DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge"

Transkript

1 DET ER MITT VALG Et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skole om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. er en del av Lions Norge

2 Den tøffe hverdagen To av tre 15-åringer har drukket alkohol. Forbruket av alkohol i Norge øker. Befolkningen over 15 år drikker årlig 3 liter brennevin, 19 liter vin og 63 liter øl i gjennomsnitt. De siste ti årene har vinforbruket blant folk over 15 år økt fra 13 til nærmere 20 liter i året. Denne økningen legger et stadig større press på ungdom. 10 % av ungdom mellom 15 og 20 år oppgir at de har bruk cannabis, og i overkant av 2 % at de har brukt amfetamin eller kokain. I løpet av en skoleuke opplever 4,5 % av elevene å bli mobbet. Kilder: ungeogrus.no, ung.no

3 Presset på unge mennesker er stort i vårt samfunn. Det er fokus på prestasjoner, konkurranse og vellykkethet. I noen miljøer stilles det brutale krav til å gjøre de riktige tingene, de som gruppen godtar. Og de nye sosiale mediene gjør det mulig å spre meninger og rykter med voldsomt omfang på veldig kort tid. For noen får dette brutale konsekvenser. Rusmidler kan være en vei ut, eller en del av en gruppes adferd. Kriminalitet kan følge med. Mobbing rammer et stort antall unge, alt for mange blir skadet for livet.

4 Rusproblemer handler ikke bare om rusmidler For barn og unge er identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne viktige elementer i forebyggende tenkning. Oppmerksomheten bør rettes mot hele omsorgs- og læringsmiljøet, og hvordan barn og unge kan takle valgsituasjoner. Det handler om å bygge sosial, emosjonell og faglig kompetanse. Hva kan gjøres? Barn og unge lever sitt eget liv. Ingen av oss kan være tilstede og gi råd i alle vanskelige situasjoner. Men vi kan gjøre en innsats for å gi dem selvtillit og gode holdninger som gjør det lettere for dem å ta gode avgjørelser når presset er stort. Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid, og det kan være avgjørende å engasjere foreldrene. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. En grunnmur i holdningsarbeidet er et holdningsskapende læringsmiljøprogram som kan følge barna fra barnehagen og helt ut i videregående skole. Opplegget er teori- og forskningsbasert, og er laget ut fra et primærforebyggende perspektiv med vekt på langsiktig og systematisk arbeid. Moderne og fleksibelt er basert på moderne forebyggingselementer der sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter inngår. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer som valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Programmet er utformet slik at det både kan brukes alene og eventuelt suppleres med andre programmer dersom det er behov for å arbeide med spesielle problemstillinger. Vi har også utviklet et omfattende opplegg rundt foreldremedvirkning. Barnehage og skole. To viktige arenaer. Forskning viser at skolen er en arena for både sosial og faglig læring. Det samme gjelder barnehagen. Det er viktig at barn og unge mestrer begge disse arenaene. Utvikling av sosial og emosjonell kompetanse er nødvendig for å kunne mestre utfordringene. De fleste barn går i barnehage, og skolen treffer hele årskull. Det er naturlig at forebyggende arbeid når det gjelder mobbing, helse og destruktiv atferd integreres i den daglige virksomheten.

5 Målene for Å gi skoler og barnehager et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, mobbing, vold osv. Å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling. Å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Å støtte hjem og skole i det generelt forebyggende arbeid mht vold, mobbing, tobakk og rusmidler. Før gruet jeg meg ofte for å gå på skolen. Etter at vi begynte med DMV er miljøet blitt mye bedre. Nå er det ingen som er utenfor lenger. Julie, 7. trinn

6 Et bedre læringsmiljø Effekten av er ikke bare å få en bedre hverdag for elever og lærere. Det er også en sammenheng mellom et godt og trygt miljø og elevenes faglige læringsutbytte. Forskning viser at et holdningsskapende læringsmiljøopplegg bidrar til å fremme elevenes faglige læring. Det virker! Noen resultater fra forskningssenteret CASEL i USA I klasser der elevene hadde fått undervisning i Social and Emotional Learning gjennom Lions Quest (basisen for DET ER MITT VALG) økte de faglige kunnskapene med 11 % sammenlignet med kontrollgrupper. (Durlak og Weissberg 2007) Elever i gruppene som hadde deltatt viste signifikant bedre atferd og var mindre engstelige og urolige. Forskningen viser at holdningsskapende læringsmiljøopplegg øker elevenes positive holdninger til skolen, og at det påvirker skoleresultatene positivt. Evaluering bekrefter resultatene Stiftelsen Det er mitt valg har siden 2001 gjennomført ulike evalueringsstudier med vekt på både skolering og bruk av opplegget og på de effektene det har hatt på elevadferd. Denne evalueringen kan dokumentere flere positive resultater.

7 Du bestemmer selv Rus, narkotika, vold og kriminalitet er ikke noe som styres utenfra av fremmede makter og allmektige krefter. Kontrollen er din. Du har den på innsiden. Du bestemmer selv. Dette budskapet skal styrke unges egen fremtidsberedskap. Det vil si samlingen av kreftene til å styre unna de angrepene som kan ødelegge et verdifullt liv. DET ER MITT VALG kan være et verktøy for skolen til å arbeide med disse forholdene. Magne Raundalen, barnepsykolog Utdanningsdirektoratet har gjennom en forskergruppe ledet av professor Thomas Nordahl gitt ut rapporten Materiell for helhetlig arbeid med læringsmijøet (2009). I denne rapporten plasseres DET ER MITT VALG i kategorien programmer med dokumentert effekt. Dette er programmer som er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. i praksis - viktige forutsetninger: Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen. Personalet tilbys skolering av sertifiserte instruktører før opplegget tas i bruk. Kurs og materiell i forbindelse med kurs er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Lokale Lions-klubber er aktuelle samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs for skoler og barnehager. Etter en periode er det viktig å arrangere oppfølgingskurs for det pedagogiske personalet med tanke på veiledning og erfaringsdeling. Jeg liker DMV-timene. De hjelper oss til å snakke om vanskelige ting Jonas, 6. trinn

8 ISBN ISBN ISBN ISBN /26/13 15:50 PM 3/20/13 9:20 AM 3/20/13 9:21 AM 3/20/13 9:21 AM Materiellet bestemmer selv narkotika, vold og kriminalitet er ikke noe som styres ra av fremmede makter og allmektige krefter. Kontrollen er u har den på innsiden. Du bestemmer selv. budskapet skal styrke unges egen framtidsberedskap. Det samlingen av kreftene til å styre unna de angrepene som delegge et verdifullt liv. or alt bør unge lære at de problemene de må løse tilhører Det betyr ikke at vi undervurderer trusselen utenfra. Men tyr at vi må legge vekten på å gi de unge slagkraftige verktøy ette de farligste angriperne ut av spill. Intet håndvåpen kan e deres egen årvåkenhet, bevissthet, selvbeskyttelse og alg. er mitt valg» kan være et verktøy for skolen til å arbeide isse forholdene. el av dette ansvaret har jeg valgt å kalle generasjonsplikten. r vår voksne plikt til å gjøre alt for at vi får barn og unge som petente, konstruktive og livsfriske når de skal ut og møte n som er både vidunderlig og forferdelig.» e Raundalen psykolog trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 1 Sosiale ferdigheter samspill relasjoner kommunikasjon empati selvfølelse ansvar elevmedvirkning rusmidler mobbing foreldrerollen 1 For trinn Kapittel 1: Vi lager et godt skolemiljø Kapittel 2: Vi arbeider sammen Kapittel 3: Vi tar beslutninger Kapittel 4: Vi tar vare på kroppen vår Kapittel 5: Vi tar vare på hverandre bestemmer selv narkotika, vold og kriminalitet er ikke noe som styres ra av fremmede makter og allmektige krefter. Kontrollen er u har den på innsiden. Du bestemmer selv. budskapet skal styrke unges egen framtidsberedskap. Det samlingen av kreftene til å styre unna de angrepene som delegge et verdifullt liv. for alt bør unge lære at de problemene de må løse tilhører Det betyr ikke at vi undervurderer trusselen utenfra. Men tyr at vi må legge vekten på å gi de unge slagkraftige verktøy ette de farligste angriperne ut av spill. Intet håndvåpen kan e deres egen årvåkenhet, bevissthet, selvbeskyttelse og alg. er mitt valg» kan være et verktøy for skolen til å arbeide isse forholdene. el av dette ansvaret har jeg valgt å kalle generasjonsplikten. r vår voksne plikt til å gjøre alt for at vi får barn og unge som mpetente, konstruktive og livsfriske når de skal ut og møte n som er både vidunderlig og forferdelig.» e Raundalen psykolog trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 2 Sosiale ferdigheter samspill relasjoner kommunikasjon empati selvfølelse ansvar elevmedvirkning rusmidler mobbing foreldrerollen 2 For trinn Viktige temaer fra trinn er videreutviklet med tanke på større barn. Kapittel 1: Utvikling av skolemiljøet Kapittel 2: Samspill og følelser Kapittel 3: Relasjoner Kapittel 4: Kritisk tenkning Kapittel 5: Rusmidler og tobakk Kapittel 6: Sette positive mål u bestemmer selv s, narkotika, vold og kriminalitet er ikke noe som styres fra av fremmede makter og allmektige krefter. Kontrollen er Du har den på innsiden. Du bestemmer selv. e budskapet skal styrke unges egen framtidsberedskap. Det i samlingen av kreftene til å styre unna de angrepene som ødelegge et verdifullt liv. for alt bør unge lære at de problemene de må løse tilhører. Det betyr ikke at vi undervurderer trusselen utenfra. Men etyr at vi må legge vekten på å gi de unge slagkraftige verktøy sette de farligste angriperne ut av spill. Intet håndvåpen kan tte deres egen årvåkenhet, bevissthet, selvbeskyttelse og ivalg. t er mitt valg» kan være et verktøy for skolen til å arbeide disse forholdene. del av dette ansvaret har jeg valgt å kalle generasjonsplikten. er vår voksne plikt til å gjøre alt for at vi får barn og unge som mpetente, konstruktive og livsfriske når de skal ut og møte en som er både vidunderlig og forferdelig.» ne Raundalen epsykolog trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 3 Sosiale ferdigheter samspill relasjoner kommunikasjon empati selvfølelse ansvar elevmedvirkning rusmidler mobbing foreldrerollen 3 For trinn Aktuelle temaer fra del 1 og 2 er videreutviklet. Dels for å tilpasse opplegget for tenåringer, og dels for å skape helhet og sammenheng. Kapittel 1: Utvikling av skolemiljøet Kapittel 2: Personlig og sosial utvikling Kapittel 3: Valg og beslutninger Kapittel 4: Rusmidler u bestemmer selv us, narkotika, vold og kriminalitet er ikke noe som styres enfra av fremmede makter og allmektige krefter. Kontrollen er n. Du har den på innsiden. Du bestemmer selv. ette budskapet skal styrke unges egen framtidsberedskap. Det l si samlingen av kreftene til å styre unna de angrepene som n ødelegge et verdifullt liv. amfor alt bør unge lære at de problemene de må løse tilhører m. Det betyr ikke at vi undervurderer trusselen utenfra. Men t betyr at vi må legge vekten på å gi de unge slagkraftige verktøy å sette de farligste angriperne ut av spill. Intet håndvåpen kan statte deres egen årvåkenhet, bevissthet, selvbeskyttelse og rdivalg. et er mitt valg» kan være et verktøy for skolen til å arbeide ed disse forholdene. r del av dette ansvaret har jeg valgt å kalle generasjonsplikten. en er vår voksne plikt til å gjøre alt for at vi får barn og unge som kompetente, konstruktive og livsfriske når de skal ut og møte rden som er både vidunderlig og forferdelig.» agne Raundalen rnepsykolog 4 Videregående skole Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 4 4 For videregående skole Aktuelle temaer fra grunnskolen er videreutviklet og tilpasset elever i den videregående skolen. Dessuten er det et eget kapittel om prosjektarbeid, russefeiring og elevene som ressurser i det rusforebyggende arbeidet. Sosiale ferdigheter samspill relasjoner kommunikasjon empati selvfølelse ansvar elevmedvirkning rusmidler mobbing foreldrerollen

9 ISBN ISBN /20/13 9:21 AM 3/20/13 9:28 AM Jakten på selvtilliten En musikal som tar opp temaer som selvtillit og ansvar. Denne musikalen er et supplement til undervisningsopplegget. Permen inneholder manus/tekster, noter og to ferdig innspilte CDer en med musikk og vokal og en med bare musikk. Opplegg for foreldre/foresatte Det er laget et hefte som gir konkrete forslag og ideer til foreldremøter der bl.a. selvtillit, kommunikasjon, mobbing og rusmiddelbruk er sentrale temaer. Videre er det laget en bok som heter De viktige årene. Den belyser og drøfter aktuelle problemer som foreldre flest møter i hverdagen. Barn som er vant til hengivenhet, lærer å bli glade i hverandre Barn som er vant til oppmuntring, lærer å vise tillit Barn som er vant til ros, lærer å påskjønne andre Barn som er vant til hjelpsomhet, lærer å vise omtanke Ønsker du mer informasjon om opplegget? Besøk våre nettsider Postadresse: Stiftelsen Det er mitt valg, Ensjøveien 18, 0661 Oslo Telefon: , mobil: E-post: og barnehagen Et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Undervisningsopplegg for barnehager Det er blitt vanlig å se hele opplæringsløpet i sammenheng, fra barnehage til videregående opplæring. Derfor er det nå laget et opplegg for de eldste barna i barnehagen med tanke på utvikling av grunnleggende sosial og emosjonell kompetanse. Det er også laget et foreldremøteopplegg. Lek og læring Lek og læring henger nøye sammen. Derfor spiller lek en stor rolle i. Til hver leksjon kan det med letthet integreres en eller flere leker som kan fungere som motivasjon. Det er utviklet et eget hefte med leker. Et undervisningsopplegg fra Stiftelsen Ønsker du mer informasjon om opplegget? Besøk våre nettsider Postadresse: Stiftelsen Det er mitt valg, Ensjøveien 18, 0661 Oslo Telefon: , mobil: E-post: Vold og seksuelle overgrep Barnetrinnet Undervisningsopplegg Vold og seksuelle overgrep Vold og seksuelle overgrep er et stort samfunnsproblem som berører mange barn, unge og familier. Stiftelsen har nå ferdigstilt et opplegg for både barnetrinn og ungdomstrinn i grunnskolen. Dessuten er det laget forslag til et foreldremøte. Be stiftelsen om brosjyre for opplegget.

10 Hvem står bak? Eierne av Det er mitt valg er en stiftelse. Selve programmet er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA i samarbeid med den internasjonale Lions-bevegelsen. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden. I Norge har det helt siden 1990 vært anbefalt av statlige myndigheter som et ledd i skolens forebyggende arbeid. Det norske opplæringsmateriellet er bearbeidet og skrevet for norske forhold av Liv Skancke Ruud og Gunnar Malmin. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Helsedirektoratet gir økonomisk støtte til dette arbeidet. Barnet vårt har fått en klarere rettferdighetssans, er mer åpen i samtaler og har større forståelse for arbeidsfordeling hjemme. Far til elev i grunnskolen

11 Hva gjør Lions? Lions Club International er en medlemsbasert organisasjon som er representert i over 200 land. Medlemskap er åpent for alle kvinner og menn som ønsker å gjøre en aktiv innsats for å hjelpe andre. I Norge har vi rundt 475 klubber og nærmere medlemmer. Forebyggende arbeid mot rusmisbruk er ett av våre satsingsområder. Det er Lions-klubbene som arrangerer -kurs for ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole i sitt nærmiljø. Disse kursene finansieres hovedsakelig gjennom den årlige Lions Tulipanaksjon. Du finner mer om dette på lions.no

12 trener barn og unge i Å ta ansvar Å kommunisere godt Å bygge et positivt selvbilde Å ta beslutninger Å sette seg mål Ønsker du mer informasjon om? Besøk våre nettsider determittvalg.no E-post Postadresse: Stiftelsen Det er mitt valg, Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Telefon eller

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer