Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1

2 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER NØKKELTALL PERSONALRESSURSER KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG WEBTJENESTER WEB PUBLIKASJONER KONTAKT MED MEDIA HØRINGSUTTALELSER KOMPETANSEHEVING I TJENESTEAPPARATET KONSULTASJON OG VEILEDNING Konsultasjon ved løpende henvendelser Langsgående veiledning KONFERANSER, KURS OG UNDERVISNING Arrangering av konferanser Presentasjon på konferanser: Arrangering av kurs/fagdager Undervisningsoppdrag for tjenesteapparatet Undervisning på universitet/høgskoler NETTVERKSBYGGING REGIONALT SAMARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER NASJONALT SAMARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID RAPPORTERING PÅ OPPDRAG I AKTUELLE HANDLINGSPLANER VENDEPUNKT. HANDLINGSPLAN OM VOLD I NÆRE RELASJONER ( ) HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE OG HANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP RAPPORTERING AV ANDRE OPPDRAG I OPPDRAGSBREVET AKTIVITET I FAGTEAMENE FAGTEAM FLYKTNINGHELSE (FF) FAGTEAM SELVMORDSFOREBYGGING (FS) FAGTEAM VOLD OG OVERGREP (FVO) AKTIVITET TILKNYTTET FAGUTVIKLING INTERN KOMPETANSEHEVING BUDSJETT OG REGNSKAP MED KOMMENTARER PROSJEKTER PLANER FOR VEDLEGG TILKNYTTET PKT I OPPDRAGSBREVET

3 1. Organisering og tilknytning RVTS Nord er administrativt forankret i Universitetssykehuset Nord Norge, Rus og spesialpsykiatrisk Klinikk (Rusp-klinikk), ved enheten Fag og utvikling (FoU) sammen med Kompetansesenter Rus-Nord (KoRus-Nord). Senteret er organisert i fagteam over temaområdene Flyktninghelse (FF), Selvmordsforebygging (SF), og Vold og overgrep (FVO). Hvert fagteam har egen team koordinator. I tillegg er det nasjonale undervisningsprogrammet VIVAT organisert ved RVTS Nord, og har sin ledelse her. Alle fagteamene har også fokus på barne- og ungdomstema. Det legges mye vekt på samarbeid på tvers av teamene og fagområdene. Mange av de tilsatte innen FF og FVO har kliniske deltidsstillinger innenfor sine fagområder tilknyttet UNN vold og traumeklinikk. Leder/administrasjon Fagteam flyktninghelse Fagteam selvmordsforebygging Fagteam vold og overgrep VIVAT selvmordsforebygging (nasjonalt ansvar) RVTS Nord skal evaluere sin struktur tilknyttet intern organisering av egen virksomhet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av representanter fra arbeidstakerne og arbeidsgiver, ansatt fra HR - utvikling, KVAM- representant og klinikksjef. Det er utarbeidet eget mandat for dette arbeidet og arbeidet sluttføres våren

4 2. Nøkkeltall og personalressurser 2.1. Nøkkeltall RVTS Nord fikk i oppdragsbrev fra Helsedirektoratet for 2011 tildelt kr ,-. I tillegg er det gitt ekstra midler tilknyttet spesifikke oppdrag og prosjekter. Fullstendig regnskap fremgår i pkt Personalressurser Pr er 14,9 årsverk besatt av i alt 15,4 stillinger. Stillingene var fordelt på følgende måte innenfor senteret. Administrasjon 4,5 stillinger Leder 100 % Fag og utviklingskonsulent (FoU) Psykologspesialist PhD 70 % Konsulent med administrative oppgaver 90 %, Konsulent med ansvar for ekspedisjon, vikar ansatt i 50 % av st. Engasjement fra oktober i 1 år, Konsulent Web / kommunikasjon 100 % st. Fagteam flyktninghelse 3,5 stillinger Psykologspesialist klinisk voksen, koordinator i teamet 70 %, Psykologspesialist, klinisk barn og ungdom 70 % Psykologspesialist klinisk barn og ungdom 70 % Ergoterapeut 70 % Psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog 70 % Psykolog 60 % fra , samarbeidsstilling med TkNN som har vedkommende i 40 %. Fagteam selvmordsforebygging 3,5 stillinger Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, koordinator i teamet 100 % Barnevernspedagog og sosialantropolog 100 % Sosiolog 100 % Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie 50 % Fagteam vold og overgrep 4 stillinger Barnevernspedagog, koordinator i teamet 80 % Psykologspesialist, klinisk voksen 80 % Sykepleier PhD fra , 80 % Lege/psykiater 30 % Psykolog 80 %, under tilsetting, tiltrer medio februar 2012 Psykologspesialist, klinisk barn og ungdom 30 % Psykiatrisk sykepleier 20 %, engasjement I tillegg er det 2,5 stillinger finansiert av VIVAT. Egen rapportering for VIVAT med eget budsjett. 4

5 3. Kommunikasjonsstrategi og webtjenester 3.1. Web RVTS Nord er tilknyttet felles webportal; Vi har tilsatt kommunikasjonsansvarlig fra 1. oktober Han har driftsansvaret for nettstedet, i samråd med intern web - gruppe. Senterleder er ansvarlig redaktør. Tidligere arbeid med nettstedets innhold, både redaksjonelt og layoutmessig er dermed ytterligere profesjonalisert. RVTS Nord inngår i Nasjonal gruppe for web - ansvarlige for alle fem RVTSene og NKVTS. Det er igangsatt utvikling av kompetanseprogram (e- læring), i samarbeid med de øvrige RVTS og NST Pr har det vært besøk på vårt nettsted, hvorav unike besøkende (unike besøkende representerer antall ikke-dupliserte (talt bare én gang) besøkende på webområdet ditt i løpet av en bestemt tidsperiode). Økningen i antall besøk er på hele 81 %, sammenlignet med Totalt antall besøk i 2011 Figur: Antall besøk på fordelt på måneder, Med få unntak er antall besøk høyere i 2011 enn i Nye versus returnerende besøkende I 2010 var 54,66 % nye besøkende, 45,44 % returnerende besøk F M A M J J A S O N D Returnerende Nye Figur: Fordeling nye og returnerende besøkende

6 I 2011 var 58,23 % nye besøkende, 41,77 % returnerende besøk J F M A M J J A S O N D Returnerende Nye Figur: Fordeling nye og returnerende besøkende 2011 Dette betyr at flere hadde fått kjennskap til nettstedet i løpet av 2011, men at de som kjente til det ikke kom tilbake like hyppig som året før. Førstnevnte er bra, sistnevnte ikke like bra Gjennomsnittlig tid på nettstedet Gjennomsnittlig tidsbruk i 2011 var på 3 minutter og 35 sekunder, mot 3 minutter og 10 sekunder året før. Negativt tolket; kan skyldes vanskelig navigering på siden. Men; det ble laget flere undersider på nettstedet, og de sidene som allerede var laget ble forbedret. I tillegg ble nyheter sirkulert, for mer dynamikk i forsidevisning. Vi tror dermed at det rett og slett var mer å lese på nettstedet i Sidevisninger 2010: visninger 2011: visninger En formidabel økning, noe som støtter vår påstand om mer å lese (se forrige avsnitt) Geografisk lokalisering av de besøkende 97,68 % av de besøkende i 2011 var norske. Fordelingen var som følger (viser kun over 70 besøk): 6

7 Tromsø Oslo Bergen Trondheim Bodø Stavanger Narvik Alta Tønsberg Harstad Kristiansand Vadsø Steinkjær Bærum Hemnes Figur: Besøkende på nettstedet, etter poststed. I 2010 utgjorde antall besøk fra vår region 51,3 %, i 2011 var det steget til 52,9 %. Men andelen besøk fra region Nord er ikke tilfredsstillende, mer innsats for å øke denne må til Direkte versus indirekte trafikk til nettstedet Søketrafikk Henvisningstrafikk Direkte trafikk Figur: Direkte og indirekte trafikk på nettsted, De aller fleste som benyttet seg av nettsidene til RVTS Nord kom inn fra andre henvisningsnettsteder (50,36 %). Henvisninger kom fra RVTS` hovedside (47 %), og unn.no (24 %), som de klart største. RVTS Vest, VIVAT, UNN intranett og sosiale medier var de neste på listen, med 1,5 3,5 % av henvisningene. Søketrafikk kom i all hovedsak fra Google (77 %), Bing (17 %) og Kvasir (5 %) Direkte trafikk kom stort sett inn via landingssiden/forsiden, ca. 60 %. 7

8 De ansatte presenterer RVTS Nord på alle konferanser, undervisningsoppdrag, konsultasjoner og veiledningsoppdrag hvor senteret bidrar. Vår erfaring er at ulike typer arrangement bidrar til at senteret blir mer kjent. Som følge av dette merker vi en økt etterspørsel. UNN vold og traume klinikk er samlokalisert med RVTS Nord. Vi ser at den kliniske virksomheten er med på å profilere senteret og gir legitimitet til veilednings- og undervisningsoppdrag. RVTS Nord har siden sin oppstart benyttet videokonferanse som en sentral kanal for å profilere senteret. Dette er en bieffekt av hyppige samarbeidsmøter og kompetansehevende tiltak over videokonferanse. RVTS Nord og NST er også i dialog om hvordan en kan utvide mediet til også å benytte streaming og virtuelt fagnett Publikasjoner En ansatt i RVTS Nord, Marit C. Borchgrevink, har deltatt i Mottaksutvalget. Utvalgets arbeid munnet ut i NOU Norges offentlige utredninger 2011:10: I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon Avgitt til Justis- og politidepartementet Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, Oslo 2011 Evalueringsrapport med tittelen: Evaluering av sikringstiltak på Tromsøbrua etter fem år Utgitt av RVTS Nord ved Gro Berntsen og Marianne Larssen fra fagteam selvmordsforebygging, 14.januar Suicidologi nr 2 / Omtale knyttet til beste poster på den 7.nasjonale konferansen om selvmordsforebygging, Oslo april Posterens tittel: Kan brusikring forebygge selvmord? Suicidologi nr 3 /2011. Omtale av innlegget Do we need cultural sensitive suicide prevention strategies in Sami communities in Norway? ved den 26. verdenskongressen til IASP i Beijing september Skriftserie nr. 19 Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter-nnpf, Utvikling av psykiatri i førstelinjetjenesten og selvmordsforebygging i Barentsregionen. Foredrag fra den femte Barentskonferansen i psykiatri, Tromsø november ISBN Selvmordsproblematikk og forebygging i region Nord og samiske områder i Norge. Gro Berntsen, Ingrid Nesje og Anne Silviken Kontakt med media RVTS Nord får jevnlig henvendelse fra media. Senteret har blitt profilert i intervju og leserinnlegg i tidskrift, tv og aviser. Følgende tema har hatt oppslag: Radiointervju i NRK Troms om vold i nære relasjoner og traumer. Intervju i avisa Nye Troms i forbindelse med fagdag om vold i nære relasjoner. Intervju i avisa Nordlys i forbindelse med terrorhandlingene i Oslo/Utøya (Kai) Reportasje i avisa Nordlys i forbindelse med evalueringsrapporten om sikring av Tromsøbrua, Høringsuttalelser RVTS Nord har koordinert arbeidet på vegne av RVTSene til følgende høringsuttalelser Høringsuttalelse om veileder for etterlatte etter selvmord Høringsuttalelsen om Fremtidens helsetjenester. Trygghet for alle, Nasjonal helse og omsorgsplan Innspill på utvalgte temaer til Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) 8

9 RVTS Nord er med i felles høringsuttalelse for RVTSene ved følgende høringer: Høringsuttalelese i forbindelse med nye forskrift om bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika Styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer) Tvang i psykisk helsevern Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker RVTS Nord har gitt Høringsuttalelse i forbindelse med ny rammeplan for førskolelærerutdanningen i Norge. Se kap. 8.6 Arbeid med seksuelle og fysiske overgrep mot barn til pkt i oppdragsbrevet 4. Kompetanseheving i tjenesteapparatet Konsultasjon og veiledning RVTS gir et løpende tilbud til tjenesteapparatet om konsultasjon og veiledning per mail, telefon, videokonferanse eller personlig oppmøte. Henvendelsene kommer fra hele tjenesteapparatet og berører både barn, voksne og arbeid med familier. Det er en god spredning i henvendelsene og de omhandler konsultasjon i enkeltsaker, langsgående veiledningsgrupper og skrive-veiledning til studenter Konsultasjon ved løpende henvendelser Senteret har mange henvendelser når det gjelder flyktning- og asylsøkere. I 2011 registrerte vi 162 konsultasjonsoppdrag relatert til behandling, og tema knyttet til kultur, tvungen migrasjon og psykososiale problemer. I tillegg kommer henvendelser ang tjenestetilbudets oppbygning, flyktninger/asylsøkeres rettigheter, informasjon om hvor en kan søke ytterligere kompetanse, samt innspill i oppgaveskriving. Det er en god spredning i henvendelser som omhandler barn, unge, familie og voksne. Konsultasjonene har hatt fra 1 til 15 deltagere og vart i 0,5 til 5 timer. Forespørslene kommer fra hele tjenesteapparatet. Der flere samarbeidende parter er inne i en sak, oppfordrer vi ofte til å gi konsultasjon til hele nettverket samtidig. Slik bidrar senteret til økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kombinert med kompetanseheving. Når det gjelder selvmordsproblematikk har RVTS Nord gitt veiledning på henvendelse fra kommuneoverlege angående en akutt hendelse i det offentlige rom. I tillegg gitt råd knyttet til vurdering av selvmordsrisiko til ansatt fra BUP, og gitt støtte og råd til pårørende etter et selvmordsforsøk hos ungdom. RVTS Nord har gitt veiledning på videokonferanse (2t) til ansatte i helsetjenesten og skole i etterkant av selvmord hos en ungdom i Troms. RVTS Nord har gitt veiledning på videokonferanse (2t) til ansatte i helsetjenesten og skole om selvskading hos ungdom, og selvmord hos en ungdom i Finnmark. Fagteam vold og overgrep har i løpet av året gitt konsultasjon/rådgivning i 210 saker. Forespørslene handler om hvordan takle utagerende ungdom, stabilisering i forhold til traumeutsatte, hvordan snakke med overgrepsutsatte, veiledning i sinnemestring, hvilke behandlingstilbud finnes i regionen for utsatte og utøvere. Som oppfølging etter kurs i Terapeutisk Mestring av Aggresjon (TeMA) i psykiatrisk akuttpost ved UNN har Fagteam vold og overgrep gitt individuell konsultasjon til medarbeidere som har hatt behov for særskilt oppfølging. 9

10 RVTS Nord har, gitt innspill studenter innenfor alle senterets fagområder i forbindelse med oppgaveskriving. Eksempler på dette er å ha gitt student i sykepleie informasjon om barn utsatt for fysiske overgrep av sine omsorgspersoner i forbindelse med skriving av bacheloroppgave og råd og informasjon tilknyttet masteroppgave om selvmord i Norge og Nord-Norge. Der det er tematisk relevant, skjer konsultasjonene i et samarbeid med de andre fagteamene i RVTS. RVTS Nord er fast representert i Konsultasjonsteamet som er tilknyttet Barnehuset Tromsø. Fagteam Vold og overgrep har to faste representanter, mens de andre fagteamene inviteres etter behov. Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig team som gir rådgivning til tjenesteapparatet ved mistanke om vold, overgrep, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Teamet har også bistått tjenesteapparatet i etterkant av selvmord, og benyttet seg av kompetanse fra RVTS Nord. RVTS Nord henviser ofte til Konsultasjonsteamet Langsgående veiledning RVTS Nord har jevnlig studenter i praksis. Disse mottar langsgående veiledning. I perioden har vi hatt to studenter fra siste året ved profesjonsstudiet i psykologi i hovedpraksis. En student i hovedpraksis fra august 2010 til februar 2011 og ny student fra medio august 2011 til februar Det gis veiledning minimum 2 timer pr.uke. RVTS Nord arrangerer veiledningsgruppe for behandlere i Nord-Norge med bruk av psykodrama som veiledningsmetodikk. Ei gruppe ble startet i september 2010 og avsluttet våren Tilbudet har særlig fanget opp et behov hos erfarne terapeuter som arbeider med traumatisk stress og vold. Deltagerne arbeider med barn, voksne og familier, både norske og flyktninger. Gruppa har samlinger 5 ganger i året, hver gang over 1,5 dager. 8 deltagere. RVTS Nord har i 2011 gitt langsgående veiledning til ansatte ved 3 asylmottak, hvor tematikken omfatter vold, overgrep, selvskading og trusler om selvskading. Se mer punkt 9. RVTS Nord leder en langsgående veiledningsgruppe for fagpersoner som arbeider med flyktningbarn, unge og -familier i Tromsø kommune. Deltagerne er flyktning- og asylhelsesøstre og ansatte i barnevern, flyktningtjenesten, asylmottak, barne- og ungdomsskole, BUP m.m. I tillegg fungerer gruppa som et samarbeidsforum. RVTS Nord har gitt langsgående gruppeveiledning til brukertjenesten i en kommune i Troms angående arbeid med asylsøkere og bosatte flyktninger. RVTS Nord har gitt langsgående veiledning til personale på en sikkerhetspsykiatrisk sengepost v/unn. RVTS Nord hatt gitt langsgående konsultasjon for Ruspoliklinikken i UNN om traumeforståelse og traumebehandling. RVTS Nord har gitt langsgående gruppeveiledning til en Ungdomsinstitusjon i Troms, med fokus på arbeid med flyktningungdom. RVTS Nord har gitt tilbud om langsgående konsultasjon individuelt til 2 ansatte i psykiatrisk akuttpost ved UNN, totalt 6 timer. Tilbudet er en oppfølging av opplæringsprogrammet TeMA. RVTS Nord har gitt langsgående veiledning til to ansatte i spesialisthelestjenesten / psykiatri på problematikk knyttet til selvskading og selvmordsproblematikk. 2t x 4. 10

11 En ansatt ved RVTS Nord er prosjektleder for doktorgradsarbeidet "Unge overgripere" - med drøfting av data, research design og formalisering av samarbeid Konferanser, kurs og undervisning Arrangering av konferanser RVTS Nord har i samarbeid med KoRus Nord, Bufetat Nord, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (tidligere RBUP), Helse Nord, fylkesmennene i regionen, Barns Beste og KS deltatt i arrangementskomiteen for en regional konferanse med tittelen: Fra bekymring til handling - gjør noe med det. Det er en to dagers konferanse som ble avviklet i Bodø i september 2011 med 210 deltakere. RVTS Nord i samarbeid med Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter, Brøset arrangerte den 2. konferanse/nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter i regionen. Samlingen var lagt til Nordreisa, Troms. Hovedtema var Familieperspektivet i arbeid med vold i nære relasjoner. Det deltok 18 terapeuter fra ulike virksomheter i de tre nordligste fylkene; alle som deltok var i gang med eller hadde planlagt gruppetilbud i sinnemestring. Neste års samling er lagt til Bodø og skal gjennomføres i slutten av mai RVTS Nord har i samarbeid med Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø, vært arrangør av den 5. Barentskonferansen om psykisk helse og selvmordsforebygging. Konferansen ble holdt i Tromsø november. 150 deltakere. RVTS Nord arrangerte regional konferanse i samarbeid med Tromsø 22 og 23.nov. tilknyttet tema I tjenester for Norge -Styrket helsetilbud til FN og Nato veteraner. RVTS Øst hadde ansvar for innhold/regi tilknyttet pilotprosjekt. RVTS Nord har samarbeidet med Viken senter om arrangering av den nasjonale flyktningfaglige Viken-konferansen I møte med flyktninger: Tro og tradisjoner nøkler til forståelse. RVTS Nord har samarbeidet med TkNN om arrangering av en nasjonal konferanse om samhandling mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. RVTS Nord har samarbeidet med Nordlandssykehuset om forberedelse av en regional konferanse om Migrasjonshelse. Faglige utfordringer i møte med etniske minoritetsgrupper Presentasjon på konferanser: Forelesning Vold mot barn symptomer og samtalen på Norsk Sykepleieforbunds fagseminar Sykepleier, - mer enn en stillingsbeskrivelse på Finnsnes. 96 deltakere Nasjonal konferanse for Jentevakter, Tromsø, mars Hvordan møte unge jenter med selvmordsproblematikk som telefonvakt og på nettet?. 40 deltakere. Presentasjon av poster på den 7.nasjonale konferansen om selvmordsforebygging, Oslo, april Posterens tittel: Kan brusikring forebygge selvmord? Alle fagteamene hadde foredrag på Verdensteateret i Tromsø i anledning 50-årsjubileum for UNN. 60 deltakere. tema: o Reaksjoner og oppfølging av etterlatte etter selvmord. o Tap og sorg i tvungen eksil. o Enslig mindreårige flyktninger og asylsøkere. o Vold i nære relasjoner og voldens konsekvenser o Innledning og diskusjon til filmen Hjemme verst 11

12 Presentasjon på den 5. Barentskonferansen om psykisk helse og selvmordsforebygging. Selvmordsproblematikk og forebygging i region Nord og samiske områder i Norge. 150 deltakere fra Russland, Sverige Norge. Presentasjon på IASP sin internasjonale kongress i Beijing. Do we need cultural sensitive suicide prevention strategies in Sami communities in Norway? Parallellsesjon med 30 deltakere. Workshop på ECOTS, konferanse om Traumatisk stress og mennskerettigheter om temaet narrativ gruppeintervensjon for enslige mindreårige flyktninger. Workshop på ECOTS, konferanse om Traumatisk stress og mennskerettigheter, om temaet kreativ hjelp til hjelpere. Undervisning på etterutdanningskonferanse for lærere i voksenopplæring, arrangert av VOX Finnmark, om Læreren som hjelper; håndtering av egne reaksjoner. 70 deltagere. Undervisning på etterutdanningskonferanse for lærere i voksenopplæring, arrangert av VOX Troms, om Læreren som hjelper; håndtering av egne reaksjoner. 80 deltagere. Undervisning på etterutdanningskonferanse for lærere i voksenopplæring, arrangert av VOX Nordland, om Læreren som hjelper; håndtering av egne reaksjoner. 116 deltagere. Undervisning på nasjonal konferanse om samhandling mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (SATS - konferansen) arrangert av Tannkompetansesenteret Nord Norge (TkNN) og RVTS Nord, om Odontofobi ikke bare et spørsmål om tenner. 100 deltagere. Undervisning på to dagers regional konferanse om Migrasjonshelse. Faglige utfordringer i møte med etniske minoritetsgrupper, arrangert av Nordlandssykehuset, om Utfordringer i norsk asylpolitikk. Hva skjer framover?. RVTS Nord hadde også stand på konferansen. 70 deltagere. Undervisning på den regionale flyktningfaglige Viken-konferansen, arrangert i samarbeid mellom Viken senter og RVTS Nord, om Religion som ressurs i terapi med flyktninger. 1 time, 120 deltagere. Undervisning på konferanse arrangert av RBUP og IMDI sør og øst om Narrative gruppeintervensjoner for enslig mindreårige flyktninger. 2 timer, 50 deltagere Arrangering av kurs / fagdager RVTS Nord arrangerer jevnlig kurs / etterutdanninger innen våre temaområder. RVTS Nord har i perioden arrangert og undervist i kursprogrammet Terapeutisk Mestring av Aggresjon (TeMA) til 3 virksomheter i regionen. Kursprogrammets hovedmål er å høyne kompetansen i forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen. Følgende har vært gjennomført: - Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune, 2 avdelinger, 2 dager, totalt 12 timer. Antall deltakere: 25. Øvrige avdelinger i tjenesten har mottatt samme undervisning tidligere i pilotprosjekt. Se årsmelding for Nordlandsklinikken, UNN, 3 avdelinger, 3 dager, totalt 18 timer. Antall deltakere: 50 Det er avviklet et møte med ressursgruppen i virksomheten, jf. modell presentert i prosjektrapport. Se årsmelding Psykiatrisk akuttpost/akutt Sør, UNN, 2 dager, totalt 12 timer. Antall deltakere: 30 HR-seksjonen ved UNN deltok en av dagene som observatører. Det har vært gjennomført evalueringsmøte med ledelsen i avdelingen RVTS Nord har i samarbeid med RVTS Øst arrangert kurset Kultur og traumer Smerteopplevelse og kroppsperspektivet i behandling av traumatiserte. Kurs over en dag for fysioterapeuter i Nord-Norge. 12

13 RVTS Nord etablerte i 2010 et veiledernettverk for de som veileder ansatte i mottak. I 2011 har det vært to kurssamlinger, hver av to dager, om kreativ veiledningsmetodikk. RVTS Nord har undervist kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 9 ganger i regionen. Kurset er over 2 dager, og hvert kurs har 24 deltagere. RVTS Nord har i flere år arbeidet med å videreutvikle opplæringsprogrammet i Brøsetutdanningen, og har bidratt til at temaområdene voldsteori, vold i nære relasjoner og barn vitne til vold er en viktig del av undervisningstilbudet. I år har vi ønsket å fokusere på familieperspektivet i arbeidet med vold i nære relasjoner, og i samråd med Brøset inviterte vi derfor to fagpersoner fra Alternativ til Vold - Oslo til å forelese på temaområdet ved årets konferanse/nettverksamling for sinnemestringsterapeuter i regionen. Se kap. 5. RVTS Nord har gitt veiledning i traumeteori og -behandling til ansatte ved 3 psykiatriske sengeposter i UNN. Tilbudet har vært organisert i undervisning på fagdager, totalt 8 timer og 6 timer veiledning. RVTS Nord har arrangert 4 fagdager om Kreativ hjelp til hjelpere for et asylmottak i Nord Norge. RVTS Nord har arrangert en fagdag om Menneskehandel og selvskading blant asylsøkere / flyktninger for miljøtjenesten m/ samarbeidspartnere i en kommune i Nord Norge Undervisningsoppdrag for tjenesteapparatet Videokonferanseundervisning sendt fra RVTS Nord. I 2011 hadde RVTS Nord et godt samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST), og gjennomførte totalt ti sendinger. Det har vært tilknyttet inntil 18 studio pr. sending. Tilhørerne var fra hele bredden i tjenesteapparatet, og alle senterets fagområder ble belyst. DATO/KL. SLETT TEMA FORELESER Helse og forhold til helsetjenestene Karin Harsløf Hjelde, Forsker NAKMI, Dr. philos./sosialantropolog KL. 10:00-11:30 blant udokumenterte migranter. Studio: Ullevål Mestring av trusler og vold på Ole Lillevik, Høyskolelektor/psykiatrisk sykepleier, KL. 10:00-11:30 arbeidsplassen kort introduksjon. Høyskolen i Narvik/RVTS Nord. Studio: RVTS Nord Kan man forutse vold? Ketil Røtvold, psykiater, RVTS Nord/Rus- og spesialpsykiatrisk KL. 10:00-11:30 klinikk, UNN. Studio: RVTS Nord Erfaringer med lokale tverretatlige Inge Nordhaug. Klinisk sosionom. Teamleder fagteam KL. 10:00-11:30 konsultasjonsteam mot vold og vold og seksuelle overgrep, RVTS Vest seksuelle overgrep. Studio: RVTS Vest Når krisen rammer familien. Renate Grønvold Bugge. Psykologspesialist. Klinisk KL. 10:00-11:30 Sorgreaksjoner i et familieperspektiv. psykologi og arbeids og organisasjonspsykologi, KOLAS Krise/Organisasjon/Ledelse.Studio: RVTS Øst 13

14 Selvmordsatferd hos eldre. Ildri Kjølseth. Overlege (spesialist i geriatri, Phd) / KL. 10:00-11:30 spesialrådgiver, RVTS Øst. Studio: RVTS Øst Tolking - med informasjon om ny Sigrid Tonstad. Spesialkonsulent / ergoterapeut, KL. 10:00-11:30 tolkeveileder. Fagteam flyktninghelse, RVTS Nord. Studio: RVTS Nord Når er det egentlig overgrep da? - om Espen Rutle Johansson. Psykologspesialist/ KL. 10:00-11:30 førskolebarn som begår seksuelle Utdanningskoordinator. Fagteam vold og seksuelle overgrep. overgrep. RVTS Vest. Studio: RVTS Vest Asylmottaksfeltet - tilbakeblikk og Oddny Igland. Antropolog / psyk.sykepleier KL. 10:00-11:30 utfordringer fremover. Marit C. Borchgrevink. Psykologspesialist Fagteam flyktninghelse, RVTS Nord. Studio: RVTS Nord Risikofaktorer for selvmord hos norske Siri Thoresen. Forsker II / Dr. psychol. KL. 10:00-11:30 veteraner fra internasjonale oppdrag. Nasjonalt kunnskapssenter om Hva kan være gode forebyggings - strategier? vold og traumatisk stress, NKVTS. Studio: NKVTS Annen undervisning gitt av RVTS Nord Undervisning til barnehageansatte i offentlige og private barnehager i Tromsø kommune om vold i nære relasjoner, traumeforståelse, sikkerhetsarbeid og samtaleverktøy i møte med foreldre og barn. Voldsteamet i barneverntjenesten i kommunen deltok i deler av undervisningen, 8 timer fordelt på 2 dager, 60 deltakere Undervisning på fagdag i regi av RVTS Vest om affektbevissthet, affekttoleranse og affektbevisshetsterapi. 7 timer, 40 deltakere. Undervisning i forbindelse med langsgående veiledning til 3 sengeposter ved UNN om traumeforståelse og behandling. Se kap Undervisning Studentrådgivningen ved Universitetet i Tromsø om traumeforståelse. 3 timer, 6 deltakere. Undervisning til ansatte i Tromsø kommune, Forebyggende helsetjenester om vold i nære relasjoner og om trusler og vold på arbeidsplassen. Undervisningen ble gitt i Tverrfaglig forum som er et av tiltakene i Modellkommuneforsøket, prosjekt Ung og inkludert. 3 timer, 20 deltakere. Undervisning og tilbud om bistand til de kommunale koordinatorene for Sjumilssteget i Troms fylke om utvikling av kommunal handlingsplan om vold i nære relasjoner. 1 time for 20 deltakere. Sjumilssteget er større tiltak i regi av Troms fylkeskommune med vekt på tidlig intervensjon og tverrfaglig innsats overfor barn og barnefamilier. Arbeidet skal skje i samsvar med prinsippet om barns beste, jf. FNs barnekonvensjon art 3. Se Undervisning og tilbud om bistand til kommunale barnevernledere på rundebordskonferanse i regi av Sjumilssteget i Troms fylke om utvikling av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner. 1 time, 20 deltakere. Undervisning på fagdag i Balsfjord kommune om vold i nære relasjoner, traumeforståelse, opplysningsplikt og samtaleverktøy med deltakere fra kommunale tjenester, barnehage og skole. 6 timer, 40 deltakere Undervisning på fagdag i Balsfjord kommune om vold i nære relasjoner med spesielt fokus på barnesamtalen med deltakere fra skole og barnehage. Undervisningen ble gjennomført i samarbeid med Barnehuset og politiet. 6 timer, 30 deltakere. 14

15 Undervisning til UDI - ansatte med hovedmålgruppen ansatte i asylmottak. I undervisningen introduserte vi verktøy fra Sinnemestringsprogrammet. 3 timer, 30 deltakere. Undervisning om trusler og vold på arbeidsplassen basert på kursprogrammet TeMA. Se kap Undervisning i pilotprosjekt i Opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og småbarnsforeldre. RVTS har ansvaret for undervisning om vold i nære relasjoner og screeningsverktøyet Abuse Assessment Screen (AAS). Pilotkommune var Bodø, og målgruppen for undervisningen er fagpersoner i svangerskapsomsorgen og deres nærmeste samarbeidspartnere. 3 timer, 60 deltakere. Se kap. 5 som beskriver som beskriver samarbeidet nasjonalt og regionalt. Undervist PPT i Tromsø om Arbeid med barn og familier med flyktningbakgrunn, 3 timer, 20 deltagere. Undervist ambulant rehabiliteringsteam om Traumatisering og seinvirkninger av relasjonstraumer, 3 timer, 10 deltagere. Undervist Færingen rusinstitusjon og Tromsø ruspoliklinikk om Traumatisering og senvirkninger av relasjonstraumer, 3 timer, 20 deltagere. Undervist BUPA om Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, 1 time, 12 deltagere. Undervist Infeksjonsmedisinsk avdeling ved UNN om Flyktningers bakgrunn og helsearbeideres reaksjoner, 4 timer, 24 deltagere. Undervisning for RVTS ene, NAKMI og NKVTS (Flyktningfaglig forum) om Mottaksutvalget, 1 time, 20 deltagere. Undervisning for bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger, Alstahaug kommune, om enslige mindreårige og psykisk helse/traumatisering, 3 timer, 15 deltagere. Undervisning på psykiatrisk akuttpost om Traume, flukt, eksil og kulturforståelse. 1 time, 20 deltagere. Undervisning for Aleris barneverninstitusjon om Somalisk ungdom og deres psykiske helse. 2 timer, 7 deltagere. Undervisning for BUF etat, familieavdeling, om flyktningfamilier og psykisk helse. 3 timer, 7 deltagere. Undervisning for Norsk ergoterapiforening, om Ergoterapi i arbeid med flyktninger. 1 time, 15 deltagere. Undervisning for RVTS Nord om Mindfullnes i hjelperollen. 5 timer, 14 deltagere. Undervisning for leger ansatt i spesialisthelsetjenesten /psykiatri, UNN, tema: Brusikring, Åsgård, 10 deltakere. Fagdag for ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad. Temaet var knyttet til selvmordsforebygging innen psykisk helsevern med fokus på de nasjonale retningslinjene, 15 deltakere. Undervisning for frivillige i Kirkens SOS, Tromsø. Tema var selvskading. 2t for 30 deltakere RVTS Nord har hatt fagdag om eldre og selvmordsproblematikk med forsker og overlege Ildri Kjølseth. 30 deltakere fra Alderspsykiatrisk post og poliklinikk ved UNN Undervisning på universitet/høgskoler Undervisning i Videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk (30 studiepoeng). Utdanningen er et samarbeidstiltak mellom Høgskolen i Narvik og RVTS Nord, og er organisert i 6 samlinger av 2-3 dager. 15

16 Utdanningen er inndelt i to emnekoder: Emnekode1: Vold i nære relasjoner og behandling av offer og utøver (15 studiepoeng, 4 samlinger). Temaområder: Refleksjon over hjelperrollen, tilknytningsteori, mentalisering, vold i et samfunnsperspektiv, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, traumeteori, vold i flyktning- og asylsøkerfamilier, selvmord og selvskading i et voldsperspektiv, trusler og vold på arbeidsplassen, samtaleverktøy/barnesamtalen og ulike metoder i traumebehandling. Antall timer undervisning for RVTS ansatte: 40 timer. Emnekode 2: Fordypning (15 studiepoeng, 2 samlinger). Antall timer for RVTS - ansatte: 5 timer Antall studenter, kull 4 (høst 2011/vår 2012): 19 Universitetet i Tromsø, medisinstudiet, om Seksuelle overgrep, mishandling og vold. 2 timer, 60 deltakere. Høgskolen i Finnmark, barnevernpedagog- og sosionomutdanningen. Undervisning på fire kull i vår - og høstsemesteret. Om vold i nære relasjoner, traumeforståelse, seksuelle overgrep, meldeplikt og tverrfaglig samarbeid. I et av undervisningsoppleggene var det også undervist om vold i et samfunnsperspektiv, vold i flyktning-/asylsøkerfamilier, flyktningbarn og psykisk helse, samt arbeid med flyktning- og minoritetsbarn. Også andre instanser som SMISO og Overgrepsmottaket i Tromsø har vært involvert i deler av undervisningsopplegget. Totalt antall timer: 38. Antall deltakere: 94 Høgskolen i Harstad, videreutdanning om vold, om sinnemestringsprogrammet, 6 timer, 25 deltakere. Universitetet i Tromsø, videreutdanning i psykisk helsevern, om Flyktninger og psykisk helse, 3 timer, 20 deltagere. Universitetet i Tromsø, ergoterapeututdanninga, om Empowerment som mål (flyktninger). 2 timer. 15 deltagere. Universitetet i Tromsø, ergoterapeututdanninga, om Flyktninger og psykisk helse, 2 timer 18 deltagere. Universitetet i Tromsø, medisinstudiet, om Flyktninger og psykisk helse, 2 timer, 40 deltagere. Høgskolen i Harstad om Vold mot minoritetskvinner, 5 timer, 20 deltagere. Universitetet i Tromsø, videreutdanning i klinisk sykepleie, om traumatisering, traumebehandling og hjelperes reaksjoner. 3 timer, 10 deltagere. Universitetet i Tromsø, sykepleierutdanninga, om Flyktninger og psykisk helse. 2 timer, 12 deltagere. Universitetet i Tromsø, avdeling for helsefag, om Traumeforståelse, Psykisk helse blant flyktningbarn, og arbeid med flyktning- og minoritetsbarn. 3 timer, 30 deltagere. Undervisning i Tromsø, UiT, om Selvmordsproblematikk i skolen 25 studenter i videreutdanning innen Sosialpedagogikk. 6 t Nettverksbygging RVTS Nord vektlegger å være oppdatert på hvilke instanser og fagpersoner i regionen som har særskilt kompetanse på våre temaområder. En slik oversikt gir muligheter for samarbeid i forbindelse med undervisnings- og veiledningsoppdrag og bidrar til å synliggjøre lokal kompetanse. Stimulering til økt nettverksbygging lokalt og/eller regionalt er et fast element i tilnærmet alle RVTS sine aktiviteter. Ved å invitere flere samarbeidspartnere til våre arrangement, ønsker vi å bidra til bedre samarbeid lokalt og regionalt. På denne måten vil vi bidra til et mer helhetlig tjenestetilbud. 16

17 5. Regionalt samarbeid og samarbeidsavtaler RVTS Nord har hatt møter med representant for Raskere tilbake ved UNN, for å diskutere muligheter for oppfølging for etterlatte etter selvmord. Etablering av Alternativ til vold - tiltak i Tromsø (ATV - Tromsø), er et av forslagene til tiltak i handlingsplan om vold i nære relasjoner for Tromsø kommune. I 2011 har RVTS Nord i forbindelse med kommunal budsjettbehandling kommet med innspill overfor administrasjon og politikere. ATVkontoret i Tromsø åpnet for inntak av klienter i november og offisiell åpning planlegges våren ATV-kontoret er en viktig samarbeidspartner for RVTS Nord i drøftinger om klinisk arbeid i voldssaker og undervisningsoppdrag. RVTS Nord har samarbeidet med Tromsø kommune om etablering av et faglig forum for instanser som arbeider med vold i nære relasjoner i kommunen. Det er tatt initiativ til et møte som avholdes i januar 2012 der kommunale, statlige og private stiftelser er invitert. RVTS Nord har et langsgående samarbeid siden 2005 med Politiet i Tromsø om fortløpende innsamling av data vedrørende sikring av Tromsøbrua. RVTS Nord følger opp samarbeidet med Høgskolen i Narvik i forbindelse med Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk (30 studiepoeng) ved koordinering og utvikling av innhold i studieplanen. Det har vært avviklet evalueringsmøte med Høgskolen i Narvik der alle fagteam i RVTS var representert. Møtet har resultert i justeringer i det pedagogiske opplegget i utdanningen. Se kap for mer informasjon om utdanningen. RVTS Nord har samarbeidet med Helsestasjon for ungdom Tvibit i Tromsø kommune om planleggingen av en fagdag for helsesøstre i Troms fylke med temaet Ungdom og seksualitet. RVTS Nord vil bistå overgrepsmottakene i regionen på henvendelser og tilby kompetanseheving. Alle RVTSene har sammen med Nasjonalt kompetansesenteret for legevaktsmedisin inngått en samarbeidsavtale. I samarbeid med Overgrepsmottaket i Tromsø arrangerte RVTS Nord høsten 2011 en fagdag for ansatte ved overgrepsmottaket, deltakere i det psykososiale kriseteamet i Tromsø kommune og sykepleiere ansatte ved Tromsø kommunale legevakt, 25 deltakere. Det er også tatt kontakt med de andre overgrepsmottakene i regionen for å kartlegge hvilke ønsker, behov og muligheter de har for kompetanseheving. I samarbeid med Overgrepsmottaket i Tromsø planlegges det kompetanseheving gjennom en regional fagdag og/eller videokonferanseundervisning. RVTS Nord har i samarbeid med kompetansesenteret ved Brøset tatt initiativ til nettverkssamling av sinnemestringsterapeuter i regionen. RVTS Nord har koordinerende ansvar i en arbeidsgruppe som har som oppgave å vedlikeholde og utvikle sinnemestringstilbudet i regionen. Arbeidsgruppa i samarbeid med Brøset planlegger og leder de årlige nettverkssamlingene for sinnemestringsterapeuter i regionen. RVTS Nord har ansvaret for å holde hjelpeapparatet i regionen orientert om opplæringstilbudet i sinnemestring som Brøset arrangerer, og tilbyr veiledning til instanser som arbeider med sinnemestring. 17

18 RVTS Nord deltar i et regionalt samarbeid med Bufetat, KoRus og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord i forbindelse med Opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og småbarnsforeldre. RVTS Nord deltar i regional opplæringsgruppe der arbeidet med undervisningsmaler og gjennomføring av undervisningsopplegget i pilotkommunen Bodø sto sentralt i første halvår. På høsten er det lagt planer for arbeidet framover. Det har i perioden vært gjennomført 8 møter i den regionale opplæringsgruppen. KoRus Nord har koordinerende ansvar. Planlegging og tilpasning av undervisningsopplegget om vold i forhold til to nye kommuner er i gang. RVTS Nord har hatt møter med Psykososial støttegruppe i Tromsø kommune (kriseteamet) om et undervisningsopplegg i traumeforståelse og tidlig fase traumebehandling. RVTS Nord fortsetter samarbeidet med SANKS og Senter for samisk helseforskning ved deltagelse i forskningsprosjekt om Etterlatte etter brå død i samiske områder. Prosjektgruppemøter i Tromsø januar og juni 2011 og i Bergen august RVTS Nord samarbeider med SANKS knyttet til selvmordsforebygging i Finnmark. Samarbeidsmøte med SANKS januar I august 2011 ble det avholdt et samarbeidsmøte i Vadsø hos Fylkemannen i Finnmark. SANKS var til stede med to representanter og RVTS Nord med to. Fylkemannen hadde 6 deltagere. Møtet konkluderte med utarbeidelse av noen mulige strategier for selvmordsforebygging og samarbeid. Nye møter er planlagt for høsten RVTS Nord samarbeider med Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) sine fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark. Det har vært avholdt flere møter knyttet til planlegging av familiesamling for etterlatte etter selvmord på Viken Senter høsten Familiesamling for etterlatte etter selvmord ble arrangert på Viken Senter oktober. Det var 19 deltakere fordelt på 7 familier, 3 barn fra 6-8 år, 6 ungdommer fra år og 10 voksne. Fra RVTS deltok 2 ansatte som gruppeledere, samt 1 psykologistudent. Samlingen ble evaluert både skriftlig og muntlig, og tilbakemeldingene var overveiende positive fra alle aldersgruppene. RVTS Nord deltar i et faglig nettverk i Tromsø med kommuneoverlegen, politi, skole, legevakt, helsesøster og psykiatri for å gi bistand til rutiner vedrørende selvmordsproblematikk i kommunen. RVTS Nord har hatt flere møter med Journalkomiteen ved UNN HF for å diskutere og gjøre avklaringer knyttet til elektronisk behandlingsregister for pasienter innlagt etter selvmordsforsøk / villet egenskade ved UNN. RVTS Nord har i forum for fagutvikling og forskning ved egen klinikk presentert planene og arbeidet med E-læringsprogram for psykososiale kriseteam. RVTS Nord har vært i møte med NAV. Tema, hvordan kan etterlatte etter selvmord nyttiggjøre seg tilbud innenfor NAV, slik at de som trenger det lettere kan komme tilbake i jobb? RVTS Nord har i arbeidet med utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner hatt kontakt med fylkesmannsembetene og flere kommuner i regionen. Se rapport til Helsedirektoratet som følger som vedlegg. 18

19 RVTS Nord har deltatt på samarbeidsmøte med KoRus Nord som er organisert i samme klinikk som RVTS Nord. Møtet hadde hovedfokus på informasjonsutveksling og utforming av dialogavtale med eget helseforetak. Klinikkledelsen var arrangør av møtet. RVTS Nord og KoRUS har felles KVAM gruppe(hms) og har hatt flere møter på videokonferanse og 2 dagers samarbeidsmøte i Harstad. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Viken senter ang planlegging av flere felles kompetansehevingstiltak. I 2011 har samarbeid rundt den flyktningfaglige Viken-konferansen, der RVTS Nord var medarrangør, stått sentralt. Tema for konferansen var I møte med flyktninger: Tro og tradisjoner nøkler til forståelse. Et annet samarbeidsområde har vært planlegging av arrangering av kurs i Trauma Releasing Exercises (TRE) 3 steder i Nord Norge høsten rundt planlegging av kurs i TRE har det også vært samarbeidet med firmaet Stressregulering i Oslo. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med UDI RK Nord ang felles satsningsområder og fornyelse av intensjonsavtale. Mer omfattende og langsgående samarbeid har handlet om evaluering av EXIT - modellen for å drive forebyggende grupper for EM i asylmottak, og drifting av veiledernettverk for veiledere for ansatte i asylmottak. Andre sentrale tema har vært veiledning til asylmottaksansatte, mottaksansattes håndtering av økt fokus på retur, kompetansehevende tiltak og situasjonen for psykisk syke i mottak RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med IMDI Nord ang felles satsningsområder og fornyelse av intensjonsavtale. Sentrale tema har vært arbeid i forhold til bosetting av og bosatte flyktninger, inkludert enslig mindreårige, psykisk syke flyktninger, tolkefaglige spørsmål og tvangsekteskap. IMDI bidrar også med oversikt over bosettingskommuner i Nord Norge, som kan danne grunnlag for RVTS Nord sin kommende satsning på kompetanseheving av tjenesteapparatet som arbeider med bosatte flyktninger. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Habiliteringsavdeling i Harstad ang utvikling av undervisningstilbud om arbeid med flyktninger og gjensidig utveksling av informasjon. RVTS Nord har hatt jevnlige samarbeidsmøter med Fagutviklingsenheten Rus og Psykiatri ved UNN ang strategier for tiltak for å øke traumebehandlingskompetansen i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet har også inkludert samarbeid rundt gjennomføring av konkrete kompetansehevende tiltak, som kurs og veiledning i EMDR. RVTS Nord har hatt samarbeid med Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet, ang bl.a. asylsøkeres rett til helsehjelp, helseerklæringer i utlendingssaker, samt prinsipiell problemstilling knyttet til tvangsekteskap og familiegjenforening. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Patologisk avdeling ved UNN ang utredning og dokumentasjon av torturskader. RVTS Nord har blitt kontaktet av Universitetet i Tromsø ved Medisinsk fakultet og Fredsstudiet og har gitt innspill til studie i helse og menneskerettigheter. RVTS Nord har samarbeidet med flere kommuner i Nord Norge om utvikling av kompetansehevende tiltak i arbeid med asylsøkere og bosatte flyktninger. Tema har bl.a. vært håndtering av taushetsplikt i samarbeid mellom flyktningtjeneste og helsetjeneste, menneskehandel og selvskading. 19

20 RVTS Nord har samarbeidet med NIKUT v/ kunst og uttrykksterapeut Melinda Meyer ang utvikling og oppstart av en utdanning i kreativ veiledningsmetodikk for veiledere som veileder ansatte i asylmottak og personer som arbeider med bosatte flyktninger. RVTS Nord og VIVAT har hatt samarbeidsmøte med ledelsen i Helse Nord. Fokus for møtet var presentasjon av RVTS Nord og VIVAT sine overordnede temaområder, metoder for kompetansespredning og spesielle utfordringer, samt tydeliggjøring av utfordringer med behov for tettere samarbeid mellom ledelsen i Helse Nord og RVTS Nord. RVTS Nord har hatt samarbeidsmøter med Høgskolen i Narvik ang drøfting av mulig forskningssamarbeid. Av kapasitetsmessige hensyn valgte RVTS Nord ikke å gå inn i slikt samarbeid i RVTS Nord deltar i en arbeidsgruppe sammen med relevante avdelinger ved UNN ang. likeverdige helsetjenester i UNN. RVTS Nord har etablert et samarbeid med Tannkompetansesenteret Nord Norge (TkNN) ang tannhelsetilbud til traumatiserte overlevende etter tortur og seksuelle overgrep med alvorlig tannlegefobi. I denne forbindelse ble det opprettet en felles psykologstilling som skal ha 40 % av sin arbeidstid på TkNN og 60 % på RVTS Nord. Stillingen ble tiltrådt i desember RVTS Nord har deltatt på klinikkseminar i RUSP ved UNN med hovedfokus på arbeidsmiljø og klinikkledersamling på Svalbard. RVTS Nord har sammen med de øvrige RVTSene samarbeidsavtale med VIVAT. RVTS Nord har intensjonsavtale med Bufetat region nord Viken senter IMDI Nord UDI RK Nord Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord. Psykisk helse og barnevern Institutt for helse og sykepleievitenskap, Høgskolen i Narvik SANKS Barnehuset i Tromsø eksisterende samarbeidsavtale er omdefinert til intensjonsavtale. Forslag til revidert intensjonsavtale og samarbeidsavtale om Konsultasjonsteamet er sendt Barnehuset. 6. Nasjonalt samarbeid Den faste møtestrukturen mellom RVTS - ene og de nasjonale sentrene NSSF, NAKMI og NKVTS har i 2011 blitt videreført. Strategier og diskusjoner knyttet til oppdragsbrevet har vært tema for møtene. I tillegg har det vært omfattende møtevirksomhet i etterkant av 22. juli hendelsen, der Helsedirektoratet har vært arrangør. RVTS Nord har deltatt med en til flere representanter fra team og ledelse. Her nevnes; Møte tilknyttet selvmordsfare og forebygging etter 22.juli Møter i ressursgruppe i forhold til arbeid overfor skole etter 22. juli. 20

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord ÅRSRAPPORT 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen 29.1.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen

Detaljer

Årsrapport 2014. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2014. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2014 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Innholdsfortegnelse 1 Organisering og tilknytning... 3 2 Nøkkeltall og personalressurser... 5 2.1 Nøkkeltall...

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

RVTS-Vest. Ressurssentre om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging i hver helseregion. RVTS-Nord. RVTS-Midt

RVTS-Vest. Ressurssentre om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging i hver helseregion. RVTS-Nord. RVTS-Midt Fylkesmannen i Rogaland Fagdag 15.04.16 Enslige Mindreårige flyktninger Kommunene: Kompetanse og Samarbeid Marie-Christine Merametdjian, spesialist i klinisk voksen psykologi RVTS vest - rvts@helse-bergen.no

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du?

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Wolela Haile Helsedir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler for gjennomføring av VIVAT kurs for ansatte på krisesentrene Forebygging, prosjektnummer 2010/1/0523

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

LEVE Verdensdagen 10. september 2012

LEVE Verdensdagen 10. september 2012 LEVE Verdensdagen 10. september 2012 Tanker om Nord-Trøndelag Ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av psykiatrien i Nord-Trøndelag Voksenpsykiatrien Barne- og

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter 1 Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter Oppstartseminar Nettverk for kriseteam i Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandra i Molde Knut Hermstad Dr.art, fag- og prosjektkoordinator

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan D A G 1D E L EN September 2016 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er jeg Hvem er dere? Hva er Tidlig

Detaljer

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Porsanger kommune 1D E L EN Februar 2017 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er vi? Hvem er dere? Hva er Tidlig inn? Dag 1 del en side 2 Dagens

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 1-1. Lovens formål

Detaljer

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse 10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR Jubileumskonferanse I forbindelse med RVTS og september konferansen sitt

Detaljer

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling: Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Plan mot kjønnslemlestelse. Saksfremlegg - arkivsak 08/10644 1 Innledning I 1995 fikk Norge

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 2017-2019 Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 1 Innhold 1 INNHOLD 1 2 INNLEDNING 2 2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen 2 2.2 Hensikten med handlingsplanen 2 2.3 Begrepet

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009:

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: 1. Status med bakgrunn i framdriftsplan: Informasjonsrunde til kommunale enheter, politisk komité og brukerorganisasjoner: Modellkommuneforsøket

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer