no (24 %), som de klart største. RVTS Vest, VIVAT, UNN intranett og sosiale medier var de neste på listen, med 1,5 3,5 % av henvisningene. Søketrafikk kom i all hovedsak fra Google (77 %), Bing (17 %) og Kvasir (5 %) Direkte trafikk kom stort sett inn via landingssiden/forsiden, ca. 60 %. 7

8 De ansatte presenterer RVTS Nord på alle konferanser, undervisningsoppdrag, konsultasjoner og veiledningsoppdrag hvor senteret bidrar. Vår erfaring er at ulike typer arrangement bidrar til at senteret blir mer kjent. Som følge av dette merker vi en økt etterspørsel. UNN vold og traume klinikk er samlokalisert med RVTS Nord. Vi ser at den kliniske virksomheten er med på å profilere senteret og gir legitimitet til veilednings- og undervisningsoppdrag. RVTS Nord har siden sin oppstart benyttet videokonferanse som en sentral kanal for å profilere senteret. Dette er en bieffekt av hyppige samarbeidsmøter og kompetansehevende tiltak over videokonferanse. RVTS Nord og NST er også i dialog om hvordan en kan utvide mediet til også å benytte streaming og virtuelt fagnett Publikasjoner En ansatt i RVTS Nord, Marit C. Borchgrevink, har deltatt i Mottaksutvalget. Utvalgets arbeid munnet ut i NOU Norges offentlige utredninger 2011:10: I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon Avgitt til Justis- og politidepartementet Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, Oslo 2011 Evalueringsrapport med tittelen: Evaluering av sikringstiltak på Tromsøbrua etter fem år Utgitt av RVTS Nord ved Gro Berntsen og Marianne Larssen fra fagteam selvmordsforebygging, 14.januar Suicidologi nr 2 / Omtale knyttet til beste poster på den 7.nasjonale konferansen om selvmordsforebygging, Oslo april Posterens tittel: Kan brusikring forebygge selvmord? Suicidologi nr 3 /2011. Omtale av innlegget Do we need cultural sensitive suicide prevention strategies in Sami communities in Norway? ved den 26. verdenskongressen til IASP i Beijing september Skriftserie nr. 19 Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter-nnpf, Utvikling av psykiatri i førstelinjetjenesten og selvmordsforebygging i Barentsregionen. Foredrag fra den femte Barentskonferansen i psykiatri, Tromsø november ISBN Selvmordsproblematikk og forebygging i region Nord og samiske områder i Norge. Gro Berntsen, Ingrid Nesje og Anne Silviken Kontakt med media RVTS Nord får jevnlig henvendelse fra media. Senteret har blitt profilert i intervju og leserinnlegg i tidskrift, tv og aviser. Følgende tema har hatt oppslag: Radiointervju i NRK Troms om vold i nære relasjoner og traumer. Intervju i avisa Nye Troms i forbindelse med fagdag om vold i nære relasjoner. Intervju i avisa Nordlys i forbindelse med terrorhandlingene i Oslo/Utøya (Kai) Reportasje i avisa Nordlys i forbindelse med evalueringsrapporten om sikring av Tromsøbrua, Høringsuttalelser RVTS Nord har koordinert arbeidet på vegne av RVTSene til følgende høringsuttalelser Høringsuttalelse om veileder for etterlatte etter selvmord Høringsuttalelsen om Fremtidens helsetjenester. Trygghet for alle, Nasjonal helse og omsorgsplan Innspill på utvalgte temaer til Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) 8

9 RVTS Nord er med i felles høringsuttalelse for RVTSene ved følgende høringer: Høringsuttalelese i forbindelse med nye forskrift om bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika Styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer) Tvang i psykisk helsevern Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker RVTS Nord har gitt Høringsuttalelse i forbindelse med ny rammeplan for førskolelærerutdanningen i Norge. Se kap. 8.6 Arbeid med seksuelle og fysiske overgrep mot barn til pkt i oppdragsbrevet 4. Kompetanseheving i tjenesteapparatet Konsultasjon og veiledning RVTS gir et løpende tilbud til tjenesteapparatet om konsultasjon og veiledning per mail, telefon, videokonferanse eller personlig oppmøte. Henvendelsene kommer fra hele tjenesteapparatet og berører både barn, voksne og arbeid med familier. Det er en god spredning i henvendelsene og de omhandler konsultasjon i enkeltsaker, langsgående veiledningsgrupper og skrive-veiledning til studenter Konsultasjon ved løpende henvendelser Senteret har mange henvendelser når det gjelder flyktning- og asylsøkere. I 2011 registrerte vi 162 konsultasjonsoppdrag relatert til behandling, og tema knyttet til kultur, tvungen migrasjon og psykososiale problemer. I tillegg kommer henvendelser ang tjenestetilbudets oppbygning, flyktninger/asylsøkeres rettigheter, informasjon om hvor en kan søke ytterligere kompetanse, samt innspill i oppgaveskriving. Det er en god spredning i henvendelser som omhandler barn, unge, familie og voksne. Konsultasjonene har hatt fra 1 til 15 deltagere og vart i 0,5 til 5 timer. Forespørslene kommer fra hele tjenesteapparatet. Der flere samarbeidende parter er inne i en sak, oppfordrer vi ofte til å gi konsultasjon til hele nettverket samtidig. Slik bidrar senteret til økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kombinert med kompetanseheving. Når det gjelder selvmordsproblematikk har RVTS Nord gitt veiledning på henvendelse fra kommuneoverlege angående en akutt hendelse i det offentlige rom. I tillegg gitt råd knyttet til vurdering av selvmordsrisiko til ansatt fra BUP, og gitt støtte og råd til pårørende etter et selvmordsforsøk hos ungdom. RVTS Nord har gitt veiledning på videokonferanse (2t) til ansatte i helsetjenesten og skole i etterkant av selvmord hos en ungdom i Troms. RVTS Nord har gitt veiledning på videokonferanse (2t) til ansatte i helsetjenesten og skole om selvskading hos ungdom, og selvmord hos en ungdom i Finnmark. Fagteam vold og overgrep har i løpet av året gitt konsultasjon/rådgivning i 210 saker. Forespørslene handler om hvordan takle utagerende ungdom, stabilisering i forhold til traumeutsatte, hvordan snakke med overgrepsutsatte, veiledning i sinnemestring, hvilke behandlingstilbud finnes i regionen for utsatte og utøvere. Som oppfølging etter kurs i Terapeutisk Mestring av Aggresjon (TeMA) i psykiatrisk akuttpost ved UNN har Fagteam vold og overgrep gitt individuell konsultasjon til medarbeidere som har hatt behov for særskilt oppfølging. 9

10 RVTS Nord har, gitt innspill studenter innenfor alle senterets fagområder i forbindelse med oppgaveskriving. Eksempler på dette er å ha gitt student i sykepleie informasjon om barn utsatt for fysiske overgrep av sine omsorgspersoner i forbindelse med skriving av bacheloroppgave og råd og informasjon tilknyttet masteroppgave om selvmord i Norge og Nord-Norge. Der det er tematisk relevant, skjer konsultasjonene i et samarbeid med de andre fagteamene i RVTS. RVTS Nord er fast representert i Konsultasjonsteamet som er tilknyttet Barnehuset Tromsø. Fagteam Vold og overgrep har to faste representanter, mens de andre fagteamene inviteres etter behov. Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig team som gir rådgivning til tjenesteapparatet ved mistanke om vold, overgrep, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Teamet har også bistått tjenesteapparatet i etterkant av selvmord, og benyttet seg av kompetanse fra RVTS Nord. RVTS Nord henviser ofte til Konsultasjonsteamet Langsgående veiledning RVTS Nord har jevnlig studenter i praksis. Disse mottar langsgående veiledning. I perioden har vi hatt to studenter fra siste året ved profesjonsstudiet i psykologi i hovedpraksis. En student i hovedpraksis fra august 2010 til februar 2011 og ny student fra medio august 2011 til februar Det gis veiledning minimum 2 timer pr.uke. RVTS Nord arrangerer veiledningsgruppe for behandlere i Nord-Norge med bruk av psykodrama som veiledningsmetodikk. Ei gruppe ble startet i september 2010 og avsluttet våren Tilbudet har særlig fanget opp et behov hos erfarne terapeuter som arbeider med traumatisk stress og vold. Deltagerne arbeider med barn, voksne og familier, både norske og flyktninger. Gruppa har samlinger 5 ganger i året, hver gang over 1,5 dager. 8 deltagere. RVTS Nord har i 2011 gitt langsgående veiledning til ansatte ved 3 asylmottak, hvor tematikken omfatter vold, overgrep, selvskading og trusler om selvskading. Se mer punkt 9. RVTS Nord leder en langsgående veiledningsgruppe for fagpersoner som arbeider med flyktningbarn, unge og -familier i Tromsø kommune. Deltagerne er flyktning- og asylhelsesøstre og ansatte i barnevern, flyktningtjenesten, asylmottak, barne- og ungdomsskole, BUP m.m. I tillegg fungerer gruppa som et samarbeidsforum. RVTS Nord har gitt langsgående gruppeveiledning til brukertjenesten i en kommune i Troms angående arbeid med asylsøkere og bosatte flyktninger. RVTS Nord har gitt langsgående veiledning til personale på en sikkerhetspsykiatrisk sengepost v/unn. RVTS Nord hatt gitt langsgående konsultasjon for Ruspoliklinikken i UNN om traumeforståelse og traumebehandling. RVTS Nord har gitt langsgående gruppeveiledning til en Ungdomsinstitusjon i Troms, med fokus på arbeid med flyktningungdom. RVTS Nord har gitt tilbud om langsgående konsultasjon individuelt til 2 ansatte i psykiatrisk akuttpost ved UNN, totalt 6 timer. Tilbudet er en oppfølging av opplæringsprogrammet TeMA. RVTS Nord har gitt langsgående veiledning til to ansatte i spesialisthelestjenesten / psykiatri på problematikk knyttet til selvskading og selvmordsproblematikk. 2t x 4. 10

11 En ansatt ved RVTS Nord er prosjektleder for doktorgradsarbeidet "Unge overgripere" - med drøfting av data, research design og formalisering av samarbeid Konferanser, kurs og undervisning Arrangering av konferanser RVTS Nord har i samarbeid med KoRus Nord, Bufetat Nord, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (tidligere RBUP), Helse Nord, fylkesmennene i regionen, Barns Beste og KS deltatt i arrangementskomiteen for en regional konferanse med tittelen: Fra bekymring til handling - gjør noe med det. Det er en to dagers konferanse som ble avviklet i Bodø i september 2011 med 210 deltakere. RVTS Nord i samarbeid med Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter, Brøset arrangerte den 2. konferanse/nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter i regionen. Samlingen var lagt til Nordreisa, Troms. Hovedtema var Familieperspektivet i arbeid med vold i nære relasjoner. Det deltok 18 terapeuter fra ulike virksomheter i de tre nordligste fylkene; alle som deltok var i gang med eller hadde planlagt gruppetilbud i sinnemestring. Neste års samling er lagt til Bodø og skal gjennomføres i slutten av mai RVTS Nord har i samarbeid med Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø, vært arrangør av den 5. Barentskonferansen om psykisk helse og selvmordsforebygging. Konferansen ble holdt i Tromsø november. 150 deltakere. RVTS Nord arrangerte regional konferanse i samarbeid med Tromsø 22 og 23.nov. tilknyttet tema I tjenester for Norge -Styrket helsetilbud til FN og Nato veteraner. RVTS Øst hadde ansvar for innhold/regi tilknyttet pilotprosjekt. RVTS Nord har samarbeidet med Viken senter om arrangering av den nasjonale flyktningfaglige Viken-konferansen I møte med flyktninger: Tro og tradisjoner nøkler til forståelse. RVTS Nord har samarbeidet med TkNN om arrangering av en nasjonal konferanse om samhandling mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. RVTS Nord har samarbeidet med Nordlandssykehuset om forberedelse av en regional konferanse om Migrasjonshelse. Faglige utfordringer i møte med etniske minoritetsgrupper Presentasjon på konferanser: Forelesning Vold mot barn symptomer og samtalen på Norsk Sykepleieforbunds fagseminar Sykepleier, - mer enn en stillingsbeskrivelse på Finnsnes. 96 deltakere Nasjonal konferanse for Jentevakter, Tromsø, mars Hvordan møte unge jenter med selvmordsproblematikk som telefonvakt og på nettet?. 40 deltakere. Presentasjon av poster på den 7.nasjonale konferansen om selvmordsforebygging, Oslo, april Posterens tittel: Kan brusikring forebygge selvmord? Alle fagteamene hadde foredrag på Verdensteateret i Tromsø i anledning 50-årsjubileum for UNN. 60 deltakere. tema: o Reaksjoner og oppfølging av etterlatte etter selvmord. o Tap og sorg i tvungen eksil. o Enslig mindreårige flyktninger og asylsøkere. o Vold i nære relasjoner og voldens konsekvenser o Innledning og diskusjon til filmen Hjemme verst 11

12 Presentasjon på den 5. Barentskonferansen om psykisk helse og selvmordsforebygging. Selvmordsproblematikk og forebygging i region Nord og samiske områder i Norge. 150 deltakere fra Russland, Sverige Norge. Presentasjon på IASP sin internasjonale kongress i Beijing. Do we need cultural sensitive suicide prevention strategies in Sami communities in Norway? Parallellsesjon med 30 deltakere. Workshop på ECOTS, konferanse om Traumatisk stress og mennskerettigheter om temaet narrativ gruppeintervensjon for enslige mindreårige flyktninger. Workshop på ECOTS, konferanse om Traumatisk stress og mennskerettigheter, om temaet kreativ hjelp til hjelpere. Undervisning på etterutdanningskonferanse for lærere i voksenopplæring, arrangert av VOX Finnmark, om Læreren som hjelper; håndtering av egne reaksjoner. 70 deltagere. Undervisning på etterutdanningskonferanse for lærere i voksenopplæring, arrangert av VOX Troms, om Læreren som hjelper; håndtering av egne reaksjoner. 80 deltagere. Undervisning på etterutdanningskonferanse for lærere i voksenopplæring, arrangert av VOX Nordland, om Læreren som hjelper; håndtering av egne reaksjoner. 116 deltagere. Undervisning på nasjonal konferanse om samhandling mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (SATS - konferansen) arrangert av Tannkompetansesenteret Nord Norge (TkNN) og RVTS Nord, om Odontofobi ikke bare et spørsmål om tenner. 100 deltagere. Undervisning på to dagers regional konferanse om Migrasjonshelse. Faglige utfordringer i møte med etniske minoritetsgrupper, arrangert av Nordlandssykehuset, om Utfordringer i norsk asylpolitikk. Hva skjer framover?. RVTS Nord hadde også stand på konferansen. 70 deltagere. Undervisning på den regionale flyktningfaglige Viken-konferansen, arrangert i samarbeid mellom Viken senter og RVTS Nord, om Religion som ressurs i terapi med flyktninger. 1 time, 120 deltagere. Undervisning på konferanse arrangert av RBUP og IMDI sør og øst om Narrative gruppeintervensjoner for enslig mindreårige flyktninger. 2 timer, 50 deltagere Arrangering av kurs / fagdager RVTS Nord arrangerer jevnlig kurs / etterutdanninger innen våre temaområder. RVTS Nord har i perioden arrangert og undervist i kursprogrammet Terapeutisk Mestring av Aggresjon (TeMA) til 3 virksomheter i regionen. Kursprogrammets hovedmål er å høyne kompetansen i forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen. Følgende har vært gjennomført: - Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune, 2 avdelinger, 2 dager, totalt 12 timer. Antall deltakere: 25. Øvrige avdelinger i tjenesten har mottatt samme undervisning tidligere i pilotprosjekt. Se årsmelding for Nordlandsklinikken, UNN, 3 avdelinger, 3 dager, totalt 18 timer. Antall deltakere: 50 Det er avviklet et møte med ressursgruppen i virksomheten, jf. modell presentert i prosjektrapport. Se årsmelding Psykiatrisk akuttpost/akutt Sør, UNN, 2 dager, totalt 12 timer. Antall deltakere: 30 HR-seksjonen ved UNN deltok en av dagene som observatører. Det har vært gjennomført evalueringsmøte med ledelsen i avdelingen RVTS Nord har i samarbeid med RVTS Øst arrangert kurset Kultur og traumer Smerteopplevelse og kroppsperspektivet i behandling av traumatiserte. Kurs over en dag for fysioterapeuter i Nord-Norge. 12

13 RVTS Nord etablerte i 2010 et veiledernettverk for de som veileder ansatte i mottak. I 2011 har det vært to kurssamlinger, hver av to dager, om kreativ veiledningsmetodikk. RVTS Nord har undervist kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 9 ganger i regionen. Kurset er over 2 dager, og hvert kurs har 24 deltagere. RVTS Nord har i flere år arbeidet med å videreutvikle opplæringsprogrammet i Brøsetutdanningen, og har bidratt til at temaområdene voldsteori, vold i nære relasjoner og barn vitne til vold er en viktig del av undervisningstilbudet. I år har vi ønsket å fokusere på familieperspektivet i arbeidet med vold i nære relasjoner, og i samråd med Brøset inviterte vi derfor to fagpersoner fra Alternativ til Vold - Oslo til å forelese på temaområdet ved årets konferanse/nettverksamling for sinnemestringsterapeuter i regionen. Se kap. 5. RVTS Nord har gitt veiledning i traumeteori og -behandling til ansatte ved 3 psykiatriske sengeposter i UNN. Tilbudet har vært organisert i undervisning på fagdager, totalt 8 timer og 6 timer veiledning. RVTS Nord har arrangert 4 fagdager om Kreativ hjelp til hjelpere for et asylmottak i Nord Norge. RVTS Nord har arrangert en fagdag om Menneskehandel og selvskading blant asylsøkere / flyktninger for miljøtjenesten m/ samarbeidspartnere i en kommune i Nord Norge Undervisningsoppdrag for tjenesteapparatet Videokonferanseundervisning sendt fra RVTS Nord. I 2011 hadde RVTS Nord et godt samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST), og gjennomførte totalt ti sendinger. Det har vært tilknyttet inntil 18 studio pr. sending. Tilhørerne var fra hele bredden i tjenesteapparatet, og alle senterets fagområder ble belyst. DATO/KL. SLETT TEMA FORELESER Helse og forhold til helsetjenestene Karin Harsløf Hjelde, Forsker NAKMI, Dr. philos./sosialantropolog KL. 10:00-11:30 blant udokumenterte migranter. Studio: Ullevål Mestring av trusler og vold på Ole Lillevik, Høyskolelektor/psykiatrisk sykepleier, KL. 10:00-11:30 arbeidsplassen kort introduksjon. Høyskolen i Narvik/RVTS Nord. Studio: RVTS Nord Kan man forutse vold? Ketil Røtvold, psykiater, RVTS Nord/Rus- og spesialpsykiatrisk KL. 10:00-11:30 klinikk, UNN. Studio: RVTS Nord Erfaringer med lokale tverretatlige Inge Nordhaug. Klinisk sosionom. Teamleder fagteam KL. 10:00-11:30 konsultasjonsteam mot vold og vold og seksuelle overgrep, RVTS Vest seksuelle overgrep. Studio: RVTS Vest Når krisen rammer familien. Renate Grønvold Bugge. Psykologspesialist. Klinisk KL. 10:00-11:30 Sorgreaksjoner i et familieperspektiv. psykologi og arbeids og organisasjonspsykologi, KOLAS Krise/Organisasjon/Ledelse.Studio: RVTS Øst 13

14 Selvmordsatferd hos eldre. Ildri Kjølseth. Overlege (spesialist i geriatri, Phd) / KL. 10:00-11:30 spesialrådgiver, RVTS Øst. Studio: RVTS Øst Tolking - med informasjon om ny Sigrid Tonstad. Spesialkonsulent / ergoterapeut, KL. 10:00-11:30 tolkeveileder. Fagteam flyktninghelse, RVTS Nord. Studio: RVTS Nord Når er det egentlig overgrep da? - om Espen Rutle Johansson. Psykologspesialist/ KL. 10:00-11:30 førskolebarn som begår seksuelle Utdanningskoordinator. Fagteam vold og seksuelle overgrep. overgrep. RVTS Vest. Studio: RVTS Vest Asylmottaksfeltet - tilbakeblikk og Oddny Igland. Antropolog / psyk.sykepleier KL. 10:00-11:30 utfordringer fremover. Marit C. Borchgrevink. Psykologspesialist Fagteam flyktninghelse, RVTS Nord. Studio: RVTS Nord Risikofaktorer for selvmord hos norske Siri Thoresen. Forsker II / Dr. psychol. KL. 10:00-11:30 veteraner fra internasjonale oppdrag. Nasjonalt kunnskapssenter om Hva kan være gode forebyggings - strategier? vold og traumatisk stress, NKVTS. Studio: NKVTS Annen undervisning gitt av RVTS Nord Undervisning til barnehageansatte i offentlige og private barnehager i Tromsø kommune om vold i nære relasjoner, traumeforståelse, sikkerhetsarbeid og samtaleverktøy i møte med foreldre og barn. Voldsteamet i barneverntjenesten i kommunen deltok i deler av undervisningen, 8 timer fordelt på 2 dager, 60 deltakere Undervisning på fagdag i regi av RVTS Vest om affektbevissthet, affekttoleranse og affektbevisshetsterapi. 7 timer, 40 deltakere. Undervisning i forbindelse med langsgående veiledning til 3 sengeposter ved UNN om traumeforståelse og behandling. Se kap Undervisning Studentrådgivningen ved Universitetet i Tromsø om traumeforståelse. 3 timer, 6 deltakere. Undervisning til ansatte i Tromsø kommune, Forebyggende helsetjenester om vold i nære relasjoner og om trusler og vold på arbeidsplassen. Undervisningen ble gitt i Tverrfaglig forum som er et av tiltakene i Modellkommuneforsøket, prosjekt Ung og inkludert. 3 timer, 20 deltakere. Undervisning og tilbud om bistand til de kommunale koordinatorene for Sjumilssteget i Troms fylke om utvikling av kommunal handlingsplan om vold i nære relasjoner. 1 time for 20 deltakere. Sjumilssteget er større tiltak i regi av Troms fylkeskommune med vekt på tidlig intervensjon og tverrfaglig innsats overfor barn og barnefamilier. Arbeidet skal skje i samsvar med prinsippet om barns beste, jf. FNs barnekonvensjon art 3. Se Undervisning og tilbud om bistand til kommunale barnevernledere på rundebordskonferanse i regi av Sjumilssteget i Troms fylke om utvikling av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner. 1 time, 20 deltakere. Undervisning på fagdag i Balsfjord kommune om vold i nære relasjoner, traumeforståelse, opplysningsplikt og samtaleverktøy med deltakere fra kommunale tjenester, barnehage og skole. 6 timer, 40 deltakere Undervisning på fagdag i Balsfjord kommune om vold i nære relasjoner med spesielt fokus på barnesamtalen med deltakere fra skole og barnehage. Undervisningen ble gjennomført i samarbeid med Barnehuset og politiet. 6 timer, 30 deltakere. 14

15 Undervisning til UDI - ansatte med hovedmålgruppen ansatte i asylmottak. I undervisningen introduserte vi verktøy fra Sinnemestringsprogrammet. 3 timer, 30 deltakere. Undervisning om trusler og vold på arbeidsplassen basert på kursprogrammet TeMA. Se kap Undervisning i pilotprosjekt i Opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og småbarnsforeldre. RVTS har ansvaret for undervisning om vold i nære relasjoner og screeningsverktøyet Abuse Assessment Screen (AAS). Pilotkommune var Bodø, og målgruppen for undervisningen er fagpersoner i svangerskapsomsorgen og deres nærmeste samarbeidspartnere. 3 timer, 60 deltakere. Se kap. 5 som beskriver som beskriver samarbeidet nasjonalt og regionalt. Undervist PPT i Tromsø om Arbeid med barn og familier med flyktningbakgrunn, 3 timer, 20 deltagere. Undervist ambulant rehabiliteringsteam om Traumatisering og seinvirkninger av relasjonstraumer, 3 timer, 10 deltagere. Undervist Færingen rusinstitusjon og Tromsø ruspoliklinikk om Traumatisering og senvirkninger av relasjonstraumer, 3 timer, 20 deltagere. Undervist BUPA om Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, 1 time, 12 deltagere. Undervist Infeksjonsmedisinsk avdeling ved UNN om Flyktningers bakgrunn og helsearbeideres reaksjoner, 4 timer, 24 deltagere. Undervisning for RVTS ene, NAKMI og NKVTS (Flyktningfaglig forum) om Mottaksutvalget, 1 time, 20 deltagere. Undervisning for bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger, Alstahaug kommune, om enslige mindreårige og psykisk helse/traumatisering, 3 timer, 15 deltagere. Undervisning på psykiatrisk akuttpost om Traume, flukt, eksil og kulturforståelse. 1 time, 20 deltagere. Undervisning for Aleris barneverninstitusjon om Somalisk ungdom og deres psykiske helse. 2 timer, 7 deltagere. Undervisning for BUF etat, familieavdeling, om flyktningfamilier og psykisk helse. 3 timer, 7 deltagere. Undervisning for Norsk ergoterapiforening, om Ergoterapi i arbeid med flyktninger. 1 time, 15 deltagere. Undervisning for RVTS Nord om Mindfullnes i hjelperollen. 5 timer, 14 deltagere. Undervisning for leger ansatt i spesialisthelsetjenesten /psykiatri, UNN, tema: Brusikring, Åsgård, 10 deltakere. Fagdag for ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad. Temaet var knyttet til selvmordsforebygging innen psykisk helsevern med fokus på de nasjonale retningslinjene, 15 deltakere. Undervisning for frivillige i Kirkens SOS, Tromsø. Tema var selvskading. 2t for 30 deltakere RVTS Nord har hatt fagdag om eldre og selvmordsproblematikk med forsker og overlege Ildri Kjølseth. 30 deltakere fra Alderspsykiatrisk post og poliklinikk ved UNN Undervisning på universitet/høgskoler Undervisning i Videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk (30 studiepoeng). Utdanningen er et samarbeidstiltak mellom Høgskolen i Narvik og RVTS Nord, og er organisert i 6 samlinger av 2-3 dager. 15

16 Utdanningen er inndelt i to emnekoder: Emnekode1: Vold i nære relasjoner og behandling av offer og utøver (15 studiepoeng, 4 samlinger). Temaområder: Refleksjon over hjelperrollen, tilknytningsteori, mentalisering, vold i et samfunnsperspektiv, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, traumeteori, vold i flyktning- og asylsøkerfamilier, selvmord og selvskading i et voldsperspektiv, trusler og vold på arbeidsplassen, samtaleverktøy/barnesamtalen og ulike metoder i traumebehandling. Antall timer undervisning for RVTS ansatte: 40 timer. Emnekode 2: Fordypning (15 studiepoeng, 2 samlinger). Antall timer for RVTS - ansatte: 5 timer Antall studenter, kull 4 (høst 2011/vår 2012): 19 Universitetet i Tromsø, medisinstudiet, om Seksuelle overgrep, mishandling og vold. 2 timer, 60 deltakere. Høgskolen i Finnmark, barnevernpedagog- og sosionomutdanningen. Undervisning på fire kull i vår - og høstsemesteret. Om vold i nære relasjoner, traumeforståelse, seksuelle overgrep, meldeplikt og tverrfaglig samarbeid. I et av undervisningsoppleggene var det også undervist om vold i et samfunnsperspektiv, vold i flyktning-/asylsøkerfamilier, flyktningbarn og psykisk helse, samt arbeid med flyktning- og minoritetsbarn. Også andre instanser som SMISO og Overgrepsmottaket i Tromsø har vært involvert i deler av undervisningsopplegget. Totalt antall timer: 38. Antall deltakere: 94 Høgskolen i Harstad, videreutdanning om vold, om sinnemestringsprogrammet, 6 timer, 25 deltakere. Universitetet i Tromsø, videreutdanning i psykisk helsevern, om Flyktninger og psykisk helse, 3 timer, 20 deltagere. Universitetet i Tromsø, ergoterapeututdanninga, om Empowerment som mål (flyktninger). 2 timer. 15 deltagere. Universitetet i Tromsø, ergoterapeututdanninga, om Flyktninger og psykisk helse, 2 timer 18 deltagere. Universitetet i Tromsø, medisinstudiet, om Flyktninger og psykisk helse, 2 timer, 40 deltagere. Høgskolen i Harstad om Vold mot minoritetskvinner, 5 timer, 20 deltagere. Universitetet i Tromsø, videreutdanning i klinisk sykepleie, om traumatisering, traumebehandling og hjelperes reaksjoner. 3 timer, 10 deltagere. Universitetet i Tromsø, sykepleierutdanninga, om Flyktninger og psykisk helse. 2 timer, 12 deltagere. Universitetet i Tromsø, avdeling for helsefag, om Traumeforståelse, Psykisk helse blant flyktningbarn, og arbeid med flyktning- og minoritetsbarn. 3 timer, 30 deltagere. Undervisning i Tromsø, UiT, om Selvmordsproblematikk i skolen 25 studenter i videreutdanning innen Sosialpedagogikk. 6 t Nettverksbygging RVTS Nord vektlegger å være oppdatert på hvilke instanser og fagpersoner i regionen som har særskilt kompetanse på våre temaområder. En slik oversikt gir muligheter for samarbeid i forbindelse med undervisnings- og veiledningsoppdrag og bidrar til å synliggjøre lokal kompetanse. Stimulering til økt nettverksbygging lokalt og/eller regionalt er et fast element i tilnærmet alle RVTS sine aktiviteter. Ved å invitere flere samarbeidspartnere til våre arrangement, ønsker vi å bidra til bedre samarbeid lokalt og regionalt. På denne måten vil vi bidra til et mer helhetlig tjenestetilbud. 16

17 5. Regionalt samarbeid og samarbeidsavtaler RVTS Nord har hatt møter med representant for Raskere tilbake ved UNN, for å diskutere muligheter for oppfølging for etterlatte etter selvmord. Etablering av Alternativ til vold - tiltak i Tromsø (ATV - Tromsø), er et av forslagene til tiltak i handlingsplan om vold i nære relasjoner for Tromsø kommune. I 2011 har RVTS Nord i forbindelse med kommunal budsjettbehandling kommet med innspill overfor administrasjon og politikere. ATVkontoret i Tromsø åpnet for inntak av klienter i november og offisiell åpning planlegges våren ATV-kontoret er en viktig samarbeidspartner for RVTS Nord i drøftinger om klinisk arbeid i voldssaker og undervisningsoppdrag. RVTS Nord har samarbeidet med Tromsø kommune om etablering av et faglig forum for instanser som arbeider med vold i nære relasjoner i kommunen. Det er tatt initiativ til et møte som avholdes i januar 2012 der kommunale, statlige og private stiftelser er invitert. RVTS Nord har et langsgående samarbeid siden 2005 med Politiet i Tromsø om fortløpende innsamling av data vedrørende sikring av Tromsøbrua. RVTS Nord følger opp samarbeidet med Høgskolen i Narvik i forbindelse med Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk (30 studiepoeng) ved koordinering og utvikling av innhold i studieplanen. Det har vært avviklet evalueringsmøte med Høgskolen i Narvik der alle fagteam i RVTS var representert. Møtet har resultert i justeringer i det pedagogiske opplegget i utdanningen. Se kap for mer informasjon om utdanningen. RVTS Nord har samarbeidet med Helsestasjon for ungdom Tvibit i Tromsø kommune om planleggingen av en fagdag for helsesøstre i Troms fylke med temaet Ungdom og seksualitet. RVTS Nord vil bistå overgrepsmottakene i regionen på henvendelser og tilby kompetanseheving. Alle RVTSene har sammen med Nasjonalt kompetansesenteret for legevaktsmedisin inngått en samarbeidsavtale. I samarbeid med Overgrepsmottaket i Tromsø arrangerte RVTS Nord høsten 2011 en fagdag for ansatte ved overgrepsmottaket, deltakere i det psykososiale kriseteamet i Tromsø kommune og sykepleiere ansatte ved Tromsø kommunale legevakt, 25 deltakere. Det er også tatt kontakt med de andre overgrepsmottakene i regionen for å kartlegge hvilke ønsker, behov og muligheter de har for kompetanseheving. I samarbeid med Overgrepsmottaket i Tromsø planlegges det kompetanseheving gjennom en regional fagdag og/eller videokonferanseundervisning. RVTS Nord har i samarbeid med kompetansesenteret ved Brøset tatt initiativ til nettverkssamling av sinnemestringsterapeuter i regionen. RVTS Nord har koordinerende ansvar i en arbeidsgruppe som har som oppgave å vedlikeholde og utvikle sinnemestringstilbudet i regionen. Arbeidsgruppa i samarbeid med Brøset planlegger og leder de årlige nettverkssamlingene for sinnemestringsterapeuter i regionen. RVTS Nord har ansvaret for å holde hjelpeapparatet i regionen orientert om opplæringstilbudet i sinnemestring som Brøset arrangerer, og tilbyr veiledning til instanser som arbeider med sinnemestring. 17

18 RVTS Nord deltar i et regionalt samarbeid med Bufetat, KoRus og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord i forbindelse med Opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og småbarnsforeldre. RVTS Nord deltar i regional opplæringsgruppe der arbeidet med undervisningsmaler og gjennomføring av undervisningsopplegget i pilotkommunen Bodø sto sentralt i første halvår. På høsten er det lagt planer for arbeidet framover. Det har i perioden vært gjennomført 8 møter i den regionale opplæringsgruppen. KoRus Nord har koordinerende ansvar. Planlegging og tilpasning av undervisningsopplegget om vold i forhold til to nye kommuner er i gang. RVTS Nord har hatt møter med Psykososial støttegruppe i Tromsø kommune (kriseteamet) om et undervisningsopplegg i traumeforståelse og tidlig fase traumebehandling. RVTS Nord fortsetter samarbeidet med SANKS og Senter for samisk helseforskning ved deltagelse i forskningsprosjekt om Etterlatte etter brå død i samiske områder. Prosjektgruppemøter i Tromsø januar og juni 2011 og i Bergen august RVTS Nord samarbeider med SANKS knyttet til selvmordsforebygging i Finnmark. Samarbeidsmøte med SANKS januar I august 2011 ble det avholdt et samarbeidsmøte i Vadsø hos Fylkemannen i Finnmark. SANKS var til stede med to representanter og RVTS Nord med to. Fylkemannen hadde 6 deltagere. Møtet konkluderte med utarbeidelse av noen mulige strategier for selvmordsforebygging og samarbeid. Nye møter er planlagt for høsten RVTS Nord samarbeider med Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) sine fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark. Det har vært avholdt flere møter knyttet til planlegging av familiesamling for etterlatte etter selvmord på Viken Senter høsten Familiesamling for etterlatte etter selvmord ble arrangert på Viken Senter oktober. Det var 19 deltakere fordelt på 7 familier, 3 barn fra 6-8 år, 6 ungdommer fra år og 10 voksne. Fra RVTS deltok 2 ansatte som gruppeledere, samt 1 psykologistudent. Samlingen ble evaluert både skriftlig og muntlig, og tilbakemeldingene var overveiende positive fra alle aldersgruppene. RVTS Nord deltar i et faglig nettverk i Tromsø med kommuneoverlegen, politi, skole, legevakt, helsesøster og psykiatri for å gi bistand til rutiner vedrørende selvmordsproblematikk i kommunen. RVTS Nord har hatt flere møter med Journalkomiteen ved UNN HF for å diskutere og gjøre avklaringer knyttet til elektronisk behandlingsregister for pasienter innlagt etter selvmordsforsøk / villet egenskade ved UNN. RVTS Nord har i forum for fagutvikling og forskning ved egen klinikk presentert planene og arbeidet med E-læringsprogram for psykososiale kriseteam. RVTS Nord har vært i møte med NAV. Tema, hvordan kan etterlatte etter selvmord nyttiggjøre seg tilbud innenfor NAV, slik at de som trenger det lettere kan komme tilbake i jobb? RVTS Nord har i arbeidet med utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner hatt kontakt med fylkesmannsembetene og flere kommuner i regionen. Se rapport til Helsedirektoratet som følger som vedlegg. 18

19 RVTS Nord har deltatt på samarbeidsmøte med KoRus Nord som er organisert i samme klinikk som RVTS Nord. Møtet hadde hovedfokus på informasjonsutveksling og utforming av dialogavtale med eget helseforetak. Klinikkledelsen var arrangør av møtet. RVTS Nord og KoRUS har felles KVAM gruppe(hms) og har hatt flere møter på videokonferanse og 2 dagers samarbeidsmøte i Harstad. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Viken senter ang planlegging av flere felles kompetansehevingstiltak. I 2011 har samarbeid rundt den flyktningfaglige Viken-konferansen, der RVTS Nord var medarrangør, stått sentralt. Tema for konferansen var I møte med flyktninger: Tro og tradisjoner nøkler til forståelse. Et annet samarbeidsområde har vært planlegging av arrangering av kurs i Trauma Releasing Exercises (TRE) 3 steder i Nord Norge høsten rundt planlegging av kurs i TRE har det også vært samarbeidet med firmaet Stressregulering i Oslo. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med UDI RK Nord ang felles satsningsområder og fornyelse av intensjonsavtale. Mer omfattende og langsgående samarbeid har handlet om evaluering av EXIT - modellen for å drive forebyggende grupper for EM i asylmottak, og drifting av veiledernettverk for veiledere for ansatte i asylmottak. Andre sentrale tema har vært veiledning til asylmottaksansatte, mottaksansattes håndtering av økt fokus på retur, kompetansehevende tiltak og situasjonen for psykisk syke i mottak RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med IMDI Nord ang felles satsningsområder og fornyelse av intensjonsavtale. Sentrale tema har vært arbeid i forhold til bosetting av og bosatte flyktninger, inkludert enslig mindreårige, psykisk syke flyktninger, tolkefaglige spørsmål og tvangsekteskap. IMDI bidrar også med oversikt over bosettingskommuner i Nord Norge, som kan danne grunnlag for RVTS Nord sin kommende satsning på kompetanseheving av tjenesteapparatet som arbeider med bosatte flyktninger. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Habiliteringsavdeling i Harstad ang utvikling av undervisningstilbud om arbeid med flyktninger og gjensidig utveksling av informasjon. RVTS Nord har hatt jevnlige samarbeidsmøter med Fagutviklingsenheten Rus og Psykiatri ved UNN ang strategier for tiltak for å øke traumebehandlingskompetansen i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet har også inkludert samarbeid rundt gjennomføring av konkrete kompetansehevende tiltak, som kurs og veiledning i EMDR. RVTS Nord har hatt samarbeid med Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet, ang bl.a. asylsøkeres rett til helsehjelp, helseerklæringer i utlendingssaker, samt prinsipiell problemstilling knyttet til tvangsekteskap og familiegjenforening. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Patologisk avdeling ved UNN ang utredning og dokumentasjon av torturskader. RVTS Nord har blitt kontaktet av Universitetet i Tromsø ved Medisinsk fakultet og Fredsstudiet og har gitt innspill til studie i helse og menneskerettigheter. RVTS Nord har samarbeidet med flere kommuner i Nord Norge om utvikling av kompetansehevende tiltak i arbeid med asylsøkere og bosatte flyktninger. Tema har bl.a. vært håndtering av taushetsplikt i samarbeid mellom flyktningtjeneste og helsetjeneste, menneskehandel og selvskading. 19

20 RVTS Nord har samarbeidet med NIKUT v/ kunst og uttrykksterapeut Melinda Meyer ang utvikling og oppstart av en utdanning i kreativ veiledningsmetodikk for veiledere som veileder ansatte i asylmottak og personer som arbeider med bosatte flyktninger. RVTS Nord og VIVAT har hatt samarbeidsmøte med ledelsen i Helse Nord. Fokus for møtet var presentasjon av RVTS Nord og VIVAT sine overordnede temaområder, metoder for kompetansespredning og spesielle utfordringer, samt tydeliggjøring av utfordringer med behov for tettere samarbeid mellom ledelsen i Helse Nord og RVTS Nord. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Høgskolen i Narvik ang drøfting av mulig forskningssamarbeid. Av kapasitetsmessige hensyn valgte RVTS Nord ikke å gå inn i slikt samarbeid i RVTS Nord deltar i en arbeidsgruppe sammen med relevante avdelinger ved UNN ang. likeverdige helsetjenester i UNN. RVTS Nord har etablert et samarbeid med Tannkompetansesenteret Nord Norge (TkNN) ang tannhelsetilbud til traumatiserte overlevende etter tortur og seksuelle overgrep med alvorlig tannlegefobi. I denne forbindelse ble det opprettet en felles psykologstilling som skal ha 40 % av sin arbeidstid på TkNN og 60 % på RVTS Nord. Stillingen ble tiltrådt i desember RVTS Nord har deltatt på klinikkseminar i RUSP ved UNN med hovedfokus på arbeidsmiljø og klinikkledersamling på Svalbard. RVTS Nord har sammen med de øvrige RVTSene samarbeidsavtale med VIVAT. RVTS Nord har intensjonsavtale med Bufetat region nord Viken senter IMDI Nord UDI RK Nord Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord. Psykisk helse og barnevern Institutt for helse og sykepleievitenskap, Høgskolen i Narvik SANKS Barnehuset i Tromsø eksisterende samarbeidsavtale er omdefinert til intensjonsavtale. Forslag til revidert intensjonsavtale og samarbeidsavtale om Konsultasjonsteamet er sendt Barnehuset. 6. Nasjonalt samarbeid Den faste møtestrukturen mellom RVTS - ene og de nasjonale sentrene NSSF, NAKMI og NKVTS har i 2011 blitt videreført. Strategier og diskusjoner knyttet til oppdragsbrevet har vært tema for møtene. I tillegg har det vært omfattende møtevirksomhet i etterkant av 22. juli hendelsen, der Helsedirektoratet har vært arrangør. RVTS Nord har deltatt med en til flere representanter fra team og ledelse. Her nevnes; Møte tilknyttet selvmordsfare og forebygging etter 22.juli Møter i ressursgruppe i forhold til arbeid overfor skole etter 22. juli. 20

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord Forord Takk til Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt RVTS Vest oppdraget med å utarbeide kompetansehevende tiltak og veiledningstilbud innen feltet religiøse bruddprosesser. Vi vil også benytte

Detaljer